NORME METODOLOGICE din 19 decembrie 2017privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1017 din 21 decembrie 2017  Notă
  Aprobate prin Ordinul nr. 3.244 din 19 decembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1.017 din 21 decembrie 2017.
   +  Capitolul I Încasarea veniturilor bugetare1.1. (1) Impozitele, taxele, contribuțiile și alte obligații către bugetul general consolidat, cu termene de plată scadente până la finele anului 2017, se achită de către persoanele juridice și fizice prin virament, potrivit programului stabilit de instituțiile de credit sau unitățile Trezoreriei Statului, după caz, la care au conturile deschise, astfel încât sumele respective să fie încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului până la data de 29 decembrie 2017.(2) Impozitele, taxele, contribuțiile și alte sume datorate bugetului general consolidat de către contribuabili, cu termene scadente până la finele anului 2017, pot fi achitate în numerar la casieriile unităților Trezoreriei Statului sau ale instituțiilor publice beneficiare, după caz, până la data de 29 decembrie 2017 inclusiv.1.2. Sumele încasate în numerar de către instituțiile publice, reprezentând venituri ale bugetelor componente ale bugetului general consolidat, vor fi depuse în conturile de venituri bugetare cărora acestea li se cuvin până la data de 29 decembrie 2017 inclusiv. Eventualele venituri încasate în numerar de către instituțiile publice în data de 29 decembrie 2017 se depun în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise la unitățile Trezoreriei Statului în data de 3 ianuarie 2018 și se înregistrează ca venituri ale anului 2017, cu data de 29 decembrie 2017.1.3. (1) Instituțiile publice care încasează venituri datorate bugetului de stat, bugetelor locale și bugetului asigurărilor sociale de stat, după caz, în conturile 50.32 „Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat“, 50.33 „Disponibil din sume colectate pentru bugetele locale“, 50.34 „Disponibil din sume colectate pentru bugetul asigurărilor sociale de stat“ și 50.42 „Disponibil din sume colectate de unitățile administrativ-teritoriale pentru alte bugete“ au obligația să vireze veniturile respective la subdiviziunile de venituri ale bugetelor cărora acestea se cuvin, până la data de 29 decembrie 2017 inclusiv.(2) Instituțiile publice pe numele cărora sunt deschise conturile 50.26.01 „Disponibil din sume colectate conform art. 11^1 alin. (1) din OUG nr. 195/2002“ și 50.26.02 „Disponibil din sume colectate reprezentând taxe de pașaport conform art. 15^1 din Legea nr. 248/2005“ au obligația să vireze sumele încasate, în conturile corespunzătoare cărora se cuvin, până la data de 29 decembrie 2017 inclusiv.(3) Eventualele sume încasate în conturile prevăzute la alin. (1) și (2) în data de 29 decembrie 2017 se virează în conturile corespunzătoare de venituri bugetare/conturile operatorilor economici cărora li se cuvin pe data de 3 ianuarie 2018 și reprezintă venituri ale bugetelor cărora se cuvin pe anul 2017. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii“ se va înscrie 29.12.2017.(4) Instituțiile publice care gestionează sume prin conturile de disponibilități prevăzute la art. 78 și 78^1 din Normele metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să vireze sumele aflate în soldurile conturilor respective în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise pe numele instituțiilor publice cu personalitate juridică ierarhic superioare, până la data de 28 decembrie 2017 inclusiv.(5) Eventualele sume încasate în conturile prevăzute la alin. (4) în perioada 28-29 decembrie 2017 se virează în conturile corespunzătoare de venituri bugetare deschise pe numele instituțiilor publice cu personalitate juridică ierarhic superioare pe data de 3 ianuarie 2018 și reprezintă venituri ale bugetelor cărora se cuvin pe anul 2017. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii“ se va înscrie 29.12.2017.(6) Instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care gestionează sumele aferente activităților economice prin conturile prevăzute la art. 77 și art. 77^1 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să vireze sumele aflate în soldurile conturilor respective în conturile corespunzătoare de venituri bugetare cărora sumele respective se cuvin, până la data de 29 decembrie 2017 inclusiv.(7) Eventualele sume încasate în conturile prevăzute la alin. (6) în data de 29 decembrie 2017 se virează în conturile corespunzătoare de venituri bugetare pe data de 3 ianuarie 2018 și reprezintă venituri ale bugetelor cărora se cuvin pe anul 2017. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii“ se va înscrie 29.12.2017.1.4. (1) Instituțiile publice fără personalitate juridică care au gestionat sume prin conturile de disponibilități prevăzute la art. 79 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările și completările ulterioare, virează eventualele sume aflate în soldurile conturilor respective în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare din care au fost încasate, până la data de 28 decembrie 2017 inclusiv.(2) Instituțiile publice fără personalitate juridică care au gestionat sume prin alte conturi de disponibilități decât cele prevăzute la art. 79 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările și completările ulterioare, au obligația ca împreună cu instituția publică ierarhic superioară cu personalitate juridică să reanalizeze modalitatea de gestionare a sumelor respective prin unitățile Trezoreriei Statului și să întreprindă toate demersurile necesare în vederea încadrării în prevederile legale în vigoare aplicabile acestora. Începând cu anul 2018 pe numele instituțiilor publice fără personalitate juridică nu mai pot fi deschise conturi de venituri sau de cheltuieli bugetare sau conturi de excedente bugetare.1.5. (1) În cursul lunii decembrie 2017, organele fiscale centrale vor lua măsurile necesare pentru clarificarea și distribuirea, până la finele anului, în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, a tuturor sumelor încasate în conturile unice reprezentând obligații fiscale prevăzute prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, cu completările ulterioare.(2) Sumele încasate în data de 29 decembrie 2017 în contul 20.A.47.01.00 „Venituri ale bugetului de stat - Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire“ și în contul 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire“ se distribuie de către organele fiscale centrale în data de 3 ianuarie 2018 și se transferă în aceeași zi de către unitățile Trezoreriei Statului în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, ca operațiuni ale anului 2017, cu data de 29 decembrie 2017.(3) Eventualele sume încasate în conturile unice, rămase neclarificate la finele anului 2017, pot fi distribuite/compensate din oficiu de către organele fiscale centrale în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.637/2015 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul unic și de stingere a obligațiilor fiscale înregistrate de către aceștia până la data de 10 ianuarie 2018, cu data operațiunii 29 decembrie 2017. La data de 10 ianuarie 2018, după efectuarea distribuirilor/compensărilor din oficiu, eventualele sume rămase în soldul contului 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire“ vor fi transferate de organele fiscale centrale în contul 22.A.47.02.00 „Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - Contribuții către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire“. După efectuarea acestei operațiuni, contul 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire“ nu poate prezenta sold.(4) Pentru operațiunile prevăzute la alin. (3) organele fiscale centrale vor transmite unităților Trezoreriei Statului fișiere distincte, purtând data de 29 decembrie 2017, care vor fi înregistrate de unitățile Trezoreriei Statului ca operațiuni ale anului 2017.(5) La finele anului 2017, în contul 20.A.47.01.00 „Venituri ale bugetului de stat - Sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic, în curs de distribuire“ și în contul 22.A.47.02.00 „Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - Contribuții către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire“ pot rămâne numai sumele virate în cuantum mai mare decât suma obligațiilor fiscale datorate, după efectuarea tuturor operațiunilor de distribuire, inclusiv de compensare din oficiu.1.6. (1) Pe data de 3 ianuarie 2018, cotele defalcate din impozitul pe venit sistate în condițiile legii, aflate în soldul contului 20.A.04.02.00 „Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit în curs de distribuire“, se transferă de unitățile Trezoreriei Statului, pe bază de notă contabilă, în contul 20.A.04.01.00 „Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit“, deschis pe codul de identificare fiscală al unităților administrativ-teritoriale pentru care a fost sistată alimentarea bugetului local, ca operațiune a anului 2017, efectuată cu data de 29 decembrie 2017.(2) Cotele defalcate din impozitul pe venit transferate la finele anului 2017 în condițiile alin. (1) se repun la data de 3 ianuarie 2018 în contul 20.A.04.02.00 „Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit în curs de distribuire“ din contul 20.A.04.01.00 „Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit“, ambele conturi fiind deschise pe codul de identificare fiscală al unităților administrativ-teritoriale pentru care a fost sistată alimentarea bugetului local, ca operațiuni ale anului 2018. Cotele defalcate din impozitul pe venit repuse în contul 20.A.04.02.00 „Veniturile bugetului de stat - Cote defalcate din impozitul pe venit în curs de distribuire“ vor fi alocate bugetelor locale în condițiile actelor normative care au stat la baza sistării acestora.1.7. Cotele defalcate din eventualele sume reprezentând impozit pe venit distribuit de către organele fiscale centrale în conformitate cu prevederile pct. 1.5 alin. (3) se calculează și se virează în conturile cărora se cuvin pe data de 11 ianuarie 2018, ca operațiune a anului 2018.1.8. (1) Veniturile bugetare încasate în numerar de către unitățile vamale în perioada 29 decembrie 2017-2 ianuarie 2018 se depun la unitățile Trezoreriei Statului pe data de 3 ianuarie 2018, pe bază de chitanțe pentru încasarea de impozite, taxe și contribuții, întocmite distinct pentru perioada 29-31 decembrie 2017 și, respectiv, pentru perioada 1-2 ianuarie 2018.(2) Sumele depuse în numerar pentru perioada 29-31 decembrie 2017 se înregistrează ca venituri bugetare ale anului 2017, cu data de 29 decembrie 2017, iar sumele depuse pentru perioada 1-2 ianuarie 2018 se înregistrează ca venituri bugetare ale anului 2018, cu data de 3 ianuarie 2018.1.9. Garanțiile în valută depuse la unitățile vamale, aflate în conturi deschise la instituții de credit, se reportează în anul următor pentru a fi utilizate în scopul pentru care au fost constituite.1.10. (1) Organele fiscale vor lua măsuri pentru distribuirea, potrivit legii, până la finele anului 2017, a sumelor încasate în conturile 50.59 „Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile în procesul de executare silită de unitățile administrativ-teritoriale“, 50.67 „Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile în procesul de executare silită“, 50.67.03 „Disponibil din sume încasate din valorificarea bunurilor în cadrul procedurii de executare silită cazuri speciale“, 50.86.01 „Disponibil din executarea silită a creanțelor stabilite în alte state membre ale Uniunii Europene“, 50.86.02 „Disponibil din executarea silită a creanțelor stabilite în România și recuperate în alte state membre ale Uniunii Europene“, 50.86.03 „Disponibil din executarea silită a creanțelor aferente plăților efectuate din fonduri comunitare și din fonduri de cofinanțare aferente acestora“, 50.86.04 „Disponibil din executări/restituiri fond de risc“, 50.86.07 „Disponibil din executarea silită a debitelor reprezentând prejudicii aduse pădurii, conform Legii nr. 46/2008“, 50.86.09 „Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat și recuperat în condițiile art. 10 din Legea nr. 241/2005“ și 50.86.14 „Disponibil din executarea silită a creanțelor stabilite de instanțele penale“.(2) Eventualele disponibilități rămase nedistribuite la finele anului 2017 în conturile prevăzute la alin. (1) se reportează în anul următor cu aceeași destinație.(3) Eventualele sume rămase nedistribuite în contul 50.86.15 „Sume încasate pentru stingerea creanțelor fiscale conform art. 55 alin (4) din OG nr. 14/2016“ se restituie de unitățile Trezoreriei Statului la data de 29 decembrie 2017 în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.11.08.00 „Restituiri din sume defalcate din TVA acordate în anul precedent“ codificat cu codul de identificare fiscală al unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.1.11. (1) Sumele reprezentând contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate colectate, în condițiile pct. 2 alin. (6) din Normele de aplicare a prevederilor titlului XI „Finanțarea unor cheltuieli de sănătate“ din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului finanțelor publice nr. 577/909/2006, aflate în soldul conturilor 51.E.14.03.00 „Disponibil din accize încasate din vânzarea produselor din tutun“, 51.E.14.13.00 „Disponibil din accize încasate în vamă din importul de produse din tutun“, 51.E.14.02.00 „Disponibil din accize încasate din vânzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere“, 51.E.14.12.00 „Disponibil din accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere, inclusiv sume datorate până la data de 31 decembrie 2006“, 51.E.16.05.00 „Disponibil din taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor“, se transferă la data de 28 decembrie 2017 de către unitățile Trezoreriei Statului în contul 50.03.20 „Disponibil din venituri proprii ale ministerelor și instituțiilor de subordonare centrală, pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006“, deschis pe numele direcțiilor de sănătate publică județene și, respectiv, a municipiului București.(2) La data de 29 decembrie 2017, direcțiile de sănătate publică județene și, respectiv, a municipiului București virează sumele colectate în contul 50.03.20 „Disponibil din venituri proprii ale ministerelor și instituțiilor de subordonare centrală, pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006“ în conturile corespunzătoare de venituri bugetare aferente activității finanțate integral din venituri proprii, deschise pe numele Ministerului Sănătății, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.(3) Eventualele sume încasate în perioada 28-29 decembrie 2017, după efectuarea operațiunii de la alin. (1), în conturile 51.E.14.03.00 „Disponibil din accize încasate din vânzarea produselor din tutun“, 51.E.14.13.00 „Disponibil din accize încasate în vamă din importul de produse din tutun“, 51.E.14.02.00 „Disponibil din accize încasate din vânzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere“, 51.E.14.12.00 „Disponibil din accize încasate în vamă din importul de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase și bere, inclusiv sume datorate până la data de 31 decembrie 2006“, 51.E.16.05.00 „Disponibil din taxa asupra unor activități dăunătoare sănătății și din publicitatea lor“ se transferă de către unitățile Trezoreriei Statului în contul 50.03.20 „Disponibil din venituri proprii ale ministerelor și instituțiilor de subordonare centrală, pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006“, deschis pe numele direcțiilor de sănătate publică județene și, respectiv, a municipiului București, la data de 5 ianuarie 2018, și se înregistrează ca operațiuni ale anului 2017, cu data de 29 decembrie 2017.(4) Sumele încasate de direcțiile de sănătate publică județene și, respectiv, a municipiului București în contul 50.03.20 „Disponibil din venituri proprii ale ministerelor și instituțiilor de subordonare centrală, pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate conform Legii nr. 95/2006“, în conformitate cu prevederile alin. (3), se virează de către acestea până la data de 8 ianuarie 2018 în conturile corespunzătoare de venituri bugetare aferente activității finanțate integral din venituri proprii ale Ministerului Sănătății, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, și reprezintă venituri pe anul 2017. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite de direcțiile de sănătate publică județene și, respectiv, a municipiului București, la rubrica „Data emiterii“ se va înscrie 29.12.2017.  +  Capitolul II Precizări privind deschiderea creditelor bugetareA. Deschiderea de credite bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale2.1. (1) Ordonatorii principali de credite finanțați din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale pot prezenta la Ministerul Finanțelor Publice cereri pentru deschiderea de credite bugetare, până cel târziu la data de 22 decembrie 2017 inclusiv, asigurându-se astfel timpul necesar efectuării cheltuielilor până la finele anului. Retragerea creditelor bugetare deschise poate fi efectuată de către ordonatorii principali și secundari de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale, până cel târziu la data de 22 decembrie 2017 inclusiv.(2) Începând cu data de 27 decembrie 2017 inclusiv, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale pot prezenta la Ministerul Finanțelor Publice cereri pentru deschiderea de credite bugetare astfel:– în data de 27 decembrie 2017 - din sumele retrase potrivit prevederilor alin. (1);– în perioada 27 decembrie 2017-29 decembrie 2017 - pentru operațiuni privind serviciul datoriei publice, precum și pentru operațiuni finanțate prin suplimentarea creditelor bugetare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, Fondul național de dezvoltare și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sau pentru acțiuni urgente aprobate de ministrul finanțelor publice pe baza fundamentărilor justificate ale ordonatorilor principali de credite.2.2. Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale pot prezenta Ministerului Finanțelor Publice cererile pentru deschiderea de credite bugetare aferente lunii ianuarie 2018, începând cu data de 28 decembrie 2017 inclusiv. În cazul neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2018 și, respectiv, a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar al anului 2017, deschiderea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale se efectuează în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.2.3. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetelor fondurilor speciale vor lua măsurile necesare pentru aprobarea bugetelor proprii și ale ordonatorilor de credite subordonați în termenul prevăzut la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prezentarea la unitățile Trezoreriei Statului a bugetelor prevăzute la alin. (1) se efectuează, în conformitate cu prevederile art. 70 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 10 zile de la aprobare.