CAPITOLUL XVIII din ANEXA din 12 decembrie 2005cuprinzând Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.186 bis din 29 decembrie 2005  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 1.917 din 12 decembrie 2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 1.186 din 29 decembrie 2005.
   +  Capitolul XVIII*) CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE TREZORERIEI CENTRALE--------------- Cap. XVI "CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE TREZORERIEI CENTRALE" a devenit Cap. XVIII, cu aceeași denumire, conform pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. *) A se vedea anexa 3 la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, care prevede TRANSPUNEREA soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31 decembrie 2013 în noul plan de conturi general pentru instituțiile publice. Abrogat.--------------- Pct. 1 din Cap. XVIII a fost abrogat conform subpct. 18.1, pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.--------------- Pct. 2 din Cap. XVIII a devenit pct. 1 conform subpct. 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.--------------- Pct. 3 din Cap. XVIII a devenit pct. 2 conform subpct. 18.3., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. Abrogat.--------------- Pct. 4 din Cap. XVIII a fost abrogat conform subpct. 18.4., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. Eliminat.--------------- Pct. 1 "Planul de conturi al trezoreriei centrale" din Cap. XVIII a fost eliminat conform subpct. 18.1., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.--------------- Pct. 2 din Cap. XVIII a devenit pct. 1 conform subpct. 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. Trezoreria centrală, are obligația de a conduce contabilitatea în partidă dublă cu ajutorul conturilor prevăzute în planul de conturi al trezorerie centrale. Contabilitatea trezoreriei centrale organizată în cadrul Direcției generale trezorerie și contabilitate publică din Ministerul Finanțelor Publice face parte din contabilitatea trezoreriei statului care este o componentă a contabilității publice. Planul de conturi al trezorerie centrale cuprinde următoarele clase de conturi:– clasa 1 "Conturi de capitaluri"– clasa 2 "Conturi de active fixe"– clasa 4 "Conturi de terți"– clasa 5 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– clasa 6 "Conturi de cheltuieli"– clasa 7 "Conturi de venituri și finanțări"– clasa 8 "Conturi speciale". În cadrul claselor există mai multe grupe de conturi, iar grupele sunt dezvoltate pe conturi sintetice de gradul I și II. Conturile sintetice se desfășoară în conturi analitice în funcție de necesitățile impuse de anumite reglementări și de necesitățile proprii de informare ale trezoreriei centrale, iar conturile analitice se pot detalia potrivit operațiunilor specifice activității trezoreriei centrale. Conturile pot avea funcțiune contabilă de activ (A), pasiv (P) sau pot fi bifuncționale (A/P). Cu ajutorul acestor conturi, trezoreria centrală înregistrează operațiunile economico-financiare pe baza principiilor contabilității de drepturi și obligații (de angajamente), respectiv în momentul creării, transformării sau dispariției /anulării unei valori economice, a unei creanțe sau a unei obligații. Corespondențele stabilite în cadrul funcțiunii fiecărui cont prin prezentele instrucțiuni nu sunt limitative. Ele pot fi dezvoltate cu respectarea conținutului economic al operațiunii respective, a cerințelor contabilității bazată pe principiul drepturilor și obligațiilor și a prevederilor legale în vigoare. Trezoreria centrală întocmește situațiile financiare trimestrial și anual conform normelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005. Situațiile financiare trimestriale și anuale cuprind:a) bilanțulb) contul de rezultat patrimonialc) situația fluxurilor de trezoreried) situația modificărilor în structura activelor/capitalurilore) anexe la situațiile financiaref) conturi de execuție bugetară. Instrucțiunile de aplicare a planului de conturi cuprind:I. Instrucțiuni generale de utilizare a conturilorII. Monografia privind înregistrarea în contabilitatea trezoreriei centrale a principalelor operațiuniIII. Transpunerea soldurilor conturilor din balanța de verificare de la data de 31 decembrie 2008 în noul plan de conturi Conturile din planul de conturi nu reprezintă temei legal pentru înregistrarea unor operațiuni în contabilitate. CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI Din clasa 1 "Conturi de capitaluri" fac parte următoarele grupe : 11 "Rezultatul reportat" 12 "Rezultatul patrimonial" 13 "Fonduri cu destinație specială" 15 "Provizioane" 16 "Împrumuturi și datorii asimilate" Grupa 11 "Rezultatul reportat" Grupa 11 "Rezultatul reportat" cuprinde contul 117 "Rezultatul reportat". Contul 117 "Rezultatul reportat" Cu ajutorul acestui cont se ține evidența rezultatului reportat care se preia la începutul exercițiului financiar din rezultatul patrimonial al exercițiului anterior. Contul 117 "Rezultatul reportat" este un cont bifuncțional. În debitul contului se înregistrează deficitul patrimonial realizat în exercițiile bugetare și financiare precedente. În creditul contului se înregistrează excedentul patrimonial realizat în exercițiile bugetare și financiare precedente. Soldul contului reprezintă rezultatul patrimonial al exercițiilor bugetare și financiare precedente; soldul debitor reprezintă deficitul patrimonial al exercițiilor bugetare și financiare precedente, iar soldul creditor excedentul patrimonial al exercițiilor bugetare și financiare precedente. Contabilitatea analitică se ține pe surse de finanțare bugetare și financiare. Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 117.01 "Rezultatul reportat - instituții publice finanțate integral din buget"-------------- Contul sintetic de gradul II 117.01 a fost introdus de pct. 1.1, Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013. 117.03 "Rezultatul reportat - bugetul asigurărilor sociale de stat" 117.09 Eliminat.-------------- Contul sintetic de gradul II 117.09 a fost eliminat de pct. 1.2, Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013. 117.11 "Rezultatul reportat - bugetul trezoreriei statului" 117.12 "Rezultatul reportat - trezoreria centrală" 117.13 Eliminat.-------------- Contul sintetic de gradul II 117.13 a fost eliminat de pct. 1.2, Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013. Contul 117 "Rezultatul reportat" se creditează prin debitul conturilor: 121 "Rezultatul patrimonial"– cu excedentul patrimonial realizat în exercițiul curent, transferat asupra rezultatului reportat la începutul exercițiului următor. 260 "Titluri de participare"– cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia în acțiuni a creanțelor fondului de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului preluate de stat la valoarea stabilită în certificatele de obligații bugetare transmise de către compartimentele de contabilitate a veniturilor bugetului de stat, reprezentând rate de capital și dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din fondul de dezvoltare la dispoziția Guvernului.– cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia în acțiuni a creanțelor fondului de risc preluate de stat la valoarea stabilită în certificatele de obligații bugetare transmise de către compartimentele de contabilitate a veniturilor bugetului de stat. 462 "Creditori"– cu sumele utilizate din vărsăminte din privatizare, din valorificarea activelor neperformante și din alte surse conform legii pentru finanțarea deficitului bugetului de stat, pentru diminuarea datoriei publice interne conform art. 4, pct. a^1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 249/2000 cu privire la constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere sau pentru alte destinații prevăzute de lege. 462 «Creditori»– cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite acestora în următoarele exerciții financiare. 466 "Creanțe ale bugetelor fondurilor speciale și ale bugetului trezoreriei statului"– cu sumele regularizate în anul curent aferente creanțelor bugetului trezoreriei statului care corespund veniturilor din anii precedenți (înregistrare în roșu). 469 "Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate"– cu sumele regularizate în anul curent corespunzătoare dobânzilor aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate care provin din anii precedenți (înregistrare în roșu). 481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate»*)– cu închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat. Notă
  Cap. IX din ORDINUL nr. 2.373 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016 prevede:IX. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează următoarele:1.1. Din conținutul conturilor se elimină corespondențele cu conturile 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și 482 "Decontări între instituții subordonate" care reglementează raporturile de decontare intervenite între instituții, reprezentând valoarea activelor fixe, a materialelor transmise și primite în vederea executării unor acțiuni în cadrul instituției publice.1.2. Conturile eliminate: 48102 "Decontări privind activele fixe", 4810200 "Decontări privind activele fixe", 48103 "Decontări privind stocurile" și 4810300 "Decontări privind stocurile", respectiv 482 "Decontări între instituții subordonate" se înlocuiesc cu următoarele conturi: 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice" și 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", după caz.2. Soldurile debitoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice". Soldurile creditoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice
  3. Soldul debitor al contului 482 "Decontări între instituții subordonate" se transpune în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", iar soldul creditor se transpune în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice"."489 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent»– cu închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat 512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu disponibilitățile în lei sau în valută rămase necheltuite până la 31 decembrie 2008 și preluate de la ordonatorii principali de credite /sau operatorii economici aferente împrumuturilor contractate/garantate, în conformitate cu pct. 3. Art. 14.4.4 l) din Norma metodologică de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică din Hotărârea Guvernului nr. 683/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică. 770 "Finanțarea de la buget"– cu sumele încasate în conturile bugetare aferente unor plăți efectuate din bugetele anilor precedenți care se restituie în anul curent conform prevederilor legale.--------------- Creditarea contului 117 prin debitarea contului 512 a fost modificată de pct. 2.1. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013. Creditarea contului 117 a fost completată conform subpct. 18.2.1., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. Contul 117 "Rezultatul reportat" se debitează prin creditul conturilor: 121 "Rezultatul patrimonial"– cu deficitul patrimonial înregistrat în exercițiul curent, transferat asupra rezultatului reportat la începutul exercițiului următor. 164 "Împrumuturi interne și externe contractate de stat"– cu valoarea obligațiilor financiare reprezentând împrumuturi interne și externe contractate de stat preluate în baza protocoalelor de predare-preluare de la ordonatorii principali de credite /sau operatorii economici, după caz, conform art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, înregistrate pe seama rezultatului reportat, analitic distinct (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 157/2008, art. 16, alin. 3). 165 "Împrumuturi interne și externe garantate de stat"– cu valoarea obligațiilor financiare reprezentând împrumuturi interne și externe garantate de stat preluate în baza protocoalelor de predare-preluare de la ordonatorii principali de credite /sau operatorii economici, după caz, conform art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, înregistrate pe seama rezultatului reportat, analitic distinct (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 157/2008, art. 16, alin. 3). 481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate»*)– cu închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat. 489 «Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent»– cu închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat. Notă
  Cap. IX din ORDINUL nr. 2.373 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016 prevede:IX. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează următoarele:1.1. Din conținutul conturilor se elimină corespondențele cu conturile 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și 482 "Decontări între instituții subordonate" care reglementează raporturile de decontare intervenite între instituții, reprezentând valoarea activelor fixe, a materialelor transmise și primite în vederea executării unor acțiuni în cadrul instituției publice.1.2. Conturile eliminate: 48102 "Decontări privind activele fixe", 4810200 "Decontări privind activele fixe", 48103 "Decontări privind stocurile" și 4810300 "Decontări privind stocurile", respectiv 482 "Decontări între instituții subordonate" se înlocuiesc cu următoarele conturi: 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice" și 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", după caz.2. Soldurile debitoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice". Soldurile creditoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice3. Soldul debitor al contului 482 "Decontări între instituții subordonate" se transpune în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", iar soldul creditor se transpune în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice"."
  770 "Finanțarea de la buget"– cu sumele transferate în conturile bugetare potrivit prevederilor legale reprezentând restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți conform prevederilor legale.--------------- Debitarea contului 117 a fost completată conform subpct. 18.2.1., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. Grupa 12 "Rezultatul patrimonial" Grupa 12 "Rezultatul patrimonial "cuprinde contul 121 "Rezultatul patrimonial". Contul 121 "Rezultatul patrimonial" Cu ajutorul acestui cont se ține evidența rezultatului patrimonial. Contul 121 "Rezultatul patrimonial" este un cont bifuncțional. Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II : 121.01 "Rezultatul patrimonial - instituții publice finanțate integral din buget"-------------- Contul sintetic de gradul II 121.01 a fost introdus de pct. 1.1, Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013. 121.09 Eliminat.-------------- Contul sintetic de gradul II 121.09 a fost eliminat de pct. 1.2, Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013. 121.11 "Rezultatul patrimonial - bugetul trezoreriei statului" 121.12 "Rezultatul patrimonial - trezoreria centrală" 121.13 Eliminat.-------------- Contul sintetic de gradul II 121.13 a fost eliminat de pct. 1.2, Cap. I din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013. În creditul contului se înregistrează veniturile realizate după natură și sursa lor. În debitul contului se înregistrează cheltuielile efectuate după natură sau destinația lor. Soldul contului reprezintă rezultatul patrimonial; soldul creditor reprezintă excedentul patrimonial iar soldul debitor deficitul patrimonial. Contabilitatea analitică se ține pe surse de finanțare bugetare și financiare. Contul 121 "Rezultatul patrimonial" se creditează prin debitul conturilor: 117 "Rezultatul reportat"– cu deficitul patrimonial înregistrat în exercițiul curent, transferat asupra rezultatului reportat la începutul exercițiului următor. 520 "Disponibil al bugetului de stat" Eliminat. 524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" Eliminat. 714 "Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 718 "Alte venituri ale trezoreriei centrale"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 719 Eliminat*). 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 763 "Venituri din creanțe imobilizate"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 764 "Venituri din investiții financiare cedate"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 765 "Venituri din diferențe de curs valutar"*)– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 766 "Venituri din dobânzi"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 770 "Finanțarea de la buget"– cu sumele preluate la sfârșitul perioadei din contul de finanțare bugetară, reprezentând deficitul bugetului de stat din anul curent, evidențiat în contabilitatea Trezoreriei Centrale. * Text nou * 777 «Veniturile fondului de risc»– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit»– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 781 "Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea operațională"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierderi de valoare"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului»– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.--------------- Creditarea contului 121 a fost completată de pct. 2.2. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013. Creditarea contului 121 a fost completată conform subpct. 18.2.1., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. Notă
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice.
  Contul 121 "Rezultatul patrimonial" se debitează prin creditul conturilor: 117 "Rezultatul reportat"– cu excedentul patrimonial realizat în exercițiul curent, transferat asupra rezultatului reportat la începutul exercițiului următor. 520 "Disponibil al bugetului de stat" Eliminat. 524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" Eliminat. 627 "Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 654 "Pierderi din creanțe și debitori diverși"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 664 "Cheltuieli din investiții financiare cedate"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"*)– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 666 "Cheltuieli privind dobânzile"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 670 "Subvenții"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 672 "Transferuri de capital între unități ale administrației publice"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 673 "Transferuri interne"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 674 "Transferuri în străinătate"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 675 "Contribuția României la bugetul Uniunii Europene"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 679 "Alte cheltuieli"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 681 "Cheltuieli operaționale privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial. 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderi de valoare"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.-------------- Debitarea contului 121 a fost modificată conform subpct. 18.2.1., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. Notă
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice.
  Conform pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, conturile 701 "Venituri din vânzarea produselor finite", 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor", 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale", 704 "Venituri din lucrări executate și servicii prestate", 705 "Venituri din studii și cercetări", 706 "Venituri din chirii", 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor", 708 "Venituri din activități diverse", 719 "Alte venituri operaționale", 790 "Venituri din despăgubiri din asigurări" care au fost eliminate, au fost înlocuite cu următoarele conturi: 735 "Impozite și taxe pe bunuri și servicii", 739 "Alte impozite și taxe fiscale", 750 "Venituri din proprietate" și 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii", după caz, potrivit "TABELULUI DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ȘI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE - VENITURI", prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
  *Font 7*┌───────┬─────────────────────────────────────────┬────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Simbol │ │ │Capitol │ ││cont │ DENUMIRE CONT │ │Subcapi-│ CLASIFICAȚIA BUGETARĂ ││ │ │ │ tol │ ││ │ │ │Paragraf│ │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │VENITURI │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ I. │ │VENITURI CURENTE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gr. 73 │VENITURI FISCALE │ A │ │VENITURI FISCALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350000│Impozite și taxe pe bunuri și servicii │ A4 │ │IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350100│Taxa pe valoarea adăugată │ │ 10 │Taxa pe valoarea adăugată ││ │ │ │ 10.01 │ Taxa pe valoarea adăugată încasată*) ││ │ │ │10.01.01│ TVA încasată pentru operațiuni interne*) ││ │ │ │10.01.02│ TVA încasată pentru importurile de bunuri*) ││ │ │ │10.01.03│ TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile ││ │ │ │ │ nestabilite în cadrul comunității, pentru persoane neimpozabile ││ │ │ │ │ stabilite în România ││ │ │ │10.01.04│ TVA plătită de persoane impozabile nestabilite în România și care pot ││ │ │ │ │ fi scutite de obligația înregistrării în scopuri de TVA, când ││ │ │ │ │ efectuează în România una sau mai multe operațiuni pentru care este ││ │ │ │ │ obligată la plata taxei *) ││ │ │ │10.01.05│ T.V.A. de plată pentru transferul unor active, rezultată ca urmare a ││ │ │ │ │ ajustărilor ││ │ │ │ 10.02 │ T.V.A restituită (se scade) *) ││ │ │ │10.02.01│ Restituiri pentru societăți cu sediul în U.E.*) ││ │ │ │10.02.02│ Restituiri pentru țări terțe care au tranzacții cu România *) ││ │ │ │10.02.03│ Alte restituiri *) ││ │ │ │10.02.04│ Restituiri către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA ││ │ │ │ │ în România ││ │ │ │ 10.03 │ Majorări de întârziere aferente TVA *) ││ │ │ │ 10.04 │ TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoane impozabile ││ │ │ │ │ nestabilite în comunitate, dar înregistrate în scopuri de TVA în ││ │ │ │ │ România, către persoane neimpozabile stabilite în alte state membre ││ │ │ │ │ (se scade) │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350200│Sume defalcate din TVA │ │ 11 │Sume defalcate din TVA (se scad) ││ │ │ │ 11.01 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea ││ │ │ │ │ cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad) ││ │ │ │ 11.02 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea ││ │ │ │ │ cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, ││ │ │ │ │ municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad) ││ │ │ │ 11.05 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad) ││ │ │ │ 11.06 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea ││ │ │ │ │ bugetelor locale (se scad) ││ │ │ │ 11.07 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru dezvoltarea ││ │ │ │ │ infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural (se scad) ││ │ │ │ 11.08 │ Restituiri din sume defalcate din TVA acordate în anul precedent ││ │ │ │ │ (cu semnul "+") │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350300│Alte impozite și taxe generale pe bunuri │ │ │ ││ │și servicii │ │ 12 │Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii ││ │ │ │ 12.01 │ Impozit pe țițeiul din producția internă și gazele naturale ││ │ │ │ 12.02 │ Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice și termice ││ │ │ │ │ - Restanțe anii anteriori - ││ │ │ │ 12.03 │ Cote aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviației civile ││ │ │ │ 12.04 │ Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import ││ │ │ │ 12.05 │ Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor ││ │ │ │ │ alcoolice, produselor din tutun și a cafelei ││ │ │ │ 12.06 │ Cote din taxe de școlarizare ││ │ │ │ 12.07 │ Taxe hoteliere ││ │ │ │ 12.08 │ Venituri din cota pe cifra de afaceri în domeniul comunicațiilor ││ │ │ │ │ electronice ││ │ │ │ 12.09 │ Venituri din contribuția datorată pentru medicamente finanțate din ││ │ │ │ │ Fondul Național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul ││ │ │ │ │ Ministerului Sănătății ││ │ │ │ 12.11 │ Impozitul pe veniturile suplimentare obținute ca urmare a ││ │ │ │ │ dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale ││ │ │ │ 12.12 │ Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale ││ │ │ │ 12.13 │ Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice și al gazului ││ │ │ │ │ natural ││ │ │ │ 12.50 │ Alte impozite și taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări și valoare ││ │ │ │ │ adăugată │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350400│Accize │ │ 14 │ACCIZE*) ││ │ │ │ 14.01 │ Accize încasate din vânzarea produselor energetice*) ││ │ │ │14.01.01│ Accize încasate din vânzarea de benzină cu plumb *) ││ │ │ │14.01.02│ Accize încasate din vânzarea de benzină fără plumb *) ││ │ │ │14.01.03│ Accize încasate din vânzarea de motorină *) ││ │ │ │14.01.04│ Accize încasate din vânzarea de păcură *) ││ │ │ │14.01.05│ Accize încasate din vânzarea de gaz petrolier lichefiat *) ││ │ │ │14.01.06│ Accize încasate din vânzarea de gaz natural *) ││ │ │ │14.01.07│ Accize încasate din vânzarea de cărbune și cocs *) ││ │ │ │14.01.08│ Accize încasate din vânzarea de petrol lampant (kerosen) *) ││ │ │ │14.01.09│ Accize din vânzarea uleiurilor minerale datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31 decembrie 2006*) ││ │ │ │14.01.10│ Accize încasate din vânzarea altor produse energetice accizabile ││ │ │ │ 14.02 │ Accize încasate din vânzarea de alcool etilic, produse intermediare, ││ │ │ │ │ vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere *) ││ │ │ │14.02.01│ Accize încasate din vânzarea de alcool etilic *) ││ │ │ │14.02.02│ Accize încasate din vânzarea de produse intermediare *) ││ │ │ │14.02.03│ Accize încasate din vânzarea de vinuri spumoase *) ││ │ │ │14.02.04│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate spumoase, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri *) ││ │ │ │14.02.05│ Accize încasate din vânzarea de bere *) ││ │ │ │14.02.06│ Accize din vânzarea de alcool, distilate și băuturi alcoolice, datorate││ │ │ │ │ până la data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │14.02.07│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate liniștite, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri*) ││ │ │ │14.02.08│ Accize încasate din vânzarea de vinuri liniștite *) ││ │ │ │14.02.09│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate liniștite, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri datorate până la 31 ianuarie 2011 *) ││ │ │ │ 14.03 │ Accize încasate din vânzarea produselor din tutun *) ││ │ │ │14.03.01│ Accize încasate din vânzare de țigarete ││ │ │ │14.03.02│ Accize încasate din vânzare de țigări și țigări de foi ││ │ │ │14.03.03│ Accize încasate din vânzare de tutun de fumat fin tăiat, destinat ││ │ │ │ │ rulării de țigarete ││ │ │ │14.03.04│ Accize încasate din vânzarea altor tutunuri de fumat ││ │ │ │14.03.05│ Accize încasate din vânzarea din tutun datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.04 │ Accize încasate din vânzarea de cafea *) ││ │ │ │14.04.01│ Accize încasate din vânzarea de cafea verde ││ │ │ │14.04.02│ Accize încasate din vânzarea de cafea prăjită, inclusiv cafea cu ││ │ │ │ │ înlocuitori ││ │ │ │14.04.03│ Accize încasate din vânzarea de cafea solubilă ││ │ │ │14.04.04│ Accize încasate din vânzarea de cafea datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.05 │ Accize încasate din vânzarea altor produse *) ││ │ │ │14.05.01│ Accize încasate din vânzarea de bere/baza de bere din amestecul cu ││ │ │ │ │ băuturi nealcoolice ││ │ │ │14.05.02│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate, altele decât bere ││ │ │ │ │ și vinuri ││ │ │ │14.05.03│ Accize încasate din vânzarea de bijuterii din aur și/sau din platină ││ │ │ │14.05.04│ Accize încasate din vânzarea de confecții din blănuri naturale ││ │ │ │14.05.05│ Accize încasate din vânzarea de iahturi și alte nave și ambarcațiuni cu││ │ │ │ │ sau fără motor pentru agrement ││ │ │ │14.05.06│ Accize încasate din vânzarea de autoturisme și autoturisme de teren ││ │ │ │14.05.07│ Accize încasate din vânzarea de arme de vânătoare și arme de uz ││ │ │ │ │ personal ││ │ │ │14.05.08│ Accize încasate din vânzarea de cartușe cu glonț și alte tipuri de ││ │ │ │ │ muniție pentru armele de vânătoare și arme de uz personal ││ │ │ │14.05.09│ Accize încasate din vânzarea de motoare cu capacitate de peste 100 CP, ││ │ │ │ │ destinate iahturilor și altor nave și ambarcațiuni pentru agrement ││ │ │ │14.05.10│ Accize încasate din vânzarea altor produse datorate până la data de ││ │ │ │ │ 30 septembrie 2013 ││ │ │ │ 14.06 │ Accize încasate din vânzarea energiei electrice din producția internă*)││ │ │ │ 14.07 │ Accize încasate din vânzarea autoturismelor din producția internă, ││ │ │ │ │ datorate până la data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │ 14.09 │ Accize încasate pentru autoturismele din producția internă cu contracte││ │ │ │ │ de leasing inițiate înainte de 1 ianuarie 2007*) ││ │ │ │ 14.11 │ Accize încasate în vamă din importul produselor energetice*) ││ │ │ │14.11.01│ Accize încasate în vamă din importul de benzină cu plumb *) ││ │ │ │14.11.02│ Accize încasate în vamă din importul de benzină fără plumb *) ││ │ │ │14.11.03│ Accize încasate în vamă din importul de motorină *) ││ │ │ │14.11.04│ Accize încasate în vamă din importul de păcură *) ││ │ │ │14.11.05│ Accize încasate în vamă din importul de gaz petrolier lichefiat *) ││ │ │ │14.11.06│ Accize încasate în vamă din importul de gaz natural *) ││ │ │ │14.11.07│ Accize încasate în vamă din importul de cărbune și cocs *) ││ │ │ │14.11.08│ Accize încasate în vamă din importul de petrol lampant (kerosen) *) ││ │ │ │14.11.09│ Accize în vamă din importul uleiurilor minerale, datorate până la data ││ │ │ │ │ de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │14.11.10│ Accize încasate în vamă din importul altor produse energetice ││ │ │ │ │ accizabile ││ │ │ │ 14.12 │ Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse ││ │ │ │ │ intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere*) ││ │ │ │ 14.13 │ Accize încasate în vamă din importul de produse din tutun *) ││ │ │ │14.13.01│ Accize încasate în vamă din importul de țigarete ││ │ │ │14.13.02│ Accize încasate în vamă din importul de țigări și țigări de foi ││ │ │ │14.13.03│ Accize încasate în vamă din importul de tutun de fumat fin tăiat, ││ │ │ │ │ destinat rulării de țigarete ││ │ │ │14.13.04│ Accize încasate în vamă din importul altor tutunuri de fumat ││ │ │ │14.13.05│ Accize încasate în vamă din importul produselor din tutun datorate până││ │ │ │ │ la data de 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.14 │ Accize încasate în vamă din importul de cafea *) ││ │ │ │14.14.01│ Accize încasate în vamă din importul de cafea verde ││ │ │ │14.14.02│ Accize încasate în vamă din importul de cafea prăjită, inclusiv cafea ││ │ │ │ │ cu înlocuitori ││ │ │ │14.14.03│ Accize încasate în vamă din importul de cafea solubilă ││ │ │ │14.14.04│ Accize încasate în vamă din importul de cafea datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.15 │ Accize încasate în vamă din importul energiei electrice ││ │ │ │ 14.16 │ Accize încasate în vamă din importul altor produse *) ││ │ │ │14.16.01│ Accize încasate în vamă din importul de bere/baza de bere din amestecul││ │ │ │ │ cu băuturi nealcoolice ││ │ │ │14.16.02│ Accize încasate în vamă din importul de băuturi fermentate, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri ││ │ │ │14.16.03│ Accize încasate în vamă din importul de bijuterii din aur și/sau din ││ │ │ │ │ platină ││ │ │ │14.16.04│ Accize încasate în vamă din importul de confecții din blănuri naturale ││ │ │ │14.16.05│ Accize încasate în vamă din importul de iahturi și alte nave și ││ │ │ │ │ ambarcațiuni cu sau fără motor pentru agrement ││ │ │ │14.16.06│ Accize încasate în vamă din importul de autoturisme și autoturisme de ││ │ │ │ │ teren ││ │ │ │14.16.07│ Accize încasate în vamă din importul de arme de vânătoare și arme de uz││ │ │ │ │ personal ││ │ │ │14.16.08│ Accize încasate în vamă din importul de cartușe cu glonț și alte tipuri││ │ │ │ │ de muniție pentru armele de vânătoare și arme de uz personal ││ │ │ │14.16.09│ Accize încasate în vamă din importul de motoare cu capacitate de peste ││ │ │ │ │ 100 CP, destinate iahturilor și altor nave și ambarcațiuni pentru ││ │ │ │ │ agrement ││ │ │ │14.16.10│ Accize încasate în vamă din importul altor produse datorate până la ││ │ │ │ │ data de 30 septembrie 2013 ││ │ │ │ 14.17 │ Accize încasate în vamă din importul autoturismelor datorate până la ││ │ │ │ │ data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │ 14.19 │ Accize încasate în vamă pentru autoturismele cu contracte de leasing ││ │ │ │ │ inițiate înainte de 1 ianuarie 2007*) ││ │ │ │ 14.30 │ Accize încasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru băuturile ││ │ │ │ │ alcoolice *) ││ │ │ │ 14.49 │ Accize de restituit/de compensat din vânzarea de motorină în ││ │ │ │ │ agricultură *) ││ │ │ │ 14.50 │ Accize de restituit/ de compensat *) │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350500│Taxe pe servicii specifice │ │ 15 │Taxe pe servicii specifice ││ │ │ │ 15.01 │ Impozit pe spectacole ││ │ │ │ 15.02 │ Venituri cu destinație specială din cota unică asupra carburanților ││ │ │ │ │ auto livrați la intern de producători precum și pentru carburanții auto││ │ │ │ │ consumați de aceștia și asupra carburanților auto importați (restanțe ││ │ │ │ │ anii anteriori) ││ │ │ │ 15.50 │ Alte taxe pe servicii specifice │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350600│Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea│ │ 16 │Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe ││ │utilizării bunurilor sau pe desfășurarea │ │ │desfășurarea de activități ││ │de activități │ │ 16.01 │ Taxe pentru jocurile de noroc ││ │ │ │16.01.01│ Taxe pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc ││ │ │ │16.01.02│ Taxe pentru jocurile de noroc plătite în contul unic ││ │ │ │16.01.03│ Regularizări periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de ││ │ │ │ │ noroc ││ │ │ │16.01.04│ Sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces ││ │ │ │16.01.05│ Taxe pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, datorate ││ │ │ │ │ până la 31.03.2011 *) ││ │ │ │16.01.06│ Sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, ││ │ │ │ │ datorate până la 31.03.2011*) ││ │ │ │ 16.02 │ Impozit pe mijloacele de transport ││ │ │ │16.02.01│ Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *) ││ │ │ │16.02.02│ Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *) ││ │ │ │ 16.03 │ Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de ││ │ │ │ │ funcționare ││ │ │ │ 16.04 │ Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a ││ │ │ │ │ resurselor minerale ││ │ │ │ 16.05 │ Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea ││ │ │ │ │ lor ││ │ │ │ 16.06 │ Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc ││ │ │ │ 16.07 │ Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor ││ │ │ │ │ de transport în trafic internațional ││ │ │ │ 16.08 │ Taxe speciale pentru autoturisme și autovehicule la prima înmatriculare││ │ │ │ │ în România ││ │ │ │ 16.09 │ Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ││ │ │ │ 16.10 │ Taxe de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit ││ │ │ │ 16.11 │ Taxe de licență datorate pentru eliberarea frecvențelor MApN ││ │ │ │ 16.50 │ Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau││ │ │ │ │ pe desfășurare de activități │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7390000│Alte impozite și taxe fiscale │ A6 │ │ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7390000│Alte impozite și taxe fiscale │ │ 18 │Alte impozite și taxe fiscale ││ │ │ │ 18.01 │ Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole și ││ │ │ │ │ taxelor anti-dumping *) ││ │ │ │ 18.02 │ Taxe vamale din sumele datorate până la data de 31.12.2006 *) ││ │ │ │ 18.03 │ Venituri cu destinație specială din comisionul pentru servicii vamale ││ │ │ │ 18.04 │ Alte taxe pe tranzacții și comerț internațional ││ │ │ │ 18.05 │ Majorări de întârziere aferente contribuțiilor din sectorul zahărului*)││ │ │ │ 18.06 │ Contribuții la fondul temporar pentru restructurarea industriei ││ │ │ │ │ zahărului în Comunitatea Europeană ││ │ │ │ 18.50 │ Alte impozite și taxe │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gr. 75 │VENITURI NEFISCALE │ C │ │VENITURI NEFISCALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7500000│Venituri din proprietate │ C1 │ │VENITURI DIN PROPRIETATE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7500000│Venituri din proprietate │ │ 30 │Venituri din proprietate ││ │ │ │ 30.01 │ Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome ││ │ │ │ 30.02 │ Încasări din cota reținută, conform Codului penal ││ │ │ │ 30.03 │ Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți ││ │ │ │ 30.04 │ Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naționale a României ││ │ │ │ 30.05 │ Venituri din concesiuni și închirieri*) ││ │ │ │30.05.01│ Redevențe miniere ││ │ │ │30.05.02│ Redevențe petroliere ││ │ │ │30.05.03│ Venituri din concesiuni, închirieri și redevențe încasate în perioada ││ │ │ │ │ 1 ianuarie - 30 aprilie 2008 ││ │ │ │30.05.04│ Venituri încasate din contractul de concesiune a unui serviciu public ││ │ │ │ │ de interes național ││ │ │ │30.05.05│ Redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă ││ │ │ │30.05.30│ Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile ││ │ │ │ │ publice ││ │ │ │ 30.06 │ Venituri din cota-parte transferată din tarifele de utilizare a ││ │ │ │ │ spectrului ││ │ │ │ 30.07 │ Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă și boli ││ │ │ │ │ profesionale ││ │ │ │ 30.08 │ Venituri din dividende ││ │ │ │30.08.01│ Venituri din dividende vărsate de Fondul Proprietatea ││ │ │ │30.08.02│ Venituri din dividende de la alți plătitori ││ │ │ │30.08.03│ Dividende de virat de către societățile și companiile naționale și ││ │ │ │ │ societățile cu capital majoritar de stat ││ │ │ │30.08.04│ Dividende virate de către autoritățile publice centrale ││ │ │ │ 30.09 │ Venituri din utilizarea pășunilor comunale ││ │ │ │ 30.10 │ Vărsăminte din sursele proprii și alte surse ale operatorilor ││ │ │ │ │ economici ││ │ │ │ 30.11 │ Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de ││ │ │ │ │ seră ││ │ │ │ 30.12 │ Restituiri de capital din tranzacții cu derivate financiare ││ │ │ │ 30.13 │ Sume din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră ││ │ │ │ │ alocate proiectelor de investiții ││ │ │ │ 30.50 │ Alte venituri din proprietate │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7660000│Venituri din dobânzi │ │ 31 │Venituri din dobânzi ││ │ │ │ 31.01 │ Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte bugete ││ │ │ │ 31.02 │ Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte sectoare ││ │ │ │ 31.03 │ Alte venituri din dobânzi ││ │ │ │ 31.04 │ Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanțelor ││ │ │ │ │ salariale ││ │ │ │ 31.05 │ Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat ││ │ │ │ 31.06 │ Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă ││ │ │ │ │ și boli profesionale ││ │ │ │ 31.07 │ Dobânzi din tranzacții cu derivate financiare │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510000│Venituri din vânzări de bunuri și │ │ │ ││ │servicii │ C2 │ │VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510100│Venituri din prestări de servicii și alte│ │ │ ││ │activități │ │ 33 │Venituri din prestări de servicii și alte activități ││ │ │ │ 33.01 │ Taxe de metrologie ││ │ │ │ 33.02 │ Taxe consulare ││ │ │ │ 33.03 │ Venituri din taxe pentru prestații vamale ││ │ │ │ 33.04 │ Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare ││ │ │ │ 33.05 │ Taxe și alte venituri în învățământ ││ │ │ │ 33.06 │ Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară ││ │ │ │ 33.07 │ Venituri realizate cu ocazia participării la acțiuni sub egida ││ │ │ │ │ organizațiilor internaționale ││ │ │ │ 33.08 │ Venituri din prestări de servicii ││ │ │ │ 33.09 │ Taxe și alte venituri din protecția mediului ││ │ │ │ 33.10 │ Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea ││ │ │ │ │ copiilor în creșe ││ │ │ │ 33.11 │ Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă ││ │ │ │ 33.12 │ Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social ││ │ │ │ 33.13 │ Contribuția de întreținere a persoanelor asistate ││ │ │ │ 33.14 │ Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine││ │ │ │ 33.15 │ Contribuția pentru tabere și turism școlar ││ │ │ │ 33.16 │ Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie ││ │ │ │ │ sau anexa ││ │ │ │ 33.17 │ Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie ││ │ │ │ │ profesională, specializare și perfecționare ││ │ │ │ 33.19 │ Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, ││ │ │ │ │ artistice și sportive ││ │ │ │ 33.20 │ Venituri din cercetare ││ │ │ │ 33.21 │ Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de ││ │ │ │ │ sănătate ││ │ │ │ 33.23 │ Venituri din timbrul judiciar ││ │ │ │ 33.24 │ Taxe din activități cadastrale și agricultură ││ │ │ │ 33.25 │ Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat ││ │ │ │ 33.26 │ Venituri din despăgubiri ││ │ │ │ 33.27 │ Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în ││ │ │ │ │ unitățile de protecție socială ││ │ │ │ 33.28 │ Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și ││ │ │ │ │ despăgubiri ││ │ │ │ 33.29 │ Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale ││ │ │ │ │ anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în ││ │ │ │ │ avans ││ │ │ │ 33.30 │ Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică ││ │ │ │ │ din sume alocate de la bugetul de stat ││ │ │ │ 33.31 │ Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică ││ │ │ │ │ din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății ││ │ │ │ 33.32 │ Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală ││ │ │ │ 33.50 │ Alte venituri din prestări de servicii și alte activități │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510200│Venituri din taxe administrative, │ │ │ ││ │eliberări permise │ │ 34 │Venituri din taxe administrative, eliberări permise ││ │ │ │ 34.01 │ Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate ││ │ │ │ 34.02 │ Taxe extrajudiciare de timbru la bugetul de stat - restanțe anii ││ │ │ │ │ anteriori - ││ │ │ │ 34.50 │ Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510300│Amenzi, penalități și confiscări │ │ 35 │Amenzi, penalități și confiscări ││ │ │ │ 35.01 │ Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor ││ │ │ │ │ legale ││ │ │ │ 35.02 │ Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației││ │ │ │ │ de impozite și taxe ││ │ │ │ 35.03 │ Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte ││ │ │ │ │ sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii ││ │ │ │ 35.04 │ Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen ││ │ │ │ 35.05 │ Amenzi judiciare ││ │ │ │ 35.06 │ Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a ││ │ │ │ │ săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor ││ │ │ │ 35.07 │ Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată ││ │ │ │ 35.50 │ Alte amenzi, penalități și confiscări │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510400│Diverse venituri │ │ 36 │Diverse venituri ││ │ │ │ 36.01 │ Venituri din aplicarea prescripției extinctive ││ │ │ │ 36.03 │ Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite ││ │ │ │ 36.04 │ Venituri din producerea riscurilor asigurate ││ │ │ │ 36.05 │ Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor ││ │ │ │ │ publice ││ │ │ │ 36.06 │ Taxe speciale (din 2011) ││ │ │ │ 36.07 │ Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe (din 2011) ││ │ │ │ 36.11 │ Venituri din ajutoare de stat recuperate ││ │ │ │ 36.12 │ Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale ││ │ │ │ 36.13 │ Taxe pentru stocurile excedentare ││ │ │ │ 36.14 │ Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului ││ │ │ │ │ de executare silită ││ │ │ │ 36.16 │ Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, ││ │ │ │ │ produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare ││ │ │ │ 36.17 │ Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilități ale ││ │ │ │ │ instituțiilor publice reorganizate ││ │ │ │ 36.18 │ Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând ││ │ │ │ │ contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de ││ │ │ │ │ păduri ││ │ │ │ 36.19 │ Venituri din recuperarea creanțelor fiscale ││ │ │ │ 36.20 │ Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii ││ │ │ │ │ nr. 118/2010 ││ │ │ │ 36.21 │ Sume restituite aferente veniturilor încasate din activitatea ││ │ │ │ │ desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ││ │ │ │ 36.22 │ Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului ││ │ │ │ │ seismic ││ │ │ │ 36.23 │ Taxa pentru reabilitare termică ││ │ │ │ 36.50 │ Alte venituri │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510500│Transferuri voluntare, altele decât │ │ │ ││ │subvențiile (donații, sponsorizări) │ │ 37 │Transferuri voluntare, altele decât subvențiile ││ │ │ │ 37.01 │ Donații și sponsorizări ││ │ │ │ 37.02 │ Donații pentru diminuarea efectelor crizei economice ││ │ │ │ 37.03 │ Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de ││ │ │ │ │ dezvoltare a bugetului local ││ │ │ │ 37.04 │ Vărsăminte din secțiunea de funcționare ││ │ │ │ 37.05 │ Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene ││ │ │ │ 37.50 │ Alte transferuri voluntare │└───────┴─────────────────────────────────────────┴────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Grupa 13 "Fonduri cu destinație specială" Grupa 13 "Fonduri cu destinație specială" cuprinde conturile: 135 "Fondul de risc" Eliminat.-------------- Contul 135 a fost eliminat conform subpct. 18.2.2., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. 139 "Alte fonduri" Eliminat.-------------- Contul 139 a fost eliminat conform subpct. 18.2.2., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. Contul 135 "Fondul de risc" Eliminat.-------------- Contul 135 a fost eliminat conform subpct. 18.2.2., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. Contul 139 "Alte fonduri" Eliminat.-------------- Contul 139 a fost eliminat conform subpct. 18.2.2., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013. Grupa 15 "Provizioane" Grupa 15 "Provizioane" cuprinde contul 151 "Provizioane". Contul 151 "Provizioane" Cu ajutorul acestui cont se ține evidența provizioanelor. Contul 151 "Provizioane" este un cont de pasiv. În creditul contului se înregistrează provizioanele constituite sau majorate. În debitul contului se înregistrează provizioanele diminuate sau anulate. Soldul creditor al contului reprezintă provizioanele constituite. Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 1511 "Provizioane pentru litigii" 1512 "Provizioane pentru garanții acordate clienților" 1518 "Alte provizioane" Contul 151 "Provizioane" se creditează prin debitul contului: 681 "Cheltuieli operaționale privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere"– cu sumele reprezentând constituirea sau majorarea provizioanelor și ajustărilor pentru depreciere. Contul 151 "Provizioane" se debitează prin creditul contului: 781 "Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea operațională"– cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea provizioanelor și ajustărilor pentru depreciere. Grupa 16 "Împrumuturi și datorii asimilate" Grupa 16 "Împrumuturi și datorii asimilate" cuprinde conturile: 161 "Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni" 164 "Împrumuturi interne și externe contractate de stat" 165 "Împrumuturi interne și externe garantate de stat" 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" 167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate" 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate" Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni" Cu ajutorul acestui cont se ține evidența împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni. Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni" este un cont de pasiv. Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni" se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 1611 "Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni cu termen de răscumpărare în exercițiul curent" 1612 "Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni cu termen de răscumpărare în exercițiile viitoare" Contabilitatea analitică se ține pe feluri de împrumuturi, lei și valută. În creditul contului se înregistrează valoarea împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni. În debitul contului se înregistrează valoarea împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni răscumpărate. Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile din emisiuni de obligațiuni răscumpărate. Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni" se creditează prin debitul conturilor: Eliminat. 512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu valoarea împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni intrate în contul de disponibil. 519 "Împrumuturi pe termen scurt" Eliminat. 627 "Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate"– cu valoarea comisionului de administrare aferent împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni. 629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale"– cu valoarea obligațiunilor de stat emise în baza unor legi speciale, preluate în contul datoriei publice. 665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"*)– cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate la răscumpărarea împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni exprimate în valută.– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni exprimate în valută.--------------- Creditarea contului 161 a fost completată de pct. 2.3. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013. Creditarea contului 161 a fost modificată de subpct. 1, lit. B, pct. 1 al pct. VIII din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014. Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni" se debitează prin creditul conturilor:
  505 "Obligațiuni emise și răscumpărate"– cu valoarea titlurilor de stat emise și răscumpărate, anulate.
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu valoarea ratelor de împrumut scadente achitate.
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"
  Eliminat.
  765 "Venituri din diferențe de curs valutar"*)– cu diferențele de curs valutar favorabile rezultate la răscumpărarea împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni exprimate în valută.– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni exprimate în valută.
  ---------------
  Debitarea contului 161 a fost completată de pct. 2.4. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013.
  Debitarea contului 161 a fost modificată și completată de subpct. 1, lit. B, pct. 1 al pct. VIII din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 164 "Împrumuturi interne și externe contractate de stat"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența împrumuturilor interne și externe contractate de stat pe termen lung potrivit acordurilor de împrumut. Evidențierea operațiunilor în acest cont se face în lei și valută, după caz, la cursul de schimb valutar de la data operațiunii.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  1641 "Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu termen de rambursare în exercițiul curent"
  1642 "Împrumuturi interne și externe contractate de stat cu termen de rambursare în exercițiile viitoare"
  Contabilitatea analitică se ține pe fiecare împrumut, pe tipuri de monedă, iar în cadrul lor pe destinații.
  Contul 164 "Împrumuturi interne și externe contractate de stat" este un cont de pasiv.
  În creditul contului se înregistrează tragerile din împrumuturile contractate de stat.
  În debitul contului se înregistrează valoarea împrumuturilor contractate de stat rambursate potrivit scadențelor din acordurile de împrumut.
  Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile contractate de stat și nerambursate.
  Contul 164 "Împrumuturi interne și externe contractate de stat" se creditează prin debitul conturilor:
  1662 "Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat"
  Eliminat.
  117 "Rezultatul reportat"– cu valoarea obligațiilor financiare reprezentând împrumuturi interne și externe contractate de stat preluate în baza protocoalelor de predare-preluare de la ordonatorii principali de credite/sau operatorii economici, după caz, conform art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, înregistrate pe seama rezultatului reportat, analitic distinct (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008, art. 16, alin. 3).
  461 "Debitori"– cu tragerile din împrumuturile contractate de stat în favoarea beneficiarilor de împrumut.
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu valoarea împrumuturilor intrate în contul de disponibil.
  665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"*)– cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate la rambursarea împrumuturilor.– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor.
  ---------------
  Creditarea contului 164 a fost completată de pct. 2.5. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013.
  Creditarea contului 164 a fost modificată de subpct. 1, lit. B, pct. 1 al pct. VIII din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 164 "Împrumuturi interne și externe contractate de stat" se debitează prin creditul conturilor:
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu valoarea ratelor de împrumut scadente achitate.
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"
  Eliminat.
  765 "Venituri din diferențe de curs valutar"*)– cu diferențele de curs valutar favorabile rezultate la rambursarea împrumuturilor.– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor.
  770 "Finanțarea de la buget"– cu sumele plătite din buget reprezentând rate și diferențe nefavorabile de curs valutar aferente împrumuturilor.
  ---------------
  Debitarea contului 164 a fost completată de pct. 2.6. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013.
  Debitarea contului 164 a fost modificată de subpct. 1, lit. B, pct. 1 al pct. VIII din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 165 "Împrumuturi interne și externe garantate de stat"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența împrumuturilor interne și externe garantate de stat pe termen lung potrivit acordurilor de împrumut. Evidențierea operațiunilor în acest cont se face în lei și valută, după caz, la cursul de schimb valutar de la data operațiunii.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  1651 "Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen de rambursare în exercițiul curent"
  1652 "Împrumuturi interne și externe garantate de stat cu termen de rambursare în exercițiile viitoare"
  Contabilitatea analitică se ține pe fiecare împrumut, pe tipuri de monedă, iar în cadrul lor pe destinații.
  Contul 165 "Împrumuturi interne și externe garantate de stat" este un cont de pasiv.
  În creditul contului se înregistrează tragerile din împrumuturile garantate de stat.
  În debitul contului se înregistrează valoarea împrumuturilor garantate de stat rambursate potrivit scadențelor din acordurile de împrumut.
  Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile garantate de stat și nerambursate.
  Contul 165 "Împrumuturi interne și externe garantate de stat" se creditează prin debitul conturilor:
  1662 "Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat"
  Eliminat.
  117 "Rezultatul reportat"– cu valoarea obligațiilor financiare reprezentând împrumuturi interne și externe garantate de stat preluate în baza protocoalelor de predare-preluare de la ordonatorii principali de credite /sau operatorii economici, după caz, conform art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, înregistrate pe seama rezultatului reportat, analitic distinct (Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008, art. 16, alin. 3).
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu valoarea împrumuturilor intrate în contul de disponibil.
  665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"*)– cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate la rambursarea împrumuturilor.– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor.
  ---------------
  Creditarea contului 165 a fost completată de pct. 2.7. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013.
  Creditarea contului 165 a fost modificată de subpct. 1, lit. B, pct. 1 al pct. VIII din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 165 "Împrumuturi interne și externe garantate de stat" se debitează prin creditul conturilor:
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu valoarea ratelor de împrumut scadente achitate.
  765 "Venituri din diferențe de curs valutar"*)– cu diferențele de curs valutar favorabile rezultate la rambursarea împrumuturilor.– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor.
  770 "Finanțarea de la buget"– cu sumele plătite din buget reprezentând rate și diferențe nefavorabile de curs valutar aferente împrumuturilor.

