HOTĂRÂRE nr. 928 din 12 septembrie 2012 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei și de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 679 din 1 octombrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituția Românie, republicată, și al art. II din Ordonanța Guvernului nr. 8/2012 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre are ca obiectiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de utilizarea benzinei și motorinei pe durata ciclului de viață, în vederea diminuării efectelor negative ale acestora asupra sănătății populației și mediului.(2) Prezenta hotărâre stabilește specificațiile tehnice, bazate pe considerente de sănătate și mediu, ale benzinei și motorinei folosite la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scânteie și, respectiv, la cele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare, ținând seama de cerințele tehnice ale acestor motoare.(3) Prevederile prezentei hotărâri se aplică autovehiculelor rutiere, utilajelor mobile nerutiere, inclusiv navelor de navigație interioară atunci când nu se află pe mare, tractoarelor agricole și forestiere, precum și ambarcațiunilor de agrement atunci când nu se află pe mare.  +  Articolul 2Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:a) benzină - orice produs petrolier mineral volatil destinat funcționării motoarelor cu ardere internă și cu aprindere prin scânteie, care se utilizează pentru propulsarea autovehiculelor și care se clasifică la unul dintre codurile NC 27101241, 27101245, 27101249, 27101251 și 27101259, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.006/2011 al Comisiei din 27 septembrie 2011 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun;b) motorină - carburant petrolier utilizat pentru autovehicule cu motoare cu ardere internă și aprindere prin compresie - motoare diesel și care se clasifică la unul dintre codurile NC 27101943, 27101946, 27101947 și 27101948 sau 27102011, 27102015, 27102017, 27102019, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.006/2011;c) motorină destinată utilizării de către utilajele mobile nerutiere, inclusiv navele de navigație interioară, tractoarele agricole și forestiere și ambarcațiunile de agrement - orice combustibil lichid derivat dintre petrol, care se clasifică la unul dintre codurile NC 27101943, 27101946, 27101947 și 27101948 sau 27102011, 27102015, 27102017 și 27102019, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.006/2011, și care este destinat a fi utilizat pentru motoarele cu ardere internă și pentru cele cu aprindere prin compresie prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe mașini mobile nerutiere și a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă și stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze și de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecției atmosferei, cu modificările și completările ulterioare;d) emisii de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viață - toate emisiile nete de CO(2), CH(4) și N(2)O care pot fi atribuite carburantului respectiv, inclusiv oricăror componente în amestec ale acestuia sau energiei furnizate. Acestea includ toate etapele relevante, începând cu extragerea sau cultivarea, inclusiv schimbările aduse utilizării terenului, transportul și distribuția, prelucrarea și arderea, indiferent de locul în care se produc emisiile respective;e) emisii de gaze cu efect de seră pe unitate de energie - masa totală a emisiilor de gaze cu efect de seră exprimate în CO(2) echivalent, asociată carburantului sau energiei furnizate și împărțită la conținutul total de energie al carburantului, exprimat ca valoare calorică inferioară a carburantului sau ca energie furnizată;f) introducere pe piață - comercializarea în România a benzinei și motorinei;g) activitatea de eșantionare - prelevarea probelor de benzină și motorină și efectuarea încercărilor de determinare a parametrilor specificațiilor tehnice prevăzute în prezenta hotărâre;h) furnizori - operatori economici, respectiv antrepozitari, destinatari înregistrați, importatori care introduc pe piață carburanți supuși plății accizelor în România;i) biocarburant - definiția prevăzută la art. 2 lit. d) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;j) biolichid - definiția prevăzută la art. 2 lit. c) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare;k) distribuitori finali - operatori economici care asigură distribuirea benzinei și motorinei la pompă către utilizatorul final;l) organism de evaluare a conformității - un organism care efectuează activități de evaluare a conformității, inclusiv laborator de încercări, organism de certificare produs și organism de inspecție.  +  Articolul 3(1) Se admite introducerea pe piață numai a benzinei care corespunde specificațiilor tehnice prevăzute în tabelul nr. 1 din anexa nr. 1.