ORDIN nr. 1.364 din 31 octombrie 2017pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 14 noiembrie 2017  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 1.633/CB din 25.10.2017 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.  +  Articolul IGhidul de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 25 aprilie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), literele c), d), e), f) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) autoturism - autovehicul aparținând categoriei de folosință M1, conceput și construit pentru transportul de pasageri și care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune, conform RNTR 2;d) autoutilitară ușoară - autovehicul aparținând categoriei de folosință N1, conceput și construit pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone, conform RNTR 2;e) autospecială/autospecializată ușoară - autovehicul aparținând categoriei de folosință M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de mărfuri și care îndeplinește o funcție specifică ce necesită adaptări ale caroseriei și/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depășește 3,5 tone, așa cum rezultă din RNTR 2;f) autovehicul nou - orice autoturism, autoutilitară ușoară sau autospecială/autospecializată ușoară care nu a fost înmatriculat/înmatriculată niciodată, precum și orice cvadriciclu care nu a fost înmatriculat/înregistrat niciodată; din punctul de vedere al sistemului de propulsie, autovehiculul nou achiziționat prin program poate fi: electric hibrid (plug-in) și electric;……………………………………h) autovehicul pur electric - orice autoturism, autoutilitară ușoară, autospecială/autospecializată ușoară sau cvadriciclu, propulsat/propulsată de un motor electric cu energie furnizată de baterii reîncărcabile, alimentate de o sursă externă de energie electrică, clasificat ca vehicul cu emisii poluante zero;2. La articolul 2 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1), cu următorul cuprins:k^1) cvadriciclu - autovehicul aparținând categoriilor de folosință L6e sau L7e, așa cum sunt acestea definite în cuprinsul RNTR 2: categoria L6e - cvadriciclu ușor, respectiv autovehicul cu patru roți a cărui masă la gol este de cel mult 350 kg, exclusiv masa acumulatorilor, având viteza maximă constructivă de cel mult 45 km/h și echipat cu un motor electric având o putere netă continuă maximă de cel mult 4 kW; categoria L7e - cvadriciclu, respectiv autovehicul cu patru roți, altul decât cvadriciclul ușor, având masa la gol de cel mult 400 kg, respectiv 550 kg pentru vehiculul destinat transportului de mărfuri, exclusiv masa acumulatorilor, și echipat cu un motor a cărui putere maximă netă este de cel mult 15 kW;3. La articolul 2 alineatul (3), după litera d) se introduc două noi litere, literele d^1) și d^2), cu următorul cuprins:d^1) CV - cvadriciclu;d^2) RNTR 2 - Reglementările privind omologarea de tip și eliberarea cărții de identitate a vehiculelor rutiere, precum și omologarea de tip a produselor utilizate la acestea RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 211/2003, cu modificările și completările ulterioare;4. La articolul 7, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Ecotichetul se acordă în cuantum de până la:a) 45.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform alin. (4), pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric;b) 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform alin. (4), pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO_2 mai mică de 50 g/km. (2) Solicitantul beneficiază de 1 (un) ecotichet la achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou electric hibrid, sub rezerva îndeplinirii condițiilor și respectării termenelor prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.5. La articolul 10, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5)-(7), cu următorul cuprins:(5) Pentru a putea acorda atât ecotichetul, prin prezentul program, cât și prima de casare, prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, producătorul trebuie să fie validat în ambele programe. (6) În cazul prevăzut la alin. (5), prin cererea de validare depusă în cadrul prezentului program se va solicita validarea și în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019.(7) În situația descrisă la alin. (5), prevederile referitoare la înscrierea proprietarului autovehiculului uzat, casarea și radierea acestuia, precum și toate formalitățile aferente acestor operațiuni, descrise în cadrul Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017, cu modificările și completările ulterioare, se aplică corespunzător.6. La articolul 17, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Nota de înscriere este valabilă maximum 180 de zile de la data emiterii, cu excepția anului 2019, când valabilitatea acesteia nu poate depăși 25 noiembrie.7. La articolul 18 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) datele de identificare a autovehiculului nou (categoria de folosință: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, L6e/L7e-CV, marca și modelul, numărul de identificare, sistemul de propulsie, seria, puterea și capacitatea cilindrică a motorului, cuantumul ecotichetului solicitat);8. Anexa nr. 1 la Ghidul de finanțare se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin.9. La anexa nr. 3 din Ghidul de finanțare, punctul 1.3 al articolului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1.3. Cuantumul unitar al ecotichetului este de până la: a) 45.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform art. 7 alin. (4) din ghid, pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric;b) 20.000 lei, dar nu mai mult de 50% din prețul de comercializare, calculat conform art. 7 alin. (4) din ghid, pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO_2 mai mică de 50 g/km.  +  Articolul IIPrevederile prezentului ordin, cu excepția modificării de la art. 17 alin. (6), se aplică de la 1 ianuarie 2018.  +  Articolul III(1) Producătorii validați în baza Ghidului de finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 660/2017, cu modificările și completările ulterioare, sesiunile 27 aprilie-8 mai 2017, 15-19 mai 2017 și 22-30 iunie 2017, și care au încheiat contracte pentru finanțare pot comercializa autovehiculele aparținând categoriilor de folosință L6e sau L7e pe baza unei cereri depuse la Administrația Fondului pentru Mediu (Autoritate). Pentru a fi aprobată de Autoritate, cererea va fi însoțită de actul doveditor al calității de constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau de reprezentant autorizat al constructorului/importatorului, în copie certificată „conform cu originalul“, din care să reiasă categoria de folosință L6e sau L7e și marca autovehiculelor nou-comercializate.(2) Pentru comercializarea autovehiculelor prin program, producătorii validați încheie acte adiționale la contractele pentru finanțare perfectate cu Autoritatea, în vederea modificării acestora potrivit prevederilor art. I pct. 4 din prezentul ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  București, 31 octombrie 2017.Nr. 1.364.  +  ANEXĂ (Anexa nr. 1 la ghid)Nr. de înregistrare la AFM ................/......./...............