  Contul 1662 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat"
  Cu ajutorul acestui cont, se ține evidența sumelor primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.
  Contul 1662 "Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat" este un cont de pasiv.
  În creditul contului se înregistrează la sfârșitul anului sumele utilizate din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat, iar în debit, sumele restituite contului curent general al trezoreriei statului din cele acordate pentru pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.
  Contul 1662 "Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat" se creditează prin debitul conturilor:
  520 "Disponibil al bugetului de stat"– la sfârșitul anului, cu împrumuturile primite din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.
  Contul 1662 "Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat" se debitează prin creditul conturilor:
  161 "Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni"
  Eliminat.
  164 "Împrumuturi interne și externe contractate de stat"
  Eliminat.
  165 "Împrumuturi interne și externe garantate de stat"
  Eliminat.
  267 "Creanțe imobilizate"
  Eliminat.
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu sumele utilizate din vărsăminte din privatizare, din valorificarea activelor neperformante și din alte surse conform legii pentru finanțarea deficitului bugetului de stat;– cu restituirea sumelor primite din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"
  Eliminat.
  ---------------
  Debitarea contului 1662 a fost completată de pct. 2.8. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013.
  Debitarea contului 1662 a fost modificată prin eliminarea creditării prin contul 267 de către pct. 2.9. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013.
  Debitarea contului 1662 a fost modificată și completată de subpct. 1, lit. B, pct. 1 al pct. VIII din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor împrumuturi și datorii asimilate pe termen lung.
  Contabilitatea analitică se ține pe feluri de împrumuturi și datorii asimilate.
  Contul 167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate" este un cont de pasiv.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  1671 "Alte împrumuturi și datorii asimilate cu termen de rambursare în exercițiul curent"
  1672 "Alte împrumuturi și datorii asimilate cu termen de rambursare în exercițiile viitoare"
  În creditul contului se înregistrează alte împrumuturi și datorii asimilate.
  În debitul contului se înregistrează rambursarea altor împrumuturi și datorii asimilate.
  Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile și datoriile asimilate nerambursate.
  Contul 167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate" se creditează prin debitul contului:
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu valoarea împrumuturilor acordate din echivalentul în lei a creditelor externe guvernamentale în vederea finanțării deficitului bugetului de stat.– cu valoarea altor împrumuturi și datorii asimilate primite în contul de disponibil.
  Contul 167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate" se debitează prin creditul contului:
  267 "Creanțe imobilizate"– cu rambursarea plasamentelor efectuate din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale.
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu rambursarea altor împrumuturi și datorii asimilate.
  ---------------
  Debitarea contului 167 a fost completată de pct. 2.10. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013.
  Debitarea contului 167 prin creditarea contului 512 a fost modificată de pct. 2.11. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013.

  Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența dobânzilor datorate aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, împrumuturilor interne și externe și altor împrumuturi și datorii asimilate.
  Contabilitatea analitică se ține pe fiecare împrumut și tipuri de monedă.
  Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate" este un cont de pasiv.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:– 1681 "Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni"– 1684 "Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe contractate de stat"– 1685 "Dobânzi aferente împrumuturilor interne și externe garantate de stat"– 1687 "Dobânzi aferente altor împrumuturi și datorii asimilate"
  În creditul contului se înregistrează valoarea dobânzilor.
  În debitul contului se înregistrează dobânzile plătite.
  Soldul creditor al contului reprezintă dobânzile datorate și neplătite.
  Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate" se creditează prin debitul conturilor:
  461 "Debitori"– cu dobânzile aferente împrumuturilor datorate de beneficiarii de împrumut.
  471 "Cheltuieli în avans"
  Eliminat.
  665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"*)– la sfârșitul perioadei, cu diferențele nefavorabile de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate în valută.
  666 «Cheltuieli privind dobânzile»– cu dobânda datorată și calculată în baza dreptului constatat (accrual) aferentă perioadei de raportare.
  --------------
  Contul 168 a fost modificat conform subpct. 18.2.3., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate" se debitează prin creditul conturilor:
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu valoarea dobânzilor plătite aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate.
  765 "Venituri din diferențe de curs valutar"*)– cu diferențele favorabile de curs valutar înregistrate la momentul plății dobânzilor aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate.– la sfârșitul perioadei, diferențele favorabile de curs valutar rezultate din reevaluarea împrumuturilor și datoriilor asimilate.
  770 "Finanțarea de la buget"– cu valoarea dobânzilor plătite din buget aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate pe termen lung.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  CLASA 2 "CONTURI DE ACTIVE FIXE"
  Din clasa 2 "Conturi de active fixe" face parte următoarele grupe de conturi:
  26 "Active financiare"
  29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe"

  Grupa 26 "Active financiare"
  Grupa 26 "Împrumuturi și datorii asimilate" cuprinde conturile:
  260 "Titluri de participare"
  267 "Creanțe imobilizate"

  Contul 260 "Titluri de participare"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența titlurilor de participare reprezentând acțiuni preluate de stat în contul creanțelor bugetare, cum ar fi creanțele fondului de risc și fondului de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului, cuprinse în certificatele de obligații bugetare transmise de către compartimentele de contabilitate a veniturilor bugetului de stat.
  Contul 260 "Titluri de participare" este un cont de activ.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:– 2601 "Titluri de participare cotate"– 2602 "Titluri de participare necotate"
  În debitul contului se înregistrează titlurile preluate în evidență.
  În creditul contului se înregistrează valoarea titlurilor de participare scăzute din evidență.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea titlurilor de participare deținute.
  În bilanțul contabil întocmit la sfârșitul anului, titlurile de participare deținute se vor raporta la valoarea justă determinată ca diferență între soldul debitor al contului 260 "Titluri de participare" și soldul creditor al contului 296 "Ajustări pentru pierderea de valoare a activelor financiare".
  Contabilitatea analitică se ține pe persoanele juridice ale căror creanțe au fost convertite în acțiuni.
  Contul 260 "Titluri de participare" se debitează prin creditul conturilor:
  117 "Rezultatul reportat"– cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia în acțiuni a creanțelor fondului de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului preluate de stat la valoarea stabilită în certificatele de obligații bugetare transmise de către compartimentele de contabilitate a veniturilor bugetului de stat, reprezentând rate de capital și dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din fondul de dezvoltare la dispoziția Guvernului.– cu valoarea titlurilor de participare rezultate din conversia în acțiuni a creanțelor fondului de risc preluate de stat la valoarea stabilită în certificatele de obligații bugetare transmise de către compartimentele de contabilitate a veniturilor bugetului de stat.
  Contul 260 "Titluri de participare" se creditează prin debitul contului:
  664 "Cheltuieli din investiții financiare cedate"– cu valoarea titlurilor de participare cedate sau scăzute din evidență.
  Contul 267 "Creanțe imobilizate"
  Cu ajutorul acestui cont, se ține evidența împrumuturilor pe termen lung și a altor creanțe imobilizate, cum ar fi:– împrumuturile pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția guvernului în baza unor hotărâri ale guvernului
  --------------
  Partea introductivă a contului 267 a fost modificată de pct. 2.12. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013.
  – plasamentele financiare pe termen lung acordate de trezoreria statului în conformitate cu prevederile legale– plasamentele financiare efectuate pe termen lung de trezoreria statului din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale– alte creanțe imobilizate– dobânzile aferente creanțelor imobilizate.
  Contabilitatea analitică se ține pe fiecare pe feluri de creanțe și scadență când e cazul.
  Contul 267 Creanțe imobilizate" este un cont de activ.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  2671 "Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția guvernului"
  2672 "Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului"
  2673 "Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare"
  2675 "Împrumuturi acordate pe termen lung"
  2676 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen lung"
  2678 "Alte creanțe imobilizate"
  2679 "Dobânzi aferente altor creanțe imobilizate"
  În debitul contului se înregistrează valoarea împrumuturilor acordate și a dobânzilor aferente creanțelor imobilizate.
  În creditul contului se înregistrează valoarea creanțelor imobilizate și a dobânzilor aferente încasate.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea împrumuturilor acordate și altor creanțe imobilizate.
  Contul 267 "Creanțe imobilizate" se debitează prin creditul conturilor:
  448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul"– cu sumele datorate bugetului statului conform prevederilor Ordonanței nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală, reprezentând rate de capital și dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția guvernului (sume preluate în urma operațiunilor de transpunere).
  472 "Venituri înregistrate în avans"
  Eliminat.
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu împrumuturile acordate pe termen lung din venituri din privatizare.
  763 «Venituri din creanțe imobilizate»– cu valoarea dobânzilor datorate, calculate în baza dreptului constatat (accrual), pentru creanțele imobilizate, aferente perioadei de raportare.
  --------------
  Debitarea contului 267 prin creditarea contului 512 a fost modificată de pct. 2.13. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013.
  Debitarea contului 267 a fost modificată conform subpct. 18.2.4., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.

