LEGE nr. 158 din 20 octombrie 1999privind constituirea şi funcţionarea Consiliului Naţional pentru Mediu şi Dezvoltare Durabila
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 513 din 22 octombrie 1999    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Se constituie Consiliul Naţional pentru Mediu şi Dezvoltare Durabila, organism autonom de interes public, cu personalitate juridică, având sediul în municipiul Bucureşti. (2) Scopul şi funcţia principala ale Consiliului Naţional pentru Mediu şi Dezvoltare Durabila, denumit în continuare Consiliul naţional, sunt de a oferi un cadru instituţional organizat de consultare şi dialog între reprezentanţii autorităţilor publice ale statului şi cei ai societăţii civile, asupra problemelor fundamentale ce privesc politicile, programele şi planurile de acţiuni actuale şi de perspectiva pentru implementarea obiectivelor dezvoltării durabile în sectoarele economice şi sociale, la nivel naţional şi local.  +  Articolul 2În activitatea sa Consiliul naţional va avea în vedere punerea în aplicare a obiectivelor şi recomandărilor Agendei 21, adoptată de Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare de la Rio de Janeiro din anul 1992, în conformitate cu deciziile şi rezoluţiile Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite referitoare la implementarea Agendei 21.  +  Capitolul 2 Componenta Consiliului naţional  +  Articolul 3 (1) Consiliul naţional are în componenta reprezentanţi ai: a) ministerelor şi celorlalte organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, cu atribuţii în elaborarea şi punerea în aplicare a Strategiei naţionale pentru mediu şi dezvoltare durabila; b) forurilor academice; c) Consiliului Economic şi Social; d) Asociaţiei Băncilor din România; e) asociaţiilor şi organizaţiilor, precum şi personalităţi ştiinţifice, al căror profil de activitate are legătură cu obiectivele Consiliului naţional. (2) Desemnarea reprezentanţilor se face de către conducătorii autorităţilor publice şi ai forurilor academice, în baza prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional.  +  Articolul 4Calitatea de membru în Consiliul naţional se obţine pe bază de voluntariat, prin scrisoare de aderare.  +  Articolul 5Consiliul naţional se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi ale regulamentului sau de organizare şi funcţionare.  +  Capitolul 3 Atribuţiile Consiliului naţional  +  Articolul 6 (1) Atribuţiile principale ale Consiliului naţional sunt: a) acţionează pentru implementarea obiectivelor dezvoltării durabile a tarii în toate sectoarele economice şi sociale, prin realizarea unui consens social între societatea civilă şi autorităţile publice, bazat pe dialog, transparenta şi responsabilitate în procesul de elaborare şi de aplicare a deciziilor privind politica şi strategia dezvoltării economico-sociale; b) contribuie la promovarea recomandărilor şi la realizarea obiectivelor Agendei 21 naţionale pentru dezvoltare durabila; sprijină autorităţile administraţiei publice locale în vederea elaborării şi aplicării în profil teritorial a agendelor 21 locale; c) contribuie la consolidarea cadrului instituţional pentru facilitarea participării sectoarelor neguvernamentale şi a reprezentanţilor societăţii civile la procesul de elaborare a deciziilor privind strategia dezvoltării economico-sociale a tarii; d) acţionează ca instrument al cooperării şi integrării pe plan european şi mondial, prin dezvoltarea şi aprofundarea legăturilor cu instituţiile similare. (2) Consiliul naţional va îndeplini şi alte atribuţii prevăzute în acte normative. (3) Consiliul naţional se poate afilia la organizaţii internaţionale similare.  +  Articolul 7 (1) În îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 6 Consiliul naţional: a) analizează obiectivele şi recomandările Agendei 21 şi, pe aceasta baza, face propuneri şi recomandări pentru implementarea acestora în strategiile, politicile, programele şi planurile de acţiuni sectoriale, precum şi în Strategia naţionala şi în Planul naţional de acţiuni pentru mediu şi dezvoltare durabila, potrivit cerinţelor interesului naţional şi în acord cu politicile, strategiile, programele şi planurile de acţiuni pentru mediu şi dezvoltare durabila puse în aplicare la nivel regional, european şi mondial; b) face analiza periodică a obiectivelor Strategiei naţionale şi ale Planului naţional de acţiuni pentru mediu şi dezvoltare durabila şi, pe aceasta baza, face propuneri şi recomandări pentru integrarea acestora în strategiile, programele şi planurile de acţiuni sectoriale şi locale; c) solicita şi dezbate rapoartele privind starea mediului şi a diverselor sectoare social-economice, elaborate conform legii, şi, pe aceasta baza, face propuneri şi recomandări pentru stimularea acţiunii concertate a autorităţilor publice şi a societăţii civile în direcţia îndeplinirii obiectivelor dezvoltării durabile la nivel local şi naţional. (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) lit. c) se elaborează de ministere şi de alte instituţii şi organizaţii guvernamentale, care au responsabilităţi şi competente de coordonare a diverselor sectoare de activitate şi concura la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabila a tarii. (3) Consiliul naţional are dreptul să solicite de la orice persoană juridică de drept public sau privat datele şi informaţiile necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, iar aceste persoane au obligaţia să le transmită, cu respectarea normelor legale în vigoare. (4) Păstrarea şi folosirea datelor şi informaţiilor prezentate Consiliului naţional, potrivit prevederilor alin. (2) şi (3), se vor face cu respectarea gradului de confidenţialitate precizat de emitent.  +  Capitolul 4 Organizarea, funcţionarea şi conducerea Consiliului naţional  +  Articolul 8 (1) Consiliul naţional îşi desfăşoară activitatea în cadrul: a) conferinţelor ordinare şi extraordinare; b) reuniunilor secţiunilor de lucru; c) sesiunilor grupelor de lucru. (2) Conferinţele ordinare se organizează din 2 în 2 ani.Conferinţele extraordinare se organizează ori de câte ori este necesar. (3) Reuniunile secţiunilor de lucru au loc cel puţin o dată pe an. (4) Grupele de lucru îşi desfăşoară activitatea potrivit programului stabilit de conferinţele Consiliului naţional şi/sau de secţiunile de lucru. (5) Procedura de convocare, organizare şi desfăşurare a conferinţelor ordinare şi extraordinare, a reuniunilor secţiunilor de lucru şi a sesiunilor grupelor de lucru, precum şi competentele de analiza ale acestora se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional. (6) În îndeplinirea atribuţiilor şi competentelor pe care le au potrivit dispoziţiilor prezentei legi şi prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional: a) conferinţele Consiliului naţional adopta hotărâri şi rezoluţii cu caracter de recomandare, în atenţia autorităţilor publice şi a societăţii civile; b) reuniunile secţiunilor de lucru elaborează recomandări pe care le supun dezbaterii în conferinţele Consiliului naţional; c) grupele de lucru elaborează şi adopta recomandări pe care le supun dezbaterii reuniunilor secţiunilor de lucru.  +  Articolul 9 (1) În intervalul dintre conferinţele ordinare, coordonarea activităţii Consiliului naţional se asigura de către Comitetul executiv, care se constituie potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional. (2) Comitetul executiv îşi alege un preşedinte, 2 vicepreşedinţi şi un raportor. (3) Secţiunile de lucru ale Consiliului naţional se stabilesc prin regulamentul sau de organizare şi funcţionare. (4) Vicepreşedinţii Comitetului executiv coordonează activitatea secţiunilor de lucru ale Consiliului naţional. (5) Atribuţiile Comitetului executiv şi ale secretariatului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional.  +  Articolul 10 (1) Consiliul naţional are buget propriu, care se constituie din următoarele surse: a) credite alocate de la bugetul de stat prin legile bugetare anuale; b) cotizatii, contribuţii şi donaţii ale instituţiilor şi organizaţiilor neguvernamentale reprezentate în Consiliul naţional; c) donaţii şi contribuţii ale altor persoane fizice şi juridice, inclusiv din partea unor organizaţii internaţionale. (2) Ministerul Finanţelor va elabora, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, norme metodologice pentru evidentierea în contabilitate a fondurilor extrabugetare. (3) De la bugetul de stat, potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), se aloca fonduri pentru următoarele categorii de cheltuieli: a) cheltuielile de întreţinere şi funcţionare şi cheltuielile de capital, care se vor stabili anual; b) indemnizaţiile pentru preşedinte, vicepreşedinţi şi raportorul Comitetului executiv.  +  Articolul 11 (1) Pentru activitatea depusa preşedintele, vicepreşedinţii şi raportorul Comitetului executiv primesc o indemnizaţie lunară. Cuantumul indemnizaţiei se stabileşte prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional. (2) Din fondurile constituite în cadrul bugetului Consiliului naţional, din sursele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b) şi c), se pot aloca sumele necesare următoarelor categorii de cheltuieli: a) acoperirea integrală a cheltuielilor prevăzute la art. 10 alin. (3), dacă fondurile alocate în acest scop prin creditele bugetare nu sunt suficiente; b) indemnizaţiile pentru responsabilii şi membrii grupelor de lucru, pentru perioada lucrata în serviciul Consiliului naţional; c) alte cheltuieli ale Consiliului naţional, pentru buna organizare şi funcţionare a activităţii sale.  +  Capitolul 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 12 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va constitui o comisie pregătitoare a primei conferinţe ordinare a Consiliului naţional. (2) Comisia pregătitoare va fi compusa din 15 persoane desemnate oficial din cadrul autorităţilor, asociaţiilor şi organizaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1). Coordonatorul comisiei va fi ales la prima sa întrunire, după o procedură stabilită de autoritatea centrala pentru protecţia mediului. (3) Comisia pregătitoare are următoarele atribuţii: a) face demersurile oficiale necesare constituirii Consiliului naţional, potrivit prevederilor art. 3 şi 4; b) face înregistrarea oficială a instituţiilor, asociaţiilor şi organizaţiilor în Consiliul naţional; c) elaborează proiectul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional; d) organizează şi convoacă prima conferinţa ordinară a Consiliului naţional. (4) Comisia pregătitoare îşi încetează activitatea după prima conferinţa a Consiliului naţional, care va fi convocată într-un interval de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 13 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional se dezbate şi se adoptă de Conferinţa Consiliului naţional, în prima sa reuniune. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional, componenta Consiliului naţional, a Comitetului executiv, precum şi rezoluţiile şi documentele cu caracter de recomandare, adoptate în cadrul Consiliului naţional, se dau publicităţii.  +  Articolul 14Guvernul va întreprinde demersurile necesare în scopul atribuirii unui spaţiu corespunzător pentru sediul Consiliului naţional.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 20 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILOR,ACSINTE GASPAR--------------