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), până la data de 1 ianuarie 2019, furnizorii trebuie să introducă pe piață și benzină cu un conținut de oxigen de maximum 2,7% m/m și cu un conținut de etanol de maximum 5% v/v.-----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.121 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 6 ianuarie 2014.(3) Distribuitorii finali de benzină sunt obligați să afișeze la pompă o etichetă care include următoarele informații:a) cifra octanică "research";b) conținutul de biocarburanți;c) existența aditivilor metalici, dacă este cazul;d) indicarea standardului de produs aplicabil.e) simbolul «E10» și menționarea conținutului ridicat de oxigenate, în cazul benzinei având un conținut de etanol mai mare de 5% v/v sau un conținut de oxigen mai mare de 2,7% m/m.-----------Lit. e) a alin. (3) al art. 3 a fost introdusă de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.121 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 6 ianuarie 2014.-----------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.308 din 27 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 28 decembrie 2012.(4) Producătorii și importatorii de autovehicule sunt obligați să includă în documentația tehnică pe care o pun la dispoziția utilizatorilor, respectiv în cartea tehnică informații privind conținutul de biocarburanți din benzină care poate fi utilizat și, mai ales, cu privire la folosirea adecvată a diverselor tipuri de amestecuri conținând benzină.(5) Pe teritoriul României este interzisă introducerea pe piață a benzinei cu tetraetil de plumb.  +  Articolul 4(1) Se admite introducerea pe piață numai a motorinei care corespunde specificațiilor tehnice prevăzute în anexa nr. 2.(2) Distribuitorii finali de motorină sunt obligați să afișeze la pompă o etichetă care include următoarele informații:a) cifra cetanică;-----------Lit. a) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.121 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 6 ianuarie 2014.b) conținutul de biocarburanți, în special conținutul de esteri metilici ai acizilor grași - EMAG;c) existența aditivilor metalici, dacă este cazul;d) indicarea standardului de produs aplicabil.-----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.308 din 27 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 28 decembrie 2012.  +  Articolul 5(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri este permisă aditivarea carburanților cu metil-ciclopentadienil tricarbonil-mangan - MMT cu o concentrație de maximum 6 mg mangan pe litru.(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2014 este permisă aditivarea carburanților cu MMT cu o concentrație de maximum 2 mg mangan pe litru.  +  Articolul 5^1(1) În cazul în care conținutul de etanol din benzină depășește valoarea de 5% în volum sau conținutul de oxigen din benzină depășește 2,7% m/m, pe eticheta prevăzută la art. 3 alin. (3) se include și următorul text de avertizare: «Atenție! Verificați compatibilitatea motorului autovehiculului dumneavoastră cu acest amestec de carburant.»----------Alin. (1) al art. 5^1 a fost modificat de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.121 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 6 ianuarie 2014.(2) Eticheta prevăzută la art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (2) se afișează în locul în care este marcat tipul de carburant comercializat, într-o poziție vizibilă. Eticheta trebuie să aibă o mărime și caractere care să o facă clar vizibilă și ușor lizibilă.----------Art. 5^1 a fost introdus de pct. 3 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.308 din 27 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 28 decembrie 2012.  +  Articolul 6(1) În cazul în care este utilizată aditivarea carburanților cu MMT, distribuitorii de benzină și motorină sunt obligați să includă pe eticheta prevăzută la art. 3 alin. (3) și art. 4 alin. (2), după caz, conținutul de aditivi metalici în carburant.-----------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.308 din 27 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 28 decembrie 2012.(2) Pe etichetă se menționează următorul text: "Conține aditivi metalici."(3) Abrogat.-----------Alin. (3) al art. 6 a fost abrogat de pct. 5 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.308 din 27 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 28 decembrie 2012.  +  Articolul 7(1) În cazul apariției unor evenimente excepționale, cum ar fi schimbări bruște în aprovizionarea cu țiței sau în aprovizionarea cu produse petroliere, care fac dificilă respectarea specificațiilor tehnice prevăzute în prezenta hotărâre, autoritatea publică centrală pentru economie și comerț informează Comisia Europeană despre această situație, în vederea autorizării de către aceasta a unor valori-limită mai mari pentru unul sau mai mulți parametri ai benzinei și motorinei, pe o perioadă de maximum 6 luni.