REGULAMENT din 24 februarie 2017de preluare de către furnizorii de ultimă instanță obligați a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 6 martie 2017  Notă
  Aprobat de Ordinul nr. 12 din 24 februarie 2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 6 martie 2017
  (la 01-07-2018, Titlul regulamentului a fost modificat de Punctul 1, Articolul 2 ORDINUL nr. 26 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 12 februarie 2018 )  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1 Prezentul regulament stabilește situațiile în care are loc preluarea de către furnizorii de ultimă instanță obligați a locurilor de consum ale clienților finali pentru care nu este asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, termenele/ condițiile aplicabile și etapele parcurse în procesul de preluare, precum și drepturile și obligațiile fiecăreia dintre părțile implicate în acest proces. (la 01-07-2018, sintagma: furnizorii de ultimă instanță a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul 2 ORDINUL nr. 26 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 12 februarie 2018 )  +  Articolul 2(1) Regulamentul se aplică:a) furnizorilor de energie electrică;b) operatorilor de rețea;c) clienților finali.(2) Regulamentul nu se aplică:a) în cazul preluării de către un furnizor de ultimă instanță a clienților finali din portofoliul unui alt furnizor de ultimă instanța;b) în cazul clienților finali racordați la rețeaua electrică a unui operator de distribuție, altul decât operatorul de distribuție concesionar, care se află într-o situație în care nu poate încheia contractul de distribuție cu furnizorul de ultimă instanță obligat; (la 01-07-2018, sintagma: furnizorul de ultimă instanță a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul 2 ORDINUL nr. 26 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 12 februarie 2018 ) c) în cazul clienților finali din portofoliul furnizorului de ultimă instanță obligat, care notifică schimbarea furnizorului, dar aceasta nu se finalizează din motive independente de voința respectivilor clienți; în acest caz, notificarea privind denunțarea contractelor de furnizare și a contractelor de rețea corespunzătoare se consideră anulată, furnizarea energiei electrice la locul/locurile de consum al/ale respectivilor clienți finali fiind asigurată în continuare de furnizorul de ultimă instanță obligat, conform condițiilor contractuale. (la 01-07-2018, sintagma: furnizorului de ultimă instanță a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul 2 ORDINUL nr. 26 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 12 februarie 2018 )  +  Articolul 3(1) Termenii folosiți în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.(2) În înțelesul prezentului regulament, abrevierile și termenii specifici utilizați au următoarele semnificații:
  ANRE Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
  Contract de distribuție (CD)   Contract pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, încheiat între OD și FA pentru unul sau mai multe locuri de consum racordate la rețeaua OD
  Contract de transport (CT)  Contract pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem, încheiat între OTS și FA
  Contract de rețea (CR)    Contract încheiat între OR și FA/FUI/client final, după caz, pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice(CD) sau pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem (CT)
  Furnizor actual (FA)    Furnizor de energie electrică, altul decât FUI, care furnizează energie electrică la un loc de consum până la data la care acesta trece la FUI sau la un FC, ca urmare a faptului că nu maiare asigurată furnizarea energiei electrice de către FA
  Furnizor concurențial (FC)  Orice furnizor de energie electrică, altul decât FUI și decât FA, cu activitate pe piața concurențială cu amănuntul
  FUI Furnizor/Furnizori de ultimă instanță obligat/obligați
  OD Operator/Operatori de distribuție
  OR Operator/Operatori de rețea (OD sau OTS)
  OTS Operatorul de transport și de sistem
  PRE Parte responsabilă cu echilibrarea, înregistrată la OTS
  Licență de furnizare  Licență pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, emisă de ANRE
  Regulament de furnizare    Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționalede Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, cu modificările ulterioare
  Convenție PRE   Convenția de asumare a responsabilității echilibrării, încheiatăde FA cu OTS, pentru tot sau o parte din portofoliul de clienți finali deserviți
  Contract de reprezentare PRE     Ansamblul documentelor încheiate de FA cu o PRE, aferente delegării responsabilității echilibrării pentru tot sau o parte din portofoliul de clienți finali deserviți în vederea îndeplinirii obligației de asumare a responsabilității echilibrării față de OTS
  Registrul PRE  Registru întocmit și actualizat de OTS, care conține informații specifice despre PRE înregistrate
  Registrul de serviciu pe sistem   Registru întocmit și actualizat de fiecare OR, care conține informații specifice despre utilizatorii de rețea electrică înregistrați
  Suma minimă de plată     Valoarea care trebuie plătită OR de către FA, din suma datorată aferentă facturilor scadente emise în baza CR, pentru a nu se proceda la trecerea clienților finali ai FA la FUI ca urmare a rezilierii CR de către OR; este stabilită de OR, în aplicarea prevederilor Regulamentului de furnizare.
