CAPITOLUL XIX din ANEXA din 12 decembrie 2005cuprinzând Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.186 bis din 29 decembrie 2005    Notă
    *) Aprobat prin ORDINUL nr. 1.917 din 12 decembrie 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.186 din 29 decembrie 2005.
     +  Capitolul XIX CONTABILITATEA UNOR OPERAȚIUNI SPECIFICE UNITĂȚILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI--------------- Cap. XIX a fost introdus conform pct. 19 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.– CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR DERULATE PRIN BUGETUL TREZORERIEI STATULUI ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE PRIN BUGETUL DE STAT - MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE, SPECIFICE UNITĂȚILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI– CONTABILITATEA UNOR OPERAȚIUNI SPECIFICE UNITĂȚILOR TERITORIALE ALE TREZORERIEI STATULUI1. Reguli generale1.1. Contabilitatea operațiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei statului și a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni generale și a altor operațiuni prevăzute la prezentul capitol se organizează și funcționează atât pe principiul execuției de casă, prin înregistrarea operațiunilor de încasări și plăți în conturile corespunzătoare de venituri și cheltuieli bugetare deschise la nivelul unităților Trezoreriei statului pe subdiviziunile clasificației bugetare, cât și pe principiul contabilității de drepturi și obligații (de angajamente).1.2. La nivelul unităților Trezoreriei statului, contabilitatea operațiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei statului și a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni generale și a altor operațiuni prevăzute la prezentul capitol, organizată pe principiul contabilității de drepturi și obligații (de angajamente), asigură înregistrarea drepturilor constatate, veniturilor încasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, plăților de casă și a cheltuielilor efective și se conduce cu ajutorul Planului de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunilor de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.1.3. Activele fixe și materialele de natura obiectelor de inventar achiziționate din bugetul Trezoreriei Statului, după plata acestora, se preiau în contabilitate și în patrimoniul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București și, concomitent, se scad din evidența contabilă a unităților Trezoreriei statului din bugetul cărora au fost plătite, pe bază de proces-verbal de predare-preluare aprobat de conducătorul direcției generale regionale a finanțelor publice și a municipiului București.1.4. Conturile în afara bilanțului în care se înregistrează creditele bugetare aprobate, creditele de angajament aprobate, creditele bugetare deschise pentru cheltuieli proprii, creditele de angajament angajate, angajamentele bugetare și angajamentele legale și instrucțiunile de utilizare a acestora sunt cele prevăzute în Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare.1.5. (1) Contabilitatea operațiunilor prevăzute la pct. 3 se conduce la nivelul unităților Trezoreriei Statului din cadrul administrațiilor finanțelor publice județene și a municipiului București, serviciilor/birourilor fiscale municipale, orășenești și comunale și ale sectoarelor municipiului București, până la nivel de balanță de verificare, fără a se întocmi situații financiare.(2) Balanțele de verificare întocmite la finele trimestrului și anului bugetar se transmit activităților de trezorerie și contabilitate publică din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București, după caz, în scopul includerii în situațiile financiare trimestriale și anuale.1.6. (1) Activitățile de trezorerie și contabilitate publică din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice întocmesc trimestrial și anual situații financiare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Balanțele de verificare întocmite la finele trimestrului și anului bugetar se vor include în situațiile financiare trimestriale și anuale.(2) Situațiile financiare trimestriale și anuale întocmite la nivelul activităților de trezorerie și contabilitate publică din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București se centralizează în situațiile financiare ale Trezoreriei centrale.(3) Situațiile financiare trimestriale și anuale/Raportările financiare lunare întocmite la nivelul activităților de trezorerie și contabilitate publică din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului București se semnează de persoanele care au calitatea de ordonatori terțiari de credite ai bugetului Trezoreriei Statului și ai bugetului Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale și de conducătorul compartimentului financiar-contabil (serviciul contabilitatea generală a statului/serviciul administrarea și contabilitatea contului curent al trezoreriei) sau de alte persoane cărora le-a fost delegată exercitarea acestor competențe.