HOTĂRÎRE nr. 679 din 1 octombrie 1991privind impozitul pe spectacole
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 226 din 12 noiembrie 1991    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Agenţii economici, persoane fizice şi juridice, care organizează, cu plata, spectacole, manifestări artistice sau sportive, activităţi artistice şi distractive organizate de videoteci şi discoteci, denumite în continuare spectacole, datorează impozit pe spectacole, calculat în cote procentuale asupra încasărilor din vînzarea biletelor de intrare, după cum urmează: a) Spectacole:- de teatru, opera, opereta, filarmonice şi circ 2% - cinematografice 5% - festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestări artistice care au un caracter ocazional 5% b) Competitii sportive: - interne 2% - internaţionale 5% c) Activităţi cu caracter distractiv sau artistic organizate de videoteci şi discoteci 10% .  +  Articolul 2Plătitorii de impozit pe spectacole au obligaţia de a inregistra biletele de intrare la organele fiscale pe raza cărora au loc spectacolele şi sa afiseze tarifele la casele de vînzare a biletelor şi la locul de desfăşurare a acestora.  +  Articolul 3Impozitul pe spectacole se plăteşte chenzinal, în termen de 3 zile de la data expirării chenzinei, în cazul spectacolelor organizate la sediu.Pentru spectacolele organizate în deplasare sau turneu, precum şi pentru cele ocazionale, plata impozitului se face în ziua următoare celei în care a avut loc spectacolul.Plătitorii de impozit de spectacole răspund de exactitatea calculului şi varsarii la timp a impozitului.  +  Articolul 4Neplata în termen a impozitului pe spectacole atrage majorarea sumei de plată cu 0,05% pentru fiecare zi de întîrziere. În cazuri justificate, Ministerul Economiei şi Finanţelor poate aproba reducerea sau scutirea de plată a majorărilor de întîrziere.  +  Articolul 5Pentru sumele cedate din încasările de la spectacolele organizate în scopuri umanitare nu se datorează impozit pe spectacole.  +  Articolul 6Tipărirea, înregistrarea, evidenta şi gestionarea biletelor de intrare la spectacole se fac potrivit normelor stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor, împreună cu Ministerul Culturii şi Centrul Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 7Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă, potrivit legii penale, nu sînt considerate infracţiuni: a) încălcarea reglementărilor în vigoare cu privire la tipărirea, înregistrarea, evidenta şi gestionarea biletelor de intrare la spectacole sau permiterea intrării fără bilet; b) nedeclararea spectacolelor sau prezentarea de declaraţii incomplete sau nesincere; c) folosirea de bilete nevizate de organele fiscale, precum şi neeliberarea de bilete pentru toate sumele încasate de la spectatori, practicarea de tarife majorate faţă de cele vizate; d) împiedicarea exercitării controlului sau nepunerea la dispoziţia organelor de control a documentelor care atesta dreptul de a organiza spectacole, a documentelor de plată a impozitelor, a biletelor sau registrelor impuse de lege.Contravenţia de la lit. a) se sancţionează cu amendă de la 3.000 la 5.000 lei, iar contravenţiile de la lit. b), c) şi d), cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.Sancţiunea se aplică agentului economic plătitor de impozit pe spectacole.  +  Articolul 8În măsura în care prezenta hotărîre nu dispune altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 7 li se aplică dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.  +  Articolul 9Constatarea contravenţiilor, precum şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 7 şi 8 se fac de către organele de specialitate din Ministerul Economiei şi Finanţelor şi din unităţile sale teritoriale.  +  Articolul 10Contestaţiile privind stabilirea şi încasarea impozitului pe spectacole, a majorărilor de întîrziere, precum şi aplicarea sancţiunilor potrivit prevederilor prezentei hotărîri, se depun în termen de 30 de zile de la data înştiinţării plătitorului şi se rezolva de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrare.Împotriva deciziei date se poate face contestaţie la Ministerul Economiei şi Finanţelor care, în cel mult 40 de zile de la înregistrare, este obligat sa o soluţioneze. Soluţia data este definitivă.Depunerea contestaţiei nu suspenda obligaţia plătitorilor cu privire la virarea la bugetul administraţiei centrale de stat a sumelor datorate potrivit prezentei hotărîri.  +  Articolul 11Contestaţiile cu privire la stabilirea impozitului pe spectacole, a majorărilor de întîrziere, precum şi a sancţiunilor aplicate potrivit prezentei hotărîri, sînt supuse unei taxe de timbru de 2% calculată la suma contestată. Taxa nu poate fi mai mica de 100 lei.În vederea calculării taxei de timbru, plătitorii de impozit pe spectacole sînt obligaţi sa specifice în scris cuantumul sumei contestate.În situaţia admiterii integrale sau parţiale a contestaţiei, taxa de timbru se restituie integral sau proporţional cu reducerea sumei contestate.  +  Articolul 12După intrarea în vigoare a prezentei hotărîri, Ministerul Economiei şi Finanţelor va emite norme de aplicare a prevederilor acesteia şi formularistica corespunzătoare, care se vor publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 13Prevederile prezentei hotărîri se aplică de la data de 1 octombrie 1991.Pe aceeaşi dată se abroga:H.C.M. nr. 1278 din 19 decembrie 1962 privind impozitul pe spectacole;- art. 5 din Decretul Consiliului de Stat nr. 295 din 9 august 1983 privind regimul de stabilire a tarifelor de intrare la spectacole teatrale, muzicale şi cinematografice;- orice alte dispoziţii contrare. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN -------------