PROCEDURĂ din 3 martie 2017de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan” și de verificare a respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 14 martie 2017  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 52 din 3 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 182 din 14 martie 2017.
   +  Articolul 1 În sensul prezentei proceduri, termenii folosiți se definesc după cum urmează:a) zona montană - zona delimitată conform Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;b) produs montan - produs destinat consumului uman, în cazul căruia:– materiile prime, dar și furajele pentru animalele de fermă provin în principal din zone montane;– în cazul produselor prelucrate, prelucrarea are loc, de asemenea, în zone montane;c) solicitant - persoană fizică ce deține atestat de producător eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, sau societăți comerciale înmatriculate conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ce desfășoară activitate în sectorul agroalimentar, sau persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale înregistrate în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016, sau cooperative agricole înregistrate în conformitate cu Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, sau societăți cooperative înființate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, sau obștile și composesoratele înființate în baza dispozițiilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, cu modificările și completările ulterioare, sau asociații, fundații, federații ce desfășoară activități agricole, constituite în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare. (la 23-10-2017, Litera c) din Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 321 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 23 octombrie 2017 ) d) caietul de sarcini - documentul depus de solicitant în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 2;e) Registrul special de autocontrol - documentul obligatoriu completat de solicitant pentru toate unitățile de producție, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3;f) Registrul de control al produselor montane - document obligatoriu completat de către reprezentanții direcției pentru agricultură județene special desemnați în acest sens, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 2 Pentru a beneficia de dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan", produsul agroalimentar trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012, cele prevăzute de Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 și cele prevăzute în prezenta procedură.  +  Articolul 3 În vederea dobândirii dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan", solicitantul depune o cerere, completată în conformitate cu modelul din anexa nr. 1, la direcția pentru agricultură județeană, situată pe raza județului în care își desfășoară activitatea, însoțită de caietul de sarcini completat conform modelului din anexa nr. 2, și deschide Registrul special de autocontrol.  +  Articolul 4 Direcția pentru agricultură județeană înregistrează cererile în Registrul de control al produselor montane și verifică caietul de sarcini și documentele anexate.  +  Articolul 5(1) Reprezentanții din cadrul direcției pentru agricultură județene special desemnați cu atribuții în domeniul reglementat verifică dacă unitatea de producție/locul de producție se află în zona montană, conform prevederilor art. 1 lit. a).(2) În cazul în care unitatea de producție/locul de producție nu se încadrează în prevederile art. 1 lit. a), reprezentanții direcției pentru agricultură județene resping cererea și caietul de sarcini, consemnând acest lucru în Registrul de control al produselor montane.(3) În cazul în care unitatea de producție/locul de producție se încadrează în prevederile art. 1 lit. a), reprezentanții direcției pentru agricultură județene verifică caietul de sarcini.(4) În situația în care în urma verificării caietului de sarcini se identifică neconformități referitoare la respectarea prevederilor prezentei proceduri și/sau ale Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 și/sau ale Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014, reprezentanții direcției pentru agricultură județene, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestuia, adresează o cerere solicitantului în vederea exprimării unor clarificări cu privire la neconformitățile constatate.(5) În cazul în care solicitantul nu depune completările cerute în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, direcția pentru agricultură județeană respinge caietul de sarcini ca fiind neconform și comunică în scris solicitantului decizia de respingere a cererii, în termen de 3 zile lucrătoare.  +  Articolul 6(1) În situația în care se constată că documentația depusă corespunde prevederilor prezentei proceduri, Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 și Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014, reprezentanții direcției pentru agricultură județene verifică la fața locului informațiile prevăzute în caietul de sarcini și din Registrul special de autocontrol, ținut de către solicitant conform modelului din anexa nr. 3.(2) Registrul special de autocontrol se actualizează de către solicitant, ori de câte ori este necesar, pentru a demonstra respectarea prevederilor legislației europene referitoare la utilizarea mențiunii de calitate facultative "produs montan". Acesta conține înregistrări și anexe cu documente care să ateste proveniența hranei animalelor, originea animalelor sau plantelor în cazul produselor neprocesate/procesate, documente care să ateste proveniența materiilor prime pentru obținerea produselor procesate, conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 și ale Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014.(3) Rezultatul verificărilor se înscrie în nota de constatare, conform anexei nr. 5, redactată în 3 exemplare originale, verificându-se dacă sunt îndeplinite condițiile și criteriile menționate în prezenta procedură și/sau în Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012 și/sau în Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014, stabilindu-se motivele acordării/neacordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan".(4) Nota de constatare se semnează de către reprezentantul direcției pentru agricultură județene și de către solicitant sau de împuternicitul legal al acestuia. Un exemplar al notei de constatare completate se înmânează solicitantului, unul rămâne la direcția pentru agricultură județeană și unul la Agenția Zonei Montane. (la 12-02-2018, Alineatul (4) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 31 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 12 februarie 2018 ) (5) Rezultatul verificării se înscrie și în Registrul de control al produselor montane.(6) Solicitantul poate face contestație împotriva aspectelor constatate în nota de constatare prevăzută la alin. (4), în termen de 30 de zile de la data primirii, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7(1) În cazul în care, în urma verificărilor la fața locului, se constată că documentația corespunde prevederilor prezentei proceduri, Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 și Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014, direcția pentru agricultură județeană transmite Agenției Zonei Montane, în termen de 5 zile lucrătoare de la data menționată în anexa nr. 5, un exemplar al notei de constatare, însoțit de o copie a caietului de sarcini.(2) Notele de constatare și copiile caietelor de sarcini pentru produsele care au obținut dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultative «produs montan» depuse la direcția de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se predau Agenției Zonei Montane. (la 12-02-2018, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 31 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 12 februarie 2018 )  +  Articolul 8(1) Agenția Zonei Montane emite decizia de acordare a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative «produs montan», în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea documentației menționate la art. 7, conform anexei nr. 6, și înregistrează produsul/produsele în Registrul național al produselor montane, în vederea publicării acestuia pe site-ul oficial al Agenției Zonei Montane și al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. (la 12-02-2018, Alineatul (1) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 31 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 12 februarie 2018 ) (2) Decizia de acordare a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative «produs montan» este transmisă în original de Agenția Zonei Montane către solicitant și o copie a acesteia către direcția pentru agricultură județeană. (la 12-02-2018, Alineatul (2) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 31 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 12 februarie 2018 )  +  Articolul 9(1) Produsul agroalimentar se etichetează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.(2) Pe eticheta produselor agroalimentare înregistrate în Registrul național al produselor montane se inscripționează central, sub denumirea produsului, mențiunea de calitate facultativă "produs montan" și poziția în registru.  +  Articolul 10(1) Direcția pentru agricultură județeană, prin personalul de specialitate, în conformitate cu competențele atribuite prin legislația națională în vigoare, desfășoară controale, conform tematicilor de control aprobate de conducere sau la primirea unei reclamații, în vederea verificării conformității respectării prevederilor prezentei proceduri, ale art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 de către produsele agroalimentare care au obținut dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan".(2) Specialiștii din cadrul direcției pentru agricultură județene cu atribuții de inspecție și control efectuează cel puțin un control anual pentru a verifica respectarea condițiilor de acordare a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan".(3) Verificarea anuală de către reprezentanții direcției pentru agricultură județene a beneficiarului care a obținut dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan" se realizează numai după notificarea prealabilă a beneficiarului.(4) Notificarea beneficiarului se face cu minimum 10 zile lucrătoare înainte de data vizitei în teren, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7, solicitându-se documente relevante cu privire la activitatea desfășurată în perioadă verificată.(5) Beneficiarii transmit documentele solicitate prin notificare, în interiorul termenului de 10 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de a șaptea zi.(6) Beneficiarii care au obținut pentru produsele etichetate dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan" sunt obligați să permită personalului de specialitate de inspecție și control al direcției pentru agricultură județene accesul în unitate și în secția de producție și să pună la dispoziția acestuia informațiile și documentele solicitate, conform competențelor legale.(7) Ca urmare a procesului-verbal de constatare, conform anexei nr. 8, transmis de către personalul cu atribuții de inspecție din cadrul direcției pentru agricultură județene, cu privire la nerespectarea condițiilor și criteriilor care au stat la baza acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative «produs montan», Agenția Zonei Montane va dispune emiterea deciziei de retragere a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative «produs montan», conform anexei nr. 9, și radierea produsului din Registrul național al produselor montane. (la 12-02-2018, Alineatul (7) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 31 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 12 februarie 2018 ) (8) Solicitanții cărora le-a fost emisă decizia de retragere a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan" au dreptul să redepună o nouă documentație pentru produsul pentru care a fost retrasă decizia, după cel puțin 24 de luni de la data retragerii acesteia.  +  Articolul 11 În ceea ce privește produsele prelucrate pe teritoriul național, derogarea prevăzută de art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 nu se aplică.  +  Articolul 12 Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedurăMINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALENr. ........... data ...................
