ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 101 din 14 decembrie 2017pentru modificarea și completarea Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1007 din 19 decembrie 2017  Având în vedere obligațiile ce revin României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, în ceea ce privește asigurarea transpunerii complete și implementării corecte și integrale a acquis-ului Uniunii Europene,ținând cont de Solicitarea nr. 497.754 din data de 20 februarie 2017, inclusă de Comisia Europeană în baza de date EU Pilot, ce constituie obiectul dosarului EU Pilot (2017)9143, prin care se semnalează anumite deficiențe în transpunerea Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (reformare),având în vedere necesitatea modificării și completării unor prevederi din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, astfel încât România să dispună în cel mai scurt timp de o legislație completă și clară,luând în considerare faptul că întârzierea îndeplinirii obligației de transpunere corectă a Directivei 2010/75/UE ar putea aduce prejudicii importante României, dată fiind posibilitatea declanșării acțiunii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor ce revin statelor membre, ce poate ajunge până la sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene și aplicarea unor sancțiuni pecuniare,cunoscut fiind sistemul automat de monitorizare a comunicării măsurilor naționale de transpunere, stabilit de Comisia Europeană, și înăsprirea practicilor de gestionare a acțiunilor în constatarea obligațiilor de comunicare a măsurilor naționale de transpunere a directivelor Uniunii Europene, ca urmare a adoptării Comunicării Comisiei „Legislația UE: o mai bună aplicare pentru obținerea unor rezultate mai bune“ - 2017/C 18/02,știut fiind că la punctul 3 din Comunicare, subpunctul „Sancțiuni pentru necomunicarea măsurilor de transpunere“, Comisia Europeană precizează că și-a fixat o țintă de 12 luni în care să sesizeze Curtea de Justiție pentru cazurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor dacă o anumită directivă nu a fost încă transpusă, dispunând că va face distincție între transpunerea incorectă și absența (parțială) a transpunerii,având în vedere prioritatea pe care o acordă Comisia Europeană comunicării la timp a măsurilor de transpunere și intenția de a utiliza pe deplin posibilitățile prevăzute la articolul 260 alineatul (3) din TFUE pentru a-și înăspri abordarea în materie de sancțiuni în astfel de cazuri,știind că procesul de corectare a transpunerii directivelor Uniunii Europene în legislația națională a statelor membre se supune acelorași prevederi și având în vedere cuantumul mare al sancțiunilor pe care România riscă să le primească în cazul în care nu se transpun la timp în legislația națională prevederile acquis-ului Uniunii Europene,luând în considerare că deficiențele de transpunere ar putea produce efecte juridice,ținând cont că aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 noiembrie 2013, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, litera rr) se modifică și va avea următorul cuprins:rr) păsări de curte - astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (2) pct. 1 din anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 144/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de sănătate a animalelor, care reglementează comerțul intracomunitar și importul din țări terțe de păsări și ouă de incubație, cu modificările și completările ulterioare.2. La articolul 7, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) să ia orice măsuri suplimentare adecvate, pe care autoritățile competente le solicită și le consideră necesare în vederea limitării consecințelor asupra mediului și a prevenirii altor incidente sau accidente posibile.3. La articolul 12 alineatul (1), literele e) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:e) raportul privind situația de referință, potrivit prevederilor art. 22 alin. (2)-(5), dacă este cazul;.................................................................................................h) măsuri pentru prevenirea generării deșeurilor, pregătirea pentru reutilizare, reciclarea și valorificarea deșeurilor generate de instalație;4. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Până la adoptarea prin decizii ale Comisiei Europene a concluziilor BAT, se aplică concluziile din documentele de referință privind cele mai bune tehnici disponibile existente, adoptate înainte de 6 ianuarie 2011, drept concluzii BAT, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 15 alin. (3)-(9).5. La articolul 14, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) În cazul în care concluziile BAT prevăzute la alin. (5) nu includ nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu impune măsuri pentru ca tehnica prevăzută la alin. (5) să asigure un nivel de protecție a mediului echivalent cu cel asigurat de cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT.6. La articolul 15, alineatul (5) și partea introductivă a alineatului (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3) și (4) și fără a aduce atingere prevederilor art. 18, autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu are posibilitatea de a stabili, în cazuri specifice, valori-limită de emisie mai puțin stricte.