ORDIN nr. 1.307 din 29 decembrie 2017privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1044 din 29 decembrie 2017  Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 2.967 din 29 decembrie 2017 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) și (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul VIII, după tabelul „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2017“ se introduce un nou tabel cu următorul cuprins:Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru trimestrul I an 2018 - mii lei -
  Denumire program de sănătateCredite de angajament trimestrul I an 2018Credite bugetare trimestrul I an 2018
  Programul național de oncologie, din care:405.043,82412.376,63
  Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)*)352.486,23357.906,85
  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT8.878,507.907,51
  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare128,0073,45
  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți 546,21635,21
  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulți și copii)42.975,1345.842,99
  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți29,7510,62
  Programul național de diabet zaharat272.434,75281.067,89
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană13.405,7512.914,60
  Programul național de tratament pentru boli rare*)50.384,7547.014,17
  Programul național de tratament al bolilor neurologice33.289,4239.166,46
  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei 50.572,2150.634,08
  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)4.684,755.160,18
  Programul național de boli endocrine650,25723,49
  Programul național de ortopedie20.136,1817.758,72
  Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice158,25166,43
  Programul național de boli cardiovasculare32.243,2136.649,88
  Programul național de sănătate mintală440,25338,64
  Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care:5.887,964.406,88
  Subprogramul de radiologie intervențională 3.548,002.958,37
  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos 2.056,71873,23
  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil108,2565,01
  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular175,00510,27
  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică258.410,65258.410,65
  TOTAL1.147.742,201.166.788,70
  Cost-volum62.038,6960.794,04
  TOTAL GENERAL1.209.780,891.227.582,74
  Notă
  *) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.
  2. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Indicatori de evaluare“ punctul 1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) număr de bolnavi cu boala Fabry: 31;3. La capitolul IX titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unități care derulează programul“ punctul 5, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:p) Spitalul Municipal de Urgență «Elena Beldiman» Bârlad.
   +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate și unitățile de specialitate prin care se derulează programe naționale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Laurențiu Teodor Mihai
  București, 29 decembrie 2017.Nr. 1.307.----