LEGE nr. 20 din 15 ianuarie 2018privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2018  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71 din 5 octombrie 2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 din 10 octombrie 2017, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 4, alineatul (1) al articolului 6^6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6^6(1) Autoritatea este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, medic veterinar, și de 3 vicepreședinți, din care minimum 2 medici veterinari, cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului, pentru o perioadă de 5 ani.2. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, ^ cu următorul cuprins: 4^1. La articolul 6^6, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Personalul care deține funcții publice de conducere din cadrul Autorității și al unităților din subordinea acesteia trebuie să dețină, în exercitarea funcției, certificat de securitate, respectiv autorizație de acces la informații clasificate.(6) Pentru ocuparea posturilor aferente funcțiilor publice de conducere prevăzute la alin. (5) este necesară obținerea de către instituția publică, în condițiile legii, a avizului pozitiv privind acordarea certificatului de securitate, respectiv a autorizației de acces la informații clasificate.3. La articolul I, după punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 5^1 și 5^2, cu următorul cuprins: 5^1. După articolul 11 se introducnouă noi articole, articolele11^1 – 11^9, cu următorulcuprins:  +  Articolul 11^1(1) Programele naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și pentru siguranța alimentelor, programe aprobate și finanțate de Comisia Europeană din bugetul general al Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului, se implementează de Autoritate, ca autoritate de implementare. (2) Implementarea programelor este responsabilitatea autorității de implementare. Autoritatea de implementare este responsabilă pentru derularea corespunzătoare, în termenele asumate, a programelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 11^2Prin prezenta ordonanță se stabilește cadrul financiar general pentru gestionarea în lei și euro a asistenței financiare nerambursabile alocate României, de către Comisia Europeană pe baza programelor naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și pentru siguranța alimentelor, în scopul de a evalua evoluția epidemiologică a bolilor și capacitatea de a lua măsuri specifice pentru controlul și eradicarea acestora.  +  Articolul 11^3În cazul în care apariția sau evoluția uneia dintre bolile animalelor sau zoonozelor aprobate prin legislația Comisiei Europene este susceptibilă să constituie o amenințare pentru starea de sănătate a Uniunii Europene și pentru a proteja Uniunea Europeană de introducerea uneia dintre respectivele boli sau zoonoze, Autoritatea poate include în programele naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și pentru siguranța alimentelor măsuri care urmează să fie puse în aplicare pe teritoriile unor țări învecinate în cooperare cu autoritățile din țările respective.  +  Articolul 11^4(1) Autoritatea este autorizată să implementeze programele stabilite prin decizii ale Comisiei Europene, în limita plafoanelor anuale aprobate pentru România. Cheltuielile necesare implementării programelor se suportă din bugetul Autorității aprobat anual cu această destinație, respectiv bugetul de stat, bugetul fondurilor externe nerambursabile și bugetul instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii.(2) Autoritatea asigură gestionarea financiară a programelor stabilite prin decizii ale Comisiei Europene, prin conturi deschise la Trezoreria Statului în structura clasificației bugetare și a bugetului aprobat potrivit prevederilor legale în vigoare.(3) Conturile aferente gestionării financiare a programelor stabilite prin decizii ale Comisiei Europene sunt deschise pe numele Autorității, pe naturi de cheltuieli, după cum urmează:a) cofinanțare publică;b) contribuția financiară a Uniunii Europene;c) cheltuieli neeligibile.(4) Sumele în valută, rambursate de Comisia Europeană pentru realizarea programelor naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și siguranța alimentelor asigurate din bugetul de stat, se încasează în conturile deschise la băncile comerciale, pe seama Autorității, și se virează, în condițiile legii, bugetelor din care au fost acordate. (5) Cheltuielile necesare implementării programelor naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și siguranța alimentelor aprobate cu prefinanțare se suportă din bugetul Autorității aprobat anual cu această destinație, respectiv «Bugetul fondurilor externe nerambursabile». Sumele în valută, primite de la Comisia Europeană pentru realizarea programelor naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și siguranța alimentelor, ca prefinanțare, se gestionează prin conturile deschise pe seama Autorității la băncile comerciale. Sumele în valută se licitează, iar echivalentul în lei se transferă ulterior în conturile deschise la Trezoreria Statului, în structura clasificației bugetare și a bugetului aprobat potrivit prevederilor legale în vigoare. (6) Sumele aferente programelor naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și pentru siguranța alimentelor, existente în conturile Autorității și ale unităților subordonate, nu sunt supuse executării silite pe perioada de valabilitate a deciziilor de finanțare, cu excepția situației în care executarea silită privește creanțe bugetare rezultate din aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.