METODOLOGIE din 11 august 2014privind evaluarea activității manageriale desfășurate de către inspectorii școlari generali, inspectorii școlari generali adjuncți din inspectoratele școlare și directorii caselor corpului didactic
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 607 din 14 august 2014  Notă
  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 4.315 din 11 august 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 607 din 14 august 2014.
   +  Articolul 1Metodologia privind evaluarea activității manageriale desfășurate de inspectorii școlari generali, inspectorii școlari generali adjuncți din inspectoratele școlare și directorii caselor corpului didactic, numită în continuare Metodologie, reglementează procedura de evaluare a activității manageriale desfășurate de inspectorii școlari generali, inspectorii școlari generali adjuncți din inspectoratele școlare și directorii caselor corpului didactic.  +  Articolul 2(1) Ministerul Educației Naționale realizează, anual, începând cu 1 septembrie, evaluarea activității manageriale desfășurate de persoanele care, în anul școlar precedent, au ocupat o funcție de conducere la nivelul inspectoratului școlar/casei corpului didactic.(2) Evaluarea activității manageriale desfășurate de inspectorii școlari generali, inspectorii școlari generali adjuncți din inspectoratele școlare și directorii caselor corpului didactic se realizează pe baza fișelor de (auto)evaluare prevăzute în anexele nr. 1, 2 și 3, care fac parte integrantă din prezenta metodologie, și se finalizează cu acordarea unui calificativ.(3) Calificativul se acordă în urma evaluării perioadei în care persoanele respective au exercitat funcția de conducere la nivelul inspectoratului școlar/casei corpului didactic.(4) Dacă o persoană a ocupat, pe parcursul unui an școlar, mai multe funcții de conducere în inspectoratul școlar sau în casa corpului didactic, evaluarea se realizează distinct pentru activitatea managerială desfășurată în fiecare dintre funcțiile respective și se finalizează cu acordarea unui punctaj distinct pentru fiecare din perioadele în care a ocupat funcțiile de conducere respective.(5) Calificativul se poate valorifica ulterior de către persoana căreia i s-a acordat, raportat la natura activității pentru care i se solicită.(6) Ministrul educației naționale poate dispune evaluarea activității manageriale a persoanelor care ocupă funcții de conducere în inspectoratele școlare/casele corpului didactic și pe parcursul anului școlar.  +  Articolul 3Evaluarea activității manageriale desfășurate de inspectorii școlari generali, inspectorii școlari generali adjuncți din inspectoratele școlare și directorii caselor corpului didactic se realizează în următoarele etape:a) autoevaluarea activității manageriale, realizată de fiecare persoană care ocupă o funcție de conducere în inspectoratele școlare/casele corpului didactic, pe baza fișei de autoevaluare și a raportului argumentativ pentru punctajul acordat în fișa de autoevaluare;b) evaluarea activității manageriale desfășurate de inspectorii școlari generali, inspectorii școlari generali adjuncți din inspectoratele școlare și directorii caselor corpului didactic, realizată de către comisiile de evaluare.  +  Articolul 4Pentru fiecare etapă de evaluare prevăzută în prezenta metodologie pot fi luate în considerare rezultate ale altor evaluări externe din perioada analizată prin inspecție școlară, evaluare instituțională etc., dacă acestea există și sunt corelate cu atribuții din fișa postului persoanei evaluate.  +  Articolul 5(1) Inspectorii școlari generali, inspectorii școlari generali adjuncți din inspectoratele școlare și directorii caselor corpului didactic completează fișa de (auto)evaluare și elaborează un raport argumentativ, motivând punctajele pe baza documentelor justificative anexate.(2) Inspectoratul școlar anunță, în scris, persoanele care au ocupat o funcție de conducere la nivelul inspectoratului școlar/casei corpului didactic și care, la data evaluării, nu mai dețin această funcție de conducere, demararea procedurii de evaluare a activității manageriale, pentru perioada în care au ocupat funcția de conducere respectivă.(3) Pentru persoanele aflate în situația prevăzută la alin. (2), inspectoratul școlar/casa corpului didactic, pe baza unor solicitări scrise depuse de către aceste persoane, va elibera, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, copii conforme cu originalul după documentele solicitate, necesare motivării punctajelor acordate în fișa de (auto)evaluare și elaborării raportului argumentativ.(4) Dacă persoana evaluată se află în situația prevăzută la art. 2 alin. (6), nu este obligatorie completarea fișei de (auto)evaluare și elaborarea raportului argumentativ.(5) Fișele de (auto)evaluare și rapoartele argumentative, în format letric, însoțite de un CD care conține, scanate, documentele justificative pentru punctajele acordate indicatorilor de performanță, se transmit la secretariatul Direcției generale management, resurse umane și rețea școlară națională din Ministerul Educației Naționale până la data de 31 august.(6) Inspectorii școlari generali adjuncți vor scana și vor transmite, odată cu documentele justificative menționate la alin. (5), și fișele de post.  +  Articolul 6(1) Comisiile de evaluare a activității manageriale desfășurate de inspectorii școlari generali, inspectorii școlari generali adjuncți din inspectoratele școlare și directorii caselor corpului didactic, denumite în continuare comisii de evaluare, sunt constituite din 5 membri, dintre care unul este coordonator. Nominalizarea acestora se realizează, prin ordin de serviciu, de către secretarul de stat desemnat să coordoneze această activitate.(2) Comisiile de evaluare menționate la alin. (1) sunt formate din reprezentanți ai Direcției generale inspecție și control, Direcției generale învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcției generale educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcției generale minorități și relația cu Parlamentul, Direcției generale economice, Compartimentului audit intern. (la 05-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 6 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 5.658 din 14 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 05 ianuarie 2018 ) (3) Comisiile de evaluare își desfășoară activitatea începând cu data de 1 septembrie la sediul Ministerului Educației Naționale sau la sediul inspectoratului școlar/casei corpului didactic unde și-au desfășurat activitatea persoanele evaluate.(4) Dacă evaluarea se realizează la sediul inspectoratului școlar/casei corpului didactic, instituția va fi informată, prin adresă scrisă, asupra perioadei în care comisia de evaluare își va desfășura activitatea.(5) Dacă persoana evaluată nu este prezentă în instituție în perioada evaluării, instituția are obligația de a pune la dispoziția membrilor comisiei de evaluare toate documentele solicitate.  +  Articolul 7(1) Inspectorul școlar general, pe baza fișei postului, finalizează fișa de evaluare a inspectorului școlar general adjunct, prevăzută în anexa nr. 2 la metodologie, prin realocarea, acolo unde este cazul, a punctajelor aferente.(2) Evaluarea fiecărui inspector școlar general, inspector școlar general adjunct, director al casei corpului didactic, realizată de comisia de evaluare, se finalizează cu completarea fișelor de evaluare semnate de membrii comisiei și un raport de evaluare, semnat de comisia de evaluare și aprobat de secretarul de stat desemnat să coordoneze această activitate.(3) Coordonatorul comisiei de evaluare are obligația de a depune la secretariatul Direcției generale management, resurse umane și rețea școlară națională din Ministerul Educației Naționale toată documentația, în termen de 15 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării.  +  Articolul 8Rezultatul evaluării se concretizează în acordarea calificativului, astfel:● 100-90 de puncte: "foarte bine" - menținere pe funcție;● 89,99-80 de puncte: "bine" - menținere pe funcție;● 79,99-70 de puncte: "satisfăcător" - monitorizare - reevaluare la un interval de 3-6 luni;● sub 70 de puncte: "nesatisfăcător" - încetarea contractului de management educațional încheiat în calitate de inspector școlar general/inspector școlar general adjunct/director la casa corpului didactic sau încetarea detașării în interesul învățământului în funcția de inspector școlar general/inspector școlar general adjunct/director la casa corpului didactic.  +  Articolul 9Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară națională din Ministerul Educației Naționale transmite la inspectoratele școlare calificativele acordate, însoțite de copii ale fișelor de evaluare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării lor.  +  Articolul 10(1) Eventualele contestații se adresează, în scris, ministrului educației naționale, în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea la inspectoratul școlar a rezultatelor evaluării. Contestația trebuie însoțită de o fișă de (auto)evaluare completată de contestatar.(2) Comisia de contestații este constituită din 3 membri și 2 supleanți, numiți prin ordin de serviciu de către secretarul de stat desemnat să coordoneze activitatea de evaluare, dintre reprezentanți ai Direcției generale inspecție și control, Direcției generale învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcției generale educație timpurie, învățământ primar și gimnazial, Direcției generale minorități și relația cu Parlamentul, Direcției generale economice, Compartimentului audit intern, alții decât cei din comisia de evaluare. (la 05-01-2018, Alineatul (2) din Articolul 10 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 5.658 din 14 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 05 ianuarie 2018 ) (3) Comisia de contestații analizează contestația, având acces la raportul de evaluare, precum și la raportul argumentativ depus de către persoana evaluată, cu documentația aferentă.(4) Comisia de contestații va întocmi un raport, semnat de membrii comisiei, care va fi înaintat spre aprobare ministrului educației naționale.(5) Raportul aprobat de către ministrul educației naționale și fișa de evaluare cuprinzând punctajul acordat în urma contestației vor fi înaintate Direcției generale management, resurse umane și rețea școlară națională care va transmite contestatarului calificativul final, însoțit de fișa de evaluare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data aprobării.(6) Contestațiile se soluționează în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea lor la Ministerul Educației Naționale.(7) Hotărârea comisiei de contestații e definitivă și poate fi atacată numai la instanța de contencios administrativ, contestația reprezentând plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.  +  Anexa nr. 1la metodologieFIȘA DE (AUTO)EVALUARENumele și prenumele:Inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean ........./al Municipiului BucureștiPerioada evaluată:UNITATEA DE COMPETENȚĂ1. Proiectarea strategiei educaționale și a politicilor educaționale ale inspectoratului școlar - 20 de puncte
