ORDIN nr. 1046 din 21 septembrie 1999pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la obligaţia garantarii datoriei vamale
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 525 din 28 octombrie 1999    Ministrul finanţelor,în baza prevederilor art. 151 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României şi ale art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind scutirea de la obligaţia garantarii datoriei vamale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia Generală a Vamilor, precum şi unităţile sale subordonate vor lua măsuri pentru îndeplinirea dispoziţiilor prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului finanţelor nr. 1.909/1998 pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la obligaţia garantarii datoriei vamale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 15 octombrie 1998.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor, Decebal Traian Remes  +  AnexăMETODOLOGIEprivind scutirea de la obligaţia garantarii datoriei vamale  +  Articolul 1În baza prevederilor art. 151 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, Direcţia Generală a Vamilor poate acorda scutiri de la obligaţia garantarii datoriei vamale, în cazuri temeinic justificate, pentru următoarele categorii de bunuri: a) bunurile care fac obiectul unor acorduri guvernamentale, plasate într-un regim vamal suspensiv; b) navele, aeronavele, elicopterele, locomotivele şi vagoanele de cale ferată, plasate în regimul vamal de perfecţionare activa cu suspendarea drepturilor de import, în vederea repararii şi returnarii lor partenerilor externi. Aceste dispoziţii sunt aplicabile şi în cazul în care aceste bunuri se introduc în ţara şi/sau se scot din ţara în stare demontata în mai multe transporturi, cu condiţia ca produsele compensatoare menţionate în autorizaţia de perfecţionare activa sa reprezinte nave, aeronave, elicoptere, locomotive sau vagoane de cale ferată; c) mărfurile plasate în regimul vamal de tranzit, dacă acesta se efectuează sub supravegherea brigazilor din subordinea Direcţiei de supraveghere şi control vamal; d) maşinile şi utilajele agricole din Republica Moldova, plasate în regimul vamal de admitere temporară cu exonerare parţială de la plata taxelor vamale, în vederea executării lucrărilor mecanice în campaniile agricole; e) bunurile pentru care se acordă custodie vamală în vederea intregirii unor produse (înainte de depunerea declaraţiei vamale) şi care nu pot fi importate în întregime într-un singur transport; f) materiile prime, materialele şi accesoriile trimise de clienţii externi în vederea executării de comenzi de export pentru aceiaşi clienţi, plasate în regimul vamal de perfecţionare activa cu suspendarea drepturilor de import; g) mărfurile exceptate de la plata taxelor vamale conform actelor normative în vigoare, plasate în unul dintre regimurile vamale de antrepozit, perfecţionare activa cu suspendarea drepturilor de import, transformare sub control vamal şi admitere temporară cu exonerare parţială de la plata taxelor vamale; h) mărfurile încadrate la poziţiile tarifare 27.09, 27.10, 27.11, 29.01, 29.02, 29.05, 29.14, 25.23, plasate în regimul vamal de antrepozit pentru care se asigura procedura de supraveghere vamală de către biroul vamal; i) mărfurile încadrate la poziţia tarifara 27.11, introduse în depozit necesar cu caracter temporar, conform art. 38 din Legea nr. 141/1997, pentru care se asigura procedura de supraveghere vamală de către biroul vamal.  +  Articolul 2Pentru bunurile prevăzute la art. 1 lit. a)-e) şi g)-i), cererea de scutire de la obligaţia garantarii datoriei vamale, al carei model este prezentat în anexa nr. 1, se depune de către titularul operaţiunii la Direcţia Generală a Vamilor.Pentru bunurile prevăzute la art. 1 lit. f), cererea de scutire de la obligaţia garantarii datoriei vamale, al carei model este prezentat în anexa nr. 1, se depune de către titularul operaţiunii la direcţia regionala vamală în a carei raza de activitate se afla biroul vamal la care urmează să se efectueze formalităţile de vamuire.Cererea de scutire de la obligaţia garantarii datoriei vamale se depune împreună cu următoarele documente: a) acordul guvernamental, pentru bunurile prevăzute la art. 1 lit. a); b) contractul sau comanda în baza căreia se derulează operaţiunea (în original şi în copie) sau factura comercială/factura proforma, după caz, pentru bunurile prevăzute la art. 1 lit. b)-i); c) autorizaţia emisă de autoritatea vamală, în cazul bunurilor plasate în regimurile vamale de antrepozit, perfecţionare activa, transformare sub control vamal şi admitere temporară; d) declaraţia titularului operaţiunii, prin care se obliga sa achite drepturile vamale datorate în cazul în care operaţiunea nu este finalizată în termenul stabilit de autorităţile vamale, pentru toate categoriile de bunuri prevăzute la art. 1, al carei model este prezentat în anexa nr. 2, şi cuantumul drepturilor de import, al cărui model este prezentat în anexa nr. 3, detaliat pentru fiecare tip de taxe (taxa vamală, T.V.A., accize) şi orice alte sume care se cuvin bugetului la import.Declaraţia se semnează de către reprezentantul legal al titularului operaţiunii.Formularul privind cuantumul datoriei vamale se semnează de către reprezentantul legal al societăţii comerciale şi de către responsabilul financiar.  +  Articolul 3Pentru bunurile prevăzute la art. 1 lit. a)-e) şi g)-i), cererea însoţită de documentele menţionate la art. 2 este analizata de un comitet de avizare, format din:- directorul Direcţiei economice şi investiţii din Direcţia Generală a Vamilor sau inlocuitorul acestuia;- directorul Direcţiei reglementări şi proceduri vamale sau inlocuitorul acestuia;- directorul Direcţiei juridice, legislaţie vamală şi acorduri din Direcţia Generală a Vamilor sau inlocuitorul acestuia;- directorul Direcţiei de supraveghere şi control vamal din Direcţia Generală a Vamilor sau inlocuitorul acestuia, numai în cazul bunurilor prevăzute la art. 1 lit. c).Pentru bunurile prevăzute la art. 1 lit. f), cererea, însoţită de documentele menţionate la art. 2, este analizata de un comitet de avizare, format din:- şeful Serviciului proceduri, origine, clasificare tarifara şi drepturi vamale din cadrul direcţiei regionale vamale sau inlocuitorul acestuia;- şeful Serviciului juridic şi contencios din cadrul direcţiei regionale vamale sau inlocuitorul acestuia;- şeful Serviciului financiar-contabil din cadrul direcţiei regionale vamale sau inlocuitorul acestuia.  +  Articolul 4În situaţia prevăzută la art. 1 lit. c), pe declaraţia vamală de tranzit se menţionează în caseta 44:Transport însoţit de echipajul Brigazii de supraveghere şi control vamal ...........................În situaţia prevăzută la art. 1 lit. h), pe declaraţia vamală de antrepozitare se menţionează în caseta 44:Mărfuri aflate sub supravegherea şi controlul biroului vamal.În situaţia prevăzută la art. 1 lit. i), pe declaraţia sumară se menţionează:Mărfuri aflate sub supravegherea şi controlul biroului vamal.  +  Articolul 5Pentru bunurile prevăzute la art. 1 lit. a)-e) şi g)-i), aprobarea de scutire de la obligaţia garantarii datoriei vamale se acordă de către directorul general al Direcţiei Generale a Vamilor pe formularul prevăzut în anexa nr. 4.Pentru bunurile prevăzute la art. 1 lit. f), aprobarea de scutire de la obligaţia garantarii datoriei vamale se acordă de către directorul direcţiei regionale vamale pe formularul prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Aprobarea de scutire de la obligaţia garantarii datoriei vamale se acordă pe un termen stabilit de autoritatea vamală, în funcţie de solicitarea titularului şi de condiţiile de realizare a operaţiunii.Dacă titularul operaţiunii doreşte sa o prelungească, în cadrul termenului acordat adresează Direcţiei Generale a Vamilor sau, după caz, direcţiei regionale vamale care a acordat iniţial scutirea de la obligaţia garantarii datoriei vamale o noua cerere, însoţită de documentele care pot justifica prelungirea, fotocopia aprobării anterioare, declaraţia pe propria răspundere şi formularul privind calculul datoriei vamale.  +  Articolul 7În cazul în care aprobarea de scutire de la obligaţia garantarii datoriei vamale nu a fost reînnoită la expirarea termenului acordat, aceasta îşi pierde valabilitatea. În aceasta situaţie autoritatea vamală încheie regimul vamal suspensiv din oficiu, procedând la încasarea drepturilor vamale datorate, potrivit prevederilor art. 95 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României.  +  Anexa 1                  CEREREde scutire de la obligaţia garantarii datoriei vamale    1. Denumirea titularului operaţiunii    ..........................................................................    2. Adresa    ..........................................................................    ..........................................................................    3. Codul fiscal    ..........................................................................    4. Numărul de cont    ..........................................................................    5. Regimul vamal solicitat, numărul autorizaţiei, după caz    ..........................................................................     6. Termenul solicitat    .........................................................................    7. Biroul/birourile vamal/vamale vizat/vizate    .........................................................................    8. Numărul şi data documentelor prevăzute la art. 2 alin. 3 din Metodologia privind scutirea de la obligaţia garantarii datoriei vamale, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.046/1999    .........................................................................    .........................................................................    .........................................................................    .........................................................................    .........................................................................    Numele ....................................    Prenumele ...............................    Funcţia.....................................    Data .........................................                                               Semnatura şi ştampila                                               ......................  +  Anexa 2    SOCIETATEA COMERCIALĂ .................... Nr. .........    Sediul ................................... Data ........    Numărul de înmatriculare .................    Codul fiscal .............................    Numărul contului/unitatea bancară ........                    DECLARAŢIE    Titularul ..........................., cu sediul în ......................, reprezentat legal prin ......................, având funcţia de ......, ma oblig sa achit drepturile vamale datorate, în cazul în care operaţiunea pentru care solicit scutire de la obligaţia garantarii datoriei vamale nu este finalizată în termenul stabilit de autorităţile vamale şi în condiţiile stabilite prin Autorizaţia de .............................. nr. ..................., eliberata de ............................................. .    