  Lista locurilor de consum preluate      Datele de identificare a locurilor de consum din portofoliul FA,racordate la rețeaua OR, care trebuie să fie preluate de FUI deoarece nu mai au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă (inclusiv locurile de consum pentru care FA a transmis solicitare de deconectare, dar contractul de furnizare nu a fost reziliat)
  Client final preluat   Persoană fizică sau juridică ce deține sau reprezintă legal unulsau mai multe dintre locurile de consum prevăzute în Lista locurilor de consum preluate
  Notificare de preluare    Documentul prin care ANRE comunică FUI, OR și, după caz, FA motivul și termenele/condițiile de preluare de către FUI a locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea energieielectrice din nicio altă sursă
  Informare de preluare    Documentul prin care FUI informează clienții finali preluați asupra motivului și termenelor/condițiilor de preluare a locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea energieielectrice din nicio altă sursă
  OD concesionar    Persoana juridică, titulară a licenței de distribuție și care are calitatea de concesionar într-un contract de concesiune pentru prestarea serviciului public de distribuție a energiei electrice
  Zonă de activitate  Zona definită în Condițiile specifice asociate licenței acordată unui OR
  (la 01-07-2018, Tabelul de la alin. (2) al art. 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul 2 ORDINUL nr. 26 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 12 februarie 2018 )
   +  Capitolul II Desfășurarea procesului de preluare  +  Secţiunea 1 Condiții de preluare  +  Articolul 4(1) Un client final deservit de un FA poate ajunge în situația de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice:a) în cazul în care FA pierde calitatea de furnizor ca urmare a:(i)  retragerii licenței de furnizare;(ii)  expirării licenței de furnizare și neîndeplinirii condițiilor prevăzute de reglementările în vigoare pentru prelungirea duratei de valabilitate a acesteia sau pentru acordarea unei licențe noi până la data expirării licenței de furnizare existente;b) în cazul suspendării licenței de furnizare a FA, dacă în decizia de suspendare nu este prevăzut dreptul FA de a continua activitatea de furnizare în regim controlat;c) în cazul încetării CR încheiat de către FA cu OR, ca urmare a rezilierii acestuia de către OR, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare;d) în cazul în care FA nu mai îndeplinește condiția de asumare a responsabilității financiare pentru plata dezechilibrelor.(2) Un client final poate fi în situația de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice și în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1). Astfel de cazuri sunt identificate de ANRE ca urmare a unor sesizări primite de la participanții la piață (clienți finali, FUI, OR etc.).  +  Articolul 5(1) Preluarea clienților finali de către FUI se face în baza notificării de preluare transmisă de ANRE părților implicate (FUI, OR, FA).(2) Data de preluare de către FUI a locurilor de consum ale clienților finali care ajung în situația de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, prevăzută în notificarea de preluare transmisă de ANRE conform alin. (1), este, după caz:a) data expirării licenței de furnizare a FA, în situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (ii);b) data la care intră în vigoare decizia de suspendare/retragere a licenței de furnizare a FA, în situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (i) sau lit. b);c) data încetării CR încheiat între OR și FA, confirmată de către OR, în situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c);d) data la care FA nu mai îndeplinește condiția de asumare a responsabilității financiare pentru plata dezechilibrelor, confirmată de către OTS, în situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d);e) data identificată de ANRE, în cazul clienților finali aflați într-o situație care se încadrează în prevederile art. 4 alin. (2).(3) După primirea notificării ANRE prevăzută la alin. (1), FUI transmite clienților finali preluați informarea de preluare, care trebuie să conțină cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 1.(4) ANRE publică pe site-ul propriu o informare privind preluarea de către FUI a locurilor de consum ale clienților finali care nu aveau asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, în cel mult 2 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării de preluare prevăzută la alin. (1). Informările se întocmesc separat pentru fiecare zonă de activitate și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:a) denumirea OR/FA/FUI;b) data și motivul preluării locurilor de consum de către FUI;c) prevederile legale în baza cărora s-a făcut preluarea locurilor de consum de către FUI.  +  Articolul 6(1) FUI are obligația să asigure furnizarea energiei electrice clienților finali preluați, pentru locurile de consum amplasate în zona/zonele geografică/geografice pentru care a fost desemnat, de la data preluării până la intrarea în vigoare a unor contracte de furnizare încheiate de aceștia cu un FC, pentru respectivele locuri de consum, în condițiile prevăzute la art. 16 alin. (1) și (2).(2) În cazul clienților finali din portofoliul unui FA aflat în situația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b), care pe perioada suspendării licenței de furnizare a FA nu au încheiat un contract de furnizare cu un FC, FUI are obligația să asigure furnizarea energiei electrice de la data preluării până la revenirea acestora la FA, conform prevederilor art. 8.