ACORD din 28 octombrie 2016între România și Republica Serbia în domeniul securității sociale
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 29 din 12 ianuarie 2018  Notă
  Ratificat prin Legea nr. 4 din 5 ianuarie 2018, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 29 din 12 ianuarie 2018.
  România și Republica Serbia, denumite în continuare „state contractante“,dorind să reglementeze și să dezvolte relațiile dintre cele două state în domeniul securității sociale, au convenit asupra următoarelor dispoziții:  +  PARTEA IDispoziții generale  +  Articolul 1 Definiții(1) În scopul aplicării prezentului acord, următorii termeni și expresii desemnează:1. „teritoriu“:pentru România: întreg teritoriul de stat al României, inclusiv marea sa teritorială și spațiul aerian de deasupra teritoriului și mării teritoriale asupra cărora România își exercită suveranitatea, precum și zona contiguă, platoul continental și zona economică exclusivă asupra cărora România își exercită, în conformitate cu legislația sa și potrivit normelor și principiilor dreptului internațional, drepturi suverane și jurisdicție;pentru Republica Serbia: teritoriul de stat sârb;2. „cetățean al unui stat contractant“: în ceea ce privește România: o persoană de cetățenie română; în ceea ce privește Republica Serbia: o persoană de cetățenie sârbă; 3. „legislație“: legile și celelalte acte normative care reglementează domeniile prevăzute la articolul 2 al prezentului acord;4. „autoritate competentă“: ministerele responsabile pentru domeniile prevăzute la articolul 2 al prezentului acord;5. „instituție“: instituția, organizația sau autoritatea responsabilă cu aplicarea legislației prevăzute la articolul 2 al prezentului acord;6. „instituție competentă“: instituția la care persoana a fost asigurată la momentul depunerii cererii pentru prestații sau instituția de la care persoana este îndreptățită la prestații sau ar fi îndreptățită la prestații sau instituția desemnată de către autoritatea competentă;7. „organism de legătură“: instituțiile desemnate pentru realizarea comunicării în scopul aplicării prezentului acord;8. „persoana asigurată“: persoana care este sau a fost supusă legislației prevăzute la articolul 2 al prezentului acord;9. „perioadă de asigurare“: perioadele de contribuție și perioadele asimilate, luate în considerare în conformitate cu legislația fiecărui stat contractant;10. „prestație“: prestațiile în bani și prestațiile în natură;11. „prestație în bani“: pensiile, alocațiile, indemnizațiile, ajutoarele, compensațiile, despăgubirile, cheltuielile de repatriere, precum și toate revalorizările acestora, prevăzute de legislația menționată la articolul 2 al prezentului acord;12. „prestații în natură“: serviciile medicale și alte prestații care nu sunt prestații în bani, prevăzute de legislația menționată la articolul 2 al prezentului acord;13. „domiciliu“: locul unde o persoană are șederea obișnuită; 14. „reședință“: locul unde o persoană are șederea temporară;15. „membrii de familie“: persoanele definite ca atare de legislația pe care o aplică instituția competentă.(2) Ceilalți termeni și expresii utilizate în prezentul acord au semnificația prevăzută de legislația fiecărui stat contractant.  +  Articolul 2 Domeniul material de aplicare(1) Prezentul acord se aplică:Pentru România, legislației privind:1. indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă;2. indemnizația de maternitate;3. indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav;4. indemnizația pentru prevenirea îmbolnăvirii și recuperarea capacității de muncă;5. pensiile acordate în cadrul sistemului public de pensii;6. prestațiile în natură în caz de boală și maternitate;7. prestațiile în natură și în bani în caz de accidente de muncă și boli profesionale;8. ajutorul de deces;9. alocația de stat pentru copii.Pentru Republica Serbia, legislației privind:1. prestațiile din asigurări de pensii și invaliditate;2. prestațiile din asigurări de sănătate;3. prestațiile în caz de accidente de muncă și boli profesionale;4. prestațiile de maternitate;5. alocațiile pentru copii.(2) Prezentul acord se va aplica, de asemenea, legislației care înlocuiește, codifică, modifică sau completează legislația referitoare la prestațiile prevăzute la paragraful (1) al prezentului articol.