(3) În cazul nedepunerii bugetelor aprobate în termenul prevăzut la alin. (2) se aplică prevederile art. 70 alin. (4)-(6) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.B. Deschiderea de credite bugetare din bugetele locale2.4. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pot prezenta unităților Trezoreriei Statului cererile pentru deschiderea creditelor bugetare până la data de 22 decembrie 2017 inclusiv. Retragerea creditelor bugetare deschise poate fi efectuată de către ordonatorii principali și secundari de credite ai bugetelor locale, până cel târziu la data de 22 decembrie 2017 inclusiv.(2) Începând cu data de 27 decembrie 2017 inclusiv, ordonatorii principali de credite ai bugetului local pot prezenta cereri pentru deschiderea de credite bugetare astfel:– la data de 27 decembrie 2017 - din sumele retrase potrivit prevederilor alin. (1);– în perioada 27 decembrie 2017-29 decembrie 2017 - pentru sumele pentru care în luna decembrie 2017 au fost aprobate acte normative care prevăd acordarea acestora și efectuarea de plăți din bugetul local aprobat pe anul 2017, precum și pentru alte sume, pe bază de fundamentări justificate, semnate de ordonatorul principal de credite, cu aprobarea conducătorului unității Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri și cheltuieli ale bugetului local și a trezorierilor-șefi ai activităților de trezorerie și contabilitate publică sau a persoanelor care exercită atribuții de trezorier-șef.(3) Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul local aferente lunii ianuarie 2018 pot fi prezentate unităților Trezoreriei Statului începând cu data de 28 decembrie 2017 inclusiv. În cazul neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2018 cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar al anului 2017, deschiderea creditelor din bugetele locale se efectuează în conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.(4) Până la expirarea perioadei de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2018 în Monitorul Oficial al României, Partea I, cererile privind deschiderea de credite bugetare din bugetele locale se întocmesc la nivelul necesităților de finanțare aferente perioadei pentru care se solicită creditele respective.(5) În cazul în care bugetele locale nu se aprobă în intervalul de 45 de zile de la data publicării Legii bugetului de stat pe anul 2018 în Monitorul Oficial al României, Partea I, după expirarea acestui interval, finanțarea cheltuielilor unităților administrativ-teritoriale și unităților din subordinea acestora se efectuează în condițiile prevederilor art. 39 alin. (7), (7^1) și (7^2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.C. Deschiderea de credite din bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, cu excepția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și din bugetele creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetele fondurilor externe nerambursabile și bugetele privind activitatea de privatizare gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora2.5. (1) Ordonatorii de credite ai bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, cu excepția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, inclusiv ai bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice, bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile și bugetelor privind activitatea de privatizare ale instituțiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, pot prezenta unităților Trezoreriei Statului cererile pentru deschiderea creditelor bugetare până la data de 22 decembrie 2017 inclusiv, asigurându-se astfel timpul necesar efectuării cheltuielilor până la finele anului.(2) Începând cu data de 27 decembrie 2017 inclusiv, ordonatorii de credite ai bugetelor prevăzute la alin. (1) pot prezenta unităților teritoriale ale Trezoreriei Statului cereri pentru deschiderea de credite bugetare pe bază de fundamentări justificate, semnate de ordonatorul de credite și avizate de către ordonatorul de credite ierarhic superior, în cazul în care acesta există. Deschiderea creditelor bugetare se efectuează cu aprobarea conducătorului unității Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri și cheltuieli ale bugetelor respective și a trezorierilor-șefi ai activităților de trezorerie și contabilitate publică sau a persoanelor care exercită atribuții de trezorier-șef.(3) Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetele prevăzute la alin. (1) aferente trimestrului I 2018 pot fi prezentate unităților Trezoreriei Statului începând cu data de 28 decembrie 2017 inclusiv.(4) Instituțiile publice autonome, cu excepția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ale căror bugete de venituri și cheltuieli nu sunt aprobate până la finele anului 2017, pot efectua cheltuieli în anul 2018 până la aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, în cadrul limitelor lunare de cheltuieli care nu pot depăși, de regulă, 1/12 din prevederile bugetului anului precedent, cu excepția cazurilor deosebite, temeinic justificate de către ordonatorul de credite și avizate de către ordonatorul de credite ierarhic superior, în cazul în care acesta există. În cazul în care creditele bugetare propuse în proiectele de buget pe anul 2018 sunt mai mici decât cele din anul precedent, limitele lunare de cheltuieli se stabilesc la nivelul a 1/12 din sumele propuse în proiectul de buget.(5) În cazul neaprobării Legii bugetului de stat pe anul 2018 cu cel puțin 3 zile înainte de expirarea exercițiului bugetar al anului 2017, deschiderea creditelor bugetare din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetele creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetele fondurilor externe nerambursabile, după caz, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, se efectuează în conformitate cu prevederile art. 37 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, sau, respectiv, ale art. 40 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, după caz, în funcție de subordonarea instituțiilor publice respective.(6) Depunerea la unitățile Trezoreriei Statului a bugetelor prevăzute la alin. (1) se efectuează la termenele prevăzute la art. 70 alin. (3) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, sau la art. 39 alin. (8) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, după caz, în funcție de subordonarea instituțiilor publice respective.(7) În cazul nedepunerii bugetelor aprobate în termenul prevăzut la alin. (6) se aplică prevederile art. 70 alin. (4)-(6) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, sau ale art. 39 alin. (7) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, după caz, în funcție de subordonarea instituțiilor publice respective.  +  Capitolul III Precizări cu caracter general aplicabile instituțiilor publice3.1. (1) Redistribuirile de sume potrivit prevederilor art. 18^1 alin. (1)-(4), art. 18^2 alin. (1)-(3), art. 42^1 alin. (1)-(4), art. 42^2 alin. (1)-(3), art. 56^1 alin. (1)-(4) și art. 56^2 alin. (1)-(3) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot fi efectuate de instituțiile publice în luna decembrie 2017, până la data de 20 decembrie 2017 inclusiv, asigurându-se astfel timpul necesar efectuării cheltuielilor până la finele anului.(2) Operațiunile prevăzute la art. 18^1 alin. (5), art. 18^2 alin. (4), art. 42^1 alin. (5), art. 42^2 alin. (4), art. 56^1 alin. (5) și art. 56^2 alin. (4) din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot fi efectuate de instituțiile publice în luna decembrie 2017 până la data de 22 decembrie 2017 inclusiv.3.2. Instituțiile publice care au acordat avansuri pentru realizarea unor acțiuni și categorii de cheltuieli finanțate din fonduri publice vor lua măsuri pentru recuperarea sau justificarea acestora de către contractori ori alți beneficiari de avansuri, în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (8)-(12) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 24 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 54 alin. (8)-(11) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 35 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.3.3. Sumele de mandat primite de instituțiile publice de la alte instituții publice sau de la operatori economici vor fi lichidate până cel mai târziu la data de 27 decembrie 2017 inclusiv, iar sumele rămase neutilizate vor fi restituite unităților de la care au fost primite. În conturile 50.05 „Sume de mandat și în depozit“ și 50.06 „Sume de mandat și în depozit ale instituțiilor publice de subordonare locală“ pot fi menținute sume, la finele anului 2017, numai pentru cazurile prevăzute în anexa nr. 2 „Lista cuprinzând operațiunile pentru care unele instituții publice pot păstra sume la finele anului 2017 în contul «Sume de mandat și în depozit» deschis la Trezoreria Statului“, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice; menținerea acestor sume nu este obligatorie.3.4. (1) La finele anului 2017, instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare, pot reține sume numai în conturile de disponibilități pentru care legislația în vigoare prevede reportarea sumelor respective.(2) Instituțiile publice prevăzute la alin. (1) au obligația de a analiza dacă în soldurile conturilor de disponibilități respective sunt încasate sume necuvenite sau care trebuie restituite instituțiilor publice de la care au fost primite și, în cazul în care constată astfel de situații, au obligația de a restitui sumele respective până la data de 27 decembrie 2017 în conturile din care acestea au fost încasate sau în conturile deschise în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, după caz.(3) Este interzis instituțiilor publice de a gestiona prin conturi de disponibilități sume care, potrivit prevederilor Normelor metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările și completările ulterioare, trebuie gestionate prin conturi de venituri și cheltuieli care se deschid în structura bugetelor de venituri și cheltuieli aprobate.(4) Răspunderea pentru aplicarea prevederilor prezentului punct revine ordonatorilor de credite ai instituțiilor publice.3.5. Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații și Serviciul de Informații Externe vor lua măsuri pentru restituirea la bugetul de stat, la termenele prevăzute la art. 8 alin. (4) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, a sumelor aferente garanțiilor pentru contracte de închiriere privind spațiile de lucru și locuințele de serviciu din străinătate, aflate la finele anului 2017 în conturile de disponibil deschise potrivit legii.3.6. Disponibilitățile din fondurile externe nerambursabile postaderare, precum și fondurile publice destinate finanțării/cofinanțării/prefinanțării acestora, după caz, se reportează în anul următor în condițiile în care legislația în vigoare în domeniu prevede astfel.3.7. Promotorii de proiecte/beneficiarii instituții publice și partenerii/liderii de proiect instituții publice care au gestionat în anul 2017 fonduri potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 242/2013, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017, restituie sumele reprezentând cofinanțarea publică rămasă neutilizată la sfârșitul anului 2017, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1)-(3) și, respectiv, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1)-(3) din actele normative respective.3.8. Disponibilitățile din fonduri destinate proiectelor finanțate prin Programul NATO de investiții în securitate rămase în contul 50.48 „Disponibil pentru proiecte NSIP“ se reportează în anul următor și se utilizează cu aceeași destinație, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind gestionarea acestora.3.9. (1) Instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare, care au primit în anul 2017 donațiile și sponsorizările în lei cu care au fost majorate, în cursul anului, bugetele de venituri și cheltuieli și în limita cărora nu au fost dispuse plăți le transferă în contul 50.07 „Disponibil din donații și sponsorizări rămase neutilizate la finele anului“ până la data de 28 decembrie 2017. La ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se face transferul donațiilor/ sponsorizărilor în contul 50.07 „Disponibil din donații și sponsorizări rămase neutilizate la finele anului“, deschis la Trezoreria Statului, instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare, vor anexa contul de execuție a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2017, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.661 bis/2003.(2) Utilizarea în anul 2018 a donațiilor/sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului 2017 se efectuează din contul 50.07 „Disponibil din donații și sponsorizări rămase neutilizate la finele anului“, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, și se evidențiază la subdiviziunile de cheltuieli bugetare înscrise la nr. crt. 3 „Soldul donațiilor și/sau sponsorizărilor rămase neutilizate la finele anului“ din anexa nr. 3 la Normele metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.661 bis/2003, întocmită la transferarea soldului.(3) Donațiile și/sau sponsorizările primite în cursul lunii decembrie 2017, cu care nu mai pot fi majorate bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice și, în consecință, nu mai pot fi utilizate până la finele anului bugetar, se încasează de către instituțiile publice beneficiare în contul 50.05 „Sume de mandat și în depozit“ sau 50.06 „Sume de mandat și în depozit ale instituțiilor publice de subordonare locală“, după caz, deschis la unitățile Trezoreriei Statului, sau în contul de valută deschis la bancă, urmând ca virarea sumelor respective în contul de venituri bugetare corespunzător și majorarea creditelor bugetare, în scopul efectuării de cheltuieli, să se realizeze în primele 10 zile ale anului 2018.(4) Donațiile și sponsorizările rămase neutilizate la finele anului în conturile în valută sau în conturile prevăzute la alin. (1) și (2) se reportează în anul următor și se utilizează conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.661 bis/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare și utilizare a fondurilor bănești primite sub forma donațiilor și sponsorizărilor de către instituțiile publice.3.10. Soldurile conturilor 50.72 „Disponibil din Fondul național pentru dezvoltare regională“ și 50.73 „Disponibil din fonduri publice ale agențiilor de dezvoltare regională și birourilor regionale pentru cooperare transfrontalieră“ rămase la finele anului 2017 se reportează în anul următor și se utilizează în anul 2018, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind gestionarea acestora.3.11. (1) Instituțiile publice vor lua măsurile necesare pentru restituirea, până la data de 28 decembrie 2017, în conturile din care au fost acordate, a acreditivelor în lei deschise pentru achiziții de bunuri, rămase neutilizate. Cu sumele restituite vor fi reconstituite plățile de casă la subdiviziunile de cheltuieli bugetare de la care acestea au fost constituite.(2) Acreditivele în valută deschise de către instituțiile publice pentru decontarea achizițiilor intracomunitare sau altor achiziții externe de bunuri, în curs de derulare, și comisioanele în valută aferente acestora se mențin în continuare până la lichidarea contractelor încheiate. Sumele în valută rămase nefolosite după terminarea contractelor se schimbă în lei prin instituțiile de credit de la care acestea au fost procurate, în termen de 5 zile de la încheierea achizițiilor, iar contravaloarea în lei se restituie la bugetele din care acestea s-au constituit, în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, la titlul de cheltuieli 85 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent“ sau în conturile de disponibilități, după caz, deschise la unitățile Trezoreriei Statului.(3) Prin excepție de la alin. (1) și (2), acreditivele în lei sau valută destinate achizițiilor prevăzute la art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, constituite de ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naționale, se mențin în continuare până la lichidarea acestora conform destinației stabilite prin documentele de angajare.3.12. (1) Valuta achiziționată de către instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare, pentru efectuarea de cheltuieli, rămasă neutilizată, se schimbă în lei până la data de 28 decembrie 2017, prin instituțiile de credit prin care aceasta a fost achiziționată, iar cu contravaloarea în lei se reconstituie plățile de casă, la subdiviziunile corespunzătoare de cheltuieli bugetare.(2) Până la același termen, instituțiile publice prevăzute la alin. (1) vor schimba în lei sumele reprezentând venituri bugetare încasate în valută, prin instituțiile de credit, dacă prevederile legale în vigoare sau acordurile de finanțare nu prevăd altfel, iar sumele în lei rezultate vor fi virate în conturile bugetelor cărora se cuvin, deschise la unitățile Trezoreriei Statului.(3) Instituțiile publice prevăzute la alin. (1) pot păstra, la finele anului 2017, în conturile deschise la instituții de credit, numai valuta procurată pentru: rambursarea la extern a ratelor la împrumuturi externe guvernamentale care nu au fost preluate spre administrare de Ministerul Finanțelor Publice, potrivit prevederilor art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, și plata dobânzilor sau comisioanelor aferente acestora, cu termene scadente până la data de 8 ianuarie 2018, și avansurile cuvenite personalului pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, precum și pentru personalul forțelor armate care participă la misiuni în afara teritoriului statului român, cu plecare până la data de 8 ianuarie 2018.3.13. Instituțiile publice pot păstra, la finele anului, în conturi deschise la instituții de credit, donațiile și sponsorizările încasate în valută, care se schimbă în lei la termenele stabilite de ordonatorii de credite sau în acordurile de finanțare, după caz.3.14. (1) Disponibilitățile în valută procurate din credite bugetare rămase la finele anului 2017 în conturile reprezentanțelor diplomatice, militare și comerciale ale României din străinătate, precum și în conturile oficiale ale personalului militar încadrat în structurile comandamentelor, operațiilor și instituțiilor NATO sau ale UE ori alte organisme internaționale la care România a aderat se reportează în anul următor și se regularizează cu bugetul de stat de către Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale și de către celelalte ministere care finanțează cheltuieli de această natură, în termen de 45 de zile, atât pentru reprezentanțele din Europa, cât și pentru reprezentanțele de pe celelalte continente. Contravaloarea în lei a sumelor în valută existente la data de 29 decembrie 2017, calculată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru data efectuării operațiunii de regularizare, se virează de către Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale și de către celelalte ministere, din creditele bugetare aprobate pentru anul 2018, în contul corespunzător de cheltuieli bugetare, titlul 85 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent“, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.