  Nr. crt.   Atribuții evaluate    Criteriile de performanță utilizate în evaluare   Punctaj maxim    Punctaj acordat
  Auto- evaluareEvaluare 
  0 1 2 3 4 5
  1.            Realizarea diagnozei mediului educațional județean/al municipiuluiBucurești          1.1. Diagnoza mediului educațional este realizată prin analiza nevoilor individuale și de grup ale beneficiarilor serviciilor educaționale la nivel local/județean/al municipiului București. 1.2. Diagnoza mediului educațional este realizată în mod transparent, prin consultarea tuturor actorilor relevanți de la nivel local/ județean/al municipiului București. 1.3. Diagnoza mediului educațional este realizată prin corelare cu colectarea datelor statistice pentru sistemul național de indicatori privind educația.              3,00                          
  2.               Elaborarea strategiei educaționale județene/a municipiului București              2.1. Strategia educațională județeană este elaborată prin valorificarea rezultatelor diagnozei mediului educațional județean/al municipiului București. 2.2. Strategia educațională județeană este elaborată convergent cu direcțiile de acțiune formulate în programul de guvernare/dezvoltare economico-socială la nivel local/județean/al municipiului București în acest domeniu. 2.3. Strategia educațională județeană este elaborată în mod transparent, prin colaborarea cu toți partenerii instituționali și sociali relevanți la nivel județean, cu respectarea principiilor echității și al nondiscriminării. 2.4. Strategia educațională este revizuită în mod sistematic, periodic.                 4,00                                
  3.                  Elaborarea politicilor educaționale la nivel județean/al municipiuluiBucurești                3.1. Obiectivele politicilor educaționale sunt elaborate prin corelarea cu cele promovate de Ministerul Educației Naționale (MEN). 3.2. Obiectivele politicilor educaționale sunt elaborate prin raportarea la diagnoza mediului educațional județean. 3.3. Politicile educaționale sunt elaborate prin raportare la țintele strategice și viziunea/misiunea asumată. 3.4. Politicile educaționale sunt elaborate prin raportare la toate categoriile de beneficiari. 3.5. Politicile educaționale sunt elaborate în mod transparent, prin consultarea tuturor actorilor relevanți, cu respectarea principiilor echității și al nondiscriminării.3.6. Obiectivele politicilor educaționale sunt elaborate prin corelarea cu cele promovate de MEN.                    3,00                                      
  4.           Proiectarea planului de școlarizare la nivel județean/al municipiuluiBucurești         4.1. Proiectul planului de școlarizare este realizat ținând cont de diagnoză. 4.2. Proiectul planului de școlarizare este realizat prin corelarea propunerilor unitățilorde învățământ, operatorilor economici, comunității locale. 4.3. Fundamentarea avizului conform acordat rețelei școlare se realizează prin corelare cu planul de școlarizare. 4.4. Rețeaua școlară se realizează pe baza hotărârilor autorităților locale din județ/din municipiul București.             2,00                        
  5.     Elaborarea ofertei educaționale județene/a municipiului București    5.1. Oferta educațională este elaborată prin consultarea factorilor interesați, ținând seamade principiul diversității și al egalității de șanse. 5.2. Oferta educațională este elaborată pe bazaplanului de școlarizare județean aprobat.       1,00            
  6.      Elaborarea bugetului inspectoratului școlar      6.1. Identificarea acțiunilor, obiectivelor și proiectelor de finanțare 6.2. Fundamentarea și prioritizarea investițiilor 6.3. Elaborarea în termen a bugetului, în acordcu planul managerial, cu respectarea prevederilor legale în vigoare        3,00              
  7.               Elaborarea programului managerial al inspectoratului școlar              7.1. Elaborarea programului managerial al inspectoratului școlar este realizată prin corelarea cu politicile și strategia educațională județeană. 7.2. Elaborarea programului managerial al inspectoratului școlar este realizată prin operaționalizarea direcțiilor de acțiune stabilite la nivel județean. 7.3. Elaborarea programului managerial al inspectoratului școlar este realizată prin raportarea la indicatori cuantificabili de realizare. 7.4. Elaborarea programului managerial al inspectoratului școlar este realizată prin precizarea și planificarea tuturor resurselor necesare.                 4,00                                
  2. Organizarea activităților inspectoratului școlar - 5 puncte
  Nr. crt.   Atribuții evaluate    Criteriile de performanță utilizate în evaluare   Punctaj maxim    Punctaj acordat
  Auto- evaluareEvaluare 
  1.            Planificarea activităților tematice ale consiliului de administrație          1.1. Activitatea consiliului de administrație este proiectată conform obiectivelor stabilite în programul managerial. 1.2. Ședințele au loc conform graficului de ședințe al consiliului de administrație. 1.3. Tematica ședințelor consiliului de administrație este adusă la cunoștința participanților conform prevederilor legale. 1.4. Hotărârile ședințelor consiliului de administrație sunt aduse la cunoștința tuturor factorilor interesați conform unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și interinstituționale.              1,00                          
  2.    Repartizarea sarcinilor și responsabilităților compartimentelor din inspectoratul școlar  2.1. Fișele de post ale angajaților sunt întocmite și actualizate anual. 2.2. Repartizarea concretă a sarcinilor se facepotrivit atribuțiilor compartimentului și postului.      2,00          
  3.     Recrutarea și selectareapersonalului din inspectoratul școlar    3.1. Recrutarea și selectarea personalului la nivelul inspectoratului școlar se realizează înconcordanță cu legislația în vigoare. 3.2. Încadrarea personalului se realizează în concordanță cu structura inspectoratelor școlare, aprobată de MEN.       2,00            
  3. Conducerea/Coordonarea activității inspectoratului școlar - 20 de puncte
  Nr. crt.   Atribuții evaluate    Criteriile de performanță utilizate în evaluare   Punctaj maxim    Punctaj acordat
  Auto- evaluareEvaluare 
  0 1 2 3 4 5
  1.       Implementarea programului managerial       1.1. Programul managerial este aprobat în consiliul de administrație al inspectoratului școlar. 1.2. Programul managerial este implementat prinimplicarea resurselor umane și materiale planificate. 1.3. Programul managerial este implementat cu respectarea termenelor stabilite.         3,00                
  2.     Coordonarea funcționăriicompartimentelor din inspectoratul școlar    2.1. Asigurarea desfășurării fluente a activității se realizează prin proceduri clare,cu respectarea regulamentului intern. 2.2. Asigurarea unui circuit al informației, precum și un circuit al documentelor în cadrul inspectoratului școlar       2,00            
  3.      Aprobarea bugetului instituției în consiliulde administrație     3.1. Aprobarea în termen a bugetului, în acord cu planul managerial, cu respectarea prevederilor legale în vigoare 3.2. Lista de cheltuieli proprii ale inspectoratului școlar este analizată și aprobată în consiliul de administrație, în acord cu planul managerial.        3,00              
  4.               Repartizarea resurselor financiare și materiale               4.1. Repartizarea creditelor bugetare aprobate pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori terțiari de credite, se realizează în raport cu sarcinile acestora, potrivit legii. 4.2. Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se realizează în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate. 4.3. Angajarea și utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare se realizează cu respectarea principiilor unui management financiar sănătos, în special ale economiei și ale eficienței cheltuielilor. 4.4. Realizarea veniturilor proprii ale inspectoratului școlar                 4,00                                
  5.                Coordonarea activității de colectare și analiză a informațiilor privind îndeplinirea planului managerial și de intervenție ameliorativă           5.1. Culegerea informațiilor se face prin chestionare evaluative, prin organizarea de analize periodice cu responsabilii de compartimente din inspectoratul școlar, precum și cu directorii unităților de învățământ din subordine. 5.2. Solicitarea de rapoarte periodice responsabililor pe domenii, cu precizarea clarăși detaliată a tipului de informație 5.3. Chestionarele/rapoartele primite sunt interpretate în funcție de scopul și de destinația acestora, urmărind exactitatea, relevanța și acuratețea lor. 5.4. Coordonarea activității de intervenție ameliorativă se realizează pe baza constatărilor din monitorizare prin corelare curezultatele evaluării și controlului.                  4,00                                  
  6.   Asigurarea redactării materialelor de sinteză,pe baza analizei informației colectate 6.1. Întocmirea materialelor se face prin sintetizarea logică și forma consacrată a datelor centralizate, conform tipului de material.     0,50        
  7.    Dezvoltarea sistemului de control intern al instituției   7.1. Organizarea și funcționarea Comisiei de control intern/managerial 7.2. Realizarea Programului de dezvoltare și implementare a unui sistem de control managerial/managerial intern      2,00          
  8.     Delegarea de sarcini specifice procesului de coordonare operațională a activităților   8.1. Delegarea sarcinilor se realizează în bazaunei proceduri. 8.2. Delegarea sarcinilor se face prin corelarecu fișa postului celui care primește sarcinile.8.3. Delegarea sarcinilor se face cu monitorizarea îndeplinirii lor.       1,50            
  4. Motivarea/Antrenarea personalului din subordine - 5 puncte
  Nr. crt.   Atribuții evaluate    Criteriile de performanță utilizate în evaluare   Punctaj maxim    Punctaj acordat
  Auto- evaluareEvaluare 