(6) Excepția prevăzută la alin. (5) se aplică numai în situațiile în care în baza unei evaluări se demonstrează că respectarea valorilor-limită de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT presupune costuri disproporționat de mari în comparație cu beneficiile pentru mediu în situația dată, luând în considerare următoarele:7. La articolul 21 alineatul (4), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) toate condițiile din autorizația integrată de mediu pentru instalația respectivă sunt reexaminate și, dacă este necesar, actualizate, în vederea asigurării conformării cu prevederile prezentei legi, în special cu cele cuprinse în art. 15 alin. (3)-(9), după caz;8. La articolul 22, alineatele (1), (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu stabilește în autorizația integrată de mediu condiții pentru a asigura respectarea prevederilor alin. (6)-(8) la încetarea definitivă a activității, fără a aduce atingere prevederilor Legii nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 564/2006 privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul, ale Hotărârii Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului național de protecție a apelor subterane împotriva poluării și deteriorării, cu modificările și completările ulterioare, și nici prevederilor legislației relevante la nivelul Uniunii Europene din domeniul protecției solului...................................................................................................(3) Raportul privind situația de referință conține informațiile necesare pentru stabilirea stării de contaminare a solului și a apelor subterane, astfel încât să se poată face o comparație cuantificată cu starea acestora, la data încetării definitive a activității prevăzute la alin. (6) și (7)...................................................................................................(6) La încetarea definitivă a activității, operatorul evaluează starea de contaminare a solului și a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante utilizate, produse sau emise de instalație. În cazul în care instalația a determinat o poluare semnificativă a solului sau a apelor subterane cu substanțe periculoase relevante, comparativ cu starea prezentată în raportul privind situația de referință prevăzut la alin. (2)-(5), operatorul ia măsurile necesare pentru depoluare, astfel încât să readucă amplasamentul la starea descrisă în raportul privind situația de referință. În acest scop se ia în considerare și fezabilitatea tehnică a unor astfel de măsuri.9. La articolul 23 alineatul (4), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) procedurile pentru elaborarea programelor pentru inspecții de mediu de rutină, potrivit prevederilor alin. (5)-(8);10. La articolul 23, alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins:(13) Fără a aduce atingere art. 8 alin. (2)-(4), autoritatea competentă pentru protecția mediului cu responsabilități de inspecție și control stabilește intervale de timp rezonabile pentru realizarea măsurilor prevăzute în raportul de inspecție elaborat conform alin. (10), pe care operatorul este obligat să le respecte.11. La articolul 24, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Accesul publicului la informație, prevăzut la alin. (1)-(5), se realizează cu respectarea prevederilor art. 11-13 din Hotărârea Guvernului nr. 878/2005, cu modificările ulterioare.12. La articolul 30, alineatele (4),(5), (7), (12) și (13) se modifică și vor avea următorul cuprins: (4) Autorizațiile integrate de mediu emise pentru instalațiile care conțin instalații de ardere care au beneficiat de derogarea prevăzută la art. 5 alin. (2) și (3) din Hotărârea Guvernului nr. 440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanți proveniți de la instalațiile mari de ardere și care se află în funcțiune după 1 ianuarie 2016 includ condiții care să asigure că emisiile în aer provenind de la aceste instalații nu depășesc valorile-limită de emisie prevăzute în anexa nr. 5 partea a 2-a.(5) Autorizațiile integrate de mediu emise instalațiilor care conțin instalații de ardere ce nu intră sub incidența prevederilor alin. (3) și (4) prevăd condiții prin care să se asigure că emisiile în aer provenind de la aceste instalații nu depășesc valorile-limită de emisie prevăzute în anexa nr. 5 partea a 2-a................................................................................................(7) Pentru situațiile în care anexa nr. 5 prevede că valorile-limită de emisie se aplică pentru părți ale instalației de ardere care au un număr limitat de ore de funcționare, aceste valori-limită de emisie se aplică emisiilor părții respective a instalației, dar se stabilesc considerând puterea termică nominală totală a întregii instalații de ardere..................................................................................................(12) Operatorul informează imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului responsabilă cu emiterea autorizației integrate de mediu cu privire la fiecare caz specific prevăzut la alin. (10) și (11).