(7) Sumele aferente plății unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru nereguli, precum și sumele aferente efectuării plăților ca urmare a hotărârilor judecătorești definitive se suportă din bugetul Autorității aprobat anual cu această destinație.  +  Articolul 11^5(1) Contribuția financiară a Uniunii Europene, aferentă fondurilor alocate de Uniunea Europeană pentru sănătatea animalelor și pentru siguranța alimentelor, se alocă și se derulează în baza prevederilor regulamentelor europene în materie și a deciziilor Comisiei Europene.(2) Sumele transferate de Comisia Europeană din fondurile alocate de Uniunea Europeană pentru sănătatea animalelor și pentru siguranța alimentelor către Autoritate, sub forma prefinanțării, vor fi utilizate pentru susținerea începerii și/sau implementării programelor, în vederea derulării corespunzătoare a acestora.  +  Articolul 11^6(1) Autoritatea poate supune aprobării Comisiei Europene programe naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și pentru siguranța alimentelor, în funcție de situația epidemiologică națională și regională.(2) Creditele de angajament și creditele bugetare necesare implementării programelor naționale anuale și multianuale de supraveghere a bolilor se stabilesc în conformitate cu programele României comunicate și acceptate de principiu de Comisia Europeană.  +  Articolul 11^7(1) Structurile de specialitate din cadrul Autorității desemnate pentru elaborarea, implementarea și monitorizarea programelor naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și pentru siguranța alimentelor finanțate din fondurile alocate de Uniunea Europeană au obligația îndosarierii și păstrării în bune condiții a tuturor documentelor aferente proiectului.(2) Autoritatea, respectiv unitățile subordonate acesteia au obligația de a asigura accesul neîngrădit al autorităților naționale cu atribuții de verificare, control și audit, al serviciilor Comisiei Europene, al Curții Europene de Conturi, al reprezentanților serviciului specializat al Comisiei Europene - Oficiul European pentru Lupta Antifraudă (OLAF), precum și al reprezentanților Departamentului pentru Lupta Antifraudă (DLAF), în limitele competențelor ce le revin, în cazul în care aceștia efectuează verificări/controale/audit la fața locului și solicită declarații, documente sau informații.(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) și (2), Autoritatea poate primi corecții financiare stabilite de Comisia Europeană în cadrul misiunilor de audit.  +  Articolul 11^8Autoritatea, prin direcțiile sanitare-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, îndeplinește atribuțiile delegate privind implementarea tehnică a Programului Național de Dezvoltare Rurală și a Programului operațional pentru pescuit și afaceri maritime.  +  Articolul 11^9Prin hotărâre a Guvernului se aprobă cuantumul sumelor acordate pentru susținerea realizării acțiunilor prevăzute în programele cofinanțate și aprobate de către Uniunea Europeană.»5^2. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru efectuarea în exploatațiile nonprofesionale a unor activități sanitare-veterinare cuprinse în programul acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a altor acțiuni prevăzute în alte programe naționale, pe care Autoritatea trebuie să le pună în aplicare, direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București pot încheia contracte cu medicii veterinari, organizați în condițiile legii, sau pot angaja personal sanitar-veterinar propriu, în condițiile legii.4. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu următorul cuprins: 6^1. La articolul 51, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, personalul Autorității și al unităților din subordinea sa, cu excepția personalului auxiliar, are calitatea de inspector al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.5. La articolul I, punctul 7 se abrogă. 6. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins: 7^1. Anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1Definirea termenilor1. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor - autoritate de reglementare în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului și în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria prim-ministrului;2. activitate sanitar-veterinară - activitatea desfășurată pe teritoriul României de un medic veterinar în limitele de competență ale serviciilor sanitar-veterinare prevăzute de prezenta ordonanță;3. activitate sanitar-veterinară publică - activitate sanitar-veterinară strategică, de interes național, efectuată în limitele de competență ale serviciilor sanitar-veterinare, pentru aplicarea strategiilor și politicilor guvernamentale de apărare și îmbunătățire a statusului de sănătate a animalelor, pentru protecția sănătății publice, a animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor;4. activitate sanitar-veterinară de liberă practică - activitate sanitar-veterinară, alta decât cea publică, efectuată de medicii veterinari de liberă practică potrivit legii;5. autoritate sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor - autoritate centrală sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor, ce are atribuții în domeniile de competență ale serviciilor sanitar-veterinare sau orice altă autoritate din domeniul sanitar-veterinar, căreia i s-au delegat aceste puteri și competențe;6. autoritate centrală sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor - serviciul sanitar-veterinar central al României, ce are responsabilitatea elaborării și implementării strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar-veterinar, a definirii competențelor și atribuțiilor serviciilor sanitar-veterinare, a stabilirii, gestionării, realizării și controlului activităților sanitar-veterinare publice;7. autoritate sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană - serviciu public sanitar-veterinar descentralizat, subordonat tehnic și administrativ autorității centrale, sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, având autoritatea și responsabilitatea aplicării strategiilor guvernamentale în domeniul sanitar-veterinar pe teritoriul județului respectiv, a gestionării, realizării și controlului activităților sanitar-veterinare publice la acest nivel, precum și alte competențe delegate de autoritatea centrală sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor; este reprezentată de direcția sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București;8. autoritate locală sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor - autoritatea de la nivelul circumscripțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale, subordonată tehnic și administrativ autorității județene sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, respectiv a municipiului București, care are responsabilitatea realizării, gestionării și notificării activităților sanitar-veterinare publice; este reprezentată de medicul veterinar oficial;9. medic veterinar oficial - medicul veterinar angajat și retribuit de stat, desemnat pentru a realiza activitățile sanitar-veterinare stabilite de autoritatea sanitar-veterinară la care își desfășoară activitatea;10. medic veterinar de liberă practică - medicul veterinar care efectuează activități sanitar-veterinare de liberă practică în condițiile legii;11. medic veterinar de liberă practică împuternicit - medicul veterinar de liberă practică împuternicit de autoritatea sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București, pe bază de contract, să efectueze unele activități sanitar-veterinare publice în condițiile legii;12. state membre - statele membre ale Uniunii Europene;13. țări terțe - orice alt stat decât statele cu care România a încheiat acorduri, convenții sau alte înțelegeri internaționale privind domeniul sanitar-veterinar;14. animal - mamifere, păsări domestice și sălbatice, pești, albine, viermi de mătase, batracieni, moluște, gasteropode, crustacee și tunicate;15. punerea sub sechestru veterinar - procedură ce constituie o atribuție a autorităților sanitar-veterinare și care constă în interzicerea punerii pe piață, comercializării și mișcării unor animale vii, produse germinative de origine animală și a altor produse supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar, precum și în cazarea sau depozitarea acestora în spațiile desemnate de autoritatea sanitar-veterinară, în vederea stabilirii destinației finale sau distrugerii ori procesării adecvate a acestora;16. confiscare - scoaterea din consumul uman, punerea sub restricții sanitar-veterinare și dirijarea pentru prelucrare tehnică sau, după caz, pentru distrugere a produselor și subproduselor supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar, care la controlul sanitar-veterinar sunt declarate necorespunzătoare pentru consumul uman;17. distrugere - neutralizarea deșeurilor de origine animală prin incinerare, coincinerare sau îngropare;18. ucidere - aplicarea unei metode (utilizarea pistolului cu glonț liber sau a puștii, electrocutarea, expunerea la dioxid de carbon etc.) care să cauzeze o moarte sigură, precum și injectarea unei supradoze de medicament cu proprietăți anestezice sau a unui produs autorizat pentru eutanasie;19. tăiere - provocarea morții unui animal prin sângerare, pentru a obține produse destinate consumului