  1.     Promovarea personalului din subordine     1.1. Promovarea personalului din subordine se realizează în baza unei proceduri privind monitorizarea performanțelor. 1.2. Promovarea personalului din subordine se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.       1,00            
  2.     Dezvoltarea culturii organizaționale     2.1. Cultura organizațională este dezvoltată prin promovarea și aplicarea unui set de valoriși norme la nivelul instituției. 2.2. Cultura organizațională este dezvoltată eficient prin comunicare intra și interinstituțională.       1,00            
  3.      Medierea conflictelor intra și interinstituționale     3.1. Conflictele intra și interinstituționale între partenerii educaționali sunt mediate prinanaliza situației conflictuale. 3.2. Conflictele intra și interinstituționale sunt mediate prin comunicarea directă cu părțile implicate, cu respectarea legislației în vigoare.        1,00              
  4.         Acordarea de calificative, recompensesau sancțiuni personalului din subordine      4.1. Evaluarea anuală/la sfârșitul perioadei deprobă a activității personalului din inspectoratul școlar, de conducere din unitățile/instituțiile subordonate se realizează pe baza fișelor/procedurilor existente și respectă metodologiile MEN. 4.2. Sunt evidențiate preocupări privind motivarea personalului, iar calificativele, premiile și sancțiunile sunt corelate cu rezultatele evaluărilor.           2,00                    
  5. Monitorizarea/Evaluarea/Controlul activităților inspectoratului școlar - 40 de puncte
  Nr. crt.   Atribuții evaluate    Criteriile de performanță utilizate în evaluare   Punctaj maxim    Punctaj acordat
  Auto- evaluareEvaluare 
  0 1 2 3 4 5
  1.                                            Monitorizarea activității școlare din teritoriu                                           1.1. Verificarea gradului de îndeplinire a îndatoririlor compartimentelor din subordine seface cu raportare la programul managerial. 1.2. Monitorizarea îndeplinirii sarcinilor se face prin analizarea rapoartelor periodice de la inspectorii școlari generali adjuncți, de lainspectorii școlari sau prin efectuarea de controale la unitățile de învățământ/conexe dinteritoriu. 1.3. Monitorizarea activităților structurilor consultative privind dezvoltarea instituționalăși performanțele școlare 1.4. Rețeaua unităților de învățământ este funcțională și are avizele și aprobările necesare, inclusiv pentru unitățile cu efectivede elevi sub limita minimă de funcționare. 1.5. Verificarea realizării planului de școlarizare aprobat de MEN, plecând de la modulde fundamentare al acestuia 1.6. Coordonarea proceselor de asigurare a calității activităților educaționale este realizată prin colaborare cu comisiile de asigurare a calității de la nivelul unităților școlare din rețea. 1.7. Stabilirea intervențiilor ameliorative pentru reducerea fenomenelor de neșcolarizare și părăsirea timpurie a școlii se face prin corelare cu cauzele identificate în procesul de monitorizare. 1.8. Monitorizarea învățământului alternativ șiparticular din județ 1.9. Monitorizarea aplicării integrale a curriculumului național 1.10. Monitorizarea asigurării cu manuale școlare pentru unitățile de învățământ 1.11. Fișele de post pentru directori sunt adaptate specificului unității școlare. 1.12. Concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este realizată conform prevederilor legale. 1.13. Monitorizarea respectării metodologiilor MEN privind acordarea gradațiilor de merit și a distincțiilor pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar                                              13,00                                                                                          
  2.            Monitorizarea încadrăriiunităților de învățământcu personal didactic și nedidactic          2.1. Încadrarea personalului didactic și nedidactic se realizează în concordanță cu legislația în vigoare. 2.2. Activitățile de mobilitate a cadrelor didactice din unitățile de învățământ se realizează pe baza datelor furnizate de unitățile de învățământ. 2.3. Activitățile de mobilitate a cadrelor didactice din unitățile de învățământ se realizează cu asigurarea calității educației. 2.4. Emiterea deciziilor de încadrare se realizează în timp util, cu respectarea prevederilor legale.              2,00                          
  3.                           Organizarea examenelor și concursurilor naționale/regionale/ locale                         3.1. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din inspectoratul școlar se realizează cu respectarea legislațieiîn vigoare. 3.2. Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar se realizează cu respectarea legislației în vigoare. 3.3. Organizarea olimpiadelor și a concursurilor școlare se realizează cu respectarea legislației în vigoare. 3.4. Organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct, cu respectarea legislației în vigoare 3.5. Organizarea examenului de evaluare națională se realizează cu respectarea legislației în vigoare. 3.6. Organizarea admiterii în licee se realizează cu respectarea legislației în vigoare. 3.7. Organizarea examenului național de bacalaureat se realizează cu respectarea legislației în vigoare. 3.8. Organizarea examenului național pentru obținerea definitivării în învățământ se realizează cu respectarea legislației în vigoare.                             8,00                                                        
  4.       Monitorizarea aplicării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial     4.1. Aplicarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial se realizează ținând cont de reglementările legislative în vigoare. 4.2. Aplicarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial se realizează în funcție de particularitățile inspectoratului școlar, în corelație cu resursele umane și materiale ale inspectoratului școlar.         2,00                
  5.            Verificarea execuției bugetare la nivelul sistemului județean de educație          5.1. Organizarea contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare 5.2. Organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a lucrărilor de investiții publice 5.3. Organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora 5.4. Integritatea și evidența patrimoniului unității/instituției de învățământ, conform prevederilor legale în vigoare 5.5. Organizarea auditului public intern              5,00                          
  6.      Coordonarea modului de întocmire a documenteloradministrative școlare     6.1. Coordonarea modului de întocmire a documentelor administrative școlare se face verificând respectarea termenelor. 6.2. Coordonarea modului de gestionare a documentelor administrative școlare se realizează cu respectarea legislației în vigoare.        1,00              
  7.         Verificarea modului de soluționare a sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor       7.1. Verificarea modului de soluționare a sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale 7.2. Verificarea modului de soluționare a sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor se realizează cu comunicarea răspunsurilor. 7.3. Verificarea modului de soluționare a sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor se realizează conform cu regulamentele de organizare și funcționare și de ordine internă.          1,50                    
  8.           Monitorizarea progresului și a disfuncțiilor apărute înactivitatea inspectoratului școlar        8.1. Rapoartele întocmite de inspectorii școlari, precum și materialele de sinteză sunt analizate prin prisma evidențierii rezultatelorși aspectelor relevante, a posibilității de valorificare a acestora și a măsurilor ameliorative. 8.2. Progresele înregistrate/Disfuncțiile apărute sunt analizate operativ în urma realizării feedback-ului activităților de inspecție/control, în vederea stimulării, valorificării/rezolvării, eliminării la timp, cu eficiență și obiectivitate.             2,00                        
  9.                     Monitorizarea și evaluarea calității activităților instructiv-educative dinunitățile de învățământ/unități conexe din teritoriu                9.1. Organizarea de analize/întâlniri periodice, cu rol de informare și îndrumare/ consiliere 9.2. Analizarea periodică a activității directorilor unităților de învățământ și a unităților conexe 9.3. Stabilirea modalităților de eficientizare a activității acestora, respectiv de soluționare a disfuncționalităților constatate 9.4. Calitatea educației din unitățile de învățământ și a unităților conexe este evaluatăprin inspecție școlară și control. 9.5. Calitatea educației din unitățile de învățământ și din unitățile conexe este evaluată prin coroborarea și analiza datelor provenite de la partenerii sociali și autoritățile locale. 9.6. Calitatea educației din unitățile de învățământ și din unitățile conexe este evaluată prin raportarea la standardele reglementate de legislația privind asigurarea calității.                       3,00                                            
  10.            Evaluarea performanțelormanagementului unităților de învățământși al unităților conexe          10.1. Performanțele managementului sunt evaluate periodic/anual. 10.2. Performanțele managementului sunt evaluate prin monitorizarea activităților. 10.3. Performanțele managementului sunt evaluate prin raportarea la standardele de calitate. 10.4. Performanțele managementului sunt evaluate prin aplicarea de proceduri specifice inspecției școlare și controlului. 10.5. Performanțele managementului sunt evaluate cu respectarea legislației în vigoare.              2,50                          
  6. Relații de comunicare - 5 puncte
  Nr. crt.   Atribuții evaluate    Criteriile de performanță utilizate în evaluare   Punctaj maxim    Punctaj acordat
  Auto- evaluareEvaluare 
  1.                 Asigurarea fluxului informațional la nivelulsistemului de învățământjudețean/al municipiuluiBucurești și național              1.1. Asigură comunicarea și fluxul informațional la nivel de inspectorat și de rețea școlară conform unor proceduri privind informarea și comunicarea intra și interinstituțională. 1.2. Sistemul de informații din inspectoratul școlar este parte integrantă a sistemului de informații al MEN și este accesibil personalului didactic din unitățile de învățământ. 1.3. Informațiile și datele statistice școlare se transmit la MEN la termenele stabilite sau la solicitare expresă, răspunzând direct de exactitatea, veridicitatea și continuitatea informațiilor transmise. 1.4. Colaborarea cu reprezentanții altor inspectorate școlare se realizează în scopul unui schimb util de informații.                   2,00                                    
