ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 86 din 22 noiembrie 2017pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 945 din 29 noiembrie 2017  În prezent, constituirea și menținerea unor rezerve minime de țiței și/sau produse petroliere este reglementată de Legea nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere, cu modificările ulterioare.Legea nr. 360/2013 a fost emisă în scopul transpunerii, la nivelul legislației naționale, a prevederilor Directivei 2009/119/CE a Consiliului din 14 septembrie 2009 privind obligația statelor membre de a menține un nivel minim de rezerve de țiței și/sau produse petroliere.Obiectivul declarat al Directivei 2009/119/CE este de a stabili normele care vizează garantarea unui nivel ridicat de siguranță a aprovizionării cu petrol în Comunitate, prin intermediul unor mecanisme viabile și transparente bazate pe solidaritatea între statele membre, menținerea unui nivel minim al stocurilor de țiței și/sau produse petroliere, precum și instituirea mijloacelor procedurale necesare pentru remedierea unei eventuale penurii de amploare, la nivelul Uniunii Europene sau al unui stat membru.În prezent, îndeplinirea obligației României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a menține un nivel minim de stocuri de țiței și de produse petroliere se realizează în baza prevederilor Legii nr. 360/2013, conform cărora obligația constituirii și menținerii stocurilor de urgență revine operatorilor economici care introduc pe piață cantități mai mari de 1.000 tone țiței și/sau produse petroliere pe an.Totodată, Legea nr. 360/2013 definește operatorii economici astfel: „operatori economici - societățile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care își au sediul social în România și care produc și/sau introduc pe piața românească țiței și/sau produse petroliere“.Pe de altă parte, Legea nr. 360/2013 instituie pentru operatorii economici care au obligația constituirii și menținerii stocurilor de urgență dreptul de delegare a acestei obligații, inclusiv către alți operatori economici.Coroborând elementele menționate mai sus, rezultă că operatorii economici care au obligația constituirii și menținerii stocurilor de urgență nu pot delega această obligație decât societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și care își au sediul social în România și care produc și/sau introduc pe piața românească țiței și/sau produse petroliere.Restrângerea dreptului de delegare prin limitarea mulțimii operatorilor care ar putea accepta delegarea doar la acei operatori economici definiți în Legea nr. 360/2013 creează în plan real dificultăți în realizarea de facto a delegărilor, periclitând astfel atât transpunerea corectă a prevederilor Directivei 2009/119/CE referitoare la delegare, cât și îndeplinirea de către operatori a obligațiilor de stocare, iar pe cale de consecință, îndeplinirea obligației României în privința menținerii unor stocuri minime de țiței și de produse petroliere, pentru anul 2018.Elementele mai sus menționate reprezintă elementele unei situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată și vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLa articolul 8 alineatul (1) din Legea nr. 360/2013 privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din 21 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) operatorilor economici, astfel cum sunt definiți la art. 2 lit. l), altor operatori economici cu sediul social în România pentru care nu sunt instituite obligații de constituire și menținere a stocurilor de urgență conform prevederilor prezentei legi, precum și operatorilor economici cu sediul social în cadrul altor state membre ale Uniunii Europene sau operatorilor economici care au o reprezentanță pe teritoriul Uniunii Europene, care dispun de capacitate de stocare disponibilă în afara teritoriului României sau în contul căruia sunt menținute stocuri pe teritoriul Uniunii Europene, cu condiția ca o astfel de delegare să fi fost autorizată în prealabil atât de către autoritatea competentă, cât și de către toate statele membre pe ale căror teritorii vor fi păstrate stocurile; și/sauc) operatorilor economici cu sediul social în România pentru care nu sunt instituite obligații de constituire și menținere a stocurilor de urgență conform prevederilor prezentei legi, precum și operatorilor economici care au statut de rezident sau de nerezident în România, ce își desfășoară activitatea în România prin intermediul unui sediu permanent și dispun de capacitate de stocare disponibilă pe teritoriul României, cu condiția ca delegarea să fi fost autorizată în prealabil de către autoritatea competentă.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul energiei,
  Toma-Florin Petcu
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 22 noiembrie 2017.Nr. 86.-----