(2) Taxele consulare încasate în valută pentru serviciile prestate în străinătate rămase, la finele anului 2017, în conturile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare se virează, până la data de 19 ianuarie 2018, în contul de valută deschis pe seama Ministerului Afacerilor Externe la instituții de credit. În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în valută aferente taxelor consulare, Ministerul Afacerilor Externe virează echivalentul în lei al acestora la bugetul de stat, în contul „Venituri ale bugetului de stat - Taxe consulare“.3.15. Sumele primite în conformitate cu prevederile art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și rămase neutilizate la finele anului 2017 se restituie de către Asociația Nevăzătorilor din România, Asociația Invalizilor de Război Nevăzători din România, Asociația Națională a Surzilor din România, Liga Națională a Organizațiilor cu Personal Handicapat din Cooperația Meșteșugărească și Consiliul Național al Dizabilității din România în conturile din care au fost încasate, până la data de 28 decembrie 2017.3.16. (1) Spitalele publice reportează în anul următor excedentele rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, cu excepția sumelor alocate de la bugetul de stat și din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății rămase neutilizate la finele anului 2017, care se regularizează cu bugetele din care acestea au fost încasate.(2) Instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, altele decât cele prevăzute la alin. (1), reportează în anul următor excedentele rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli, cu excepția sumelor pentru care prevederile legale în vigoare reglementează regularizarea acestora cu bugetele din care sumele respective au fost încasate.(3) Operațiunile de regularizare prevăzute la alin. (1) și (2) se efectuează pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul de venituri bugetare în care sumele respective au fost încasate în contul de cheltuieli bugetare din care acestea au fost virate, până la data de 28 decembrie 2017.3.17. Autoritățile deliberative pot hotărî, în condițiile art. 70 alin. (3) și art. 71 alin. (4) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, preluarea ca venit la bugetul local, în contul 21.A.36.05.00 „Venituri ale bugetelor locale - Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice“, a excedentelor rezultate din execuția bugetelor instituțiilor publice subordonate, finanțate integral din venituri proprii, existente, la finele anului 2017, în soldul contului 82.F.98.00.00 „Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii“, precum și a excedentelor rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii, existente în soldul contului 82.E.98.00.00 „Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală“.3.18. (1) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management prevăzuți la alin. (3) al art. X din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 316/2015, vor lua măsurile necesare pentru virarea corespunzătoare a sumelor rămase neutilizate la finele anului 2017, în condițiile și la termenele stabilite la art. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (3) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului fondurilor europene nr. 4.017/4.374/2015, în contul de disponibil 50.01.51 „Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. X din O.G. nr. 17/2015“.(2) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management pentru programele operaționale prevăzute la alin. (4) al art. X din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 316/2015, va lua măsurile necesare pentru virarea corespunzătoare a sumelor rămase neutilizate la finele anului 2017, în condițiile și la termenele stabilite la art. 5 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. X alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea și completarea unor acte normative, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 4.018/2.031/2015, în contul de disponibil 50.01.51 „Disponibil din sume primite în conformitate cu prevederile art. X din O.G. nr. 17/2015“.3.19. Sumele prevăzute la art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată prin Legea nr. 152/2017, rămase neutilizate la finele anului 2017, se transferă de Ministerul Energiei până la data de 29 decembrie 2017 în contul 50.01.01 „Sume rămase neutilizate la sfârșitul anului și reportate în anul următor potrivit prevederilor legale în vigoare de instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat“.3.20. Sumele prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene se transferă de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, până la data de 29 decembrie 2017, în contul 50.01.01 „Sume rămase neutilizate la sfârșitul anului și reportate în anul următor potrivit prevederilor legale în vigoare de instituțiile publice finanțate integral de la bugetul de stat“.3.21. (1) Ordonatorii de credite au obligația de a lua măsurile necesare pentru achitarea creanțelor stabilite prin titluri executorii în sarcina instituțiilor publice pe care le conduc din sumele aprobate prin bugetele acestora, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligația de plată respectivă, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul în care unitățile Trezoreriei Statului, în calitate de terț poprit, au efectuat plata sumelor aferente creanțelor stabilite prin titluri executorii de la alte subdiviziuni de cheltuieli bugetare decât cele la care se încadrează obligațiile de plată respective, ordonatorii de credite bugetare vor dispune efectuarea regularizărilor corespunzătoare, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 28 decembrie 2017.(3) Sumele indisponibilizate din creditele bugetare deschise conform Procedurii de punere în aplicare a titlurilor executorii în baza cărora se solicită înființarea popririi conturilor autorităților și instituțiilor publice deschise la nivelul unităților Trezoreriei Statului, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.336/2011, cu completările ulterioare, pentru care perioada de indisponibilizare prevăzută de lege expiră în anul 2017, se transferă de unitățile Trezoreriei Statului la data de 29 decembrie 2017, astfel:– în contul 50.63.01 „Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral de la bugetul de stat sau de la celelalte bugete, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii“, în cazul creditelor bugetare deschise de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului pentru mediu și bugetul aferent activității de privatizare, inclusiv de la bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice;– în contul 50.63.02 „Disponibil al instituțiilor publice de subordonare centrală finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii“, în cazul creditelor bugetare deschise din bugetele instituțiilor publice de subordonare centrală, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, inclusiv din bugetele activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unele instituții publice;– în contul 50.64.01 „Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii“, în cazul creditelor bugetare deschise de la bugetul local, inclusiv de la bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;– în contul 50.64.02 „Disponibil al instituțiilor publice de subordonare locală finanțate integral sau parțial din venituri proprii, din sume indisponibilizate pe bază de titluri executorii“, în cazul creditelor bugetare deschise din bugetele instituțiilor publice de subordonare locală finanțate integral sau parțial din venituri proprii.(4) În scopul efectuării operațiunii de transfer prevăzute la alin. (3), sumele indisponibilizate în conturile de credite bugetare deschise indisponibilizate vor fi repuse de unitățile Trezoreriei Statului în conturile de credite bugetare deschise de la care a fost efectuată indisponibilizarea acestora. La expirarea perioadei de indisponibilizare, sumele se virează din conturile prevăzute la alin. (3) în contul indicat de executorul judecătoresc sau executorul fiscal, după caz.3.22. Până la data de 22 decembrie 2017, ministerele beneficiare virează sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului bugetar, determinate ca diferență dintre veniturile bugetare încasate potrivit art. 15 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, și plățile efectuate din contul 20.A.30.13.00 „Sume din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate proiectelor de investiții“ în contul 50.05.21 „Disponibil din sume realizate conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, alocate pentru realizarea unor proiecte reportate în condițiile legii“ deschis pe numele acestora la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.3.23. (1) Pentru operațiunile înregistrate de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în contul 61.99 „Operațiuni în curs de lămurire“ în perioada 28-29 decembrie 2017, se întocmesc retururi la încasare în condițiile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.433/2017*) pentru aprobarea Instrucțiunilor privind operațiunile de decontare ale Trezoreriei Statului în sistemul electronic de plăți, precum și alte operațiuni derulate prin Trezoreria Statului, până la data de 3 ianuarie 2018. Retururile la încasare efectuate în data de 3 ianuarie 2018 se înregistrează ca operațiuni ale anului 2018. Notă
  *) Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.433/2017 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) Eventualele plăți dispuse de instituțiile publice, la finele anului 2017, aferente unor cheltuieli angajate, lichidate, ordonanțate și plătite în limita creditelor bugetare aprobate în bugetul anului 2017 și care sunt returnate în anul 2018 ca urmare a unor erori de completare a ordinelor de plată, pot fi reinițiate la plată, până la data de 4 ianuarie 2018, inclusiv, din conturile în care sumele respective au fost încasate, fără afectarea bugetului anului 2018.
   +  Capitolul IV Regularizări financiare cu bugetul de stat și bugetele locale de către regiile autonome, societățile sau companiile naționale și societăți4.1. (1) Regiile autonome, societățile sau companiile naționale și societățile care au beneficiat în anul 2017 de subvenții ori transferuri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, au obligația de a verifica, pe baza deconturilor anuale, dacă alocațiile bugetare primite sunt justificate și, în cazul în care se constată că s-au primit sume în plus, acestea vor fi restituite bugetului de stat sau bugetelor locale pe anul 2018, după caz, în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare din care au fost primite, la titlul 85 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent“, până la data de 31 ianuarie 2018, dacă legislația specifică acordării acestora nu prevede altfel. Ordonatorii de credite au obligația de a comunica operatorilor economici cărora le-au acordat subvenții sau transferuri conturile de cheltuieli bugetare în care se restituie sumele alocate în plus.(2) Ordonatorii principali de credite din bugetele cărora s-au acordat, în anul 2017, subvenții sau transferuri regiilor autonome, societăților sau companiilor naționale și societăților, după caz, au obligația să verifice până la data de 31 ianuarie 2018, pe baza deconturilor anuale, dacă subvențiile sau transferurile acordate sunt justificate și să dispună restituirea eventualelor sume încasate în plus, în conformitate cu legislația specifică acordării alocațiilor bugetare respective.(3) Regiile autonome, societățile sau companiile naționale și societățile care au beneficiat în anul 2017 de subvenții sau transferuri de la bugetul de stat și nu restituie sumele primite în plus în termenul prevăzut la alin. (1) sau în termenul prevăzut de legislația specifică acordării acestora, după caz, au obligația de a declara la organul fiscal central subvențiile sau transferurile primite de la bugetul de stat, neregularizate și nerestituite în termenul legal, în conformitate cu prevederile art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.4.2. (1) În aplicarea prevederilor art. 26 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările și completările ulterioare, taxa pe valoarea adăugată dedusă potrivit legii pentru realizarea obiectivelor proprii de investiții finanțate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale și neutilizată până la data de 29 decembrie 2017 se virează de către operatorii economici la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz, în conturile de cheltuieli bugetare din care au fost încasate sumele pentru finanțarea obiectivelor respective, la titlul 85 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent“, până la data de 31 ianuarie 2018.(2) Ordonatorii de credite au obligația de a comunica operatorilor economici cărora le-au acordat sume de la bugetul de stat sau bugetele locale aferente obiectivelor de investiții proprii conturile de cheltuieli bugetare în care se restituie taxa pe valoarea adăugată.  +  Capitolul V Încheierea execuției bugetelor locale și operațiuni specifice unităților administrativ-teritoriale5.1. (1) Primăriile sectoarelor municipiului București vor lua măsuri pentru virarea soldului contului 50.83 „Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei“, până la data de 28 decembrie 2017 inclusiv, în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului Consiliului General al Municipiului București deschise la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.(2) Veniturile bugetare încasate în contul 50.83 „Disponibil din venituri încasate pentru bugetul Capitalei“ în perioada 28-29 decembrie 2017, după efectuarea operațiunii prevăzute la alin. (1), se virează de primăriile sectoarelor municipiului București, cu ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul bugetului Consiliului General al Municipiului București 21.A „Veniturile bugetului local“, la subcapitolele corespunzătoare de venituri bugetare, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, pe data de 3 ianuarie 2018, și se înregistrează în conturile bugetelor locale ale sectoarelor municipiului București și al Consiliului General al Municipiului București ca operațiuni ale anului 2017, cu data de 29 decembrie 2017.5.2. Unitățile de învățământ special și alte instituții publice care au încasat în anul 2017 sume din bugetul propriu al județului sau al municipiului București potrivit prevederilor art. 75 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, cu modificările și completările ulterioare, vor solicita unităților Trezoreriei Statului la care au deschise conturile, pe bază de adresă scrisă, transferul în contul de excedent/deficit al bugetului consiliilor județene și, respectiv, al Consiliului General al Municipiului București, după caz, a sumelor încasate de la acestea și a plăților de casă efectuate în limita sumelor respective. Operațiunile de transfer se efectuează de către unitățile Trezoreriei Statului, astfel:1. la unitatea Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile unităților de învățământ special sau altor instituții publice care au încasat în anul 2017 sume din bugetul propriu al județului și al municipiului București:a) închiderea, pe bază de notă contabilă, a conturilor de venituri și cheltuieli bugetare:
  61.99.80 „Cont corespondent al Trezoreriei Statului - transferuri de sume efectuate de unitățile Trezoreriei Statului pentru entitățile publice“ =24.A.99.99.96/99.99.97 „Cheltuielile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală“ - secțiunea de funcționare sau de dezvoltare, după caz - CUI școala specială/instituția publică care a primit sume de la consiliul județean sau Consiliul General al Municipiului București, după caz
  21.A.41.05.00 „Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală - Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București“ (21.A.41.05.01 - pentru secțiunea de funcționare/ 21.A.41.05.02 - pentru secțiunea de dezvoltare, după caz)= 61.99.80 „Cont corespondent al Trezoreriei Statului - transferuri de sume efectuate de unitățile Trezoreriei Statului pentru entitățile publice“
  Nota contabilă se întocmește în două exemplare, dintre care exemplarul nr. 2 se transmite la unitatea Trezoreriei Statului la care au deschise conturile consiliile județene și, respectiv, Consiliul General al Municipiului București;
  b) transferul soldului creditor al contului 61.99.80 „Cont corespondent al Trezoreriei Statului - transferuri de sume efectuate de unitățile Trezoreriei Statului pentru entitățile publice“, rezultat ca urmare a operațiunilor de la lit. a), pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului, în contul 61.99.80 „Cont corespondent al Trezoreriei Statului - transferuri de sume efectuate de unitățile Trezoreriei Statului pentru entitățile publice“ deschis la unitatea Trezoreriei Statului la care au deschise conturile consiliile județene și, respectiv, Consiliul General al Municipiului București;
  2. la unitatea Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile consiliilor județene și, respectiv, al Consiliului General al Municipiului București, pe baza exemplarului nr. 2 al notei contabile primite:a) preluarea în contul de venituri/cheltuieli al bugetului consiliului județean și, respectiv, al Consiliului General al Municipiului București a veniturilor/cheltuielilor transferate de unitatea Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile unităților de învățământ special sau altor instituții publice:
  61.99.80 „Cont corespondent al Trezoreriei Statului - transferuri de sume efectuate de unitățile Trezoreriei Statului pentru entitățile publice“ =21.A.41.05.00 „Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală - Disponibilități rezervate pentru plăți ale unităților de învățământ special și a altor instituții publice de pe raza altor unități administrativ-teritoriale decât cea pe raza căreia își desfășoară activitatea consiliul județean/ Consiliul General al Municipiului București (21.A.41.05.01 - pentru secțiunea de funcționare/ 21.A.41.05.02 - pentru secțiunea de dezvoltare, după caz)
  24.A.99.99.96/99.99.97 „Cheltuielile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală“ - secțiunea de funcționare sau de dezvoltare, după caz - CUI consiliul județean sau Consiliul General al Municipiului București, după caz= 61.99.80 „Cont corespondent al Trezoreriei Statului - transferuri de sume efectuate de unitățile Trezoreriei Statului pentru entitățile publice“
  b) preluarea în contul de excedent/deficit al bugetului consiliului județean și, respectiv, al Consiliului General al Municipiului București a cheltuielilor efectuate la nivelul unităților de învățământ special sau al altor instituții publice se efectuează odată cu închiderea conturilor de cheltuieli bugetare ale consiliului județean și, respectiv, al Consiliului General al Municipiului București, potrivit operațiunilor prevăzute la pct. 5.13.