  2.       Dezvoltă și menține legăturile cu parteneriisociali și cu autoritățile locale     2.1. Contactarea diferitelor organizații neguvernamentale și instituții de specialitate în vederea colaborării în scopul schimbului de informații și de stabilire de activități comune2.2. Colaborarea cu patronatele pentru formareaprofesională a elevilor și cu alți parteneri conduce la eficientizarea activităților din unitățile de învățământ         1,00                
  3.     Realizarea comunicării cu mass-media     3.1. Comunicarea cu mass-media se realizează prin stabilirea unor canale de comunicare directe. 3.2. Comunicarea cu mass-media se realizează prin respectarea principiului transparenței și accesului la informații de interes public.       1,00            
  4.      Promovarea imaginii inspectoratului școlar      4.1. Promovarea imaginii inspectoratului școlarse realizează într-o atmosferă de încredere, corectitudine, transparență, accentuându-se însemnătatea actului educațional. 4.2. Promovarea imaginii inspectoratului școlarse realizează prin acțiuni concrete la nivel județean/național.        1,00              
  7. Pregătire profesională - 5 puncte
  Nr. crt.   Atribuții evaluate    Criteriile de performanță utilizate în evaluare   Punctaj maxim    Punctaj acordat
  Auto- evaluareEvaluare 
  0 1 2 3 4 5
  1.      Alegerea formei adecvatede formare/perfecționare     1.1. Identificarea nevoii proprii de formare/ perfecționare se realizează în funcție de cerințele specifice postului și ale managementului educațional. 1.2. Forma de perfecționare este selectată ca urmare a unei analize responsabile privind calitatea oferită.        1,00              
  2.     Participarea la diverse cursuri de formare/ perfecționare    2.1. Cursurile de formare/perfecționare se realizează în funcție de nevoile identificate în analiza specifică. 2.2. Cursurile de formare/perfecționare se realizează permanent sau periodic, în funcție de nevoile identificate.       1,00            
  3.                   Analizarea necesitățilorde pregătire a personalului din inspectoratul școlar și unitățile de învățământ/unități conexe               3.1. Analiza nevoilor personale de formare continuă este realizată utilizând instrumente variate și valide de identificare. 3.2. Analiza nevoilor personale de formare continuă este realizată prin prelucrarea și interpretarea datelor colectate. 3.3. Analiza nevoilor personale de formare profesională este realizată prin adaptare la specificul unității de învățământ. 3.4. Analiza nevoilor personale de formare continuă este realizată prin raportare la competențele necesare realizării sarcinilor incluse în fișa postului. 3.5. Selectarea personalului pentru care se impune participarea la cursuri de formare continuă se face pe baza unor criterii specifice și transparente. 3.6. Evaluarea eficienței activității de formare continuă se realizează periodic și se identifică măsuri de ameliorare.                     3,00                                        
  Total punctaj 100  
  Semnătura inspectorului școlar general evaluat:Data:Comisia de evaluare:1. ..................... Semnătura ........................2. ..................... Semnătura ........................3. ..................... Semnătura ........................4. ..................... Semnătura ........................5. ..................... Semnătura ........................Data:
   +  Anexa nr. 2la metodologieFIȘA-CADRU DE (AUTO)EVALUARENumele și prenumele:Inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar al Județului ........./al Municipiului BucureștiPerioada evaluată:UNITATEA DE COMPETENȚĂ1. Proiectarea strategiei de coordonare și direcțiilor de dezvoltare a compartimentului - 15 puncte
  Nr. crt.   Atribuții evaluate    Criteriile de performanță utilizate în evaluare   Punctaj maxim    Punctaj acordat
  Auto- evaluareEvaluare 
  0 1 2 3 4 5
  1.       Stabilirea obiectivelor activității compartimentului      1.1. Precizarea obiectivelor compartimentului se face în conformitate cu atribuțiile compartimentului, ca parte integrantă a strategiei educaționale și a politicilor educaționale la nivelul inspectoratului. 1.2. Obiectivele se validează la nivelul consiliului de administrație și sunt asumate de personalul compartimentului 2,00                        
  2.               Stabilirea metodelor și procedurilor de coordo- nare a activităților compartimentului             2.1. Elaborarea și aplicarea metodelor și procedurilor se realizează în concordanță cu principiile unui management eficient, consemnate în planul managerial propriu. 2.2. Elaborarea și/sau dezvoltarea sistemelor de control managerial, inclusiv a procedurilor formalizate se realizează pentru activitățile compartimentului din subordine. 2.3. Elaborarea procedurilor de monitorizare și evaluare a activității compartimentului 2.4. Obiectivele, activitățile, responsabili- tățile și termenele de realizare sunt cuprinse în programele de dezvoltare a sistemelor de control managerial. 2.5. Elaborează la nivelul compartimentului Registrul riscurilor. 5,00                                                
  3.         Întocmirea listei de priorități a compartimentului        3.1. Lista activităților prioritare la nivelul compartimentului este întocmită pe baza informațiilor obținute în mod operativ, corelată cu obiectivele și grupurile-țintă, prevăzându-se modalitățile optime de realizare și responsabilitățile ce revin angajaților compartimentului. 3.2. Lista activităților prioritare la nivelul compartimentului este corelată cu lista de priorități a cheltuielilor compartimentului 2,00                              
  4.       Analizarea și stabilireaproiectului de buget al compartimentului      4.1. Proiectul de buget al compartimentului este corelat cu domeniile de activitate. 4.2. Realizarea listei de priorități a cheltu- ielilor se face corespunzător etapei, importanței proiectelor finanțate, planului managerial al inspectoratului școlar și se aprobă în consiliul de administrație, în conformitate cu prevederile legale. 2,00                        
  5.             Elaborarea programului managerial al compartimentului            5.1. Elaborarea programului managerial al compartimentului este realizată prin corelarea cu programul managerial al inspectoratului școlar. 5.2. Elaborarea programului managerial al compartimentului este realizată prin operațio- nalizarea direcțiilor de acțiune stabilite la nivelul inspectoratului școlar. 5.3. Elaborarea programului managerial al compartimentului este realizată prin raportareala indicatori cuantificabili de realizare. 5.4. Elaborarea programului managerial al compartimentului este realizată prin precizareași planificarea tuturor resurselor necesare. 4,00                                          
  2. Organizarea activităților compartimentului - 5 puncte
  Nr. crt.   Atribuții evaluate    Criteriile de performanță utilizate în evaluare   Punctaj maxim    Punctaj acordat
  Auto- evaluareEvaluare 
  0 1 2 3 4 5
  1.    Organizarea activi- tăților compartimentului   1.1. Activitățile compartimentului sunt organizate conform obiectivelor stabilite în programul managerial. 1.2. Organizarea, periodică, de ședințe pentru analiza activităților compartimentului 1,00               
  2.     Repartizarea sarcinilor și responsabilităților compartimentului    2.1. Fișele de post ale angajaților sunt întocmite conform activităților comparti- mentului și pregătirii profesionale a acestora.2.2. Repartizarea concretă a sarcinilor se facepotrivit atribuțiilor compartimentului și postului. 2,00                  
  3.      Recrutarea și selectareapersonalului din compartiment     3.1. Recrutarea și selectarea personalului la nivelul compartimentului se realizează în urma consultării cu inspectorul general. 3.2. Încadrarea personalului se realizează în concordanță cu structura inspectoratelor școlare, aprobată de ministerul Educației Naționale (MEN). 2,00                     
  3. Conducerea/Coordonarea activității compartimentului - 25 de puncte
  Nr. crt.   Atribuții evaluate    Criteriile de performanță utilizate în evaluare   Punctaj maxim    Punctaj acordat
  Auto- evaluareEvaluare 
  0 1 2 3 4 5
  1.       Implementarea programului managerial al compartimentului      1.1 Programul managerial este parte a programului managerial al inspectoratului școlar. 1.2. Programul managerial este implementat prinimplicarea resurselor umane și materiale planificate. 1.3. Programul managerial este implementat cu respectarea termenelor stabilite. 3,00                        
  2.     Coordonarea funcționăriicompartimentului     2.1. Asigurarea desfășurării fluente a activi- tății se realizează prin proceduri clare, cu respectarea regulamentului intern. 2.2. Asigurarea unui circuit al informației, precum și un circuit al documentelor în cadrul inspectoratului școlar. 2,00                  
  3.               Repartizarea resurselor financiare și materiale la nivelul compartimentului             3.1. Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se realizează în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate. 3.2. Angajarea și utilizarea creditelor bugetare se realizează pe baza bunei gestiuni financiare, cu respectarea principiilor unui management financiar sănătos, în special cele ale economiei și eficienței cheltuielilor. 3.3. Lista de cheltuieli proprii ale comparti- mentului este analizată și aprobată în consiliul de administrație, în acord cu planul managerial al inspectoratului școlar. 3.4. Repartizarea creditelor bugetare aprobate se realizează în raport cu lista de priorități a cheltuielilor compartimentului, potrivit legii. 4,00                                                
  4.                    Coordonarea activității de colectare și analiză a informațiilor privind îndeplinirea planului managerial și de inter- venție ameliorativă                4.1. Culegerea informațiilor se face prin chestionare evaluative, prin organizarea de analize periodice cu responsabilii de compar- timente din inspectoratul școlar, precum și cu directorii unităților de învățământ. 4.2. Solicitarea de chestionare/rapoarte periodice angajaților din compartiment, cu precizarea clară și detaliată a tipului de informație. 4.3. Chestionarele/Rapoartele primite sunt interpretate în funcție de scopul și de destinația acestora, urmărind exactitatea, relevanța și acuratețea lor. 4.4. Analizează și sintetizează informațiile colectate. 4.5. Intervenția ameliorativă se realizează pe baza constatărilor din monitorizare prin corelare cu rezultatele evaluării și controlului. 4.6. Intervenția ameliorativă se realizează cu promptitudine, obiectivitate și realism. 6,00                                                               
