ORDIN nr. 2.874 din 16 decembrie 2016privind reglementarea procedurii de monitorizare a implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.027 din 21 decembrie 2016    Având în vedere prevederile art. 3^1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și ale art. 2 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.072/2016 privind desemnarea direcției de specialitate pentru supravegherea implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,în temeiul dispozițiilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin se aplică de către entitățile care exercită competențele de autoritate publică tutelară, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare. (la 16-01-2018, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.323 din 28 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2018 )  +  Articolul 2(1) Entitățile prevăzute la art. 1 au obligația transmiterii periodice către Ministerul Finanțelor Publice a informațiilor cuprinse în anexele nr. 1-3 ale formularului S1100 publicat pe site-ul www.mfinante.gov.ro.(2) Transmiterea datelor se face exclusiv utilizând formularul S1100 și serviciile portalului e-guvernare.ro. Formularul se semnează cu semnătura electronică.(3) Informațiile transmise de entitățile prevăzute la art. 1 prin formularul S1100 cuprind obligatoriu minimum datele înscrise în anexele nr. 1-3 ale formularului, denumite astfel:a) anexa nr. 1 «Monitorizarea aplicării prevederilor O.U.G. nr. 109/2011» cuprinde stadiul aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, de către întreprinderile publice aflate în subordonarea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul lor;b) anexa nr. 2 «Monitorizarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari ai întreprinderilor publice» cuprinde indicatorii de performanță financiari și nefinanciari din contractele de mandat ale administratorilor executivi și neexecutivi ai întreprinderilor publice aflate în subordonarea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul lor;c) anexa nr. 3 «Lista administratorilor întreprinderilor publice» cuprinde lista administratorilor întreprinderilor publice aflate în subordonarea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul lor. (la 28-08-2017, Alineatul (3) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.673 din 22 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 ) (4) Entitățile prevăzute la art. 1 au obligația de a întreprinde toate demersurile necesare pentru a asigura în timp util posesia și valabilitatea semnăturii electronice.  +  Articolul 3(1) Formularul S1100 conținând anexele nr. 1-3 se transmite de către entitățile prevăzute la art. 1, semestrial, în termen de 20 de zile calendaristice de la data depunerii raportărilor contabile semestriale pentru anul în curs/situațiilor financiare anuale pentru anul precedent. (la 28-08-2017, Alineatul (1) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.673 din 22 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 ) (2) Raportarea prevăzută la alin. (1) conține date cumulate de la începutul anului până la sfârșitul perioadei pentru care se face raportarea. (la 16-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.323 din 28 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 16 ianuarie 2018 ) (la 28-08-2017, Alineatul (3) din Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.673 din 22 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 ) (la 28-08-2017, Alineatul (4) din Articolul 3 a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.673 din 22 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 28 august 2017 ) (5) Pentru anul 2016, transmiterea anexelor nr. 1-3 de către entitățile prevăzute la art. 1 se realizează până la data de 15 februarie 2017.  +  Articolul 4(1) Lista cuprinzând datele de identificare a întreprinderilor publice care trebuie să aplice prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la adresa www.mfinante.gov.ro și conține minimum următoarele elemente:a) denumirea autorității publice tutelare;b) CUI autoritate publică tutelară;c) denumirea întreprinderii publice;d) CUI întreprindere publică.e) stare întreprindere publică (în activitate/în stare de lichidare).(2) Entitățile care exercită calitatea de autoritate publică tutelară procedează la actualizarea datelor din lista prevăzută la alin. (1), după caz, cel mai târziu până la sfârșitul perioadei pentru care se fac raportările prevăzute la art. 3, prin transmiterea la Ministerul Finanțelor Publice, în vederea centralizării, a datelor de identificare ale noilor întreprinderi publice care trebuie să aplice prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, precum și a modificărilor de stare a întreprinderilor publice deja existente în această listă.  +  Articolul 5(1) Direcția generală a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice va avea următoarele atribuții:a) ținând cont de datele minimale prevăzute la art. 2 alin. (3) va crea, va dezvolta și va menține în funcțiune aplicația informatică a formularului S1100; b) va elabora, în consultare cu Direcția generală de legislație și reglementare în domeniul activelor statului, și va publica pe internet instrucțiunile de utilizare a aplicației informatice a formularului S1100; c) va asigura entităților prevăzute la art. 1 accesul prin internet la această aplicație informatică; d) va asigura publicarea pe site-ul www.mfinante.gov.ro a formularului S1100.(2) Termenul de punere în funcțiune a aplicației informatice a formularului S1100 și de asigurare a accesului la aceasta prin internet este până la data de 31 ianuarie 2017.  +  Articolul 6Orice modificare intervenită în anexele nr. 1-3 ale formularului S1100 se face la solicitarea Direcției generale de legislație și reglementare în domeniul activelor statului, cu aprobarea secretarului de stat coordonator, prin publicarea unei noi versiuni a aplicației informatice a formularului S1100 pe site-ul www.mfinante.gov.ro.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Anca Dana Dragu
    București, 16 decembrie 2016. Nr. 2.874.----