(3) Prezentul acord nu se aplică legislației care instituie o nouă schemă de asigurări sociale, dacă statele contractante nu convin altfel.  +  Articolul 3 Domeniul personal de aplicarePrezentul acord se aplică:1. tuturor persoanelor care sunt sau au fost supuse legislației unuia sau ambelor state contractante;2. persoanelor ale căror drepturi derivă conform legislației aplicabile de la persoanele prevăzute la punctul 1 al prezentului articol.  +  Articolul 4 Egalitatea de tratamentDacă prin prezentul acord nu se prevede altfel, persoanele menționate la articolul 3 al prezentului acord vor avea în baza legislației unui stat contractant aceleași drepturi și obligații ca și cetățenii acestui stat contractant.  +  Articolul 5 Exportul prestațiilor(1) Prestațiile în bani nu pot fi reduse, modificate, suspendate sau anulate pe motiv că beneficiarul își are locul de domiciliu pe teritoriul celuilalt stat contractant, cu condiția ca să nu se prevadă altfel în prezentul acord.(2) Dacă prezentul acord nu prevede altfel, orice dispoziție a legislației unuia dintre statele contractante, care condiționează plata prestațiilor de domiciliul beneficiarului pe teritoriul său, nu se va aplica dacă persoana are domiciliul pe teritoriul celuilalt stat contractant.(3) Statul contractant în care se acordă prestațiile menționate la paragrafele (1) și (2) ale acestui articol va plăti aceste prestații cetățenilor celuilalt stat contractant, care au locul de domiciliu într-un stat terț în aceleași condiții ca și pentru propriii cetățeni.(4) Dispozițiile paragrafului (1) al prezentului articol nu se aplică:1. Pentru România: alocațiilor de stat pentru copii, indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizației sociale pentru pensionari, ajutorului pentru soțul supraviețuitor și altor prestații speciale în bani cu caracter necontributiv.2. Pentru Republica Serbia: cuantumului minim de pensie, indemnizațiilor pentru maternitate și alocațiilor pentru copii.  +  Articolul 6 Evitarea cumulului de prestații(1) Prezentul acord nu poate să confere sau să mențină dreptul de a beneficia de două sau mai multe prestații care să acopere același risc, acordate pe baza aceleiași perioade de asigurare.(2) Dispozițiile paragrafului (1) al prezentului articol nu se aplică prestațiilor în caz de invaliditate, de bătrânețe, urmaș, de deces sau de boală profesională care se plătesc de către instituțiile competente ale celor două state contractante, în conformitate cu prevederile prezentului acord.  +  Articolul 7 Recunoașterea unor fapte sau evenimente(1) Dacă pe teritoriul unui stat contractant s-au produs fapte sau evenimente care au efecte juridice asupra prestațiilor, instituțiile celuilalt stat contractant vor lua în considerare aceste fapte și evenimente ca și când ar fi avut loc pe teritoriul acestui stat contractant.(2) Prevederile paragrafului (1) al prezentului articol nu se aplică pentru Republica Serbia în cazul angajării sau desfășurării de activități independente de către beneficiarul de pensie.  +  PARTEA a II-a Legislația aplicabilă  +  Articolul 8 Reguli generale(1) Persoana care este angajată pe teritoriul unui stat contractant este supusă numai legislației acestui stat contractant, chiar dacă are domiciliul pe teritoriul celuilalt stat contractant sau dacă angajatorul are domiciliul sau sediul pe teritoriul celuilalt stat contractant.(2) Lucrătorul independent care își desfășoară activitatea pe teritoriul unui stat contractant este supus legislației acestui stat contractant, chiar dacă are domiciliul pe teritoriul celuilalt stat contractant.  +  Articolul 9 Reguli speciale(1) Persoana care este angajată pe teritoriul unui stat contractant, care este detașată de către angajatorul său pe teritoriul celuilalt stat contractant pentru a exercita o anumită activitate va fi supusă în continuare legislației primului stat contractant pe durata exercitării acestei activități, cu condiția ca durata previzibilă a acestei activități să nu depășească 24 de luni.(2) Lucrătorul independent care își desfășoară activitatea pe teritoriul unui stat contractant și care pleacă pe teritoriul celuilalt stat contractant în scopul desfășurării temporare a aceleiași activități sau a uneia similare rămâne supus legislației primului stat contractant pentru o perioadă maximă de 24 de luni.