HOTĂRÂRE nr. 833 din 14 octombrie 1999pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 567/1993 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 19 octombrie 1999    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Hotărârea Guvernului nr. 567/1993 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 4 octombrie 1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Punctul 2 al articolului 4 va avea următorul cuprins:"2. asigurarea de servicii de reprezentare şi protocol pentru Senat, Camera Deputaţilor, Presedintie, Guvern şi Curtea Constituţională;"2. La articolul 5, alineatele (2), (3) şi (6) vor avea următorul cuprins:"(2) Cheltuielile pentru administrarea, funcţionarea, conservarea şi protejarea bazei materiale destinate activităţii de reprezentare şi protocol se acoperă anual, în cote-părţi stabilite prin protocol, până la acoperirea cheltuielilor efective aferente bazei materiale cu aceasta destinaţie, de către Senat, Camera Deputaţilor, Presedintie, Guvern şi Curtea Constituţională, la nivelul sumelor aprobate prin bugetele proprii. (3) Sumele reprezentând cheltuielile prevăzute la alin. (2) se comunică de către Regia Autonomă <> Senatului, Camerei Deputaţilor, Presedentiei, Guvernului şi Curţii Constituţionale pentru a fi incluse de aceste instituţii în bugetele de venituri şi cheltuieli proprii ale exerciţiului financiar următor...................................................................... (6) Sumele neacoperite de cei cinci beneficiari, rezultate ca diferenţa dintre cheltuielile efective pentru administrarea, funcţionarea, conservarea şi protejarea bazei materiale de reprezentare şi protocol, înregistrate de către Regia Autonomă <>, şi sumele prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetele proprii, cu rectificările ulterioare, ale celor cinci instituţii beneficiare, preluate în protocoalele anuale, se suporta de către Regia Autonomă <> din veniturile proprii."  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri, referitoare la Curtea Constituţională, se aplică începând cu anul 2000.  +  Articolul 3Hotărârea Guvernului nr. 567/1993, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Radu StroeMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes----------