HOTĂRÂRE nr. 940 din 20 decembrie 2017pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1026 din 27 decembrie 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și având în vedere dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 215/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009 cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul salariaților din instituțiile și autoritățile publice, prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență, se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinație.2. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Pentru instituțiile și autoritățile publice prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență, voucherele de vacanță se acordă în limita sumelor prevăzute distinct cu această destinație în bugetele proprii aprobate, potrivit legii, fiecărui ordonator de credite.3. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Sumele reprezentând costul imprimatului voucherului de vacanță pe suport hârtie, respectiv costul suportului electronic sau al înlocuirii acestuia, precum și costul emiterii voucherului de vacanță pe suport hârtie/electronic, după caz, contractate cu unitatea emitentă și primite de către angajator, se suportă, în condițiile art. 3 alin. (7) din ordonanța de urgență, de către angajatori din bugetele proprii. În cazul instituțiilor publice, acestea se suportă de la alineatul «Alte cheltuieli cu bunuri și servicii» al articolului bugetar «Alte cheltuieli“ de la titlul «Bunuri și servicii4. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Beneficiarii care au primit vouchere de vacanță nominale sunt singurele persoane îndreptățite să utilizeze voucherele de vacanță în perioada menționată pe acestea și în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat.(2) Cuantumul acordat salariaților, alții decât cei prevăzuți la art. 3 alin. (2), sub forma voucherelor de vacanță se stabilește, în condițiile legii, de către angajatori proporțional cu perioada de exercitare a raportului de serviciu sau durata contractului de muncă, într-un an calendaristic.(3) În cazul cumulului de funcții, voucherele de vacanță vor fi acordate de către angajatorii unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază, potrivit legii, sau, după caz, de fiecare angajator proporțional cu timpul lucrat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(4) În cazul salariaților din instituțiile și autoritățile publice, prevăzute de art. 1 alin. (2) din ordonanța de urgență, care au mai mulți angajatori, se acordă o singură indemnizație de vacanță, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, de către angajatorul unde beneficiarii în cauză își au funcția de bază, potrivit legii. În cazul în care nu se poate stabili funcția de bază, beneficiarul indemnizației de vacanță alege, în scris, unitatea care îi va acorda voucherele de vacanță, având obligația de a transmite, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, și către ceilalți angajatori opțiunea realizată.(5) Beneficiarii au dreptul să își aleagă unitatea afiliată pentru achiziționarea serviciilor turistice.5. La articolul 14^1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În cazul instituțiilor publice, restituirea contravalorii voucherelor de vacanță pe suport hârtie prevăzute la alin. (1) sau a sumelor prevăzute la alin. (2) se face cu respectarea dispozițiilor art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.6. La articolul 18, literele a), b), d) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte la unitățile Trezoreriei Statului în a căror rază sunt înregistrați fiscal, pentru încasarea valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport hârtie și/sau pe suport electronic de la instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare, inclusiv în cazul activităților finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, și la societăți bancare pentru încasarea valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport hârtie și/sau pe suport electronic de la celelalte categorii de angajatori. Închiderea acestor conturi sau subconturi de plăți se face numai după ce unitatea emitentă face dovada către instituțiile financiare autorizate că valoarea nominală a voucherelor de vacanță pe suport hârtie emise și încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităților afiliate. Aceste conturi sunt conturi cu funcționalitate specială și nu sunt supuse executării silite prin poprire, în sensul art. 781 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare;b) să deschidă conturi sau subconturi de plăți distincte la unitățile Trezoreriei Statului în a căror rază sunt înregistrați fiscal pentru încasarea costurilor aferente emiterii voucherelor de vacanță pe suport electronic, inclusiv a costului suportului electronic și/sau a costului imprimatelor reprezentând vouchere de vacanță pe suport hârtie, de la instituțiile publice, indiferent de modalitate de organizare și finanțare, inclusiv în cazul activităților finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, și la societăți bancare pentru încasarea costurilor aferente emiterii voucherelor de vacanță pe suport electronic, inclusiv a costului suportului electronic și/sau a costului imprimatelor reprezentând vouchere de vacanță pe suport hârtie, de la celelalte categorii de angajatori;.......................................d) să asigure securitatea livrării voucherelor de vacanță la angajator și a celor returnate de la unitățile