  5.          Asigurarea redactării materialelor de sinteză,pe baza analizei infor- mației colectate        5.1. Întocmirea materialelor se realizează prinsintetizarea logică și forma consacrată a datelor centralizate, conform tipului de material. 5.2. Verificarea/Colaționarea materialului tehnoredactat se realizează cu atenție, în scopul eliminării inadvertențelor de orice tip.5.3. Materialele de sinteză sunt transmise la termenele stabilite. 5.4. Materialele de sinteză se arhivează conform prevederilor legale. 4,00                                 
  6.                Dezvoltarea sistemului controlul intern al compartimentului               6.1. Procedurile privind controlul intern al compartimentului sunt implementate prin respectarea standardelor de calitate. 6.2. Procedurile privind controlul intern al compartimentului sunt implementate și revizuiteperiodic conform legislației în vigoare. 6.3. Sunt întocmite fișe/formulare de identificare, descriere și evaluare a riscurilor. 6.4. Gestionează registrul riscurilor la nivelul compartimentului. 6.5. Sunt identificate și inventariate funcțiile sensibile. 6.6. Raportările privind implementarea sistemului de control intern la nivelul compartimentului se realizează la termenele stabilite. 5,00                                                   
  7.   Delegarea de sarcini specifice procesului de coordonare operațională a activităților 7.1. Delegarea sarcinilor se face prin corelarecu fișa postului celui care primește sarcinile.7.2. Delegarea sarcinilor se face cu monito- rizarea îndeplinirii lor. 1,00            
  4. Motivarea/Antrenarea personalului din subordine - 5 puncte
  Nr. crt.   Atribuții evaluate    Criteriile de performanță utilizate în evaluare   Punctaj maxim    Punctaj acordat
  Auto- evaluareEvaluare 
  0 1 2 3 4 5
  1.     Promovarea personalului din subordine     1.1. Promovarea personalului din subordine se realizează în baza unei proceduri privind monitorizarea performanțelor. 1.2. Promovarea personalului din unitățile/ instituțiile subordonate se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 1,00                  
  2.     Dezvoltarea culturii organizaționale     2.1. Cultura organizațională este dezvoltată prin promovarea și aplicarea unui set de valoriși norme la nivelul instituției. 2.2. Cultura organizațională este dezvoltată eficient prin comunicare intra- și interinsti- tuțională. 1,00                  
  3.      Medierea conflictelor intra- și interinsti- tuționale     3.1. Conflictele intra- și interinstituționale între partenerii educaționali sunt mediate prinanaliza situației conflictuale. 3.2. Conflictele intra- și interinstituționale sunt mediate prin comunicarea directă cu părțile implicate, cu respectarea legislației în vigoare. 1,00                     
  4.         Acordă calificative, recompense sau sancțiunipersonalului din subordine       4.1. Evaluarea anuală/la sfârșitul perioadei deprobă a activității personalului din inspec- toratul școlar, de conducere din unitățile/ instituțiile subordonate se realizează pe baza fișelor/procedurilor existente și respectă metodologiile MEN. 4.2. Sunt evidențiate preocupări privind moti- varea personalului, iar calificativele, premiile și sancțiunile sunt corelate cu rezultatele evaluărilor. 2,00                              
  5. Monitorizarea/Evaluarea/Controlul activităților compartimentului - 40 de puncte*)
  Nr. crt.   Atribuții evaluate    Criteriile de performanță utilizate în evaluare   Punctajmaxim*)   Punctaj acordat
  Auto- evaluareEvaluare 
  0 1 2 3 4 5
  1.                                                               Monitorizarea activi- tății școlare din teritoriu                                                              1.1. Organizarea de întâlniri cu inspectorii școlari cu scopul raportării activităților desfășurate în etapa anterioară și planificareaactivității în etapa următoare. 1.2. Verificarea gradului de îndeplinire a îndatoririlor compartimentului se face cu raportare la programul managerial. 1.3. Sarcinile fiecărui membru al comparti- mentului sunt repartizate cu claritate pe baza funcțiilor, structurii și posturilor alocate, prin distribuirea fișelor de post pentru tot personalul implicat și sunt în conformitate cu prevederile contractului colectiv/individual de muncă. 1.4. Monitorizarea îndeplinirii sarcinilor se face prin analizarea rapoartelor periodice de la inspectorii școlari, de la factorii responsabili sau prin control/discuții. 1.5. Monitorizarea activităților structurilor consultative privind dezvoltarea instituționalăși performanțele școlare 1.6. Aprobarea tematicilor, a planului și a graficului inspecțiilor/controalelor se face în raport cu planul managerial al inspecto- ratului școlar și cu atribuțiile compartimen- tului, pentru rezolvarea unor probleme majore ale activității educaționale. 1.7. Respectarea metodologiilor MEN privind acordarea gradațiilor de merit și a distincți- ilor pentru personalul didactic din învăță- mântul preuniversitar 1.8. Coordonarea proceselor de asigurare a calității activităților educaționale este realizată prin colaborare cu comisiile de asigurare a calității de la nivelul unităților de învățământ din rețea*). 1.9. Stabilirea intervențiilor ameliorative pentru reducerea fenomenelor de neșcolarizare și părăsirea timpurie a școlii se face prin corelare cu cauzele identificate în procesul de monitorizare*). 1.10. Monitorizarea asigurării cu manuale școlare pentru unitățile de învățământ și a aplicării integrale a curriculumului național*)1.11. Monitorizarea implementării ofertei educaționale județene în concordanță cu politicile educaționale naționale și județene*)1.12. Monitorizarea organizării și desfășurăriiolimpiadelor și concursurilor școlare*) 1.13. Concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unită- ților administrativ-teritoriale este realizată conform prevederilor legale**). 1.14. Fișele de post pentru directori sunt adaptate specificului unității de învățământ**)1.15. Rețeaua unităților de învățământ este funcțională și are avizele și aprobările necesare, inclusiv pentru unitățile cu efectivede elevi sub limita minimă de funcționare**). 1.16. Verificarea realizării planului de școlarizare aprobat de MEN, plecând de la modul de fundamentare al acestuia**) 1.17. Monitorizarea managementului învățămân- tului alternativ și particular din județ**) 12,00*)(7,00 comune și 5,00 speci- fice)                                                                                                                                                                                          
  2.       Gestionarea bazei de date privind domeniul deactivitate al compartimentului     2.1. Elaborarea unei baze de date pe baza rapoartelor periodice/chestionarelor solicitateresponsabililor pe domenii, cu precizarea clarăși detaliată a tipului de informație 2.2 Chestionarele/rapoartele primite sunt interpretate în funcție de scopul și de desti- nația acestora, urmărind exactitatea, relevanțași acuratețea lor. 2,00                        
  3.            Monitorizarea aplicării și dezvoltării siste- mului de control intern/managerial          3.1. Aplicarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial la nivelul comparti- mentului se realizează ținând cont de reglemen-tările legislative în vigoare. 3.2. Aplicarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial se realizează în funcție de particularitățile compartimentului, în corelație cu resursele umane și materiale ale inspectoratului școlar. 3.3. Evidența riscurilor/vulnerabilităților existente la nivelul compartimentului 3.4. Revizuirea periodică a Registrul riscurilor de la nivelul compartimentului 4,00                                       
  4.          Coordonarea modului de întocmire a documenteloradministrative școlare         4.1. Coordonarea modului de întocmire a documentelor administrative școlare se face verificând respectarea termenelor. 4.2. Coordonarea modului de gestionare a documentelor administrative școlare se realizează cu respectarea legislației în vigoare. 4.3. Progresele înregistrate/disfuncțiile apărute sunt analizate operativ, în vederea stimulării, valorificării/rezolvării, elimi- nării la timp, cu eficiență și obiectivitate. 3,00                                 
  5.         Monitorizarea progre- sului și a disfuncțiilorapărute în activitatea compartimentului       5.1. Rapoartele întocmite de inspectorii școlari și materialele de sinteză sunt analizate prin prisma evidențierii rezultatelorși aspectelor relevante, a posibilității de valorificare a acestora și a măsurilor ameliorative. 5.2. Progresele înregistrate/disfuncțiile apărute sunt analizate operativ, în vederea stimulării, valorificării/rezolvării, elimi- nării la timp, cu eficiență și obiectivitate. 2,00                              
  6.           Verificarea modului de soluționare a adreselor,notelor, sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor        6.1. Verificarea modului de soluționare a sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor repartizate conform prevederilor legale 6.2. Verificarea modului de soluționare a sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor repartizate se realizează cu comunicarea deciziilor. 6.3. Informațiile și datele statistice școlare solicitate de MEN se transmit la termenele stabilite sau la solicitare expresă, răspunzânddirect de exactitatea, veridicitatea și continuitatea informațiilor transmise. 3,00                                    
  7.          Analizarea necesitățilorde formare profesională a personalului din unitățile de învățământ        7.1. Analiza nevoilor personale de formare profesională este realizată prin prelucrarea șiinterpretarea datelor colectate. 7.2. Selectarea personalului pentru care se impune participarea la cursuri de formare se face pe baza unor criterii specifice și transparente în urma consultării inspectorului școlar general. 7.3. Evaluarea eficienței activității de perfecționare/formare se realizează periodic și se identifică măsuri de ameliorare. 3,00                                 