  Contul 267 "Creanțe imobilizate" se creditează prin debitul conturilor:
  167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate"– cu rambursarea plasamentelor efectuate din contravaloarea în lei a împrumuturilor externe guvernamentale.
  448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul"– cu creanțele stinse prin scutire, anulare, prescripție, conversie în acțiuni și alte modalități prevăzute de lege provenite din creanțele aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului.
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu sumele încasate în contul creanțelor imobilizate.
  524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"– cu dobânzile încasate aferente creanțelor imobilizate care se cuvin bugetului trezoreriei statului.
  --------------
  Creditarea contului 267 a fost modificată de pct. 2.14. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013.
  Creditarea contului 267 a fost completată de pct. 2.15. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013.

  Grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe"
  Grupa 29 "Ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare a activelor fixe" cuprinde contul:
  296 "Ajustări pentru pierderi de valoare a activelor financiare"

  Contul 296 "Ajustări pentru pierderi de valoare a activelor financiare"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența ajustărilor pentru pierderi de valoare a activelor financiare (titluri de participare și creanțe imobilizate), potrivit dispozițiilor legale.
  În vederea respectării principiului prudenței, activele financiare nu trebuie să fie supraevaluate, iar în bilanț acestea se prezintă la valoarea cea mai mică dintre valoarea contabilă și valoarea de piață în conformitate cu Ordinul nr. 40 din 12 ianuarie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea conturilor contabile, întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2006
  Cu ocazia inventarierii titlurilor de participare, evaluarea acestora se va face la valoarea de inventar, în funcție de prețul pieței (acțiunile cotate) sau de activul net pe acțiune (acțiunile necotate).
  Evaluarea la data bilanțului anual a titlurilor de participare trebuie prezentate în bilanț la valoarea contabilă, mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare.
  Valoarea de cotație din ultima zi de tranzacționare poate fi accesată pe site-ul Bursei de valori.
  Contul 296 "Ajustări pentru pierderi de valoare a activelor financiare" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii de înregistrare a activelor financiare.
  În creditul contului se înregistrează valoarea ajustărilor pentru pierderi de valoare a activelor financiare.
  În debitul contului se înregistrează sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderi de valoare a activelor financiare.
  Soldul creditor al contului reprezintă ajustările pentru pierderi de valoare a activelor financiare existente la un moment dat.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  2961 "Ajustări pentru pierderi de valoare a acțiunilor"
  2962 "Ajustări pentru pierderi de valoare a altor active financiare"
  Contabilitatea analitică se ține pe feluri de active financiare supuse deprecierii.
  Contul 296 "Ajustări pentru pierderi de valoare a activelor financiare" se creditează prin debitul contului:
  686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderi de valoare"– cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru pierderi de valoare a activelor financiare.
  În cazul acțiunilor cotate, achiziționate de pe piața reglementată sau dobândite prin conversia creanțelor bugetare în acțiuni și păstrate pe termen lung, de la o societate comercială/companie națională listată la bursă, se va avea în vedere valoarea de cotație a acestora, astfel:– dacă valoarea de cotație din ultima zi de tranzacționare a acțiunilor cotate este mai mică decât valoarea de intrare, se vor înregistra ajustările pentru pierderea de valoare a activelor financiare la sfârșitul exercițiului financiar pe seama cheltuielilor;– dacă valoarea de cotație din ultima zi de tranzacționare a acțiunilor cotate este mai mare decât valoarea de intrare, creșterea de valoare nu se înregistrează în contabilitate.
  În cazul acțiunilor necotate, achiziționate sau dobândite prin conversia creanțelor bugetare în acțiuni și păstrate pe termen lung, de la o societate comercială/companie națională nelistată la bursă, valoarea de inventar este egală cu valoarea activului net/acțiune comunicat de societatea comercială/compania națională respectivă pentru exercițiul financiar anterior. În acest caz se vor înregistra ajustări pentru pierderea de valoare la sfârșitul exercițiului financiar, în mod asemănător cu cel aferent acțiunilor cotate.
  Contul 296 "Ajustări pentru pierderi de valoare a activelor financiare" se debitează prin creditul contului:
  786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierderi de valoare"– cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderi de valoare a activelor financiare.
  În situația în care ajustarea devine total sau parțial fără obiect, întrucât motivele care au dus la reflectarea acesteia au încetat să mai existe într-o anumită măsură (respectiv creșterea de valoare a acțiunilor), atunci acea ajustare trebuie diminuată sau anulată printr-o reluare corespunzătoare la venituri. Iar în situația în care se constată o depreciere suplimentară față de cea care a fost reflectată, ajustarea trebuie majorată.

  CLASA 4 "CONTURI DE TERȚI"
  Din clasa 4 "Conturi de terți" fac parte următoarele grupe:
  40 "Furnizori și conturi asimilate"
  44 "Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul trezoreriei statului și conturi asimilate"
  45 "Decontări cu Comisia europeană privind fondurile nerambursabile"
  46 "Debitori și creditori diverși, debitori și creditori ai bugetelor"
  47 "Conturi de regularizare și asimilate"
  48 "Decontări"
  49 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor"

  Grupa 40 "Furnizori și conturi asimilate"
  Grupa 40 "Furnizori și conturi asimilate" cuprinde următorul cont:
  401 "Furnizori"

  Contul 401 "Furnizori"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor cu furnizorii pentru bunurile achiziționate, lucrări executate și servicii prestate, pentru care s-au primit facturi.
  Contabilitatea analitică se ține pe fiecare furnizor.
  Contul 401 "Furnizori" este un cont de pasiv.
  În creditul contului se înregistrează sumele datorate furnizorilor.
  În debitul contului se înregistrează sumele plătite furnizorilor.
  Soldul creditor reflectă sumele datorate furnizorilor.
  Contul 401 "Furnizori" se creditează prin debitul contului:
  628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți"– cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terți.
  Contul 401 "Furnizori" se debitează prin creditul contului:
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu sumele plătite furnizorilor pentru materiale aprovizionate, lucrări executate și servicii prestate.
  770 "Finanțarea de la buget"– cu sumele plătite din buget furnizorilor pentru materiale aprovizionate, lucrări executate și servicii prestate.

  Grupa 44 "Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul trezoreriei statului și conturi asimilate"
  Grupa 44 "Bugetul statului, bugetul local, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul trezoreriei statului și conturi asimilate" cuprinde următorul cont:
  448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul"

  Contul 448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor datorii și creanțe cu bugetul.
  Contul 448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul" este un cont bifuncțional.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  4481 "Alte datorii față de buget"
  4482 "Alte creanțe privind bugetul"
  În creditul contului se înregistrează alte datorii față de buget.
  În debitul contului se înregistrează alte creanțe față de buget.
  Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate bugetului iar soldul debitor reprezintă sumele datorate de buget.
  Contul 448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul" se creditează prin debitul conturilor:
  135 "Fondul de risc"
  Eliminat.
  139 "Alte fonduri"
  Eliminat.
  267 "Creanțe imobilizate"– cu sumele datorate bugetului statului conform prevederilor Ordonanței nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală, reprezentând rate de capital și dobânzi aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția guvernului (sume preluate în urma operațiunilor de transpunere).
  461 "Debitori"– cu sumele datorate de diverși debitori care se cuvin conform prevederilor legale bugetului.
  473 "Decontări din operații în curs de clarificare"– cu sumele încasate, clarificate, care se cuvin bugetului de stat.
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu sumele încasate și datorate bugetului de stat conform prevederilor legale.
  665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"*)– cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării datoriilor în valută față de buget.
  ---------------
  Creditarea contului 448 a fost modificată conform subpct. 18.2.5., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul" se debitează prin creditul conturilor:
  267 "Creanțe imobilizate"– cu creanțele stinse prin scutire, anulare, prescripție, conversie în acțiuni și alte modalități prevăzute de lege conform legii provenite din creanțele aferente împrumuturilor pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului.
  461 "Debitori"– cu creanțele prin scutire, anulare, prescripție, conversie în acțiuni și alte modalități conform legii provenite din majorări de întârziere aferente împrumuturilor acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului.– cu alte sume virate de către debitori la buget.
  473 "Decontări din operații în curs de clarificare"– cu sumele în curs de clarificare.
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu disponibilitățile virate la bugetul statului din fondul de risc reprezentând sume regularizate la sfârșitul anului în limita sumelor alocate din acest buget.– cu alte sume virate bugetului conform prevederilor legale, reprezentând alte datorii față de acestea.
  765 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"*)– cu diferențele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării datoriilor în valută față de buget sau față de structuri asimilate.
  -------------
  Debitarea contului 448 a fost completată de pct. 2.16. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Grupa 45 "Decontări cu Comisia Europeană privind fondurile nerambursabile"
  Grupa 45 "Decontări cu Comisia Europeană privind fondurile nerambursabile" cuprinde următorul cont:
  459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene"

  Contul 459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene"
  Cu ajutorul acestui cont, se ține evidența contribuției României la Bugetul Uniunii Europene.
  Contul 459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene" este un cont de pasiv.
  În creditul contului se înregistrează sumelor datorate Bugetului Uniunii Europene reprezentând contribuția României la acesta.
  În debitul contului se înregistrează sumele achitate de la bugetul de stat reprezentând contribuția României la bugetul Uniunii Europene.
  Soldul creditor reprezintă sumele datorate Bugetului Uniunii Europene reprezentând contribuția României la acesta.
  Contul 459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene" se creditează prin debitul contului:
  675 "Contribuția României la Bugetul Uniunii Europene"– cu sumele datorate bugetului Uniunii Europene reprezentând contribuția României la Bugetul Uniunii Europene.
  Contul 459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene" se debitează prin creditul contului:
  770 "Finanțarea de la buget"– cu sumele achitate din bugetul de stat reprezentând contribuția României la bugetul Uniunii Europene.

  Grupa 46 "Debitori și creditori diverși, debitori și creditori ai bugetelor"
  Grupa 46 "Debitori și creditori diverși, debitori și creditori ai bugetelor" cuprinde următoarele conturi:
  461 "Debitori"
  462 "Creditori"
  466 "Creanțe ale bugetelor fondurilor speciale și ale bugetului trezoreriei statului"
  467 "Creditori ai bugetelor"
  468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"
  469 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt"

  Contul 461 "Debitori"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor cu terțe persoane privind creanțele care provin din operațiunile derulate prin trezoreria centrală.
  Contabilitatea analitică se ține în funcție de cerințele specifice fiecărui tip de operațiune.
  Contul 461 "Debitori" este un cont de activ.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  4611 "Debitori sub 1 an"
  4612 "Debitori peste 1 an"
  În debitul contului se înregistrează drepturile trezoreriei centrale față de debitori.
  În creditul contului se înregistrează sumele încasate, precum și cele scăzute în urma insolvabilității, stingerii sau prescrierii potrivit dispozițiilor legale:
  Soldul debitor al contului reprezintă sumele neîncasate de la debitori.
  Contul 461 "Debitori" se debitează prin creditul conturilor:
  135 "Fondul de risc"
  Eliminat.
  139 "Alte fonduri"
  Eliminat.
  164 "Împrumuturi interne și externe contractate de stat"– cu tragerile din împrumuturile contractate de stat în favoarea beneficiarilor de împrumut.
  168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate"– cu dobânzile aferente împrumuturilor datorate de beneficiarii de împrumut.
  448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul"– cu sumele datorate de diverși debitori care se cuvin conform prevederilor legale bugetului.
  462 "Creditori"– cu datoriile față de Fondul Proprietatea privind sumele din recuperarea CREANȚELOR externe ale României, sumele din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică etc.
  472 "Venituri înregistrate în avans"– cu sumele datorate reprezentând venituri înregistrate în avans (care nu privesc exercițiul curent).
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu sumele achitate aferente garanțiilor de stat și subîmprumuturilor, în cazul în care subîmprumutații sau garantații de stat nu dispun la scadență de resurse financiare proprii pentru achitarea obligațiilor de plată.– cu tragerile din împrumuturi în favoarea beneficiarilor de împrumut.– cu sumele încasate reprezentând contravaloarea importurilor derulate în cadrul operațiunilor de clearing, barter și cooperare economică.– cu sumele încasate de la operatorii economici angajați în operațiunile de clearing, barter și cooperare economică, reprezentând majorări de întârziere pentru neplata obligațiilor.– cu sumele încasate reprezentând valoarea contabilă a titlurilor de participare vândute.– cu alte sume încasate de la debitori.
  714 "Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși"– cu valoarea debitelor reactivate.
  718 "Alte venituri ale trezoreriei centrale"– cu sumele datorate de operatorii economici angajați în operațiunile de clearing, barter și cooperare economică, reprezentând majorări de întârziere pentru neplata obligațiilor.– cu sumele de încasat provenite din recuperarea creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989.– cu sumele datorate din alte operațiuni derulate prin trezoreria centrală.
  751 "Venituri din vânzări și servicii"– cu majorări de întârziere pentru neplata creanțelor bugetului trezoreriei statului.
  764 "Venituri din investiții cedate"– cu valoarea investițiilor financiare cedate.– cu diferențele favorabile dintre valoarea contabilă a investițiilor financiare și prețul de cesiune.
  765 "Venituri din diferențe de curs valutar"*)– cu diferențele de curs valutar favorabile rezultate în urma încasării debitorilor în valută.– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea debitorilor în valută
  766 "Venituri din dobânzi"– cu dobânzile aferente sumelor datorate de către debitorii diverși.
  7700000 "Finanțarea de la buget"– cu sumele achitate instituțiilor finanțatoare reprezentând rate scadente la împrumuturi garantate de stat/subîmprumuturi.
  777 «Veniturile fondului de risc»– cu sumele datorate de beneficiarii garanțiilor de stat (garantați de stat) și de beneficiarii acordurilor de împrumut subsidiar (subîmprumutați), reprezentând comisioane la fondul de risc, majorări de întârziere aplicate pentru neplata în termen de către subîmprumutați sau garantați de stat a comisioanelor la fondul de risc și, respectiv, a ratelor scadente, a dobânzilor, a comisioanelor și a altor costuri aferente finanțării rambursabile;– cu alte sume datorate, conform prevederilor legale.
  779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit»– cu sumele datorate Fondului de contrapartidă de beneficiarii programelor de import sau de asistență financiară;– cu alte sume datorate altor operațiuni derulate prin trezoreria centrală".
  ---------------
  Debitarea contului 461 a fost modificată și completată conform subpct. 18.2.6., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.
  Debitarea contului 461 a fost completată conform subpct. 1, lit. A, pct. 1 al pct. VIII din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 461 "Debitori" se creditează prin debitul conturilor:
  -------------
  Creditarea contului 461 a fost modificată de pct. 2.17. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013.