  CERERE
  (model)
  CătreDirecția pentru Agricultură a Județului ....................................Subsemnatul/Subsemnata:a) persoana juridică/PFA/II/IF/cooperativa ................, cu sediul în localitatea ....................., județul .................., înscrisă la Registrul Comerțului cu nr. ..............., CUI .................., cod CAEN ............/reprezentată de ........................, CNP ......................;b) persoana fizică ......................., domiciliată în localitatea ..................., județul ........................., str. ................ nr. .........., deținătoare a BI/CI seria ............ nr. ....................., eliberat/eliberată la data ......................... de ............., CNP ..........................., cont bancar ........................... deschis la ......................,c) Obștea/Composesoratul/Asociația/Fundația/Federația ...................., cu sediul în localitatea ...................., județul ................., înscrisă în Registrul asociațiilor și fundațiilor cu nr. ..........., data ...........,solicit acordarea dreptului de folosire a denumirii de calitate facultative „produs montan“ și înregistrarea în Registrul național al produselor montane pentru următoarele produse:.....................................În susținerea cererii mele depun următoarele documente:.....................................Cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate sunt reale, corecte, complete și perfect valabile.Data..........................Solicitant,Numele și prenumele (în clar)..........................Semnătura:........................NOTĂ:Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul și data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul direcției împuternicit cu primirea și verificarea cererii și a documentelor însoțitoare. (la 23-10-2017, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 321 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 23 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 2la procedurăMINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALECod SIRUTA:(al UAT-ului în care se află unitatea/unitățile de producție,se va completa de reprezentatul DAJ.)
  CAIET DE SARCINI
  pentru solicitarea dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“
  Solicitantul .........................................., adresa/sediul: str. .................. nr. .........., localitatea ........., județul ................., telefon ............, fax ................., e-mail .....................,Unitatea de producție/Locul de producție: str. ................... nr. .........., localitatea ................. județul .................Nr. atestat de producător/Nr. înregistrare registrul comerțului/Nr. înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor ...................................................Număr Registrul unic de identificare ..............................................Cod de exploatație ANSVSA .................................................Reprezentat de .................................., CNP/CUI ..............................., în calitate de .........................................................AUTOEVALUARE:A. Tipul produselor care fac obiectul solicitării (a se bifa categoriile corespunzătoare):                                                 o Produse neprocesate (a se completa secțiunea I)[] Produse de origine animală                                                 o Produse procesate (a se completa secțiunea a II-a)[] Produse apicole (a se completa secțiunea a III-a)                                                 o Produse neprocesate (a se completa secțiunea a IV-a)[] Produse de origine vegetală                                                 o Produse procesate (a se completa secțiunea a V-a)(Atenție!!! Se va avea în vedere că informațiile prezentate mai jos pot fi demonstrate cu documente justificative, anexate la Registrul special de autocontrol).Secțiunea I - Produse de origine animală neprocesate (Caseta de mai jos se va replica de câte ori este necesar, pentru fiecare produs în parte.)