(3) Dacă durata activității se prelungește mai mult de 24 de luni, la cererea comună a angajatului și angajatorului sau a lucrătorului independent, legislația primului stat contractant, menționat la paragrafele (1) și (2) ale prezentului articol, continuă să se aplice pentru o perioadă de cel mult 24 de luni, cu acordul autorității competente sau al instituției desemnate a celuilalt stat contractant. Acest acord trebuie solicitat înainte de expirarea perioadei inițiale de 24 de luni. (4) Persoana angajată într-o întreprindere de transport internațional care își are sediul pe teritoriul unui stat contractant și care efectuează, pe cont propriu sau în contul unor terți, transporturi internaționale de pasageri sau de mărfuri, pe căile ferate, rutiere, aeriene sau pe apele interioare este supusă legislației acestui stat contractant. Totuși persoana angajată de către o filială sau reprezentanță permanentă a întreprinderii menționate este supusă legislației statului contractant pe teritoriul căruia se găsește această filială sau reprezentanță permanentă.(5) Echipajul și personalul angajat la bordul unei nave sunt supuși legislației statului contractant sub al cărui pavilion se află nava.(6) Persoana angajată pentru încărcarea și descărcarea, repararea și supravegherea unei nave într-un port al celuilalt stat contractant este supusă legislației statului contractant căruia îi aparține portul.(7) Persoanele angajate în serviciul public, funcționarii publici și personalul asimilat acestora, detașați pe teritoriul celuilalt stat contractant, sunt supuși legislației statului contractant care îi detașează.  +  Articolul 10 Misiuni diplomatice și posturi consulare(1) Membrii misiunilor diplomatice și posturilor consulare, precum și persoanele angajate în serviciul particular al misiunilor diplomatice, posturilor consulare sau membrilor misiunilor diplomatice sau posturilor consulare, care sunt detașate în celălalt stat contractant, sunt supuse legislației statului contractant care i-a detașat.(2) Persoanele la care se referă paragraful (1) al prezentului articol care nu sunt detașate sunt supuse legislației statului contractant pe teritoriul căruia sunt angajate, iar misiunile diplomatice, posturile consulare și membrii misiunilor diplomatice și posturilor consulare care le angajează trebuie să respecte obligațiile prevăzute de reglementările acestui stat contractant în privința angajatorilor.(3) Prin derogare de la prevederile paragrafului (2) al prezentului articol, angajatul care este cetățean al statului contractant de care aparține misiunea diplomatică sau postul consular poate opta pentru a fi supus legislației statului contractant al cărui cetățean este, în termen de 3 luni de la data angajării sale.  +  Articolul 11 ExcepțiiAutoritățile competente ale celor două state contractante pot conveni excepții de la dispozițiile articolelor 8, 9 și 10 paragrafele (2) și (3) ale prezentului acord, în interesul unei persoane sau al unei categorii de persoane.  +  PARTEA a III-a Dispoziții speciale  +  Capitolul 1 Prestații de boală și maternitate  +  Articolul 12 Totalizarea perioadelor de asigurare(1) Dacă, în conformitate cu legislația unui stat contractant, obținerea dreptului la prestație este condiționată de realizarea perioadelor de asigurare, instituția acestui stat contractant ia în considerare, dacă este necesar, perioada de asigurare realizată în conformitate cu legislația celuilalt stat contractant ca și cum ar fi fost realizată conform legislației pe care o aplică, cu condiția ca aceste perioade să nu se suprapună.(2) În ceea ce privește prestațiile în bani în caz de boală sau de maternitate, dispozițiile paragrafului (1) al prezentului articol se vor aplica numai dacă persoana în cauză desfășoară o activitate pe teritoriul statului contractant unde a fost introdusă cererea.  +  Articolul 13 Prestații în natură în cazul reședinței pe teritoriul celuilalt stat contractant(1) Persoana supusă legislației unui stat contractant și a cărei stare necesită acordarea prestațiilor în caz de urgență, când are reședința pe teritoriul celuilalt stat contractant, primește prestații în natură de la instituția locului de reședință, conform dispozițiilor legislației pe care o aplică, pe cheltuiala instituției competente.(2) Acordarea de proteze, dispozitive medicale și alte prestații în natură de mare valoare este supusă aprobării prealabile a instituției competente, cu excepția situației în care acordarea prestației nu poate fi amânată fără a pune în pericol viața sau sănătatea persoanei în cauză.