  135 "Fondul de risc"
  Eliminat.
  448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul"– cu creanțele prin scutire, anulare, prescripție, conversie în acțiuni și alte modalități conform legii provenite din majorări de întârziere aferente împrumuturilor acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului.– cu alte sume virate de către debitori la buget.
  462 "Creditori"– cu sumele rambursate înainte de scadență sau sumele plătite în plus.– cu sumele compensate cu obligații ale beneficiarilor, curente sau viitoare, în contul scadențelor– cu sumele reținute în contul Fondului Proprietatea conform prevederilor legale.
  473 "Decontări din operații în curs de clarificare"– cu sumele încasate de la beneficiarii împrumuturilor, garanțiilor de stat sau ai subîmprumuturilor, codificate de Direcția de specialitate din minister.– cu sumele încasate de la alți debitori în curs de clarificare.
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu sumele încasate de la debitori în contul de disponibil.– cu sumele încasate reprezentând contravaloarea importurilor derulate în cadrul operațiunilor de clearing, barter și cooperare economică.– cu sumele încasate de la operatorii economici angajați în operațiunile de clearing, barter și cooperare economică, reprezentând majorări de întârziere pentru neplata obligațiilor.– cu sumele încasate reprezentând valoarea contabilă a titlurilor de participare vândute.
  524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"– cu sumele încasate reprezentând alte creanțe ale bugetului trezoreriei statului
  5550101 "Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie"– cu comisioanele încasate de la beneficiarii împrumuturilor garantate, potrivit legii;– cu sumele încasate reprezentând dobânzile și penalitățile de întârziere;– cu sumele încasate reprezentând rambursări de rate achitate de beneficiarii împrumuturilor garantate/subîmprumutate.
  654 "Pierderi din creanțe și debitori diverși"– cu pierderile înregistrate în cadrul operațiunilor de clearing, barter și cooperare economică conform legii
  665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar aferente"*)– cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma încasării debitorilor în valută.– la sfârșitul perioadei cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării soldurilor debitorilor exprimate în valută.
  ---------------
  Creditarea contului 461 a fost modificată conform subpct. 18.2.6., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.
  Creditarea contului 461 a fost completată conform subpct. 1, lit. A, pct. 1 al pct. VIII din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 462 "Creditori"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența decontărilor cu terțe persoane privind datoriile care provin din operațiunile derulate prin trezoreria centrală.
  Contul 462 "Creditori" este un cont de pasiv.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  4621 "Creditori sub 1 an"
  4622 "Creditori peste 1 an"
  În creditul contului se înregistrează obligațiile trezoreriei centrale față de creditori.
  În debitul contului se înregistrează sumele plătite acestora.
  Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate creditorilor.
  Contul 462 "Creditori" se creditează prin debitul conturilor:
  461 "Debitori"– cu datoriile față de Fondul Proprietatea privind sumele din recuperarea CREANȚELOR externe ale României, sumele din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică etc.
  471 "Cheltuieli înregistrate în avans"– cu sumele de utilizat din Fondul de contrapartidă în perioadele sau exercițiile financiare următoare în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanțare a programelor de import sau a acordurilor de asistență financiară, aprobate prin hotărâri de guvern.– cu anularea cheltuielilor înregistrate în avans în cazul nerespectării de către beneficiar a obligațiilor prevăzute în convențiile de finanțare privind transferul, utilizarea și controlul sumelor alocate - înregistrare în roșu
  473 "Decontări din operații în curs de clarificare"– cu sumele clarificate, încasate în plus de la beneficiarii garanțiilor de stat sau ai subîmprumuturilor.
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu sumele încasate în contul de disponibil, în avans sau în plus.– cu sumele restituite Fondului de contrapartidă, neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă.– cu contravaloarea exporturilor de decontat evidențiate în conturile de clearing, barter și cooperare economică.– cu sumele încasate în contul de disponibil pentru operațiuni care se efectuează în contul terților potrivit dispozițiilor legale, inclusiv sumele primite de la Comisia Europeană care urmează a fi transferate Autorității de Certificare și Plată.
  5550103 "Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie în curs de clarificare"– cu sumele clarificate, încasate în plus de la beneficiarii garanțiilor de stat sau ai subîmprumuturilor.
  629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale"– cu sumele provenite din recuperarea creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, reglementate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, cuvenite Fondului Proprietatea conform legii.– cu sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale și de plăți guvernamentale și aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de clearing, barter și cooperare economică internațională, cuvenite Fondului Proprietatea conform legii.– cu cheltuielile cuvenite operatorilor economici exportatori.– cu sumele utilizate din Fondul de contrapartidă în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanțare a programelor de import sau a acordurilor de asistență financiară, aprobate prin hotărâri de guvern.– cu sumele utilizate din vărsămintele de privatizare și din valorificarea activelor neperformante pe destinațiile aprobate prin lege.– cu alte cheltuieli operaționale care se efectuează în contul terților potrivit dispozițiilor legale.
  629 «Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale»– cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite Fondului de contrapartidă în cadrul aceluiași exercițiu financiar - înregistrare în roșu.
  665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"*)– cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută.– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor creditorilor exprimate în valută.
  ---------------
  Creditarea contului 462 a fost completată conform subpct. 18.2.6., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.
  Creditarea contului 462 a fost completată conform subpct. 1, lit. A, pct. 1 al pct. VIII din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 462 "Creditori" se debitează prin creditul conturilor:
  117 "Rezultatul reportat"– cu sumele utilizate din vărsăminte din privatizare, din valorificarea activelor neperformante și din alte surse conform legii pentru finanțarea deficitului bugetului de stat, pentru diminuarea datoriei publice interne conform art. 4, pct. a^1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 249/2000 cu privire la constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere sau pentru alte destinații prevăzute de lege.
  117 «Rezultatul reportat»– cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite acestora în următoarele exerciții financiare.
  139 "Alte fonduri"
  Eliminat.
  461 "Debitori"– cu sumele rambursate înainte de scadență sau sumele plătite în plus.– cu sumele compensate cu obligații ale beneficiarilor, curente sau viitoare, în contul scadențelor– cu sumele reținute în contul Fondului Proprietatea conform prevederilor legale.
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu sumele virate creditorilor din contul de disponibil.– cu sumele virate din Fondul de contrapartidă în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanțare a programelor de import sau a acordurilor de asistență financiară, aprobate prin hotărâri guvernamentale.– cu sumele utilizate din Fondul special pentru produse petroliere pentru diminuarea datoriei publice interne conform art. 4, pct. a^1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 249/2000 cu privire la constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere.– cu sumele virate la Fondul Proprietatea a sumelor recuperate din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică pentru importurile evidențiate în extrasele de cont și virate în aceeași lună în contul Fondului Proprietatea.– cu sumele plătite reprezentând contravaloarea exporturilor din conturile de disponibil de clearing, barter și cooperare economică.– cu sumele plătite operatorilor economici exportatori din recuperarea creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989.
  629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale"
  Eliminat.
  719 Eliminat*).
  765 "Venituri din diferențe de curs valutar"*)– cu diferențele de curs valutar favorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută.– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea soldurilor creditorilor exprimate în valută.
  --------------
  Debitarea contului 462 a fost modificată și completată conform subpct. 18.2.6., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Conform pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, conturile 701 "Venituri din vânzarea produselor finite", 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor", 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale", 704 "Venituri din lucrări executate și servicii prestate", 705 "Venituri din studii și cercetări", 706 "Venituri din chirii", 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor", 708 "Venituri din activități diverse", 719 "Alte venituri operaționale", 790 "Venituri din despăgubiri din asigurări" care au fost eliminate, au fost înlocuite cu următoarele conturi: 735 "Impozite și taxe pe bunuri și servicii", 739 "Alte impozite și taxe fiscale", 750 "Venituri din proprietate" și 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii", după caz, potrivit "TABELULUI DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ȘI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE - VENITURI", prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice. Notă *Font 7*┌───────┬─────────────────────────────────────────┬────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Simbol │ │ │Capitol │ ││cont │ DENUMIRE CONT │ │Subcapi-│ CLASIFICAȚIA BUGETARĂ ││ │ │ │ tol │ ││ │ │ │Paragraf│ │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │VENITURI │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ I. │ │VENITURI CURENTE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gr. 73 │VENITURI FISCALE │ A │ │VENITURI FISCALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350000│Impozite și taxe pe bunuri și servicii │ A4 │ │IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350100│Taxa pe valoarea adăugată │ │ 10 │Taxa pe valoarea adăugată ││ │ │ │ 10.01 │ Taxa pe valoarea adăugată încasată*) ││ │ │ │10.01.01│ TVA încasată pentru operațiuni interne*) ││ │ │ │10.01.02│ TVA încasată pentru importurile de bunuri*) ││ │ │ │10.01.03│ TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile ││ │ │ │ │ nestabilite în cadrul comunității, pentru persoane neimpozabile ││ │ │ │ │ stabilite în România ││ │ │ │10.01.04│ TVA plătită de persoane impozabile nestabilite în România și care pot ││ │ │ │ │ fi scutite de obligația înregistrării în scopuri de TVA, când ││ │ │ │ │ efectuează în România una sau mai multe operațiuni pentru care este ││ │ │ │ │ obligată la plata taxei *) ││ │ │ │10.01.05│ T.V.A. de plată pentru transferul unor active, rezultată ca urmare a ││ │ │ │ │ ajustărilor ││ │ │ │ 10.02 │ T.V.A restituită (se scade) *) ││ │ │ │10.02.01│ Restituiri pentru societăți cu sediul în U.E.*) ││ │ │ │10.02.02│ Restituiri pentru țări terțe care au tranzacții cu România *) ││ │ │ │10.02.03│ Alte restituiri *) ││ │ │ │10.02.04│ Restituiri către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA ││ │ │ │ │ în România ││ │ │ │ 10.03 │ Majorări de întârziere aferente TVA *) ││ │ │ │ 10.04 │ TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoane impozabile ││ │ │ │ │ nestabilite în comunitate, dar înregistrate în scopuri de TVA în ││ │ │ │ │ România, către persoane neimpozabile stabilite în alte state membre ││ │ │ │ │ (se scade) │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350200│Sume defalcate din TVA │ │ 11 │Sume defalcate din TVA (se scad) ││ │ │ │ 11.01 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea ││ │ │ │ │ cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad) ││ │ │ │ 11.02 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea ││ │ │ │ │ cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, ││ │ │ │ │ municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad) ││ │ │ │ 11.05 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad) ││ │ │ │ 11.06 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea ││ │ │ │ │ bugetelor locale (se scad) ││ │ │ │ 11.07 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru dezvoltarea ││ │ │ │ │ infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural (se scad) ││ │ │ │ 11.08 │ Restituiri din sume defalcate din TVA acordate în anul precedent ││ │ │ │ │ (cu semnul "+") │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350300│Alte impozite și taxe generale pe bunuri │ │ │ ││ │și servicii │ │ 12 │Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii ││ │ │ │ 12.01 │ Impozit pe țițeiul din producția internă și gazele naturale ││ │ │ │ 12.02 │ Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice și termice ││ │ │ │ │ - Restanțe anii anteriori - ││ │ │ │ 12.03 │ Cote aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviației civile ││ │ │ │ 12.04 │ Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import ││ │ │ │ 12.05 │ Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor ││ │ │ │ │ alcoolice, produselor din tutun și a cafelei ││ │ │ │ 12.06 │ Cote din taxe de școlarizare ││ │ │ │ 12.07 │ Taxe hoteliere ││ │ │ │ 12.08 │ Venituri din cota pe cifra de afaceri în domeniul comunicațiilor ││ │ │ │ │ electronice ││ │ │ │ 12.09 │ Venituri din contribuția datorată pentru medicamente finanțate din ││ │ │ │ │ Fondul Național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul ││ │ │ │ │ Ministerului Sănătății ││ │ │ │ 12.11 │ Impozitul pe veniturile suplimentare obținute ca urmare a ││ │ │ │ │ dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale ││ │ │ │ 12.12 │ Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale ││ │ │ │ 12.13 │ Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice și al gazului ││ │ │ │ │ natural ││ │ │ │ 12.50 │ Alte impozite și taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări și valoare ││ │ │ │ │ adăugată │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350400│Accize │ │ 14 │ACCIZE*) ││ │ │ │ 14.01 │ Accize încasate din vânzarea produselor energetice*) ││ │ │ │14.01.01│ Accize încasate din vânzarea de benzină cu plumb *) ││ │ │ │14.01.02│ Accize încasate din vânzarea de benzină fără plumb *) ││ │ │ │14.01.03│ Accize încasate din vânzarea de motorină *) ││ │ │ │14.01.04│ Accize încasate din vânzarea de păcură *) ││ │ │ │14.01.05│ Accize încasate din vânzarea de gaz petrolier lichefiat *) ││ │ │ │14.01.06│ Accize încasate din vânzarea de gaz natural *) ││ │ │ │14.01.07│ Accize încasate din vânzarea de cărbune și cocs *) ││ │ │ │14.01.08│ Accize încasate din vânzarea de petrol lampant (kerosen) *) ││ │ │ │14.01.09│ Accize din vânzarea uleiurilor minerale datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31 decembrie 2006*) ││ │ │ │14.01.10│ Accize încasate din vânzarea altor produse energetice accizabile ││ │ │ │ 14.02 │ Accize încasate din vânzarea de alcool etilic, produse intermediare, ││ │ │ │ │ vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere *) ││ │ │ │14.02.01│ Accize încasate din vânzarea de alcool etilic *) ││ │ │ │14.02.02│ Accize încasate din vânzarea de produse intermediare *) ││ │ │ │14.02.03│ Accize încasate din vânzarea de vinuri spumoase *) ││ │ │ │14.02.04│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate spumoase, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri *) ││ │ │ │14.02.05│ Accize încasate din vânzarea de bere *) ││ │ │ │14.02.06│ Accize din vânzarea de alcool, distilate și băuturi alcoolice, datorate││ │ │ │ │ până la data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │14.02.07│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate liniștite, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri*) ││ │ │ │14.02.08│ Accize încasate din vânzarea de vinuri liniștite *) ││ │ │ │14.02.09│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate liniștite, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri datorate până la 31 ianuarie 2011 *) ││ │ │ │ 14.03 │ Accize încasate din vânzarea produselor din tutun *) ││ │ │ │14.03.01│ Accize încasate din vânzare de țigarete ││ │ │ │14.03.02│ Accize încasate din vânzare de țigări și țigări de foi ││ │ │ │14.03.03│ Accize încasate din vânzare de tutun de fumat fin tăiat, destinat ││ │ │ │ │ rulării de țigarete ││ │ │ │14.03.04│ Accize încasate din vânzarea altor tutunuri de fumat ││ │ │ │14.03.05│ Accize încasate din vânzarea din tutun datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.04 │ Accize încasate din vânzarea de cafea *) ││ │ │ │14.04.01│ Accize încasate din vânzarea de cafea verde ││ │ │ │14.04.02│ Accize încasate din vânzarea de cafea prăjită, inclusiv cafea cu ││ │ │ │ │ înlocuitori ││ │ │ │14.04.03│ Accize încasate din vânzarea de cafea solubilă ││ │ │ │14.04.04│ Accize încasate din vânzarea de cafea datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.05 │ Accize încasate din vânzarea altor produse *) ││ │ │ │14.05.01│ Accize încasate din vânzarea de bere/baza de bere din amestecul cu ││ │ │ │ │ băuturi nealcoolice ││ │ │ │14.05.02│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate, altele decât bere ││ │ │ │ │ și vinuri ││ │ │ │14.05.03│ Accize încasate din vânzarea de bijuterii din aur și/sau din platină ││ │ │ │14.05.04│ Accize încasate din vânzarea de confecții din blănuri naturale ││ │ │ │14.05.05│ Accize încasate din vânzarea de iahturi și alte nave și ambarcațiuni cu││ │ │ │ │ sau fără motor pentru agrement ││ │ │ │14.05.06│ Accize încasate din vânzarea de autoturisme și autoturisme de teren ││ │ │ │14.05.07│ Accize încasate din vânzarea de arme de vânătoare și arme de uz ││ │ │ │ │ personal ││ │ │ │14.05.08│ Accize încasate din vânzarea de cartușe cu glonț și alte tipuri de ││ │ │ │ │ muniție pentru armele de vânătoare și arme de uz personal ││ │ │ │14.05.09│ Accize încasate din vânzarea de motoare cu capacitate de peste 100 CP, ││ │ │ │ │ destinate iahturilor și altor nave și ambarcațiuni pentru agrement ││ │ │ │14.05.10│ Accize încasate din vânzarea altor produse datorate până la data de ││ │ │ │ │ 30 septembrie 2013 ││ │ │ │ 14.06 │ Accize încasate din vânzarea energiei electrice din producția internă*)││ │ │ │ 14.07 │ Accize încasate din vânzarea autoturismelor din producția internă, ││ │ │ │ │ datorate până la data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │ 14.09 │ Accize încasate pentru autoturismele din producția internă cu contracte││ │ │ │ │ de leasing inițiate înainte de 1 ianuarie 2007*) ││ │ │ │ 14.11 │ Accize încasate în vamă din importul produselor energetice*) ││ │ │ │14.11.01│ Accize încasate în vamă din importul de benzină cu plumb *) ││ │ │ │14.11.02│ Accize încasate în vamă din importul de benzină fără plumb *) ││ │ │ │14.11.03│ Accize încasate în vamă din importul de motorină *) ││ │ │ │14.11.04│ Accize încasate în vamă din importul de păcură *) ││ │ │ │14.11.05│ Accize încasate în vamă din importul de gaz petrolier lichefiat *) ││ │ │ │14.11.06│ Accize încasate în vamă din importul de gaz natural *) ││ │ │ │14.11.07│ Accize încasate în vamă din importul de cărbune și cocs *) ││ │ │ │14.11.08│ Accize încasate în vamă din importul de petrol lampant (kerosen) *) ││ │ │ │14.11.09│ Accize în vamă din importul uleiurilor minerale, datorate până la data ││ │ │ │ │ de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │14.11.10│ Accize încasate în vamă din importul altor produse energetice ││ │ │ │ │ accizabile ││ │ │ │ 14.12 │ Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse ││ │ │ │ │ intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere*) ││ │ │ │ 14.13 │ Accize încasate în vamă din importul de produse din tutun *) ││ │ │ │14.13.01│ Accize încasate în vamă din importul de țigarete ││ │ │ │14.13.02│ Accize încasate în vamă din importul de țigări și țigări de foi ││ │ │ │14.13.03│ Accize încasate în vamă din importul de tutun de fumat fin tăiat, ││ │ │ │ │ destinat rulării de țigarete ││ │ │ │14.13.04│ Accize încasate în vamă din importul altor tutunuri de fumat ││ │ │ │14.13.05│ Accize încasate în vamă din importul produselor din tutun datorate până││ │ │ │ │ la data de 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.14 │ Accize încasate în vamă din importul de cafea *) ││ │ │ │14.14.01│ Accize încasate în vamă din importul de cafea verde ││ │ │ │14.14.02│ Accize încasate în vamă din importul de cafea prăjită, inclusiv cafea ││ │ │ │ │ cu înlocuitori ││ │ │ │14.14.03│ Accize încasate în vamă din importul de cafea solubilă ││ │ │ │14.14.04│ Accize încasate în vamă din importul de cafea datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.15 │ Accize încasate în vamă din importul energiei electrice ││ │ │ │ 14.16 │ Accize încasate în vamă din importul altor produse *) ││ │ │ │14.16.01│ Accize încasate în vamă din importul de bere/baza de bere din amestecul││ │ │ │ │ cu băuturi nealcoolice ││ │ │ │14.16.02│ Accize încasate în vamă din importul de băuturi fermentate, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri ││ │ │ │14.16.03│ Accize încasate în vamă din importul de bijuterii din aur și/sau din ││ │ │ │ │ platină ││ │ │ │14.16.04│ Accize încasate în vamă din importul de confecții din blănuri naturale ││ │ │ │14.16.05│ Accize încasate în vamă din importul de iahturi și alte nave și ││ │ │ │ │ ambarcațiuni cu sau fără motor pentru agrement ││ │ │ │14.16.06│ Accize încasate în vamă din importul de autoturisme și autoturisme de ││ │ │ │ │ teren ││ │ │ │14.16.07│ Accize încasate în vamă din importul de arme de vânătoare și arme de uz││ │ │ │ │ personal ││ │ │ │14.16.08│ Accize încasate în vamă din importul de cartușe cu glonț și alte tipuri││ │ │ │ │ de muniție pentru armele de vânătoare și arme de uz personal ││ │ │ │14.16.09│ Accize încasate în vamă din importul de motoare cu capacitate de peste ││ │ │ │ │ 100 CP, destinate iahturilor și altor nave și ambarcațiuni pentru ││ │ │ │ │ agrement ││ │ │ │14.16.10│ Accize încasate în vamă din importul altor produse datorate până la ││ │ │ │ │ data de 30 septembrie 2013 ││ │ │ │ 14.17 │ Accize încasate în vamă din importul autoturismelor datorate până la ││ │ │ │ │ data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │ 14.19 │ Accize încasate în vamă pentru autoturismele cu contracte de leasing ││ │ │ │ │ inițiate înainte de 1 ianuarie 2007*) ││ │ │ │ 14.30 │ Accize încasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru băuturile ││ │ │ │ │ alcoolice *) ││ │ │ │ 14.49 │ Accize de restituit/de compensat din vânzarea de motorină în ││ │ │ │ │ agricultură *) ││ │ │ │ 14.50 │ Accize de restituit/ de compensat *) │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350500│Taxe pe servicii specifice │ │ 15 │Taxe pe servicii specifice ││ │ │ │ 15.01 │ Impozit pe spectacole ││ │ │ │ 15.02 │ Venituri cu destinație specială din cota unică asupra carburanților ││ │ │ │ │ auto livrați la intern de producători precum și pentru carburanții auto││ │ │ │ │ consumați de aceștia și asupra carburanților auto importați (restanțe ││ │ │ │ │ anii anteriori) ││ │ │ │ 15.50 │ Alte taxe pe servicii specifice │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350600│Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea│ │ 16 │Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe ││ │utilizării bunurilor sau pe desfășurarea │ │ │desfășurarea de activități ││ │de activități │ │ 16.01 │ Taxe pentru jocurile de noroc ││ │ │ │16.01.01│ Taxe pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc ││ │ │ │16.01.02│ Taxe pentru jocurile de noroc plătite în contul unic ││ │ │ │16.01.03│ Regularizări periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de ││ │ │ │ │ noroc ││ │ │ │16.01.04│ Sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces ││ │ │ │16.01.05│ Taxe pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, datorate ││ │ │ │ │ până la 31.03.2011 *) ││ │ │ │16.01.06│ Sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, ││ │ │ │ │ datorate până la 31.03.2011*) ││ │ │ │ 16.02 │ Impozit pe mijloacele de transport ││ │ │ │16.02.01│ Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *) ││ │ │ │16.02.02│ Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *) ││ │ │ │ 16.03 │ Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de ││ │ │ │ │ funcționare ││ │ │ │ 16.04 │ Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a ││ │ │ │ │ resurselor minerale ││ │ │ │ 16.05 │ Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea ││ │ │ │ │ lor ││ │ │ │ 16.06 │ Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc ││ │ │ │ 16.07 │ Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor ││ │ │ │ │ de transport în trafic internațional ││ │ │ │ 16.08 │ Taxe speciale pentru autoturisme și autovehicule la prima înmatriculare││ │ │ │ │ în România ││ │ │ │ 16.09 │ Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ││ │ │ │ 16.10 │ Taxe de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit ││ │ │ │ 16.11 │ Taxe de licență datorate pentru eliberarea frecvențelor MApN ││ │ │ │ 16.50 │ Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau││ │ │ │ │ pe desfășurare de activități │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7390000│Alte impozite și taxe fiscale │ A6 │ │ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7390000│Alte impozite și taxe fiscale │ │ 18 │Alte impozite și taxe fiscale ││ │ │ │ 18.01 │ Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole și ││ │ │ │ │ taxelor anti-dumping *) ││ │ │ │ 18.02 │ Taxe vamale din sumele datorate până la data de 31.12.2006 *) ││ │ │ │ 18.03 │ Venituri cu destinație specială din comisionul pentru servicii vamale ││ │ │ │ 18.04 │ Alte taxe pe tranzacții și comerț internațional ││ │ │ │ 18.05 │ Majorări de întârziere aferente contribuțiilor din sectorul zahărului*)││ │ │ │ 18.06 │ Contribuții la fondul temporar pentru restructurarea industriei ││ │ │ │ │ zahărului în Comunitatea Europeană ││ │ │ │ 18.50 │ Alte impozite și taxe │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gr. 75 │VENITURI NEFISCALE │ C │ │VENITURI NEFISCALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7500000│Venituri din proprietate │ C1 │ │VENITURI DIN PROPRIETATE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7500000│Venituri din proprietate │ │ 30 │Venituri din proprietate ││ │ │ │ 30.01 │ Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome ││ │ │ │ 30.02 │ Încasări din cota reținută, conform Codului penal ││ │ │ │ 30.03 │ Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți ││ │ │ │ 30.04 │ Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naționale a României ││ │ │ │ 30.05 │ Venituri din concesiuni și închirieri*) ││ │ │ │30.05.01│ Redevențe miniere ││ │ │ │30.05.02│ Redevențe petroliere ││ │ │ │30.05.03│ Venituri din concesiuni, închirieri și redevențe încasate în perioada ││ │ │ │ │ 1 ianuarie - 30 aprilie 2008 ││ │ │ │30.05.04│ Venituri încasate din contractul de concesiune a unui serviciu public ││ │ │ │ │ de interes național ││ │ │ │30.05.05│ Redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă ││ │ │ │30.05.30│ Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile ││ │ │ │ │ publice ││ │ │ │ 30.06 │ Venituri din cota-parte transferată din tarifele de utilizare a ││ │ │ │ │ spectrului ││ │ │ │ 30.07 │ Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă și boli ││ │ │ │ │ profesionale ││ │ │ │ 30.08 │ Venituri din dividende ││ │ │ │30.08.01│ Venituri din dividende vărsate de Fondul Proprietatea ││ │ │ │30.08.02│ Venituri din dividende de la alți plătitori ││ │ │ │30.08.03│ Dividende de virat de către societățile și companiile naționale și ││ │ │ │ │ societățile cu capital majoritar de stat ││ │ │ │30.08.04│ Dividende virate de către autoritățile publice centrale ││ │ │ │ 30.09 │ Venituri din utilizarea pășunilor comunale ││ │ │ │ 30.10 │ Vărsăminte din sursele proprii și alte surse ale operatorilor ││ │ │ │ │ economici ││ │ │ │ 30.11 │ Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de ││ │ │ │ │ seră ││ │ │ │ 30.12 │ Restituiri de capital din tranzacții cu derivate financiare ││ │ │ │ 30.13 │ Sume din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră ││ │ │ │ │ alocate proiectelor de investiții ││ │ │ │ 30.50 │ Alte venituri din proprietate │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7660000│Venituri din dobânzi │ │ 31 │Venituri din dobânzi ││ │ │ │ 31.01 │ Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte bugete ││ │ │ │ 31.02 │ Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte sectoare ││ │ │ │ 31.03 │ Alte venituri din dobânzi ││ │ │ │ 31.04 │ Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanțelor ││ │ │ │ │ salariale ││ │ │ │ 31.05 │ Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat ││ │ │ │ 31.06 │ Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă ││ │ │ │ │ și boli profesionale ││ │ │ │ 31.07 │ Dobânzi din tranzacții cu derivate financiare │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510000│Venituri din vânzări de bunuri și │ │ │ ││ │servicii │ C2 │ │VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510100│Venituri din prestări de servicii și alte│ │ │ ││ │activități │ │ 33 │Venituri din prestări de servicii și alte activități ││ │ │ │ 33.01 │ Taxe de metrologie ││ │ │ │ 33.02 │ Taxe consulare ││ │ │ │ 33.03 │ Venituri din taxe pentru prestații vamale ││ │ │ │ 33.04 │ Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare ││ │ │ │ 33.05 │ Taxe și alte venituri în învățământ ││ │ │ │ 33.06 │ Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară ││ │ │ │ 33.07 │ Venituri realizate cu ocazia participării la acțiuni sub egida ││ │ │ │ │ organizațiilor internaționale ││ │ │ │ 33.08 │ Venituri din prestări de servicii ││ │ │ │ 33.09 │ Taxe și alte venituri din protecția mediului ││ │ │ │ 33.10 │ Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea ││ │ │ │ │ copiilor în creșe ││ │ │ │ 33.11 │ Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă ││ │ │ │ 33.12 │ Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social ││ │ │ │ 33.13 │ Contribuția de întreținere a persoanelor asistate ││ │ │ │ 33.14 │ Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine││ │ │ │ 33.15 │ Contribuția pentru tabere și turism școlar ││ │ │ │ 33.16 │ Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie ││ │ │ │ │ sau anexa ││ │ │ │ 33.17 │ Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie ││ │ │ │ │ profesională, specializare și perfecționare ││ │ │ │ 33.19 │ Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, ││ │ │ │ │ artistice și sportive ││ │ │ │ 33.20 │ Venituri din cercetare ││ │ │ │ 33.21 │ Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de ││ │ │ │ │ sănătate ││ │ │ │ 33.23 │ Venituri din timbrul judiciar ││ │ │ │ 33.24 │ Taxe din activități cadastrale și agricultură ││ │ │ │ 33.25 │ Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat ││ │ │ │ 33.26 │ Venituri din despăgubiri ││ │ │ │ 33.27 │ Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în ││ │ │ │ │ unitățile de protecție socială ││ │ │ │ 33.28 │ Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și ││ │ │ │ │ despăgubiri ││ │ │ │ 33.29 │ Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale ││ │ │ │ │ anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în ││ │ │ │ │ avans ││ │ │ │ 33.30 │ Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică ││ │ │ │ │ din sume alocate de la bugetul de stat ││ │ │ │ 33.31 │ Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică ││ │ │ │ │ din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății ││ │ │ │ 33.32 │ Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală ││ │ │ │ 33.50 │ Alte venituri din prestări de servicii și alte activități │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510200│Venituri din taxe administrative, │ │ │ ││ │eliberări permise │ │ 34 │Venituri din taxe administrative, eliberări permise ││ │ │ │ 34.01 │ Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate ││ │ │ │ 34.02 │ Taxe extrajudiciare de timbru la bugetul de stat - restanțe anii ││ │ │ │ │ anteriori - ││ │ │ │ 34.50 │ Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510300│Amenzi, penalități și confiscări │ │ 35 │Amenzi, penalități și confiscări ││ │ │ │ 35.01 │ Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor ││ │ │ │ │ legale ││ │ │ │ 35.02 │ Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației││ │ │ │ │ de impozite și taxe ││ │ │ │ 35.03 │ Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte ││ │ │ │ │ sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii ││ │ │ │ 35.04 │ Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen ││ │ │ │ 35.05 │ Amenzi judiciare ││ │ │ │ 35.06 │ Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a ││ │ │ │ │ săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor ││ │ │ │ 35.07 │ Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată ││ │ │ │ 35.50 │ Alte amenzi, penalități și confiscări │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510400│Diverse venituri │ │ 36 │Diverse venituri ││ │ │ │ 36.01 │ Venituri din aplicarea prescripției extinctive ││ │ │ │ 36.03 │ Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite ││ │ │ │ 36.04 │ Venituri din producerea riscurilor asigurate ││ │ │ │ 36.05 │ Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor ││ │ │ │ │ publice ││ │ │ │ 36.06 │ Taxe speciale (din 2011) ││ │ │ │ 36.07 │ Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe (din 2011) ││ │ │ │ 36.11 │ Venituri din ajutoare de stat recuperate ││ │ │ │ 36.12 │ Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale ││ │ │ │ 36.13 │ Taxe pentru stocurile excedentare ││ │ │ │ 36.14 │ Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului ││ │ │ │ │ de executare silită ││ │ │ │ 36.16 │ Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, ││ │ │ │ │ produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare ││ │ │ │ 36.17 │ Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilități ale ││ │ │ │ │ instituțiilor publice reorganizate ││ │ │ │ 36.18 │ Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând ││ │ │ │ │ contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de ││ │ │ │ │ păduri ││ │ │ │ 36.19 │ Venituri din recuperarea creanțelor fiscale ││ │ │ │ 36.20 │ Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii ││ │ │ │ │ nr. 118/2010 ││ │ │ │ 36.21 │ Sume restituite aferente veniturilor încasate din activitatea ││ │ │ │ │ desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ││ │ │ │ 36.22 │ Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului ││ │ │ │ │ seismic ││ │ │ │ 36.23 │ Taxa pentru reabilitare termică ││ │ │ │ 36.50 │ Alte venituri │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510500│Transferuri voluntare, altele decât │ │ │ ││ │subvențiile (donații, sponsorizări) │ │ 37 │Transferuri voluntare, altele decât subvențiile ││ │ │ │ 37.01 │ Donații și sponsorizări ││ │ │ │ 37.02 │ Donații pentru diminuarea efectelor crizei economice ││ │ │ │ 37.03 │ Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de ││ │ │ │ │ dezvoltare a bugetului local ││ │ │ │ 37.04 │ Vărsăminte din secțiunea de funcționare ││ │ │ │ 37.05 │ Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene ││ │ │ │ 37.50 │ Alte transferuri voluntare │└───────┴─────────────────────────────────────────┴────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Contul 466 "Creanțe ale bugetelor fondurilor speciale și ale bugetului trezoreriei statului" Cu ajutorul acestui cont, se ține evidența creanțelor bugetului trezoreriei statului. Contul 466 "Creanțe ale bugetelor fondurilor speciale și ale bugetului trezoreriei statului" este un cont de activ. Contul se detaliază pe următorul cont sintetic de gradul II : 4669 "Creanțe ale bugetului trezoreriei statului" În debitul contului se înregistrează creanțele bugetului trezoreriei statului. În creditul contului se înregistrează încasarea creanțelor bugetului trezoreriei statului. Soldul debitor al contului reprezintă creanțe neîncasate ale bugetului trezoreriei statului. Contul 466 "Creanțe ale bugetelor fondurilor speciale și ale bugetului trezoreriei statului" se debitează prin creditul conturilor: 117 "Rezultatul reportat"– cu sumele regularizate în anul curent aferente creanțelor bugetului trezoreriei statului care corespund veniturilor din anii precedenți (înregistrare în roșu). 467 "Creditori ai bugetelor"– cu sumele de restituit potrivit dispozițiilor legale. 751 "Venituri din vânzări și servicii"– cu majorări de întârziere pentru neplata creanțelor bugetului trezoreriei statului.– cu sumele datorate bugetului trezoreriei statului, reprezentând diverse venituri. Contul 466 "Creanțe ale bugetelor fondurilor speciale și ale bugetului trezoreriei statului" se creditează prin debitul contului: 524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"– cu sumele încasate reprezentând creanțe ale bugetului trezoreriei statului. Contul 467 "Creditori ai bugetelor" Cu ajutorul acestui cont se ține evidența sumelor de rambursat, restituit sau de compensat cu alte creanțe ale bugetului. Contul 467 "Creditori ai bugetelor" este un cont de pasiv. Contul se detaliază pe următorul cont sintetic de gradul II: 4679 "Creditori ai bugetului trezoreriei statului" În creditul contului se înregistrează obligațiile față de creditori ai bugetelor. În debitul contului se înregistrează se înregistrează sumele plătite acestora. Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate creditorilor. Contul 467 "Creditori ai bugetelor" se creditează prin debitul conturilor: 466 "Creanțe ale bugetelor fondurilor speciale și ale bugetului trezoreriei statului"– cu sumele de restituit potrivit dispozițiilor legale. 524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"– cu sumele încasate în contul de disponibil ce urmează a se restitui creditorilor. Contul 467 "Creditori ai bugetelor" se debitează prin creditul contului: 770 "Finanțarea de la buget"– cu sumele plătite creditorilor. Contul 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii" Cu ajutorul acestui cont se ține evidența împrumuturilor pe termen scurt acordate în conformitate cu prevederile legale. Contabilitatea analitică se ține pe fiecare împrumut. Contul 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii" este un cont de activ. Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 4683 "Plasamente financiare pe termen scurt efectuate din contul curent general al trezoreriei statului" 4685 "Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului" 4686 "Împrumuturi pe termen scurt acordate din venituri din privatizare" 4689 "Alte împrumuturi acordate pe termen scurt" În debitul contului se înregistrează împrumuturile pe termen scurt acordate în conformitate cu prevederile legale. În creditul contului se înregistrează împrumuturilor pe termen scurt rambursate. Soldul debitor al contului reprezintă împrumuturile pe termen scurt nerambursate. Contul 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii" se debitează prin creditul conturilor: 512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit" 519 "Împrumuturi și creanțe asimilate pe termen scurt" Eliminat. 765 "Venituri din diferențe de curs valutar"*)– cu diferențele de curs valutar favorabile rezultate în urma rambursării împrumuturilor acordate în valută.– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării împrumuturilor în valută.------------- Debitarea contului 468 prin creditarea contului 512 a fost modificată de pct. 2.18. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013. Debitarea contului 468 a fost modificată prin eliminarea creditării prin contul 519 de pct. 2.19. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013. Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii" se creditează prin debitul conturilor:
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"
  519 "Împrumuturi și creanțe asimilate pe termen scurt"
  Eliminat.
  665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"*)– cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma rambursării împrumuturilor acordate în valută.– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării împrumuturilor în valută.
  -------------
  Creditarea contului 468 prin debitarea contului 512 a fost modificată de pct. 2.20. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013.
  Creditarea contului 468 a fost modificată prin eliminarea debitării prin contul 519 de pct. 2.21. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 469 "Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate"
  Cu ajutorul acestui cont, se ține evidența dobânzilor pentru împrumuturile pe termen scurt acordate.
  Contul 469 "Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate" este un cont de activ.
  În debitul contului se înregistrează dobânzile de încasat aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt.
  În creditul contului se înregistrează dobânzile încasate aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt.
  Soldul debitor al contului reprezintă dobânzile de încasat.
  Contul 469 "Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate" se debitează prin creditul conturilor:
  117 "Rezultatul reportat"– cu sumele regularizate în anul curent corespunzătoare dobânzilor aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate care provin din anii precedenți (înregistrare în roșu).
  766 "Venituri din dobânzi"– cu dobânzile de încasat aferente plasamentelor financiare.– cu dobânzile de încasat aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate.
  Contul 469 "Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate" se creditează prin debitul contului:
  524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"– cu dobânzile încasate la bugetul trezoreriei statului aferente plasamentelor financiare pe termen scurt acordate din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului.– cu dobânzile încasate la bugetul trezoreriei statului aferente împrumuturilor acordate din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului.

