PROCEDURĂ din 29 noiembrie 2017privind schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole situate în extravilanul localităților
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 5 decembrie 2017  Notă
  Aprobată prin Ordinul nr. 387 din 29 noiembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 961 din 5 decembrie 2017.
   +  Articolul 1Prezenta procedură reglementează modul de aprobare și conținutul documentației necesare obținerii aprobării schimbării categoriei de folosință a terenurilor agricole situate în extravilanul localităților, prevăzute la art. 77 și art. 78 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege.  +  Articolul 2(1) Prezenta procedură nu se aplică pentru schimbarea categoriei de folosință în alte categorii de folosință a pajiștilor, înregistrate ca atare la data de 1 ianuarie 2007, așa cum este prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. (h) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului.(2) Pentru terenurile ocupate de pajiști permanente care, prin degradare sau poluare, și-au pierdut total ori parțial capacitatea de producție, terenuri pe care se vor executa lucrări de ameliorare și amenajare, potrivit reglementărilor legale în vigoare, precum și pentru terenurile care sunt exceptate sau pentru care nu se aplică prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare, aprobarea schimbării categoriei de folosință se face în conformitate cu prezenta procedură.  +  Articolul 3În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificații:a) autoritatea publică centrală - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - prin direcția de specialitate;b) beneficiar - persoană fizică sau juridică ce deține terenul în baza actului de proprietate sau a altui act de deținere a terenului valabil încheiat;c) decizia de aprobare a schimbării categoriei de folosință a terenurilor agricole - actul administrativ emis de autoritatea publică centrală sau structurile subordonate acesteia, prin care se aprobă schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole situate în extravilanul localităților;d) structuri subordonate - direcțiile pentru agricultură județene și a municipiului București, aflate în subordinea Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;e) zile - zile calendaristice, cu excepția cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare. La calculul unui termen pe zile nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește; când ultima zi a unui termen pe zile cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungește până în prima zi lucrătoare care urmează.  +  Articolul 4Schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole situate în extravilanul localităților se aprobă după cum urmează:a) prin decizia directorului direcției de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru suprafețele de teren de peste 1 ha. Modelul deciziei privind aprobarea schimbării categoriei de folosință este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură;b) prin decizia directorului direcției pentru agricultură județeană, pentru suprafețele de teren de până la 1 ha inclusiv. Modelul deciziei privind aprobarea schimbării categoriei de folosință este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură.  +  Articolul 5(1) Aprobarea schimbării categoriei de folosință a terenurilor agricole situate în extravilan se emite în baza unei documentații care cuprinde:a) cererea beneficiarului, adresată structurii subordonate în raza căreia se află situat terenul, însoțită de CI/BI în copie, după caz;b) certificat de înregistrare și certificat constatator de la registrul comerțului sau actul în baza căruia își desfășoară activitatea, în copie, în cazul beneficiarului persoană juridică;c) în caz de reprezentare, procura notarială, respectiv delegația, hotărârea adunării generale a asociaților, decizia asociatului unic, decizia reprezentantului formei asociative, după caz, în original, precum și o copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru împuternicitul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;d) copia actului de proprietate sau a altui act de deținere a terenului, valabil încheiat, însoțit de acordul proprietarului, după caz;e) memoriul justificativ pentru schimbarea categoriei de folosință, întocmit de proprietar/beneficiar;f) extrasul de carte funciară pentru informare eliberat cu maximum 30 de zile înainte de data depunerii documentației;g) extrasul din planul cadastral, cu evidențierea tarlalelor și a parcelelor propuse pentru schimbarea categoriei de folosință, vizat de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară;h) studiul pedologic și agrochimic din care să reiasă încadrarea terenului în clase de calitate, precum și pretabilitatea terenurilor pentru altă categorie de folosință, întocmită de oficiul de studii pedologice și agrochimice sau de persoanele fizice/juridice cu obiect de activitate specific, atestate de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;i) copia cererii de plantare/replantare a viței-de-vie și de înscriere în Registrul plantațiilor viticole, avizată de către structura subordonată, sau copia autorizației de plantare ori defrișare pentru livezi emisă de către structura subordonată, după caz;j) adeverința emisă de primărie, din care să rezulte faptul că suprafața totală de pajiște a fost înregistrată ca atare în registrul agricol la data de 1 ianuarie 2007 sau adeverință emisă de primărie din care să rezulte dacă există suprafețe de teren ocupat cu pajiște permanentă în excedent pe raza de competență a acesteia, după caz;k) adeverința din care să rezulte aprobarea fondurilor europene necesare realizării obiectivelor de investiție care pot fi amplasate pe pajiști permanente și care necesită schimbarea categoriei de folosință, emisă de către instituția prin care se derulează fondurile europene.