  8.                        Monitorizarea și evaluarea calității activităților instructiv-educative din unitățile de învățământ din teritoriu*)                   8.1. Organizarea de analize/întâlniri periodice, cu rol de informare și îndrumare/ consiliere 8.2. Analizarea și evaluarea periodică cu directorii unităților de învățământ și a unităților conexe a calității activităților instructiv-educative derulate la nivelul unității de învățământ 8.3. Stabilirea modalităților de eficientizare a activității acestora, respectiv de soluționare a disfuncționalităților constatate 8.4. Calitatea educației din unitățile de învățământ este evaluată prin inspecția școlară. 8.5. Calitatea educației din unitățile de învățământ este evaluată prin coroborarea și analiza datelor provenite de la partenerii sociali și autoritățile locale. 8.6. Calitatea educației din unitățile de învățământ este evaluată prin raportarea la standardele reglementate de legislația privind asigurarea calității. 8.7. Calitatea educației din unitățile de învățământ este evaluată prin aplicarea de proceduri specifice inspecției școlare. 7,00                                                                           
  9.                       Evaluarea performanțelormanagementului institu- țiilor de învățământ**)                      9.1. Performanțele managementului unităților deînvățământ sunt evaluate periodic/anual. 9.2. Performanțele managementului unităților deînvățământ sunt evaluate prin monitorizarea activităților. 9.3. Performanțele managementului instituțiilorde învățământ sunt evaluate prin raportarea la standardele de calitate. 9.4. Performanțele managementului instituțiilorde învățământ sunt evaluate prin aplicarea de proceduri specifice controlului. 9.5. Performanțele managementului instituțiilorde învățământ sunt evaluate cu respectarea legislației în vigoare. 9.6. Performanțele managementului unităților conexe și a unităților pentru activități extrașcolare sunt evaluate prin raportare la indicatorii de performanță stabiliți de fiecareunitate prin raportare la standardele de calitate specifice. 9.7. Performanțele managementului unităților conexe și a unităților pentru activități extrașcolare sunt evaluate pe baza rezultatelorelevilor. 7,00                                                                        
  10.    Alte atribuții evaluate,pentru inspectorul școlar general adjunct care nu are atribuții peexecuția bugetară***)       4,00               
  11.           Verificarea execuției bugetare la nivelul sistemului județean de educație***)         11.1. Organizarea contabilității și prezentareala termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare 11.2. Organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a lucrărilor de investiții publice 11.3. Organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora 11.4. Integritatea și evidența patrimoniului unității/instituției de învățământ, conform prevederilor legale în vigoare 4,00                                    
  Notă *) Numai pentru inspectorul școlar general adjunct cu atribuții privind inspecția școlară și curriculum. Notă **) Numai pentru inspectorul școlar general adjunct cu atribuții privind managementul resurselor umane. Notă ***) Numai pentru inspectorul școlar general adjunct care are atribuții pe execuția bugetară; în cazul în care nu există atribuții pe execuția bugetară cele 4,00 puncte se realocă de către inspectorul școlar general.6. Relații de comunicare - 4 puncte
  Nr. crt.   Atribuții evaluate    Criteriile de performanță utilizate în evaluare   Punctaj maxim    Punctaj acordat
  Auto- evaluareEvaluare 
  0 1 2 3 4 5
  1.        Asigurarea fluxului informațional la nivelulcompartimentului       1.1. Asigură comunicarea și fluxul informa- țional la nivelul compartimentului conform unorproceduri privind informarea și comunicarea intrainstituțională. 1.2. Sistemul de informații din compartiment este parte integrantă a sistemului de informații al inspectoratului școlar și este accesibil personalului didactic din unitățile de învățământ. 1,00                           
  2.       Dezvoltarea și menținerea legăturilor cu partenerii sociali și cu autoritățile locale    2.1. Contactarea diferitelor organizații neguvernamentale și instituții de specialitate în vederea colaborării în scopul schimbului de informații și de stabilire de activități comune2.2. Colaborarea cu patronatele pentru formareaprofesională a elevilor și cu alți parteneri conduce la eficientizarea activităților din unitățile de învățământ 1,00                        
  3.     Realizarea comunicării cu mass-media     3.1. Comunicarea cu mass-media se realizează prin stabilirea unor canale de comunicare directe. 3.2. Comunicarea cu mass-media se realizează prin respectarea principiului transparenței și accesului la informații de interes public. 1,00                  
  4.      Promovarea imaginii compartimentului      4.1. Promovarea imaginii compartimentului se realizează într-o atmosferă de încredere, corectitudine, transparență, accentuându-se însemnătatea actului educațional. 4.2. Promovarea imaginii compartimentului se realizează prin acțiuni concrete la nivel județean/național. 1,00                     
  7. Pregătire profesională - 6 puncte
  Nr. crt.   Atribuții evaluate    Criteriile de performanță utilizate în evaluare   Punctaj maxim    Punctaj acordat
  Auto- evaluareEvaluare 
  0 1 2 3 4 5
  1.      Alegerea formei adecvatede formare/perfecționare     1.1. Identificarea nevoii proprii de formare/ perfecționare se realizează în funcție de cerințele specifice postului și ale manage- mentului educațional. 1.2. Forma de perfecționare este selectată ca urmare a unei analize responsabile privind calitatea și avantajele oferite. 1,00                     
  2.     Participarea la diverse cursuri de formare/ perfecționare    2.1. Cursurile de formare/perfecționare se realizează în funcție de nevoile identificate în analiza specifică. 2.2. Cursurile de formare/perfecționare se realizează permanent sau periodic în funcție de nevoile identificate. 1,00                  
  3.             Analizarea necesitățilorde pregătire a persona- lului compartimentului            3.1. Analiza nevoilor personale de formare profesională este realizată prin adaptare la specificul activităților compartimentului. 3.2. Analiza nevoilor personale de formare profesională este realizată prin raportare la competențele necesare realizării sarcinilor incluse în fișa postului. 3.3. Selectarea personalului pentru care se impune participarea la forme de perfecționare/ formare se face pe baza unor criterii specifice și transparente. 3.4. Evaluarea eficienței activității de perfecționare/formare se realizează periodic și se identifică măsuri de ameliorare. 4,00                                          
  Total punctaj 100   
  Semnătura inspectorului școlar general adjunct evaluat:Data:Comisia de evaluare:1. ...................... Semnătura ..............2. ...................... Semnătura ..............3. ...................... Semnătura ..............4. ...................... Semnătura ..............5. ...................... Semnătura ..............Data:
   +  Anexa nr. 3la metodologieFIȘA DE (AUTO)EVALUARENumele și prenumele:Director la Casa Corpului Didactic a Județului ......../Municipiului BucureștiPerioada evaluată:UNITATEA DE COMPETENȚĂ1. Proiectarea activității casei corpului didactic (CCD) - 20 de puncte
  Nr. crt.   Atribuții evaluate    Criteriile de performanță utilizate în evaluare   Punctaj maxim    Punctaj acordat
  Auto- evaluareEvaluare 
  0 1 2 3 4 5
  1.                   Realizarea diagnozei mediului intern și extern                  1.1. Diagnoza mediului intern și extern este realizată prin analiza nevoilor de formare continuă a personalului didactic, de conducere,îndrumare și control, precum și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar. 1.2. Diagnoza mediului intern și extern este realizată în mod transparent, prin consultarea tuturor actorilor relevanți de la nivel local/ județean/al municipiului București. 1.3. Diagnoza mediului intern și extern este realizată prin corelare cu datele colectate din rapoartele responsabililor compartimen- telor din subordine, ale responsabililor cu formarea continuă din unitățile de învățământ din județ, a datelor din rapoartele de inspecție ale inspectorilor școlari din cadrul inspectoratului școlar, precum și din alte documente relevante de la nivelul județului. 3,00                                                            
  2.       Stabilirea obiectivelor activității casei corpului didactic      2.1. Corelarea cu obiectivele strategice ale Ministerului Educației Naționale (MEN) și ale inspectoratului școlar în domeniul formării continue. 2.2. Validarea obiectivelor este realizată în cadrul consiliului de administrație al Inspectoratului școlar județean/InspectoratuluiȘcolar al Municipiului București (ISJ/ISMB). 2,00                        
  3.              Elaborarea proiectului de dezvoltare a instituției             3.1. Proiectul de dezvoltare a instituției esteelaborat prin valorificarea rezultatelor diagnozei mediului intern și extern. 3.2. Proiectul de dezvoltare a instituției esteelaborat convergent cu direcțiile de acțiune formulate în strategia educațională județeană/ a municipiului București în domeniul formării continue. 3.3. Proiectul de dezvoltare a instituției esteelaborat în mod transparent, prin colaborarea cu toți partenerii instituționali și sociali relevanți, cu respectarea principiilor echității și al nondiscriminării. 3.4. Proiectul de dezvoltare a instituției esterevizuit în mod sistematic, periodic. 3,00                                             
  4.      Elaborarea proiectului rețelei de centre de documentare și informare    4.1. Elaborarea proiectului rețelei de centre de documentare și informare este realizată ținând cont de diagnoză. 4.2. Proiectul rețelei de centre de documentareși informare este realizat prin corelarea propunerilor unităților de învățământ din județ, operatori economici, comunitate locală. 2,00                     
  5.            Elaborarea ofertei de programe de formare continuă           5.1. Identifică grupurile-țintă cu nevoi de formare specifice activităților desfășurate. 5.2. Oferta de programe de formare continuă este elaborată prin analiza nevoilor de formarecontinuă a personalului didactic, de conducere,îndrumare și control, precum și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar. 5.3. Oferta de programe de formare continuă răspunde exigențelor actuale de pregătire continuă. 5.4. Raportul cursuri de formare acreditate versus cursuri avizate MEN 4,00                                       
