LEGE nr. 7 din 16 februarie 2017bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 17 februarie 2017  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017  +  Articolul 1 Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2017 veniturile pe capitole și subcapitole și la cheltuieli pe destinații pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, precum și reglementări specifice exercițiului bugetar al anului 2017.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017  +  Articolul 2(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, și titluri este prevăzută în anexa nr. 1/03.(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/03.(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/03. Notă
  Conform art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 13 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 13 septembrie 2017, influențele asupra veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, detaliate pe capitole și subcapitole, și asupra cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului fondurilor externe nerambursabile detaliate pe capitole și titluri sunt prevăzute în anexa nr. 1.
  Reproducem, în acest sens, anexa nr. 1:  +  Anexa nr. 1                                                                                     - mii lei -    ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐    │Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │                                                      │            │    │pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│                  Denumire indicator                  │ Influențe  │    │tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│                                                      │            │    │    │tol │    │tlu │   │at │                                                      │            │    ├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤    │             A             │                          B                           │      1     │    ├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤    │0001  03                   │VENITURI - TOTAL                                      │     617.259│    │0002  03                   │I. VENITURI CURENTE                                   │   1.213.822│    │2000  03                   │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI                           │   1.223.359│    │2003                       │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR                           │     812.074│    │      01                   │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de  │     801.764│    │                           │angajatori                                            │            │    │      04                   │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │      10.310│    │                           │boli profesionale datorate de angajatori              │            │    │2103                       │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR                            │     411.285│    │      01                   │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de  │     414.011│    │                           │asigurați                                             │            │    │      04                   │Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane │      31.414│    │                           │asigurate pe bază de contract de asigurare            │            │    │      07                   │Contribuția la fondul de pensii, administrat privat   │    -171.227│    │                           │(se scade)                                            │            │    │      10                   │Contribuții ale persoanelor care realizează venituri  │       7.806│    │                           │de natură profesională, altele decât cele de natură   │            │    │                           │salarială, plătite de angajatori                      │            │    │      11                   │Contribuții de asigurări sociale ale persoanelor      │     132.262│    │                           │pentru perioadele și care acestea nu au avut calitatea│            │    │                           │de asigurat în sistemul de pensii                     │            │    │      12                   │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de  │     -19.915│    │                           │persoane care realizează venituri din activități      │            │    │                           │independente, activități agricole și asocieri fără    │            │    │                           │personalitate juridică                                │            │    │      13                   │Contribuția individuală de asigurări sociale datorată │       4.316│    │                           │de persoanele care realizează venituri din drepturi de│            │    │                           │proprietate intelectuală                              │            │    │      14                   │Contribuția individuală de asigurări sociale datorată │            │    │                           │de persoanele care realizează venituri din            │            │    │                           │activități desfășurate în baza contractelor/          │      12.618│    │                           │convențiilor civile incheiate potrivit Codului civil, │            │    │                           │precum și a contractelor de agent                     │            │    │2900  03                   │C. VENITURI NEFISCALE                                 │      -9.537│    │3300  03                   │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII                     │      -9.537│    │3303                       │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI  │     -15.685│    │      08                   │Venituri din prestări de servicii                     │          18│    │      11                   │Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă      │     -15.703│    │3603                       │DIVERSE VENITURI                                      │       6.148│    │      01                   │Venituri din aplicarea prescripției extinctive        │       9.444│    │      50                   │Alte venituri                                         │      -3.296│    │4100  03                   │IV. SUBVENȚII                                         │    -596.563│    │4200  03                   │SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE│    -596.563│    │4203                       │SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT                       │    -596.563│    │      24                   │Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale     │    -596.563│    │                           │de stat                                               │            │    │4903  01                   │Venituri sistem public de pensii                      │     606.949│    │4903  02                   │Venituri sistem accidente de muncă și boli            │      10.310│    │                           │profesionale                                          │            │    │5000                       │TOTAL GENERAL                                         │     589.300│    │                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │     604.662│    │                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │      24.885│    │                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │     -67.115│    │                30         │TITLUL III DOBÂNZI                                    │      -3.700│    │                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                           │     650.000│    │                58         │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI            │            │    │                           │EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI              │            │    │                           │FINANCIAR 2014-2020                                   │         592│    │                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │     -15.362│    │                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │     -15.362│    │5003                       │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT                  │     589.300│    │                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │     604.300│    │                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │      25.000│    │                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │     -67.000│    │                30         │TITLUL III DOBÂNZI                                    │      -3.700│    │                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                           │     650.000│    │                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │     -15.000│    │                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │     -15.000│    │6800  03                   │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE            │     589.300│    │                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │     604.300│    │                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │      25.000│    │                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │     -67.000│    │                30         │TITLUL III DOBÂNZI                                    │      -3.700│    │                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                           │     650.000│    │                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │     -15.000│    │                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │     -15.000│    │6803                       │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                        │     606.949│    │                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │     621.949│    │                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │      24.665│    │                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │     -67.000│    │                30         │TITLUL III DOBÂNZI                                    │      -3.700│    │                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                           │     667.984│    │                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │     -15.000│    │                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │     -15.000│    │6903                       │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE    │            │    │                           │MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE                            │     -17.649│    │                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │     -17.649│    │                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │         335│    │                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                           │     -17.984│    │9903                       │EXCEDENT/DEFICIT                                      │      27.959│    │9903  11                   │Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli    │      27.959│    │                           │profesionale                                          │            │    │5008                       │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE                        │            │    │                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │         362│    │                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │        -115│    │                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │        -115│    │                58         │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI            │            │    │                           │EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI              │            │    │                           │FINANCIAR 2014-2020                                   │         592│    │                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │        -362│    │                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │        -362│    │6808                       │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                        │            │    │                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │         362│    │                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │        -115│    │                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                          │        -115│    │                58         │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI            │            │    │                           │EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI              │            │    │                           │FINANCIAR 2014-2020                                   │         592│    │                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                                 │        -362│    │                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE                       │        -362│    └───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
  Notă
  Conform alin. (1) al art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 15 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 17 noiembrie 2017, influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
  Reproducem, în acest sens, anexa nr. 1:  +  Anexa nr. 1MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALEInfluențe asupra veniturilor și cheltuielilorbugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017                                                                                     - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │                                                      │            ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│                  Denumire indicator                  │ Influențe  ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│                                                      │            ││    │tol │    │tlu │   │at │                                                      │            │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│             A             │                          B                           │      1     │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤│0001  03                   │VENITURI - TOTAL                                      │     324.978││0002  03                   │I. VENITURI CURENTE                                   │     209.121││2000  03                   │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI                           │     209.121││2003                       │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR                           │     126.022││      01                   │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de  │     124.044││                           │angajatori                                            │            ││      04                   │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │       1.978││                           │boli profesionale datorate de angajatori              │            ││2103                       │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR                            │      83.099││      01                   │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de  │      83.099││                           │asigurați                                             │            ││      10                   │Contribuții ale persoanelor care realizează venituri  │            ││                           │de natură profesională, altele decât cele de natură   │          30││                           │salarială, plătite de angajatori                      │            ││      11                   │Contribuții de asigurări sociale ale persoanelor      │            ││                           │pentru perioadele și care acestea nu au avut calitatea│         -30││                           │de asigurat în sistemul de pensii                     │            ││4100  03                   │IV. SUBVENȚII                                         │     115.857││4200  03                   │SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE│     115.857││4203                       │SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT                       │     115.857││      24                   │Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale     │     115.857││                           │de stat                                               │            ││4903  01                   │Venituri sistem public de pensii                      │     323.000││4903  02                   │Venituri sistem accidente de muncă și boli            │       1.978││                           │profesionale                                          │            ││5000                       │TOTAL GENERAL                                         │     323.000││                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │     323.000││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │      -2.000││                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                           │     325.000││5003                       │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT                  │     323.000││                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │     323.000││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │      -2.000││                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                           │     325.000││6800  03                   │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE            │     323.000││                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │     323.000││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │      -2.000││                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                           │     325.000││6803                       │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ                        │     323.000││                01         │CHELTUIELI CURENTE                                    │     323.000││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL                       │      -2.000││                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                           │     325.000││9903                       │EXCEDENT/DEFICIT                                      │       1.978││9903  11                   │Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli    │       1.978││                           │profesionale                                          │            │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘
   +  Articolul 3(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabilește la venituri în sumă de 56.675,4 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 56.675,4 milioane lei.(2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale se stabilește la venituri în sumă de 411,7 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 130,1 milioane lei, cu un excedent de 281,6 milioane lei.(3) Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliat, este prevăzut în anexa nr. 4/03. Notă
  Art. 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 13 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 13 septembrie 2017 prevede:
  Articolul 3(1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2017 se majorează la venituri cu suma de 606.949 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 1.203.512 mii lei și diminuarea subvenției acordată de la bugetul de stat cu suma de 596.563 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 606.949 mii lei.(2) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2017 se majorează la venituri cu suma de 10.310 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 17.649 mii lei, excedentul majorându-se cu suma de 27.959 mii lei.