(3) Dispozițiile paragrafelor (1) și (2) ale prezentului articol sunt aplicabile, de asemenea, și membrilor de familie.  +  Articolul 14 Prestații în natură în cazul domiciliului pe teritoriul celuilalt stat contractant(1) Persoana care are domiciliul pe teritoriul unui stat contractant și care îndeplinește condițiile pentru a avea dreptul la prestații în natură în baza legislației celuilalt stat contractant primește, pe teritoriul statului contractant unde are domiciliul, prestațiile în natură acordate de către instituția locului de domiciliu, în conformitate cu dispozițiile legislației pe care o aplică, pe cheltuiala instituției competente.(2) Acordarea de proteze, dispozitive medicale și alte prestații în natură de mare valoare este supusă aprobării prealabile a instituției competente, cu excepția situației în care acordarea prestației nu poate fi amânată fără a pune în pericol viața sau sănătatea persoanei în cauză.(3) Dispozițiile paragrafelor (1) și (2) ale prezentului articol sunt aplicabile, de asemenea, și membrilor de familie, în măsura în care aceștia nu au dreptul la aceste prestații în conformitate cu legislația statului contractant pe teritoriul căruia își au domiciliul.  +  Articolul 15 Prestații în natură pentru titularii unei pensii și membrii lor de familie(1) Titularul unei pensii acordate în baza legislațiilor celor două state contractante este supus exclusiv legislației statului contractant pe teritoriul căruia își are domiciliul. Prestațiile în natură se acordă pe cheltuiala instituției competente a statului contractant unde persoana are domiciliul.(2) Titularul unei pensii acordate în baza legislației unui stat contractant și care are domiciliul pe teritoriul celuilalt stat contractant are dreptul la prestații în natură acordate de instituția locului de domiciliu, în conformitate cu dispozițiile legislației pe care o aplică, ca și cum persoana respectivă ar fi avut dreptul la prestațiile menționate în virtutea acestei legislații, costul prestațiilor fiind suportat de instituția competentă a primului stat contractant.(3) Titularul unei pensii, menționat la paragraful (2) al prezentului articol, a cărui stare necesită acordarea de prestații în natură în caz de urgență, în timpul șederii pe teritoriul statului contractant unde se află instituția competentă, are dreptul la aceste prestații pe cheltuiala și conform legislației pe care o aplică instituția competentă. (4) Membrii de familie ai persoanei prevăzute la paragrafele (1), (2), (3) al prezentului articol beneficiază de prestații în natură în aceleași condiții ca și titularul de pensie, în măsura în care aceștia nu au dreptul la aceste prestații în conformitate cu legislația statului contractant pe teritoriul căruia își au domiciliul. (5) Dacă titularul unei pensii își are domiciliul pe teritoriul unui stat contractant, membrii de familie ai acestuia care au domiciliul pe teritoriul celuilalt stat contractant vor primi prestații în natură pe cheltuiala instituției competente, cu condiția ca aceștia să nu aibă în nume propriu drept la aceste prestații în conformitate cu legislația acelui stat contractant.  +  Articolul 16 Prestații în natură pentru persoanele detașate și membrii lor de familie(1) Persoanele menționate la articolul 9 paragrafele (1) și (2) și articolul 10 paragraful (1) al prezentului acord au dreptul la prestații în natură pe teritoriul statului contractant în care sunt detașați, conform legislației acestuia, pe cheltuiala instituției competente.(2) Dispozițiile paragrafului (1) al prezentului articol sunt aplicabile, de asemenea, și membrilor de familie.  +  Articolul 17 Prestații în baniPrestațiile în bani în cazul reședinței sau domiciliului persoanei pe teritoriul celuilalt stat contractant sunt plătite de instituția competentă, în conformitate cu dispozițiile legislației pe care aceasta o aplică.  +  Articolul 18 Rambursare(1) Instituția competentă va rambursa cheltuielile efective pentru prestațiile acordate, pentru fiecare caz în parte, în conformitate cu dispozițiile articolelor 13, 14, 15, 16, cu excepția cheltuielilor administrative.