  Grupa 47 "Conturi de regularizare și asimilate"
  Grupa 47 "Conturi de regularizare și asimilate" cuprinde următoarele conturi:
  471 "Cheltuieli înregistrate în avans"
  472 "Venituri înregistrate în avans"
  473 "Decontări din operații în curs de clarificare"
  Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor efectuate în avans, care urmează a se suporta eșalonat pe cheltuieli în perioadele sau exercițiile financiare viitoare.

  Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" este un cont de activ.
  În debitul contului se înregistrează cheltuielile efectuate în avans, aferente perioadelor sau exercițiilor financiare viitoare.
  În creditul contului se înregistrează cheltuielile efectuate în avans aferente perioadei curente sau exercițiului financiar în curs.
  Soldul contului reflectă cheltuielile efectuate în avans.
  Contabilitatea analitică se ține pe feluri de cheltuieli.
  Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se debitează prin creditul conturilor:
  168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate"
  Eliminat.
  462 "Creditori"– cu sumele de utilizat din Fondul de contrapartidă în perioadele sau exercițiile financiare următoare în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanțare a programelor de import sau a acordurilor de asistență financiară, aprobate prin hotărâri de guvern.– cu anularea cheltuielilor înregistrate în avans în cazul nerespectării de către beneficiar a obligațiilor prevăzute în convențiile de finanțare privind transferul, utilizarea și controlul sumelor alocate - înregistrare în roșu.
  --------------
  Debitarea contului 471 a fost modificată conform subpct. 18.2.7., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.

  Contul 471 "Cheltuieli înregistrate în avans" se creditează prin debitul contului:
  629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale"– cu sumele repartizate în perioadele sau exercițiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadențelor.
  666 "Cheltuieli privind dobânzile"
  Eliminat.
  --------------
  Creditarea contului 471 a fost modificată conform subpct. 18.2.7., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.

  Contul 472 "Venituri înregistrate în avans"
  Cu ajutorul acestui cont, se ține evidența veniturilor înregistrate în avans, care urmează a se repartiza eșalonat asupra veniturilor din perioadele sau exercițiile financiare viitoare. Contabilitatea analitică se ține pe feluri de venituri.
  Contul este un cont de pasiv.
  În creditul contului se înregistrează care urmează a se repartiza eșalonat asupra veniturilor din perioadele sau exercițiile financiare viitoare.
  În debitul contului se înregistrează veniturile în avans aferente perioadei curente sau exercițiului financiar în curs.
  Soldul creditor al contului reprezintă veniturile înregistrate în avans.
  Contul 472 "Venituri înregistrate în avans" se creditează prin debitul contului:
  267 "Creanțe imobilizate"
  Eliminat.
  461 "Debitori"– cu sumele datorate reprezentând venituri înregistrate în avans (care nu privesc exercițiul curent).
  Contul 472 "Venituri înregistrate în avans" se debitează prin creditul contului:
  763 "Venituri din dobânzi aferente creanțelor imobilizate"
  Eliminat.
  766 "Venituri din dobânzi"
  Eliminat.
  --------------
  Creditarea contului 472 a fost modificată conform subpct. 18.2.7., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.

  Contul 473 "Decontări din operații în curs de clarificare"
  Cu ajutorul acestui cont, se ține evidența sumelor în curs de clarificare, operațiuni care nu pot fi înregistrate în mod direct în conturi, fiind necesare cercetări și lămuriri suplimentare.
  Contul 473 "Decontări din operații în curs de clarificare" este un cont bifuncțional.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  În debitul contului se înregistrează sumele în curs de clarificare și clarificate.
  În creditul contului se înregistrează sumele clarificate și în curs de clarificare.
  Soldul contului reprezintă sumele în curs de clarificare.
  Contul 473 "Decontări din operații în curs de clarificare" se debitează prin creditul conturilor:
  448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul"– cu sumele încasate, clarificate, care se cuvin bugetului de stat.
  461 "Debitori"– cu sumele încasate de la beneficiarii împrumuturilor, garanțiilor de stat sau ai subîmprumuturilor, codificate de Direcția de specialitate din minister.– cu sumele încasate de la alți debitori în curs de clarificare.
  462 "Creditori"– cu sumele clarificate, încasate în plus de la beneficiarii garanțiilor de stat sau ai subîmprumuturilor.
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite.
  5550103 "Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie în curs de clarificare"– cu sumele încasate în contul de disponibil, codificate de către Direcția de specialitate din minister.
  765 "Venituri din diferențe de curs valutar"*)– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de decontări în curs de clarificare în valută.
  766 "Venituri din dobânzi"– cu sumele clarificate reprezentând venituri din dobânzi.
  --------------
  Debitarea contului 473 a fost completată conform subpct. 2, lit. A, pct. 1 al pct. VIII din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 473 "Decontări din operații în curs de clarificare" se creditează prin debitul conturilor:
  448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul"– cu sume în curs de clarificare.
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu sumele încasate în contul de disponibil, evidențiate până la codificarea lor de către Direcția de specialitate din minister, în sume în curs de clarificare.– cu alte sumele încasate în contul de disponibil care necesită clarificări suplimentare.
  5550103 "Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie în curs de clarificare"– cu sumele încasate în contul de disponibil, evidențiate până la codificarea lor de către Direcția de specialitate din minister, în sume în curs de clarificare.
  665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"*)– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de decontări în curs de clarificare în valută.
  ---------------
  Creditarea contului 473 a fost completată de pct. 2.22. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013.
  Creditarea contului 473 a fost completată conform subpct. 2, lit. A, pct. 1 al pct. VIII din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor"
  Grupa 49 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor" cuprinde următoarele conturi:
  496 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori"
  497 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor bugetare".

  Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența ajustărilor constituite pentru deprecierea creanțelor - debitori, potrivit dispozițiilor legale.
  Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori" este un cont de pasiv.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  4961 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor-debitori sub 1 an"
  4962 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor-debitori peste 1 an"
  În creditul contului se înregistrează constituirea și suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor - debitori.
  În debitul contului se înregistrează diminuarea sau anularea ajustărilor constituite.
  Soldul creditor reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanțelor - debitori, la un moment dat.
  Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori" se creditează prin debitul contului:
  681 "Cheltuieli operaționale privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere"– cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor - debitori.
  Contul 496 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori" se debitează prin creditul contului:
  781 "Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea operațională"– cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor - debitori.

  Contul 497 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor bugetare"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența ajustărilor constituite pentru deprecierea creanțelor bugetare, potrivit dispozițiilor legale.
  Contul 497 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor bugetare" este un cont de pasiv.
  În creditul contului se înregistrează constituirea și suplimentarea ajustărilor pentru creanțe ale bugetelor.
  În debitul contului se înregistrează diminuarea sau anularea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanțelor bugetare.
  Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor constituite pentru deprecierea creanțelor bugetare.
  Contul 497 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor bugetare" se creditează prin debitul contului:
  681 "Cheltuieli operaționale privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere"– cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor bugetare.
  Contul 497 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor bugetare" se debitează prin creditul contului:
  781 "Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere privind activitatea operațională"– cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor bugetare.

  Grupa 48 "Decontări"
  Grupa 48 "Decontări" cuprinde următorul cont:
  481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"*)
  Cap. IX din ORDINUL nr. 2.373 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016 prevede:IX. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează următoarele:1.1. Din conținutul conturilor se elimină corespondențele cu conturile 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și 482 "Decontări între instituții subordonate" care reglementează raporturile de decontare intervenite între instituții, reprezentând valoarea activelor fixe, a materialelor transmise și primite în vederea executării unor acțiuni în cadrul instituției publice.1.2. Conturile eliminate: 48102 "Decontări privind activele fixe", 4810200 "Decontări privind activele fixe", 48103 "Decontări privind stocurile" și 4810300 "Decontări privind stocurile", respectiv 482 "Decontări între instituții subordonate" se înlocuiesc cu următoarele conturi: 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice" și 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", după caz.2. Soldurile debitoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice". Soldurile creditoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice3. Soldul debitor al contului 482 "Decontări între instituții subordonate" se transpune în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", iar soldul creditor se transpune în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice"." Notă
  489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent"
  --------------
  Contul 489 a fost introdus conform subpct. 18.2.8., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, având funcțiunea prevăzută la subpct. 10.1, pct. 10 din anexa la același act normativ.

  Contul 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"*)
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența raporturilor de decontare intervenite între instituții.
  Contul 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" este un cont bifuncțional.
  În debitul contului se înregistrează valoarea sumelor transmise (la instituția care transmite),
  În creditul contului se înregistrează valoarea sumelor primite (la instituția care primește).
  Soldul poate fi debitor sau creditor. La consolidare soldul contului trebuie să fie zero.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  4811 "Decontări privind operațiuni financiare"
  4819 "Alte decontări"
  Contul 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" se debitează prin creditul contului:
  52402 «Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitele bugetului trezoreriei statului ale unităților descentralizate ale trezoreriei statului preluate în contul trezoreriei centrale.
  117 «Rezultatul reportat»– închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu sumele virate din contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.
  --------------
  Debitarea contului 481 a fost completată conform subpct. 18.2.8., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.

  Contul 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" se creditează prin debitul conturilor:
  52402 «Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent»– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentele bugetului trezoreriei statului virate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului în contul Trezoreriei centrale.
  117 «Rezultatul reportat»– închiderea contului la începutul exercițiului următor prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu sumele primite în contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.
  --------------
  Creditarea contului 481 a fost completată conform subpct. 18.2.8., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.
  Cap. IX din ORDINUL nr. 2.373 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016 prevede:IX. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează următoarele:1.1. Din conținutul conturilor se elimină corespondențele cu conturile 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și 482 "Decontări între instituții subordonate" care reglementează raporturile de decontare intervenite între instituții, reprezentând valoarea activelor fixe, a materialelor transmise și primite în vederea executării unor acțiuni în cadrul instituției publice.1.2. Conturile eliminate: 48102 "Decontări privind activele fixe", 4810200 "Decontări privind activele fixe", 48103 "Decontări privind stocurile" și 4810300 "Decontări privind stocurile", respectiv 482 "Decontări între instituții subordonate" se înlocuiesc cu următoarele conturi: 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice" și 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", după caz.2. Soldurile debitoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice". Soldurile creditoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice3. Soldul debitor al contului 482 "Decontări între instituții subordonate" se transpune în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", iar soldul creditor se transpune în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice"." Notă
  Contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent"

  Contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" este un cont bifuncțional.
  Cu ajutorul acestui cont, la nivelul ordonatorilor de credite finanțați din buget de stat și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală se înregistrează închiderea la finele anului bugetar a conturilor de cheltuieli plătite de la bugetul de stat și a conturilor de venituri bugetare încasate iar la nivelul trezoreriei centrale se înregistrează preluarea în contabilitatea proprie a rezultatului execuției bugetului de stat.
  La consolidare soldul contului trebuie să fie zero.

  Contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" se debitează prin creditul conturilor:
  52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"– la Agenția Națională de Administrare Fiscală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent;– la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitele bugetului de stat încasate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului din contul trezoreriei centrale.
  117 "Rezultatul reportat"– la instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat și Trezoreria centrală, închiderea contului la începutul exercițiului următor, prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.

  Contul 489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:
  52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"– la instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent;– la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat - MFP - Acțiuni generale, în anul curent;– la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentele bugetului de stat încasate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului din contul Trezoreriei centrale.
  117 "Rezultatul reportat"– la Agenția Națională de Administrare Fiscală și Trezoreria centrală, închiderea contului la începutul exercițiului următor prin transferarea soldului asupra rezultatului reportat.
  --------------
  Contul 489 a fost introdus conform subpct. 18.2.8., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, având funcțiunea prevăzută la subpct. 10.1, pct. 10 din anexa la același act normativ.

  CLASA 5 "CONTURI LA TREZORERII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT"
  Din clasa 5 "Conturi la trezorerii și instituții de credit" fac parte următoarele grupe de conturi:
  50 "Investiții pe termen scurt"
  51 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"
  52 "Disponibil al bugetelor"
  55 "Disponibil din fonduri cu destinație specială"
  58 "Viramente interne"
  59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie"
  ------------
  Grupa 55 "Disponibil din fonduri cu destinație specială" a fost introdusă de subpct. 4, pct. 1 al pct. VIII din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.

  Grupa 50 "Investiții pe termen scurt"
  Grupa 50 "Investiții pe termen scurt" cuprinde următoarele conturi:
  505 "Obligațiuni emise și răscumpărate"
  509 "Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt"

  Contul 505 "Obligațiuni emise și răscumpărate"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența obligațiunilor emise și răscumpărate.
  Contul 505 "Obligațiuni emise și răscumpărate" este un cont de activ.
  În debitul contului se înregistrează valoarea obligațiunilor emise și răscumpărate.
  În creditul contului valoarea obligațiunilor emise și răscumpărate, precum și a celor anulate.
  Soldul debitor al contului reprezintă valoarea obligațiunilor emise și răscumpărate, care nu au fost anulate.
  Contabilitatea analitică se ține distinct pe categorii și feluri de titluri de stat emise ce urmează a fi răscumpărate.
  Contul 505 "Obligațiuni emise și răscumpărate" se debitează prin creditul conturilor:
  509 "Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt"– cu sumele datorate pentru răscumpărarea obligațiunilor emise.
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu răscumpărarea obligațiunilor emise.
  519 "Împrumuturi și creanțe asimilate pe termen scurt"– cu răscumpărarea titlurilor de stat din împrumuturi pe termen scurt din contul curent general al Trezoreriei Statului (505 = 5198).
  770 "Finanțarea de la buget"– cu valoarea diferențelor de curs aferente titlurilor de stat emise și răscumpărate achitate din contul de finanțare bugetară.
  ---------------
  Debitarea contului 505 a fost completată de pct. 2.23. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013.

  Contul 505 "Obligațiuni emise și răscumpărate" se creditează prin debitul contului:
  161 "Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni"– cu valoarea titlurilor de stat emise și răscumpărate, anulate.
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu valoarea titlurilor de stat emise și răscumpărate, anulate.

  Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența vărsămintelor de efectuat pentru obligațiuni emise și răscumpărate și investiții pe termen scurt.
  Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt" este un cont de pasiv.
  În creditul contului se înregistrează sumele datorate pentru obligațiuni emise și investiții pe termen scurt.
  În debitul contului sumele achitate pentru acestea.
  Soldul creditor al contului reprezintă sumele datorate pentru obligațiuni emise și investiții pe termen scurt.
  Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt" se creditează prin debitul contului:
  505 "Obligațiuni emise și răscumpărate"– cu sumele datorate pentru răscumpărarea obligațiunilor emise.
  Contul 509 "Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt" se debitează prin creditul contului:
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu sumele plătite din contul de disponibil pentru răscumpărarea obligațiunilor emise.
  770 "Finanțarea de la buget"– cu sumele plătite din contul de finanțare pentru răscumpărarea obligațiunilor emise.

  Grupa 51 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"
  Grupa 51 "Conturi la trezorerii și instituții de credit" cuprinde următoarele conturi:
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"
  518 "Dobânzi"
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"

  Contul 512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"
  Cu ajutorul acestui cont, se ține evidența disponibilităților în lei și valută și a conturilor de clearing, barter și cooperare economică. Disponibilitățile în lei din contul curent general al trezoreriei statului și disponibilitățile în valută se utilizează potrivit destinațiilor aprobate prin legislația în vigoare privind constituirea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului. În acest sens, conturile în lei și în valută ale trezoreriei centrale se desfășoară în conturi analitice în funcție de utilizarea resurselor derulate prin trezoreria centrală.
  Depozitele bancare constituite în condițiile legii, se evidențiază distinct în cadrul conturilor sintetice de disponibilități. La finele perioadei, diferențele de curs valutar rezultate din evaluarea depozitelor pe termen scurt în valută, la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României, valabil pentru această dată, se înregistrează în conturile de venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.
  Contul 512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit" este un cont bifuncțional.
  Contul se dezvoltă pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  5125 "Sume în curs de decontare"
  5126 "Disponibilități în lei ale trezoreriei centrale"
  5127 "Disponibilități în valută ale trezoreriei centrale"
  5128 "Conturi de clearing, barter și cooperare economică"
  În debitul contului se înregistrează sumele încasate de trezoreria centrală, inclusiv depozitele bancare constituite.
  În creditul contului se înregistrează plățile efectuate, inclusiv sumele transferate, la lichidarea depozitului.
  Soldul debitor al contului reprezintă disponibilul în lei și valută, precum și depozitele bancare constituie la un moment dat.
  Soldul creditor al contului reprezintă valoarea împrumuturilor și plasamentelor acordate din contul curent general al trezoreriei statului și nerambursate, precum și obligațiile României către alte state rezultate din acorduri guvernamentale de clearing, barter și cooperare economică.
  Cu ajutorul acestui cont se ține și evidența conturilor de clearing, barter și cooperare economică. Efectuarea operațiunilor de încasări și plăți decurgând din derularea contractelor de export și import prin conturile de clearing, barter și cooperare economică, se asigură de către Ministerul Finanțelor Publice, prin bănci comerciale agreate ca agenți ai acestuia. Ministerul Finanțelor Publice asigură finanțarea operațiunilor de export realizate de operatorii economici în cadrul acordurilor guvernamentale de clearing, barter și cooperare economică, din contravaloarea în lei a importurilor efectuate în limita disponibilului înregistrat în conturile respective și, în completare, de la bugetul de stat, pe bază de fundamentări, în limita prevederilor bugetare cu această destinație.
  Contul 512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit" se debitează prin creditul conturilor:
  117 "Rezultatul reportat"
  135 "Fondul de risc"
  Eliminat.
  139 "Alte fonduri"
  Eliminat.
  161 "Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni"– cu valoarea împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni intrate în contul de disponibil.
  164 "Împrumuturi interne și externe contractate de stat"– cu valoarea împrumuturilor intrate în contul de disponibil.
  165 "Împrumuturi interne și externe garantate de stat"– cu valoarea împrumuturilor intrate în contul de disponibil.
  167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate"– cu valoarea împrumuturilor acordate din echivalentul în lei a creditelor externe guvernamentale în vederea finanțării deficitului bugetului de stat.– cu valoarea altor împrumuturi și datorii asimilate primite în contul de disponibil.
  267 "Creanțe imobilizate"– cu sumele încasate în contul creanțelor imobilizate.
  448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul"– cu sumele încasate și datorate bugetului de stat conform prevederilor legale.
  461 "Debitori"– cu sumele achitate aferente garanțiilor de stat și subîmprumuturilor, în cazul în care subîmprumutații sau garantații de stat nu dispun la scadență de resurse financiare proprii pentru achitarea obligațiilor de plată.– cu tragerile din împrumuturi în favoarea beneficiarilor de împrumut.– cu sumele încasate reprezentând contravaloarea importurilor derulate în cadrul operațiunilor de clearing, barter și cooperare economică.– cu sumele încasate de la operatorii economici angajați în operațiunile de clearing, barter și cooperare economică, reprezentând majorări de întârziere pentru neplata obligațiilor.– cu sumele încasate reprezentând valoarea contabilă a titlurilor de participare vândute.– cu alte sume încasate de la debitori.
  462 "Creditori"– cu sumele încasate în contul de disponibil, în avans sau în plus.– cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite Fondului de contrapartidă– cu contravaloarea exporturilor de decontat evidențiate în conturile de clearing, barter și cooperare economică– cu sumele încasate în contul de disponibil pentru operațiuni care se efectuează în contul terților potrivit dispozițiilor legale, inclusiv sumele primite de la Comisia Europeană care urmează a fi transferate Autorității de Certificare și Plată.
  468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"
  473 "Decontări din operații în curs de clarificare"– cu sumele încasate în contul de disponibil, evidențiate până la codificarea lor de către Direcția de specialitate din minister, în sume în curs de clarificare.– cu alte sumele încasate în contul de disponibil care necesită clarificări suplimentare.
  481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"*)– cu sumele primite în contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.
  518 "Dobânzi"– cu dobânzile încasate aferente disponibilităților aflate în conturi bancare.
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"
  581 "Viramente interne"– cu sumele intrate în contul de disponibil prin schimb valutar din alt cont de trezorerie.– cu sumele transferate din conturile de disponibil în conturile de depozite constituite în condițiile legii.
  719 Eliminat*).
  764 "Venituri din investiții cedate"– cu sumele încasate în contul de disponibil, reprezentând diferențele favorabile dintre valoarea contabilă a investițiilor financiare și prețul de cesiune.
  765 "Venituri din diferențe de curs valutar"*)– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar favorabile rezultate în urma reevaluării soldurilor conturilor de disponibil în valută.– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de clearing, barter și cooperare economică prin care se derulează contractele de export și import încheiate în cadrul acordurilor guvernamentale.
  766 "Venituri din dobânzi"– cu dobânzi încasate în lei și valută corespunzătoare disponibilităților.– cu contravaloarea dobânzilor aferente conturilor în valută de clearing, barter și cooperare economică calculate în valoarea părții române– cu contravaloarea comisionului de discrepanță aferent operațiunilor de importurilor efectuate în cadrul operațiunilor de clearing, barter și cooperare economică.
  777 «Veniturile fondului de risc»
  Eliminat.
  779 «Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit»– cu alte sume încasate în conturile de disponibil ale trezoreriei centrale.
  791 «Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului»– cu sumele încasate în lei și valută din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante conform legii.
  ---------------
  Debitarea contului 512 a fost modificată și completată de pct. 2.24. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013.
  Debitarea contului 512 a fost modificată și completată de conform subpct. 18.2.9., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.
  Debitarea contului 512 a fost modificată conform subpct. 3, lit. A, pct. 1 al pct. VIII din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.
  Debitarea contului 512 a fost modificată conform subpct. 2, lit. B, pct. 1 al pct. VIII din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit" se creditează prin debitul conturilor:
  135 "Fondul de risc"
  Eliminat.
  contul 161 "Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni"– cu valoarea ratelor de împrumut scadente achitate.
  164 "Împrumuturi interne și externe contractate de stat"– cu valoarea ratelor de împrumut scadente achitate.
  165 "Împrumuturi interne și externe garantate de stat"– cu valoarea ratelor de împrumut scadente achitate.
  1662 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat"– cu sumele utilizate din vărsăminte din privatizare, din valorificarea activelor neperformante și din alte surse conform legii pentru finanțarea deficitului bugetului de stat;– cu restituirea sumelor primite din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.
  167 "Alte împrumuturi și datorii asimilate"
  168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate"– cu valoarea dobânzilor plătite aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate.
  267 "Creanțe imobilizate"– cu împrumuturile acordate pe termen lung din venituri din privatizare.
  401 "Furnizori"– cu sumele plătite furnizorilor pentru materiale aprovizionate, lucrări executate și servicii prestate.
  448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul"– cu disponibilitățile virate la bugetul statului din fondul de risc reprezentând sume regularizate la sfârșitul anului în limita sumelor alocate din acest buget.– cu alte sume virate bugetului conform prevederilor legale, reprezentând alte datorii față de acestea.
  461 "Debitori"– cu sumele achitate aferente garanțiilor de stat și subîmprumuturilor, în cazul în care subîmprumutații sau garantații de stat nu dispun la scadență de resurse financiare proprii pentru achitarea obligațiilor de plată.– cu tragerile din împrumuturile externe guvernamentale în favoarea beneficiarilor de împrumut.– cu sumele utilizate din venituri din privatizare derulate prin trezoreria centrală în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cum ar fi sumele alocate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din veniturile din privatizare înregistrate în contul curent general al trezoreriei statului, pentru asigurarea demarării lucrărilor de infrastructură rurală contractate de Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit cu consiliile locale.– cu contravaloarea importurilor de decontat evidențiate în conturile în valută de clearing, barter și cooperare economică.
  462 "Creditori"– cu sumele virate creditorilor din contul de disponibil.– cu sumele virate din Fondul de contrapartidă în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanțare a programelor de import sau a acordurilor de asistență financiară, aprobate prin hotărâri guvernamentale.– cu sumele utilizate din Fondul special pentru produse petroliere pentru diminuarea datoriei publice interne conform art. 4, pct. a^1) din OUG nr. 249/2000 cu privire la constituirea și utilizarea Fondului special pentru produse petroliere.– cu sumele virate la Fondul Proprietatea a sumelor recuperate din operațiuni de clearing, barter și cooperare economică pentru importurile evidențiate în extrasele de cont și virate în aceeași lună în contul Fondului Proprietatea.– cu sumele plătite reprezentând contravaloarea exporturilor din conturile de disponibil de clearing, barter și cooperare economică.– cu sumele plătite operatorilor economici exportatori din recuperarea creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989.
  468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"
  473 "Decontări din operații în curs de clarificare"– cu sumele restituite din contul de disponibil, necuvenite.
  481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate"*)– cu sumele virate din contul de disponibil în cadrul decontărilor reciproce.
  505 "Obligațiuni emise și răscumpărate"– cu răscumpărarea obligațiunilor emise.
  509 "Vărsăminte de efectuat pentru investițiile pe termen scurt"– cu sumele plătite din contul de disponibil pentru răscumpărarea obligațiunilor emise.
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu rambursarea împrumuturilor și creanțelor asimilate pe termen scurt.– cu restituirea depozitelor atrase pe termen scurt de la instituții de credit și instituții financiare.
  581 "Viramente interne"– cu sumele virate din contul de disponibil prin schimb valutar în alt cont de trezorerie– cu sumele transferate, la lichidarea depozitului.
  627 Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate"– cu sumele plătite reprezentând comision de gestiune aplicat la valoarea soldurilor de clearing, barter și cooperare economică cuvenit instituției de credit agreate pentru operațiunile bancare efectuate în vederea recuperării creanțelor României și derulării operațiunilor în cadrul conturilor de clearing, barter și cooperare economică.– cu alte servicii bancare plătite.
  629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale"– cu alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale.
  654 "Pierderi din creanțe și debitori diverși"– cu cheltuielile cu caracter definitiv în cadrul operațiunilor de clearing, barter și cooperare economică conform legii (anulare prin stingere sau alte modalități prevăzute de lege)
  665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"*)– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării soldurilor conturilor de disponibil în valută.– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de clearing, barter și cooperare economică prin care se derulează contractele de export și import încheiate în cadrul acordurilor guvernamentale.
  666 "Cheltuieli cu dobânzile"– cu contravaloarea dobânzilor aferente conturilor în valută de clearing, barter și cooperare economică calculate în favoarea celorlalte țări participante în cadrul operațiunilor de export și import din cadrul acordurilor guvernamentale cu decontare în conturile de clearing, barter și cooperare economică.– cu sumele plătite reprezentând dobânzi.
  674 "Transferuri în străinătate"– cu plățile efectuate la extern reprezentând transferuri în străinătate.
  679 "Alte cheltuieli"– cu sumele plătite din contul de disponibil reprezentând alte cheltuieli.
  Cap. IX din ORDINUL nr. 2.373 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016 prevede:IX. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează următoarele:1.1. Din conținutul conturilor se elimină corespondențele cu conturile 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și 482 "Decontări între instituții subordonate" care reglementează raporturile de decontare intervenite între instituții, reprezentând valoarea activelor fixe, a materialelor transmise și primite în vederea executării unor acțiuni în cadrul instituției publice.1.2. Conturile eliminate: 48102 "Decontări privind activele fixe", 4810200 "Decontări privind activele fixe", 48103 "Decontări privind stocurile" și 4810300 "Decontări privind stocurile", respectiv 482 "Decontări între instituții subordonate" se înlocuiesc cu următoarele conturi: 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice" și 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", după caz.2. Soldurile debitoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice". Soldurile creditoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice3. Soldul debitor al contului 482 "Decontări între instituții subordonate" se transpune în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", iar soldul creditor se transpune în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice"." Notă
  777 «Veniturile fondului de risc»
  Eliminat.
  ----------------
  Creditarea contului 512 a fost modificată și completată de pct. 2.25. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013.
  Creditarea contului 512 a fost modificată și completată conform subpct. 18.2.9., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.
  Creditarea contului 512 a fost modificată conform subpct. 3, lit. A, pct. 1 al pct. VIII din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.
  Creditarea contului 512 a fost completată conform subpct. 2, lit. B, pct. 1 al pct. VIII din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 518 "Dobânzi"
  Cu ajutorul acestui cont, se ține evidența dobânzilor de plătit sau de încasat.
  Contul 518 "Dobânzi" este un cont de bifuncțional.
  Contul se dezvoltă pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  5186 "Dobânzi de plătit";
  5187 "Dobânzi de încasat".
  În debitul contului se înregistrează dobânzile de încasat.
  În creditul contului se înregistrează dobânzile de plătit.
  Soldul debitor al contului reprezintă dobânzile de încasat.
  Soldul creditor reprezintă dobânzile de plătit.
  Contul 518 "Dobânzi" se debitează prin creditul conturilor:
  135 "Fondul de risc"
  Eliminat.
  139 "Alte fonduri"
  Eliminat.
  765 "Venituri din diferențe de curs valutar"*)– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar favorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor de încasat aferente disponibilităților în valută.
  766 "Venituri din dobânzi"– cu dobânzile de încasat aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate și disponibilităților aflate în conturi bancare.
  770 "Finanțarea de la buget"– cu dobânzile plătite din buget aferente împrumuturilor pe termen scurt primite și disponibilităților aflate în conturi bancare.
  -------------
  Debitarea contului 518 a fost modificată conform subpct. 18.2.9., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 518 "Dobânzi" se creditează prin debitul conturilor:
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu dobânzile încasate aferente disponibilităților aflate în conturi bancare.
  524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"– cu dobânzile încasate care se cuvin bugetului trezoreriei statului.
  555 "Disponibil al fondului de risc"– cu dobânzile încasate aferente disponibilităților aflate în conturi la trezorerie.
  665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"*)– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor de încasat aferente disponibilităților în valută.
  666 "Cheltuieli privind dobânzile"– cu dobânzile datorate aferente împrumuturilor pe termen scurt primite, depozitelor atrase și a disponibilităților aflate în conturi bancare.
  ---------------
  Creditarea contului 518 a fost completată conform subpct. 3, lit. A, pct. 1 al pct. VIII din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 519 "Împrumuturi pe termen scurt"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența împrumuturilor pe termen scurt.
  Contul 519 "Împrumuturi pe termen scurt" este un cont de pasiv.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  5191 "Împrumuturi pe termen scurt"
  5192 "Împrumuturi pe termen scurt nerambursate la scadență"
  5193 "Depozite atrase"
  5198 " Împrumuturi primite din contul curent general al trezoreriei statului"
  În creditul contului se înregistrează sumele primite în contul de disponibil reprezentând împrumuturi pe termen scurt.
  În debitul contului se înregistrează împrumuturile pe termen scurt, rambursate.
  Soldul creditor al contului reprezintă împrumuturile pe termen scurt nerambursate.
  Contul 519 "Împrumuturi pe termen scurt" se creditează prin debitul conturilor:
  161 "Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni"
  Eliminat.
  164 "Împrumuturi interne și externe contractate de stat"
  Eliminat.
  1662 "Sume primite acoperirea deficitului bugetului de stat"
  Eliminat.
  468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"
  Eliminat.
  Eliminat.
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"
  Eliminat.
  ----------------
  Creditarea contului 519 a fost completată de pct. 2.26. și 2.27. ale Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013.
  Creditarea contului 519 a fost modificată prin eliminarea debitării prin contul 468 de către pct. 2.28. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013.
  Creditarea contului 519 a fost modificată de către pct. 2.29. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013.
  Creditarea contului 519 a fost modificată conform subpct. 2, lit. B, pct. 1 al pct. VIII din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.