  Notă
  Alin. (2) și (3) ale art. 2 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 15 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 17 noiembrie 2017, prevăd:(2) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2017 se majorează la venituri cu suma de 323.000 mii lei prin majorarea veniturilor curente cu suma de 207.143 mii lei și majorarea subvenției acordate de la bugetul de stat cu suma de 115.857 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 323.000 mii lei.(3) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2017 se majorează la venituri cu suma de 1.978 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeași sumă.
   +  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017  +  Articolul 4(1) Sinteza veniturilor și cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, și titluri este prevăzută în anexa nr. 1/04.(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru șomaj, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/04.(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/04. Notă
  Conform art. 4 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 13 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 13 septembrie 2017, influențele asupra veniturilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017, detaliate pe capitole și subcapitole, și asupra cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj și bugetului fondurilor externe nerambursabile detaliate pe capitole și titluri sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  Reproducem, în acest sens, anexa nr. 2:  +  Anexa nr. 2*Font 9*- mii lei -                                                                      - mii lei -    ┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬────────────┐    │Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │                                            │            │    │pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│         Denumire indicator                 │ Influențe  │    │tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│                                            │            │    │    │tol │    │tlu │   │at │                                            │            │    ├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┤    │             A             │                          B                 │      1     │    ├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────┤    │0001  04                   │VENITURI - TOTAL                            │      45.578│    │0002  04                   │I. VENITURI CURENTE                         │      45.578│    │2000  04                   │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI                 │      42.700│    │2004                       │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR                 │      21.261│    │      02                   │Contribuții de asigurări pentru șomaj       │            │    │                           │datorate de angajatori                      │      21.261│    │2104                       │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR                  │      21.439│    │      02                   │Contribuții de asigurări pentru șomaj       │            │    │                           │datorate de asigurați                       │      21.177│    │      09                   │Contribuții de la persoane care realizează  │            │    │                           │venituri de natură profesională cu          │            │    │                           │caracter ocazional                          │          -1│    │      10                   │Contribuții ale persoanelor care realizează │            │    │                           │venituri de natură profesională, altele     │            │    │                           │decât cele de natură salarială, plătite     │         263│    │                           │de angajatori                               │            │    │2900  04                   │C. VENITURI NEFISCALE                       │       2.878│    │3000  04                   │C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI                │       2.045│    │3104                       │VENITURI DIN DOBÂNZI                        │       2.045│    │      03                   │Alte venituri din dobânzi                   │       1.132│    │      04                   │Venituri din dobânzi la fondul de garantare │            │    │                           │pentru plata creanțelor salariale           │         913│    │3600  04                   │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII           │         833│    │3604                       │DIVERSE VENITURI                            │         833│    │      12                   │Alte venituri la fondul de garantare pentru │            │    │                           │plata creanțelor salariale                  │         -30│    │      50                   │Alte venituri                               │         863│    │4904  01                   │Venituri sistem asigurări pentru șomaj      │      44.695│    │4904  02                   │Venituri fond garantare pentru plata        │            │    │                           │creanțelor salariale                        │         883│    │5000                       │TOTAL GENERAL                               │    -139.000│    │                01         │CHELTUIELI CURENTE                          │    -135.716│    │                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             │         967│    │                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                │      -9.040│    │                30         │TITLUL III DOBÂNZI                          │        -400│    │                56         │TITLUL  VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN      │            │    │                           │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        │            │    │                           │POSTADERARE                                 │       2.400│    │                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                 │     -30.000│    │                58         │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN          │            │    │                           │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE     │            │    │                           │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020                │     -99.643│    │                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                       │      -3.284│    │                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE             │      -3.284│    │5004                       │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ           │    -139.000│    │                01         │CHELTUIELI CURENTE                          │    -136.000│    │                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             │       1.000│    │                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                │      -9.000│    │                30         │TITLUL III DOBÂNZI                          │        -400│    │                56         │TITLUL  VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN      │            │    │                           │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        │            │    │                           │POSTADERARE                                 │       2.400│    │                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                 │     -30.000│    │                58         │TITLUL  X PROIECTE CU FINANȚARE DIN         │            │    │                           │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE     │            │    │                           │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020                │    -100.000│    │                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                       │      -3.000│    │                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE             │      -3.000│    │6400  04                   │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE  │     -11.400│    │                01         │CHELTUIELI CURENTE                          │      -8.400│    │                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             │       1.000│    │                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                │      -9.000│    │                30         │TITLUL III DOBÂNZI                          │        -400│    │                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                       │      -3.000│    │                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE             │      -3.000│    │6504                       │ÎNVĂȚĂMÂNT                                  │          10│    │                01         │CHELTUIELI CURENTE                          │          10│    │                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             │          10│    │6804                       │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ              │     -11.410│    │                01         │CHELTUIELI CURENTE                          │      -8.410│    │                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             │         990│    │                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                │      -9.000│    │                30         │TITLUL III DOBÂNZI                          │        -400│    │                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                       │      -3.000│    │                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE             │      -3.000│    │8000  04                   │Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE              │    -127.600│    │8004                       │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI   │            │    │                           │DE MUNCĂ                                    │    -127.600│    │                01         │CHELTUIELI CURENTE                          │    -127.600│    │                56         │TITLUL  VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN      │            │    │                           │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)        │            │    │                           │POSTADERARE                                 │       2.400│    │                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                 │     -30.000│    │                58         │TITLUL  X PROIECTE CU FINANȚARE DIN         │            │    │                           │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE     │            │    │                           │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020                │    -100.000│    │8904  01                   │Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj    │    -139.000│    │9904                       │EXCEDENT/DEFICIT                            │     184.578│    │9904  10                   │Excedent/Deficit sistem asigurări pt. șomaj │     183.695│    │9904  11                   │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata│            │    │                           │creanțelor salariale                        │         883│    │5008                       │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE              │            │    │                01         │CHELTUIELI CURENTE                          │         284│    │                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             │         -33│    │                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                │         -40│    │                58         │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN          │            │    │                           │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE     │            │    │                           │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020                │         357│    │                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                       │        -284│    │                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE             │        -284│    │8008                       │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI   │            │    │                           │DE MUNCĂ                                    │            │    │                01         │CHELTUIELI CURENTE                          │         284│    │                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             │         -33│    │                20         │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII                │         -40│    │                58         │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN          │            │    │                           │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE     │            │    │                           │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020                │         357│    │                70         │CHELTUIELI DE CAPITAL                       │        -284│    │                71         │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE             │        -284│    └───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────┘
  Notă
  Conform alin. (1) al art. 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 15 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 17 noiembrie 2017, influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, sunt prevăzute în anexa nr. 2.