(2) Cheltuielile efective ale prestațiilor vor fi calculate de către instituția care furnizează prestațiile, la nivelul tarifelor folosite pentru propriile persoane asigurate. (3) Organismele de legătură ale celor două state contractante pot conveni și alte modalități de rambursare a cheltuielilor.  +  Capitolul 2 Prestații de bătrânețe, invaliditate și urmaș  +  Articolul 19 Stabilirea prestațiilor fără totalizareDacă o persoană îndeplinește condițiile pentru obținerea unei prestații conform legislației unui stat contractant fără a ține cont de perioadele de asigurare realizate conform legislației celuilalt stat contractant, instituția competentă calculează prestațiile numai în funcție de perioadele de asigurare realizate conform legislației pe care o aplică.  +  Articolul 20 Totalizarea perioadelor de asigurare(1) Dacă, în conformitate cu legislația unui stat contractant, dobândirea, menținerea sau înnoirea dreptului la prestații sunt condiționate de durata perioadelor de asigurare, instituția acestui stat contractant ia în considerare, dacă este necesar, perioada de asigurare realizată conform legislației celuilalt stat contractant ca și cum ar fi fost realizată conform legislației pe care o aplică, cu condiția ca aceste perioade să nu se suprapună.(2) În cazul aplicării paragrafului (1) al prezentului articol, perioada de asigurare care este, conform legislației celuilalt stat contractant, calculată ca o perioadă mai mare decât mărimea reală de timp, va fi luată în considerare ca perioadă doar în mărimea reală de timp. (3) Dacă, în conformitate cu legislația unui stat contractant, dreptul la o prestație este condiționat de realizarea unei perioade de asigurare într-o profesie, muncă sau ocupație specifice pentru care există un sistem specific, instituția acelui stat contractant ia în considerare perioada de asigurare care a fost realizată, conform legislației celuilalt stat contractant, în aceeași profesie, muncă sau sistem specific.(4) Dacă legislația unui stat contractant prevede că perioada în care persoana în cauză primește o pensie va fi luată în considerare pentru stabilirea dreptului la prestație, instituția competentă a acestui stat contractant ține cont, în acest scop, de perioada în care persoana a primit o pensie conform legislației celuilalt stat contractant.  +  Articolul 21 Perioadele de asigurare într-un stat terțDacă o persoană, după aplicarea dispozițiilor articolului 20, nu îndeplinește condițiile pentru obținerea unui drept la prestație, instituția competentă va lua în considerare perioadele de asigurare realizate în baza legislației unui stat terț cu care ambele state au încheiat acorduri de securitate socială care prevăd totalizarea perioadelor de asigurare.  +  Articolul 22 Perioada de asigurare mai mică de 12 luni(1) Dacă perioada totală de asigurare realizată conform legislației unui stat contractant este mai mică de 12 luni și dacă, ținând cont numai de această perioadă, niciun drept nu este obținut în baza acestei legislații, instituția competentă a acestui stat contractant nu este obligată să acorde prestații pentru perioada menționată.(2) Perioadele de asigurare menționate la paragraful (1) al prezentului articol sunt luate în considerare de instituția celuilalt stat contractant, ca și cum aceste perioade ar fi fost realizate conform legislației pe care o aplică.  +  Articolul 23 Calculul pro-rata al prestațiilor(1) Dacă potrivit legislației unui stat contractant există dreptul la o prestație doar în baza aplicării articolelor 20 și 21 ale prezentului acord, instituția competentă a acestui stat contractant:1. Calculează cuantumul teoretic al prestațiilor care s-ar fi cuvenit dacă totalul perioadelor de asigurare care sunt luate în considerare pentru calculul prestației ar fi fost realizat conform legislației pe care o aplică.2. Pe baza acestui cuantum teoretic astfel calculat determină cuantumul conform raportului între perioadele de asigurare realizate exclusiv conform legislației pe care o aplică și totalul perioadelor de asigurare care sunt luate în considerare pentru calculul prestației.3. Pentru Republica Serbia, în cazul în care totalul perioadelor de asigurare este mai mare decât perioada maximă necesară pentru acordarea unei prestații conform legislației pe care o aplică, se va lua în considerare doar acea perioadă maximă.(2) Dacă prestația este calculată pe baza câștigurilor, contribuțiilor datorate sau contribuțiilor plătite într-o anumită perioadă, instituția competentă ia în considerare câștigurile, contribuțiile datorate sau contribuțiile plătite exclusiv pentru perioadele de asigurare realizate potrivit legislației pe care o aplică.