  6.      Elaborarea bugetului instituției      6.1. Identificarea acțiunilor, obiectivelor și proiectelor de finanțare 6.2. Fundamentarea și prioritizarea investițiilor 6.3. Elaborarea în termen a bugetului, în acordcu planul managerial, cu respectarea prevede- rilor legale în vigoare 3,00                     
  7.               Elaborarea programului managerial al casei corpului didactic              7.1. Elaborarea programului managerial al caseicorpului didactic este realizată prin corelareacu politicile și strategia educațională județeană în domeniul formării continue. 7.2. Elaborarea programului managerial al caseicorpului didactic este realizată prin operaționalizarea direcțiilor de acțiune stabilite la nivel județean. 7.3. Elaborarea programului managerial al caseicorpului didactic este realizată prin raportarea la indicatori cuantificabili de realizare. 7.4. Elaborarea programului managerial al caseicorpului didactic este realizată prin precizarea și planificarea tuturor resurselor necesare. 3,00                                                
  2. Organizarea activităților casei corpului didactic - 5 puncte
  Nr. crt.   Atribuții evaluate    Criteriile de performanță utilizate în evaluare   Punctaj maxim    Punctaj acordat
  Auto- evaluareEvaluare 
  0 1 2 3 4 5
  1.       Planificarea activi- tăților tematice ale consiliului de administrație     1.1. Activitatea consiliului de administrație este proiectată conform obiectivelor stabilite în programul managerial. 1.2. Ședințele au loc conform graficului de ședințe al consiliului de administrație. 1.3. Tematica ședințelor consiliului de administrație este adusă la cunoștința parti- cipanților conform prevederilor legale. 1,00                        
  2.    Repartizarea sarcinilor și responsabilităților compartimentelor din casa corpului didactic  2.1. Fișele de post ale angajaților sunt întocmite și actualizate anual. 2.2. Repartizarea concretă a sarcinilor se facepotrivit atribuțiilor compartimentului și postului. 2,00               
  3.     Recrutarea și selectareapersonalului din casa corpului didactic    3.1. Recrutarea și selectarea personalului la nivelul casei corpului didactic se realizează în concordanță cu legislația în vigoare. 3.2. Încadrarea personalului se realizează în concordanță cu structura caselor corpului didactic, aprobată de MEN. 2,00                  
  3. Conducerea/Coordonarea activității casei corpului didactic - 30 de puncte
  Nr. crt.   Atribuții evaluate    Criteriile de performanță utilizate în evaluare   Punctaj maxim    Punctaj acordat
  Auto- evaluareEvaluare 
  0 1 2 3 4 5
  1.         Implementarea progra- mului managerial         1.1. Programul managerial este aprobat în consiliul de administrație al casei corpului didactic. 1.2. Programul managerial este implementat prinimplicarea resurselor umane și materiale planificate. 1.3. Programul managerial este implementat cu respectarea termenelor stabilite. 1.4. Programul managerial este avizat de inspectoratul școlar. 4,00                              
  2.     Coordonarea funcționăriicompartimentelor din casa corpului didactic    2.1. Asigurarea desfășurării fluente a activi- tății se realizează prin proceduri clare, cu respectarea regulamentului intern. 2.2. Asigurarea unui circuit al informației, precum și a unui circuit al documentelor în cadrul casei corpului didactic 2,00                  
  3.                                 Coordonarea activității filialelor casei corpului didactic, a centrelor de documentareși informare (CDI), a centrului regional de formare a personalului din învățământul preuniversitar și a centrului regional pentru educație civică (în județele în care au fost înființate aceste centre), alte activitățirezultate din funcțiile CCD                   3.1. Culegerea informațiilor se face prin chestionare evaluative, prin organizarea de analize periodice cu responsabilii filialelor CCD și ai CDI, precum și cu inspectoratul școlar. 3.2. Solicitarea de rapoarte periodice responsabililor, cu precizarea clară și detaliată a tipului de informație 3.3. Asigurarea accesului filialelor CCD și al CDI-urilor la informațiile necesare derulării activităților se face printr-un sistem transparent de comunicare. 3.4. Coordonează activitățile de formare destinate bibliotecarilor/profesorilor documentariști/responsabililor CDI. 3.5. Numărul programelor de formare continuă organizate în cadrul CCD 3.6. Numărul de activități științifice, metodice și culturale 3.7. Banca de date pentru resursele umane cu statut de formator în domeniile curriculum, evaluare, management etc., inspectori școlari, responsabili cu formarea continuă, profesori documentariști, mentori de dezvoltare profesională, bibliotecari, laboranți, pedagogi școlari, informaticieni, profesori asociați, consultanți, experți este actualizatăanual 3.8. Numărul de parteneriate inițiate și derulate în scopul implementării de proiecte educaționale la nivel local, regional, național și internațional 3.9. Coordonarea funcționării corpului de mentori 9,00                                                                                                      
  4.      Aprobarea bugetului instituției în consiliulde administrație     4.1. Aprobarea în termen a bugetului, în acord cu planul managerial, cu respectarea prevederilor legale în vigoare 4.2. Lista de cheltuieli proprii ale inspecto- ratului școlar este analizată și aprobată în consiliul de administrație, în acord cu planul managerial. 3,00                     
  5.         Repartizarea resurselor financiare și materiale         5.1. Angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor se realizează în limita creditelor bugetare repartizate și aprobate. 5.2. Angajarea și utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare se realizează cu respectarea principiilor unui management financiar sănătos, în special ale economiei și eficienței cheltuielilor. 5.3. Realizarea veniturilor proprii ale casei corpului didactic 3,00                              
  6.                 Coordonarea activitățiide colectare și analiză a informațiilor privind îndeplinirea programuluimanagerial și de intervenție ameliorativă           6.1. Culegerea informațiilor se face prin chestionare evaluative, prin organizarea de analize periodice cu responsabilii de compartimente din casa corpului didactic, ai filialelor. 6.2. Solicitarea de rapoarte periodice responsabililor pe domenii și responsabililor filialelor, cu precizarea clară și detaliată a tipului de informație 6.3. Chestionarele/Rapoartele primite sunt interpretate în funcție de scopul și de destinația acestora, urmărind exactitatea, relevanța și acuratețea lor. 6.4. Coordonarea activității de intervenție ameliorativă se realizează pe baza constatărilor din monitorizare prin corelare cu rezultatele evaluării și controlului.                  4,00                                  
  7.   Asigurarea redactării materialelor de sinteză,pe baza analizei informației colectate 7.1. Întocmirea materialelor se face prin sintetizarea logică și forma consacrată a datelor centralizate, conform tipului de material, cu respectarea termenului de predare.    1,00        
  8.     Implementarea de proceduri privind controlul intern al instituției   8.1. Procedurile privind controlul intern al instituției sunt implementate prin respectarea standardelor de calitate 8.2. Procedurile privind controlul intern al instituției sunt implementate și revizuite periodic conform legislației în vigoare.       2,00            
  9.     Delegarea de sarcini specifice procesului de coordonare operațională a activităților   9.1. Delegarea sarcinilor se realizează în bazaunei proceduri. 9.2. Delegarea sarcinilor se face prin corelarecu fișa postului celui care primește sarcinile.9.3. Delegarea sarcinilor se face cu monitorizarea îndeplinirii lor.       2,00            
  4. Motivarea/Antrenarea personalului din subordine - 5 puncte
  Nr. crt.   Atribuții evaluate    Criteriile de performanță utilizate în evaluare   Punctaj maxim    Punctaj acordat
  Auto- evaluareEvaluare 
  1.     Promovarea personalului din subordine     1.1. Promovarea personalului din subordine se realizează în baza unei proceduri privind monitorizarea performanțelor. 1.2. Promovarea personalului din subordine se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare.       1,00            
  2.        Dezvoltarea culturii organizaționale        2.1. Cultura organizațională este dezvoltată prin promovarea și aplicarea unui set de valoriși norme la nivelul instituției. 2.2. Cultura organizațională este dezvoltată eficient prin comunicare intra- și interinstituțională. 2.3. Relațiile interpersonale în cadrul echipeiși grupului se întemeiază pe asigurarea transparenței și încrederii.          1,00                  
  3.      Medierea conflictelor intra- și interinstituționale     3.1. Conflictele intra- și interinstituționale sunt mediate prin analiza situației conflictuale. 3.2. Conflictele intra- și interinstituționale sunt mediate prin comunicarea directă cu părțile implicate, cu respectarea legislației în vigoare.        1,00              
  4.            Acordarea de calificative, recompensesau sancțiuni personalului din subordine         4.1. Evaluarea anuală/la sfârșitul perioadei deprobă a activității personalului din casa corpului didactic se realizează pe baza fișelor/procedurilor existente și respectă metodologiile MEN. 4.2. Evaluarea se face prin compararea prestației cu cerințele postului, pe baza metodologiei și a fișei de evaluare, cunoscute din timp de cei supuși evaluării. 4.3. Sunt evidențiate preocupări privind motivarea personalului, iar calificativele, premiile și sancțiunile sunt corelate cu rezultatele evaluărilor.              2,00                          
  5. Monitorizarea/Evaluarea/Controlul activităților casei corpului didactic - 30 de puncte
  Nr. crt.   Atribuții evaluate    Criteriile de performanță utilizate în evaluare   Punctaj maxim    Punctaj acordat
  Auto- evaluareEvaluare 
  0 1 2 3 4 5