  5.3. Disponibilitățile rămase, după regularizarea cu bugetul local conform Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, la finele anului 2017, în soldul contului 50.58 „Disponibil al fondului de risc“ se reportează în anul următor și se utilizează potrivit prevederilor legale în vigoare.5.4. (1) În conturile 50.75.01 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale“, 50.75.02 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală“ și, respectiv, 50.75.03 „Disponibil din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale destinate pentru susținerea programelor cu finanțare externă, care necesită cofinanțare locală“ deschise la unitățile Trezoreriei Statului pot rămâne, la finele anului 2017, următoarele sume:a) cotele defalcate din impozitul pe venit încasate în plus și nerepartizate prin hotărâre a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz;b) cotele defalcate din impozitul pe venit cu care nu au mai fost alimentate bugetele unităților administrativ-teritoriale care nu au respectat încadrarea în numărul maxim de posturi conform prevederilor art. III alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare;c) cotele defalcate din impozitul pe venit cu care nu au fost alimentate bugetele unităților administrativ-teritoriale ca urmare a sistării temporare determinate de nerespectarea prevederilor art. 49 alin. (13^1) și (13^2) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și a altor acte normative în vigoare.(2) Sumele rămase la finele anului 2017 în soldul conturilor prevăzute la alin. (1) se reportează în anul următor și vor fi alocate bugetelor locale, astfel:a) sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) vor fi alocate în anul 2018, în conformitate cu hotărârile consiliului județean sau ale Consiliului General al Municipiului București, după caz, conform prevederilor legale;b) sumele prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) vor fi alocate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale, în condițiile stabilite prin actele normative care au stat la baza sistării cotelor respective.5.5. (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor încasate în bugetele locale, în anul 2017, peste nivelul plăților de casă efectuate potrivit legii din acestea se restituie la bugetul de stat în contul 20.A.11.01.00 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor“ din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 28 decembrie 2017. Sumele care se restituie la bugetul de stat se determină ca diferență dintre sumele încasate și plățile efectuate de unitățile administrativ-teritoriale în anul 2017.(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București încasate în bugetele locale în anul 2017 peste nivelul plăților de casă efectuate potrivit legii din acestea se restituie la bugetul de stat în contul 20.A.11.02.00 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București“ din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 28 decembrie 2017. Sumele care se restituie la bugetul de stat se determină ca diferență dintre sumele încasate și plățile efectuate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în anul 2017.(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor pentru drumuri județene și comunale încasate în bugetele locale în anul 2017 peste nivelul plăților de casă efectuate potrivit legii din acestea se restituie la bugetul de stat în contul 20.A.11.05.00 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri“ din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 28 decembrie 2017. Sumele care se restituie la bugetul de stat se determină ca diferență dintre sumele încasate și plățile efectuate de unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale în anul 2017.(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular sau confesional acreditat, încasate în bugetele locale în anul 2017, peste nivelul plăților de casă efectuate, potrivit legii, din acestea, se restituie la bugetul de stat în contul 20.A.11.09.00 „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat“ din care aceste sume au fost încasate, pe bază de ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), până la data de 28 decembrie 2017. Sumele care se restituie la bugetul de stat se determină ca diferență dintre sumele încasate și plățile efectuate de unitățile administrativ-teritoriale în anul 2017. În vederea regularizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular sau confesional acreditat, ordonatorii de credite ai bugetelor locale din care s-au acordat sumele solicită unităților de învățământ particular și confesional acreditat ca până la data de 22 decembrie 2017 să comunice situația justificativă a sumelor potrivit anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional, cu modificările ulterioare, însoțită, după caz, de o copie a ordinului de plată prin care restituie bugetului local sumele încasate, rămase neutilizate.5.6. Nu se supun operațiunilor de regularizare, la finele anului, cu bugetul de stat următoarele categorii de sume:a) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, alocate potrivit art. 4 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 6/2017, cu modificările și completările ulterioare;b) sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale suplimentate pe bază de hotărâri ale Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, dacă prin actele normative de alocare nu se prevede altfel.5.7. Unitățile administrativ-teritoriale care nu se încadrează în numărul maxim de posturi conform prevederilor art. III alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2017, nu mai beneficiază de sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale care au fost sistate în condițiile legii în cursul anului 2017.5.8. (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit în cursul anului 2017 subvenții de la bugetul de stat sau de la alte bugete restituie, până la data de 28 decembrie 2017, inclusiv, sumele rămase neutilizate, în conturile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor din care acestea au fost încasate, dacă prin legislația specifică acordării subvențiilor respective nu se prevăd termene de rambursare anterioare acestei date.(2) Sumele care se restituie potrivit prevederilor alin. (1) se determină ca diferență între subvențiile primite, înregistrate la subdiviziunile de venituri:a) aferente secțiunii de funcționare: 42.21.00 „Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap“, 42.34.00 „Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri“, 42.35.00 „Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale“, 42.41.00 „Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății“, 42.66.00 „Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică“, 43.01.00 „Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului“, 43.07.00 „Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap“, 43.08.00 „Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate“, 43.20.00 „Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități“, 43.21.00 „Sume primite de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară“; 43.34.00 „Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară“;b) aferente secțiunii de dezvoltare: 42.01.00 „Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare“, 42.05.00 „Planuri și regulamente de urbanism“, 42.10.00 „Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință“, 42.12.00 „Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit“, 42.13.00 „Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor“, 42.16.01 „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate“, 42.16.02 „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate“, 42.16.03 „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate“, 42.18.01 „Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate“, 42.18.02 „Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate“, 42.18.03 „Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate“, 42.29.00 „Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar“, 42.40.00 „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiții în turism“, 42.51.02 „Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de dezvoltare a bugetului local“, 42.52.00 „Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistență socială și unități de asistență medico-sociale“, 42.55.00 „Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale“, 42.65.00 „Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală“ și plățile de casă efectuate în limita acestora.(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit în cursul anului 2017 subvenții în conturile 43.23.00 „Subvenții primite din bugetul județului pentru clasele de învățământ special organizate în cadrul unităților de învățământ de masă“, 43.24.00 „Subvenții primite din bugetele locale pentru clasele de învățământ de masă organizate în unitățile de învățământ special“ și 43.30.00 „Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă“ restituie, până la data de 27 decembrie 2017, inclusiv, sumele rămase neutilizate, determinate ca diferență dintre sumele încasate și plățile de casă efectuate în limita acestora, în conturile ordonatorilor principali de credite ai bugetelor din care acestea au fost încasate.(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au primit în cursul anului 2017 subvenții în contul 42.28.00 „Subvenții primite din Fondul de Intervenție“ restituie, până la data de 27 decembrie 2017 inclusiv, sumele rămase neutilizate, dacă prin acte normative nu se prevede altfel.(5) În acest scop, unitățile administrativ-teritoriale prezintă unităților Trezoreriei Statului la care au conturile deschise ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite distinct pentru restituirea către bugetele respective a fiecărui tip de subvenție primită, la care se anexează contul de execuție al cheltuielilor efectuate din subvențiile primite în anul 2017 pe baza căruia are loc operațiunea de regularizare. Restituirea sumelor se efectuează din conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului local în conturile din care subvențiile respective au fost primite.5.9. Unitățile administrativ-teritoriale au obligația de a dispune măsurile necesare pentru achitarea integrală până la finele anului a obligațiilor restante, astfel încât acestea să nu influențeze excedentul bugetului local, răspunderea pentru neachitarea acestor obligații revenind ordonatorilor de credite ai bugetului local.5.10. Subvențiile de la bugetul de stat către bugetele locale, necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, evidențiate la subcapitolele de venituri: 42.42.00 „Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA“, 42.62.00 „Sume alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare“, 42.69.00 „Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020“, 43.31.00 „Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020“, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local și se utilizează în anul 2018 cu aceeași destinație pentru care aceste fonduri au fost acordate, în cadrul secțiunii de dezvoltare, până la finalizarea proiectelor respective.5.11. Subvențiile primite de la administrația centrală de către bugetele locale, reprezentând sume primite din Fondul pentru mediu, evidențiate la subcapitolul de venituri 43.20.00 „Alte subvenții primite de la administrația centrală pentru finanțarea unor activități“, rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar, se reflectă în excedentul bugetului local și se utilizează în anul următor cu aceeași destinație.5.12. În cazul în care operațiunile de regularizare prevăzute la pct. 5.5 și 5.8 determină gol temporar de casă al bugetului local, unitățile Trezoreriei Statului, pe baza ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite de către unitățile administrativ-teritoriale, vor transfera suma corespunzătoare golului de casă astfel creat, din contul 82.A.98.00.00 „Excedent“ în contul de venituri ale bugetului local 21.A.40.11.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare“ sau 21.A.40.13.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare“, după caz.5.13. Stabilirea rezultatului execuției bugetului localDupă efectuarea operațiunilor de regularizare cu bugetul de stat și cu celelalte bugete, prevăzute de prezentele norme metodologice, autoritățile administrației publice locale și unitățile Trezoreriei Statului vor proceda la stabilirea rezultatului execuției bugetelor locale la finele anului, pe secțiuni.5.13.1. Închiderea execuției secțiunii de funcționare:5.13.1.1. Conturile de venituri și de cheltuieli ale secțiunii de funcționare se închid prin contul de excedent al secțiunii de funcționare sau prin contul de deficit al secțiunii de funcționare, după caz, astfel:– prin contul 82.A.98.96.00 „Excedent al secțiunii de funcționare“, în situația în care totalul veniturilor secțiunii de funcționare, după deducerea sumelor evidențiate în contul de venituri ale bugetului local 21.A.40.11.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare“ și 21.A.40.18.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare“, este mai mare decât cheltuielile secțiunii de funcționare;– prin contul 82.A.99.96.00 „Deficit al secțiunii de funcționare“, în situația în care totalul veniturilor secțiunii de funcționare, după deducerea sumelor evidențiate în contul de venituri ale bugetului local 21.A.40.11.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare“ și 21.A.40.18.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare“, este mai mic decât cheltuielile secțiunii de funcționare.5.13.1.2. Operațiunile privind închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale secțiunii de funcționare:a) închiderea de către unitățile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale secțiunii de funcționare:
  82.A.98.96.00 „Excedent al secțiunii de funcționare“ =24.A „Cheltuielile bugetelor locale“ (analitice corespunzătoare secțiunii de funcționare)
  sau, după caz,
  82.A.99.96.00 „Deficit al secțiunii de funcționare“ =24.A „Cheltuielile bugetelor locale“ (analitice corespunzătoare secțiunii de funcționare)
  b) reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2017, pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare. Această operațiune se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din contul de venituri ale bugetului local 21.A.40.11.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare“ și 21.A.40.18.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare“ în contul 82.A.98.00.00 „Excedent al bugetului local“;c) închiderea de către unitățile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor locale (exclusiv contul 21.A.40.11.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare“ și 21.A.40.18.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare“):
  21.A „Veniturile bugetelor locale“ (analitice corespunzătoare secțiunii de funcționare) = 82.A.98.96.00 „Excedent al secțiunii de funcționare“
  sau, după caz,
  21.A „Veniturile bugetelor locale“ (analitice corespunzătoare secțiunii de funcționare) = 82.A.99.96.00 „Deficit al secțiunii de funcționare“
  5.13.2. Închiderea execuției secțiunii de dezvoltare:5.13.2.1. Conturile de venituri și de cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare se închid prin contul de excedent al secțiunii de dezvoltare sau prin contul de deficit al secțiunii de dezvoltare, după caz, astfel:– prin contul 82.A.98.97.00 „Excedent al secțiunii de dezvoltare“, în situația în care totalul veniturilor secțiunii de dezvoltare, după deducerea sumelor evidențiate în conturile de venituri ale bugetului local 21.A.40.13.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare“ și 21.A.40.14.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare“, este mai mare decât cheltuielile secțiunii de dezvoltare;– prin contul 82.A.99.97.00 „Deficit al secțiunii de dezvoltare“, în situația în care totalul veniturilor secțiunii de dezvoltare, după deducerea sumelor evidențiate în conturile de venituri ale bugetului local 21.A.40.13.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare“ și 21.A.40.14.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare“, este mai mic decât cheltuielile secțiunii de dezvoltare.5.13.2.2. Operațiunile privind închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare:a) închiderea de către unitățile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare:
  82.A.98.97.00 „Excedent al secțiunii de dezvoltare“ = 24.A „Cheltuielile bugetelor locale“ (analitice corespunzătoare secțiunii de dezvoltare)
  sau, după caz,
  82.A.99.97.00 „Deficit al secțiunii de dezvoltare“ =24.A „Cheltuielile bugetelor locale“ (analitice corespunzătoare secțiunii de dezvoltare)
  b) reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2017, pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Această operațiune se efectuează de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din conturile de venituri ale bugetului local 21.A.40.13.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare“ și 21.A.40.14.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare“ în contul 82.A.98.00.00 „Excedent al bugetului local“;c) închiderea de către unitățile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor locale (exclusiv conturile 21.A.40.13.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare“ și 21.A.40.14.00 „Venituri ale bugetelor locale - Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare“):
  21.A „Veniturile bugetelor locale“ (analitice corespunzătoare secțiunii de dezvoltare)=82.A.98.97.00 „Excedent al secțiunii de dezvoltare“
  sau, după caz,
  21.A „Veniturile bugetelor locale“ (analitice corespunzătoare secțiunii de dezvoltare)=82.A.99.97.00 „Deficit al secțiunii de dezvoltare“
  5.13.3. (1) Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului locala) În situația în care secțiunea de funcționare și/sau secțiunea de dezvoltare înregistrează excedent, acesta se preia în contul de excedent al bugetului local, pe bază de notă contabilă, astfel:
  % 82.A.98.96.00 „Excedent al secțiunii de funcționare“ 82.A.98.97.00 „Excedent al secțiunii de dezvoltare“= 82.A.98.00.00 „Excedent al bugetului local“
  b) În situația în care secțiunea de funcționare și/sau secțiunea de dezvoltare înregistrează deficit, consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz, au obligația de a aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare și/sau dezvoltare, după caz, până la data de 9 ianuarie 2018 inclusiv.
  (2) Pe baza hotărârilor consiliilor locale, județene și Consiliului General al Municipiului București, după caz, unitățile Trezoreriei Statului înregistrează operațiunea de acoperire definitivă a deficitelor secțiunilor respective, pe bază de notă contabilă, astfel:
  82.A.98.00.00 „Excedent al bugetului local“ = % 82.A.99.96.00 „Deficit al secțiunii de funcționare“ 82.A.99.97.00 „Deficit al secțiunii de dezvoltare“
  5.14. Înregistrarea în sistem informatic a operațiunilor prevăzute la pct. 5.13 se efectuează de către unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului care eliberează titularilor extrase de cont. Titularii conturilor au obligația de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit și de a sesiza unitățile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularități, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecțiilor care se impun.5.15. Operațiunile de încheiere a execuției bugetelor locale prevăzute la pct. 5.13 se efectuează în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2018, cu data de 29 decembrie 2017.
   +  Capitolul VI Încheierea execuției bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii și sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionaleUnitățile din subordinea caselor județene de pensii pe seama cărora a fost deschis contul 25.A „Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat“ la nivelul unităților Trezoreriei Statului din cadrul serviciilor/birourilor fiscale ale municipiilor, orașelor și comunelor transferă, până la data de 27 decembrie 2017, plățile de casă înregistrate în acest cont, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul 25.A „Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat“ deschis pe seama casei județene de pensii. La ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) se anexează contul de execuție bugetară pe subdiviziunile clasificației bugetului asigurărilor sociale de stat pe baza căruia se vor înregistra plățile de casă în contabilitatea casei județene de pensii.6.1. Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale6.1.1. (1) La data de 11 ianuarie 2018, unitățile Trezoreriei Statului închid conturile de venituri și cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, operațiune efectuată cu data de 29 decembrie 2017.(2) Conturile de venituri și cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se închid prin debitul/creditul contului 81.01.A „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale“, după caz, care se codifică astfel: simbol cont 81.01.A; cod capitol 98.04.00 pentru excedent și, respectiv, 99.04.00 pentru deficit.(3) În cazul Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, conturile de venituri și cheltuieli deschise pe numele Casei Naționale de Pensii Publice se închid prin contul 81.01.A.00.00.00 „Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2017“.(4) Operațiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unităților Trezoreriei Statului sunt următoarele:– pentru închiderea conturilor de venituri ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale:
  % 22.A.20.04.01 „Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de angajatori“ 22.A.20.04.02 „Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pentru șomeri pe durata practicii profesionale“ 22.A.21.06.00 „Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale datorate de alte persoane fizice care încheie asigurare“ 22.A.30.07.00 „Alte venituri pentru asigurările de accidente de muncă și boli profesionale“ 22.A.31.06.00 „Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale“ 22.A.36.01.03 „Venituri din aplicarea prescripției extinctive aferente sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale“=81.01.A „Excedent/Deficit al sistemului de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale“
  – pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale:
  81.01.A „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale“ =25.A.69 „Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat - asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale“ (analitice potrivit clasificației bugetare)
  NOTE:– Operațiunile de mai sus se efectuează pe bază de notă contabilă.– Contul 81.01.A „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale“ se deschide la nivelul unităților operative ale Trezoreriei Statului.La Trezoreria Statului Sector 5, contul 81.01.A „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale“ codificat potrivit prevederilor alin. (2) se deschide atât pe numele Casei de Pensii a Municipiului București, cât și pe numele Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.
  6.1.2. Pentru operațiunile efectuate la pct. 6.1.1, în contul 81.01.A „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale“, unitățile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.
  6.2. Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii6.2.1. (1) La data de 11 ianuarie 2018, unitățile operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București și trezoreriile sectoarelor municipiului București, încheie, în contabilitatea proprie, execuția bugetului asigurărilor sociale de stat reflectată în conturile 25.A „Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat“ și conturile 22.A „Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat“ și care nu au făcut obiectul operațiunilor de închidere prevăzute la pct. 6.1.1 și 6.2.4, inclusiv contul 22.A.47.02.00 „Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat - contribuții către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire“.(2) Conturile de venituri și cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se închid prin debitul/creditul contului 81.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat“, după caz, care se deschide la nivelul unităților operative ale Trezoreriei Statului pe numele caselor de pensii și se codifică astfel: simbol cont 81.02.A; cod capitol 98.03.00 pentru excedent și, respectiv, 99.03.00 pentru deficit.(3) La Trezoreria Statului Sector 5, contul 81.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat“ codificat potrivit prevederilor alin. (2) se deschide atât pe numele Casei de Pensii a Municipiului București, cât și pe numele Institutului Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă.6.2.2. Operațiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unităților Trezoreriei Statului pentru închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat care nu au făcut obiectul operațiunilor de închidere prevăzute la pct. 6.1.1 sunt următoarele:– pentru închiderea conturilor de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat:
  22.A „Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat“ (analitice potrivit clasificației bugetare) = 81.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat“
  – pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat:
  81.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat“ = 25.A „Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat“ (analitice potrivit clasificației bugetare)
  6.2.3. Pentru operațiunile înregistrate în contul 81.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat“ unitățile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.6.2.4. În cazul Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, conturile de venituri și cheltuieli deschise pe numele Casei Naționale de Pensii Publice se închid, la data de 16 ianuarie 2018, prin contul 81.02.A.00.00.00 „Excedent/Deficit curent al sistemului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017“.