(3) În cazul în care cuantumul prestației se stabilește în funcție de numărul membrilor de familie sau urmașilor, instituția competentă va lua în considerare și membrii familiei sau urmașii care au domiciliul pe teritoriul celuilalt stat contractant.  +  Capitolul 3 Ajutor de deces  +  Articolul 24 Acordarea ajutorului de decesDacă există dreptul la ajutorul de deces conform legislației ambelor state contractante, se aplică doar legislația statului contractant pe teritoriul căruia persoana decedată a avut ultimul domiciliu.  +  Capitolul 4 Prestații în caz de accident de muncă și de boală profesională  +  Articolul 25 Prestații în natură(1) Prestațiile în natură în caz de accident de muncă sau boală profesională sunt acordate în numele și pe cheltuiala instituției competente, de către instituția locului de reședință sau de domiciliu, conform dispozițiilor legislației pe care o aplică. (2) Acordarea de proteze, dispozitive medicale și alte prestații în natură de mare valoare se face conform prevederilor articolului 13 paragraful (2) al prezentului acord.(3) Pentru rambursarea cheltuielilor cu prestațiile în natură menționate la paragrafele (1) și (2) ale prezentului articol se aplică dispozițiile articolului 18 paragraful (1) al prezentului acord.  +  Articolul 26 Prestații în baniÎn cazul în care o persoană are domiciliul sau reședința pe teritoriul celuilalt stat contractant, prestațiile în bani sunt plătite de către instituția competentă, conform dispozițiilor legislației pe care o aplică.  +  Articolul 27 Expunerea la același risc în cele două state contractante(1) Dacă o persoană a desfășurat în ambele state contractante o activitate susceptibilă de a cauza o boală profesională, prestațiile se acordă conform legislației ultimului stat contractant pe teritoriul căruia persoana a desfășurat această activitate.(2) În cazul în care legislația unui stat contractant condiționează dreptul la prestații de o primă diagnosticare a bolii respective pe teritoriul său, condiția se consideră îndeplinită dacă diagnosticarea s-a realizat prima dată pe teritoriul celuilalt stat contractant.(3) În situația în care legislația unui stat contractant condiționează dreptul la prestații de exercitarea pe o perioadă de timp determinată a unei activități susceptibile a fi cauza bolii, pentru calculul prestațiilor sunt luate în considerare și perioadele în care s-a desfășurat o astfel de activitate pe teritoriul celuilalt stat contractant.  +  Articolul 28 Agravarea unei boli profesionale(1) Dacă boala profesională a unei persoane care a beneficiat sau beneficiază de prestații conform legislației unui stat contractant se agravează ca urmare a desfășurării aceleiași activități ca cea care a declanșat boala profesională, dar desfășurată pe teritoriul celuilalt stat contractant, instituția competentă a primului stat contractant suportă costul prestațiilor fără a lua în considerare agravarea.(2) Instituția celui de-al doilea stat contractant acordă un supliment al cărui cuantum este egal cu diferența dintre valoarea prestației datorate după agravare și cea a prestației care ar fi fost datorată înainte de agravare, conform dispozițiilor legislației pe care o aplică, dacă boala respectivă s-ar fi produs în acel stat contractant.  +  Capitolul 5 Alocații pentru copii  +  Articolul 29 Totalizarea perioadelor de asigurareÎn cazul în care legislația unui stat contractant condiționează dreptul la prestații de realizarea unor perioade de asigurare, instituția competentă ia în considerare, dacă este necesar, perioadele de asigurare realizate în baza legislației unui stat contractant, în măsura în care acestea nu se suprapun, ca și cum ar fi perioade realizate conform legislației primului stat contractant.  +  Articolul 30 Acordarea alocațiilor pentru copiiDacă dreptul la alocația pentru copii există în conformitate cu legislația ambelor state contractante, prestațiile sunt acordate conform legislației statului contractant pe teritoriul căruia copilul își are domiciliul.  +  PARTEA a IV-a Dispoziții diverse  +  Articolul 31 Măsuri administrative și de cooperare(1) Autoritățile competente ale celor două state contractante vor stabili prin aranjamentul administrativ măsurile necesare pentru aplicarea prezentului acord.