---------- Alin. (3) al pct. 1.6. din Cap. XIX a fost introdus de pct. VI din anexa 2 la ORDINUL nr. 529 din 14 aprilie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 299 din 19 aprilie 2016.1.7. Operațiunile prevăzute la punctele 2. "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităților Trezoreriei statului a principalelor operațiuni derulate prin bugetul Trezoreriei statului și a cheltuielilor efectuate din bugetul de stat - Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni generale" și 3. "Monografia privind înregistrarea în contabilitatea unităților trezoreriei statului a unor operațiuni specifice" nu sunt limitative, acestea putând fi completate cu alte operațiuni contabile aprobate în Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare.2. Monografia privind înregistrarea în CONTABILITATEA UNITĂȚILOR TREZORERIEI STATULUI A PRINCIPALELOR OPERAȚIUNI DERULATE PRIN BUGETUL TREZORERIEI STATULUI ȘI A CHELTUIELILOR EFECTUATE DIN BUGETUL DE STAT - MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE - ACȚIUNI GENERALE┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont││Crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │BUGETUL TREZORERIEI STATULUI │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │VENITURI │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │Capitol/subcapitol de venituri bugetare 31.02 │ │ ││ │"Venituri din dobânzi aferente Trezoreriei │ │ ││ │Statului de la alte sectoare": │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- înregistrarea dobânzilor de încasat aferente │ │ ││ │ conturilor de disponibilități ale unităților │ │ ││ │ Trezoreriei Statului fără casierii tezaur, │ │ ││ │ deschise la instituții de credit │ 5180702 │ 766 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- încasarea dobânzilor │ 52401 │ 5180702 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │Capitol/ subcapitol de venituri bugetare 35.04 │ % │ 75103 ││ │"Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate│ 46609 │ ││ │la termen" │ │ ││ │- înregistrarea majorărilor de întârziere pentru │ 52401 │ ││ │ neplata creanțelor bugetului trezoreriei │ │ ││ │ statului │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- încasarea majorărilor de întârziere │ 52401 │ 46609 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3. │Capitol/Subcapitol de venituri bugetare 36.50 │ │ ││ │"Alte venituri": │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┤│- la nivelul activităților de trezorerie și contabilitate publică din cadrul ││direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și a municipiului ││București │├────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┤│ │- înregistrarea comisioanelor percepute de │ 46609 │ 75104 ││ │Trezoreria Statului pentru serviciile │ │ ││ │prestate clienților și a prejudiciilor create │ │ ││ │ca urmare a afectării integrității │ │ ││ │disponibilităților bănești păstrate la │ │ ││ │Trezoreria Statului, după caz │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- încasarea comisioanelor/recuperarea │ 52401 │ % ││ │prejudiciilor suportate din bugetul │ │ 46609 ││ │Trezoreriei Statului │ │ 75104 │├────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┤│- la nivelul unităților operative ale Trezoreriei Statului │├────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┤│ │- înregistrarea comisioanelor/majorărilor de │ 46609 │ 44801 ││ │întârziere percepute de Trezoreria Statului │ │ ││ │pentru serviciile prestate clienților │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- virarea sumelor încasate la bugetul │ 44801 │ 46609 ││ │Trezoreriei Statului │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ CHELTUIELI │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ A. │Capitolul de cheltuieli bugetare 51 "Autorități │ │ ││ │publice și acțiuni externe" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ I. │"Titlul 20 "Bunuri și servicii" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│I.1 │Articolul 20.01 "Bunuri și servicii": │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ a) │Eliminată. │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ b) │Eliminată. │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ c) │Eliminată. │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ d) │Eliminată. │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ e) │Eliminată. │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ f) │Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate │ 627 │ 770 ││ │- alineatul 09 "Materiale și prestări servicii │ sau │ ││ │ cu caracter funcțional" │ 401 │ ││ │ │ 627 │ 401 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│I.2.│Eliminată. │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│I.3.│Eliminată. │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│I.4.│Eliminată. │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│I.5.│Eliminată. │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│II. │Titlul 59 "Alte cheltuieli" │ │ ││ │Alineatul 59.17 "Despăgubiri civile" │ 679 │ 770 ││ │- valoarea sumelor aferente prejudiciilor create │ │ ││ │ ca urmare a afectării integrității │ │ ││ │ disponibilităților bănești păstrate în │ │ ││ │ Trezoreria statului │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│III.│Eliminată. │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ IV.