  Contul 519 "Împrumuturi pe termen scurt" se debitează prin creditul conturilor:
  161 "Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni"– cu rambursarea împrumuturilor pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului din emisiuni de obligațiuni de stat (5198 = 161);
  468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"
  Eliminat.
  505 "Obligațiuni emise și răscumpărate"– cu valoarea titlurilor de stat emise și răscumpărate, anulate.
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu rambursarea împrumuturilor și creanțelor asimilate pe termen scurt.– cu restituirea depozitelor atrase pe termen scurt de la instituții de credit și instituții financiare.
  519 "Împrumuturi pe termen scurt"– cu rambursarea împrumuturilor pe termen scurt primite din contul curent general al Trezoreriei Statului din emisiuni de titluri de stat (5198 = 5191).
  -------------
  Debitarea contului 519 a fost completată de către pct. 2.30. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013.
  Debitarea contului 519 a fost modificată prin eliminarea creditării prin contul 468 de către pct. 2.31. al Cap. II din anexa la ORDINUL nr. 415 din 1 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013.

  Grupa 52 "Disponibil al bugetelor"
  Grupa 52 "Disponibil al bugetelor" cuprinde următoarele conturi:
  520 "Disponibil al bugetului de stat"
  524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"
  Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat"
  Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat" se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II și III:
  52001 "Disponibil al bugetului de stat";
  5200100 "Disponibil al bugetului de stat";
  52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent";
  5200200 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent";

  Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat"
  Cu ajutorul acestui cont, compartimentele de contabilitate a creanțelor bugetare țin evidența disponibilităților bugetului de stat, provenite din venituri încasate potrivit legii, aflate în conturile deschise la unitățile trezoreriei statului.
  Contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului de stat pe structura clasificației bugetare conform prevederilor legale, iar în credit, sume restituite sau plătite din veniturile bugetului de stat. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitățile bugetului de stat aflate la trezoreria statului.

  Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat" se debitează prin creditul conturilor:
  461 "Debitori"– cu sumele încasate reprezentând valoarea titlurilor de participare și a altor titluri imobilizate vândute;– cu sumele încasate în contul de disponibil pe baza procesului - verbal de distribuire a sumei constituite în urma procedurii de executare silită.
  463 "Creanțe ale bugetului de stat".– cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor provenite din creanțe ale bugetului de stat, pe structura clasificației bugetului de stat;– cu sumele obținute din valorificarea bunurilor supuse executării silite, exclusiv TVA;– cu sumele stinse reprezentând creanțe bugetare încasate în contul unic și distribuite de către organul fiscal competent pe tipuri de obligații fiscale.
  46701 "Creditori ai bugetului de stat"– cu sumele încasate în contul de disponibil ce urmează a se restitui contribuabililor.
  473 "Decontări din operații în curs de clarificare"– cu sumele încasate de la persoane fizice și juridice, reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare pentru care există obligația declarării acestora, potrivit legii, și care nu au fost declarate înainte de efectuarea plății;– cu sumele plătite de contribuabili, reprezentând obligații fiscale care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.
  531 "Casa"– cu sumele încasate în numerar reprezentând venituri ale bugetului de stat depuse la trezorerie.
  732 "Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând contribuții din alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital, pentru veniturile care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  733 "Impozit pe salarii– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozit pe salarii, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  734 "Impozite și taxe pe proprietate"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozite și taxe pe proprietate, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  736 "Impozit pe comerțul exterior și tranzacții internaționale"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozit pe comerțul exterior și tranzacțiile internaționale, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  739 "Alte impozite și taxe fiscale"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând impozite și taxe fiscale, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  750 "Venituri din proprietate"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului reprezentând venituri din proprietate, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal;– cu valoarea dividendelor aferente acțiunilor pe termen mediu și lung, dobândite ca urmare a conversiei în acțiuni a creanțelor bugetare.
  751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând venituri din valorificarea de bunuri și servicii, care nu au la bază declarație fiscală sau decizie emisă de organul fiscal.
  779 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit"– cu sumele încasate la bugetul de stat reprezentând donații din străinătate.
  790 Eliminat.
  Eliminat.
  ------------
  Contul 790 "Venituri din despăgubiri din asigurări" a fost eliminat conform pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.

  791 "Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului"– cu sumele încasate în contul deschis la trezoreria statului, reprezentând încasări de venituri din valorificarea unor bunuri ale statului.

  Contul 52001 "Disponibil al bugetului de stat" se creditează prin debitul conturilor:
  46701 "Creditori ai bugetului de stat"– cu sumele restituite la cererea contribuabililor sau din oficiu, încasate eronat, fără existența unor titluri de creanță, plătite în plus față de obligația fiscală, ca urmare a unei erori de calcul, ca urmare a aplicării eronate a prevederilor legale, stabilite prin hotărâri ale organelor judiciare sau a altor organe competente potrivit legii;– cu sumele virate către alte bugete, în urma compensării;– cu sumele reprezentând dobânzi cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite după termenul legal de plată.
  473 "Decontări din operații în curs de clarificare"– cu sumele stinse reprezentând creanțe bugetare încasate în contul unic și distribuite de către organul fiscal competent pe tipuri de obligații fiscale.
  52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"– la Agenția Națională de Administrare Fiscală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul conturilor de venituri încasate la bugetul local în anul curent.

  Contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent"
  Contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" este un cont bifuncțional. În debit se înregistrează excedentul bugetului de stat, iar în credit deficitul bugetului de stat. Soldul debitor exprimă excedentul bugetului de stat din anul curent, iar soldul creditor exprimă deficitul bugetului de stat din anul curent.

  Contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" se debitează prin creditul conturilor:
  166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare"– la sfârșitul anului, cu împrumuturile primite din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului bugetului de stat.
  489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent"– la instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent;– la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat - MFP - Acțiuni generale, în anul curent;– la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentele bugetului de stat încasate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului din contul Trezoreriei centrale.
  52001 "Disponibil al bugetului de stat"– la Agenția Națională de Administrare Fiscală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul conturilor de venituri încasate la bugetul local în anul curent.

  Contul 52002 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:
  489 "Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent"– la Agenția Națională de Administrare Fiscală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul conturilor de venituri ale bugetului de stat din anul curent;– la Trezoreria centrală, la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitele bugetului de stat încasate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului din contul trezoreriei centrale.
  770 "Finanțarea de la buget"– la instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent;– cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul de stat în anul curent, pentru operațiunile aferente bugetului de stat - MFP- Acțiuni generale.
  -------------
  Contul 520 a fost modificat conform subpct. 18.2.10., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, având funcțiunea prevăzută la subpct. 10.2, pct. 10 din anexa la același act normativ.
  -------------
  *) Conform pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, conturile 701 "Venituri din vânzarea produselor finite", 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor", 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale", 704 "Venituri din lucrări executate și servicii prestate", 705 "Venituri din studii și cercetări", 706 "Venituri din chirii", 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor", 708 "Venituri din activități diverse", 719 "Alte venituri operaționale", 790 "Venituri din despăgubiri din asigurări" care au fost eliminate, au fost înlocuite cu următoarele conturi: 735 "Impozite și taxe pe bunuri și servicii", 739 "Alte impozite și taxe fiscale", 750 "Venituri din proprietate" și 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii", după caz, potrivit "TABELULUI DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ȘI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE - VENITURI", prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
  *Font 7*┌───────┬─────────────────────────────────────────┬────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Simbol │ │ │Capitol │ ││cont │ DENUMIRE CONT │ │Subcapi-│ CLASIFICAȚIA BUGETARĂ ││ │ │ │ tol │ ││ │ │ │Paragraf│ │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │VENITURI │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ I. │ │VENITURI CURENTE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gr. 73 │VENITURI FISCALE │ A │ │VENITURI FISCALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350000│Impozite și taxe pe bunuri și servicii │ A4 │ │IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350100│Taxa pe valoarea adăugată │ │ 10 │Taxa pe valoarea adăugată ││ │ │ │ 10.01 │ Taxa pe valoarea adăugată încasată*) ││ │ │ │10.01.01│ TVA încasată pentru operațiuni interne*) ││ │ │ │10.01.02│ TVA încasată pentru importurile de bunuri*) ││ │ │ │10.01.03│ TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile ││ │ │ │ │ nestabilite în cadrul comunității, pentru persoane neimpozabile ││ │ │ │ │ stabilite în România ││ │ │ │10.01.04│ TVA plătită de persoane impozabile nestabilite în România și care pot ││ │ │ │ │ fi scutite de obligația înregistrării în scopuri de TVA, când ││ │ │ │ │ efectuează în România una sau mai multe operațiuni pentru care este ││ │ │ │ │ obligată la plata taxei *) ││ │ │ │10.01.05│ T.V.A. de plată pentru transferul unor active, rezultată ca urmare a ││ │ │ │ │ ajustărilor ││ │ │ │ 10.02 │ T.V.A restituită (se scade) *) ││ │ │ │10.02.01│ Restituiri pentru societăți cu sediul în U.E.*) ││ │ │ │10.02.02│ Restituiri pentru țări terțe care au tranzacții cu România *) ││ │ │ │10.02.03│ Alte restituiri *) ││ │ │ │10.02.04│ Restituiri către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA ││ │ │ │ │ în România ││ │ │ │ 10.03 │ Majorări de întârziere aferente TVA *) ││ │ │ │ 10.04 │ TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoane impozabile ││ │ │ │ │ nestabilite în comunitate, dar înregistrate în scopuri de TVA în ││ │ │ │ │ România, către persoane neimpozabile stabilite în alte state membre ││ │ │ │ │ (se scade) │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350200│Sume defalcate din TVA │ │ 11 │Sume defalcate din TVA (se scad) ││ │ │ │ 11.01 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea ││ │ │ │ │ cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad) ││ │ │ │ 11.02 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea ││ │ │ │ │ cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, ││ │ │ │ │ municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad) ││ │ │ │ 11.05 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad) ││ │ │ │ 11.06 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea ││ │ │ │ │ bugetelor locale (se scad) ││ │ │ │ 11.07 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru dezvoltarea ││ │ │ │ │ infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural (se scad) ││ │ │ │ 11.08 │ Restituiri din sume defalcate din TVA acordate în anul precedent ││ │ │ │ │ (cu semnul "+") │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350300│Alte impozite și taxe generale pe bunuri │ │ │ ││ │și servicii │ │ 12 │Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii ││ │ │ │ 12.01 │ Impozit pe țițeiul din producția internă și gazele naturale ││ │ │ │ 12.02 │ Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice și termice ││ │ │ │ │ - Restanțe anii anteriori - ││ │ │ │ 12.03 │ Cote aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviației civile ││ │ │ │ 12.04 │ Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import ││ │ │ │ 12.05 │ Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor ││ │ │ │ │ alcoolice, produselor din tutun și a cafelei ││ │ │ │ 12.06 │ Cote din taxe de școlarizare ││ │ │ │ 12.07 │ Taxe hoteliere ││ │ │ │ 12.08 │ Venituri din cota pe cifra de afaceri în domeniul comunicațiilor ││ │ │ │ │ electronice ││ │ │ │ 12.09 │ Venituri din contribuția datorată pentru medicamente finanțate din ││ │ │ │ │ Fondul Național unic de asigurări sociale de sănătate și din bugetul ││ │ │ │ │ Ministerului Sănătății ││ │ │ │ 12.11 │ Impozitul pe veniturile suplimentare obținute ca urmare a ││ │ │ │ │ dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale ││ │ │ │ 12.12 │ Impozitul pe veniturile din exploatarea resurselor naturale ││ │ │ │ 12.13 │ Impozitul pe monopolul din sectorul energiei electrice și al gazului ││ │ │ │ │ natural ││ │ │ │ 12.50 │ Alte impozite și taxe generale pe cifra de afaceri, vânzări și valoare ││ │ │ │ │ adăugată │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350400│Accize │ │ 14 │ACCIZE*) ││ │ │ │ 14.01 │ Accize încasate din vânzarea produselor energetice*) ││ │ │ │14.01.01│ Accize încasate din vânzarea de benzină cu plumb *) ││ │ │ │14.01.02│ Accize încasate din vânzarea de benzină fără plumb *) ││ │ │ │14.01.03│ Accize încasate din vânzarea de motorină *) ││ │ │ │14.01.04│ Accize încasate din vânzarea de păcură *) ││ │ │ │14.01.05│ Accize încasate din vânzarea de gaz petrolier lichefiat *) ││ │ │ │14.01.06│ Accize încasate din vânzarea de gaz natural *) ││ │ │ │14.01.07│ Accize încasate din vânzarea de cărbune și cocs *) ││ │ │ │14.01.08│ Accize încasate din vânzarea de petrol lampant (kerosen) *) ││ │ │ │14.01.09│ Accize din vânzarea uleiurilor minerale datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31 decembrie 2006*) ││ │ │ │14.01.10│ Accize încasate din vânzarea altor produse energetice accizabile ││ │ │ │ 14.02 │ Accize încasate din vânzarea de alcool etilic, produse intermediare, ││ │ │ │ │ vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere *) ││ │ │ │14.02.01│ Accize încasate din vânzarea de alcool etilic *) ││ │ │ │14.02.02│ Accize încasate din vânzarea de produse intermediare *) ││ │ │ │14.02.03│ Accize încasate din vânzarea de vinuri spumoase *) ││ │ │ │14.02.04│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate spumoase, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri *) ││ │ │ │14.02.05│ Accize încasate din vânzarea de bere *) ││ │ │ │14.02.06│ Accize din vânzarea de alcool, distilate și băuturi alcoolice, datorate││ │ │ │ │ până la data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │14.02.07│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate liniștite, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri*) ││ │ │ │14.02.08│ Accize încasate din vânzarea de vinuri liniștite *) ││ │ │ │14.02.09│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate liniștite, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri datorate până la 31 ianuarie 2011 *) ││ │ │ │ 14.03 │ Accize încasate din vânzarea produselor din tutun *) ││ │ │ │14.03.01│ Accize încasate din vânzare de țigarete ││ │ │ │14.03.02│ Accize încasate din vânzare de țigări și țigări de foi ││ │ │ │14.03.03│ Accize încasate din vânzare de tutun de fumat fin tăiat, destinat ││ │ │ │ │ rulării de țigarete ││ │ │ │14.03.04│ Accize încasate din vânzarea altor tutunuri de fumat ││ │ │ │14.03.05│ Accize încasate din vânzarea din tutun datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.04 │ Accize încasate din vânzarea de cafea *) ││ │ │ │14.04.01│ Accize încasate din vânzarea de cafea verde ││ │ │ │14.04.02│ Accize încasate din vânzarea de cafea prăjită, inclusiv cafea cu ││ │ │ │ │ înlocuitori ││ │ │ │14.04.03│ Accize încasate din vânzarea de cafea solubilă ││ │ │ │14.04.04│ Accize încasate din vânzarea de cafea datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.05 │ Accize încasate din vânzarea altor produse *) ││ │ │ │14.05.01│ Accize încasate din vânzarea de bere/baza de bere din amestecul cu ││ │ │ │ │ băuturi nealcoolice ││ │ │ │14.05.02│ Accize încasate din vânzarea de băuturi fermentate, altele decât bere ││ │ │ │ │ și vinuri ││ │ │ │14.05.03│ Accize încasate din vânzarea de bijuterii din aur și/sau din platină ││ │ │ │14.05.04│ Accize încasate din vânzarea de confecții din blănuri naturale ││ │ │ │14.05.05│ Accize încasate din vânzarea de iahturi și alte nave și ambarcațiuni cu││ │ │ │ │ sau fără motor pentru agrement ││ │ │ │14.05.06│ Accize încasate din vânzarea de autoturisme și autoturisme de teren ││ │ │ │14.05.07│ Accize încasate din vânzarea de arme de vânătoare și arme de uz ││ │ │ │ │ personal ││ │ │ │14.05.08│ Accize încasate din vânzarea de cartușe cu glonț și alte tipuri de ││ │ │ │ │ muniție pentru armele de vânătoare și arme de uz personal ││ │ │ │14.05.09│ Accize încasate din vânzarea de motoare cu capacitate de peste 100 CP, ││ │ │ │ │ destinate iahturilor și altor nave și ambarcațiuni pentru agrement ││ │ │ │14.05.10│ Accize încasate din vânzarea altor produse datorate până la data de ││ │ │ │ │ 30 septembrie 2013 ││ │ │ │ 14.06 │ Accize încasate din vânzarea energiei electrice din producția internă*)││ │ │ │ 14.07 │ Accize încasate din vânzarea autoturismelor din producția internă, ││ │ │ │ │ datorate până la data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │ 14.09 │ Accize încasate pentru autoturismele din producția internă cu contracte││ │ │ │ │ de leasing inițiate înainte de 1 ianuarie 2007*) ││ │ │ │ 14.11 │ Accize încasate în vamă din importul produselor energetice*) ││ │ │ │14.11.01│ Accize încasate în vamă din importul de benzină cu plumb *) ││ │ │ │14.11.02│ Accize încasate în vamă din importul de benzină fără plumb *) ││ │ │ │14.11.03│ Accize încasate în vamă din importul de motorină *) ││ │ │ │14.11.04│ Accize încasate în vamă din importul de păcură *) ││ │ │ │14.11.05│ Accize încasate în vamă din importul de gaz petrolier lichefiat *) ││ │ │ │14.11.06│ Accize încasate în vamă din importul de gaz natural *) ││ │ │ │14.11.07│ Accize încasate în vamă din importul de cărbune și cocs *) ││ │ │ │14.11.08│ Accize încasate în vamă din importul de petrol lampant (kerosen) *) ││ │ │ │14.11.09│ Accize în vamă din importul uleiurilor minerale, datorate până la data ││ │ │ │ │ de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │14.11.10│ Accize încasate în vamă din importul altor produse energetice ││ │ │ │ │ accizabile ││ │ │ │ 14.12 │ Accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse ││ │ │ │ │ intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere*) ││ │ │ │ 14.13 │ Accize încasate în vamă din importul de produse din tutun *) ││ │ │ │14.13.01│ Accize încasate în vamă din importul de țigarete ││ │ │ │14.13.02│ Accize încasate în vamă din importul de țigări și țigări de foi ││ │ │ │14.13.03│ Accize încasate în vamă din importul de tutun de fumat fin tăiat, ││ │ │ │ │ destinat rulării de țigarete ││ │ │ │14.13.04│ Accize încasate în vamă din importul altor tutunuri de fumat ││ │ │ │14.13.05│ Accize încasate în vamă din importul produselor din tutun datorate până││ │ │ │ │ la data de 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.14 │ Accize încasate în vamă din importul de cafea *) ││ │ │ │14.14.01│ Accize încasate în vamă din importul de cafea verde ││ │ │ │14.14.02│ Accize încasate în vamă din importul de cafea prăjită, inclusiv cafea ││ │ │ │ │ cu înlocuitori ││ │ │ │14.14.03│ Accize încasate în vamă din importul de cafea solubilă ││ │ │ │14.14.04│ Accize încasate în vamă din importul de cafea datorate până la data de ││ │ │ │ │ 31.01.2011 ││ │ │ │ 14.15 │ Accize încasate în vamă din importul energiei electrice ││ │ │ │ 14.16 │ Accize încasate în vamă din importul altor produse *) ││ │ │ │14.16.01│ Accize încasate în vamă din importul de bere/baza de bere din amestecul││ │ │ │ │ cu băuturi nealcoolice ││ │ │ │14.16.02│ Accize încasate în vamă din importul de băuturi fermentate, altele ││ │ │ │ │ decât bere și vinuri ││ │ │ │14.16.03│ Accize încasate în vamă din importul de bijuterii din aur și/sau din ││ │ │ │ │ platină ││ │ │ │14.16.04│ Accize încasate în vamă din importul de confecții din blănuri naturale ││ │ │ │14.16.05│ Accize încasate în vamă din importul de iahturi și alte nave și ││ │ │ │ │ ambarcațiuni cu sau fără motor pentru agrement ││ │ │ │14.16.06│ Accize încasate în vamă din importul de autoturisme și autoturisme de ││ │ │ │ │ teren ││ │ │ │14.16.07│ Accize încasate în vamă din importul de arme de vânătoare și arme de uz││ │ │ │ │ personal ││ │ │ │14.16.08│ Accize încasate în vamă din importul de cartușe cu glonț și alte tipuri││ │ │ │ │ de muniție pentru armele de vânătoare și arme de uz personal ││ │ │ │14.16.09│ Accize încasate în vamă din importul de motoare cu capacitate de peste ││ │ │ │ │ 100 CP, destinate iahturilor și altor nave și ambarcațiuni pentru ││ │ │ │ │ agrement ││ │ │ │14.16.10│ Accize încasate în vamă din importul altor produse datorate până la ││ │ │ │ │ data de 30 septembrie 2013 ││ │ │ │ 14.17 │ Accize încasate în vamă din importul autoturismelor datorate până la ││ │ │ │ │ data de 31 decembrie 2006 *) ││ │ │ │ 14.19 │ Accize încasate în vamă pentru autoturismele cu contracte de leasing ││ │ │ │ │ inițiate înainte de 1 ianuarie 2007*) ││ │ │ │ 14.30 │ Accize încasate la eliberarea banderolelor fiscale pentru băuturile ││ │ │ │ │ alcoolice *) ││ │ │ │ 14.49 │ Accize de restituit/de compensat din vânzarea de motorină în ││ │ │ │ │ agricultură *) ││ │ │ │ 14.50 │ Accize de restituit/ de compensat *) │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350500│Taxe pe servicii specifice │ │ 15 │Taxe pe servicii specifice ││ │ │ │ 15.01 │ Impozit pe spectacole ││ │ │ │ 15.02 │ Venituri cu destinație specială din cota unică asupra carburanților ││ │ │ │ │ auto livrați la intern de producători precum și pentru carburanții auto││ │ │ │ │ consumați de aceștia și asupra carburanților auto importați (restanțe ││ │ │ │ │ anii anteriori) ││ │ │ │ 15.50 │ Alte taxe pe servicii specifice │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350600│Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea│ │ 16 │Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe ││ │utilizării bunurilor sau pe desfășurarea │ │ │desfășurarea de activități ││ │de activități │ │ 16.01 │ Taxe pentru jocurile de noroc ││ │ │ │16.01.01│ Taxe pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc ││ │ │ │16.01.02│ Taxe pentru jocurile de noroc plătite în contul unic ││ │ │ │16.01.03│ Regularizări periodice ale taxei anuale de autorizare a jocurilor de ││ │ │ │ │ noroc ││ │ │ │16.01.04│ Sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces ││ │ │ │16.01.05│ Taxe pentru organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, datorate ││ │ │ │ │ până la 31.03.2011 *) ││ │ │ │16.01.06│ Sume încasate de organizatorii de jocuri de noroc din taxa de acces, ││ │ │ │ │ datorate până la 31.03.2011*) ││ │ │ │ 16.02 │ Impozit pe mijloacele de transport ││ │ │ │16.02.01│ Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *) ││ │ │ │16.02.02│ Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *) ││ │ │ │ 16.03 │ Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de ││ │ │ │ │ funcționare ││ │ │ │ 16.04 │ Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a ││ │ │ │ │ resurselor minerale ││ │ │ │ 16.05 │ Taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea ││ │ │ │ │ lor ││ │ │ │ 16.06 │ Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc ││ │ │ │ 16.07 │ Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor ││ │ │ │ │ de transport în trafic internațional ││ │ │ │ 16.08 │ Taxe speciale pentru autoturisme și autovehicule la prima înmatriculare││ │ │ │ │ în România ││ │ │ │ 16.09 │ Taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule ││ │ │ │ 16.10 │ Taxe de poluare pentru autovehicule, de compensat/restituit ││ │ │ │ 16.11 │ Taxe de licență datorate pentru eliberarea frecvențelor MApN ││ │ │ │ 16.50 │ Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau││ │ │ │ │ pe desfășurare de activități │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7390000│Alte impozite și taxe fiscale │ A6 │ │ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7390000│Alte impozite și taxe fiscale │ │ 18 │Alte impozite și taxe fiscale ││ │ │ │ 18.01 │ Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole și ││ │ │ │ │ taxelor anti-dumping *) ││ │ │ │ 18.02 │ Taxe vamale din sumele datorate până la data de 31.12.2006 *) ││ │ │ │ 18.03 │ Venituri cu destinație specială din comisionul pentru servicii vamale ││ │ │ │ 18.04 │ Alte taxe pe tranzacții și comerț internațional ││ │ │ │ 18.05 │ Majorări de întârziere aferente contribuțiilor din sectorul zahărului*)││ │ │ │ 18.06 │ Contribuții la fondul temporar pentru restructurarea industriei ││ │ │ │ │ zahărului în Comunitatea Europeană ││ │ │ │ 18.50 │ Alte impozite și taxe │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gr. 75 │VENITURI NEFISCALE │ C │ │VENITURI NEFISCALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7500000│Venituri din proprietate │ C1 │ │VENITURI DIN PROPRIETATE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7500000│Venituri din proprietate │ │ 30 │Venituri din proprietate ││ │ │ │ 30.01 │ Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome ││ │ │ │ 30.02 │ Încasări din cota reținută, conform Codului penal ││ │ │ │ 30.03 │ Restituiri de fonduri din finanțarea bugetară a anilor precedenți ││ │ │ │ 30.04 │ Vărsăminte din veniturile nete ale Băncii Naționale a României ││ │ │ │ 30.05 │ Venituri din concesiuni și închirieri*) ││ │ │ │30.05.01│ Redevențe miniere ││ │ │ │30.05.02│ Redevențe petroliere ││ │ │ │30.05.03│ Venituri din concesiuni, închirieri și redevențe încasate în perioada ││ │ │ │ │ 1 ianuarie - 30 aprilie 2008 ││ │ │ │30.05.04│ Venituri încasate din contractul de concesiune a unui serviciu public ││ │ │ │ │ de interes național ││ │ │ │30.05.05│ Redevențe din exploatarea terenurilor cu destinație agricolă ││ │ │ │30.05.30│ Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile ││ │ │ │ │ publice ││ │ │ │ 30.06 │ Venituri din cota-parte transferată din tarifele de utilizare a ││ │ │ │ │ spectrului ││ │ │ │ 30.07 │ Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă și boli ││ │ │ │ │ profesionale ││ │ │ │ 30.08 │ Venituri din dividende ││ │ │ │30.08.01│ Venituri din dividende vărsate de Fondul Proprietatea ││ │ │ │30.08.02│ Venituri din dividende de la alți plătitori ││ │ │ │30.08.03│ Dividende de virat de către societățile și companiile naționale și ││ │ │ │ │ societățile cu capital majoritar de stat ││ │ │ │30.08.04│ Dividende virate de către autoritățile publice centrale ││ │ │ │ 30.09 │ Venituri din utilizarea pășunilor comunale ││ │ │ │ 30.10 │ Vărsăminte din sursele proprii și alte surse ale operatorilor ││ │ │ │ │ economici ││ │ │ │ 30.11 │ Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de ││ │ │ │ │ seră ││ │ │ │ 30.12 │ Restituiri de capital din tranzacții cu derivate financiare ││ │ │ │ 30.13 │ Sume din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră ││ │ │ │ │ alocate proiectelor de investiții ││ │ │ │ 30.50 │ Alte venituri din proprietate │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7660000│Venituri din dobânzi │ │ 31 │Venituri din dobânzi ││ │ │ │ 31.01 │ Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte bugete ││ │ │ │ 31.02 │ Venituri din dobânzi aferente trezoreriei statului de la alte sectoare ││ │ │ │ 31.03 │ Alte venituri din dobânzi ││ │ │ │ 31.04 │ Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanțelor ││ │ │ │ │ salariale ││ │ │ │ 31.05 │ Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat ││ │ │ │ 31.06 │ Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă ││ │ │ │ │ și boli profesionale ││ │ │ │ 31.07 │ Dobânzi din tranzacții cu derivate financiare │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510000│Venituri din vânzări de bunuri și │ │ │ ││ │servicii │ C2 │ │VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510100│Venituri din prestări de servicii și alte│ │ │ ││ │activități │ │ 33 │Venituri din prestări de servicii și alte activități ││ │ │ │ 33.01 │ Taxe de metrologie ││ │ │ │ 33.02 │ Taxe consulare ││ │ │ │ 33.03 │ Venituri din taxe pentru prestații vamale ││ │ │ │ 33.04 │ Taxe și tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare ││ │ │ │ 33.05 │ Taxe și alte venituri în învățământ ││ │ │ │ 33.06 │ Venituri din expertiza tehnică judiciară și extrajudiciară ││ │ │ │ 33.07 │ Venituri realizate cu ocazia participării la acțiuni sub egida ││ │ │ │ │ organizațiilor internaționale ││ │ │ │ 33.08 │ Venituri din prestări de servicii ││ │ │ │ 33.09 │ Taxe și alte venituri din protecția mediului ││ │ │ │ 33.10 │ Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea ││ │ │ │ │ copiilor în creșe ││ │ │ │ 33.11 │ Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă ││ │ │ │ 33.12 │ Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social ││ │ │ │ 33.13 │ Contribuția de întreținere a persoanelor asistate ││ │ │ │ 33.14 │ Contribuția elevilor și studenților pentru internate, cămine și cantine││ │ │ │ 33.15 │ Contribuția pentru tabere și turism școlar ││ │ │ │ 33.16 │ Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie ││ │ │ │ │ sau anexa ││ │ │ │ 33.17 │ Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie ││ │ │ │ │ profesională, specializare și perfecționare ││ │ │ │ 33.19 │ Venituri din serbări și spectacole școlare, manifestări culturale, ││ │ │ │ │ artistice și sportive ││ │ │ │ 33.20 │ Venituri din cercetare ││ │ │ │ 33.21 │ Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de ││ │ │ │ │ sănătate ││ │ │ │ 33.23 │ Venituri din timbrul judiciar ││ │ │ │ 33.24 │ Taxe din activități cadastrale și agricultură ││ │ │ │ 33.25 │ Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat ││ │ │ │ 33.26 │ Venituri din despăgubiri ││ │ │ │ 33.27 │ Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în ││ │ │ │ │ unitățile de protecție socială ││ │ │ │ 33.28 │ Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și ││ │ │ │ │ despăgubiri ││ │ │ │ 33.29 │ Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale ││ │ │ │ │ anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în ││ │ │ │ │ avans ││ │ │ │ 33.30 │ Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică ││ │ │ │ │ din sume alocate de la bugetul de stat ││ │ │ │ 33.31 │ Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sănătate publică ││ │ │ │ │ din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății ││ │ │ │ 33.32 │ Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicină legală ││ │ │ │ 33.50 │ Alte venituri din prestări de servicii și alte activități │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510200│Venituri din taxe administrative, │ │ │ ││ │eliberări permise │ │ 34 │Venituri din taxe administrative, eliberări permise ││ │ │ │ 34.01 │ Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate ││ │ │ │ 34.02 │ Taxe extrajudiciare de timbru la bugetul de stat - restanțe anii ││ │ │ │ │ anteriori - ││ │ │ │ 34.50 │ Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510300│Amenzi, penalități și confiscări │ │ 35 │Amenzi, penalități și confiscări ││ │ │ │ 35.01 │ Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor ││ │ │ │ │ legale ││ │ │ │ 35.02 │ Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației││ │ │ │ │ de impozite și taxe ││ │ │ │ 35.03 │ Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte ││ │ │ │ │ sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii ││ │ │ │ 35.04 │ Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen ││ │ │ │ 35.05 │ Amenzi judiciare ││ │ │ │ 35.06 │ Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a ││ │ │ │ │ săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor ││ │ │ │ 35.07 │ Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată ││ │ │ │ 35.50 │ Alte amenzi, penalități și confiscări │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510400│Diverse venituri │ │ 36 │Diverse venituri ││ │ │ │ 36.01 │ Venituri din aplicarea prescripției extinctive ││ │ │ │ 36.03 │ Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite ││ │ │ │ 36.04 │ Venituri din producerea riscurilor asigurate ││ │ │ │ 36.05 │ Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor ││ │ │ │ │ publice ││ │ │ │ 36.06 │ Taxe speciale (din 2011) ││ │ │ │ 36.07 │ Vărsăminte din amortizarea mijloacelor fixe (din 2011) ││ │ │ │ 36.11 │ Venituri din ajutoare de stat recuperate ││ │ │ │ 36.12 │ Alte venituri la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale ││ │ │ │ 36.13 │ Taxe pentru stocurile excedentare ││ │ │ │ 36.14 │ Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului ││ │ │ │ │ de executare silită ││ │ │ │ 36.16 │ Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, ││ │ │ │ │ produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare ││ │ │ │ 36.17 │ Venituri din sume virate eronat în conturile de disponibilități ale ││ │ │ │ │ instituțiilor publice reorganizate ││ │ │ │ 36.18 │ Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând ││ │ │ │ │ contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de ││ │ │ │ │ păduri ││ │ │ │ 36.19 │ Venituri din recuperarea creanțelor fiscale ││ │ │ │ 36.20 │ Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii ││ │ │ │ │ nr. 118/2010 ││ │ │ │ 36.21 │ Sume restituite aferente veniturilor încasate din activitatea ││ │ │ │ │ desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ││ │ │ │ 36.22 │ Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului ││ │ │ │ │ seismic ││ │ │ │ 36.23 │ Taxa pentru reabilitare termică ││ │ │ │ 36.50 │ Alte venituri │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7510500│Transferuri voluntare, altele decât │ │ │ ││ │subvențiile (donații, sponsorizări) │ │ 37 │Transferuri voluntare, altele decât subvențiile ││ │ │ │ 37.01 │ Donații și sponsorizări ││ │ │ │ 37.02 │ Donații pentru diminuarea efectelor crizei economice ││ │ │ │ 37.03 │ Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de ││ │ │ │ │ dezvoltare a bugetului local ││ │ │ │ 37.04 │ Vărsăminte din secțiunea de funcționare ││ │ │ │ 37.05 │ Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene ││ │ │ │ 37.50 │ Alte transferuri voluntare │└───────┴─────────────────────────────────────────┴────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Contul 524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" Cu ajutorul acestui cont, se ține evidența disponibilităților privind operațiunile în lei și valută ale bugetului trezoreriei statului. Contabilitatea analitică se ține pe structura clasificației bugetare conform prevederilor legale. Contul 524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" este un cont de activ. Contul 524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II: 5241 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" 5242 "Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent" 5243 "Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anii precedenți" În debitul contului se înregistrează sumele încasate în lei și valută la bugetul trezoreriei statului. În creditul contului se înregistrează totalul plăților preluate din contul de finanțare al bugetului trezoreriei statului și sumele preluate la sfârșitul perioadei de la trezoreriile teritoriale reprezentând deficitul curent al bugetului trezoreriei statului. Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitățile existente în cont. Contul 524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" se debitează prin creditul conturilor: 121 "Rezultatul patrimonial"– la sfârșitul anului, cu sumele virate de trezoreriile teritoriale pe baza extrasului de cont reprezentând excedentele bugetelor trezoreriilor teritoriale din anul curent, evidențiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale. 267 "Creanțe imobilizate"– cu dobânzile încasate aferente creanțelor imobilizate care se cuvin bugetului trezoreriei statului. 461 "Debitori"– cu sumele încasate reprezentând alte creanțe ale bugetului trezoreriei statului. 466 "Creanțe ale bugetelor fondurilor speciale și ale bugetului trezoreriei statului"– cu sumele încasate reprezentând creanțe ale bugetului trezoreriei statului. 467 "Creditori ai bugetelor"– cu sumele încasate în contul de disponibil ce urmează a se restitui creditorilor. 469 "Dobânzi aferente împrumuturilor pe termen scurt acordate"– cu dobânzile încasate la bugetul trezoreriei statului aferente plasamentelor financiare pe termen scurt la instituții de credit și financiare.– cu dobânzile încasate la bugetul trezoreriei statului aferente împrumuturilor acordate din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului. 481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate»*)– la sfârșitul exercițiului financiar, cu excedentele bugetului trezoreriei statului virate de unitățile descentralizate ale trezoreriei statului în contul Trezoreriei centrale. Cap. IX din ORDINUL nr. 2.373 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016 prevede:IX. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează următoarele:1.1. Din conținutul conturilor se elimină corespondențele cu conturile 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și 482 "Decontări între instituții subordonate" care reglementează raporturile de decontare intervenite între instituții, reprezentând valoarea activelor fixe, a materialelor transmise și primite în vederea executării unor acțiuni în cadrul instituției publice.1.2. Conturile eliminate: 48102 "Decontări privind activele fixe", 4810200 "Decontări privind activele fixe", 48103 "Decontări privind stocurile" și 4810300 "Decontări privind stocurile", respectiv 482 "Decontări între instituții subordonate" se înlocuiesc cu următoarele conturi: 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice" și 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", după caz.2. Soldurile debitoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice". Soldurile creditoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice3. Soldul debitor al contului 482 "Decontări între instituții subordonate" se transpune în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", iar soldul creditor se transpune în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice"." Notă
  518 "Dobânzi"– cu dobânzile încasate care se cuvin bugetului trezoreriei statului.
  581 "Viramente interne"– cu sumele intrate în contul de disponibil al bugetului trezoreriei statului prin schimb valutar din alt cont de trezorerie.
  751 "Venituri din vânzări și servicii"– cu sumele încasate reprezentând majorări de întârziere cuvenite bugetului trezoreriei statului.– cu sumele încasate la bugetul trezoreriei statului, reprezentând diverse venituri.
  766 "Venituri din dobânzi"– cu dobânzile încasate direct în conturile de disponibilități în lei și valută.
  -------------
  Debitarea contului 524 a fost completată conform subpct. 18.2.10., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.