(2) În cazul în care Comisia Europeană decide să nu procedeze la autorizarea prevăzută la alin. (1), în termen de o lună de la data notificării acestei decizii, autoritatea publică centrală pentru economie și comerț poate sesiza Consiliul Uniunii Europene.  +  Articolul 8(1) Criteriile privind desemnarea furnizorilor responsabili cu monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață se stabilesc și se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorității publice centrale pentru economie și comerț și al autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1) se desemnează anual, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru economie și comerț, furnizorii responsabili cu monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață.(3) Furnizorii responsabili cu monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață au obligația de a transmite autorității publice centrale pentru economie și comerț câte un raport anual privind intensitatea emisiilor de gaze cu efect de seră, a carburanților și energiei furnizate, până la data de 31 martie a anului următor celui pentru care se realizează raportarea, incluzând cel puțin următoarele informații:a) cantitatea totală de carburant sau de energie din fiecare tip furnizat, precizându-se de unde a fost achiziționat carburantul și originea acestuia;b) emisiile de gaze cu efect de seră pe durata ciclului de viață raportate la unitatea de energie.(4) Furnizorii responsabili cu monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață au obligația de a supune rapoartele prevăzute la alin. (3) spre verificare de către organisme de terță parte, recunoscute de către autoritatea publică centrală pentru economie și comerț.(5) Furnizorii responsabili cu monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață au obligația de a asigura corectitudinea informațiilor ce fac obiectul rapoartelor prevăzute la alin. (3).(6) Metodele de calcul și cerințele de raportare privind emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață, precum și normele pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (12) se aprobă prin ordin comun al conducătorului autorității publice centrale pentru economie și comerț și al autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.(7) Furnizorii de energie electrică destinată utilizării de către autovehicule rutiere pot decide să contribuie la obligația prevăzută la alin. (10), dacă demonstrează că pot măsura și monitoriza în mod adecvat energia electrică furnizată pentru utilizarea de către astfel de autovehicule.(8) Procedura de recunoaștere a organismelor de terță parte, prevăzute la alin. (4), se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru economie și comerț, în termen de 180 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.(9) Autoritatea publică centrală pentru economie și comerț comunică informațiile prevăzute la alin. (2) și la alin. (3) lit. b) autorității publice centrale pentru protecția mediului.(10) Până la data de 31 decembrie 2020, furnizorii au obligația să reducă emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață pe unitatea de energie a carburantului și energia furnizată, cu până la 10%, în raport cu emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață pe unitatea de energie de carburanții fosili în 2010, având ca referință standardul pentru carburanți aferent acelei perioade. Această reducere constă în:-----------Partea introd. a alin. (10) al art. 8 a fost modificată de pct. 5 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.121 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 6 ianuarie 2014.a) o reducere de 6%, până la data de 31 decembrie 2020; (la 28-12-2017, Litera a) din Alineatul (10), Articolul 8 a fost modificată de Articolul II din HOTĂRÂREA nr. 931 din 20 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1032 din 28 decembrie 2017 ) b) o valoare-țintă de reducere suplimentară de 2 %, care să fie realizată fie prin furnizarea de energie pentru transport, utilizată de către orice tip de autovehicul rutier, utilaj mobil nerutier, inclusiv navă de navigație interioară, tractor agricol sau tractor forestier ori ambarcațiune de agrement, fie prin utilizarea oricărei tehnologii, inclusiv captarea și stocarea carbonului în procesul de producție a carburantului, prin care se pot reduce emisiile de gaze cu efect de seră generate de carburanți sau de energia furnizată pe durata ciclului de viață raportate la unitatea de energie, ori prin ambele metode descrise;c) o valoare-țintă de reducere suplimentară de 2%, prin folosirea de reduceri de emisii certificate - CER achiziționate în conformitate cu mecanismul de dezvoltare curată instituit prin Protocolul de la Kyoto, în condițiile stabilite în schema Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu privire la sectorul rafinării.