  CERERE
  de validare a producătorului
  Nr. de înregistrare la AFM ...../...../.......... Denumirea completă a producătorului solicitant .................... Forma juridică de organizare .................... Forma de proprietate .................... (publică/privată) Înregistrat/înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul ........... cu nr. de ordine ....../......./.........., cod de identificare fiscală ........, cont nr. .......... deschis la Trezoreria ..............Adresa sediului social: localitatea ....................., str. ................ nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ........., cod poștal ........., telefon (fix și mobil) ........, fax ........, e-mail .........., website ............Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal (persoana care reprezintă sau persoana împuternicită) .............., cod numeric personal .............., posesor al actului de identitate tip ..... seria ...... nr. .........., eliberat de către ............ la data de ............, domiciliat/cu reședința în localitatea ............, str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ................, cod poștal .........., telefon (fix și mobil) ........, fax .........., e-mail ............. .Prin prezenta solicităm validarea în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2017-2019, denumit în continuare program, și perfectarea contractului de finanțare nerambursabilă cu Administrația Fondului pentru Mediu (AFM). De asemenea, solicităm validarea în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019 în vederea acordării atât a ecotichetului, cât și a primei de casare, în condițiile art. 10 alin. (5) din prezentul ghid.*)În cadrul programului, societatea noastră intenționează să comercializeze autovehicule noi având următoarele caracteristici:
  Nr. crt.Categoria de folosință, marcaSistem de propulsieAutonomie [km] între ... - ... Emisii de CO_2 [gkm] între ... - ...Preț de bază cu TVA inclus [euro]
  Tip**)Capacitate cilindrică[cmc] între ... - ...Putere maximă [kW]/[CP] între ... - ...
  1.
  2.
  3.
  4.
  „n“
  Notă
  *) Se menține doar în situația prevăzută la art. 10 alin. (6) din prezentul ghid; în caz contrar, paragraful se va elimina.
  **) Se înscrie, după caz: – electric hibrid; – electric.
  Comercializarea autovehiculelor noi în cadrul programului se va efectua de către societatea noastră în nume propriu sau în numele nostru și pentru noi prin punctul de lucru/punctele de lucru/agentul/agenții/partenerul/partenerii autorizat/autorizați, având următoarele atribute de identificare: 1. Denumirea ................, codul de identificare fiscală (dacă este cazul) .............., înregistrat în localitatea .............., str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ..............., cod poștal ...................., telefon (fix și mobil) ............, fax .........., e-mail ..............., obiect de activitate .....(comerțul cu autovehicule)....2. Denumirea ................, codul de identificare fiscală (dacă este cazul) .................., înregistrat în localitatea .................., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ..., județul/sectorul .............., cod poștal .............., telefon (fix și mobil) .............., fax ..........., e-mail ................, obiect de activitate .......(comerțul cu autovehicule)....3. Denumirea .................., codul de identificare fiscală (dacă este cazul) .................., înregistrat în localitatea ..............., str. ................... nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ............., cod poștal ................, telefon (fix și mobil) ............., fax ............, e-mail ...................., obiect de activitate .....(comerțul cu autovehicule)...Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații, următoarele:a) societatea pe care o reprezint este operator economic cu personalitate juridică română și desfășoară activități economice pe teritoriul României;b) societatea pe care o reprezint are ca obiect de activitate producția și/sau comercializarea autovehiculelor noi;c) societatea pe care o reprezint nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activități economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată;d) societatea pe care o reprezint nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile prevăzute la lit. c) și nici pentru orice altă situație similară;e) societatea pe care o reprezint are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului“/nu avem deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanțare sau cofinanțare nerambursabilă a proiectelor pentru protecția mediului“, însă ne angajăm ca, în situația validării societății noastre, să deschidem acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanțare cu AFM și să prezentăm actul doveditor, în original și în copie;f) societatea pe care o reprezint nu a fost condamnată pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;g) nu am furnizat informații false în documentele prezentate.Subsemnatul declar că am luat cunoștință de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind falsul în declarații.Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informațiilor conținute în prezenta cerere de validare și în toate celelalte formulare și documente depuse și garantez că datele furnizate sunt actuale, reale și corecte.Am luat cunoștință că neîndeplinirea condițiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor condiții va duce automat la respingerea cererii de validare sau, ulterior, la returnarea integrală a sumelor decontate societății noastre de către AFM în cadrul programului.Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de validare orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze date și informații reprezentanților autorizați ai AFM cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea societății pe care o reprezint.Prin semnarea prezentei cereri de validare și aplicarea ștampilei confirmăm că am înțeles și ne-am însușit în integralitate conținutul acesteia.Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal Numele și prenumele .........................Funcția .....................................Semnătura ...................................Data ........................................L.S.NOTĂ:Cererea de validare și documentele care sunt ilizibile sau care conțin ștersături ori modificări, precum și cele incomplete sau care conțin date și informații care se dovedesc neconforme cu realitatea atrag respingerea dosarului de validare.
  -----