ORDIN nr. 3.501 din 5 decembrie 2017pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 558/2016
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 980 din 11 decembrie 2017  Având în vedere avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 736.468 din 29.11.2017,în temeiul dispozițiilor art. 162 alin. (2) lit. a) și ale art. 342 alin. (1) și alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IProcedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 558/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 3 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Nu sunt considerate obligații fiscale restante: a) obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii sau se află în termenul de plată prevăzut la art. 194 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscală, precum și celelalte obligații fiscale care sunt condiții de menținere a valabilității înlesnirilor la plată, dacă pentru acestea nu s-au împlinit termenele suplimentare astfel cum sunt prevăzute la art. 194 alin. (1) din Codul de procedură fiscală;b) obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;c) obligațiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condițiile legii;d) obligațiile fiscale care nu se sting potrivit art. 266 alin. (9) din Codul de procedură fiscală; e) creanțele fiscale înscrise în titlurile executorii ce au stat la baza sechestrului pentru care s-a realizat valorificarea bunului cu plata în rate potrivit art. 253 din Codul de procedură fiscală, în limita diferenței de preț ce a fost aprobată la plata în rate.2. Punctul 3^1 se modifică și va avea următorul cuprins:3^1. Nu se consideră că un debitor înregistrează obligații fiscale restante în situația în care suma obligațiilor fiscale datorate de debitor este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit pentru care există cerere în curs de soluționare.3. Punctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:10. În cazul în care există neconcordanțe între evidența debitorilor și sumele cuprinse în notificări, debitorii au dreptul să se prezinte la organul fiscal central, în termen de 5 zile de la data comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora. În caz contrar, obligațiile fiscale restante se publică pe pagina de internet proprie a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, așa cum au fost menționate în notificare sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după caz.4. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de planificare, monitorizare și sinteză, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Direcția generală de tehnologia informației, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  București, 5 decembrie 2017.Nr. 3.501.  +  ANEXĂ (Anexa nr. 3 la procedură)ANTET^1 Notă
  ^1 Se vor trece sigla conform Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului și caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea și adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
  Nr. ..... din .....Către^2 ........................................................... Notă
   ^2 Se vor menționa numele, prenumele/denumirea și domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului
  cod de identificare fiscală .............................str. ............................. nr. ....., bl. ....., sc. .....et. ....., ap. ....., sector ....., localitatea ...........județul ....................., cod poștal ..................
  NOTIFICARE
  privind obligațiile fiscale restante
  Datele de identificare ale contribuabiluluiDenumirea/Numele și prenumele .....................Adresa: .............................................................Codul de identificare fiscală .............................În temeiul art. 162 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în scopul publicării pe pagina de internet proprie a Agenției Naționale de Administrare Fiscală a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, vă notificăm că la data de .....^3 înregistrați obligații fiscale restante la sfârșitul trimestrului și neachitate la data prezentei, în cuantum de ..... lei, astfel: Notă
  ^3 Se menționează ultima zi a ultimei luni din trimestrul de raportare.
   +  Capitolul IObligații fiscale restante:
  BugetulObligații fiscale restante - lei -
  Total, din care:Obligații fiscale principale^4 ^4 Se vor menționa obligațiile fiscale principale, inclusiv amenzile de orice fel.Obligații fiscale accesorii
  01 = 2 + 323
  Bugetul de stat
  Bugetul asigurărilor sociale de stat
  Bugetul FNUASS
  Bugetul asigurărilor pentru șomaj
  Total general
   +  Capitolul IIObligații fiscale restante, defalcate în funcție de activitatea proprie și sediile secundare sau, după caz, de persoanele fizice, inclusiv de cele care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere:Debitorul ....................... CIF .......................^5 Notă
  ^5 Se va completa în cazul contribuabililor/plătitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, sau, în cazul persoanelor fizice, menționând în mod corespunzător codul de identificare fiscală atribuit potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cu datele de identificare ale acestora și cuantumul obligațiilor fiscale aferente.
  BugetulObligații fiscale restante - lei -
  Total, din care:Obligații fiscale principale^4 Obligații fiscale accesorii
  01 = 2 + 323
  Bugetul de stat
  Bugetul asigurărilor sociale de stat
  Bugetul FNUASS
  Bugetul asigurărilor pentru șomaj
  Total general
  În cazul în care există neconcordanțe între evidența dumneavoastră și sumele cuprinse în prezenta notificare, vă rugăm să vă prezentați la sediul nostru, în termen de 5 zile de la data comunicării notificării, în vederea punerii de acord asupra acestora. În caz contrar, obligațiile fiscale restante se publică pe pagina de internet proprie a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, așa cum au fost menționate în prezenta notificare sau cele rămase nestinse din acestea la data publicării, după caz.Conducătorul unității fiscaleNume și prenume .....Semnătura și ștampila unității
  ----