ORDIN nr. 326 din 21 august 2001privind abilitarea oficiilor de studii pedologice și agrochimice județene și a direcțiilor generale pentru agricultura și industrie alimentara județene, respectiv a municipiului București, sa îndeplinească atribuțiile prevăzute la art. 74-103 din Legea nr. 18/1991, republicată
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAȚIEI ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 16 octombrie 2001  Ministrul agriculturii, alimentației și pădurilor,având în vedere necesitatea îmbunătățirii activității de fond funciar, în conformitate cu prevederile art. 74-103 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și ale art. V din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea Legii cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă înființarea serviciului de fond funciar în cadrul oficiilor de studii pedologice și agrochimice județene din subordinea direcțiilor generale pentru agricultura și industrie alimentara județene, respectiv a municipiului București, în limita numărului de personal aprobat prin statul de funcții.  +  Articolul 2Atribuțiile oficiilor de studii pedologice și agrochimice județene în domeniul fondului funciar, în completarea celor avute, sunt:a) analizarea documentațiilor întocmite de beneficiarii de investiții, necesare în vederea obținerii avizelor pentru scoaterea definitivă și temporară din producția agricolă;b) analizarea documentațiilor întocmite de beneficiari, necesare în vederea obținerii avizelor pentru schimbarea categoriei de folosință a terenurilor;c) evaluarea terenurilor agricole în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 102/2001, pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2000;d) urmărirea și verificarea modului în care sunt respectate normele privind evidenta, protecția, folosirea și ameliorarea fondului funciar de către toți deținătorii de terenuri cu destinație agricolă, indiferent de forma de proprietate;e) îndeplinirea oricăror alte atribuții în acest domeniu.  +  Articolul 3Se aprobă Metodologia privind conținutul documentațiilor referitoare la scoaterea terenurilor din producția agricolă, necesare în vederea amplasarii obiectivelor de investiții, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 4Se aprobă Metodologia privind schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 5(1) Se aprobă Lista cuprinzând lucrările efectuate de oficiile de studii pedologice și agrochimice județene și tarifele aferente, prevăzută în anexa nr. 3.(2) Sumele încasate de oficiile de studii pedologice și agrochimice județene, unități de stat autofinanțate, constituie venituri în completarea celor prevăzute la art. 5 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 101/2001.  +  Articolul 6(1) Se aprobă ca direcțiile generale pentru agricultura și industrie alimentara județene, respectiv a municipiului București, unități bugetare, să asigure utilizarea cu destinație agricolă a Fondului de ameliorare a fondului funciar constituit în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 102/2001, pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2000.(2) Modalitatea de utilizare a Fondului de ameliorare a fondului funciar se va stabili prin norme metodologice.  +  Articolul 7Direcția fond funciar și cadastru forestier va transmite prezentul ordin oficiilor de studii pedologice și agrochimice județene și direcțiilor generale pentru agricultura și industrie alimentara județene, respectiv a municipiului București, pentru aplicarea și respectarea acestuia.  +  Articolul 8La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice prevedere contrară.
  Ministrul agriculturii,
  alimentației și pădurilor,
  Ilie Sarbu
   +  Anexa nr. 1METODOLOGIEprivind conținutul documentațiilor referitoare la scoaterea terenurilor din producțiaagricolă, necesare în vederea amplasării obiectivelor de investiții (la 05-12-2017, Anexa nr. 2 a fost abrogată de Articolul 2 din ORDINUL nr. 387 din 29 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 961 din 05 decembrie 2017 )  +  Anexa nr. 3
    LISTA cuprinzând lucrările executate de oficiile de studii pedologice și agrochimice județene și tarifele aferente
             
    Nr. crt.Denumirea lucrăriiU.M.Valoarea tarifului perceput*) (lei)
    1.Acordarea de asistență tehnică beneficiarilor de investiții privind întocmirea documentațiilor de scoatere definitivă și temporară a terenurilor din circuitul agricollucrare700.000-3.500.000
    2.Analiza și verificarea documentațiilor de scoatere definitivă și temporară a terenurilor din circuitul agricollucrare350.000-2.000.000
    3.Încadrarea terenurilor agricole solicitate de beneficiari în clase de calitate, în vederea calculului taxei procentuale prevăzute la art. 92 și în anexa nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată:    
      -pentru persoane fizice, în vederea construirii de locuințelucrare350.000
      -pentru persoane fizice și juridice, în vederea construirii de obiective de investițiiha5.000.000
    4.Evaluarea terenurilor agricole în conformitate cu prevederile anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2001ha10% din valoarea efectivă a terenurilor
    5.Eliberarea de acorduri-avize pentru scoaterea definitivă sau temporară a terenului din producția agricolă:acord-aviz  
      -pentru persoane fizice, în vederea construirii de locuințe   200.000
      -pentru persoane fizice și juridice, în vederea construirii de obiective de investiții   2.000.000
    6.Predarea amplasamentului către beneficiariamplasament300.000-500.000
    7.Acordarea de asistență tehnică solicitanților pentru schimbarea categoriei de folosințălucrare1.500.000-4.500.000
    8.Analiza și verificarea documentațiilor pentru schimbarea categoriei de folosințălucrare250.000-1.500.000
    9.Întocmirea documentației pedologice privind schimbarea categoriei de folosință a terenurilor agricole, în cazul schimbării în categorii de folosință inferioareha300.000
    10.Eliberarea de acorduri pentru schimbarea categoriei de folosință pentru terenurile solicitateacord10.000.000-12.000.000
    11.Urmărirea execuției lucrărilor din perimetrele de ameliorare prevăzute în proiectele tehnice și recepția parțială și finalălucrareîn limita prevederilor din devizul general aprobat conform Hotărârii Guvernului nr. 376/1994
  Notă *) Valoarea tarifelor se va indexa în funcție de coeficientul de inflație comunicat de Institutul Național de Statistica.