HOTĂRÂRE nr. 794 din 28 septembrie 1999pentru aprobarea Programului de dezvoltare a Societăţii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. Pitesti, judeţul Arges, precum şi a societăţilor comerciale la care aceasta deţine participatii de cel puţin 90% din numărul total de acţiuni
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 18 octombrie 1999    În temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Programul de dezvoltare a Societăţii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. Pitesti, judeţul Arges, precum şi a societăţilor comerciale la care aceasta deţine participatii de cel puţin 90% din numărul total de acţiuni, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului după cum urmează:- pe anul 2000, cu suma de 28.750 milioane lei;- pe anul 2001, cu suma de 48.750 milioane lei;- pe anul 2002, cu suma de 54.750 milioane lei,din Fondul la dispoziţia Guvernului, constituit din vărsăminte din privatizare, pentru implementarea programului prevăzut la art. 1. (2) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului va finanta Programul de dezvoltare a Societăţii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. Pitesti, judeţul Arges, cu sumele prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 3Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Ministerul Finanţelor va introduce în bugetele de stat pe anii 2000-2002 sumele prevăzute la art. 2.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:--------------Ministrul apelor, pădurilorşi protecţiei mediului,Romica Tomescup. Ministrul finanţelor,Mihai Aristotel Ungureanu,secretar de statPreşedintele AgenţieiRomâne de Dezvoltare,Sorin Fodoreanu  +  Anexa 1 PROGRAMULde dezvoltare a Societăţii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. Pitesti, judeţul Arges, precum şi a societăţilor comerciale la care aceasta deţine participatii de cel puţin 90% din numărul total de acţiuniProgramul de dezvoltare a Societăţii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. Pitesti, judeţul Arges, precum şi a societăţilor comerciale, denumite filiale, la care aceasta deţine participatii de cel puţin 90% din numărul total de acţiuni, are drept scop realizarea măsurilor necesare pentru remedierea efectelor negative asupra mediului ale activităţilor productive desfăşurate în cadrul acestor filiale.În vederea intrării în normalitate sunt necesare dezvoltarea şi reabilitarea tuturor instalaţiilor şi echipamentelor destinate diminuării până la eliminare a poluarii factorilor de mediu.1. Obiectivele programului de dezvoltarePrezentul program de dezvoltare urmăreşte:1.1. implementarea pe întregul flux de fabricaţie a unor măsuri menite sa prevină poluarea factorilor de mediu-aer, apa, sol;1.2. realizarea măsurilor necesare pentru remedierea efectelor negative ale proceselor de fabricaţie asupra mediului, cum sunt: a) poluarea solului şi a apelor subterane; b) descărcarea apelor uzate; c) emisii în atmosfera; d) deşeuri solide; e) igiena şi protecţia muncii;1.3. dezvoltarea instituţională a organizaţiilor de consultanţa implicate în derularea prezentului program de dezvoltare, cu impact asupra dezvoltării activităţilor de mediu în zona Colibasi, judeţul Arges.2. Descrierea programului de dezvoltarePrezentul program de dezvoltare consta în asigurarea finanţării activităţilor în domeniul protecţiei mediului pe platforma industriala Colibasi, pentru remedierea zonelor afectate de activităţile anterioare şi pentru reducerea poluarii mediului.Programul de dezvoltare consta, de asemenea, în realizarea de lucrări pe domenii, astfel:A. Poluarea solului şi a apelor subterane:* lucrări de refacere a zonei depozitelor intermediare de produse petroliere;* lucrări de refacere a zonelor de sol infestate cu produse petroliere la centrala termica;* servicii de verificare a etanseitatii cuvelor şi rezervoarelor subterane care conţin produse petroliere şi solventi;* lucrări de curatare periodică şi recuperare a produselor petroliere din batal.B. Descărcarea apelor uzate:* lucrări de reabilitare a decantoarelor de tratare locală a apelor uzate;* lucrări de modernizare a statiilor de neutralizare