  1.                                         Monitorizarea activității casei corpului didactic, a filialelor acesteia, a centrelor de documentare și informare, a centrului regional de formare a personalului din învățământul preuniversitar și a centrului regional pentru educație civică (în județele în care au fost înființate aceste centre)                           1.1. Organizarea de întâlniri cu responsabilii filialelor CCD și a CDI-urilor, cu scopul raportării activităților desfășurate în etapa anterioară și planificării activității în etapaurmătoare 1.2. Verificarea gradului de îndeplinire a îndatoririlor compartimentelor din subordine se face cu raportare la programul managerial. 1.3. Monitorizarea îndeplinirii sarcinilor se face prin analizarea rapoartelor periodice de la personalul din subordine sau prin control/discuții. 1.4. Monitorizarea activităților filialelor, centrelor de documentare și informare, ale centrului regional de formare a personalului din învățământul preuniversitar și ale centrului regional pentru educație civică (în județele în care au fost înființate aceste centre) 1.5. Rețeaua centrelor de documentare și informare este funcțională și are avizele și aprobările necesare. 1.6. Coordonarea proceselor de asigurare a calității activităților de formare continuă este realizată prin colaborare cu comisiile de asigurare a calității de la nivelul unităților de învățământ 1.7. Monitorizarea activităților științifice, metodice și culturale se realizează conform legislației în vigoare. 1.8. Banca de date pentru resursele umane cu statut de formator în domeniile curriculum, evaluare, management etc., inspectori școlari, responsabili cu formarea continuă, profesori documentariști, mentori de dezvoltare profesională, bibliotecari, laboranți, pedagogișcolari, informaticieni, profesori asociați, consultanți, experți este actualizată anual. 1.9. Concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale este realizată conform prevederilor legale.                                           9,00                                                                                    
  2.       Monitorizarea aplicării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial     2.1. Aplicarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial se realizează ținând cont de reglementările legislative în vigoare. 2.2. Aplicarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial se realizează în funcție de particularitățile casei corpului didactic, în corelație cu resursele umane și materiale ale instituției.         2,00                
  3.            Verificarea execuției bugetare la nivelul instituției           3.1. Organizarea contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare 3.2. Organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a lucrărilor de investiții publice 3.3. Organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora 3.4. Integritatea și evidența patrimoniului instituției, conform prevederilor legale în vigoare 3.5. Organizarea auditului public intern              5,00                          
  4.       Verificarea modului de soluționare a sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor     4.1. Verificarea modului de soluționare a sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor conform prevederilor legale 4.2. Verificarea modului de soluționare a sesizărilor, petițiilor și reclamațiilor se realizează conform cu regulamentele de organizare și funcționare și de ordine internă.         2,00                
  5.                 Monitorizarea progresului și a disfuncțiilor apărute înactivitatea casei corpului didactic              5.1. Rapoartele întocmite de responsabilii de compartimente și materialele de sinteză sunt analizate prin prisma evidențierii rezultatelorși aspectelor relevante, a posibilității de valorificare a acestora și a măsurilor ameliorative. 5.2. Progresele înregistrate/Disfuncțiile apărute sunt analizate operativ, în vederea stimulării, valorificării/rezolvării, eliminării la timp, cu eficiență și obiectivitate. 5.3. Monitorizează activitățile de formare continuă planificate. 5.4. Monitorizează activitățile și întocmește documentele cerute de legislația în vigoare. 5.5. Verificarea gradului de îndeplinire a îndatoririlor compartimentelor din subordine se face cu raportare la planul managerial.                   5,00                                    
  6.                  Monitorizarea și evaluarea calității activităților de formarecontinuă la nivelul unităților de învățământdin județ              6.1. Organizarea de analize/întâlniri periodicecu rol de informare și îndrumare/consiliere 6.2. Calitatea activităților de formare continuă la nivelul unităților de învățământ este evaluată prin coroborarea și analiza datelor provenite din rapoartele responsabililor compartimentelor din subordine,ale responsabililor cu formarea continuă din unitățile de învățământ din județ și a celor din rapoartele de inspecție ale inspectorilor școlari din cadrul inspectoratului școlar. 6.3. Calitatea activităților de formare continuă la nivelul unităților de învățământ este evaluată prin raportarea la standardele reglementate de legislația privind asigurarea calității. 6.4. Monitorizarea impactului particularităților casei corpului didactic la programele de formare continuă                    4,00                                      
  7.         Selectarea personalului didactic pentru participarea la programele de formare continuă      7.1. Selectarea personalului didactic și nedidactic se realizează în concordanță cu legislația în vigoare. 7.2. Activitățile de formare a personalului didactic din unitățile de învățământ se realizează pe baza datelor furnizate de unitățile de învățământ. 7.3. Activitățile de formare a personalului didactic din unitățile de învățământ se realizează cu asigurarea calității educației.           3,00                    
  6. Relații de comunicare - 5 puncte
  Nr. crt.   Atribuții evaluate    Criteriile de performanță utilizate în evaluare   Punctaj maxim    Punctaj acordat
  Auto- evaluareEvaluare 
  1.                   Asigurarea fluxului informațional la nivelulcasei corpului didactic,al filialelor acesteia, al rețelei centrelor de documentare și informarea centrului regional de formare a personalului din învățământul preuniversitar și a centrului regional pentru educație civică (în județele în care au fost înființate aceste centre), precum și cu MEN     1.1. Asigură comunicarea și fluxul informațional la nivelul casei corpului didactic, al filialelor acesteia, al rețelei centrelor de documentare și informare a centrului regional de formare a personalului din învățământul preuniversitar și a centrului regional pentru educație civică (în județele în care au fost înființate aceste centre) conform unor proceduri privind informarea și comunicarea intra- și interinstituțională. 1.2. Sistemul de informații din casa corpului didactic este parte integrantă a sistemului de informații al ISJ/MEN și este accesibil personalului didactic din unitățile de învățământ. 1.3. Informațiile și datele solicitate se transmit la ISJ/MEN la termenele stabilite sau la solicitare expresă, răspunzând direct de exactitatea, veridicitatea și continuitatea informațiilor transmise.                     1,50                                        
  2.             Dezvoltarea și menținerea legăturilor cu partenerii sociali și cu autoritățile locale          2.1. Colaborarea cu specialiști/experți din instituții de învățământ superior, din unități de învățământ preuniversitar, din centre și organizații neguvernamentale, naționale și internaționale, în vederea realizării programelor de formare, a colaborării în scopulschimbului de informații și al stabilirii de activități comune. 2.2. Implicarea în derularea de programe/ proiecte cu finanțare externă privind formarea personalului didactic. 2.3. Colaborarea cu reprezentanții altor case ale corpului didactic se realizează în scopul unui schimb util de informații.               1,50                            
  3.     Realizarea comunicării cu mass-media     3.1. Comunicarea cu mass-media se realizează prin stabilirea unor canale de comunicare directe. 3.2. Comunicarea cu mass-media se realizează prin respectarea principiului transparenței și accesului la informații de interes public.       1,00            
  4.     Promovarea imaginii casei corpului didactic     4.1. Promovarea imaginii casei corpului didactic se realizează într-o atmosferă de încredere, corectitudine, transparență. 4.2. Promovarea imaginii casei corpului didactic se realizează prin acțiuni concrete lanivel județean/național.       1,00            
  7. Pregătire profesională - 5 puncte
  Nr. crt.   Atribuții evaluate    Criteriile de performanță utilizate în evaluare   Punctaj maxim    Punctaj acordat
  Auto- evaluareEvaluare 
  0 1 2 3 4 5
  1.      Alegerea formei adecvatede formare/perfecționare     1.1. Identificarea nevoii proprii de formare/ perfecționare se realizează în funcție de cerințele specifice postului și ale managementului educațional. 1.2. Forma de perfecționare este selectată ca urmare a unei analize responsabile privind calitatea și avantajele oferite.        1,00              
  2.     Participarea la diverse cursuri de formare/ perfecționare    2.1. Cursurile de formare/perfecționare se realizează în funcție de nevoile identificate în analiza specifică. 2.2. Cursurile de formare/perfecționare se realizează permanent sau periodic în funcție de nevoile identificate.       1,00            
  3.            Analizarea necesitățilorde pregătire a personalului din instituție          3.1. Analiza nevoilor personale de formare profesională este realizată utilizând instrumente variate și valide de identificare. 3.2. Analiza nevoilor personale de formare profesională este realizată prin prelucrarea șiinterpretarea datelor colectate. 3.3. Analiza nevoilor personale de formare profesională este realizată prin adaptare la specificul unității de învățământ. 3.4. Analiza nevoilor personale de formare profesională este realizată prin raportare la competențele necesare realizării sarcinilor incluse în fișa postului.              2,00                          
  4.      Stabilirea modului de participare la formele de perfecționare/formarea personalului din instituție   4.1. Selectarea personalului pentru care se impune participarea la forme de perfecționare /formare se face pe baza unor criterii specifice și transparente. 4.2. Evaluarea eficienței activității de perfecționare/formare se realizează periodic șise identifică măsuri de ameliorare.        1,00              
  Total punctaj 100  
  Semnătura directorului casei corpului didactic evaluat:Data:Comisia de evaluare:1. ........................... Semnătura........................2. ........................... Semnătura .......................3. ........................... Semnătura .......................4. ........................... Semnătura .......................5. ........................... Semnătura .......................Data:..........................
  ---------