Cuantumul drepturilor vamale, stabilit la data prezentei declaraţii şi luând în calcul elementele aplicabile la data prezentei declaraţii, în suma totală de ........................................., este evidenţiat, detaliat pe fiecare tip de taxa, în anexa care face parte integrantă din prezenta declaraţie. Acest cuantum are numai valoare informativa, cuantumul real al drepturilor vamale pe care ma oblig să le achit fiind cel stabilit pe baza declaraţiilor vamale depuse pentru derularea operaţiunii.    De asemenea, ma oblig sa comunic imediat orice modificare aparuta pe parcursul derulării operaţiunii faţă de datele furnizate pentru eliberarea autorizaţiei vamale de regim vamal sau a aprobării de scutire de la obligaţia garantarii datoriei vamale.            Data Semnatura şi ştampila         ......... ......................  +  Anexa 3-------la Declaraţia nr. ........./........------------------------------------                        CUANTUMUL                    drepturilor de import    Contract/factura nr. .....................................    Partener extern ..........................................    Valoare în vama ..........................................    Curs de schimb ...........................................    1. Taxe vamale ...........................................    2. Suprataxa vamală ......................................    3. Comision vamal ........................................    4. Accize ................................................    5. Taxa pe valoarea adăugată .............................    Total drepturi de import (în cifre şi în litere) .........             Director, Responsabil financiar,           ............ .......................  +  Anexa 4    MINISTERUL FINANŢELOR    DIRECŢIA GENERALĂ A VAMILOR    Nr. ....... din .........                                                              Aprobat                                                             ---------                                                           Director general,                  APROBAREde scutire de la obligaţia garantarii datoriei vamale    Comitetul de avizare constituit în baza art. 3 alin. 1 din Metodologia privind scutirea de la obligaţia garantarii datoriei vamale, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.046/1999, propune spre aprobare cererea nr. ............... din ................................. privind operaţiunea ......................................................................................................................................................................................................................................... solicitată de titularul operaţiunii ..........................., cu sediul/domiciliul în ........................................................., cod fiscal .................................................. .    Aprobarea are valabilitate până la data de .................... pentru birourile vamale ........................................................... .                       COMITETUL DE AVIZARE   Direcţia economică şi investiţii Direcţia reglementări şi proceduri vamale       Director general adjunct, Director general adjunct,  ................................ .......................................       Direcţia juridică, legislaţie Direcţia de supraveghere            vamală şi acorduri şi control vamal               Director, Director general adjunct,      .......................... ..........................  +  Anexa 5    MINISTERUL FINANŢELOR    DIRECŢIA GENERALĂ A VAMILOR    Direcţia regionala vamală ....................    Nr. ............... din ..................                                                      Aprobat                                                      -------                                                     Director,                    APROBAREde scutire de la obligaţia garantarii datoriei vamale    Comitetul de avizare constituit în baza art. 3 alin. 2 din Metodologia privind scutirea de la obligaţia garantarii datoriei vamale, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.046/1999, propune spre aprobare cererea nr. .............. din .................................. privind operaţiunea ................................................................................ ................................................................................................................................................................ ........................., solicitată de titularul operaţiunii .................................................., cu sediul/domiciliul în ................................................................................................................, cod fiscal ................................ .    Aprobarea are valabilitate până la data de .............................. pentru birourile vamale ..................................................... .                          COMITETUL DE AVIZARE     Serviciul proceduri, origine,      clasificare tarifara şi          drepturi vamale Serviciul juridic şi contencios          Şef serviciu, Şef serviciu,    ............................ ................................                    Serviciul financiar-contabil                          Şef serviciu,                   ..............................--------