  Reproducem, în acest sens, anexa nr. 2:  +  Anexa nr. 2MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALEInfluențe asupra veniturilor și cheltuielilorbugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017                                                                         - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬────────────────────────────────────────────┬────────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │                                            │            ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│         Denumire indicator                 │ Influențe  ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│                                            │            ││    │tol │    │tlu │   │at │                                            │            │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼────────────────────────────────────────────┼────────────┤│             A             │                          B                 │      1     │├───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┼────────────┤│0001  04                   │VENITURI - TOTAL                            │       7.914││0002  04                   │I. VENITURI CURENTE                         │       7.914││2000  04                   │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI                 │       7.914││2004                       │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR                 │       3.957││      02                   │Contribuții de asigurări pentru șomaj       │            ││                           │datorate de angajatori                      │       3.957││2104                       │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR                  │       3.957││      02                   │Contribuții de asigurări pentru șomaj       │            ││                           │datorate de asigurați                       │       3.957││4904  01                   │Venituri sistem asigurări pentru șomaj      │       7.914││5000                       │TOTAL GENERAL                               │     -34.500││                01         │CHELTUIELI CURENTE                          │     -34.500││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             │       1.500││                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                 │      15.000││                58         │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN          │            ││                           │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE     │            ││                           │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020                │     -51.000││5004                       │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ           │     -34.500││                01         │CHELTUIELI CURENTE                          │     -34.500││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             │       1.500││                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                 │      15.000││                58         │TITLUL  X PROIECTE CU FINANȚARE DIN         │            ││                           │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE     │            ││                           │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020                │     -51.000││6400  04                   │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE  │      17.607││                01         │CHELTUIELI CURENTE                          │      17.607││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             │       1.500││                51         │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE     │            ││                           │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                      │       1.107││                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                 │      15.000││6804                       │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ              │      17.607││                01         │CHELTUIELI CURENTE                          │      17.607││                10         │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             │       1.500││                51         │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE     │       1.107││                           │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                      │            ││                57         │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ                 │      15.000││8000  04                   │Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE              │     -52.107││8004                       │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI   │            ││                           │DE MUNCĂ                                    │     -52.107││                01         │CHELTUIELI CURENTE                          │     -52.107││                51         │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE     │      -1.107││                           │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE                      │            ││                58         │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN          │            ││                           │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE     │            ││                           │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020                │     -51.000││8904  01                   │Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj    │     -34.500││9904                       │EXCEDENT/DEFICIT                            │      42.414││9904  10                   │Excedent/Deficit sistem asigurări pentru    │            ││                           │șomaj                                       │      42.414│└───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴────────────┘
   +  Articolul 5(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj, se stabilește la venituri în sumă de 1.811,7 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.117,4 milioane lei cu un excedent de 694,3 milioane lei.(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabilește la venituri în sumă de 370,8 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 23,5 milioane lei, cu un excedent de 347,3 milioane lei.(3) Programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare, detaliat, este prevăzut în anexa nr. 4/04.(4) Sinteza sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial din venituri proprii este prevăzută în anexa nr. 5/04. Notă
  Art. 5 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 13 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 13 septembrie 2017 prevede:  +  Articolul 5(1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se majorează la venituri cu suma de 44.695 mii lei și se diminuează la cheltuieli cu suma de 139.000 mii lei, excedentul majorându-se cu suma de 183.695 mii lei.(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 883 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeași sumă.
  Notă
  Alin. (2) al art. 3 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 15 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 17 noiembrie 2017, prevede:(2) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se majorează la venituri cu suma de 7.914 mii lei și se diminuează la cheltuieli cu suma de 34.500 mii lei, excedentul majorându-se cu suma de 42.414 mii lei.
   +  Capitolul II Responsabilități în aplicarea prezentei legi și dispoziții în gestionarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile  +  Secţiunea 1 Responsabilități în aplicarea prezentei legi  +  Articolul 6(1) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile și articolele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, după caz, în vederea asigurării plății la scadență a cotizațiilor și contribuțiilor la organisme internaționale, a derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri ale Uniunii Europene pre- și postaderare.(2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate potrivit prevederilor alin. (1).  +  Articolul 7 Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii și cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.  +  Articolul 8 Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurărilor pentru șomaj și cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale.  +  Articolul 9(1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestații de asigurări sociale și asigurări pentru șomaj care se realizează potrivit dispozițiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din contribuțiile datorate, se pot depăși, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât și la cheltuieli, cu menținerea echilibrului bugetar aprobat.(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) și este obligat să raporteze Ministerului Finanțelor Publice aceste modificări atât distinct, cât și prin evidențierea în situațiile financiare trimestriale, respectiv anuale.  +  Articolul 10 Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" al capitolului 69.03 "Asigurări și asistență socială pentru accidente de muncă și boli profesionale", al capitolului 68.04 "Asigurări și asistență socială" și al capitolului 80.04 "Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă" la celelalte titluri ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, precum și între alineatele acestui titlu de cheltuieli, după caz.  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020  +  Articolul 11(1) În anul 2017, ordonatorul principal de credite poate introduce în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și în bugetele instituțiilor finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, pe baza contractului de finanțare încheiat cu autoritățile de management, pe parcursul întregului an, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020 cu asigurarea sumelor necesare prin virări de credite bugetare, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetele prevăzute la alin. (1) creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în fișele proiectelor creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 și să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2018-2020 și anii ulteriori. Notă
  Art. 6-9 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 64 din 13 septembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 13 septembrie 2017 prevăd:  +  Articolul 6(1) Se autorizează Ministerul Muncii și Justiției Sociale să introducă în bugetul fondurilor externe nerambursabile credite bugetare aferente sumelor primite de bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare.(2) Se autorizează Ministerul Muncii și Justiției Sociale să introducă în anexe la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1), precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare și să le comunice, în termen de 10 zile lucrătoare, Ministerului Finanțelor Publice.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 7Se autorizează Ministerul Muncii și Justiției Sociale să introducă modificări în volumul și structura bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2017 ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii, inclusiv la și de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (FEN) și cheltuieli de capital, și între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate în bugetul asigurărilor pentru șomaj la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituții publice“.  +  Articolul 8(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările prevăzute de prezenta ordonanță de urgență în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru șomaj și în bugetele fondurilor externe nerambursabile, precum și să efectueze virări de credite bugetare în bugetele aprobate și în anexele la acestea pe anul 2017 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea influențelor aprobate.(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se repartizează sumele reținute în proporție de 10% în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 9Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) și c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017:a) pentru anul 2017, plafonul nominal al cheltuielilor, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, este de 57.394,8 milioane lei și pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 1.002,0 milioane lei;b) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor de stat este de 309,6 milioane lei, al bugetului asigurărilor pentru șomaj este de 1.226,1 milioane lei;c) pentru anul 2017, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul asigurărilor sociale de stat este de 211,5 milioane lei și din bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 108,0 milioane lei.