(3) În cazul clienților finali la ale căror locuri de consum a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică pentru neplată, FUI are obligația de a presta activitatea de furnizare a energiei electrice ulterior prezentării de către clienții finali respectivi a dovezii achitării la zi a sumelor datorate. FUI poate solicita FA confirmarea sumelor pentru care clienții finali au prezentat dovada achitării. Lipsa unui răspuns din partea FA în termen de 5 zile de la transmiterea solicitării se consideră confirmare a achitării la zi a sumelor datorate de clienți.(4) FUI are dreptul să solicite clienților finali prevăzuți la alin. (3) constituirea unei garanții financiare, în favoarea sa, conform prevederilor procedurii specifice aprobate prin ordin al președintelui ANRE.  +  Secţiunea a 2-a Etape de preluare în cazul expirării/retragerii/suspendării licenței de furnizare a FA  +  Articolul 7(1) Pentru preluarea de către FUI a locurilor de consum ale clienților finali ai căror FA se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), cel mai târziu în prima zi lucrătoare după expirarea licenței/emiterea deciziei de retragere/suspendare a licenței de furnizare a FA, ANRE transmite fiecărui OR și FUI, precum și spre știința FA notificarea de preluare, prin care informează cu privire la:a) expirarea/retragerea licenței de furnizare a FA și data la care FA pierde/a pierdut calitatea de furnizor, respectiv, după caz, data la care începe perioada de suspendare a licenței de furnizare a FA (și perioada de suspendare, dacă aceasta este determinată);b) termenele și condițiile de preluare de către FUI a locurilor de consum din portofoliul FA și prin care solicită fiecărui OR să transmită FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/geografice în care locurile de consum sunt amplasate, dacă este cazul, lista locurilor de consum preluate, valabilă la data de preluare prevăzută în notificare.(2) În cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii solicitării ANRE prevăzute la alin. (1), OR întocmește lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, și o transmite FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/ geografice în care acestea sunt amplasate și spre știință ANRE, în scris și în format electronic prelucrabil (fișier Excel), sau transmite, după caz, o informare privind faptul că în zona sa de activitate nu există locuri de consum din portofoliul FA care trebuie preluate de FUI.(3) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OR a listei prevăzute la alin. (2), FUI transmite clienților finali preluați informarea de preluare care trebuie să conțină cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 8(1) În cazul unui FA aflat în situația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b), în cel mult două zile lucrătoare după încetarea suspendării, ANRE transmite fiecărui FUI și OR, precum și FA o notificare referitoare la reluarea activității de furnizare a FA și data la care încetează suspendarea licenței de furnizare a acestuia.(2) În cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea notificării ANRE prevăzute la alin. (1), FA transmite clienților finali din portofoliul său, ale căror locuri de consum au fost preluate de FUI pe perioada suspendării și care, în această perioadă, nu au încheiat un contract de furnizare a energiei electrice în condiții negociate cu un FC, o informare privind reluarea relației contractuale de la data încetării suspendării. FUI pune la dispoziția FA, la solicitarea acestuia, lista clienților finali preluați de la FA care pe perioada suspendării nu au încheiat un alt contract de furnizare cu un FC.(3) OR stabilește și comunică părților implicate (FUI și FA) indexul contoarelor de decontare de la locurile de consum ale clienților finali prevăzuți la alin. (2), amplasate în zona sa de activitate, aferent datei de încetare a suspendării licenței de furnizare a FA, în vederea emiterii de către FUI și FA a facturilor pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data încetării suspendării licenței FA.  +  Articolul 9(1) În cazul în care FA cu licența de furnizare suspendată pierde calitatea de furnizor în condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), ANRE transmite în cel mult 2 zile lucrătoare de la data pierderii de către FA a calității de furnizor fiecărui FUI și OR, precum și spre știință FA o notificare referitoare la pierderea calității de furnizor a FA și data retragerii/expirării licenței de furnizare a acestuia.(2) În situația prevăzută la alin. (1), FUI are obligația ca, în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea notificării ANRE prevăzute la alin. (1), să informeze clienții finali preluați de la FA, care între timp nu au încheiat un alt contract de furnizare a energiei electrice în condiții negociate cu un FC, în legătură cu pierderea de către FA a calității de furnizor, având ca efect încetarea de drept a contractelor de furnizare încheiate de aceștia cu FA.  +  Secţiunea a 3-a Etape de preluare în situația încetării CR încheiat de FA cu OR  +  Articolul 10(1) În cazul neîndeplinirii de către FA a obligațiilor de plată aferente CR încheiat de acesta cu OR, OR analizează situația și stabilește demersurile preliminare de parcurs în vederea remedierii amiabile a întârzierilor la plată înregistrate de FA (de exemplu, eșalonări de plăți, compensări etc.).