  Denumire și descriere produs (de exemplu, lapte, ouă, carne):.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1. Produsul este obținut de la animale/păsări crescute cel puțin ultimele 2/3 ale vieții lor în zona montană, denumită în continuare ZM? Da Nu2. Produsul provine de la animale transhumante, crescute cel puțin 1/4 din viață în transhumanță și care au păscut pe pășuni din ZM? Da Nu3. Operațiunile de sacrificare a animalelor, tranșare și dezosare a carcaselor, în conformitate cu derogarea menționată la art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014, cu condiția ca distanța față de ZM să nu depășească 30 km, au loc în afara ZM? Da*) Nu*) Se vor preciza localitatea .................., județul ...............4. Hrana animalelor^1 de la care provine produsul reprezintă: Peste 60% substanță uscată din rația furajeră anuală provenită din ZM în cazul rumegătoarelor (cu excepția animalelor transhumante, care trebuie să respecte condiția de la pct. 2 de mai sus) Peste 50% substanță uscată din rația furajeră anuală provenită din ZM în cazul celorlalte animale (de exemplu, păsări) Peste 25% substanță uscată din rația furajeră anuală provenită din ZM în cazul porcinelor.5. Cantitate anuală de producție estimată/nr. de animale de la care provine:
  Notă
  ^1 Documente justificative: borderou, avize, carnet de comercializare, facturi fiscale, contracte, registrul de fermă , după caz.
  Secțiunea a II-a - Produse de origine animală procesate (Caseta de mai jos se va replica de câte ori este necesar, pentru fiecare produs în parte.)
  Denumire și descriere produs (de exemplu, brânză, cașcaval, pastramă etc.):..................................................................................................................................................................................................1. Produsul este obținut de la animale/păsări crescute cel puțin ultimele 2/3 din viață în ZM? Da Nu2. Produsul este prelucrat în ZM? Da Nu3. Produsul provine de la animale transhumante, crescute cel puțin 1/4 din viață în transhumanță și care au păscut pe pășuni din ZM? Da Nu4. Operațiunile de sacrificare a animalelor, tranșare și dezosare a carcaselor, în conformitate cu derogarea menționată la art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 cu condiția ca distanța față de ZM să nu depășească 30 km, au loc în afara ZM? Da*) Nu*) Se vor preciza localitatea .................., județul ...............5. Hrana animalelor^2 de la care provine produsul reprezintă: Peste 60% substanță uscată din rația furajeră anuală provenită din ZM în cazul rumegătoarelor (cu excepția animalelor transhumante, care trebuie să respecte condiția de la punctul nr. 3). Peste 50% substanță uscată din rația furajeră anuală provenită din ZM în cazul celorlalte animale/păsări. Peste 25% substanță uscată din rația furajeră anuală provenită din ZM în cazul porcinelor.6. Ingredientele cum sunt: plante aromatice, condimente, zahăr și alte produse neenumerate în anexa nr. 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene provin din ZM, în proporție de peste 50%? Da Nu7. Cantitate anuală de producție estimată/nr. de animale de la care provine:8. Produsul este atestat ca fiind produs tradițional? Da Nu
  Secțiunea a III-a - Produse apicole (Caseta de mai jos se va replica de câte ori este necesar, pentru fiecare produs în parte.)
  Denumire și descriere produs (de exemplu, miere, propolis etc.):..................................................................................................................................................................................................1. Nectarul și polenul au fost colectate de albine exclusiv în ZM^3? Da Nu2. Cantitate anuală de producție estimată/nr. de stupi de la care provine:
  Notă
  ^2 Documente justificative: borderou, avize, carnet de comercializare, facturi fiscale, contracte, registrul de fermă , după caz.
  ^3 Documente justificative: ordin de deplasare în pastoral, înregistrare UAT cu amplasarea stupinei, după caz.
  Secțiunea a IV-a - Produse de origine vegetale neprocesate (Caseta de mai jos se va replica de câte ori este necesar, pentru fiecare produs în parte).
  Denumire și descriere produs (de exemplu, cătină, zmeură):..................................................................................................................................................................................................1. Produsul este cultivat în ZM? Da Nu2. Cantitate anuală de producție estimată:
  Secțiunea a V-a - Produse de origine vegetală procesate (Caseta de mai jos se va replica de câte ori este necesar, pentru fiecare produs în parte.)