  Contul 524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" se creditează prin debitul conturilor:
  121 "Rezultatul patrimonial"– la sfârșitul anului, cu sumele preluate pe baza extrasului de cont, reprezentând deficitele bugetelor trezoreriilor teritoriale din anul curent, evidențiat în contabilitatea trezoreriilor teritoriale.
  481 «Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate»*)– la sfârșitul exercițiului financiar, cu deficitele bugetului trezoreriei statului ale unităților descentralizate ale trezoreriei statului preluate în contul trezoreriei centrale.
  Cap. IX din ORDINUL nr. 2.373 din 3 octombrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 796 din 10 octombrie 2016 prevede:IX. În întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se efectuează următoarele:1.1. Din conținutul conturilor se elimină corespondențele cu conturile 481 "Decontări între instituția superioară și instituțiile subordonate" și 482 "Decontări între instituții subordonate" care reglementează raporturile de decontare intervenite între instituții, reprezentând valoarea activelor fixe, a materialelor transmise și primite în vederea executării unor acțiuni în cadrul instituției publice.1.2. Conturile eliminate: 48102 "Decontări privind activele fixe", 4810200 "Decontări privind activele fixe", 48103 "Decontări privind stocurile" și 4810300 "Decontări privind stocurile", respectiv 482 "Decontări între instituții subordonate" se înlocuiesc cu următoarele conturi: 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice" și 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", după caz.2. Soldurile debitoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice". Soldurile creditoare ale conturilor 4810200 "Decontări privind activele fixe" și 4810300 "Decontări privind stocurile" se transpun în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice3. Soldul debitor al contului 482 "Decontări între instituții subordonate" se transpune în contul 6580101 "Alte cheltuieli operaționale - transfer active fixe și stocuri între instituții publice", iar soldul creditor se transpune în contul 7790101 "Venituri, bunuri și servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe și stocuri între instituții publice"." Notă
  770 "Finanțarea de la buget"– la sfârșitul perioadei, cu totalul plăților nete.
  -------------
  Creditarea contului 524 a fost completată conform subpct. 18.2.10., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.

  Grupa 55 ""Disponibil din fonduri cu destinație specială"
  Grupa 55 ""Disponibil din fonduri cu destinație specială" cuprinde următorul cont:
  555 "Disponibil al fondului de risc".
  ------------
  Grupa 55 "Disponibil din fonduri cu destinație specială" a fost introdusă de subpct. 4, lit. A, pct. 1 al pct. VIII din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.

  Contul 555 "Disponibil al fondului de risc" se dezvoltă pe structura următoarelor conturi sintetice de gradul II și III:
  55501 "Disponibil al fondului de risc în lei";
  5550101 "Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie";
  5550102 "Disponibil al fondului de risc în lei la instituții de credit";
  5550103 "Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie în curs de clarificare";
  55503 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";
  5550300 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent";
  55504 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți";
  5550400 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți".

  Contul 5550101 "Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie"
  Cu ajutorul acestui cont Trezoreria centrală ține evidența disponibilităților pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor de către stat a împrumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituțiile creditoare, precum și din împrumuturile contractate direct de stat și subîmprumutate beneficiarilor.
  Contul 5550101 "Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează sumele încasate sub formă de comisioane de la beneficiarii împrumuturilor garantate, dobânzile și penalitățile de întârziere aplicate, potrivit legii, dobânzile acordate la disponibilitățile din cont, sumele primite din bugetul de stat în completare, precum și din alte surse prevăzute de lege iar în credit cu soldul debitor al contului de venituri al bugetului fondului de risc în vederea închiderii acestuia la finele exercițiului financiar.
  Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitățile existente la un moment dat.
  Contabilitatea analitică se ține pe: cod sector, sursa de finanțare și clasificație venituri.
  Contul 5550101 "Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie" se debitează prin creditul conturilor:
  461 "Debitori"– cu comisioanele încasate de la beneficiarii împrumuturilor garantate, potrivit legii;– cu sumele încasate reprezentând dobânzile și penalitățile de întârziere;– cu sumele încasate reprezentând rambursări de rate achitate de beneficiarii împrumuturilor garantate/ subîmprumutate.
  5180701 "Dobânzi de încasat - conturi la trezorerie"– cu dobânzile încasate aferente disponibilităților aflate în conturi la trezorerie.
  7640000 "Venituri din investiții financiare cedate"– cu sumele încasate în contul de disponibil din vânzarea acțiunilor provenite din conversia creanțelor fondului de risc.
  7770000 "Veniturile fondului de risc"– cu sumele încasate de la bugetul de stat în completarea surselor de constituire a fondului de risc.
  Contul 5550101 "Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie" se creditează prin debitul conturilor:
  5550300 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al contului de disponibil al fondului de risc în vederea închiderii acestuia.
  7770000 "Veniturile fondului de risc"– cu sumele regularizate cu bugetul de stat la finele anului în limita sumelor primite și diminuarea fondului de risc constituit.

  Contul 5550103 "Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie în curs de clarificare"
  Cu ajutorul acestui cont Trezoreria centrală ține evidența disponibilităților în curs de clarificare pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor de către stat a împrumuturilor contractate de persoanele juridice de la instituțiile creditoare, precum și din împrumuturile contractate direct de stat și subîmprumutate beneficiarilor.
  Contul 5550103 "Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie" este un cont de activ.
  În debitul contului se înregistrează sumele încasate în curs de clarificare iar în credit cu sumele încasate clarificate.
  Soldul debitor al contului reprezintă disponibilitățile în curs de clarificare existente la un moment dat.
  Contul 5550103 "Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie" se debitează prin creditul conturilor:
  4730109 "Decontări din operații în curs de clarificare - alte datorii/creanțe curente"– cu sumele încasate în contul de disponibil, evidențiate până la codificarea lor de către Direcția de specialitate din minister, în sume în curs de clarificare.
  Contul 5550103 "Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie în curs de clarificare" se creditează prin debitul conturilor:
  462 "Creditori"– cu sumele clarificate, încasate în plus de la beneficiarii garanțiilor de stat sau ai subîmprumuturilor.
  5550101 "Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie"– cu sumele încasate în contul de disponibil, codificate de către Direcția de specialitate din minister.

  Contul 5550300 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența rezultatului execuției bugetului fondului de risc, în situația în care bugetul este aprobat, potrivit prevederilor legale. Contul 5550300 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" este un cont de activ.
  În debitul contului se înregistrează excedentul bugetului fondului de risc, iar în credit deficitul acestui buget.
  Soldul debitor al contului reprezintă excedent, iar soldul creditor deficit. La sfârșitul anului contul nu prezintă sold.
  Contabilitatea analitică se ține pe: cod sector, sursa de finanțare.
  Contul 5550300 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se debitează prin creditul conturilor:
  5550101 "Disponibil al fondului de risc în lei la trezorerie"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul debitor al contului de disponibil al fondului de risc, în vederea închiderii acestuia.
  5550400 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– acoperirea deficitului anului curent din excedentul anilor precedenți.
  Contul 5550300 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent" se creditează prin debitul conturilor:
  7700000 "Finanțarea de la buget"– la sfârșitul exercițiului financiar, cu soldul plăților nete de casă efectuate din bugetul fondului de risc.
  5550400 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"– la sfârșitul exercițiului financiar, virarea excedentului bugetului aferent exercițiului curent în excedentul anului precedent.

  Contul 5550400 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența rezultatului execuției bugetului fondului de risc din anii precedenți, în situația în care bugetul este aprobat potrivit prevederilor legale. Contul 5550400 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează excedentul bugetului fondului de risc.
  Soldul debitor al contului reprezintă excedent.
  Contabilitatea analitică se ține pe: cod sector, sursa de finanțare.
  Contul 5550400 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se debitează prin creditul contului:
  5550300 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– la sfârșitul exercițiului financiar, virarea excedentului bugetului aferent exercițiului curent, în excedentul anului precedent.
  Contul 5550400 "Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți" se creditează prin debitul contului:
  5550300 "Rezultatul execuției bugetare din anul curent"– acoperirea deficitului anului curent din excedentul anilor precedenți.
  ------------
  Contul 555 "Disponibil al fondului de risc" a fost introdus de subpct. 4, lit. A, pct. 1 al pct. VIII din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014.

  Grupa 58 "Viramente interne"
  Grupa 58 "Viramente interne" cuprinde următorul cont:
  581 "Viramente interne"

  Contul 581 "Viramente interne"
  Cu ajutorul acestui cont, se ține evidența viramentelor între conturile de disponibilități.
  Contul 581 "Viramente interne" este un cont bifuncțional.
  În debitul contului se înregistrează sumele virate dintr-un cont de trezorerie în alt cont de trezorerie.
  În creditul contului se înregistrează sumele intrate într-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie.
  Contul nu prezintă sold.
  Contul 581 "Viramente interne" se debitează prin creditul conturilor:
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu sumele virate din contul de disponibil prin schimb valutar în alt cont de trezorerie– cu sumele transferate, la lichidarea depozitului.
  770 "Finanțarea de la buget"– cu sumele virate din contul de finanțare bugetară în alte conturi de trezorerie.
  Contul 581 "Viramente interne" se creditează prin debitul conturilor:
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu sumele intrate în contul de disponibil prin schimb valutar din alt cont de trezorerie.– cu sumele transferate din conturile de disponibil în conturile de depozite constituite în condițiile legii.
  524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului"– cu sumele intrate în contul de disponibil al bugetului trezoreriei statului prin schimb valutar din alt cont de trezorerie.

  Grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie"
  Grupa 59 "Ajustări pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie" cuprinde contul:– 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate".

  Contul 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate, potrivit legii.
  Contabilitatea analitică se ține pe feluri de obligațiuni emise și răscumpărate, supuse ajustării.
  Contul 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate" este un cont de pasiv, rectificativ al valorii obligațiunilor emise și răscumpărate.
  În creditul contului se înregistrează constituirea și suplimentarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate.
  În debitul contului sumele se înregistrează diminuarea sau anularea ajustărilor.
  Soldul creditor al contului reprezintă valoarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise se înregistrează răscumpărate constituite.
  Contul 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate" se creditează prin debitul contului:
  686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare"– cu sumele reprezentând constituirea și suplimentarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate, potrivit legii.
  Contul 595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate" se debitează prin creditul contului:
  786 "Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare"– cu sumele reprezentând diminuarea sau anularea ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate, potrivit legii.

  CLASA 6 "CONTURI DE CHELTUIELI"

  Din clasa 6 "Conturi de cheltuieli" fac parte următoarele grupe de conturi:
  62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terți"
  65 "Alte cheltuieli operaționale"
  66 "Cheltuieli financiare"
  67 "Alte cheltuieli finanțate din buget"
  68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere sau pierderi de valoare"
  Operațiunile evidențiate în creditul conturilor de cheltuieli se pot înregistra în debitul acestor conturi în roșu.

  Grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terți"
  Grupa 62 "Cheltuieli cu alte servicii executate de terți" cuprinde următoarele conturi:
  627 "Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate"
  628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți"
  629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale"

  Contul 627 "Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate"
  Cu ajutorul acestui cont, se ține evidența cheltuielilor cu servicii bancare și asimilate.
  Contul 627 "Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate" este un cont de activ.
  În debitul contului se înregistrează cheltuielile cu servicii bancare și asimilate.
  În creditul contului se înregistrează, la sfârșitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.
  Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operațiunilor de închidere, totalul cheltuielile cu servicii bancare și asimilate efectuate în cursul perioadei.
  La sfârșitul perioadei, după efectuarea operațiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.
  Contabilitatea analitică se ține pe fiecare sursă de finanțare pe structura clasificației bugetare.
  Contul 627 "Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate" se debitează prin creditul conturilor:
  161 "Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni"– cu valoarea comisionului de administrare aferent împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni.
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu sumele plătite reprezentând comision de gestiune aplicat la valoarea soldurilor de clearing, barter și cooperare economică cuvenit instituției de credit agreate pentru operațiunile bancare efectuate în vederea recuperării creanțelor României și derulării operațiunilor în cadrul conturilor de clearing, barter și cooperare economică.– cu alte servicii bancare plătite.
  770 "Finanțarea de la buget"– cu contravaloarea comisioanelor debitate direct în contul de disponibil pentru toate operațiunile derulate prin contul curent general al trezoreriei statului și prin conturile de valută deschise în evidențele acesteia conform legii.– cu alte sume plătite din buget pentru servicii bancare și asimilate.
  Contul 627 "Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate" se creditează prin debitul contului:
  121 "Rezultatul patrimonial"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.

  Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor cu serviciile executate de terți.
  Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți" este un cont de activ.
  În debitul contului se înregistrează cheltuielile efectuate cu servicii executate de terți.
  În creditul contului se înregistrează la sfârșitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.
  Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operațiunilor de închidere, totalul cheltuielilor cu servicii executate de terți efectuate în cursul perioadei.
  La sfârșitul perioadei, după efectuarea operațiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.
  Contabilitatea analitică se ține pe fiecare sursă de finanțare pe structura clasificației bugetare.
  Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți" se debitează prin creditul contului:
  401 "Furnizori"– cu sumele datorate pentru alte servicii executate de terți.
  Contul 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți" se creditează prin debitul contului:
  121 "Rezultatul patrimonial"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.

  Contul 629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale"
  Cu ajutorul acestui cont, se ține evidența altor cheltuieli autorizate prin dispoziții legale, cum ar fi cheltuielile efectuate din Fondul de contrapartidă, reprezentând sumele utilizate din Fondul de contrapartidă în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanțare a programelor de import sau a acordurilor de asistență financiară, aprobate prin hotărâri de guvern, cheltuielile efectuate conform legii din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante, cheltuielile din operațiunile de clearing, barter și cooperare economică, cheltuielile din recuperarea creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989 precum și alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale derulate prin trezoreria centrală.
  Contul 629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale" este un cont de activ.
  În debitul contului se înregistrează alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale.
  În creditul contului se înregistrează, la sfârșitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial sau asupra fondurilor.
  Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operațiunilor de închidere, totalul cheltuielilor privind alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale, efectuate în cursul perioadei.
  La sfârșitul perioadei, după efectuarea operațiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.
  Contabilitatea analitică se ține pe fiecare sursă de finanțare.
  Contul 629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale" se debitează prin creditul conturilor:
  161 "Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni"– cu valoarea obligațiunilor de stat emise în baza unor legi speciale, preluate în contul datoriei publice.
  462 "Creditori"– cu sumele provenite din recuperarea creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, reglementate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, cuvenite Fondului Proprietatea conform legii.– cu sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale și de plăți guvernamentale și aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de clearing, barter și cooperare economică internațională, cuvenite Fondului Proprietatea conform legii.– cu cheltuielile cuvenite operatorilor economici exportatori.– cu sumele utilizate din Fondul de contrapartidă în conformitate cu proiectele stabilite pe baza acordurilor bilaterale de finanțare a programelor de import sau a acordurilor de asistență financiară, aprobate prin hotărâri de guvern.– cu sumele utilizate din vărsămintele de privatizare și din valorificarea activelor neperformante pe destinațiile aprobate prin lege.– cu alte cheltuieli operaționale care se efectuează în contul terților potrivit dispozițiilor legale.
  462 «Creditori»– cu sumele neutilizate de beneficiarii proiectelor finanțate din Fondul de contrapartidă și restituite Fondului de contrapartidă în cadrul aceluiași exercițiu financiar - înregistrare în roșu.
  471 "Cheltuieli înregistrate în avans"– cu sumele repartizate în perioadele sau exercițiile financiare următoare pe cheltuieli, conform scadențelor.
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale.
  -------------
  Debitarea contului 629 a fost completată conform subpct. 18.2.11., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.

  Contul 629 "Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale" se creditează prin debitul conturilor:
  121 "Rezultatul patrimonial"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.
  139 "Alte fonduri"
  Eliminat.
  462 "Creditori"
  Eliminat.
  -------------
  Creditarea contului 629 a fost modificată conform subpct. 18.2.11., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.

  Grupa 65 "Alte cheltuieli operaționale"
  Grupa 65 "Alte cheltuieli operaționale" cuprinde următorul cont:
  654 "Pierderi din creanțe și debitori diverși"

  Contul 654 "Pierderi din creanțe și debitori diverși"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența pierderilor din creanțe și debitori diverși.
  În debitul contului se înregistrează cheltuielile din pierderi din creanțe și debitori diverși.
  În creditul contului, la sfârșitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.
  Soldul contului, înaintea operațiunilor de închidere reprezintă cheltuielile înregistrate în cursul perioadei.
  La finele perioadei, după efectuarea operațiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.
  Contul 654 "Pierderi din creanțe și debitori diverși" se debitează prin creditul conturilor:
  461 "Debitori"– cu pierderile înregistrate în cadrul operațiunilor de clearing, barter și cooperare economică conform legii
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu cheltuielile cu caracter definitiv în cadrul operațiunilor de clearing, barter și cooperare economică conform legii (anulare prin stingere sau alte modalități prevăzute de lege)
  Contul 654 "Pierderi din creanțe și debitori diverși" se creditează prin debitul contului:
  121 "Rezultatul patrimonial"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.

  Grupa 66 "Cheltuieli financiare"
  Grupa 66 "Cheltuieli financiare" cuprinde următoarele conturi:
  664 "Cheltuieli din investiții financiare cedate"
  665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"
  666 "Cheltuieli privind dobânzile"

  Contul 664 "Cheltuieli din investiții financiare cedate"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor din investiții financiare cedate.
  Contul 664 "Cheltuieli din investiții financiare cedate" este un cont de activ.
  În debitul contului se înregistrează cheltuielile din investițiile financiare cedate.
  În creditul contului, la sfârșitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.
  Soldul contului, înaintea operațiunilor de închidere reprezintă cheltuielile înregistrate în cursul perioadei.
  La finele perioadei, după efectuarea operațiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.
  Contul 664 "Cheltuieli din investiții financiare cedate" se debitează prin creditul contului:
  260 "Titluri de participare"– cu valoarea titlurilor de participare cedate sau scăzute din evidență.
  Contul 664 "Cheltuieli din investiții financiare cedate" se creditează prin debitul contului:
  121 "Rezultatul patrimonial"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.

  Contul 665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar"
  6650100 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar - diferențe de curs din reevaluarea creanțelor și datoriilor"*)
  6650200 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar - diferențe de curs din reevaluarea disponibilităților"*)
  Cu ajutorul acestui cont, se ține evidența cheltuielilor din diferențe de curs valutar.
  Contul 665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar" este un cont de activ.
  6650100 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar - diferențe de curs din reevaluarea creanțelor și datoriilor"*)
  6650200 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar - diferențe de curs din reevaluarea disponibilităților"*)
  În debitul contului se înregistrează cheltuielile din diferențele nefavorabile de curs valutar.
  În creditul contului se înregistrează, la sfârșitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial și a fondului de risc și a altor fonduri.
  Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operațiunilor de închidere, totalul cheltuielilor din diferențe de curs valutar, efectuate în cursul perioadei.
  La sfârșitul perioadei, după efectuarea operațiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.
  Contabilitatea analitică se ține pe fiecare sursă de finanțare și pe structura clasificației bugetare, după caz.
  Contul 665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar" se debitează prin creditul conturilor:
  6650100 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar - diferențe de curs din reevaluarea creanțelor și datoriilor"*)
  6650200 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar - diferențe de curs din reevaluarea disponibilităților"*)
  161 "Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni"– cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate la răscumpărarea împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni exprimate în valută.– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni exprimate în valută.
  164 "Împrumuturi interne și externe contractate de stat"– cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate la rambursarea împrumuturilor.– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor.
  165 "Împrumuturi interne și externe garantate de stat"– cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate la rambursarea împrumuturilor.– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea împrumuturilor.
  168 "Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate"– la sfârșitul perioadei, cu diferențele nefavorabile de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate în valută.
  448 "Alte datorii și creanțe cu bugetul"– cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării datoriilor în valută față de buget sau față de structuri asimilate.
  461 "Debitori"– cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma încasării debitorilor în valută.– la sfârșitul perioadei cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării soldurilor debitorilor exprimate în valută.
  462 "Creditori"– cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma lichidării datoriilor în valută.– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor creditorilor exprimate în valută.
  468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii"– cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma rambursării împrumuturilor acordate în valută.– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării împrumuturilor în valută.
  473 "Decontări din operații în curs de clarificare"– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de decontări în curs de clarificare în valută.
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate în urma reevaluării soldurilor conturilor de disponibil în valută.– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de clearing, barter și cooperare economică prin care se derulează contractele de export și import încheiate în cadrul acordurilor guvernamentale.
  518 "Dobânzi"– la sfârșitul perioadei, cu diferențele de curs valutar nefavorabile rezultate din reevaluarea dobânzilor de încasat aferente disponibilităților în valută.
  Contul 665 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar" se creditează prin debitul conturilor*):
  6650100 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar - diferențe de curs din reevaluarea creanțelor și datoriilor*)
  6650200 "Cheltuieli din diferențe de curs valutar - diferențe de curs din reevaluarea disponibilităților"*)
  121 "Rezultatul patrimonial"– la finele perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirea rezultatului exercițiului.
  135 "Fondul de risc"
  Eliminat.
  139 "Alte fonduri"
  Eliminat.
  -------------
  Creditarea contului 665 a fost modificată conform subpct. 18.2.11., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.
  Conform pct. II din anexa la ORDINUL nr. 845 din 25 iunie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 30 iunie 2014, în întreg cuprinsul Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează simbolurile și denumirile conturilor, precum și detalierea conturilor sintetice de gradul I pe conturile sintetice de gradul II și gradul III, potrivit prevederilor punctului I din prezentele norme metodologice. Notă
  Contul 666 "Cheltuieli privind dobânzile"
  Cu ajutorul acestui cont, se ține evidența cheltuielilor privind dobânzile.
  Contabilitatea analitică se ține pe fiecare sursă de finanțare și pe structura clasificației bugetare, după caz.
  În debitul contului se înregistrează cheltuielile privind dobânzile.
  În creditul contului se înregistrează, la sfârșitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.
  Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operațiunilor de închidere, totalul cheltuielilor privind dobânzile, efectuate în cursul perioadei.
  La sfârșitul perioadei, după efectuarea operațiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.
  Contul 666 "Cheltuieli privind dobânzile" se debitează prin creditul conturilor:
  168 «Dobânzi aferente împrumuturilor și datoriilor asimilate»– cu valoarea dobânzilor datorate, calculate în baza dreptului constatat (accrual), pentru împrumuturi și datorii asimilate, aferente perioadei de raportare.
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu contravaloarea dobânzilor aferente conturilor în valută de clearing, barter și cooperare economică calculate în favoarea celorlalte țări participante în cadrul operațiunilor de export și import din cadrul acordurilor guvernamentale cu decontare în conturile de clearing, barter și cooperare economică.– cu sumele plătite reprezentând dobânzi.
  518 "Dobânzi"– cu dobânzile datorate aferente împrumuturilor pe termen scurt primite și disponibilităților aflate în conturi bancare.
  -------------
  Debitarea contului 666 a fost modificată conform subpct. 18.2.11., 18.2., pct. 18 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013.

  666 "Cheltuieli privind dobânzile" se creditează prin debitul contului:
  121 "Rezultatul patrimonial"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.

  Grupa 67 "Alte cheltuieli finanțate din buget"
  Grupa 67 "Alte cheltuieli finanțate din buget" cuprinde următoarele conturi:
  670 "Subvenții"
  672 "Transferuri de capital între unități ale administrației publice"
  673 "Transferuri interne"
  674 "Transferuri în străinătate"
  675 "Contribuția României la Bugetul Uniunii Europene"
  679 "Alte cheltuieli"

  Contul 670 "Subvenții"
  Cu ajutorul acestui cont, se ține evidența cheltuielilor reprezentând subvenții acordate de la buget.
  Contul 670 "Subvenții" este un cont de activ.
  Contabilitatea analitică se ține pe fiecare sursă de finanțare, pe structura clasificației bugetare.
  În debitul contului se înregistrează, în cursul anului, cheltuielile cu subvențiile acordate de la buget.
  În creditul contului se înregistrează, la sfârșitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.
  Soldul debitor reprezintă, înainte de închidere, totalul cheltuielilor cu subvențiile acordate în cursul perioadei.
  La sfârșitul perioadei, după efectuarea operațiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.
  Contul 670 "Subvenții" se debitează prin creditul contului:
  770 "Finanțarea de la buget"– cu plățile efectuate din contul de finanțare bugetară reprezentând subvenții acordate de la buget.
  Contul 670 "Subvenții" se creditează prin debitul contului:
  121 "Rezultatul patrimonial"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.

  Contul 672 "Transferuri de capital între unități ale administrației publice"
  Cu ajutorul acestui cont, se ține evidența cheltuielilor privind transferurile de capital între unități ale administrației publice.
  Contul 672 "Transferuri de capital între unități ale administrației publice" este un cont de activ.
  Contabilitatea analitică se ține pe fiecare sursă de finanțare, pe structura clasificației bugetare.
  În debitul contului se înregistrează, în cursul anului, cheltuielile privind transferurile de capital între unități ale administrației publice.
  În creditul contului se înregistrează, la sfârșitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.
  Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operațiunilor de închidere, totalul cheltuielilor privind transferurile de capital între unități ale administrației publice, efectuate în cursul perioadei.
  La sfârșitul perioadei, după efectuarea operațiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.
  Contul 672 "Transferuri de capital între unități ale administrației publice" se debitează prin creditul contului:
  770 "Finanțarea de la buget"– cu plățile efectuate din contul de finanțare bugetară reprezentând transferuri de capital între unități ale administrației publice acordate de la buget.
  Contul 672 "Transferuri de capital între unități ale administrației publice" se creditează prin debitul contului:
  121 "Rezultatul patrimonial"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.
  770 "Finanțarea de la buget"– sfârșitul anului, cu sumele regularizate cu bugetul statului.

  Contul 673 "Transferuri interne"
  Cu ajutorul acestui cont, se ține evidența cheltuielilor privind transferurile interne.
  Contul 673 "Transferuri interne" este un cont de activ.
  Contabilitatea analitică se ține pe fiecare sursă de finanțare, pe structura clasificației bugetare.
  În debitul contului se înregistrează cheltuielile privind transferurile interne.
  În creditul contului se înregistrează, la sfârșitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.
  Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operațiunilor de închidere, totalul cheltuielilor privind transferurile interne, efectuate în cursul perioadei.
  La sfârșitul perioadei, după efectuarea operațiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.
  Contul 673 "Transferuri interne" se debitează prin creditul contului:
  770 "Finanțarea de la buget"– cu plățile efectuate din contul de finanțare bugetară reprezentând transferuri interne.
  Contul 673 "Transferuri interne" se creditează prin debitul conturilor:
  121 "Rezultatul patrimonial"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.

  Contul 674 "Transferuri în străinătate"
  Cu ajutorul acestui cont, se ține evidența cheltuielilor privind transferurile în străinătate.
  Contul 674 "Transferuri în străinătate" este un cont de activ.
  Contabilitatea analitică se ține pe fiecare sursă de finanțare, pe structura clasificației bugetare.
  În debitul contului se înregistrează cheltuielile privind transferurile în străinătate.
  În creditul contului se înregistrează, la sfârșitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.
  Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operațiunilor de închidere, totalul cheltuielilor privind transferurile în străinătate, efectuate în cursul perioadei.
  La sfârșitul perioadei, după efectuarea operațiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.
  Contul 674 "Transferuri în străinătate" se debitează prin creditul contului:
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu plățile efectuate la extern reprezentând transferuri în străinătate.
  770 "Finanțarea de la buget"– cu plățile efectuate din contul de finanțare bugetară reprezentând transferuri în străinătate.
  Contul 674 "Transferuri în străinătate" se creditează prin debitul conturilor:
  121 "Rezultatul patrimonial"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.

  Contul 675 "Contribuția României la Bugetul Uniunii Europene"
  Cu ajutorul acestui cont, se ține evidența cheltuielilor reprezentând contribuția României la Bugetul Uniunii Europene.
  Contul 675 "Contribuția României la Bugetul Uniunii Europene" este un cont de activ.
  Contabilitatea analitică se ține pe fiecare sursă de finanțare, pe structura clasificației bugetare.
  În debitul contului se înregistrează cheltuielile privind contribuția României la bugetul Uniunii Europene.
  În creditul contului se înregistrează la sfârșitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.
  Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operațiunilor de închidere, totalul cheltuielilor privind contribuția României la bugetul Uniunii Europene efectuate în cursul perioadei.
  La sfârșitul perioadei, după efectuarea operațiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.
  Contul 675 "Contribuția României la Bugetul Uniunii Europene" se debitează prin creditul contului:
  459 "Sume datorate bugetului Uniunii Europene"– cu sumele datorate bugetului Uniunii Europene reprezentând contribuția României la Bugetul Uniunii Europene.
  Contul 675 "Contribuția României la Bugetul Uniunii Europene" se creditează prin debitul contului:
  121 "Rezultatul patrimonial"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.

  Contul 679 "Alte cheltuieli"
  Cu ajutorul acestui cont, se ține evidența altor cheltuieli suportate de la buget.
  Contul 679 "Alte cheltuieli" este un cont de activ.
  Contabilitatea analitică se ține pe fiecare sursă de finanțare, pe structura clasificației bugetare.
  În debitul contului se înregistrează alte cheltuieli suportate de la buget.
  În creditul contului se înregistrează, la sfârșitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.
  Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operațiunilor de închidere, totalul altor cheltuieli efectuate în cursul perioadei.
  La sfârșitul perioadei, după efectuarea operațiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.
  Contul 679 "Alte cheltuieli" se debitează prin creditul conturilor:
  512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit"– cu sumele plătite din contul de disponibil reprezentând alte cheltuieli.
  770 "Finanțarea de la buget"– cu plățile efectuate din contul de finanțare bugetară reprezentând alte cheltuieli.
  Contul 679 "Alte cheltuieli" se creditează prin debitul contului:
  121 "Rezultatul patrimonial"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.

  Grupa 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere"
  Grupa 68 "Cheltuieli cu amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere" cuprinde următoarele conturi:
  681 "Cheltuieli operaționale privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere"
  686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderea de valoare"

  Contul 681 "Cheltuieli operaționale privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor operaționale privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere.
  Contul 681 "Cheltuieli operaționale privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere" este un cont de activ.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  6812 "Cheltuieli operaționale privind provizioanele"
  6814 "Cheltuieli operaționale privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante"
  Contabilitatea analitică se ține pe fiecare sursă de finanțare, pe structura clasificației bugetare.
  În debitul contului se înregistrează, cheltuielile operaționale privind amortizările, provizioanele și ajustările.
  În creditul contului se înregistrează, la sfârșitul perioadei, repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.
  Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operațiunilor de închidere a cheltuielilor operaționale privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere efectuate în cursul perioadei.
  La sfârșitul perioadei, după efectuarea operațiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.
  Contul 681 "Cheltuieli operaționale privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere" se debitează prin creditul conturilor:
  151 "Provizioane"– cu sumele reprezentând constituirea sau majorarea provizioanelor și ajustărilor pentru depreciere.
  496 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori"– cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor-debitori.
  497 "Ajustări pentru deprecierea creanțelor bugetare"– cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor bugetare.
  Contul 681 "Cheltuieli operaționale privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru depreciere" se creditează prin debitul contului:
  121 "Rezultatul patrimonial"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.

  Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderi de valoare"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderi de valoare.
  Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderi de valoare" este un cont de activ.
  Contul se detaliază pe următoarele conturi sintetice de gradul II:
  6883 "Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderi de valoare a activelor financiare"
  6868 "Cheltuieli financiare privind primele de rambursare a obligațiunilor"
  Contabilitatea analitică se ține pe fiecare sursă de finanțare, pe structura clasificației bugetare.
  În debitul contului se înregistrează cheltuielile financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderi de valoare.
  În creditul contului, la sfârșitul perioadei, se înregistrează repartizarea cheltuielilor asupra contului de rezultat patrimonial.
  Soldul debitor al contului reprezintă, înaintea operațiunilor de închidere, cheltuielile financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderi de valoare efectuate în cursul perioadei.
  La sfârșitul perioadei, după efectuarea operațiunilor de închidere, contul nu prezintă sold.
  Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderi de valoare" se debitează prin creditul contului:
  296 "Ajustări pentru pierderi de valoare a activelor financiare"– cu sumele reprezentând constituirea sau suplimentarea ajustărilor pentru pierderi de valoare a activelor financiare.
  595 "Ajustări pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate"– cu sumele reprezentând constituirea și suplimentarea ajustărilor pentru pierderea de valoare a obligațiunilor emise și răscumpărate, potrivit legii.
  770 "Finanțarea de la buget"– cu plățile efectuate din contul de finanțare bugetară reprezentând cheltuieli privind primele de rambursare a obligațiunilor.
  Contul 686 "Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele și ajustările pentru pierderi de valoare" se creditează prin debitul contului:
  121 "Rezultatul patrimonial"– la sfârșitul perioadei, cu soldul debitor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.

  CLASA 7 "CONTURI DE VENITURI ȘI FINANȚĂRI"

  Din clasa 7 "Conturi de venituri și finanțări" fac parte următoarele grupe:
  grupa 71 "Alte venituri operaționale"
  grupa 75 "Venituri nefiscale"
  grupa 76 "Venituri financiare"
  grupa 77 "Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială, fonduri cu destinație specială"
  grupa 78 "Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare"
  Operațiunile evidențiate în debitul conturilor de venituri și finanțări se pot înregistra în creditul acestor conturi în roșu.

  Grupa 71 "Alte venituri operaționale"
  Grupa 71 "Alte venituri operaționale" cuprinde următoarele conturi:
  714 "Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși"
  718 "Alte venituri ale trezoreriei centrale"
  719 Eliminat*)
  Contul 714 "Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența creanțelor reactivate
  Contul 714 "Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși" este un cont de pasiv.
  În creditul contului se înregistrează veniturile realizate, constând în debite sau creanțe reactivate.
  În debitul se înregistrează, la sfârșitul perioadei, veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  La sfârșitul perioadei, contul nu prezintă sold.
  Contabilitatea analitică se ține pe fiecare sursă de finanțare, pe structura clasificației bugetare.
  Contul 714 "Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși" se creditează prin debitul conturilor:
  461 "Debitori"– cu valoarea debitelor reactivate.
  Contul 714 "Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși" se debitează prin creditul contului:
  121 "Rezultatul patrimonial"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.

  Contul 718 "Alte venituri ale trezoreriei centrale"
  Cu ajutorul acestui cont se ține evidența altor venituri operaționale ce decurg din activitatea trezoreriei centrale.
  Contul 718 "Alte venituri ale trezoreriei centrale" este un cont de pasiv.
  În creditul contului se înregistrează alte venituri operaționale.
  În debitul contului se înregistrează la sfârșitul perioadei veniturile încorporate în contul de rezultat patrimonial.
  Soldul creditor al contului reprezintă, înainte de închidere, totalul veniturilor realizate în cursul perioadei.
  La sfârșitul perioadei contul nu prezintă sold.
  Contul 718 "Alte venituri ale trezoreriei centrale" se creditează prin debitul contului:
  461 "Debitori"– cu sumele datorate de operatorii economici angajați în operațiunile de clearing, barter și cooperare economică, reprezentând majorări de întârziere pentru neplata obligațiilor.– cu sumele de încasat provenite din recuperarea creanțelor României provenite din activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională, derulată înainte de 31 decembrie 1989.– cu sumele datorate din alte operațiuni derulate prin trezoreria centrală.
  Contul 718 "Alte venituri ale trezoreriei centrale" se debitează prin creditul contului:
  121 "Rezultatul patrimonial"– la sfârșitul perioadei, cu soldul creditor al contului în vederea închiderii acestuia și stabilirii rezultatului patrimonial.
  Contul 719 "Alte venituri operaționale"
  Eliminat*).
  -------------
  *) Conform pct. 7 din anexa la ORDINUL nr. 2.021 din 17 decembrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 24 decembrie 2013, conturile 701 "Venituri din vânzarea produselor finite", 702 "Venituri din vânzarea semifabricatelor", 703 "Venituri din vânzarea produselor reziduale", 704 "Venituri din lucrări executate și servicii prestate", 705 "Venituri din studii și cercetări", 706 "Venituri din chirii", 707 "Venituri din vânzarea mărfurilor", 708 "Venituri din activități diverse", 719 "Alte venituri operaționale", 790 "Venituri din despăgubiri din asigurări" care au fost eliminate, au fost înlocuite cu următoarele conturi: 735 "Impozite și taxe pe bunuri și servicii", 739 "Alte impozite și taxe fiscale", 750 "Venituri din proprietate" și 751 "Venituri din vânzări de bunuri și servicii", după caz, potrivit "TABELULUI DE CORESPONDENȚĂ ÎNTRE CONTURILE CONTABILE DE VENITURI ȘI CODURILE BUGETARE DIN CLASIFICAȚIA INDICATORILOR PRIVIND FINANȚELE PUBLICE - VENITURI", prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.
  *Font 7*┌───────┬─────────────────────────────────────────┬────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Simbol │ │ │Capitol │ ││cont │ DENUMIRE CONT │ │Subcapi-│ CLASIFICAȚIA BUGETARĂ ││ │ │ │ tol │ ││ │ │ │Paragraf│ │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ │ │VENITURI │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ │ │ I. │ │VENITURI CURENTE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Gr. 73 │VENITURI FISCALE │ A │ │VENITURI FISCALE │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350000│Impozite și taxe pe bunuri și servicii │ A4 │ │IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350100│Taxa pe valoarea adăugată │ │ 10 │Taxa pe valoarea adăugată ││ │ │ │ 10.01 │ Taxa pe valoarea adăugată încasată*) ││ │ │ │10.01.01│ TVA încasată pentru operațiuni interne*) ││ │ │ │10.01.02│ TVA încasată pentru importurile de bunuri*) ││ │ │ │10.01.03│ TVA pentru servicii electronice prestate de persoane impozabile ││ │ │ │ │ nestabilite în cadrul comunității, pentru persoane neimpozabile ││ │ │ │ │ stabilite în România ││ │ │ │10.01.04│ TVA plătită de persoane impozabile nestabilite în România și care pot ││ │ │ │ │ fi scutite de obligația înregistrării în scopuri de TVA, când ││ │ │ │ │ efectuează în România una sau mai multe operațiuni pentru care este ││ │ │ │ │ obligată la plata taxei *) ││ │ │ │10.01.05│ T.V.A. de plată pentru transferul unor active, rezultată ca urmare a ││ │ │ │ │ ajustărilor ││ │ │ │ 10.02 │ T.V.A restituită (se scade) *) ││ │ │ │10.02.01│ Restituiri pentru societăți cu sediul în U.E.*) ││ │ │ │10.02.02│ Restituiri pentru țări terțe care au tranzacții cu România *) ││ │ │ │10.02.03│ Alte restituiri *) ││ │ │ │10.02.04│ Restituiri către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA ││ │ │ │ │ în România ││ │ │ │ 10.03 │ Majorări de întârziere aferente TVA *) ││ │ │ │ 10.04 │ TVA aferent serviciilor electronice prestate de persoane impozabile ││ │ │ │ │ nestabilite în comunitate, dar înregistrate în scopuri de TVA în ││ │ │ │ │ România, către persoane neimpozabile stabilite în alte state membre ││ │ │ │ │ (se scade) │├───────┼─────────────────────────────────────────┼────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│7350200│Sume defalcate din TVA │ │ 11 │Sume defalcate din TVA (se scad) ││ │ │ │ 11.01 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea ││ │ │ │ │ cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad) ││ │ │ │ 11.02 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea ││ │ │ │ │ cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, ││ │ │ │ │ municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad) ││ │ │ │ 11.05 │ Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad) ││ │ │ │ 11.06 │ Sume defa