  6.3. Dispoziții comune pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii6.3.1. (1) La data de 12 ianuarie 2018, unitățile operative ale Trezoreriei Statului virează/încasează soldul conturilor 81.01.A „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale“ și, respectiv, 81.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat“ în/din contul 81.01.A „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale“ și, respectiv, 81.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat“ deschise la unitatea Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reședință de județ, pe numele casei județene de pensii din subordinea Casei Naționale de Pensii Publice. Această operațiune se efectuează cu data de 29 decembrie 2017, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează în copie extrasele contului 81.01.A.98.04.00 sau 81.01.A.99.04.00 și, respectiv, 81.02.A.98.03.00 sau 81.02.A.99.03.00, deschise la nivelul trezoreriilor operative, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale bugetului asigurărilor sociale de stat în contabilitatea proprie a caselor județene de pensii din subordinea Casei Naționale de Pensii Publice.(2) Casele județene de pensii au obligația de a verifica extrasele conturilor 81.01.A.98.04.00, 81.01.A.99.04.00, 81.02.A.98.03.00 și 81.02.A.99.03.00, deschise la nivelul trezoreriilor operative, și de a sesiza activitățile de trezorerie și contabilitate publică asupra eventualelor iregularități, până la data de 15 ianuarie 2018, în scopul efectuării regularizărilor care se impun.6.3.2. Până la data de 12 ianuarie 2018, Casa de Pensii a Municipiului București își transferă rezultatul execuției sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2017 în contul propriu deschis la Trezoreria Statului Sector 3, prin virarea/încasarea în/din contul respectiv a tuturor soldurilor conturilor 81.01.A „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale“ și 81.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat“, pe care le are deschise la sectoarele municipiului București. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii“ se va înscrie 29 decembrie 2017.6.3.3. Transferarea rezultatului execuției sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2017 în contul Casei Naționale de Pensii Publice6.3.3.1. La data de 16 ianuarie 2018, casele județene de pensii, Casa de Pensii a Municipiului București și Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă transferă rezultatul execuției sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale și bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii înregistrat la finele anului 2017 în contul 81.01.A.00.00.00 „Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2017“ și, respectiv, 81.02.A.00.00.00 „Excedent/Deficit curent al sistemului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017“ deschis pe numele Casei Naționale de Pensii Publice la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, astfel:– soldul creditor al contului 81.01.A „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale“ și, respectiv, 81.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat“ se virează în contul Casei Naționale de Pensii Publice, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);– soldul debitor al contului 81.01.A „Excedent/Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale“ și, respectiv, 81.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat“ se transferă, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul Casei Naționale de Pensii Publice.În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii“ se va înscrie 29 decembrie 2017.6.4. (1) Casa Națională de Pensii Publice centralizează până la data de 16 ianuarie 2018 soldul execuției de casă a bugetului asigurărilor sociale de stat, înregistrat la unitățile Trezoreriei Statului, iar în cazul în care se înregistrează excedent, acesta se regularizează cu bugetul de stat în limita subvențiilor primite în anul 2017 de la bugetul de stat. Operațiunea se efectuează de către Casa Națională de Pensii Publice cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la data de 17 ianuarie 2018, ca operațiune a anului 2017, prin virarea sumei corespunzătoare din contul 22.A.42.24.00 „Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat“ în contul 23.A.56.02.00.51.01.07 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației - Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat - Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat“ deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.(2) În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operațiunea prevăzută la alin. (1), la rubrica „Data emiterii“ se va înscrie 29 decembrie 2017.6.5. (1) Rezultatul execuției bugetului asigurărilor sociale de stat la finele anului 2017 se preia/se virează la data de 18 ianuarie 2018 de către Casa Națională de Pensii Publice, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul propriu 81.02.A.99.03.00 „Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat“ în cazul în care acesta înregistrează deficit sau în contul 81.02.A.98.03.00 „Excedent al sistemului asigurărilor sociale de stat“ în cazul în care acesta înregistrează excedent.(2) În situația în care, la finele anului 2017, există sume înregistrate atât în contul 81.02.A.98.03.00 „Excedent al sistemului asigurărilor sociale de stat“, cât și în contul 81.02.A.99.03.00 „Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat“, Casa Națională de Pensii Publice virează sumele corespunzătoare necesare acoperirii deficitului din anii precedenți, din contul 81.02.A.98.03.00 „Excedent al sistemului asigurărilor sociale de stat“ în contul 81.02.A.99.03.00 „Deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat“, în data de 19 ianuarie 2018.(3) În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operațiunile prevăzute la alin. (1) și (2), la rubrica „Data emiterii“ se va înscrie 29 decembrie 2017.6.6. (1) La data de 18 ianuarie 2018 excedentul sau deficitul sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale înregistrat în contul 81.01.A.00.00.00 „Excedent/Deficit curent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2017“ se virează/se preia de către Casa Națională de Pensii Publice, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în/din contul propriu 81.01.A.98.04.00 „Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale“.(2) În situația în care, la finele anului 2017, există sume înregistrate atât în contul 81.01.A.98.04.00 „Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale“, cât și în contul 81.01.A.99.04.00 „Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale“, Casa Națională de Pensii Publice virează sumele corespunzătoare necesare acoperirii deficitului din anii precedenți, din contul 81.01.A.98.04.00 „Excedent al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale“ în contul 81.01.A.99.04.00 „Deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale“, în data de 19 ianuarie 2018.(3) În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii“ se va înscrie 29 decembrie 2017.
   +  Capitolul VII Încheierea execuției bugetului asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj și a Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale7.1. Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale7.1.1. (1) La data de 11 ianuarie 2018, unitățile Trezoreriei Statului închid conturile de venituri și cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, operațiune efectuată cu data de 29 decembrie 2017.(2) Conturile de venituri și cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale se închid prin debitul/creditul contului 86.01.A „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale“, după caz, și se codifică astfel: simbol cont 86.01.A; cod capitol 98.11.00 pentru excedent și, respectiv, 99.11.00 pentru deficit.(3) În cazul Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, conturile de venituri și cheltuieli deschise pe numele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă se închid prin contul 86.01.A.00.00.00 „Excedent/Deficit curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale pe anul 2017“.(4) Operațiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unităților Trezoreriei Statului sunt următoarele:– pentru închiderea conturilor de venituri ale Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale:
  % 28.A.20.06.00 „Contribuția angajatorilor la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale“ 28.A.31.04.00 „ Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale“= 86.01.A „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale“
  – pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale:
  86.01.A „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale“ =29.A.64 „Cheltuielile Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale“ (analitice potrivit clasificației bugetare)
  NOTE:– Operațiunile de mai sus se efectuează pe bază de notă contabilă.– Contul 86.01.A „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale“ se deschide la nivelul unităților operative ale Trezoreriei Statului.
  7.1.2. Pentru operațiunile efectuate la pct. 7.1.1 în contul 86.01.A „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale“, unitățile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.
  7.2. Închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale bugetului asigurărilor pentru șomaj aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj7.2.1. (1) La data de 11 ianuarie 2018, unitățile operative ale Trezoreriei Statului, inclusiv Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București și trezoreriile sectoarelor municipiului București, încheie în contabilitatea proprie execuția sistemului asigurărilor pentru șomaj reflectată în conturile 29.A „Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj“ și conturile 28.A „Veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj“ și care nu au făcut obiectul operațiunilor de închidere prevăzute la pct. 7.1.1 și 7.2.4.(2) Conturile de venituri și cheltuieli ale sistemului asigurărilor pentru șomaj se închid prin debitul/creditul contului 86.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj“, după caz, care se deschide la nivelul trezoreriilor operative, pe numele agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, și se codifică astfel: simbol cont 86.02.A; cod capitol 98.10.00 pentru excedent și, respectiv, 99.10.00 pentru deficit.7.2.2. Operațiunile contabile care se efectuează în contabilitatea unităților Trezoreriei Statului pentru închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale sistemului asigurărilor pentru șomaj care nu au făcut obiectul operațiunilor de închidere prevăzute la pct. 7.1.1 sunt următoarele:– pentru închiderea conturilor de venituri ale sistemului asigurărilor pentru șomaj:
  28.A „Veniturile bugetului asigurărilor pentru șomaj“ (analitice potrivit clasificației bugetare)= 86.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj“
  – pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale sistemului asigurărilor pentru șomaj:
  86.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj“ = 29.A „Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj“ (analitice potrivit clasificației bugetare)
  7.2.3. Pentru operațiunile înregistrate în contul 86.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj“ unitățile Trezoreriei Statului eliberează titularilor extrase de cont împreună cu documentele justificative.7.2.4. În cazul Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, conturile de venituri și cheltuieli deschise pe numele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă se închid, la data de 16 ianuarie 2018, prin contul 86.02.A.00.00.00 „Excedent/Deficit curent al sistemului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017“.
  7.3. Dispoziții comune bugetului asigurărilor pentru șomaj aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj și Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale7.3.1. (1) La data de 12 ianuarie 2018 unitățile operative ale Trezoreriei Statului virează/încasează soldul conturilor 86.01.A „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale“ și, respectiv, 86.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj“ în/din contul 86.01.A „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale“ și, respectiv, 86.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj“ deschise la unitățile Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reședință de județ pe numele agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. Această operațiune se efectuează cu data de 29 decembrie 2017, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează în copie extrasele contului 86.01.A.98.11.00 sau 86.01.A.99.11.00 și, respectiv, 86.02.A.98.10.00 sau 86.02.A.99.10.00, deschise la nivelul trezoreriilor operative, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale bugetului asigurărilor pentru șomaj în contabilitatea proprie a agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă.(2) Agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă au obligația de a verifica extrasele conturilor 86.01.A.98.11.00, 86.01.A.99.11.00 și, respectiv, 86.02.A.98.10.00, 86.02.A.99.10.00, deschise la nivelul trezoreriilor operative, și de a sesiza activitățile de trezorerie și contabilitate publică județene asupra eventualelor iregularități, până la data de 15 ianuarie 2018, în scopul efectuării regularizărilor care se impun.7.3.2. Transferarea rezultatului execuției sistemului asigurărilor pentru șomaj și a Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale pe anul 2017 în contul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă7.3.2.1. (1) Până la data de 12 ianuarie 2018, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Municipiului București își transferă rezultatul execuției sistemului asigurărilor pentru șomaj și, respectiv, Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale pe anul 2017 în conturile proprii deschise la Trezoreria Statului Sector 5 prin virarea/încasarea în/din conturile 86.01.A „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale“ și, respectiv, 86.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj“ a tuturor soldurilor conturilor 86 pe care le are deschise la sectoarele municipiului București și, respectiv, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.(2) În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii“ se înscrie 29 decembrie 2017.7.3.2.2. La data de 16 ianuarie 2018, agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă transferă rezultatul execuției sistemului asigurărilor pentru șomaj și, respectiv, rezultatul execuției Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale înregistrate, la finele anului 2017, în conturile 86.01.A.00.00.00 „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale pe anul 2017“ și, respectiv, 86.02.A.00.00.00 „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017“, deschise pe numele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, astfel:– soldul creditor al conturilor 86.01.A „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale“ și/sau 86.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj“ se virează în contul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);– soldul debitor al conturilor 86.01.A „Excedent/Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale“ și, respectiv, 86.02.A „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj“ se transferă cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii“ se înscrie 29 decembrie 2017.7.4. (1) Rezultatul execuției sistemului asigurărilor pentru șomaj la finele anului 2017 se preia/se virează la data de 17 ianuarie 2018 de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul propriu 86.02.A.99.10.00 „Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj“ în cazul în care acesta înregistrează deficit sau în contul 86.02.A.98.10.00 „Excedent al sistemului asigurărilor pentru șomaj“ în cazul în care acesta înregistrează excedent.(2) În situația în care, la finele anului 2017, există sume înregistrate atât în contul 86.02.A.98.10.00 „Excedent al sistemului asigurărilor pentru șomaj“, cât și în contul 86.01.A.99.10.00 „Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj“, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă virează sumele corespunzătoare necesare acoperirii deficitului din anii precedenți, din contul 86.02.A.98.10.00 „Excedent al sistemului asigurărilor pentru șomaj“ în contul 86.01.A.99.10.00 „Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj“, în data de 18 ianuarie 2018.(3) În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operațiunile prevăzute la alin. (1) și (2), la rubrica „Data emiterii“ se va înscrie 29 decembrie 2017.7.5. (1) La data de 17 ianuarie 2018, excedentul sau deficitul Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale înregistrat în contul 86.01.A.00.00.00 „Excedent/Deficit curent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale pe anul 2017“ se virează/se preia de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în/din contul propriu 86.01.A.98.11.00 „Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale“.(2) În situația în care, la finele anului 2017, există sume înregistrate atât în contul 86.01.A.98.11.00 „Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale“, cât și în contul 86.01.A.99.11.00 „Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale“, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă virează sumele corespunzătoare necesare acoperirii deficitului din anii precedenți, din contul 86.01.A.98.11.00 „Excedent al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale“ în contul 86.01.A.99.11.00 „Deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale“, în data de 18 ianuarie 2018.(3) În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operațiunile prevăzute la alin. (1) și (2), la rubrica „Data emiterii“ se va înscrie 29 decembrie 2017.
   +  Capitolul VIII Încheierea execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate8.1. (1) Subvențiile primite de bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de la bugetul de stat rămase neutilizate se restituie, până la data de 5 ianuarie 2018, în contul de cheltuieli al bugetului de stat din care acestea au fost încasate.(2) Sumele care se restituie se determină ca diferență între subvențiile primite în contul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 26.A.42.53.00 „Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătății“ și plățile efectuate pe destinațiile pentru care acestea au fost aprobate.(3) Restituirea se efectuează din contul 26.A.42.53.00 „Sume alocate din bugetul de stat, altele decât cele de echilibrare, prin bugetul Ministerului Sănătății“ în contul de cheltuieli bugetare corespunzător din care sumele au fost încasate, deschis pe numele Ministerului Sănătății la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în care la „Data emiterii“ se va înscrie data de 29 decembrie 2017.8.2. (1) Subvențiile primite de bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății rămase neutilizate se restituie până la data de 5 ianuarie 2018 în contul din care acestea au fost încasate. În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii“ se va înscrie data de 29 decembrie 2017.(2) Sumele care se restituie se determină ca diferență între sumele primite în contul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 26.A.43.12.00 „Sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății“ și plățile efectuate pe destinațiile pentru care acestea au fost aprobate.8.3. În conformitate cu prevederile art. 265 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2017 nu se constituie fond de rezervă din veniturile Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.8.4. (1) La data de 11 ianuarie 2018 unitățile Trezoreriei Statului încheie în contabilitatea proprie execuția bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate reflectată în conturile 26.A „Veniturile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ și 27.A „Cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ prin debitul/creditul contului 87.A „Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“, după caz, care se deschide pe numele caselor de asigurări de sănătate județene și a municipiului București și Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, după caz.(2) Contul 87.A „Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ se codifică astfel: simbol cont sintetic 87.A; cod capitol 98.00.00 pentru excedent și, respectiv, 99.00.00 pentru deficit; codul fiscal al casei de asigurări de sănătate județene sau a municipiului București și Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, după caz.(3) Închiderea conturilor de venituri și de cheltuieli ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate deschise pe numele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, se efectuează la data de 16 ianuarie 2018, prin debitul/creditul contului 87.A.00.00.00 „Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2017“ deschis pe numele acesteia.8.5. La data de 12 ianuarie 2018 unitățile operative ale Trezoreriei Statului virează/încasează soldul contului 87.A „Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ în/din contul 87.A „Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ deschis la unitatea Trezoreriei Statului cu rol de municipiu reședință de județ, pe numele casei de asigurări de sănătate județene. Această operațiune se efectuează cu data de 29 decembrie 2017, iar la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează/transferă excedentul sau deficitul, după caz, se anexează, în copie, extrasele contului 87.A.98.00.00 sau 87.A.99.00.00, după caz, deschis la nivelul unităților operative ale Trezoreriei Statului, care constituie document justificativ pentru închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în contabilitatea proprie a caselor de asigurări de sănătate județene.8.6. (1) Conturile de venituri ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate deschise la nivelul sectoarelor municipiului București și, respectiv, al Activității de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București pentru marii contribuabili și pentru contribuabilii mijlocii se închid prin creditul contului 87.A „Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ deschis pe numele Casei de Asigurări de Sănătate a municipiului București. Fac excepție de la aceste prevederi veniturile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate colectate de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, care se închid prin creditul contului 87.A „Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ deschis pe numele acesteia.(2) Până la data de 12 ianuarie 2018, Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București își transferă rezultatul execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2017 în contul propriu deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, prin virarea/încasarea în/din contul respectiv a tuturor soldurilor conturilor 87.A „Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ pe care le are deschise la sectoarele municipiului București sau la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București. În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la rubrica „Data emiterii“ se va înscrie 29 decembrie 2017.8.7. Operațiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea unităților Trezoreriei Statului pentru închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sunt următoarele:– pentru închiderea conturilor de venituri ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate:
  26.A „Veniturile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ (analitice potrivit clasificației bugetare)=87.A „Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“
  – pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate:
  87.A „Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ =27.A „Cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ (analitice potrivit clasificației bugetare)
  8.8. La data de 16 ianuarie 2018, casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București și Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești transferă rezultatul execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate înregistrat, la finele anului 2017, în contul 87.A.00.00.00 „Excedent/Deficit curent al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2017“ deschis pe numele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, astfel:– soldul creditor al contului 87.A „Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ se virează în contul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);– soldul debitor al contului 87.A „Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ se transferă cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) din contul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.8.9. (1) Casa Națională de Asigurări de Sănătate centralizează până la data de 16 ianuarie 2018 soldul execuției de casă a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, înregistrat la unitățile Trezoreriei Statului, iar în cazul în care se înregistrează excedent, acesta se regularizează cu bugetul de stat în limita subvențiilor primite în anul 2017 de la bugetul de stat. Operațiunea se efectuează de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), la data de 17 ianuarie 2018, ca operațiune a anului 2017, prin virarea sumei corespunzătoare din contul 26.A.42.26.00 „Subvenții primite de bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru echilibrare“ și, respectiv, din contul 26.A.42.74.00 „Sume alocate bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate“ în contul 23.A.56.04.00.51.01.11 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației - Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate - Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ și, respectiv, în contul 23.A.56.04.00.51.01.69 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației - Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate - Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate“, deschise la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București.(2) Rezultatul execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate la finele anului 2017 se preia/se virează la data de 18 ianuarie 2018 de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), în contul propriu 87.A.99.00.00 „Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ în cazul în care acesta înregistrează deficit sau în contul 87.A.98.00.00 „Excedent al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ în cazul în care acesta înregistrează excedent.(3) În situația în care, la finele anului 2017, există sume înregistrate atât în contul 87.A.99.00.00 „Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“, cât și în contul 87.A.98.00.00 „Excedent al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“, Casa Națională de Asigurări de Sănătate virează sumele corespunzătoare necesare acoperirii deficitului din anii precedenți, din contul 87.A.98.00.00 „Excedent al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ în contul 87.A.99.00.00 „Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“, în data de 19 ianuarie 2018.(4) În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează operațiunile prevăzute la alin. (1)-(3), la rubrica „Data emiterii“ se va înscrie 29 decembrie 2017.