(11) Valorile-țintă de reducere suplimentară prevăzute la alin. (10) lit. b) și c) se aplică sub rezerva reconfirmării acestora ca urmare a:a) evaluării posibilelor contribuții în vederea îndeplinirii obiectivului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 10% până în 2020, bazată pe potențialul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră generate, în cadrul Comunității, de carburanți și energie de-a lungul ciclului de viață, luând în considerare, în special, progresele din domeniul tehnologiilor de captare și stocare a carbonului care respectă mediul și din domeniul vehiculelor rutiere electrice, precum și rentabilitatea măsurilor de reducere a emisiilor, prevăzute la alin. (10) lit. b);b) identificării posibilității de a introduce măsuri suplimentare pentru furnizori în vederea reducerii cu 2% a emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață pe unitatea de energie, comparativ cu standardul de carburant aferent anului 2010, prin utilizarea reducerilor de emisii certificate - CER provenite de la activități de proiect desfășurate în conformitate cu mecanismul de dezvoltare curată stabilit prin art. 12 din Protocolul de la Kyoto și cu deciziile adoptate de conferințele părților la Convenția-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice sau la Protocolul de la Kyoto, în condițiile stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare, pentru a evalua posibile contribuții viitoare destinate să îndeplinească obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu până la 10% până în 2020, astfel cum este prevăzut la alin. (10) lit. c).(12) Un grup de furnizori poate decide să respecte împreună obligațiile privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prevăzute la alin. (10), situație în care sunt considerați un singur furnizor.(13) Emisiile de gaze cu efect de seră generate de biocarburanți pe durata ciclului de viață se calculează potrivit prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizării biocarburanților și a biolichidelor, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9(1) Monitorizarea respectării cerințelor prevăzute la art. 3 alin. (1) și (2) și la art. 4 alin. (1), pentru benzină și motorină, se face conform metodelor analitice prevăzute în standardele SR EN 228 și, respectiv, SR EN 590 în vigoare.(2) Autoritatea publică centrală pentru economie și comerț este autoritatea responsabilă pentru sistemul de monitorizare a calității benzinei și motorinei.(3) Sistemul de monitorizare a calității benzinei și motorinei se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru economie și comerț în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.(4) În fiecare an până la data de 30 iunie, autoritatea publică centrală pentru economie și comerț înaintează Comisiei Europene un raport cu datele naționale privind monitorizarea calității benzinei și motorinei pentru anul calendaristic precedent, care conține:a) informații referitoare la calitatea benzinei și motorinei;b) cantitățile totale de benzină și motorină comercializate;c) cantitățile de benzină și motorină comercializate pe regiuni.(5) Datele naționale privind monitorizarea calității benzinei și motorinei se transmit Comisiei Europene în formatul solicitat de aceasta.  +  Articolul 10(1) Producătorii, importatorii și distribuitorii finali de benzină și motorină sunt obligați să transmită trimestrial, până la data de 15 a lunii care urmează încheierii respectivului trimestru, autorității publice centrale pentru economie și comerț, pe suport hârtie și electronic, informații privind cantitățile totale de benzină și motorină introduse pe piață, detaliate pe sortimente și regiuni de dezvoltare ale României.(2) Formularul de prezentare a informațiilor prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru economie și comerț, în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.(3) Distribuitorii finali de benzină și motorină sunt obligați să permită organismelor de evaluare a conformității independente, recunoscute de autoritatea publică centrală pentru economie și comerț, prelevarea probelor de benzină și motorină în cadrul sistemului de monitorizare a calității benzinei și motorinei.(4) La solicitarea autorității publice centrale pentru economie și comerț, comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor însoțesc organismele recunoscute de autoritatea publică centrală pentru economie și comerț să preleve probe de benzină și motorină în cadrul sistemului de monitorizare a calității benzinei și motorinei.