  Notă
  Art. 4 și 5 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 84 din 15 noiembrie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 17 noiembrie 2017, prevăd:  +  Articolul 4(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influențele aprobate prin prezenta ordonanță de urgență în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor pentru șomaj și în anexele la acestea pe anul 2017, precum și să efectueze virări de credite bugetare în bugetele aprobate și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea influențelor aprobate.(2) Creditele de angajament aferente influențelor aprobate prin prezenta ordonanță de urgență cuprinse în anexele la bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj se modifică, după caz, corespunzător creditelor bugetare prevăzute în anexele nr. 1 și 2.(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite, în bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2017, la capitolul 68.04 "Asigurări și asistență socială", să majoreze titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice" cu suma de 1.107 mii lei prin majorarea alineatului 51.01.19 "Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" cu suma de 2.107 mii lei și diminuarea alineatului 51.01.17 "Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetul asigurărilor sociale de stat" cu suma de 1.000 mii lei.  +  Articolul 5Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. b) și c), art. 17 alin. (2), art. 24 și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 5/2017 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017:a) pentru anul 2017, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori pentru bugetul asigurărilor sociale de stat este de 57.717.771 mii lei și pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 967.470 mii lei;b) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat este de 311.589 mii lei, iar al bugetului asigurărilor pentru șomaj este de 1.268.545 mii lei;c) pentru anul 2017, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul asigurărilor sociale de stat este de 209.526 mii lei și din bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 109.500 mii lei.
   +  Articolul 12(1) Ordonatorii de credite finanțați parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanțare.(2) În cazul proiectelor eligibile pentru finanțare în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, finanțarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului rămas neacoperit de prefinanțările/avansurile primite.(3) În bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj, la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări/redistribuiri de credite bugetare și credite de angajament în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, să introducă anexe la buget cu proiecte noi și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(5) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13(1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității/mecanismului în maximum o lună de la efectuarea plății în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau a altor donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz.(3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România virează în contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.  +  Articolul 14(1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare și de angajament de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului, după caz, de la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" la titlul 51 "Transferuri între unități ale administrației publice", în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.(2) În condițiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz.(3) Sumele prevăzute pe total la alineatul "Finanțare externă nerambursabilă" nu pot fi diminuate. Sumele prevăzute pe total la alineatul "Cheltuieli neeligibile" nu pot fi majorate prin redistribuire/virare de la celelalte alineate de cheltuieli din cadrul titlului 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020". Majorarea sumelor prevăzute la alineatul "Cheltuieli neeligibile" poate fi efectuată numai de la alte titluri de cheltuieli, în condițiile legii.(4) Din sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.  +  Articolul 15(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2017 reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice finanțate parțial din bugetul asigurărilor pentru șomaj.(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexele nr. 3/03 și 3/04, după caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1) și să majoreze creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanțelor Publice.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorul principal de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).
   +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 16 Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 este de 3.131 lei.  +  Articolul 17 Cuantumul ajutorului de deces se stabilește, în condițiile legii, în cazul:a) asiguratului sau pensionarului, la 3.131 lei;b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.566 lei.  +  Articolul 18 Indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,14 până la data de 30 iunie 2017 și de 1,05 începând cu 1 iulie 2017.  +  Articolul 19 În anul 2017 nu se acordă creditele, respectiv fondurile nerambursabile prevăzute la art. 86 și 86^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 20(1) În anul 2017, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor finanțate din bugetul asigurărilor sociale de stat și a celor din bugetul asigurărilor pentru șomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.(2) În anul 2017, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situația în care aceștia au optat pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei și se suportă din bugetul din care se finanțează dreptul respectiv.  +  Articolul 21 Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru șomaj are obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2017, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 22(1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurărilor pentru șomaj ca în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi să aprobe anexele cu detalierea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în limita sumelor aprobate cu această destinație. Creditele de angajament aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile se stabilesc la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare/avizul de principiu, după caz.(2) Anexele prevăzute la alin. (1) se comunică Ministerului Finanțelor Publice în termen de 5 zile de la aprobare.  +  Articolul 23 Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea ordonatorului principal de credite, să introducă pe parcursul întregului an, în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, după caz, fișele de investiții aferente poziției "C - Alte cheltuieli de investiții" în programul de investiții publice anexă la buget, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.  +  Articolul 24 În anul 2017 creditele bugetare estimate pentru 2018-2020 sunt prezentate Parlamentului și publicate în Monitorul Oficial al României având valoare orientativă.  +  Articolul 25Anexele nr. 1/03-4/03 și 1/04-5/04 fac parte integrantă din prezenta lege. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  PETRU GABRIEL VLASE

  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  IULIAN-CLAUDIU MANDA
  București, 16 februarie 2017. Nr. 7.  +  Anexa nr. 1/03 MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate
  pe surse și pe titluri
  pe anii 2017-2020
  *Font 7* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┤│0001 03 │VENITURI - TOTAL │57.087.123│63.703.543│ 67.720.341│ 71.655.386││0002 03 │I. VENITURI CURENTE │43.007.324│46.510.569│ 52.511.799│ 59.408.764││2000 03 │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI │42.898.306│46.399.044│ 52.397.820│ 59.292.506││2003 │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR │30.272.722│33.986.465│ 38.376.956│ 43.336.789││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de │29.873.053│33.531.730│ 37.863.337│ 42.756.581││ │angajatori │ │ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ │ │ │ ││ │boli profesionale datorate de angajatori │ 399.669│ 454.735│ 513.619│ 580.208││2103 │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR │12.625.584│12.412.579│ 14.020.864│ 15.955.717││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de │ │ │ │ ││ │asigurați │19.137.033│21.234.799│ 23.986.171│ 27.094.036││ 04 │Contribuții de asigurări sociale datorate de persoane │ │ │ │ ││ │asigurate pe bază de contract de asigurare │ 218.136│ 248.209│ 280.369│ 316.696││ 06 │Contribuții de asigurare pentru accidente de muncă și │ │ │ │ ││ │boli profesionale datorate de alte persoane fizice │ │ │ │ ││ │care încheie asigurarea │ 11│ 11│ 11│ 11││ 07 │Contribuția la fondul de pensii, administrat privat │ │ │ │ ││ │(se scade) │-7.020.936│-9.398.708│-10.616.489│-11.869.596││ 11 │Contribuții de asigurări sociale ale persoanelor │ │ │ │ ││ │pentru perioadele în care acestea nu au avut calitatea│ │ │ │ ││ │de asigurat în sistemul de pensii │ 56.614│ │ │ ││ 12 │ Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de │ │ │ │ ││ │persoane care realizează venituri