uman;20. neregulă, creanțe bugetare rezultate din nereguli și autorități cu competențe în gestionarea fondurilor europene - au înțelesurile prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare;21. contribuția financiară a Uniunii Europene - sumele care se transferă Autorității de către Comisia Europeană, cu titlu de contribuție financiară nerambursabilă acordată României de către Uniunea Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 652/2014;22. beneficiar - Autoritatea și unitățile subordonate, care au obligația de a pune în aplicare măsuri adecvate de eradicare, combatere și supraveghere a numărului focarelor epidemice de boli ale animalelor și de zoonoze, care prezintă un risc pentru sănătatea umană și animală, precum și prevenirea unor astfel de focare epidemice, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 652/2014;23. prefinanțare - sumele transferate de către Comisia Europeană din fondurile alocate de Uniunea Europeană pentru sănătate animală și siguranța alimentelor sub forma avansurilor pentru susținerea începerii și/sau pe parcursul implementării proiectelor aprobate anual de Comisia Europeană, în vederea derulării corespunzătoare a acestora;24. cofinanțare publică - orice contribuție pentru finanțarea cheltuielilor eligibile, din sumele aprobate în bugetul Autorității, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, necesare implementării programelor naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și pentru siguranța alimentelor, aprobate anual prin decizii ale Comisiei Europene;25. cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de Autoritate, aferente programelor naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și pentru siguranța alimentelor, care pot fi finanțate atât din contribuția financiară a Uniunii Europene, cât și din cofinanțarea publică, conform reglementărilor legale ale Uniunii Europene și naționale în vigoare privind eligibilitatea cheltuielilor;26. cheltuieli neeligibile - cheltuielile efectuate de Autoritate, aferente programelor naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și pentru siguranța alimentelor, care nu sunt eligibile în conformitate cu prevederile deciziilor Comisiei Europene, dar care sunt necesare realizării programelor în totalitate, respectiv sumele necesare pentru acoperirea plății taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii și execuției de lucrări, finanțate integral sau parțial din contribuția financiară a Uniunii Europene; sumele necesare acoperirii diferențelor nefavorabile de curs valutar; comisioanele bancare și altele asemenea;27. valoarea totală a programului - totalul fondurilor aferente cheltuielilor necesare implementării fiecărui program, format din contravaloarea prefinanțării, cofinanțării publice, contribuției financiare a Uniunii Europene și a cheltuielilor neeligibile;28. programe - documentele de programare elaborate de Autoritate și aprobate anual de Comisia Europeană, respectiv programele naționale anuale și multianuale în domeniul sănătății animalelor și pentru siguranța alimentelor;29. structuri de implementare - Autoritatea, cu rol de autoritate de implementare, și unitățile subordonate acesteia;30. decizie de finanțare - decizia anuală a Comisiei Europene prin care se stabilesc programele naționale finanțate, durata de execuție, valoarea fiecărui program, cheltuielile eligibile, drepturile și obligațiile părților, precum și alte dispoziții și condiții specifice fiecărui program.7. La articolul III, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene prevăzute la alin. (2) preiau de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, pe bază de protocol de predare-preluare, bunurile mobile și imobile ale posturilor de inspecție la frontieră stabilite pe baza situațiilor financiare anuale întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).(4) Încadrarea personalului preluat potrivit prevederilor alin. (2) se realizează cu respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil acestei categorii de personal, în termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).8. Articolul IV se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul IVDe la data încheierii protocolului de predare-preluare prevăzut la art. III alin. (3) finanțarea cheltuielilor necesare desfășurării activității posturilor de inspecție la frontieră se asigură de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene prin bugetul aprobat pe anul 2018.9. La articolul V, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene care preiau activitatea posturilor de inspecție la frontieră se subrogă în toate drepturile și obligațiile ce decurg din raporturile juridice ale instituției cu terții, legate de domeniul de activitate al posturilor de inspecție la frontieră în care Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor este parte.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU-GABRIEL VLASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 15 ianuarie 2018.Nr. 20.-----