(5) Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pot preleva probe și fără a însoți personalul din cadrul organismelor recunoscute de autoritatea publică centrală pentru economie și comerț.  +  Articolul 11Cheltuielile aferente activității de eșantionare sunt suportate de către autoritatea publică centrală pentru economie și comerț, în limitele fondurilor alocate anual de la bugetul de stat.  +  Articolul 12(1) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1), (2) și (5), art. 4 alin. (1), art. 5 și art. 15 și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei.------------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.121 din 18 decembrie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 3 din 6 ianuarie 2014.(2) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (3) și (4), art. 4 alin. (2), art. 5^1 și 6 și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.308 din 27 decembrie 2012 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 28 decembrie 2012.(3) Constituie contravenție nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (3), (4), (5) și (10) și art. 10 alin. (1) și (3) și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.  +  Articolul 13(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 12 alin. (1) și (2) se fac de persoanele împuternicite din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, care sesizează autoritatea fiscală competentă care a eliberat "Atestatul de înregistrare pentru comercializarea en detail de produse energetice", atunci când se constată nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) și art. 4 alin. (1).(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 12 alin. (3) se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul autorității publice centrale pentru economie și comerț.  +  Articolul 14Contravențiilor prevăzute la art. 12 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 15Pentru o perioadă de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, furnizorii au posibilitatea să introducă pe piață benzina și motorina aflate pe stoc care corespunde specificațiilor tehnice prevăzute în:a) anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, cu modificările și completările ulterioare, în cazul benzinei;b) anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 689/2004, cu modificările și completările ulterioare, în cazul motorinei.  +  Articolul 16Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 17Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 18La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a benzinei și motorinei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 18 mai 2004, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.*Prezenta hotărâre transpune:a) prevederile Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 93/12/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) seria L nr. 350 din 28 decembrie 1998;b) prevederile Directivei 2003/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 2003 de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinelor și a motorinelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) seria L nr. 76 din 22 martie 2003;c) prevederile Directivei 2009/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 98/70/CE în ceea ce privește specificațiile pentru benzine și motorine, de introducere a unui mecanism de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 1999/32/CE a Consiliului în ceea ce privește specificațiile pentru carburanții folosiți de navele de navigație interioară și de abrogare a Directivei 93/12/CEE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 140 din 5 iunie 2009;d) prevederile Directivei 2011/63/UE a Comisiei din 1 iunie 2011 de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a Directivei 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea benzinei și a motorinei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 147 din 2 iunie 2011.e) prevederile Directivei 2014/77/UE a Comisiei din 10 iunie 2014 de modificare a anexelor I și II la Directiva 98/70/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea benzinei și a motorinei, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 170 din 11 iunie 2014.----------Lit. e) de la mențiunea privind transpunerea normelor europene a fost introdusă de art. unic din HOTĂRÂREA nr. 644 din 19 august 2015 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 24 august 2015.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanțelor publice,
  Florin Georgescu
  Ministrul economiei, comerțului
  și mediului de afaceri,
  Daniel Chițoiu
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Rovana Plumb
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  București, 12 septembrie 2012.Nr. 928.  +  Anexa nr. 1SPECIFICAȚII TEHNICEpentru carburanții folosiți la autovehiculele echipate cu motoare cuaprindere prin scânteie, impuse la introducerea pe piață,în vederea protejării sănătății populației și mediuluiTabelul nr. 1 - Specificații tehnice pentru benzină