(2) Autoritățile competente vor desemna în aranjamentul administrativ menționat la paragraful (1) al prezentului articol organismele de legătură în scopul realizării legăturilor directe și operative între instituțiile statelor contractante.(3) Autoritățile competente ale celor două state contractante se vor informa reciproc asupra modificărilor aduse legislațiilor lor.(4) În aplicarea prezentului acord, autoritățile competente și instituțiile statelor contractante își vor acorda sprijin reciproc în mod gratuit.(5) Pentru aplicarea prezentului acord autoritățile competente și instituțiile statelor contractante pot stabili relații directe atât cu persoanele în cauză, cât și cu reprezentanții lor autorizați.(6) Examinarea medicală efectuată exclusiv pentru aplicarea legislației unui stat contractant în ceea ce privește o persoană care are domiciliul sau reședința pe teritoriul celuilalt stat contractant se realizează la cererea și pe cheltuiala instituției competente, de către instituția locului de domiciliu sau reședință. Expertiza medicală necesară pentru aplicarea legislației ambelor state contractante va fi realizată de către instituția statului contractant pe teritoriul căruia persoana își are domiciliul sau reședința și se efectuează pe cheltuiala acesteia.(7) Orice date sau informații privind o anumită persoană, care sunt comunicate conform prezentului acord, sunt considerate confidențiale și nu pot fi utilizate decât în scopul aplicării prezentului acord.  +  Articolul 32 Utilizarea limbilor oficialeÎn aplicarea prezentului acord, cererile sau documentele nu pot fi refuzate pe motiv că sunt redactate în limba oficială a celuilalt stat contractant.  +  Articolul 33 Scutirea de taxe și autentificare(1) Dacă legile unui stat contractant prevăd scutirea integrală sau parțială de taxe de timbru, taxe consulare sau administrative pentru depunerea de documente conform legislației acestui stat contractant, această scutire se aplică și certificatelor sau altor documente similare necesare conform legislației celuilalt stat contractant.(2) Orice documente necesare pentru aplicarea prezentului acord vor fi scutite de autentificare.  +  Articolul 34 Introducerea unei cereri sau recurs(1) Cererile sau recursurile care în conformitate cu legislația unui stat contractant trebuie introduse într-un termen stabilit, la o autoritate sau instituție a acestui stat contractant, îndeplinesc această condiție dacă sunt introduse, în același termen, la o autoritate sau instituție similară a celuilalt stat contractant. În acest caz, autoritatea sau instituția care a primit cererea sau recursul o transmite, fără întârziere, autorității sau instituției primului stat contractant, fie direct, fie prin intermediul organismelor de legătură ale statelor contractante. (2) Cererile sau recursurile în baza legislației unui stat contractant vor fi considerate cereri sau recursuri pentru prestații corespunzătoare în baza legislației celuilalt stat contractant.  +  Articolul 35 Plata prestațiilor și moneda de plată(1) Instituția competentă pentru plata prestațiilor acordate în baza prezentului acord își îndeplinește obligația prin plata prestațiilor în moneda sa națională.(2) Prestațiile datorate de către instituțiile competente vor fi plătite direct beneficiarilor.(3) Moneda și modalitățile de plată pentru sumele reprezentând rambursări ale prestațiilor acordate sunt convenite prin aranjamentul administrativ.  +  Articolul 36 Recuperarea plăților excedentare(1) Dacă instituția unui stat contractant a plătit cuantumul unei prestații care depășește cuantumul la care avea dreptul beneficiarul, această instituție poate să ceară instituției celuilalt stat contractant, debitoare de prestații în favoarea acestui beneficiar, să rețină suma plătită în plus din sumele datorate beneficiarului respectiv. (2) Instituția celuilalt stat contractant va efectua reținerea în condițiile și limitele permise de legislația pe care o aplică pentru recuperare, ca și cum ar fi sume plătite în plus de către ea însăși.(3) Cuantumul reținut conform paragrafului (2) al prezentului articol va fi transferat instituției care a depus cererea.  +  Articolul 37 Procedura de executare(1) Hotărârile cu titlu executoriu ale unei instanțe judecătorești a unui stat contractant, precum și documentele executorii emise de către o autoritate sau o instituție a unui stat contractant cu privire la securitatea socială sunt recunoscute pe teritoriul celuilalt stat contractant. (2) Recunoașterea nu poate fi refuzată decât pe motiv de incompatibilitate cu ordinea publică a statului contractant pe teritoriul căruia este cerută recunoașterea hotărârii sau documentului.(3) Hotărârile și documentele executorii recunoscute conform paragrafului (1) al prezentului articol sunt executate pe teritoriul celuilalt stat contractant. Procedura de executare este conformă cu legislația statului contractant pe teritoriul căruia se execută hotărârea. Hotărârile sau documentele vor fi însoțite de o atestare care confirmă caracterul lor executoriu (formula executorie).  +  Articolul 38 Responsabilitatea unei părți terțeÎn cazul în care o persoană beneficiază de prestații conform legislației unui stat contractant pentru un accident cauzat sau survenit pe teritoriul celuilalt stat contractant, drepturile instituției care furnizează prestațiile față de terți se reglementează astfel:1. în cazul în care instituția care furnizează prestațiile, în conformitate cu legislația pe care o aplică, se subrogă în drepturile pe care beneficiarul le deține față de terți, celălalt stat contractant recunoaște o astfel de subrogare;2. în cazul în care instituția care furnizează prestațiile are un drept direct față de terți, celălalt stat contractant recunoaște acest drept.  +  Articolul 39 Soluționarea diferendelor(1) Eventualele diferende care pot să apară în ceea ce privește interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi soluționate prin consultări între autoritățile competente ale celor două state contractante. (2) În cazul în care diferendele nu pot fi soluționate conform paragrafului (1) al prezentului articol, acestea vor fi soluționate, pe cale diplomatică, de către statele contractante.  +  PARTEA a V-aDispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 40 Dispoziții tranzitorii(1) Prezentul acord nu deschide niciun drept pentru o perioadă anterioară intrării sale în vigoare.(2) Toate perioadele de asigurare realizate în baza legislației unui stat contractant înainte de intrarea în vigoare a prezentului acord sunt luate în considerare pentru stabilirea drepturilor deschise conform dispozițiilor prezentului acord.(3) Sub rezerva paragrafului (1) al prezentului articol, un drept ia naștere în baza prezentului acord, chiar dacă se raportează la un risc produs anterior intrării sale în vigoare.  +  Articolul 41 Intrarea în vigoare(1) Prezentul acord va fi supus ratificării.(2) Statele contractante își notifică reciproc, pe cale diplomatică, îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.(3) Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de a treia luni după terminarea lunii în care a fost transmisă ultima notificare.(4) La data intrării în vigoare a prezentului acord, Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia pentru colaborarea în domeniul asistenței medicale a asiguraților, semnat la București la 20 martie 1976, își va înceta valabilitatea între statele contractante.  +  Articolul 42 Durata și încetarea valabilității(1) Prezentul acord se încheie pe o perioadă nedeterminată.(2) Statele contractante pot conveni să modifice în scris prezentul acord. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 41 paragrafele (1)-(3).(3) Fiecare stat contractant poate să îl denunțe, pe cale diplomatică, printr-o notificare scrisă adresată celuilalt stat contractant, cu cel puțin șase luni înainte de terminarea anului calendaristic respectiv. În acest caz, acordul își încetează valabilitatea începând cu prima zi a anului calendaristic următor.(4) În cazul denunțării prezentului acord, drepturile la prestațiile acordate potrivit dispozițiilor sale sunt menținute, iar cererile depuse înainte de încetarea valabilității acordului vor fi soluționate conform dispozițiilor acestuia. Semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, sârbă și engleză, toate textele fiind egal autentice. În cazul unor diferențe de interpretare, va prevala textul în limba engleză.
  PENTRU ROMÂNIA
  Dragoș Nicolae Pîslaru,
  ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice
  PENTRU REPUBLICA SERBIA
  Aleksandar Vulin,
  ministrul muncii, ocupării forței de muncă și afacerilor sociale
  ----