locală pentru reducerea poluarii apelor (bucle de măsurare, sisteme de dozare, prelucrare slamuri) în vederea recircularii apelor şi a reducerii consumului de apa;* lucrări de modernizare a statiei de preparare a apei potabile pentru zona Colibasi şi oraşul Mioveni;* lucrări de curatare a canalizarii pluviale de depunerile de produse petroliere;* lucrări de dezafectare, recuperare şi valorificare a cuvelor şi rezervoarelor uzate;* lucrări de refacere a reţelei de canalizare;* realizarea unei staţii de tratare a apei uzate în regim discontinuu în zona depozitului chimic;* lucrări pentru recuperarea, regenerarea sau neutralizarea soluţiilor concentrate epuizate de la atelierele de acoperiri chimice de suprafaţa;* lucrări de realizare a separatoarelor pentru produsele petroliere locale şi pentru bazinele de retenţie;* lucrări de construcţii de platforme şi cuve din beton pentru protecţia solului în zona rezervoarelor de produse petroliere;* lucrări de realizare de canalizari pentru apele pluviale în zona depozitelor de deşeuri recuperabile;* dezvoltarea activităţilor de tratare a apei uzate depozitate în batal;* lucrări de conversie a circuitelor de răcire din circuit deschis în circuit închis pentru reducerea pierderilor de apa şi a consumurilor de apa;* dezvoltarea activităţilor de recuperare a produselor petroliere din sol cu ajutorul materialelor absorbante.C. Emisii în atmosfera:* lucrări de realizare a sistemelor locale de reţinere a pulberilor evacuate din procesul tehnologic;* lucrări de realizare a sistemelor de depoluare a gazelor din atelierele de forja;* lucrări de realizare a sistemelor de tratare a fluxurilor de gaze la maşinile de sablat;* lucrări de realizare a sistemelor de tratare a fluxurilor de gaze la maşinile de ascutit;* realizarea sistemelor de depoluare locală a emisiilor de gaze toxice de la instalaţiile de degresat;* dezvoltarea de tehnologii alternative pentru prelucrarea fontei, în vederea eliminării fluidelor de răcire inflamabile şi a reducerii riscurilor de incendiu şi de imbolnavire;* realizarea de sisteme de depoluare a gazelor cu pulberi de ferodou care conţin azbest;* realizarea de sisteme de reţinere şi recuperare a vaporilor de tricloretilena de la instalaţiile de degresare.D. Deşeuri solide şi lichide:* dezvoltarea activităţilor de depeliculizare a nisipurilor de turnatorie şi reutilizarea acestora în construcţii;* dezvoltarea activităţilor de depozitare în mine dezafectate a deşeurilor de turnatorie;* dezvoltarea activităţilor de preluare şi depozitare controlată a deşeurilor cu azbest;* dezvoltarea activităţilor de preluare, tratare şi depozitare sau reciclare a sarurilor epuizate de la tratamentele termice;* lucrări de stocare, tratare şi regenerare sau neutralizare a deşeurilor lichide concentrate;* lucrări de preluare şi valorificare a nisipurilor de turnatorie;* lucrări de recuperare şi valorificare a deşeurilor petroliere.E. Igiena şi protecţia muncii:* lucrări de modernizare a instalaţiilor de ventilaţie pentru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru;* lucrări pentru eliminarea utilizării azbestului în procesele tehnologice şi pentru realizarea de echipamente locale de captare a pulberilor cu azbest.Prezentul program de dezvoltare va fi coordonat de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi va fi implementat de Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A. Pitesti.Programul de dezvoltare se aplică pentru obiectivele prevăzute în Programele de dezvoltare a zonei Colibasi şi de reconversie a forţei de muncă.Prin prezentul program de dezvoltare se finanţează următoarele tipuri de lucrări:* depoluarea solului afectat de activitatea anterioară;* depoluarea apelor subterane;* realizarea de staţii de depoluare a apelor uzate;* realizarea de echipamente de prelucrare a slamurilor;* realizarea de instalaţii pentru depoluarea emisiilor în atmosfera;* realizarea de sisteme de tratare a deşeurilor toxice şi amenajarea de depozite ecologice;* ecologizarea zonelor de depozitare a deşeurilor;* realizarea de sisteme de tratare a deşeurilor lichide;* dezvoltarea activităţilor de depozitare în mine