LEGE nr. 16 din 21 iunie 1968privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii Române de Comerţ Exterior
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 80 din 22 iunie 1968     +  Capitolul 1  +  Articolul 1Se înfiinţează, pe data de 1 iulie 1968, Banca Română de Comerţ Exterior, instituţie centrala de stat, prin reorganizarea ca banca specializată a Departamentului operaţiilor externe din cadrul Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România.Banca Română de Comerţ Exterior realizează, în cadrul atribuţiilor sale, politica partidului şi statului în domeniul plăţilor, creditarii şi controlului bancar valutar, privind operaţiile cu strainatatea.  +  Capitolul 2  +  Articolul 2Banca Română de Comerţ Exterior are următoarele atribuţii: a) organizează şi efectuează încasările şi plăţile privind operaţiile de comerţ exterior, prestările de servicii şi orice alte operaţii cu strainatatea, inclusiv operaţiile de schimb valutar; b) cumpara şi vinde, în ţara şi în străinătate, valute străine, efecte de comerţ emise în valută străină şi în lei, precum şi titluri de valoare străine, potrivit dispoziţiilor legale; c) poate autoriza alte organizaţii socialiste să efectueze, potrivit normelor legale, operaţii de schimb valutar şi încasări în valută străină pentru prestări de servicii, pentru vinzari de mărfuri şi alte operaţii asemănătoare; d) primeşte şi acorda credite, din şi în străinătate, în care scop încheie convenţiile corespunzătoare; e) acorda credite în valută străină întreprinderilor şi organizaţiilor române cu activitate economică în relaţiile cu strainatatea; f) organizează şi efectuează creditarea în lei a activităţii economice în relaţiile cu strainatatea; g) administrează disponibilităţile în mijloace de plată străine; autorizeaza importul, exportul şi transmiterea de titluri de valoare; h) încheie aranjamente bancare în aplicarea acordurilor de plati, convenţiilor de credit şi a altor aranjamente financiare încheiate de Republica Socialistă România cu statele străine; încheie cu bănci şi instituţii financiare străine aranjamente de corespondent; i) emite efecte de comerţ în favoarea unor beneficiari din străinătate şi accepta efecte de comerţ emise asupra sa; avalizeaza şi girează efecte de comerţ în valută străină emise de terţi; primeşte şi emite garanţii pentru angajamentele de plată în străinătate proprii sau ale terţilor sau în favoarea acestora; j) păstrează mijloacele băneşti ale întreprinderilor şi organizaţiilor de comerţ exterior şi ale altor organizaţii, pentru activitatea lor privind operaţiile cu strainatatea, care au conturile la Banca Română de Comerţ Exterior, şi exercită controlul bancar asupra realizării veniturilor de stat şi utilizării fondului de salarii, potrivit dispoziţiilor legale; k) emite, în aplicarea dispoziţiilor legale, cu acordul Băncii Naţionale cînd acesta este necesar potrivit legii, instrucţiuni cu caracter obligatoriu privind efectuarea operaţiilor de creditare, decontări, de casa şi a altor operaţii bancare; l) prezintă Consiliului de Miniştri proiecte de acte normative privind domeniul sau de activitate şi avizează proiecte de acte normative pe care le primeşte în acest scop; m) poate participa la organizaţiile internaţionale cu caracter financiar şi bancar; poate organiza acţiuni de cooperare pe linie financiar-bancară şi participa la finanţarea operaţiilor de cooperare economică sub diferite forme; colaborează cu instituţii de specialitate din ţara şi străinătate în probleme bancare specifice activităţii sale şi editează publicaţii în acest domeniu; n) îndeplineşte orice alte atribuţii date prin dispoziţii legale.  +  Articolul 3Banca Română de Comerţ Exterior exercita, cu privire la operaţiile cu strainatatea, controlul bancar asupra îndeplinirii sarcinilor de plan, folosirii mijloacelor materiale şi băneşti, precum şi asupra respectării disciplinei operaţiilor bancare de către organizaţiile socialiste; exercita controlul valutar privind operaţiile care se desfăşoară prin intermediul sau.  +  Capitolul 3  +  Articolul 4Banca Română de Comerţ Exterior este condusă de Consiliul de administraţie al băncii, format din preşedinte, vicepreşedinţi şi membrii.Consiliul de administraţie este organ deliberativ şi se întruneşte periodic pentru dezbaterea şi adoptarea de hotărîri în principalele probleme din domeniul de activitate al băncii.Consiliul de administraţie lucrează în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi ia hotărîri cu jumătate plus unu din numărul total al membrilor ce îl compun.Atribuţiile Consiliului de administraţie şi ale preşedintelui se stabilesc prin statutul băncii.Membrii consiliului răspund în faţa Consiliului de administraţie şi a preşedintelui pentru îndeplinirea însărcinărilor ce le sînt date.Consiliul de administraţie al băncii în întregul