din activități │ │ │ │ ││ │independente, activități agricole și asocieri fără │ │ │ │ ││ │personalitate juridică │ 196.846│ 285.166│ 322.115│ 360.136││ 13 │Contribuția individuală de asigurări sociale datorată │ │ │ │ ││ │de persoanele care realizează venituri din drepturi │ │ │ │ ││ │de proprietate intelectuală │ 37.880│ 43.102│ 48.687│ 54.434││2900 03 │C.VENITURI NEFISCALE │ 109.018│ 111.525│ 113.979│ 116.258││3000 03 │C1.VENITURI DIN PROPRIETATE │ 12.050│ 12.050│ 12.050│ 12.050││3103 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 12.050│ 12.050│ 12.050│ 12.050││ 06 │Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de │ │ │ │ ││ │accidente de muncă și boli profesionale │ 12.050│ 12.050│ 12.050│ 12.050││3300 03 │C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII │ 96.968│ 99.475│ 101.929│ 104.208││3303 │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI │ 89.543│ 91.864│ 94.143│ 96.251││ 08 │Venituri din prestări de servicii │ 127│ 127│ 127│ 127││ 11 │Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă │ 88.909│ 91.230│ 93.509│ 95.617││ 50 │Alte venituri din prestări de servicii și alte │ │ │ │ ││ │activități │ 507│ 507│ 507│ 507││3603 │DIVERSE VENITURI │ 7.425│ 7.611│ 7.786│ 7.957││ 50 │Alte venituri │ 7.425│ 7.611│ 7.786│ 7.957││4100 03 │IV.SUBVENȚII │14.079.799│17.192.974│ 15.208.542│ 12.246.622││4200 03 │SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE│14.079.799│17.192.974│ 15.208.542│ 12.246.622││4203 │SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT │14.079.799│17.192.974│ 15.208.542│ 12.246.622││ 24 │Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de │ │ │ │ ││ │stat │14.079.799│17.192.974│ 15.208.542│ 12.246.622││4903 01 │Venituri sistem public de pensii │56.675.393│63.236.747│ 67.194.661│ 71.063.117││4903 02 │Venituri sistem accidente de muncă și boli │ │ │ │ ││ │profesionale │ 411.730│ 466.796│ 525.680│ 592.269││ 08 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURI │ 592│ 1.488│ │ ││4808 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI │ 592│ 1.488│ │ ││ │ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE │ │ │ │ ││ │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ ││ │2014-2020 (APC) │ 592│ 1.488│ │ ││5000 │TOTAL GENERAL │56.806.063│63.379.598│ 67.340.069│ 71.212.428││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │56.783.351│63.374.691│ 67.332.239│ 71.204.598││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 186.641│ 191.302│ 195.587│ 199.890││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 479.832│ 502.444│ 547.933│ 554.638││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.005│ 10.005│ 10.005│ 9.137││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 845│ 971│ 971│ 971││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 187│ 187│ 187│ 187││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │56.106.193│62.668.610│ 66.577.256│ 70.439.475││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 348│ 872│ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 300│ 300│ 300│ 300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 22.712│ 4.907│ 7.830│ 7.830││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 22.712│ 4.907│ 7.830│ 7.830││5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │56.805.471│63.378.110│ 67.340.069│ 71.212.428││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │56.783.121│63.373.203│ 67.332.239│ 71.204.598││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 186.526│ 191.189│ 195.587│ 199.890││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 479.717│ 501.069│ 547.933│ 554.638││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.005│ 10.005│ 10.005│ 9.137││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 845│ 971│ 971│ 971││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 187│ 187│ 187│ 187││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │56.106.193│62.668.610│ 66.577.256│ 70.439.475││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 348│ 872│ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 300│ 300│ 300│ 300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 22.350│ 4.907│ 7.830│ 7.830││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 22.350│ 4.907│ 7.830│ 7.830││6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │56.805.471│63.378.110│ 67.340.069│ 71.212.428││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │56.783.121│63.373.203│ 67.332.239│ 71.204.598││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 186.526│ 191.189│ 195.587│ 199.890││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 479.717│ 501.069│ 547.933│ 554.638││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.005│ 10.005│ 10.005│ 9.137││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 845│ 971│ 971│ 971││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 187│ 187│ 187│ 187││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │56.106.193│62.668.610│ 66.577.256│ 70.439.475││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 300│ 300│ 300│ 300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 22.350│ 4.907│ 7.830│ 7.830││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 22.350│ 4.907│ 7.830│ 7.830││6803 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │56.675.393│63.236.747│ 67.194.661│ 71.063.117││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │56.653.143│63.231.940│ 67.186.931│ 71.055.387││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 178.971│ 183.634│ 188.032│ 192.335││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 477.419│ 499.062│ 545.883│ 552.550││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.000│ 10.000│ 10.000│ 9.132││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 187│ 187│ 187│ 187││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │55.986.918│62.537.885│ 66.442.529│ 70.300.883││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ 348│ 872│ │ ││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 300│ 300│ 300│ 300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 22.250│ 4.807│ 7.730│ 7.730││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 22.250│ 4.807│ 7.730│ 7.730││6903 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │ │ │ ││ │MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE │ 130.078│ 141.363│ 145.408│ 149.311││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 129.978│ 141.263│ 145.308│ 149.211││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.555│ 7.555│ 7.555│ 7.555││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.298│ 2.007│ 2.050│ 2.088││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5│ 5│ 5│ 5││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 845│ 971│ 971│ 971││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 119.275│ 130.725│ 134.727│ 138.592││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100│ 100│ 100│ 100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100│ 100│ 100│ 100││9903 │EXCEDENT/DEFICIT │ 281.652│ 325.433│ 380.272│ 442.958││9903 11 │Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli │ │ │ │ ││ │profesionale │ 281.652│ 325.433│ 380.272│ 442.958││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 592│ 1.488│ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 230│ 1.488│ │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 115│ 113│ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 115│ 1.375│ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 362│ │ │ ││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 362│ │ │ ││6808 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 592│ 1.488│ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 230│ 1.488│ │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 115│ 113│ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 115│ 1.375│ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 362│ │ │ ││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 362│ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┘
   +  Anexa nr. 2/03 MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri
  de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020
  (sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)