    Parametri*1)    Unitatea   Limite*2)
  minim maxim
  Cifra octanică "research"   95*3) -
  Cifra octanică "motor"   85 -
  Presiunea vaporilor "Reid" în perioada de vară*4) kPa - 60*5)
  Distilare: - evaporat la 100 °C - evaporat la 150 °C   % v/v % v/v   46,0 75,0   - -
  Analize hidrocarburi: - olefine - aromatice - benzen   % v/v     - - -   18,0 35 1,0
  Conținut de oxigen % m/m - 3,7
  Oxigenați: - metanol - etanol, pot fi necesari agenți de stabilizare - alcool izopropilic - alcool terțbutilic - alcool izobutilic - eteri conținând 5 sau mai mulți atomi de carbon în moleculă   % v/v % v/v % v/v % v/v % v/v   % v/v   - - - - -   -   3,0 10 12 15 15   22
  Alți compuși oxigenanți*6) % v/v - 15
  Conținut de sulf mg/kg - 10
  Conținut de plumb g/l - 0,005
  ________________*1) Metodele de încercare sunt cele specificate în standardul SR EN 228 în vigoare. Pot fi adoptate metode analitice de înlocuire a celor specificate în standardul SR EN 228 în vigoare, dacă se poate demonstra că acestea oferă cel puțin aceeași precizie ca metodele analitice pe care le înlocuiesc.*2) Valorile menționate în specificație sunt "valori reale". La stabilirea valorilor lor limită au fost aplicați termenii standardului SR EN ISO 4259 "Produse petroliere - determinarea și aplicarea datelor de precizie în relație cu metodele de încercare" în vigoare, iar pentru stabilirea unei valori minime s-a luat în considerare o diferență minimă de 2R peste zero (R = reproductibilitatea). Rezultatele măsurărilor individuale vor fi interpretate pe baza criteriilor descrise în standardul SR EN ISO 4259 în vigoare.*3) Benzina de tip regular fără plumb poate fi comercializată cu o cifră octanică "motor" (COM) minimă de 81 și o cifră octanică "research" (COR) minimă de 91.*4) Perioada de vară va începe la 1 mai și se va termina la 30 septembrie.*5) Pentru benzina cu un conținut de etanol căreia i se aplică o derogare, presiunea vaporilor este de maximum 60 kPa și cu o depășire autorizată a presiunii vaporilor pentru etanol prevăzută în tabelul nr. 2, cu condiția ca etanolul folosit să fie un biocarburant.*6) Alți monoalcooli și eteri cu un punct final de fierbere care nu îl depășește pe cel menționat în standardul SR EN 228 în vigoare.Tabelul nr. 2 - Depășirea autorizată a presiunii vaporilor pentru benzina cu conținut de bioetanol
  Conținut de bioetanol (% v/v)  Depășirea autorizată a presiunii vaporilor (kPa)*1)
  0 0
  1 3,7
  2 6,0
  3 7,20
  4 7,80
  5 8,0
  6 8,0
  7 7,9
  8 7,9
  9 7,8
  10 7,8
  __________*1) Valorile menționate în specificație sunt "valori reale". La stabilirea valorilor-limită s-au aplicat termenii standardului SR EN ISO 4259 "Produse petroliere - determinarea și aplicarea datelor de precizie privind metodele de încercare" în vigoare, iar pentru stabilirea unei valori minime s-a luat în considerare o diferență minimă de 2R peste zero (R = reproductibilitatea). Rezultatele măsurărilor individuale se interpretează în baza criteriilor descrise în standardul SR EN ISO 4259 în vigoare.Atunci când conținutul de bioetanol este cuprins între două valori indicate în tabel, depășirea autorizată a presiunii vaporilor se determină prin interpolare liniară între conținutul de bioetanol imediat superior și cel imediat inferior.
   +  Anexa nr. 2SPECIFICAȚII TEHNICEpentru carburanții folosiți la autovehiculele echipate cu motoarecu aprindere prin comprimare, impuse la introducerea pe piață,în vederea protejării sănătății populației și mediuluiMotorină diesel
    Parametri*1)    Unitatea   Limite*2)
  minim maxim
  Număr cetanic   51,0 -
  Densitate la 15°C kg/mc - 845
  Punct de distilare 95% v/v °C - 360
  Hidrocarburi aromatice policiclice % m/m - 8
  Conținut de sulf mg/kg - 10
  Conținut EMAG % v/v - 7,0*3)
  _____________*1) Metodele de încercare sunt cele specificate în standardul SR EN 590 în vigoare. Pot fi adoptate metode analitice de înlocuire a celor specificate în standardul SR EN 590 în vigoare, dacă se poate demonstra că acestea oferă cel puțin aceeași precizie ca metodele analitice pe care le înlocuiesc.*2) Valorile menționate în specificație sunt "valori reale". La stabilirea valorilor lor limită au fost aplicați termenii standardului SR EN ISO 4259 "Produse petroliere - determinarea și aplicarea datelor de precizie în relație cu metodele de încercare" în vigoare și a fost fixată o valoare minimă, fiind luată în considerare o diferență minimă de 2R peste zero (R = reproductibilitatea). Rezultatele măsurărilor individuale vor fi interpretate pe baza criteriilor descrise înstandardul SR EN ISO 4259 în vigoare.*3) EMAG respectă cele menționate în standardul SR EN 14214 în vigoare.
  ------