său şi fiecare membru în parte răspund în faţa Consiliului de Miniştri pentru întreaga activitate a băncii.Pentru aducerea la îndeplinire a hotărîrilor Consiliului de administraţie şi pentru exercitarea atribuţiilor acestuia în intervalul dintre şedinţe se constituie Biroul executiv al băncii, format din 3-5 membri, în componenta căruia intra preşedintele, vicepreşedinţii şi conducătorii unor direcţii desemnaţi de către Consiliul de administraţie dintre membrii săi.Biroul executiv supune ratificării Consiliului de administraţie hotărîrile luate, raminind răspunzător faţă de acesta, în întregul său şi fiecare membru în parte.Preşedintele ajutat de vicepreşedinţi exercita conducerea operativă a activităţii băncii.Preşedintele indrumeaza şi coordonează întreaga activitate a Consiliului de administraţie şi a Biroului executiv.Preşedintele Consiliului de administraţie se numeşte prin decret al Consiliului de Stat.Stabilirea numărului vicepreşedinţilor şi numirea acestora se fac de către Consiliul de Miniştri.Normele de funcţionare a Consiliului de administraţie şi a Biroului executiv, precum şi atribuţiile vicepreşedinţilor, se stabilesc de Consiliul de administraţie.Stabilirea numărului membrilor Consiliului de administraţie şi numirea acestora se fac de Consiliul de Miniştri. Membrii Consiliului de administraţie se numesc dintre conducătorii unor compartimente importante din structura organizatorică a Băncii Române de Comerţ Exterior, Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România, Ministerului Finanţelor, Ministerului Comerţului Exterior şi a altor ministere economice cu activitate importanţa în comerţul exterior, la propunerea preşedintelui Consiliului de administraţie al Băncii Române de Comerţ Exterior, de acord cu conducerile ministerelor şi organelor centrale interesate.  +  Articolul 5Structura organizatorică a Băncii Române de Comerţ Exterior este formată din direcţii, oficii, servicii şi alte compartimente organizatorice, care se stabilesc prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.Banca Română de Comerţ Exterior poate înfiinţa în ţara sucursale şi filiale, iar cu aprobarea Consiliul de Miniştri poate înfiinţa în străinătate sucursale sau reprezentante.  +  Capitolul 4  +  Articolul 6Banca Română de Comerţ Exterior este persoana juridică titulara de plan, functionînd pe principiul gestiunii economice proprii şi are sediul în Bucureşti.Banca Română de Comerţ Exterior şi unităţile sale folosesc sigiliul cu stema statului.Banca Română de Comerţ Exterior îşi desfăşoară activitatea potrivit statutului sau aprobat prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.Fondurile proprii ale băncii sînt cele prevăzute în statutul sau.  +  Articolul 7Directorii sucursalelor, filialelor şi reprezentantelor din străinătate reprezintă banca în faţa organelor de stat, precum şi în raporturile cu persoanele juridice sau fizice, în legătură cu activitatea unităţilor pe care le conduc.  +  Articolul 8Actele de împrumut, indiferent de denumirea lor, şi extrasele de cont de împrumut privind creanţele neachitate la termen sau creanţele pe care banca este indreptatita să le recupereze înainte de termen de la organizaţiile socialiste din Republica Socialistă România au putere de titlu executoriu, fără îndeplinirea altor formalităţi.Realizarea creanţelor băncii se face pe seama mijloacelor băneşti din conturile beneficiarilor de credite.În caz de lipsa de disponibil, urmărirea realizării creanţelor se poate face, pe baza hotărîrii Consiliului de administraţie al băncii, asupra mărfurilor şi a altor valori materiale ce aparţin organizaţiilor socialiste din Republica Socialistă România, cu excepţia bunurilor care, potrivit dispoziţiilor legale, nu pot fi urmărite.Actele de împrumut de orice fel încheiate cu persoane fizice din Republica Socialistă România, în caz de neplata la una din scadente, au putere de titlu executoriu pentru întreaga creanta rămasă de plată, fără îndeplinirea altor formalităţi.  +  Articolul 9Pentru eventualele erori în eliberarea de mijloace băneşti sau în înregistrări în conturile clienţilor, banca răspunde numai pînă la limita sumei eronat eliberate sau înregistrate, precum şi de plată penalitatilor la bugetul de stat, în cazurile prevăzute de dispoziţiile legale, dacă nu se dovedeşte ca erorile respective s-au produs din culpa clienţilor.Răspunderea băncii încetează la expirarea termenului stabilit pentru titularii de cont de a aduce la cunoştinţa unităţilor băncii neînregistrarea sau înregistrarea eronată a operaţiilor în conturi.Pretenţiile faţă de banca sînt supuse prescripţiei prevăzute de dispoziţiile legale.  +  Articolul 10Fondul statutar al Băncii Române de Comerţ Exterior este în suma de 300.000.000 lei şi se constituie în excedentele bugetare ale anilor precedenti, pe data infiintarii băncii.--------