  *Font 7* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│5003 │BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT │56.805.471│63.378.110│67.340.069│71.212.428││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │56.783.121│63.373.203│67.332.239│71.204.598││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 186.526│ 191.189│ 195.587│ 199.890││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 151.280│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 137.646│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ 5.400│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 340│ │ │ ││ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara │ 190│ │ │ ││ │unității │ │ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ 104│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 7.600│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 25│ │ │ ││ 04 │Locuința de serviciu folosită de salariat și familia │ │ │ │ ││ │sa │ 25│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 35.221│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 24.142│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 851│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 8.115│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ 295│ │ │ ││ │boli profesionale │ │ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 1.818│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 479.717│ 501.069│ 547.933│ 554.638││ 01 │Bunuri și servicii │ 38.089│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 4.865│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ 104│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat și forță motrică │ 7.044│ │ │ ││ 04 │Apă, canal și salubritate │ 671│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 620│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 286│ │ │ ││ 07 │Transport │ 12│ │ │ ││ 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ 7.576│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ 200│ │ │ ││ │funcțional │ │ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ 16.711│ │ │ ││ │funcționare │ │ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 1.910│ │ │ ││ 03 │Hrană │ 150│ │ │ ││ 01 │Hrană pentru oameni │ 150│ │ │ ││ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ 550│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 100│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 130│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 280│ │ │ ││ 04 │Dezinfectanți │ 40│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.208│ │ │ ││ 03 │Lenjerie și accesorii de pat │ 100│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.108│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 1.280│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 1.010│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 270│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 104│ │ │ ││ 12 │Consultanță și expertiză │ 20│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 415│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 104│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ 6.005│ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 429.882│ │ │ ││ 01 │Reclamă și publicitate │ 21│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ 23│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viață │ 280│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 2.060│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 389.416│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanțelor bugetare │ 16│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 38.066│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.005│ 10.005│ 10.005│ 9.137││ 03 │Alte dobânzi │ 9.005│ │ │ ││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 9.005│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 845│ 971│ 971│ 971││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 845│ │ │ ││ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă și boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │fondul național unic de asigurări sociale de sănătate,│ │ │ │ ││ │reprezentând contribuția de asigurări sociale de │ │ │ │ ││ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical │ │ │ │ ││ │din cauza de accident de muncă sau boală profesională │ 732│ │ │ ││ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă și boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │bugetul fondului național unic de asigurări sociale de│ │ │ │ ││ │sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate │ │ │ │ ││ │persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă │ │ │ │ ││ │din cauza de accident de muncă sau boală profesională │ 113│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 187│ 187│ 187│ 187││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ 187│ │ │ ││ │organizații internaționale) │ │ │ │ ││ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 187│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │56.106.193│62.668.610│66.577.256│70.439.475││ 01 │Asigurări sociale │55.094.965│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 1.011.228│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 682.084│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 329.144│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 348│ 872│ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ 348│ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 198│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 150│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 300│ 300│ 300│ 300││ 17 │Despăgubiri civile │ 300│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 22.350│ 4.907│ 7.830│ 7.830││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 22.350│ 4.907│ 7.830│ 7.830││ 01 │Active fixe │ 19.300│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 18.100│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale │ 700│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 500│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 3.050│ │ │ ││6800 03 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │56.805.471│63.378.110│67.340.069│71.212.428││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │56.783.121│63.373.203│67.332.239│71.204.598││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 186.526│ 191.189│ 195.587│ 199.890││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 479.717│ 501.069│ 547.933│ 554.638││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.005│ 10.005│ 10.005│ 9.137││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 845│ 971│ 971│ 971││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 187│ 187│ 187│ 187││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │56.106.193│62.668.610│66.577.256│70.439.475││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 300│ 300│ 300│ 300││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 22.350│ 4.907│ 7.830│ 7.830││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 22.350│ 4.907│ 7.830│ 7.830││6803 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │56.675.393│63.236.747│67.194.661│71.063.117││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │56.653.143│63.231.940│67.186.931│71.055.387││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 178.971│ 183.634│ 188.032│ 192.335││ 01 │Cheltuieli salariale în hani │ 145.136│ │ │ ││ 01 │Salarii dă bază │ 132.206│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ 5.100│ │ │ ││ 06 │Alte sporuri │ 340│ │ │ ││ 12 │Indemnizații plătite unor persoane din afara unității │ 190│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ 100│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 7.200│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 25│ │ │ ││ 04 │Locuința de serviciu folosită de salariat și familia │ 25│ │ │ ││ │sa │ │ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 33.810│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 23.240│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 810│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 7.800│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ 285│ │ │ ││ │boli profesionale │ │ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 1.675│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 477.419│ 499.062│ 545.883│ 552.550││ 01 │Bunuri și servicii │ 36.897│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 4.800│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ 100│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat și forță motrică │ 6.900│ │ │ ││ 04 │Apă, canal și salubritate │ 648│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 460│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 280│ │ │ ││ 07 │Transport │ 9│ │ │ ││ 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ 7.500│ │ │ ││ 09 │Materiale și prestări de servicii cu caracter │ 200│ │ │ ││ │funcțional │ │ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ 16.000│ │ │ ││ │funcționare │ │ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 1.900│ │ │ ││ 03 │Hrană │ 150│ │ │ ││ 01 │Hrană pentru oameni │ 150│ │ │ ││ 04 │Medicamente și materiale sanitare │ 550│ │ │ ││ 01 │Medicamente │ 100│ │ │ ││ 02 │Materiale sanitare │ 130│ │ │ ││ 03 │Reactivi │ 280│ │ │ ││ 04 │Dezinfectanți │ 40│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.198│ │ │ ││ 03 │Lenjerie și accesorii de pat │ 100│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 1.098│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 1.250│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 1.000│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 250│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 100│ │ │ ││ 12 │Consultanță și expertiză │ 20│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 400│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 100│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ 6.000│ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 428.854│ │ │ ││ 01 │Reclamă și publicitate │ 20│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ 20│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viață │ 220│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 2.000│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 388.578│ │ │ ││ 09 │Executarea silită a creanțelor bugetare │ 16│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 38.000│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 9.000│ 10.000│ 10.000│ 9.132││ 03 │Alte dobânzi │ 9.000│ │ │ ││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 9.000│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 187│ 187│ 187│ 