│Eliminată. │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ B │Capitolul de cheltuieli bugetare 55 "Dobânzi", │ │ ││ │titlul 30 "Dobânzi" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- înregistrarea dobânzilor datorate │ 666 │ 5180601 ││ │disponibilitățile păstrate în contul trezoreriei │ │ ││ │statului │ │ ││ │Notă: se înregistrează pe total dobânzi datorate │ │ ││ │într-o zi calendaristică, pe baza fișelor de │ │ ││ │calcul a dobânzii. În cazul dobânzilor la vedere │ │ ││ │care se achită în prima zi lucrătoare a lunii │ │ ││ │următoare celei de calcul, operațiunea se │ │ ││ │înregistrează în ultima zi lucrătoare a lunii │ │ ││ │pentru care se efectuează calculul de dobândă. │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- înregistrarea dobânzilor plătite │ 5180601 │ 770 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ÎNCHIDEREA CONTURILOR DE VENITURI ȘI CHELTUIELI │ │ ││ │ȘI STABILIREA REZULTATULUI EXERCIȚIULUI CURENT │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │Închiderea la sfârșitul perioadei de raportare a │ │ ││ │conturilor de venituri prin contul de rezultat │ │ ││ │patrimonial │ 7xx │ 121 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │Închiderea la sfârșitul perioadei de raportare a │ │ ││ │conturilor de cheltuieli prin contul de rezultat │ │ ││ │patrimonial │ 121 │ 6xx │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3. │Transferul rezultatului patrimonial asupra │ │ ││ │rezultatului reportat (excedent patrimonial), la │ │ ││ │începutul anului │ 121 │ 117 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 4. │Transferul rezultatului patrimonial asupra │ │ ││ │rezultatului reportat (deficit patrimonial), la │ │ ││ │începutul anului │ 117 │ 121 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 5. │Închiderea la sfârșitul exercițiului bugetar a │ │ ││ │contului de finanțare de la bugetul trezoreriei │ │ ││ │statului prin contul de rezultat al execuției │ │ ││ │bugetului trezoreriei statului din anul curent │ │ ││ │(cu totalul plăților nete de casă) │ 770 │ 52402 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 6. │Transferul în contul Trezoreriei centrale a │ 481*)│ 52402 ││ │rezultatului execuției bugetului trezoreriei │ │ ││ │statului, la finele anului bugetar: │ │ ││ │- virare excedent │ 52402 │ 481*)││ │- încasare deficit │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 7. │Închiderea contului 481 "Decontări între │ │ ││ │instituția superioară și instituțiile │ │ ││ │subordonate" la începutul exercițiului următor, │ │ ││ │prin transferarea soldului debitor asupra │ │ ││ │rezultatului reportat │ 117 │ 481*)│├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 8. │Închiderea contului 481 "Decontări între │ │ ││ │instituția superioară și instituțiile │ │ ││ │subordonate" la începutul exercițiului următor, │ │ ││ │prin transferarea soldului creditor asupra │ │ ││ │rezultatului reportat │ 481*)│ 117 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │Cheltuielile BUGETULUI DE STAT - │ │ ││ │MFP- Acțiuni generale │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1 │Capitolul 55 "Tranzacții privind datoria publică │ │ ││ │și împrumuturi" │ │ ││ │- titlul 30 "Dobânzi", articolul 30.01 "Dobânzi │ │ ││ │aferente datoriei publice interne", alineatul │ │ ││ │30.01.01 "Dobânzi aferente datoriei publice │ │ ││ │interne directe" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- înregistrarea dobânzilor datorate │ 666 │ 51806 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │- plata dobânzilor datorate │ 51806 │ 770 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2 │Capitolul 56 "Transferuri cu caracter general │ │ ││ │între diferite nivele ale administrației", │ │ ││ │subcapitolul 56.05 "Transferuri din bugetul de │ │ ││ │stat către bugetele locale din Fondul de │ │ ││ │Intervenție" │ │ ││ │- titlul 51 "Transferuri între unități ale │ │ ││ │administrației publice", articolul 51 │ │ ││ │"Transferuri curente", alineatele 51.06 │ │ ││ │"Transferuri din Fondul de intervenție" și │ │ ││ │51.16 "Transferuri din bugetul de stat către │ │ ││ │bugetele locale din Fondul Național de │ │ ││ │Dezvoltare" │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ - înregistrarea plăților efectuate: │ 671 │ 770 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ │ÎNCHIDEREA CONTURILOR DE CHELTUIELI ȘI STABILIREA│ │ ││ │REZULTATULUI EXERCIȚIULUI CURENT │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1. │Închiderea la sfârșitul perioadei de raportare a │ │ ││ │conturilor de cheltuieli prin contul de rezultat │ │ ││ │patrimonial │ 121 │ 6xx │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2. │Închiderea la sfârșitul exercițiului bugetar a │ │ ││ │conturilor de finanțare de la bugetul de stat - │ │ ││ │MFP - Acțiuni generale prin contul de rezultat al│ │ ││ │execuției bugetului de stat din anul curent (cu │ │ ││ │totalul plăților nete de casă) │ 770 │ 52002 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3. │Transferul în contul Trezoreriei centrale a │ │ ││ │rezultatului execuției bugetului de stat - MFP │ │ ││ │- Acțiuni generale din anul curent │ 52002 │ 489 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 4. │Închiderea contului 489 "Decontări privind │ │ ││ │încheierea execuției bugetului de stat din anul │ │ ││ │curent" la începutul exercițiului următor prin │ │ ││ │transferarea soldului asupra rezultatului │ │ ││ │reportat │ 489 │ 117 │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘------ *) Activele fixe și obiectele de inventar care se preiau în evidența contabilă și în patrimoniul direcției generale regionale a finanțelor publice și a municipiului București se înregistrează de acestea prin contul 779 "Venituri din bunuri și servicii primite cu titlu gratuit".