  Denumire și descriere produs (de exemplu, dulceață de cătină, zmeură):..................................................................................................................................................................................................1. Materia primă provine din ZM? Da Nu2. Ingredientele cum sunt: plante aromatice, condimente, zahăr și alte produse neenumerate în anexa nr. 1 la Tratat provin din ZM, în proporție de peste 50%? Da Nu3. Cantitate anuală de producție estimată:4. Produsul este atestat ca fiind produs tradițional? Da Nu
  Dacă produsul nu este atestat ca fiind produs tradițional, completați și lit. B și C.
  B. Descrierea metodelor și tehnicilor de producere a produsului/produselor respective
  C. Descrierea unităților de procesare
  Documentul de înregistrare/Autorizația sanitar-veterinară pentru unitatea de producție/locul de producție mai sus menționat nr. ......................./data ............................. (anexat în copie)
  Nume și prenume:
  Semnătură:
  Dată:
  ATENȚIE !Secțiunile vor fi completate de solicitanți acolo unde este cazul.
  (la 23-10-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 321 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 23 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 3la procedurăDenumire solicitant:Adresă/Sediu: str. ............................ nr. .........., localitatea ........., județul ................., telefon/fax ............................, e-mail ..................................Unitatea de producție/Locul de producție: str. ................................... nr. .........., localitatea ..................., județul ...........................
  REGISTRUL SPECIAL DE AUTOCONTROL
  Înregistrarea documentelor justificative referitoare la proveniența hranei animalelor,
  a materiilor prime și a ingredientelor folosite la producerea produselor montane,
  precum și a celor referitoare la destinația de comercializare a produselor
  Denumire produs: ...........................................
  INTRĂRIIEȘIRI^x)
  Nr. crt.Descriere obiect document justificativ (suprafață teren, cantitate producție, volum)Denumire document justificativ și date identificare (de exemplu, atestat producător, extras RUI, extras RNE, Registru de fermă conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015, contract, factură etc.)Data înregistrării lotuluiDenumire și număr lotCantitate produsăNr. lot/ Produs/ DestinatarCantitate vândutăDocument justificativ și date de identificare (contract, factură nr., data)
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  Notă
  ^x) Se va completa după emiterea deciziei de acordare a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“.
  De exemplu:1. Copie după certificatul de înregistrare în registrul comerțului al solicitantului și certificatul constatator și/sau atestatul de producător și/sau după certificatul emis de Registrul asociațiilor și fundațiilor.2. Documentul de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentară pentru unitatea/obiectivul respectivă/respectiv, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităților care produc, procesează, depozitează, transportă și/sau distribuie produse de origine animală, cu modificările ulterioare3. Buletinul de analize al produsului actualizat, conform legislației naționale și europene4. Dovezi din care să rezulte îndeplinirea cerințelor Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014, respectiv:– pentru produse de origine animală: copie după documentul de înregistrare/autorizare, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănătății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate, cu modificările și completările ulterioare, copii după documente de mișcare a animalelor din exploatație, după caz, și copii după documente din care să rezulte proveniența furajelor;– pentru produsele de origine vegetală: copii după documente din care să rezulte proveniența materiilor prime;– pentru produsele apicole: ordin de deplasare în pastoral și documentul de înregistrare la unitatea administrativ-teritorială unde apicultorul își declară amplasarea stupinei.5. Document justificativ și/sau declarație de conformitate pentru delimitarea administrativă a zonei geografice de proveniență a materiilor prime6. Document justificativ și/sau declarație de conformitate pentru delimitarea administrativă a locului de fabricare și ambalare a produselor agroalimentare, cu excepția produselor apicole7. Documente care atestă că hrana animalelor de la care provine produsul respectă cerințele din anexa nr. 2 la procedură (la 23-10-2017, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 321 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 23 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 4la procedură MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Direcția pentru Agricultură a Județului ...................
  REGISTRUL DE CONTROL AL PRODUSELOR MONTANE

  (model)
  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Direcția pentru Agricultură a Județului .........................
  Nr. crt.   Solicitant/ Beneficiar controlat   Nr. cerere/ decizie    Data depunerii    Data verificării   Locul verificării Nr. și data notificării de control anuale Nr. și data notei de constatare   Rezultatul verificării  Observații   
  (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
  1.         