(2) Schimbarea categoriei de folosință a terenurilor arabile prevăzute la art. 77 lit. d) din lege în categoria de folosință pajiști permanente se realizează prin însămânțarea acestora cu respectarea dispozițiilor art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6(1) Beneficiarul, în vederea obținerii aprobării privind schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole situate în extravilan, depune documentația prevăzută la art. 5 la structura subordonată de la nivelul județului în care se află situat terenul ce face obiectul cererii.(2) În situația în care cererea are ca obiect schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole cu suprafața de peste 1 ha, directorul structurii subordonate va dispune transmiterea documentației la autoritatea publică centrală.(3) Autoritatea publică centrală sau structura subordonată, după verificarea documentației, poate emite:a) decizia de aprobare a schimbării categoriei de folosință a terenurilor agricole situate în extravilanul localităților, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea documentației;b) nota de completare a documentației în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea documentației.(4) Decizia de aprobare a schimbării categoriei de folosință a terenurilor agricole situate în extravilanul localităților/nota de completare a documentației emisă de către autoritatea publică centrală se transmite la structura subordonată, pentru a fi comunicată beneficiarului.(5) În cazul solicitării unor completări la documentație, termenul de emitere a deciziei de aprobare a schimbării categoriei de folosință a terenurilor agricole situate în extravilanul localităților curge de la depunerea documentației complete. În cazul nedepunerii de către beneficiar a documentelor solicitate în termen de 30 de zile de la data comunicării solicitării de completare, se emite o adresă de răspuns prin care se comunică beneficiarului respingerea cererii.  +  Articolul 7Documentațiile pentru schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole se întocmesc în două exemplare; un exemplar al documentației se reține în arhiva autorității publice centrale sau a structurii subordonate, după caz.  +  Articolul 8Decizia de aprobare a schimbării categoriei de folosință a terenurilor agricole se înregistrează la primăria din raza unității administrativ-teritoriale unde se află terenul și la biroul de cadastru și publicitate imobiliară competent, în termenele și condițiile prevăzute de art. 78 alin. (7) și (8) din lege.  +  Articolul 9Schimbarea categoriei de folosință a terenurilor cu suprafața de până la 1 ha, având categoria de folosință arabil, deținute în proprietate de către persoane fizice se realizează pe bază de declarație, cu respectarea dispozițiilor art. 78 alin. (5) și (6) din lege.  +  Articolul 10(1) Situația actualizată a aprobărilor de schimbare a categoriei de folosință a terenurilor agricole situate în extravilan, emise de către structurile subordonate, se va transmite autorității publice centrale în primele 10 zile ale fiecărei luni, în format electronic.(2) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcția de specialitate din cadrul acestuia, va întocmi situația centralizată a aprobărilor de schimbare a categoriei de folosință a terenurilor agricole situate în extravilan.(3) Direcția de specialitate cu atribuții în domeniul fondului funciar din cadrul autorității publice centrale furnizează date și informații cu privire la suprafețele agricole pentru care a fost aprobată schimbarea categoriei de folosință către direcția de specialitate cu atribuții în implementarea și gestionarea Programului Național de Dezvoltare Rurală din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 11Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa nr. 1la procedură
  - Model -
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE……………………………………………………………………
  DECIZIA
  Nr. ................... din …………………
  În temeiul dispozițiilor art. 77 și art. 78 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 387/2017 pentru aprobarea procedurii privind schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole situate în extravilanul localităților,având în vedere Cererea proprietarului/beneficiarului nr. .......din ................, înregistrată la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu nr. ............ din ................,în baza următoarelor documente:1. memoriul justificativ pentru schimbarea categoriei de folosință;2. Studiul pedologic și agrochimic nr. .......... din ........., întocmit de oficiul de studii pedologice și agrochimice al județului ……… sau de persoana fizică/juridică cu obiect de activitate specific, atestat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Atestatul nr. ............ din ..................;3. copia cererii de plantare/replantare a viței-de-vie și de înscriere în Registrul plantațiilor viticole nr. ........... din .............., avizată de Direcția pentru Agricultură Județeană …………………….., sau copia Autorizației de plantare sau defrișare pentru livezi nr. .......... din ........., emisă de către Direcția pentru Agricultură Județeană …………………….., după caz;4. Adeverința nr. …………….. din ……………….., emisă de primăria localității …………………………, județul …………………..;5. Adeverința nr. …………….. din ……………………, emisă de către …………………………………… (Se scrie instituția prin care se derulează fondurile europene necesare realizării obiectivelor de investiție.).În scopul realizării obiectivului de investiții ……………………………… de către beneficiar ……………………………………, pe terenul situat în ……………....……, județul …………….., în suprafață de ………….....………………., înscris în Cartea funciară nr. ……….., tarla nr. ………………., parcela nr. ………………………, număr cadastral ……………………,Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin direcția de specialitate……………………………………………, emite
  DECIZIA
  de aprobare a schimbării categoriei de folosință a terenului cu suprafața de ………. mp,
  categoria de folosință …….…., în categoria de folosință ……………..,
  clasa de calitate ………….., situat în extravilanul localității ….………., județul …………….,
  înscris în CF nr. ………………….., tarla nr. ………………., parcela nr. ………………………, număr cadastral …………………….. .
  Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile art. 78 alin. (7) și (8) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole situate în extravilanul localităților.Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nu va fi ținut răspunzător pentru investiția în cauză dacă, în conformitate cu legile fondului funciar, suprafețele aferente investitorilor vor face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate al persoanelor îndreptățite sau al altor litigii.Prezenta decizie se poate contesta în condițiile și în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.Recomandări:........................................................................................................................................................ Director,.........................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila) L.S.
   +  Anexa nr. 2la procedură
  - Model -
  MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECȚIA PENTRU AGRICULTURĂ A JUDEȚULUI …………………
  DECIZIA
  Nr. ................... din …………………
  În temeiul dispozițiilor art. 77 și art. 78 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 387/2017 pentru aprobarea procedurii privind schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole situate în extravilanul localităților,având în vedere Cererea beneficiarului nr. ................... din ........................., înregistrată la Direcția pentru Agricultură a Județului ……...………… cu nr. ……………………… din …………….,în baza următoarelor documente:1. memoriul justificativ pentru schimbarea categoriei de folosință;2. Studiul pedologic și agrochimic nr. .................... din ..................., întocmit de oficiul de studii pedologice și agrochimice al județului ……………… sau de persoana fizică/juridică cu obiect de activitate specific, atestat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Atestatul nr. ............ din ..................;3. copia cererii de plantare/replantare a viței-de-vie și de înscriere în Registrul plantațiilor viticole nr. ........... din .............., avizată de Direcția pentru Agricultură Județeană …………………….. sau copia Autorizației de plantare sau defrișare pentru livezi nr. .......... din ........, emisă de către Direcția pentru Agricultură Județeană …………………….., după caz;4. Adeverința nr. ……….. din ……………….., emisă de primăria localității …………………………, județul …………………..;5. Adeverința nr. …………….. din ……………………, emisă de către …………………………………… (Se scrie instituția prin care se derulează fondurile europene necesare realizării obiectivelor de investiție.).În scopul realizării obiectivului de investiții ……………………………… de către beneficiar ……………………………………, pe terenul situat în …………………, județul …………….., în suprafață de …………………………., înscris în Cartea funciară nr. ………………….., tarla nr. ………………., parcela nr. ………………………, număr cadastral ……………………,Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția pentru Agricultură a Județului ……………………, emite
  DECIZIA
  de aprobare a schimbării categoriei de folosință a terenului cu suprafața de ………. mp,
  categoria de folosință …….…., în categoria de folosință ……………………………..,
  clasa de calitate …………….., situat în extravilanul localității ……………………., județul ………………….,
  înscris în CF nr. ………………….., tarla nr. ………………., parcela nr. ………………………, număr cadastral …………………….. .
  Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile art. 78 alin. (7) și (8) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole situate în extravilanul localităților.Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale nu va fi ținut răspunzător pentru investiția în cauză dacă, în conformitate cu legile fondului funciar, suprafețele aferente investitorilor vor face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate al persoanelor îndreptățite sau al altor litigii.Prezenta decizie se poate contesta în condițiile și în termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.Recomandări:.................................................................................................................................................................................................................................................................................... Directorul executiv,.......................................................(numele, prenumele, semnătura și ștampila) L.S.
  ----