-------------------- Poziția 3 "Capitol/Subcapitol de venituri bugetare", 36.50 "Alte venituri" de la Bugetul Trezoreriei Statului - Venituri a fost modificată de prima liniuță a pct. IV din anexa 2 la ORDINUL nr. 82 din 18 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 26 ianuarie 2016. Pozițiile I.1. a)-e), I.2.-I.5., III și IV. de la Bugetul Trezoreriei Statului - Cheltuieli de la pct. 2 din Cap. XIX au fost eliminate de a doua liniuță a pct. IV din anexa 2 la ORDINUL nr. 82 din 18 ianuarie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 26 ianuarie 2016.3. Monografia privind înregistrarea în CONTABILITATEA UNITĂȚILOR TREZORERIEI STATULUI A UNOR OPERAȚIUNI SPECIFICE┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┐│Nr. │ Descriere operațiune │Simbol cont│Simbol cont││Crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 1 │Înregistrarea sumelor încasate în conturile │ 5120901 │ 462 ││ │operatorilor economici și altor titulari de cont │ │ ││ │din afara sectorului public │ │ ││ │Notă: │ │ ││ │- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a │ │ ││ │fiecărei luni, pe total, rulajele creditoare ale │ │ ││ │conturilor de disponibilități ale agenților │ │ ││ │economici diminuate cu rulajele debitoare ale │ │ ││ │conturilor 43 "Depozite ale agenților economici",│ │ ││ │preluate din balanța de verificare aferentă lunii│ │ ││ │respective. │ │ ││ │- La începutul anului 2014 se înregistrează pe │ │ ││ │total soldurile conturilor de la data de │ │ ││ │31.12.2013 preluate din balanța de verificare. │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 2 │Înregistrarea sumelor utilizate din conturile │ 462 │ 5120901 ││ │operatorilor economici și altor titulari de cont │ │ ││ │din afara sectorului public │ │ ││ │Notă: │ │ ││ │- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a │ │ ││ │fiecărei luni, pe total, rulajele debitoare ale │ │ ││ │conturilor de disponibilități ale agenților │ │ ││ │economici de la pct.1. diminuate cu rulajele │ │ ││ │creditoare ale conturilor 43 "Depozite ale │ │ ││ │agenților economici", preluate din balanța de │ │ ││ │verificare pentru luna respectivă. │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 3 │Înregistrarea depozitelor operatorilor economici │ 581 │ 5120901 ││ │și ai altor titulari de cont din afara sectorului│ │ ││ │public │ │ ││ │Notă: │ │ ││ │- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a │ 5120902 │ 581 ││ │fiecărei luni, pe total, rulajele creditoare, │ │ ││ │preluate din balanța de verificare aferentă lunii│ │ ││ │respective, pentru conturile de depozit 43 │ │ ││ │"Depozite ale agenților economici". │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 4 │Restituirea în conturile de disponibilități a │ 581 │ 5120902 ││ │sumelor constituite în conturile de depozit ale │ │ ││ │operatorilor economici și ai altor titulari de │ │ ││ │cont din afara sectorului public. │ │ ││ │Notă: │ │ ││ │- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a │ 5120901 │ 581 ││ │fiecărei luni, pe total, rulajele debitoare │ │ ││ │preluate din balanța de verificare pentru │ │ ││ │conturile de depozit 43 "Depozite ale │ │ ││ │agenților economici". │ │ ││ │- La începutul anului 2014 se înregistrează │ │ ││ │sumele aflate în soldul conturilor de depozit │ │ ││ │43 "Depozite ale agenților economici" existente │ │ ││ │la data de data de 31.12.2013. │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 5 │Înregistrarea la începutul anului 2014 a sumelor │ │ ││ │aflate în soldul conturilor de depozit 43 │ │ ││ │"Depozite ale agenților economici" existente la │ │ ││ │data de 31.12.2013 │ 5120902 │ 462 │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 6 │Certificate de trezorerie de la populație în │ 51210 │ 5190109 ││ │depozit │ │ ││ │Notă: │ │ ││ │- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a │ │ ││ │fiecărei luni, pe total, rulajele creditoare │ │ ││ │preluate din balanța de verificare pentru │ │ ││ │contul 42 "Certificate de depozit" │ │ ││ │- La începutul anului 2014 se înregistrează pe │ │ ││ │total soldul contului 42 "Certificate de depozit"│ │ ││ │de la data de 31.12.2013 preluat din balanța │ │ ││ │de verificare. │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┤│ 7 │Lichidarea certificatelor de trezorerie de la │ 5190109 │ 51210 ││ │populație în depozit │ │ ││ │Notă: │ │ ││ │- Se înregistrează în ultima zi lucrătoare a │ │ ││ │fiecărei luni, pe total, rulajele debitoare │ │ ││ │preluate din balanța de verificare pentru contul │ │ ││ │42 "Certificate de depozit". │ │ │└────┴─────────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┘--------------- Cap. XIX a fost introdus conform pct. 19 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.