HOTĂRÂRE nr. 927 din 20 decembrie 2017pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 521/2016 privind atribuțiile, organizarea, funcționarea, numărul de posturi și structura organizatorică ale Laboratorului de control doping și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 521/2016 privind atribuțiile, organizarea, funcționarea, numărul de posturi și structura organizatorică ale Laboratorului de control doping și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 1 august 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Laboratorul de control doping este condus de un director, selectat în urma concursului organizat cu respectarea condițiilor generale prevăzute de legislația muncii și a condițiilor specifice de ocupare impuse prin Standardul internațional pentru laboratoare.2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Persoana selectată în urma concursului prevăzut la alin. (1) este numită în funcție prin ordin al secretarului general al Guvernului.3. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) În activitatea de conducere a Laboratorului de control doping, directorul este ajutat de un director științific, selectat în urma concursului organizat cu respectarea condițiilor generale prevăzute de legislația muncii și a condițiilor specifice de ocupare impuse prin Standardul internațional pentru laboratoare.4. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Persoana selectată în urma concursului prevăzut la alin. (1) este numită în funcție prin ordin al secretarului general al Guvernului.5. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) În caz de vacantare a postului de director, conducerea Laboratorului de control doping se asigură de un director interimar, numit prin ordin al secretarului general al Guvernului pentru o perioadă de maximum 45 de zile, până la ocuparea prin concurs a postului, conform prevederilor art. 4 alin. (1).(3) În caz de vacantare a postului de director științific, secretarul general al Guvernului numește, prin ordin, un director științific interimar, pentru o perioadă de maximum 45 de zile, până la ocuparea prin concurs a postului, conform prevederilor art. 5 alin. (1).
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Roxana-Cezarina Bănică
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  București, 20 decembrie 2017.Nr. 927.----