   +  Capitolul IX Încheierea execuției bugetului Fondului pentru mediu și alte operațiuni specifice bugetului Fondului pentru mediu9.1. La finele anului 2017, contul 51.I.16.09.00 „Disponibil din timbrul de mediu pentru autovehicule“ nu poate prezenta sold.9.2. Cota din veniturile Fondului pentru mediu prevăzută la art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, aferentă veniturilor Fondului pentru mediu încasate în luna decembrie se transferă de Administrația Fondului pentru Mediu din conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului Fondului pentru mediu în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului propriu al Administrației Fondului pentru Mediu până la data de 4 ianuarie 2018. În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează această operațiune, la rubrica „Data emiterii“ se va înscrie 29 decembrie 2017.9.3. În situația în care în cursul anului 2017, prin decizie a ordonatorului de credite au fost transferate sume din contul 80.I.98.00.00 „Excedent al bugetului Fondului pentru mediu“ în contul de venituri al Fondului pentru mediu 20.I.40.15.03 „Veniturile Fondului pentru mediu - Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent“, acestea se restituie la data de 5 ianuarie 2018 în contul din care au fost transferate. În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează această operațiune, la rubrica „Data emiterii“ se va înscrie 29 decembrie 2017.9.4. La data de 5 ianuarie 2018, Trezoreria Statului a Sectorului 6 încheie în contabilitatea proprie execuția bugetului Fondului pentru mediu pe anul 2017 reflectată în conturile 20.I. „Venituri ale Fondului pentru mediu“ și 23.I. „Cheltuieli ale Fondului pentru mediu“ prin debitul/creditul contului 80.I.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului pentru mediu pe anul 2017“, după caz, care se deschide pe numele Administrației Fondului pentru Mediu.9.5. Operațiunile contabile ce se efectuează în contabilitatea Trezoreriei Statului a Sectorului 6 pentru închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale bugetului Fondului pentru mediu sunt următoarele:– pentru închiderea conturilor de cheltuieli ale bugetului Fondului pentru mediu:
  80.I.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului pentru mediu“=23.I „Cheltuielile bugetului Fondului pentru mediu“ (analitice potrivit clasificației bugetare)
  – pentru închiderea conturilor de venituri ale bugetului Fondului pentru mediu:
  20.I*) „Veniturile bugetului Fondului pentru mediu“ (analitice potrivit clasificației bugetare)=80.I.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului pentru mediu“
  Notă
  *) În operațiunea de închidere a conturilor de venituri bugetare nu se include contul 20.I.40.15.03 „Veniturile Fondului pentru mediu - Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent“.
  9.6. (1) Excedentul bugetului Fondului pentru mediu pe anul 2017 înregistrat în contul 80.I.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului Fondului pentru Mediu pe anul 2017“ se virează de Administrația Fondului pentru Mediu cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în contul 80.I.98.00.00 „Excedent al bugetului Fondului pentru mediu“ deschis pe codul de identificare fiscală al Administrației Fondului pentru Mediu.(2) Operațiunea de la alin. (1) se efectuează până la data de 8 ianuarie 2018, la rubrica „Data emiterii“ din ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) înscriindu-se data de 29 decembrie 2017.9.7. Eventualul deficit al bugetului Fondului pentru mediu pe anul 2017 rezultat ca urmare a operațiunilor prevăzute la pct. 9.4 și 9.5 se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenți, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, potrivit următoarei operațiuni contabile:
  80.I.98.00.00 „Excedent al bugetului Fondului pentru mediu“=80.I.99.00.00 „Deficit al bugetului Fondului pentru mediu“
  În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se dispune acoperirea se va înscrie data de 29 decembrie 2017.
   +  Capitolul X Încheierea execuției bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, a bugetelor instituțiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, inclusiv a bugetelor privind activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice și a bugetelor privind activitatea de privatizare gestionate de instituțiile publice10.1. Sumele primite de Administrația Națională a Penitenciarelor în anul 2017 de la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și rămase neutilizate la finele exercițiului bugetar se reflectă în excedentul bugetului acestei instituții publice și vor fi utilizate în anul 2018 cu aceeași destinație, potrivit prevederilor art. 6 alin. (4) din Legea nr. 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor.10.2. În situația în care până la data de 28 decembrie 2017 instituțiile publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii și instituțiile publice autonome, exclusiv Casa Națională de Asigurări de Sănătate, precum și instituțiile publice care gestionează bugetele activităților finanțate integral din venituri proprii, beneficiare nu au angajat în întregime sumele primite ca redistribuiri de disponibilități, vor proceda la restituirea acestora, cu diminuarea corespunzătoare a bugetului de venituri și cheltuieli, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), din contul de venituri bugetare în care au fost încasate în contul de venituri bugetare al instituției publice ierarhic superioare de la care au fost primite.10.3. (1) Ordonatorii secundari și/sau terțiari de credite ai bugetelor instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii care au primit în cursul anului 2017 subvenții din bugetele ordonatorilor de credite ierarhic superiori regularizează până la data de 28 decembrie 2017 excedentele rezultate din execuția bugetelor respective, în limita sumelor primite de la aceștia, dacă legea nu prevede altfel.(2) Sumele care fac obiectul regularizării prevăzute la alin. (1) se restituie din contul de venituri bugetare în care acestea au fost încasate în contul ordonatorului de credite ierarhic superior din care au fost primite.(3) La stabilirea excedentelor care fac obiectul regularizării prevăzute la alin. (1) nu se iau în calcul sumele rezervate în conturile prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.661 bis/2003, aferente donațiilor și sponsorizărilor neutilizate la finele anului 2017, sumele reprezentând prefinanțări și avansuri acordate pentru derularea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare în anul 2017 rămase neutilizate la finele anului, sumele din excedentul anului precedent utilizate în anul 2017 pentru acoperirea golurilor temporare de casă și/sau pentru efectuarea de cheltuieli, precum și sumele primite ca redistribuiri de disponibilități ce se restituie în contul instituției publice ierarhic superioare.10.4. Stabilirea rezultatului execuției bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetelor instituțiilor publice autonome din sectorul administrației publice centrale, exclusiv al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, inclusiv a bugetelor privind activitatea de privatizare gestionate de instituțiile publice și a bugetelor privind activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din sectorul administrației publice centrale.După efectuarea operațiunilor de regularizare prevăzute în prezentul capitol, inclusiv a transferului sumelor aferente donațiilor și sponsorizărilor rămase neutilizate în contul 50.07 „Disponibil din donații și sponsorizări rămase neutilizate la finele anului“, instituțiile publice și unitățile Trezoreriei Statului vor proceda la stabilirea rezultatului execuției bugetelor instituțiilor publice respective la finele anului.10.4.1. (1) În vederea determinării excedentului/deficitului anului 2017 al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, al instituțiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, inclusiv al instituțiilor publice care gestionează bugetele privind activitatea de privatizare și bugetele privind activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din sectorul administrației publice centrale, pe numele acestora se deschid următoarele conturi de excedente/deficite: 80.F.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate integral din venituri proprii pe anul 2017“, 80.G.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2017“, 80.H.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare al instituțiilor publice din administrația publică centrală pe anul 2017“, 80.E.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică centrală pe anul 2017“ și 86.02.G.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017“.(2) Conturile de venituri și de cheltuieli bugetare se închid prin conturile prevăzute la alin. (1) după deducerea sumelor evidențiate în conturile de venituri ale bugetelor respective aferente subdiviziunilor de venituri bugetare 41.06.00 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă“ și 40.15.03 „Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent“.10.4.2. Operațiunile privind închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare:a) închiderea de către unitățile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli
  80.F.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate integral din venituri proprii pe anul 2017“=.F „Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate integral din venituri proprii“ (analitice potrivit clasificației bugetare)
  80.G.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2017“=23.G „Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate din venituri proprii și subvenții“ (analitice potrivit clasificației bugetare)
  86.02.G.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017“=29.G „Cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj, finanțate din venituri proprii și subvenții“ (analitice potrivit clasificației bugetare)
  80.H.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare al instituțiilor publice din administrația publică centrală pe anul 2017“=23.H „Cheltuieli ale bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate din bugetul privind activitatea de privatizare“ (analitice potrivit clasificației bugetare)
  80.E.00.00.00 „Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică centrală pe anul 2017“=23.E „Cheltuieli ale bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice din administrația publică centrală“ (analitice potrivit clasificației bugetare)
  b) reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2017, pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor respective. Această operațiune se efectuează de ordonatorii de credite ai bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, ai bugetelor instituțiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, ai instituțiilor publice din sectorul administrației publice centrale care gestionează bugete privind activitatea de privatizare sau care au înființate activități finanțate integral din venituri proprii pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din conturile de venituri aferente subdiviziunilor de venituri bugetare 41.06.00 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă“ și 40.15.03 „Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent“ în conturile corespunzătoare de excedente bugetare;c) închiderea de către unitățile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, ale bugetelor instituțiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, inclusiv a instituțiilor care gestionează bugetele privind activitatea de privatizare sau care au înființate activități finanțate integral din venituri proprii (exclusiv conturile aferente subdiviziunilor de venituri bugetare 41.06.00 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă“ și 40.15.03 „Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent“):
  20.F „Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate integral din venituri proprii“ (analitice potrivit clasificației bugetare)=80.F.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate integral din venituri proprii pe anul 2017“
  20.G „Veniturile bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate din venituri proprii și subvenții“ (analitice potrivit clasificației bugetare)=80.G.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2017“
  28.G „Veniturile bugetelor instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj, finanțate din venituri proprii și subvenții“ (analitice potrivit clasificației bugetare)=86.02.G.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017“
  20.H „Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică centrală, finanțate din bugetul privind activitatea de privatizare“ (analitice potrivit clasificației bugetare)=80.H.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare al instituțiilor publice din administrația publică centrală pe anul 2017“
  20.E „Veniturile bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice din administrația publică centrală“ (analitice potrivit clasificației bugetare)=80.E.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică centrală pe anul 2017“
  d) în situația în care, după efectuarea operațiunilor de închidere, bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetul instituțiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, bugetul privind activitatea de privatizare sau bugetul privind activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din sectorul administrației publice centrale pe anul 2017, înregistrat în conturile 80.F.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate integral din venituri proprii pe anul 2017“, 80.G.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2017“, 86.02.G.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017“, 80.H.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare al instituțiilor publice din administrația publică centrală pe anul 2017“ și 80.E.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică centrală pe anul 2017“, prezintă excedent, acesta se transferă pe bază de notă contabilă de unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului în conturile 80.F.98.00.00 „Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate integral din venituri proprii“, 80.G.98.00.00 „Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate din venituri proprii și subvenții“, 80.H.98.00.00 „Excedent al bugetului privind activitatea de privatizare al instituțiilor publice din administrația publică centrală“, 80.E.98.00.00 „Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică centrală“ și 86.02.G.98.00.00 „Excedent al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj“, după caz;e) în situația în care, după efectuarea operațiunilor de închidere, bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, bugetul instituțiilor publice autonome, exclusiv al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, bugetul privind activitatea de privatizare sau bugetul privind activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din sectorul administrației publice centrale, înregistrat în conturile 80.F.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate integral din venituri proprii pe anul 2017“, 80.G.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2017“, 86.02.G.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017“, 80.H.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare al instituțiilor publice din administrația publică centrală pe anul 2017“ și 80.E.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică centrală pe anul 2017“, prezintă deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenți, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă până la data de 9 ianuarie 2018 inclusiv, la care va fi anexat ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează suma aprobată, astfel:– din contul 80.F.98.00.00 „Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate integral din venituri proprii“ în contul 80.F.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate integral din venituri proprii pe anul 2017“ - în cazul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii din sectorul administrației publice centrale;– din contul 80.G.98.00.00 „Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate din venituri proprii și subvenții“ în contul 80.G.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică centrală finanțate din venituri proprii și subvenții pe anul 2017“ - în cazul instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii din sectorul administrației publice centrale;– din contul 86.02.G.98.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017“ în contul 86.02.G.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017“ - în cazul instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj;– din contul 80.H.98.00.00 „Excedent al bugetului privind activitatea de privatizare a instituțiilor publice din administrația publică centrală“ în contul 80.H.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului privind activitatea de privatizare a instituțiilor publice din administrația publică centrală pe anul 2017“, în cazul instituțiilor publice care gestionează bugetul privind activitatea de privatizare;– din contul 80.E.98.00.00 „Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică centrală“ în contul 80.E.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică centrală pe anul 2017“, în cazul instituțiilor publice din sectorul administrației publice centrale care gestionează bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii.
  10.4.3. Operațiunile de încheiere a execuției bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și bugetelor instituțiilor publice autonome din sectorul administrației publice centrale, exclusiv al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, bugetul privind activitatea de privatizare sau bugetul privind activitățile finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din sectorul administrației publice centrale se efectuează în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2018, cu data de 29 decembrie 2017.10.4.4. Titularii conturilor au obligația de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit și de a sesiza unitățile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularități, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecțiilor care se impun.