187││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ 187│ │ │ ││ │organizații internaționale) │ │ │ │ ││ 01 │Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 187│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │55.986.918│62.537.885│66.442.529│70.300.883││ 01 │Asigurări sociale │55.011.144│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 975.774│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 656.774│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 319.000│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ 348│ 872│ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ 348│ │ │ ││ │2014-2020 │ │ │ │ ││ 01 │Finanțarea națională │ 198│ │ │ ││ 03 │Cheltuieli neeligibile │ 150│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 300│ 300│ 300│ 300││ 17 │Despăgubiri civile │ 300│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 22.250│ 4.807│ 7.730│ 7.730││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 22.250│ 4.807│ 7.730│ 7.730││ 01 │Active fixe │ 19.200│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 18.000│ │ │ ││ 03 │Mobilier, aparatura birotică și alte active corporale │ 700│ │ │ ││ 30 │Alte active fixe │ 500│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 3.050│ │ │ ││ 03 │Pensii și ajutoare pentru bătrânețe │55.011.144│ │ │ ││ 04 │Asistență acordată persoanelor în vârstă │ 319.000│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmași │ 656.774│ │ │ ││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 187│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ 187│ │ │ ││ │sociale │ │ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și │ 688.288│ │ │ ││ │asistenței sociale │ │ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor │ 388.578│ │ │ ││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 299.710│ │ │ ││6903 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE │ │ │ │ ││ │MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE │ 130.078│ 141.363│ 145.408│ 149.311││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 129.978│ 141.263│ 145.308│ 149.211││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 7.555│ 7.555│ 7.555│ 7.555││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 6.144│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 5.440│ │ │ ││ 05 │Sporuri pentru condiții de muncă │ 300│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ 4│ │ │ ││ 30 │Alte drepturi salariale în bani │ 400│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 1.411│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 902│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 41│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 315│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ │ │ │ ││ │boli profesionale │ 10│ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 143│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 2.298│ 2.007│ 2.050│ 2.088││ 01 │Bunuri și servicii │ 1.192│ │ │ ││ 01 │Furnituri de birou │ 65│ │ │ ││ 02 │Materiale pentru curățenie │ 4│ │ │ ││ 03 │Încălzit, iluminat și forță motrică │ 144│ │ │ ││ 04 │Apă, canal și salubritate │ 23│ │ │ ││ 05 │Carburanți și lubrifianți │ 160│ │ │ ││ 06 │Piese de schimb │ 6│ │ │ ││ 07 │Transport │ 3│ │ │ ││ 08 │Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ 76│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ │ │ │ ││ │funcționare │ 711│ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 10│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 10│ │ │ ││ 30 │Alte obiecte de inventar │ 10│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 30│ │ │ ││ 01 │Deplasări interne, detașări, transferări │ 10│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 20│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 4│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 15│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 4│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ │ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ 5│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 1.028│ │ │ ││ 01 │Reclamă și publicitate │ 1│ │ │ ││ 02 │Protocol și reprezentare │ 3│ │ │ ││ 03 │Prime de asigurare non-viață │ 60│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 60│ │ │ ││ 06 │Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 838│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 66│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 5│ 5│ 5│ 5││ 03 │Alte dobânzi │ 5│ │ │ ││ 02 │Dobânda datorată trezoreriei statului │ 5│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 845│ 971│ 971│ 971││ 01 │Transferuri curente │ 845│ │ │ ││ 21 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă și boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │fondul național unic de asigurări sociale de sănătate,│ │ │ │ ││ │reprezentând contribuția de asigurări sociale de │ │ │ │ ││ │sănătate pentru persoanele aflate în concediu medical │ │ │ │ ││ │din cauza de accident de muncă sau boală profesională │ 732│ │ │ ││ 44 │Transferuri din sumele alocate sistemului de asigurări│ │ │ │ ││ │pentru accidente de muncă și boli profesionale, către │ │ │ │ ││ │bugetul fondului național unic de asigurări sociale de│ │ │ │ ││ │sănătate, pentru concedii și indemnizații datorate │ │ │ │ ││ │persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă │ │ │ │ ││ │din cauza de accident de muncă sau boală profesională │ 113│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 119.275│ 130.725│ 134.727│ 138.592││ 01 │Asigurări sociale │ 83.821│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 35.454│ │ │ ││ 01 │Ajutoare sociale în numerar │ 25.310│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale în natură │ 10.144│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 100│ 100│ 100│ 100││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 100│ 100│ 100│ 100││ 01 │Active fixe │ 100│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 100│ │ │ ││ 03 │Pensii și ajutoare pentru bătrânețe │ 83.821│ │ │ ││ 05 │Asistență socială în caz de boli și invalidități │ 33.222│ │ │ ││ 01 │Asistență socială în caz de boli │ 14.164│ │ │ ││ 02 │Asistență sociala în caz de invaliditate │ 19.058│ │ │ ││ 07 │Asigurări pentru șomaj │ 87│ │ │ ││ 09 │Ajutoare pentru urmași │ 2.990│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și │ 9.958│ │ │ ││ │asistenței sociale │ │ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor │ 838│ │ │ ││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 9.120│ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
   +  Anexa nr. 3/03 MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri
  de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020
  (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
  *Font 7* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 592│ 1.488│ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 230│ 1.488│ │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 115│ 113│ │ ││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 94│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 94│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 21│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 13│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 1│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 5│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ 1│ │ │ ││ │boli profesionale │ │ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 1│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 115│ 1.375│ │ ││ 01 │Bunuri și servicii │ 111│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ 111│ │ │ ││ │funcționare │ │ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferuri │ 4│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 4│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 362│ │ │ ││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 362│ │ │ ││ 01 │Active fixe │ 362│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 362│ │ │ ││6808 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 592│ 1.488│ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 230│ 1.488│ │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 115│ 113│ │ ││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 94│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 94│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 21│ │ │ ││ 01 │Contribuții de asigurări sociale de stat │ 13│ │ │ ││ 02 │Contribuții de asigurări de șomaj │ 1│ │ │ ││ 03 │Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 5│ │ │ ││ 04 │Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și │ 1│ │ │ ││ │boli profesionale │ │ │ │ ││ 06 │Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 1│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 115│ 1.375│ │ ││ 01 │Bunuri și servicii │ 111│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ 111│ │ │ ││ │funcționare │ │ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferuri │ 4│ │ │ ││ 02 │Deplasări în străinătate │ 4│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 362│ │ │ ││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 362│ │ │ ││ 01 │Active fixe │ 362│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 362│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și │ 592│ │ │ ││ │asistenței sociale │ │ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale │ 592│ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