(2) După epuizarea, fără rezultat, a demersurilor preliminare stabilite conform alin. (1), OR poate demara procesul de reziliere a CR, conform prevederilor contractuale. În acest sens, OR transmite către FA și spre știință ANRE notificarea privind neîndeplinirea obligațiilor de plată aferente CR încheiat cu FA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care trebuie să cuprindă și prezentarea demersurilor preliminare parcurse. Această notificare se transmite la aceeași dată la care OR transmite FA notificarea asupra intenției de executare a garanției financiare constituite de FA în favoarea sa, conform reglementărilor în vigoare.(3) Dacă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind neîndeplinirea obligațiilor de plată aferente CR încheiat cu FA, prevăzută la alin. (2), FA nu achită în contul OR cel puțin suma minimă de plată, inclusiv prin executarea de către OR a garanției financiare constituite de FA în favoarea sa, OR transmite:a) către clienții finali din portofoliul FA cu locuri de consum aferente CR pentru care s-a transmis notificarea prevăzută la alin. (2);b) către FA;c) spre știință ANRE și FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/geografice în care locurile de consum de la lit. a) sunt amplasate o notificare privind rezilierea CR încheiat cu FA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.(4) În cazul rezilierii CT aferent unor locuri de consum racordate la rețeaua OD, notificarea prevăzută la alin. (3) va fi transmisă de OTS și către OD, iar obligația de transmitere a acesteia către clienții finali și spre știință FUI conform alin. (3) lit. a) și c) revine OD.(5) Dacă, în termen de 21 de zile de la data transmiterii notificării prevăzute la alin. (3), nu este achitată integral în contul OR suma minimă de plată care face obiectul rezilierii CR, rezilierea își produce efectele în a 22-a zi lucrătoare de la data transmiterii notificării prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 11 Pentru preluarea de către FUI a locurilor de consum ale clienților finali ai căror FA se află în situația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c) se procedează, după caz, astfel:a) cel mai târziu în prima zi lucrătoare după data încetării CR încheiat cu FA pentru locurile de consum racordate la rețeaua proprie, OR întocmește lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o transmite, în scris și în format electronic prelucrabil (fișier Excel), către FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/geografice în care acestea sunt amplasate, precum și către ANRE, împreună cu confirmarea datei de încetare a CR;b) cel mai târziu în prima zi lucrătoare după data încetării CT încheiat cu FA pentru locurile de consum racordate la rețeaua OD, OTS transmite la ANRE o informare cu privire la această situație, în care precizează data de încetare a CT.  +  Articolul 12(1) În cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea confirmării prevăzute la art. 11 lit. a), ANRE transmite FUI și spre știință OR și FA notificarea de preluare de către FUI a locurilor de consum din lista transmisă de OR.(2) În cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea informării prevăzute la art. 11 lit. b), ANRE transmite fiecărui OD și FUI, precum și spre știință FA notificarea de preluare, prin care informează cu privire la:a) rezilierea CT încheiat de OTS cu FA și data de la care acesta încetează să își mai producă efectele;b) termenele și condițiile de preluare de către FUI a locurilor de consum din portofoliul FA și prin care solicită fiecărui OD să transmită FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/geografice în care locurile de consum sunt amplasate, dacă este cazul, lista locurilor de consum preluate, valabilă la data de preluare menționată în notificare.(3) În cel mult 2 zile lucrătoare de la data notificării ANRE prevăzute la alin. (2), OD întocmește lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, și o transmite FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/ geografice în care acestea sunt amplasate și spre știință ANRE, în scris și în format electronic prelucrabil (fișier Excel), sau transmite, după caz, o informare privind faptul că în zona sa de activitate nu există locuri de consum din portofoliul FA care trebuie preluate de FUI.(4) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OR a listei prevăzute, după caz, la alin. (3), respectiv la art. 11 lit. a), FUI transmite clienților finali preluați informarea de preluare care trebuie să conțină cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Secţiunea a 4-a Etape de preluare în situația în care FA nu mai îndeplinește condiția de asumare a responsabilității financiare pentru plata dezechilibrelor  +  Articolul 13(1) În cazul în care, prin aplicarea de către OTS a prevederilor procedurilor/convențiilor specifice, este retrasă/ revocată înregistrarea ca PRE a FA sau încetează delegarea responsabilității echilibrării FA către un PRE, fără ca acesta să își delege responsabilitatea echilibrării unui alt PRE, cel mai târziu în prima zi lucrătoare după încetarea convenției PRE/contractului de reprezentare PRE pentru respectivul FA, OTS transmite ANRE o informare care va conține:a) fiecare zonă de activitate a unui OR unde sunt amplasate locuri de consum din portofoliul FA, pentru care acesta nu mai îndeplinește condiția de asumare a responsabilității financiare pentru plata dezechilibrelor, pe baza informațiilor din registrul de serviciu pe sistem;b) confirmarea datei de la care FA nu mai figurează în Registrul PRE cu locurile de consum amplasate în zonele de activitate ale OR prevăzuți la lit. a).