  10.5. Stabilirea rezultatului execuției bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii din sectorul administrației publice locale și a bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din sectorul administrației publice locale.După efectuarea operațiunilor de regularizare prevăzute în prezentul capitol, inclusiv a transferului sumelor aferente donațiilor și sponsorizărilor rămase neutilizate în contul 50.07 „Disponibil din donații și sponsorizări rămase neutilizate la finele anului“, instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și unitățile Trezoreriei Statului vor proceda la stabilirea rezultatului execuției bugetelor instituțiilor respective la finele anului.10.5.1. Închiderea execuției secțiunii de funcționare:10.5.1.1. Conturile de venituri și de cheltuieli se închid prin contul de excedent sau prin contul de deficit al secțiunii de funcționare, după caz, astfel:– prin contul 82.E.98.96.00 „Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituțiile publice din administrația publică locală - secțiunea de funcționare“, 82.F.98.96.00 „Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii - secțiunea de funcționare“ și 82.G.98.96.00 „Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții - secțiunea de funcționare“, după caz, în situația în care totalul veniturilor bugetare aferente secțiunii de funcționare, după deducerea sumelor evidențiate în conturile de venituri ale bugetelor respective aferente subdiviziunilor de venituri bugetare 41.06.00 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă“ și 40.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare“ este mai mare decât cheltuielile bugetare ale secțiunii de funcționare;– prin contul 82.E.99.96.00 „Deficit al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală - secțiunea de funcționare“, 82.F.99.96.00 „Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii - secțiunea de funcționare“ și 82.G.99.96.00 „Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții - secțiunea de funcționare“, după caz, în situația în care totalul veniturilor bugetare aferente secțiunii de funcționare, după deducerea sumelor evidențiate în conturile de venituri ale bugetelor respective aferente subdiviziunilor de venituri bugetare 41.06.00 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă“ și 40.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare“, este mai mic decât cheltuielile bugetare ale secțiunii de funcționare.10.5.1.2. Operațiunile privind închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare ale secțiunii de funcționare:a) închiderea de către unitățile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale secțiunii de funcționare:
  82.E.98.96.00 „Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală - secțiunea de funcționare“/ 82.E.99.96.00 „Deficit al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală - secțiunea de funcționare“=24.E „Cheltuieli ale bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice din administrația publică locală“ (analitice potrivit clasificației bugetare)
  82.F.98.96.00 „Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii - secțiunea de funcționare“/ 82.F.99.96.00 „Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii - secțiunea de funcționare“=24.F „Cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate integral din venituri proprii“ (analitice potrivit clasificației bugetare)
  82.G.98.96.00 „Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții - secțiunea de funcționare“/ 82.G.99.96.00 „Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții - secțiunea de funcționare“=24.G „Cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate din venituri proprii și subvenții“ (analitice potrivit clasificației bugetare)
  b) reîntregirea excedentului secțiunii de funcționare a anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2017, pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de funcționare. Această operațiune se efectuează de ordonatorii de credite ai bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din contul de venituri aferente subdiviziunilor de venituri bugetare 41.06.00 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă“ și 40.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare“ în conturile corespunzătoare de excedente bugetare ale secțiunii de funcționare;c) închiderea de către unitățile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (exclusiv conturile aferente subdiviziunilor de venituri bugetare 41.06.00 „Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă“ și 40.15.01 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare“):
  21.E Veniturile bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice din administrația publică locală“ (analitice potrivit clasificației bugetare)=82.E.98.96.00 „Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală - secțiunea de funcționare/ 82.E.99.96.00 „Deficit al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală - secțiunea de funcționare“
  21.F „Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate integral din venituri proprii“ (analitice potrivit clasificației bugetare)=82.F98.96.00 „Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii - secțiunea de funcționare“/ 82.F.99.96.00„Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii - secțiunea de funcționare“
  21.G „Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate din venituri proprii și subvenții“ (analitice potrivit clasificației bugetare)=82.G.98.96.00 „Excedent la bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții - secțiunea de funcționare“/ 82.G.99.96.00 „Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții - secțiunea de funcționare“
  10.5.2. Închiderea execuției secțiunii de dezvoltare:10.5.2.1. Conturile de venituri și de cheltuieli se închid prin contul de excedent sau prin contul de deficit al secțiunii de dezvoltare, după caz, astfel:– prin contul 82.E.98.97.00 „Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală - secțiunea de dezvoltare“, 82.F.98.97.00 „Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii - secțiunea de dezvoltare“ și 82.G.98.97.00 „Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții - secțiunea de dezvoltare“, după caz, în situația în care totalul veniturilor bugetare aferente secțiunii de dezvoltare, după deducerea sumelor evidențiate în contul de venituri ale bugetelor respective aferente subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare“, este mai mare decât cheltuielile bugetare ale secțiunii de dezvoltare;– prin contul 82.E.99.97.00 „Deficit al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală - secțiunea de dezvoltare“, 82.F.99.97.00 „Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii - secțiunea de dezvoltare“ și 82.G.99.97.00 „Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții - secțiunea de dezvoltare“, după caz, în situația în care totalul veniturilor bugetare aferente secțiunii de dezvoltare, după deducerea sumelor evidențiate în contul de venituri ale bugetelor respective aferente subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare“, este mai mic decât cheltuielile bugetare ale secțiunii de dezvoltare.10.5.2.2. Operațiunile privind închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare:a) închiderea de către unitățile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare:
   82.E.98.97.00  „Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală -  secțiunea de dezvoltare“/ 82.E.99.97.00  „Deficit al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală - secțiunea de dezvoltare“  =  24.E  „Cheltuieli ale bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice din administrația publică locală“ (analitice potrivit clasificației bugetare)
   82.F.98.97.00 „Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii - secțiunea de dezvoltare“/ 82.F.99.97.00 „Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii - secțiunea de dezvoltare  =  24.F  „Cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate integral din venituri proprii“ (analitice potrivit clasificației bugetare)
    82.G.98.97.00  „Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții - secțiunea de dezvoltare“/ 82.G.99.97.00  „Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții - secțiunea de dezvoltare“  =  24.G  „Cheltuieli ale bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate din venituri proprii și subvenții“ (analitice potrivit clasificației bugetare)
  b) reîntregirea excedentului secțiunii de dezvoltare a anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Această operațiune se efectuează de ordonatorii de credite ai bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și de ordonatorii de credite ai instituțiilor publice care gestionează bugete ale activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă acestea, din sectorul administrației publice locale, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din contul de venituri aferente subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare“, în contul de excedent bugetar al secțiunii de dezvoltare;c) închiderea de către unitățile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a conturilor de venituri ale bugetelor privind activitățile finanțate integral din venituri proprii din sectorul administrației publice locale (exclusiv contul de venituri bugetare aferent subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare“):
  21.E„Veniturile bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii ale instituțiilor publice din administrația publică locală“ (analitice potrivit clasificației bugetare)=82.E.98.97.00„Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală - secțiunea de dezvoltare“/82.E.99.97.00 „Deficit al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală - secțiunea de dezvoltare“
  21.F „Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate integral din venituri proprii“ (analitice potrivit clasificației bugetare)=82.F.98.97.00„Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii - secțiunea de dezvoltare“/82.F.99.97.00 „Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii - secțiunea de dezvoltare“
  21.G„Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală, finanțate din venituri proprii și subvenții“ (analitice potrivit clasificației bugetare)=82.G.98.97.00„Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții - secțiunea de dezvoltare“/82.G.99.97.00 „Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții - secțiunea de dezvoltare“
  10.5.3. Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii de subordonare locală și a bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din sectorul administrației publice localea) În situația în care secțiunea de funcționare și/sau secțiunea de dezvoltare înregistrează excedent, acesta se preia în contul de excedent al bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii/al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din sectorul administrației publice locale pe bază de notă contabilă, astfel:
  82.E.98.96.00 „Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală - secțiunea de funcționare“/82.E.98.97.00 „Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală - secțiunea de dezvoltare“=82.E.98.00.00 „Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală“
  82.F.98.96.00 „Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii - secțiunea de funcționare“/82.F.98.97.00 „Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii - secțiunea de dezvoltare“ = 82.F.98.00.00 „Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii“
  82.G.98.96.00 „Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții - secțiunea de funcționare“/82.G.98.97.00„Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții - secțiunea de dezvoltare“= 82.G.98.00.00 „Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții“
  b) În situația în care secțiunea de funcționare și/sau secțiunea de dezvoltare a bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din sectorul administrației publice locale înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenți, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă până la data de 9 ianuarie 2018 inclusiv, la care va fi anexat ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează suma aprobată, astfel:– din contul 82.E.98.00.00 „Excedent al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală“ în contul 82.E.99.96.00 „Deficit al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală - secțiunea de funcționare“/82.E.99.97.00 „Deficit al bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din administrația publică locală - secțiunea de dezvoltare“, în cazul instituțiilor publice din administrația publică locală care au înființate activități finanțate integral din venituri proprii;– din contul 82.F.98.00.00 „Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii“ în contul 82.F.99.96.00 „Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii - secțiunea de funcționare“/ 82.F.99.97.00 „Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate integral din venituri proprii - secțiunea de dezvoltare“, în cazul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii din sectorul administrației publice locale;– din contul 82.G.98.00.00 „Excedent al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții“ în contul 82.G.99.96.00 „Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții - secțiunea de funcționare“/ 82.G.99.97.00 „Deficit al bugetului instituțiilor publice din administrația publică locală finanțate din venituri proprii și subvenții - secțiunea de dezvoltare“, în cazul instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii din sectorul administrației publice locale.
  10.5.4. Operațiunile de încheiere a execuției bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii din sectorul administrației publice locale și a bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă instituții publice din sectorul administrației publice locale se efectuează în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2018, cu data de 29 decembrie 2017.10.5.5. Titularii conturilor au obligația de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit și de a sesiza unitățile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularități, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecțiilor care se impun.10.5.6. Prevederile prezentului capitol se aplică și de instituțiile publice ierarhic superioare unor instituții publice care s-au reorganizat în anul 2017 și pentru care prevederile legale în vigoare reglementează în sarcina acestora astfel de atribuții.
   +  Capitolul XI Încheierea execuției bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor creditelor interne și bugetelor creditelor externe ale instituțiilor publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora11.1. Stabilirea rezultatului execuției bugetelor fondurilor externe nerambursabile gestionate de instituțiile publice, altele decât cele din sectorul administrației publice locale11.1.1. Conturile de venituri și de cheltuieli ale bugetului fondurilor externe nerambursabile se închid, în funcție de modul de aprobare a bugetelor respective, astfel:a) prin contul de excedent/deficit, în situația în care bugetul fondurilor externe nerambursabile este aprobat cu venituri, potrivit prevederilor de la pct. 11.1.2;b) prin contul 50.71.04 „Disponibil al bugetului fondurilor externe nerambursabile din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - sectorul administrație publică centrală“, în situația în care bugetul fondurilor externe nerambursabile nu este aprobat cu venituri, iar sursele de finanțare a cheltuielilor au fost evidențiate în contul de venituri bugetare corespunzător subdiviziunii 41.04.00 „Sume aferente fondurilor externe nerambursabile“;c) prin conturile prevăzute la lit. a) și b), în situația în care în bugetul fondurilor externe nerambursabile sunt aprobate venituri bugetare numai pentru anumite fonduri externe nerambursabile.11.1.2. (1) În vederea determinării excedentului/deficitului anului 2017 al bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe numele instituțiilor publice se deschid următoarele conturi de excedente/deficite 80.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile al instituțiilor publice din administrația publică centrală pe anul 2017“, 81.02.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017“ și 86.02.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017“; 87.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2017“.(2) Conturile de venituri și de cheltuieli bugetare se închid prin contul de excedent/deficit prevăzut la alin. (1), după deducerea sumelor evidențiate în contul de venituri ale bugetelor respective aferente subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.03 „Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent“.11.1.3. Operațiunile privind închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare:a) Închiderea de către unitățile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli
  80.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile al instituțiilor publice din administrația publică centrală pe anul 2017“=23.D „Cheltuieli din fondurile externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică centrală“ (analitice potrivit clasificației bugetare)
  81.02.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017“=25.D„Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat“ (analitice potrivit clasificației bugetare)
  86.02.D.00.00.00„Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017“=29.D „Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj“ (analitice potrivit clasificației bugetare)
  87.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe de anul 2017“=27.D „Cheltuieli din fondurile externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul Fondului național unic de asigurări sociale sănătate“ (analitice potrivit clasificației bugetare)
  b) Reîntregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta, în cursul anului 2017 pentru finanțarea cheltuielilor bugetelor respective. Această operațiune se efectuează de ordonatorii de credite ai bugetelor instituțiilor publice pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din contul de venituri aferente subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.03 „Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent“ în conturile corespunzătoare de excedente bugetare.c) Închiderea de către unitățile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice (exclusiv contul aferent subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.03 „Sume utilizate de alte instituții din excedentul anului precedent“):
   20.D  „Veniturile fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică centrală“ (analitice potrivit clasificației bugetare)  =  80.D.00.00.00  „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile al instituțiilor publice din administrația publică centrală pe anul 2017“
    22.D  „Veniturile fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat“ (analitice potrivit clasificației bugetare)  =  81.02.D.00.00.00  „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017“
   28.D  „Veniturile fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj“ (analitice potrivit clasificației bugetare)  =  86.02.D.00.00.00  „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017“
    26.D  „Veniturile fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj“ (analitice potrivit clasificației bugetare)  =  87.D.00.00.00  „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2017“
  d) În situația în care după efectuarea operațiunilor de închidere bugetul fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice pe anul 2017 înregistrat în conturile 80.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile al instituțiilor publice din administrația publică centrală pe anul 2017“, 81.02.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017“ și 86.02.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017“ și 87.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2017“ prezintă excedent, acesta se transferă pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmit de titularii conturilor, în conturile 80.D.98.00.00 „Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică centrală“, 81.02.D.98.00.00 „Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat“, 86.02.D.98.00.00 „Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj“ și 87.D.98.00.00 „Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“, după caz. În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează aceste operațiuni, la rubrica „Data emiterii“ se va înscrie 29 decembrie 2017.e) În situația în care după efectuarea operațiunilor de închidere bugetul fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice pe anul 2017 înregistrat în conturile 80.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile al instituțiilor publice din administrația publică centrală pe anul 2017“, 81.02.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017“, 86.02.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017“ și 87.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2017“ prezintă deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenți, prin decizie a ordonatorului de credite, emisă până la data de 9 ianuarie 2018 inclusiv, la care va fi anexat ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmit de titularul contului, prin care se virează astfel:– din contul 80.D.98.00.00 „Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică centrală“ în contul 80.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile al instituțiilor publice din administrația publică centrală pe anul 2017“, în cazul instituțiilor publice din sectorul administrației publice centrale;– din contul 81.02.D.98.00.00 „Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat“ în contul 81.02.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017“, în cazul instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor sociale de stat;– din contul 86.02.D.98.00.00 „Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj“ în contul 86.02.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017“, în cazul instituțiilor publice din sectorul bugetului asigurărilor pentru șomaj;– din contul 87.D.98.00.00 „Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ în contul 87.D.00.00.00 „Excedent/Deficit al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2017“, în cazul instituțiilor publice din sectorul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. În ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se efectuează aceste operațiuni, la rubrica „Data emiterii“ se va înscrie 29 decembrie 2017.
  11.1.4. Operațiunile de încheiere a execuției bugetelor fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice se efectuează pe baza ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite de către titularii conturilor, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2018, cu data de 29 decembrie 2017.11.1.5. Titularii conturilor au obligația de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit și de a sesiza unitățile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularități, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecțiilor care se impun.
  11.2. Stabilirea rezultatului execuției bugetelor fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din sectorul administrației publice locale11.2.1. Conturile de venituri și de cheltuieli ale bugetului fondurilor externe nerambursabile se închid prin contul de excedent sau prin contul de deficit, codificate astfel:– contul de excedent: 82.D.98.97.00 „Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică locală - secțiunea de dezvoltare“. Acest cont se utilizează în situația în care totalul veniturilor bugetare aferente acestei surse, după deducerea sumelor evidențiate în contul de venituri aferent subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare“, este mai mare decât cheltuielile aferente acestei surse;– contul de deficit: 82.D.99.97.00 „Deficit al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică locală - secțiunea de dezvoltare“. Acest cont se utilizează în situația în care totalul veniturilor bugetare aferente acestei surse, după deducerea sumelor evidențiate în contul de venituri aferent subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare“, este mai mic decât cheltuielile aferente acestei surse;11.2.2. Operațiunile privind închiderea conturilor de venituri și cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare:a) închiderea de către unitățile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare:
  82.D.98.97.00 „Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică locală - secțiunea de dezvoltare“/ 82.D.99.97.00 „Deficit al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică locală - secțiunea de dezvoltare“=24.D „Cheltuieli ale fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică locală - secțiunea de dezvoltare“ (analitice potrivit clasificației bugetare)
  b) reîntregirea excedentului secțiunii de dezvoltare a anului precedent cu sumele repartizate din acesta în cursul anului 2017 pentru acoperirea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Această operațiune se efectuează de către ordonatorii de credite din administrația publică locală pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), prin care se virează suma corespunzătoare din contul de venituri aferent subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare“, în conturile corespunzătoare de excedente bugetare ale secțiunii de dezvoltare;c) închiderea de către unitățile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetelor fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică locală (exclusiv contul aferent subdiviziunii de venituri bugetare 40.15.02 „Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare“):
  21.D „Veniturile fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică locală“ (analitice potrivit clasificației bugetare)=82.D.98.97.00 „Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică locală - secțiunea de dezvoltare“/82.D.99.97.00 „Deficit al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică locală - secțiunea de dezvoltare“
  11.2.3. Stabilirea excedentului/deficitului anual al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică localăa) În situația în care secțiunea de dezvoltare înregistrează excedent, acesta se preia în contul de excedent al bugetului fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică locală pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmit de către titularul contului, astfel:
  82.D.98.97.00 „Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică locală - secțiunea de dezvoltare“=82.D.98.00.00 „Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică locală“
  b) În situația în care secțiunea de dezvoltare înregistrează deficit, acesta se acoperă definitiv din excedentul anilor precedenți, prin decizie a ordonatorului de credite emisă până la data de 9 ianuarie 2018 inclusiv, la care se anexează ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care se virează suma aprobată astfel:– din contul 82.D.98.00.00 „Excedent al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică locală“ în contul 82.D.99.97.00 „Deficit al fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică locală - secțiunea de dezvoltare“.