  2.         
  3.         
  4.         
  ...          

  Întocmit
  ...............................................
  (numele, prenumele, funcția, semnătura, ștampila)
   +  Anexa nr. 5la procedurăMINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ............Adresa: localitatea ............., str. .................. nr. ................,cod poștal ...................., telefon/fax ..................., e-mail ..................., web ................
  NOTĂ DE CONSTATARE
  nr. ................/din data de ....................
  privind verificarea îndeplinirii condițiilor în vederea acordării/neacordării
  dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“
  1. Obiectul controlului: verificarea realității datelor înscrise în documentația depusă la direcția pentru agricultură județeană, conform anexei nr. 1 la procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 52/2017, cu modificările ulterioare, înregistrată cu nr. ........... în data de ...................., Adresei Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a Județului ........... nr. ................din data de ................., Registrului special de autocontrol și a documentelor specifice, conform modelului din anexa nr. 2 la procedura aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 52/2017, cu modificările ulterioare2. Subsemnatul/Subsemnata, ................................., posesor/posesoare al/a legitimației nr. ........., eliberată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în urma verificării realității datelor pentru acordarea dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“ pentru produsul .................... (Se va numi produsul.), fabricat de ......................3. Solicitantul ..............., înmatriculat în registrul comerțului cu nr. ...................., cod unic de înregistrare ....................., nr. înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor ............................., Atestat de producător nr. .............../, adresa sediului ........................../tel. ................/fax .................. la4. Unitatea (filială, punct de lucru), adresa: ......................................, unde am fost primiți de domnul/doamna ......................., în calitate de ................., posesor/posesoare al/a actului de identitate .................... seria ............... nr. ........., eliberat de .................... la data de ...................., CNP........................., am constatat următoarele:– unitatea de producție îndeplinește/nu îndeplinește condițiile .................... pentru acordarea dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“(Se vor menționa distinct motivele acordării/neacordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“.) ....................................................................................5. Măsuri stabilite în baza constatării unor neconcordanțe și termenul finalizării lor:....................
  Reprezentantul direcției pentru agricultură județene,
  (persoana cu atribuții din direcția pentru agricultură județeană)
  Funcția
  .................................
  (semnătura și ștampila)
  ...................................
  Operatorul economic sau reprezentantul împuternicit,
  ..............................
  (semnătura și ștampila)
  (la 23-10-2017, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 321 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 23 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 6la procedurăMINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEAGENȚIA ZONEI MONTANE
  DECIZIE
  nr. ...../data ...............
  de acordare a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“
  eliberată în temeiul prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“ și de verificare a respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni, cu modificările ulterioare, și al Notei de constatare nr.............. din data de .................Începând cu data de......, operatorul economic .........., cu sediul în localitatea ....................., str. ....................... nr. ...., județul ........., cu unitatea de producție având sediul în localitatea ......................, cod SIRUTA .................., str. ................... nr. ...., județul .........., are dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“ pentru produsul/produsele înregistrat/înregistrate în Registrul național al produselor montane la nr. .............................. nr. ...................... nr. ...................... nr. ...................... nr. ...................... nr. .......
  Agenția Zonei Montane
  Director general,
  ……………………
  (la 12-02-2018, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 31 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 12 februarie 2018 )
   +  Anexa nr. 7la procedură  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Direcția pentru Agricultură a Județului ..... Nr. ............ din......................
  NOTIFICARE

  Către
  .................................................
  Prin prezenta vă informăm că, în data de ............., ora .........., locul ................, va avea loc o acțiune de verificare a respectării condițiilor care au stat la baza emiterii Deciziei nr. ...../......., în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 și ale caietului de sarcini, pentru produsele: ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... ....................................................................... Precizăm că misiunea de verificare în teren va fi realizată de către domnul ......., legitimat cu ..........., având funcția de consilier, în calitate de expert 1, și de către domnul ........, legitimat cu............, având funcția de consilier, în calitate de expert 2. În vederea asigurării unei piste de audit eficiente, vă rugăm ca, în termen de 7 (șapte) zile lucrătoare de la primirea prezentei, să transmiteți următoarele documente: ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ........................................................................ ...................................................................... . (Se vor menționa documentele relevante care să ateste dinamica producției din unitatea de producție.)
