HOTĂRÂRE nr. 506 din 20 iulie 2016privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 26 iulie 2016  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare,în baza prevederilor Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan",în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește autoritățile competente cu verificarea documentației pentru obținerea dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan", prevăzută la art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, precum și în Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan", precum și cu verificarea pe piață a etichetării acestor produse.(2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică produselor destinate consumului uman, prevăzute în anexa nr. I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care respectă prevederile art. 29 și 31 din Regulamentul (UE) nr. 1.151/2012 și ale Regulamentului (UE) nr. 665/2014.  +  Articolul 2Agenția Zonei Montane se desemnează ca autoritate competentă responsabilă cu elaborarea procedurii de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative «produs montan» și de verificare a respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni, cu verificarea conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative «produs montan», cu completarea și gestionarea Registrului național al produselor montane, precum și cu verificarea respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni. (la 22-12-2017, Articolul 2 a fost modificat de HOTĂRÂREA nr. 912 din 14 decembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1022 din 22 decembrie 2017 )  +  Articolul 3Verificarea pe piață a etichetării produselor care au obținut dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan" se face de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.924/2006 și (CE) nr. 1.925/2006 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei.  +  Articolul 4Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor se desemnează ca autoritate competentă responsabilă cu autorizarea/înregistrarea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, controlul oficial al operatorilor din domeniul alimentar, precum și cu acordarea derogărilor, potrivit prevederilor art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 2.074/2005 al Comisiei din 5 decembrie 2005 de stabilire a măsurilor de aplicare privind anumite produse reglementate de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și organizarea unor controale oficiale prevăzute de Regulamentele (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 853/2004 și (CE) nr. 854/2004, referitoare la produsele pentru care se solicită dreptul de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan".  +  Articolul 5În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale elaborează procedura de verificare a conformității datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a mențiunii de calitate facultative "produs montan" și de verificare a respectării legislației europene și naționale de către operatorii economici care au obținut dreptul de utilizare a respectivei mențiuni prevăzute la art. 2, care va fi aprobată prin ordin al conducătorului instituției.
  PRIM-MINISTRU
  DACIAN JULIEN CIOLOȘ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii
  și dezvoltării rurale,
  Achim Irimescu
  Viceprim-ministru,
  ministrul economiei, comerțului
  și relațiilor cu mediul de afaceri,
  Costin Grigore Borc
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Alexandru Victor Micula,
  secretar de stat
  București, 20 iulie 2016.Nr. 506.-----