afiliate, cu respectarea prevederilor legale în materie;e) să asigure elemente de securitate pentru voucherele de vacanță pe suport hârtie și/sau pe suport electronic;7. La articolul 18, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:b^1) prin conturile sau subconturile de plăți deschise potrivit lit. a), la rambursarea de sume către unitățile afiliate, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport hârtie prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă și unitățile afiliate respective și la rambursarea de sume către unitățile afiliate, fie direct de către unitățile emitente autorizate de Ministerul Finanțelor Publice, fie indirect, prin intermediul organizațiilor specializate/schemelor de plăți naționale ori internaționale, în exclusivitate pentru decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport electronic prezentate în baza contractelor încheiate între unitatea emitentă și unitățile afiliate respective. Decontarea valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport electronic se face între unitățile afiliate și unitățile emitente, prin intermediul instituțiilor financiare autorizate, cu sprijinul organizațiilor care administrează scheme/aranjamente de plată ori al altor organizații care dezvoltă sisteme de acceptare proprii sau cu ajutorul propriilor platforme. Închiderea conturilor sau subconturilor de plăți prevăzute la lit. a) se face numai după ce unitatea emitentă face dovada către instituțiile financiare autorizate că valoarea nominală a voucherelor de vacanță pe suport electronic/hârtie emise și încasate de unitatea emitentă a fost decontată integral unităților afiliate;8. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Următoarele fapte constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni, și se sancționează cu 3 până la 6 puncte-amendă:a) distribuirea de către angajatori către beneficiari a voucherelor de vacanță sau transferul de către unitățile emitente către beneficiari a valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport electronic, fără respectarea strictă a prevederilor legale;b) distribuirea de către angajatori a voucherelor de vacanță pe suport hârtie, dacă aceștia la data stabilită pentru distribuire nu au achitat unității emitente, integral, contravaloarea nominală a voucherelor de vacanță pe suport hârtie achiziționate, inclusiv costul imprimatelor reprezentând voucherele de vacanță pe suport hârtie; c) transferul valorii nominale a voucherelor de vacanță pe suport electronic de către unitățile emitente către beneficiari, dacă angajatorii nu au achitat unității emitente, la data stabilită pentru transfer, contravaloarea nominală totală a voucherelor de vacanță pe suport electronic achiziționate și costurile legate de emiterea voucherelor de vacanță pe suport electronic;d) transferul de către angajatori către beneficiari a contravalorii nominale a voucherelor de vacanță, precum și a costurilor aferente emiterii voucherelor de vacanță pe suport electronic și/sau a costului imprimatelor reprezentând voucherele de vacanță pe suport hârtie; e) încheierea contractelor de către unitățile emitente cu unitățile afiliate, fără solicitarea în prealabil a licenței de turism, în cazul agențiilor de turism, și a certificatului de clasificare, în cazul structurilor de primire turistice;f) încheierea contractelor de către unitățile emitente cu unitățile afiliate care nu dețin licență de turism, în cazul agențiilor de turism, sau certificat de clasificare, în cazul structurilor de primire turistice, valabile la data încheierii contractului;g) nerealizarea de către unitățile emitente a evidenței tranzacțiilor cu vouchere de vacanță pe suport electronic, prin intermediul unui sistem informatic care să permită stocarea corespunzătoare a datelor în condiții de protecție și siguranță pentru o perioadă de cel puțin 5 ani.(2) Utilizarea de către beneficiari a voucherelor de vacanță pentru achiziționarea altor servicii decât cele prevăzute la art. 23 constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune și se sancționează cu 2 până la 6 puncte-amendă.(3) Un punct-amendă reprezintă contravaloarea unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit în condițiile legii.(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), d) și g) se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, iar a celor prevăzute la alin. (1) lit. e), f) și alin. (2) se fac de către personalul cu atribuții de control din cadrul Ministerului Turismului.(5) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.9. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 27^1Prelucrarea datelor cu caracter personal de către angajatori, unități emitente, entități procesatoare și alte organizații specializate se realizează potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.10. În tot cuprinsul hotărârii, sintagmele „tichete de vacanță“/„tichet de vacanță“ se înlocuiesc cu sintagmele „vouchere de vacanță“/„voucher de vacanță“.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 9 martie 2009, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IIIPrezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul turismului,
  Mircea-Titus Dobre
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Adrian Marius Rîndunică,
  secretar de stat
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Lucian Șova
  p. Ministrul educației naționale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 20 decembrie 2017.Nr. 940.-----