  Cu stimă,
  Director,
  ............................
  (numele și prenumele)
  ...........................
  (semnătura)
   +  Anexa nr. 8la procedurăMINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDirecția pentru Agricultură a Județului ………….Adresa: localitatea ............................., str. .................. nr. ................, cod poștal ...................., telefon/fax ..................., e-mail ..................., web ................
  PROCES-VERBAL DE CONSTATARE
  nr. ................/din data de ....................
  privind nerespectarea condițiilor și criteriilor care au stat la baza acordării dreptului
  de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“
  1. Subsemnatul/Subsemnata, ........................, posesor/posesoare al/a legitimației nr. ........., eliberată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în urma tematicii de control/reclamație, în vederea verificării conformității respectării prevederilor art. 29 și 31 din Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 de către produsele agroalimentare care au obținut dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“ pentru2. Solicitantul .................., înmatriculat în registrul comerțului cu nr. ...................., cod unic de înregistrare ............., nr. de înregistrare în registrul asociațiilor și fundațiilor ........................./Atestat de producător nr. .............../, adresa sediului ....................., tel./fax ....................... la3. Unitatea (filială, punct de lucru ), adresa: ............................, cod SIRUTA, unde am fost primiți de domnul/doamna .............., în calitate de ..................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ............... seria ............... nr. ................., eliberat de .................... la data de ...................., CNP ................., am constatat următoarele:(Se vor menționa distinct motivele în fapt care au stat la baza retragerii dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“ și normele de drept încălcate pentru produsul/produsele înregistrate în Registrul național al produselor montane la numărul/numerele ........................)............................................................................Prezentul document a fost întocmit în 2 exemplare originale, din care un exemplar pentru direcția de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale care se va arhiva la documentația depusă și unul pentru operatorul economic.Reprezentantul direcției pentru agricultură județene,(persoana cu atribuții din direcția pentru agricultură județeană)
  Funcția
  ..............................
  (semnătura și ștampila)
  Operatorul economic sau reprezentantul împuternicit,
  ..............................
  (semnătura)
  Data:
  (la 23-10-2017, Anexa nr. 8 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 321 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 23 octombrie 2017 )
   +  Anexa nr. 9la procedurăMINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
  DECIZIE
  nr. ...../data .................
  de retragere a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“
  Prin prezenta vă comunicăm că în ziua......, ora........, cu ocazia controlului efectuat de către...................... conform (împuternicirii/legitimației de control etc.) la sediul operatorului economic.................., cu sediul în localitatea.................................., str. .......................... nr. ....., județul ....................., cu unitatea de producție având sediul în localitatea..............................., cod SIRUTA ............................., str. ............................... nr. ..., județul ................., s-a constatat că acesta nu mai îndeplinește criteriile și condițiile care au stat la baza acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“, respectiv^1 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Cu privire la nerespectarea condițiilor și criteriilor care au stat la baza acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“ a fost întocmit Procesul-verbal de constatare nr. ......... din data de..............Fapta descrisă mai sus atrage, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (7) din Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 52/2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“ și de verificare a respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni, cu modificările ulterioare, măsura retragerii dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“ pentru produsul/produsele înregistrat/înregistrate în Registrul național al produselor montane la numărul..................................../numerele:................................... nr. ........................................... nr. ........Începând cu data comunicării prezentei, dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“ pentru produsul/produsele înregistrat/înregistrate în Registrul național al produselor montane la numărul..................................../numerele se retrage/se retrag.Împotriva măsurii de retragere a dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan“ vă puteți adresa cu plângere instanțelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.Prezenta decizie a fost întocmită în două exemplare originale, din care un exemplar pentru Agenția Zonei Montane și unul pentru operatorul economic.
  Agenția Zonei Montane
  Director general,
  ……………………
  Notă
  ^1 Se va preciza concret pe care anume criteriu/condiție nu îl/o mai îndeplinește.
  (la 12-02-2018, Anexa nr. 9 a fost modificată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 31 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 12 februarie 2018 )
  ------