(2) Pentru preluarea de către FUI a locurilor de consum ale clienților finali ai căror FA se află în situația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. d), în cel mult 2 zile lucrătoare de la primirea confirmării prevăzute la alin. (1), ANRE transmite către OR prevăzuți la alin. (1) lit. a) și FUI, precum și spre știință FA notificarea de preluare prin care informează cu privire la:a) retragerea/revocarea înregistrării ca PRE a FA sau, după caz, încetarea delegării responsabilității echilibrării FA către un PRE;b) termenele/condițiile de preluare de către FUI a locurilor de consum din portofoliul FA, pentru care acesta nu mai îndeplinește condiția de asumare a responsabilității financiare pentru plata dezechilibrelor și totodată solicită OR să transmită FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/geografice respective lista locurilor de consum preluate, valabilă la data de preluare menționată în notificare.(3) În cel mult 2 zile lucrătoare de la data primirii solicitării ANRE menționate la alin. (2), OR întocmește lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, și o transmite FUI desemnat pentru zona/zonele geografică/ geografice în care acestea sunt amplasate și spre știință ANRE, în scris și în format electronic prelucrabil (fișier Excel).(4) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OR a listei prevăzute la alin. (3), FUI transmite clienților finali preluați informarea de preluare care va conține cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Secţiunea a 5-a Alte situații de preluare  +  Articolul 14(1) În cazul clienților finali aflați într-o situație care se încadrează în prevederile art. 4 alin. (2), ANRE transmite notificarea de preluare către FUI și OR implicați, precum și, dacă este cazul, FA, în cel mai scurt timp după identificarea situației, precizând termenele și condițiile specifice de preluare a acestora de către FUI.(2) FUI are obligația de a transmite informarea de preluare către clienții finali preluați, cu respectarea termenelor și condițiilor din notificarea transmisă de ANRE conform alin. (1).  +  Capitolul III Trecerea la un FC a clienților finali aflați în situația de a fi preluați sau care au fost preluați de FUI  +  Articolul 15(1) În perioada cuprinsă între data transmiterii de către OR către clienții finali ai FA a notificării prevăzute la art. 10 alin. (3) și data încetării CR prevăzută în notificare, respectivii clienți pot rezilia contractul de furnizare încheiat cu FA, în vederea încheierii unui contract de furnizare cu un FC, cu o notificare transmisă FA cu cel puțin 2 zile lucrătoare înaintea datei la care contractul cu FC intră în vigoare.(2) Data-limită de intrare în vigoare a contractelor încheiate între clienții finali și FC în condițiile prevăzute la alin. (1) este data încetării CR, prevăzută în notificarea transmisă de OR conform art. 10 alin. (3).  +  Articolul 16(1) În perioada cuprinsă între data încetării CR prevăzută în notificarea transmisă de OR conform art. 10 alin. (3) și data-limită până la care clientul final preluat trebuie să încheie contractul de furnizare cu FUI, stabilită conform prevederilor art. 19 alin. (1), respectivul client final poate trece la un FC cu o notificare transmisă FUI cu cel puțin 2 zile lucrătoare înaintea datei la care contractul încheiat cu FC intră în vigoare.(2) După data-limită până la care clientul final preluat trebuie să încheie contractul de furnizare cu FUI, stabilită conform prevederilor art. 19 alin. (1), trecerea respectivului client final la un FC se face cu notificarea FUI, în termenele și condițiile prevăzute în procedura de schimbare a furnizorului aprobată prin ordin al președintelui ANRE.(3) Contractele încheiate între clienții finali preluați și FC în condițiile prevăzute la alin. (1) trebuie să intre în vigoare până la data-limită de încheiere a contractului de furnizare cu FUI, stabilită conform prevederilor art. 19 alin. (1).(4) În cazul trecerii la un FC a unor locuri de consum preluate de FUI în condițiile prezentului regulament, la care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică ca urmare a emiterii de către FUI a unui ordin de deconectare, reluarea alimentării cu energie electrică se face de către OR, în termenele prevăzute de reglementările în vigoare, numai ulterior confirmării de către FUI a achitării la zi de către clienții finali respectivi a sumelor datorate pentru întreaga perioadă de preluare. FUI are obligația transmiterii confirmării către OR în cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării dovezii plăților.  +  Capitolul IV Condiții de prestare de către FUI a activității de furnizare a energiei electrice pentru clienții finali preluați  +  Articolul 17 Prestarea de către FUI a activității de furnizare a energiei electrice pentru clienții finali preluați se face în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile și cu datele/informațiile din documentele transmise de aceștia respectivilor clienți.  +  Articolul 18 Clienții finali preluați din categoria clienți noncasnici, care solicită să beneficieze de serviciul universal, trebuie să depună, la încheierea contractului de furnizare cu FUI, documentele prevăzute de legislația în vigoare care fac dovada dreptului de a beneficia de serviciul universal.  +  Articolul 19(1) Contractul de furnizare între clientul final preluat și FUI, pentru locul/locurile de consum al/ale clientului final preluat, se încheie în maximum 21 de zile de la data transmiterii de către ANRE a notificării de preluare, cu excepția următoarelor cazuri:a) în notificarea de preluare transmisă de ANRE se specifică un alt termen-limită de încheiere a contractului, caz în care acestea se încheie în termenul specificat în notificare;b) notificarea de preluare a fost transmisă de ANRE anterior datei de preluare a clientului final de către FUI, caz în care contractul se încheie în maximum 21 de zile de la data preluării clientului final de către FUI;c) locul/locurile de consum al/ale clientului final preluat are/au o putere aprobată prin avizul tehnic de racordare/certificatul de racordare mai mare sau egală cu 1 MVA, caz în care contractul se încheie:(i)  în cel mult 3 zile lucrătoare de la data transmiterii de către ANRE a notificării de preluare, dacă aceasta a fost transmisă ulterior datei de preluare a clientului final de către FUI;(ii)  în cel mult 3 zile lucrătoare de la data preluării clientului final de către FUI, dacă notificarea de preluare a fost transmisă de ANRE anterior datei de preluare a clientului final de către FUI.(2) În perioada cuprinsă între data preluării clientului final de către FUI și data încheierii contractului de furnizare între clientul final preluat și FUI, dar nu mai târziu de data-limită stabilită conform alin. (1), se admite prestarea de către FUI a activității de furnizare a energiei electrice pentru locurile de consum ale clientului final preluat fără existența unui contract încheiat cu acesta.  +  Articolul 20 Dacă, pentru un loc de consum, clientul final preluat conform prezentului regulament nu încheie contractul de furnizare a energiei electrice cu FUI până la data-limită stabilită conform prevederilor art. 19 alin. (1), FUI poate să solicite OR întreruperea alimentării cu energie electrică la respectivul loc de consum, numai după transmiterea către clientul final, cu minimum 5 zile lucrătoare înaintea datei de întrerupere, a unui preaviz, cu confirmare de primire, care să conțină data și motivele întreruperii.  +  Articolul 21(1) Prețurile finale aplicate de FUI clienților finali preluați sunt cele stabilite în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile. (la 01-07-2018, sintagma: Tarifele aplicate de FUI a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul 2 ORDINUL nr. 26 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 12 februarie 2018 ) (2) FUI este îndreptățit ca, pentru toată perioada cuprinsă între data preluării și data revenirii clientului final preluat la FA sau, după caz, data de la care își produce efectele un contract de furnizare încheiat de clientul final preluat cu un FC, să factureze și să recupereze de la clientul final preluat contravaloarea energiei electrice furnizate, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile și datele/informațiile din documentele transmise respectivului client.(3) În cazul în care clientul final preluat nu achită la termen facturile emise de FUI pentru un loc de consum conform prevederilor alin. (2), FUI are dreptul să solicite OR întreruperea alimentării cu energie electrică la respectivul loc de consum, conform prevederilor contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice aprobate prin ordin al președintelui ANRE și datelor/informațiilor din preavizul transmis clientului final preluat.(4) Prestarea activității de furnizare a energiei electrice în perioada cuprinsă între data preluării și data-limită stabilită conform prevederilor art. 19 alin. (1), fără contract de furnizare încheiat între FUI și clientul final preluat, nu îl exonerează pe acesta din urmă de obligația achitării facturilor emise de FUI conform alin. (2).  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 22(1) Fiecare OR trebuie să asigure continuitatea în alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum ale clienților finali preluați, care sunt amplasate în zona sa de activitate. Costurile energiei electrice livrate și ale serviciilor asociate prestate clienților finali preluați vor fi suportate de aceștia, în baza prețurilor finale aplicate de FUI și, în cazul în care CR este încheiat între OR și clientul final preluat, în baza tarifelor aplicate de OR. (la 01-07-2018, sintagma: tarifelor aplicate de FUI a fost înlocuită de Punctul 2, Articolul 2 ORDINUL nr. 26 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 12 februarie 2018 ) (2) În toate situațiile de preluare a clienților finali de către FUI, OR stabilește și comunică părților implicate (FUI și, după caz, FA, respectiv FC) indexul contoarelor de decontare de la locurile de consum ale clienților finali preluați, amplasate în zona sa de activitate:a) aferent datei de preluare a acestora de către FUI, în vederea emiterii de către FA și FUI a facturilor pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data preluării de către FUI;b) aferent datei de trecere a acestora la un FC, în vederea emiterii de către FUI și FC a facturilor pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data trecerii la FC.  +  Articolul 23(1) În situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și d), contractele de furnizare încheiate de FA cu clienții finali, precum și contractele de rețea încheiate de acesta cu OR încetează de drept la data preluării de către FUI a respectivelor locuri de consum conform prezentului regulament, comunicată de ANRE, cu asumarea de către părți a obligațiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării.(2) În situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), contractele de furnizare încheiate de FA cu clienții finali, precum și contractele de rețea încheiate de acesta cu OR:a) se suspendă de drept pe perioada de suspendare a licenței de furnizare a FA;b) încetează de drept, cu asumarea de către părți a obligațiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării:(i) la data de la care își produce efectele contractul de furnizare încheiat cu un FC de către clientul final preluat de FUI de la FA, pe perioada de suspendare a licenței FA;(ii)  la data de la care FA pierde calitatea de furnizor în condițiile de la art. 4 alin. (1) lit. a), ca urmare a retragerii sau expirării licenței în perioada de suspendare.  +  Articolul 24(1) Contractul/Contractele de rețea încheiat/ încheiate de FUI cu OR pentru locurile de consum preluate de la FA își produc(e) efectele de la data la care încetează/se suspendă contractul/contractele de rețea încheiat(e) de FA cu OR.(2) CR încheiat între OR și clientul final preluat se derulează în continuare conform clauzelor contractuale și cu respectarea reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 25 Fiecare OR are obligația completării și actualizării registrului de serviciu pe sistem cu datele și informațiile prevăzute în anexa nr. 4, pentru toate locurile de consum amplasate în zona sa de activitate, precum și cu informațiile aferente fiecărui loc de consum referitoare la:a) furnizorii care l-au deservit și perioadele de timp corespunzătoare fiecărui furnizor;b) PRE-urile în care a fost înregistrat și perioadele de timp corespunzătoare fiecărei PRE;c) dacă a fost/este preluat de către FUI datorită faptului că nu mai avea asigurată furnizarea energiei electrice de către FA.  +  Articolul 26 Fiecare FUI transmite la ANRE raportări referitoare la clienții finali preluați, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile.  +  Articolul 27(1) Preluarea de către FUI a clienților finali din portofoliul FA în cazurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) și d) constituie motiv de declanșare a procedurii de suspendare a licenței de furnizare a FA, în condițiile reglementărilor aplicabile.(2) Suspendarea prevăzută la alin. (1) poate începe după data preluării de către FUI a clienților finali din portofoliul FA și poate înceta numai după ce FA face dovada că a remediat cauzele ce au condus la această situație.(3) Suspendarea prevăzută la alin. (1) vizează:a) dreptul FA de a desfășura activitatea de furnizare a energiei electrice la locuri de consum amplasate în zona de activitate a OR care a reziliat CR, în cazul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. c);b) dreptul FA de a desfășura activitatea de furnizare a energiei electrice la clienții finali, indiferent de amplasamentul locurilor de consum ale acestora, în cazul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. d).(4) Prevederile cap. II secțiunea a 2-a nu se aplică în cazul clienților finali preluați de FUI din portofoliul FA înainte de emiterea unei decizii de suspendare a licenței de furnizare a FA conform alin. (1), (2) și (3).  +  Articolul 28 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1 la regulament
  CONȚINUTUL MINIM
  al informării de preluare transmise
  de către FUI clienților finali preluați
  Informarea de preluare transmisă de către FUI clienților finali preluați conține cel puțin:a) data și motivul preluării (inclusiv, dacă este cazul, precizarea referitoare la încetarea de drept a contractelor de furnizare încheiate cu FA);b) condițiile referitoare la plata datoriilor și, după caz, constituirea de garanții, pe care trebuie să le îndeplinească clienții finali cu locuri de consum la care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică în urma aplicării prevederilor actelor normative în vigoare, pentru a beneficia de serviciile FUI;c) documentele care trebuie depuse pentru încheierea contractului de furnizare cu FUI;d) documentele care trebuie depuse și condițiile de furnizare a energiei electrice, în cazul clienților finali care au dreptul la serviciul universal;e) data-limită pentru încheierea contractului de furnizare cu FUI, cu precizarea modalităților de încheiere a contractului, puse la dispoziția clientului final, conform legislației în vigoare;f) clauzele contractului de furnizare cu FUI referitoare la prețul/tariful aplicat și la termenele și condițiile de plată;g) în cazul suspendării licenței de furnizare a FA:(i)  perioada de suspendare (dacă e determinată);(ii)  dreptul clienților finali de schimbare a furnizorului în perioada de suspendare a licenței de furnizare a FA și, în cazul în care nu uzează de acest drept, trecerea înapoi la FA odată cu încetarea suspendării licenței de furnizare a acestuia, dacă FA nu a pierdut calitatea de furnizor;h) dreptul clienților finali de a încheia contracte de furnizare a energiei electrice în condiții negociate cu un FC:(i)  data-limită până la care pot încheia contract cu un FC, conform regulamentului, fără respectarea termenelor și condițiilor din Procedura de schimbare a furnizorului;(ii) termenele și condițiile din Procedura de schimbare a furnizorului care trebuie respectate pentru încheierea contractului cu un FC după data menționată la pct. (i).
   +  Anexa nr. 2 la regulament
  MODEL DE ÎNTOCMIRE
  a notificării privind neîndeplinirea
  obligațiilor de plată aferente CR
  Către: [FURNIZOR] Fax: ............... Spre știință: ANRE
  NOTIFICARE 1*)
  privind neîndeplinirea de către [Furnizor] a
  obligațiilor de plată aferente Contractului de
  [transport/distribuție] nr. ...........
  Notă
  *) Prezenta notificare se transmite la aceeași dată cu notificarea asupra intenției de executare a garanției financiare.