dezafectate a deşeurilor netoxice;* realizarea lucrărilor de modernizare a instalaţiilor de ventilaţie pentru îmbunătăţirea condiţiilor de lucru;* realizarea de lucrări privind îmbunătăţirea condiţiilor de lucru cu substanţe toxice şi periculoase;* proiectare, asistenţa tehnica şi consultanţa de specialitate la realizarea programului de dezvoltare.Bugetul total alocat programului de dezvoltare este de 230,088 miliarde lei.3. Descrierea etapelor de derulare a programului de dezvoltare3.1. În vederea implementarii programului de dezvoltare Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A. Pitesti va asigura următoarele activităţi:- promovarea locală a programului de dezvoltare;- stabilirea procedurilor de lucru, a documentaţiilor tehnice şi a caietelor de sarcini;- elaborarea schemelor de finanţare a lucrărilor;- elaborarea contractelor dintre Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A. Pitesti şi responsabilii de lucrări şi alţi furnizori;- elaborarea formularelor-tip de raportare;- organizarea evaluării programului de dezvoltare.Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A. Pitesti va transmite periodic Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului rapoarte cu privire la derularea programului de dezvoltare.Condiţii de participare:La realizarea programului de dezvoltare pot participa persoane juridice furnizoare de echipamente, instalaţii şi servicii, în conformitate cu obiectivele programului de dezvoltare.3.2. Modul de finanţare şi de derulare a programului de dezvoltareSumele necesare pentru implementarea programului de dezvoltare vor fi alocate Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.Sumele vor fi puse la dispoziţie Societăţii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. Pitesti în baza unei convenţii încheiate cu ordonatorul de credite, care va stipula modul de alocare şi de decontare a sumelor utilizate.4. Raportarea, monitorizarea şi evaluarea programului de dezvoltare4.1. RaportareaSocietatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A. Pitesti are obligaţia să raporteze Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului stadiul derulării programului de dezvoltare.În acest sens, aceasta va transmite:1. rapoarte tehnico-financiare trimestriale;2. rapoarte financiare, ori de câte ori se solicita aceasta de către Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.4.2. Monitorizarea şi evaluareaSocietatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A. Pitesti răspunde de monitorizarea şi de evaluarea programului de dezvoltare pe plan local. Aceasta va transmite rapoarte de evaluare periodică Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A. Pitesti poate contracta activitatea de monitorizare şi de evaluare.Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului va efectua cel puţin semestrial o evaluare independenta a programului de dezvoltare prin Agenţia de Protecţie a Mediului.5. Bugetul programului de dezvoltareValoarea totală a programului de dezvoltare insumeaza 230.088 milioane lei şi se va derula pe o perioadă de 7 ani finanţată în doua etape după cum urmează:- etapa I - 139.588 milioane lei, care vizează contravaloarea măsurilor prevăzute în fazele I şi a II-a ale studiului elaborat de DAMES amp; MOORE Franţa, în colaborare cu firma CAST - BUCUREŞTI, privind costurile pentru apa, aer, deşeuri şi altele, finanţată astfel:* 7.338 milioane lei de către Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A. Pitesti;* 132.250 milioane lei din fondul pentru restructurare, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, astfel cum a fost completată prin Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, din Fondul la dispoziţia Guvernului, realizat din sumele încasate din privatizare.Aceasta valoare se propune a fi esalonata pe 3 ani în intervalul 2000-2002, după cum urmează:* în anul 2000, 28.750 milioane lei;* în anul 2001, 48.750 milioane lei;* în anul 2002, 54.750 milioane lei;- etapa a II-a - 90.500 milioane lei, care se va derula pe următorii 4 ani (2003-2006), va fi finanţată de către Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A. Pitesti.-----