(13) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului informează imediat Comisia Europeană cu privire la orice excepție acordată potrivit prevederilor alin. (10) și (11).13. La articolul 31, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru aprobarea aplicării ratei minime de desulfurare, prevăzută la alin. (1) lit. a), este necesar ca operatorul să elaboreze un raport tehnic justificativ așa cum este prevăzut la art. 72 alin. (5) lit. a), care să fie avizat de autoritatea publică centrală din domeniul energiei și/sau de autoritatea publică centrală pentru administrație publică, după caz, înainte de a fi înaintat autorității publice centrale pentru protecția mediului.14. La articolul 32, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Instalațiile de ardere incluse în planul național de tranziție sunt exceptate de la respectarea valorilor-limită de emisie prevăzute la art. 30 alin. (3) și (4) pentru poluanții care fac obiectul acestui plan sau, după caz, a ratelor de desulfurare prevăzute la art. 31.15. La articolul 33, partea introductivă a alineatului (1) și alineatul (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) În perioada 1 ianuarie 2016-31 decembrie 2023, instalațiile de ardere sunt exceptate de la respectarea valorilor-limită de emisie prevăzute la art. 30 alin. (3) și (4) și a ratelor de desulfurare prevăzute la art. 31, după caz, precum și de la includerea acestora în planul național de tranziție prevăzut la art. 32, în situația în care sunt îndeplinite următoarele condiții:................................................................................................(4) În cazul unei instalații de ardere care, la data de 6 ianuarie 2011, a fost inventariată ca făcând parte dintr-un sistem izolat mic și a produs, la data respectivă, cel puțin 35% din energia electrică furnizată în cadrul rețelei în cauză și care, din cauza caracteristicilor sale tehnice, nu este în măsură să respecte valorile-limită de emisie prevăzute la art. 30 alin. (3) și (4), numărul de ore de funcționare prevăzut la alin. (1) lit. a) este de 18.000 începând cu 1 ianuarie 2020 și până la 31 decembrie 2023, iar data prevăzută la alin. (1) lit. b) și la alin. (2) și (3) este 1 ianuarie 2020.16. La articolul 52, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Autoritatea competentă pentru protecția mediului are posibilitatea de a acorda exceptări de la alin. (2)-(6) în cazul instalațiilor de incinerare a deșeurilor sau al instalațiilor de coincinerare a deșeurilor, care fac parte dintr-o instalație prevăzută la cap. II și care incinerează sau coincinerează numai deșeuri produse în cadrul instalației respective.17. La articolul 53, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 53(1) Autorizația de mediu prevede condiții privind reducerea la minimum a cantității și nocivității reziduurilor provenite din instalația de incinerare sau coincinerare a deșeurilor și, după caz, prevederi privind reciclarea, pe cât posibil, direct ori în afara instalației, a unor astfel de deșeuri.18. La articolul 64, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prevederile alin. (1) se aplică cu respectarea/sub rezerva restricțiilor prevăzute la art. 11-15 din Hotărârea Guvernului nr. 878/2005, cu modificările ulterioare.19. La anexa nr. 1 punctul 5.3 litera a), după punctul (i) se introduce un nou punct, punctul (i^1), cu următorul cuprins:(i^1) tratare fizico-chimică“;.20. La anexa nr. 1, punctul 6.11 se modifică și va avea următorul cuprins:6.11. Epurarea independentă a apelor uzate care nu sunt sub incidența prevederilor anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt evacuate dintr-o instalație prevăzută în cap. II din prezenta lege.21. La anexa nr. 4 punctul 1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) documentația de solicitare a autorizației integrate de mediu sau, dacă este cazul, propunerea de actualizare a unei autorizații sau propunerea de actualizare a condițiilor incluse în autorizația integrată de mediu potrivit prevederilor art. 21, inclusiv descrierea elementelor prevăzute de art. 12 alin. (1);22. La anexa nr. 5 partea a 5-a, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Rata minimă de desulfurare în cazul instalațiilor de ardere prevăzute la art. 30 alin. (3) și (4):
  Putere termică nominală totală (MW)Rata minimă de desulfurare
  Instalații cărora li s-a acordat autorizație înainte de 27 noiembrie 2002 sau ai căror operatori au prezentat o solicitare completă de autorizare înainte de această dată, cu condiția ca instalațiile să fi fost puse în funcțiune cel târziu la data de 27 noiembrie 2003Alte instalații
  50-10080%92%
  100-30090%92%
  > 30096%(^1)96%
  N O T Ă:^(1) Pentru instalațiile de ardere care utilizează șisturi bituminoase, rata minimă de desulfurare este de 95%.
  23. La anexa nr. 6 partea a 3-a, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. Valorile-limită de emisie aplicabile în situațiile prevăzute la art. 46 alin. (11) și (12) și la art. 47 din prezenta legeConcentrația totală în pulberi a emisiilor în aer ale unei instalații de incinerare a deșeurilor nu poate să depășească în niciun caz valoarea de 150 mg/Nmc, exprimată ca medie pentru o jumătate de oră. Nu trebuie să fie depășite valorile-limită pentru emisiile în aer de COT și CO prevăzute la pct. 1.2 și la pct. 1.5 lit. b).24. La anexa nr. 7 partea 1 punctul 13, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) acoperirea inițială a unui vehicul rutier, definit conform Reglementărilor privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare, sau a unei părți a acestuia, cu ajutorul unor materiale de același tip ca cele de refinisare, când această activitate nu se realizează în linia de fabricație originală;

  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale,
  administrației publice și fondurilor europene,
  Paul Stănescu
  Ministrul apelor și pădurilor,
  Adriana-Doina Pană
  Ministrul energiei,
  Toma-Florin Petcu
  Ministrul economiei,
  Gheorghe Șimon
  Ministrul sănătății,
  Florian-Dorel Bodog
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 14 decembrie 2017.Nr. 101.----