  Subscrisa [OPERATOR REȚEA], cu sediul în județul ...................., municipiul ................., str. ............ nr. ...., înregistrată la ORC cu nr. .../.../...., CUI RO ............., cont RO ................ deschis la Banca ............. - Sucursala ............ - ..........., în temeiul art. 59 alin. (5) lit. a) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, cu modificările ulterioare; având în vedere valoarea de ................ lei rămasă neachitată din facturile emise de [OPERATOR REȚEA] în baza Contractului de [transport/distribuție] nr. ......... încheiat între [OPERATOR REȚEA] în calitate de operator de [transport/distribuție] și [FURNIZOR] în calitate de furnizor de energie electrică, pentru care a fost depășit termenul de plată prevăzut în contract [Se va detalia într-o anexă.], faptul că aceasta este mai mare decât suma de ....... lei reprezentând valoarea datoriilor corespunzătoare locurilor de consum aferente contractului, pentru care ați transmis solicitare de deconectare pentru neplată, precum și demersurile preliminare parcurse în vederea remedierii întârzierilor la plată [Se va detalia într-o anexă.], vă punem în vedere ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentei, să achitați în beneficiul subscrisei cel puțin suma de ................. lei [suma minimă de plată]. În caz contrar, vom notifica:– clienții dumneavoastră finali cu locuri de consum aferente Contractului de [transport/distribuție] nr. .......... să procedeze la alegerea unui alt furnizor de energie electrică;– încetarea Contractului de [transport/distribuție] nr. ........... prin reziliere, conform prevederilor art. ....... din contract. Pentru a elimina orice neplăcere ce ar decurge din punerea în aplicare a celor enunțate mai sus, vă rugăm să transmiteți dovada efectuării plății până la data de ........., la numărul de fax ................. . Cu stimă, [Reprezentant legal] ............
   +  Anexa nr. 3 la regulament
  Model de întocmire a notificării privind rezilierea CR
  Către: [FURNIZOR] Fax: ............... [Client final] [OPERATOR DISTRIBUȚIE] Spre știință: ANRE, [FUI]
  NOTIFICARE 2
  privind rezilierea Contractului de
  [transport/distribuție] nr. .........
  Subscrisa [OPERATOR REȚEA], cu sediul în județul ..............., municipiul ................, str. ............. nr. ......, înregistrată la ORC cu nr. J..../..../......, CUI RO .........., cont RO ............. deschis la .................., având în vedere faptul că până la data de ........... [a 5-a zi lucrătoare de la data Notificării 1], [FURNIZOR] nu a achitat integral, în beneficiul subscrisei, conform Notificării 1 nr. ....... din data ........., suma de ........... lei [suma minimă de plată], inclusiv prin executarea garanției financiare, în temeiul:– art. ..... din Contractul de [transport/distribuție] nr. ........ încheiat între [OPERATOR REȚEA] în calitate de operator de [transport/distribuție] și [FURNIZOR] în calitate de furnizor de energie electrică;– art. 59 alin. (5) lit. a) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, cu modificările ulterioare; prin prezenta notificăm:1. [FURNIZOR], rezilierea Contractului de [transport/distribuție] a energiei electrice nr. ........ cu încetare de la data de ......... [a 22-a zi lucrătoare de la data prezentei notificări], în cazul în care [FURNIZOR] nu achită integral suma de .......... lei [suma minimă de plată] până la data de ........... [a 21-a zi de la data prezentei notificări];2. clienții finali ai [FURNIZOR] să își aleagă un alt furnizor pentru că altfel, în cazul prevăzut la pct. 1, începând cu data de .........[a 22-a zi lucrătoare de la data prezentei notificări] nu vor mai avea asigurată furnizarea energiei electrice și vor fi transferați la furnizorul de ultimă instanță obligat [FUI]; (la 01-07-2018, sintagma: furnizorul de ultimă instanță a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul 2 ORDINUL nr. 26 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 12 februarie 2018 ) 3. clienții finali ai [FURNIZOR] pentru care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică fără rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice, trecerea lor la [FUI] în cazul prevăzut la pct. 1 și obligativitatea de a prezenta acestuia dovada achitării la zi a debitelor aferente consumului de energie electrică realizat până la data întreruperii alimentării cu energie electrică, în vederea realimentării. Cu stimă, Director ................
   +  Anexa nr. 4 la regulament
  Lista locurilor de consum preluate

  (Model de întocmire)
  Date de identificare a locurilor de consum racordate la rețeaua [denumire operator de rețea], care la data de [zz.ll.aa] se aflau în portofoliul [denumire Furnizor] și care începând cu data de [(zz+1).ll.aa] sunt preluate de către [denumire Furnizor de ultimă instanță obligat] deoarece nu mai au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă: (la 01-07-2018, sintagma: Furnizor de ultimă instanță a fost înlocuită de Punctul 1, Articolul 2 ORDINUL nr. 26 din 31 ianuarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 129 din 12 februarie 2018 )
  Nr. crt.   Denumirea clientului final    Adresa locului de consum  Datele de contact (tel., fax, e-mail)   Codul de identificare a locului de consum   Codul de identificarea punctului de măsurare  Consumul mediu lunar [MWh]   Nr. de facturi restante*)   Valoarea neachitată a facturilor restante (lei) Stare**)    Observații***)    
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
             
             
             
  Notă
  *) Facturi restante reprezintă facturile emise și neîncasate în termen de 35 de zile de la data scadenței.
  **) În această coloană se va menționa obligatoriu dacă la locul de consum a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică, fără rezilierea contractului (stare = I).
  ***) În această coloană se va menționa obligatoriu dacă contractul de rețea este încheiat de clientul final direct cu OR (observații = D).
  Reprezentant operator de rețea ..................... NOTE:1. Listele se completează și se transmit și în format electronic.2. Coloanele (8) și (9) se completează doar pentru clienții finali care au încheiat direct contractul de rețea cu OR.
  -------