  11.2.4. Operațiunile de încheiere a execuției bugetelor fondurilor externe nerambursabile ale instituțiilor publice din administrația publică locală se efectuează pe baza ordinelor de plată pentru Trezorerie Statului (OPT) întocmite de titularii conturilor, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2018, cu data de 29 decembrie 2017.11.2.5. Titularii conturilor au obligația de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit și de a sesiza unitățile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularități, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecțiilor care se impun.
  11.3. Instituțiile publice din sectorul administrației publice locale închid conturile de venituri și de cheltuieli ale bugetului creditelor interne și bugetului creditelor externe, astfel:– prin contul 50.71.02 „Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - sectorul administrația publică locală“;– prin contul 50.71.03 „Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - sectorul administrația publică locală“.11.3.1. Operațiunile privind închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare:a) închiderea de către unitățile Trezoreriei Statului a conturilor de cheltuieli ale bugetului creditelor interne și bugetului creditelor externe ale instituțiilor publice din sectorul administrația publică locală:
   50.71.03  „Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - sectorul administrația publică locală“  =  24.B  „Cheltuieli din credite externe ale instituțiilor publice din administrația publică locală“ (analitice potrivit clasificației bugetare)
   50.71.02  „Disponibil al bugetului creditelor interne  din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - sectorul administrația publică locală“  =  24.C  „Cheltuieli din credite interne ale instituțiilor publice din administrația publică locală“ (analitice potrivit clasificației bugetare)
  b) închiderea de către unitățile Trezoreriei Statului a conturilor de venituri ale bugetului creditelor interne și bugetului creditelor externe ale instituțiilor publice din sectorul administrația publică locală:
  21.B „Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală - credite externe“ (analitice potrivit clasificației bugetare)=50.71.03 „Disponibil al bugetului creditelor externe din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - sectorul administrația publică locală“
  21.C „Veniturile bugetelor instituțiilor publice din administrația publică locală - credite interne“ (analitice potrivit clasificației bugetare)=50.71.02 „Disponibil al bugetului creditelor interne din sume neutilizate în anul curent și reportate în anul următor - sectorul administrația publică locală“
  11.3.2. Operațiunile de încheiere a execuției bugetului creditelor interne și bugetului creditelor externe ale instituțiilor publice din sectorul administrația publică locală se efectuează pe baza ordinelor de plată pentru Trezorerie Statului (OPT) întocmite de titularii conturilor, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2018, cu data de 29 decembrie 2017.11.3.3. Titularii conturilor au obligația de a verifica extrasele conturilor de excedent/deficit și de a sesiza unitățile Trezoreriei Statului asupra eventualelor iregularități, în termen de o zi lucrătoare de la primirea acestora, în scopul efectuării corecțiilor care se impun.
   +  Capitolul XII Dispoziții finale12.1. (1) În perioada 3-5 ianuarie 2018, instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare, au obligația de a verifica sumele din extrasele de cont cu operațiunile efectuate până la data de 29 decembrie 2017 eliberate de unitățile Trezoreriei Statului, iar în situația în care se constată că în acestea sunt reflectate corect toate operațiunile, confirmă prin adresă scrisă concordanța soldurilor conturilor de credite bugetare deschise și repartizate, de cheltuieli bugetare și de disponibilități, după caz, cu cele din evidența proprie, până la data de 12 ianuarie 2018. În cazul în care există eventuale diferențe între soldurile conturilor din contabilitatea instituțiilor publice și cea a unităților Trezoreriei Statului, acestea vor fi clarificate operativ, fiind interzisă încheierea execuției bugetare, la finele anului 2017, cu diferențe.(2) În situația în care instituțiile publice, în urma verificărilor efectuate potrivit alin. (1), constată că în vederea încadrării în prevederile legislației specifice în vigoare și în prevederile prezentelor norme metodologice, este necesară efectuarea anumitor operațiuni intratrezorerii și/sau intertrezorerii în anul 2018, ca operațiuni ale anului 2017, acestea pot fi efectuate, pe bază de ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) depus la unitățile Trezoreriei Statului, până în data de 9 ianuarie 2018, inclusiv.(3) Categoriile de operațiuni care pot fi efectuate în condițiile alin. (2) sunt următoarele:a) virarea de către instituțiile publice ierarhic inferioare a sumelor reprezentând venituri bugetare/alte sume în conturile de venituri bugetare/de disponibilități ale instituțiilor publice ierarhic superioare, în măsura în care sumele respective sunt datorate acestora, inclusiv efectuarea unor regularizări permise de legislația în vigoare între conturile proprii de venituri bugetare proprii ale aceleiași instituții publice;b) restituirea eventualelor sume aflate la finele anului 2017 în conturile instituțiilor publice, indiferent de subordonare, care determină modificarea cuantumului subvențiilor care trebuie regularizate cu bugetele cărora acestea se cuvin potrivit prevederilor legislației în vigoare până la finele anului 2017;c) efectuarea de regularizări între conturile proprii de cheltuieli bugetare deschise pe numele instituțiilor publice, cu excepția regularizărilor la nivel de capitole și titluri de cheltuieli;d) virări de sume din conturi deschise la unitățile Trezoreriei Statului reprezentând cofinanțare sau alte sume pentru care prevederile legale în vigoare reglementează restituirea acestora la finele exercițiului bugetar în conturile autorităților de management/unităților de plată/operatorilor de programe/liderilor de proiect deschise la unitățile Trezoreriei Statului.În ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) care se depun de instituțiile publice la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, la rubrica „Data emiterii“ se va înscrie 29 decembrie 2017.(4) Unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pe baza documentelor de plată prezentate de instituțiile publice potrivit alin. (3), procedează la procesarea documentelor de plată respective în ziua în care acestea sunt depuse de instituțiile publice, cu data de 29 decembrie 2017.(5) Răspunderea pentru încadrarea în prevederile legislației specifice în vigoare a operațiunilor dispuse potrivit prevederilor alin. (2) și (3), precum și în prevederile prezentelor norme metodologice revine conducătorilor instituțiilor publice respective.(6) În situația în care operațiunile de închidere a execuției bugetelor instituțiilor publice pe anul 2017 ca urmare a operațiunilor efectuate în condițiile alin. (2) și (3) determină depășirea termenelor prevăzute în prezentele norme metodologice, termenul-limită până la care se efectuează operațiunile respective nu poate depăși data de 11 ianuarie 2018, cu data de 29 decembrie 2017.(7) În cazul în care până la data de 12 ianuarie 2018 instituțiile publice nu depun la unitățile Trezoreriei Statului adresă scrisă prevăzută la alin. (1) soldurile conturilor se consideră a fi acceptate tacit, cu excepția situațiilor în care în prezentele norme metodologice sunt stabilite termene după aceasta dată, pentru care confirmarea soldurilor conturilor respective se efectuează în termen de o zi lucrătoare de la primirea extraselor de cont sau la termenele stabilite în prezentele norme metodologice.12.2. Este interzis instituțiilor publice să păstreze la finele anului sume în conturi deschise la instituții de credit, cu excepția sumelor prevăzute în prezentele norme metodologice sau a celor pentru care se prevede astfel prin acte normative în vigoare sau acorduri de finanțare în vigoare.12.3. Nerespectarea prevederilor prezentelor norme metodologice, în cazul în care nu are caracter de infracțiune, se sancționează cu amendă contravențională, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, care se aplică de organele abilitate în acest scop.12.4. Programul calendaristic pentru efectuarea prin unitățile Trezoreriei Statului a principalelor operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar al anului 2017 este prevăzut în anexa nr. 1 „Program calendaristic pentru efectuarea prin unitățile Trezoreriei Statului a principalelor operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar al anului 2017“, care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice
  PROGRAM CALENDARISTIC
  pentru efectuarea prin unitățile Trezoreriei Statului a principalelor operațiuni de încheiere a exercițiului bugetar al anului 2017
   Nr. crt.  Denumirea operațiunilor  Data-limită pentru efectuarea operațiunilor
    I. Operațiuni în numerar
    1  Ridicarea sumelor în numerar din conturile instituțiilor publice deschise la unitățile Trezoreriei Statului pentru achitarea drepturilor salariale și a drepturilor de asigurări și asistență socială  până la 28 decembrie 2017
    2  Ridicarea de sume în numerar din conturile instituțiilor publice pentru plăți de volum redus și urgente necesare bunei funcționări a acestora. Centrul de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile poate ridica sume în numerar și în data de 29 decembrie 2017 pe care în cazul neutilizării le depune la unitatea Trezoreriei Statului în data de 3 ianuarie 2018, cu data de 29 decembrie 2017  până la 28 decembrie 2017
    3  Depunerea încasărilor în numerar ale unităților vamale - din perioada 29 decembrie 2017-2 ianuarie 2018  3 ianuarie 2018
    4  Depunerea la casieriile unităților Trezoreriei Statului a sumelor în numerar aflate în casieriile proprii ale instituțiilor publice  până la 29 decembrie 2017, ora 10,30
    5  Achitarea la casieriile unităților Trezoreriei Statului a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și altor venituri în numerar  până la 29 decembrie 2017, ora 10,30
    6  Restituiri de sume în numerar către contribuabili   până la 29 decembrie 2017, ora 10,30
    II. Operațiuni de încasări și plăți prin virament
    1  Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți către beneficiari cu conturi deschise la unități ale Trezoreriei Statului din alte județe, inclusiv pentru plăți între trezorerii ale municipiului București  până la 29 decembrie 2017, ora 10,00
    2  Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituțiile publice dispun plăți către beneficiari cu conturi deschise la instituții de credit  până la 29 decembrie 2017, ora 10,00
    3  Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plăți către beneficiari cu conturi deschise la unități ale Trezoreriei Statului din alte județe sau la trezorerii diferite din municipiul București  până la 29 decembrie 2017, ora 10,00
    4  Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care instituțiile publice sau operatorii economici dispun plăți către beneficiari cu conturi deschise la aceeași unitate a Trezoreriei Statului sau la unități ale trezoreriei statului din cadrul aceluiași județ  până la 29 decembrie 2017, ora 10,00
    5  Prezentarea de către instituțiile publice sau operatorii economici a documentelor de virare a veniturilor bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri, care se achită la unitatea Trezoreriei Statului la care își au contul deschis sau la unități ale Trezoreriei Statului din cadrul aceluiași județ  până la 29 decembrie 2017, ora 10,00
    6  Prezentarea de către operatorii economici, la unitățile Trezoreriei Statului, a documentelor de transferare a disponibilităților în conturi deschise la instituții de credit  până la 29 decembrie 2017, ora 10,00 (pentru plăți de mică/mare valoare)
    7  Prezentarea la Trezoreria operativă centrală a documentelor privind operațiuni privind serviciul datoriei publice guvernamentale sau alte operațiuni specifice  până la 29 decembrie 2017, ora 12,00
    III. Închiderea execuției bugetelor locale
    1  a) Regularizarea subvențiilor prevăzute la pct. 5.8 alin. (1) și (2), primite de bugetele locale de la bugetul de stat și de la alte bugete  b) Regularizarea subvențiilor prevăzute la pct. 5.8 alin. (3)  c) Regularizarea subvențiilor prevăzute la pct. 5.8 alin. (4) primite de bugetele locale, dacă prin acte normative nu se prevede altfel  28 decembrie 2017  27 decembrie 2017  27 decembrie 2017
    2  Stabilirea și repartizarea excedentelor bugetelor locale și acoperirea eventualelor deficite ale acestora  în primele 5 zile lucrătoare ale lunii ianuarie 2018
  IV. Închiderea execuției bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii și sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale
    1  Virarea/încasarea de către unitățile operative ale Trezoreriei Statului a soldului contului 81.01.A. „Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale“ și 81.02.A. „Excedent/deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat“ în/din contul 81.01.A. „Excedent/deficit al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale“ și, respectiv, 81.02.A. „Excedent/deficit al sistemului asigurărilor sociale de stat“ deschis pe numele caselor județene de pensii  12 ianuarie 2018 (ca operațiune a anului 2017)
    2  Virarea/încasarea de către casele de pensii județene/a municipiului București a rezultatului execuției bugetului asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii și sistemului de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale în contul Casei Naționale de Pensii Publice  16 ianuarie 2018 (ca operațiune a anului 2017)
  V. Închiderea execuției sistemului asigurărilor pentru șomaj și a Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
    1  Virarea/încasarea de către unitățile operative ale Trezoreriei Statului a soldului conturilor 86.01.A. „Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale“ și, respectiv, 86.02.A. „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj“ în/din conturile 86.01.A. „Excedent/deficit al Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale“ și, respectiv, 86.02.A. „Excedent/Deficit al sistemului asigurărilor pentru șomaj“ deschise pe numele agenției pentru ocuparea forței de muncă județene  12 ianuarie 2018 (ca operațiune a anului 2017)
    2  Virarea/încasarea de către agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă a rezultatului execuției bugetului asigurărilor pentru șomaj și, respectiv, a rezultatului execuției Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale în contul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă  16 ianuarie 2018 (ca operațiune a anului 2017)
  VI. Închiderea execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
    1Virarea/încasarea de către unitățile operative ale Trezoreriei Statului a soldului contului 87.A. „Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ în/din contul 87.A. „Excedent/Deficit al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate“ deschis pe numele casei de asigurări de sănătate județene  12 ianuarie 2018 (ca operațiune a anului 2017)
    2Virarea/încasarea de către casele de asigurări de sănătate județene și a municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești a rezultatului execuției bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în contul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate  16 ianuarie 2018 (ca operațiune a anului 2017)
   +  Anexa nr. 2la normele metodologice
  LISTA
  cuprinzând operațiunile pentru care unele instituții publice
  pot păstra sume la finele anului 2017, în contul „Sume de mandat și în depozit“
  deschis la Trezoreria Statului
   Nr. crt.  Denumirea operațiunilor  Instituțiile care efectuează operațiunile
    1  Cotizații pentru sport reținute de la personal, contribuții ale cadrelor pentru hrană și acțiuni social-culturale  unitățile din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
    2  Drepturi bănești ale persoanelor lipsite de libertate păstrate de penitenciare  penitenciare
    3  Drepturi de personal, burse și pensii, beneficii de asistență socială, alocații pentru șomaj, ajutoare la trecerea în rezervă, retragere sau pensionare, ordonanțate, dar neridicate în cursul anului de către persoanele beneficiare  instituții publice
    4  Sume depuse în numerar de angajați reprezentând contribuția la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, pentru personalul aflat în misiune permanentă în străinătate  ordonatorii principali de credite
    5  Garanții depuse de operatorii economici la instituțiile publice pentru participarea la licitații, inclusiv taxa de participare și contravaloarea caietelor de sarcini, garanții de bună execuție încasate în numerar de către instituțiile publice și depuse în contul deschis la unitățile Trezoreriei Statului, alte garanții constituite conform legii  instituții publice
    6  Operațiuni de mandat efectuate din sumele puse la dispoziție de către operatorii economici care nu pot fi restituite până la finele anului  instituții publice
    7  Donații și sponsorizări primite de instituțiile publice, în luna decembrie 2017, cu care nu s-au mai putut majora bugetele de venituri și cheltuieli și nu au mai putut fi utilizate în anul 2017  instituții publice
    8  Tarif de publicare în Monitorul Oficial al României și fondul de lichidare  Oficiul Național al Registrului Comerțului și unitățile subordonate
    9  Sume încasate de la personal reprezentând cotizații pentru sindicat  instituții publice
    10  Suma egală cu amenda achitată de cei cărora li s-a aplicat sancțiunea contravențională pentru încălcarea prevederilor legale în domeniul transporturilor rutiere  Titularul contului 50.05 „Sume de mandat și în depozit“
    11  Subvenții reținute în condițiile art. 24 alin. (5) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare  Autoritatea Electorală Permanentă
    12  Sume reținute de la angajați reprezentând popriri asiguratorii  instituții publice
    13  Sume alocate și rămase neutilizate conform art. 3 alin. (5^4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru eliberarea benzilor de frecvențe radio 830 - 862 MHz, 1747,5 - 1785 MHz, 1842,5 - 1880 MHz și 2500 - 2690 MHz, aprobată prin Legea nr. 165/2012, cu modificările și completările ulterioare  Ministerul Apărării Naționale
    14  Sumele aflate la finele anului bugetar în soldurile conturilor 50.05.24 și 50.06.05 reprezentând sume datorate de a treia persoană ori de cel păgubit indisponibilizate conform prevederilor art. 249 și 254 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare  instituții publice
    15  Sumele aflate la finele anului bugetar în soldul conturilor 50.06.03 „Sume de mandat și sume în depozit aferente despăgubirilor“ și 50.06.04 „Disponibil din sume de mandat și în depozit - sume colectate de consiliile județene conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 53/2006“.  instituții publice locale
    16  Sumele reprezentând contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguraților străini pe teritoriul României în baza documentelor internaționale cu prevederi în domeniul sănătății la care România este parte  Casa Națională de Asigurări de Sănătate
  NOTĂ:Păstrarea de către instituțiile publice prevăzute în anexă de sume în contul „Sume de mandat și în depozit“ la finele anului nu este obligatorie.
  ----