   +  Anexa nr. 4/03 MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE
  *Font 7* - mii lei -─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - Credite de TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări angajament efectuate preliminate 2017 2018 2019 2020 aniiII - Credite bugetare până la 2016 ulteriori CAPITOL/GRUPA/SURSA/ 31.12.2015───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 59.344 8.904 7.161 22.712 4.907 7.830 7.830 II 59.344 8.904 7.161 22.712 4.907 7.830 7.8305003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 58.982 8.904 7.161 22.350 4.907 7.830 7.830SOCIALE DE STAT II 58.982 8.904 7.161 22.350 4.907 7.830 7.830500371 TITLUL XIII ACTIVE I 58.982 8.904 7.161 22.350 4.907 7.830 7.830NEFINANCIARE II 58.982 8.904 7.161 22.350 4.907 7.830 7.83050037101 Active fixe I 43.803 7.584 4.012 19.300 3.907 4.500 4.500 II 43.803 7.584 4.012 19.300 3.907 4.500 4.5005003710102 Mașini, echipamente I 34.561 5.084 2.070 18.100 2.707 3.300 3.300și mijloace de transport II 34.561 5.084 2.070 18.100 2.707 3.300 3.3005003710103 Mobilier, I 5.143 2.000 343 700 700 700 700aparatură birotică și II 5.143 2.000 343 700 700 700 700alte active corporale5003710130 Alte active fixe I 4.099 500 1.599 500 500 500 500 II 4.099 500 1.599 500 500 500 50050037103 Reparații capitale I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330aferente activelor fixe II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.3305008 FONDURI EXTERNE I 362 362NERAMBURSABILE II 362 362500871 TITLUL XIII ACTIVE I 362 362NEFINANCIARE II 362 36250087101 Active fixe I 362 362 II 362 3625008710102 Mașini, echipamente I 362 362și mijloace de transport II 362 362─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C - Alte cheltuieli de investiții─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 59.344 8.904 7.161 22.712 4.907 7.830 7.830 II 59.344 8.904 7.161 22.712 4.907 7.830 7.8305003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 58.982 8.904 7.161 22.350 4.907 7.830 7.830SOCIALE DE STAT II 58.982 8.904 7.161 22.350 4.907 7.830 7.830500371 TITLUL XIII ACTIVE I 58.982 8.904 7.161 22.350 4.907 7.830 7.830NEFINANCIARE II 58.982 8.904 7.161 22.350 4.907 7.830 7.83050037101 Active fixe I 43.803 7.584 4.012 19.300 3.907 4.500 4.500 II 43.803 7.584 4.012 19.300 3.907 4.500 4.5005003710102 Mașini, echipamente I 34.561 5.084 2.070 18.100 2.707 3.300 3.300și mijloace de transport II 34.561 5.084 2.070 18.100 2.707 3.300 3.3005003710103 Mobilier, I 5.143 2.000 343 700 700 700 700aparatură birotică și II 5.143 2.000 343 700 700 700 700alte active corporale5003710130 Alte active fixe I 4.099 500 1.599 500 500 500 500 II 4.099 500 1.599 500 500 500 50050037103 Reparații capitale I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330aferente activelor fixe II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.3305008 FONDURI EXTERNE I 362 362NERAMBURSABILE II 362 362500871 TITLUL XIII ACTIVE I 362 362NEFINANCIARE II 362 36250087101 Active fixe I 362 362 II 362 3625008710102 Mașini, I 362 362echipamente și mijloace II 362 362de transport─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────b. Dotări independente─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 40.066 7.084 2.413 19.162 3.407 4.000 4.000 II 40.066 7.084 2.413 19.162 3.407 4.000 4.0005003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 39.704 7.084 2.413 18.800 3.407 4.000 4.000SOCIALE DE STAT II 39.704 7.084 2.413 18.800 3.407 4.000 4.000500371 TITLUL XIII ACTIVE I 39.704 7.084 2.413 18.800 3.407 4.000 4.000NEFINANCIARE II 39.704 7.084 2.413 18.800 3.407 4.000 4.00050037101 Active fixe I 39.704 7.084 2.413 18.800 3.407 4.000 4.000 II 39.704 7.084 2.413 18.800 3.407 4.000 4.0005003710102 Mașini, I 34.561 5.084 2.070 18.100 2.707 3.300 3.300echipamente și mijloace II 34.561 5.084 2.070 18.100 2.707 3.300 3.300de transport5003710103 Mobilier, I 5.143 2.000 343 700 700 700 700aparatură birotică și alte II 5.143 2.000 343 700 700 700 700active corporale5008 FONDURI EXTERNE I 362 362NERAMBURSABILE II 362 362500871 TITLUL XIII ACTIVE I 362 362NEFINANCIARE II 362 36250087101 Active fixe I 362 362 II 362 3625008710102 Mașini, I 362 362echipamente și mijloace II 362 362de transport─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 4.099 500 1.599 500 500 500 500 II 4.099 500 1.599 500 500 500 5005003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 4.099 500 1.599 500 500 500 500SOCIALE DE STAT II 4.099 500 1.599 500 500 500 500500371 TITLUL XIII ACTIVE I 4.099 500 1.599 500 500 500 500NEFINANCIARE II 4.099 500 1.599 500 500 500 50050037101 Active fixe I 4.099 500 1.599 500 500 500 500 II 4.099 500 1.599 500 500 500 5005003710130 Alte active fixe I 4.099 500 1.599 500 500 500 500 II 4.099 500 1.599 500 500 500 500─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar șide execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor inclusela lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelorautorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330 II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.3305003 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330SOCIALE DE STAT II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330500371 TITLUL XIII ACTIVE I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330NEFINANCIARE II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.33050037103 Reparații capitaleaferente activelor fixe I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330 II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 58.838 8.820 7.139 22.612 4.807 7.730 7.730SOCIALĂ II 58.838 8.820 7.139 22.612 4.807 7.730 7.7306803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 58.476 8.820 7.139 22.250 4.807 7.730 7.730SOCIALĂ II 58.476 8.820 7.139 22.250 4.807 7.730 7.730680371 TITLUL XIII ACTIVE I 58.476 8.820 7.139 22.250 4.807 7.730 7.730NEFINANCIARE II 58.476 8.820 7.139 22.250 4.807 7.730 7.73068037101 Active fixe I 43.297 7.500 3.990 19.200 3.807 4.400 4.400 II 43.297 7.500 3.990 19.200 3.807 4.400 4.4006803710102 Mașini, I 34.055 5.000 2.048 18.000 2.607 3.200 3.200echipamente și mijloace de II 34.055 5.000 2.048 18.000 2.607 3.200 3.200transport6803710103 Mobilier, I 5.143 2.000 343 700 700 700 700aparatură birotică și alte II 5.143 2.000 343 700 700 700 700active corporale6803710130 Alte active fixe I 4.099 500 1.599 500 500 500 500 II 4.099 500 1.599 500 500 500 50068037103 Reparații capitale I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330aferente activelor fixe II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.3306808 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 362 362SOCIALĂ II 362 362680871 TITLUL XIII ACTIVE I 362 362NEFINANCIARE II 362 36268087101 Active fixe I 362 362 II 362 3626808710102 Mașini, I 362 362echipamente și mijloace de II 362 362transport─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 506 84 22 100 100 100 100SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 506 84 22 100 100 100 100MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 506 84 22 100 100 100 100SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 506 84 22 100 100 100 100MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE690371 TITLUL XIII ACTIVE I 506 84 22 100 100 100 100NEFINANCIARE II 506 84 22 100 100 100 10069037101 Active fixe I 506 84 22 100 100 100 100 II 506 84 22 100 100 100 1006903710102 Mașini,echipamente și mijloace de I 506 84 22 100 100 100 100transport II 506 84 22 100 100 100 100───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C - Alte cheltuieli de investiții─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 58.838 8.820 7.139 22.612 4.807 7.730 7.730SOCIALĂ II 58.838 8.820 7.139 22.612 4.807 7.730 7.7306803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 58.476 8.820 7.139 22.250 4.807 7.730 7.730SOCIALĂ II 58.476 8.820 7.139 22.250 4.807 7.730 7.730680371 TITLUL XIII ACTIVE I 58.476 8.820 7.139 22.250 4.807 7.730 7.730NEFINANCIARE II 58.476 8.820 7.139 22.250 4.807 7.730 7.73068037101 Active fixe I 43.297 7.500 3.990 19.200 3.807 4.400 4.400 II 43.297 7.500 3.990 19.200 3.807 4.400 4.4006803710102 Mașini, I 34.055 5.000 2.048 18.000 2.607 3.200 3.200echipamente și mijloace de II 34.055 5.000 2.048 18.000 2.607 3.200 3.200transport6803710103 Mobilier, I 5.143 2.000 343 700 700 700 700aparatură birotică și II 5.143 2.000 343 700 700 700 700alte active corporale6803710130 Alte active fixe I 4.099 500 1.599 500 500 500 500 II 4.099 500 1.599 500 500 500 50068037103 Reparații capitale I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330aferente activelor fixe II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.3306808 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 362 362SOCIALĂ II 362 362680871 TITLUL XIII ACTIVE I 362 362NEFINANCIARE II 362 36268087101 Active fixe I 362 362 II 362 3626808710102 Mașini, I 362 362echipamente și mijloace de II 362 362transport─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 506 84 22 100 100 100 100SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 506 84 22 100 100 100 100MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 506 84 22 100 100 100 100SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 506 84 22 100 100 100 100MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE690371 TITLUL XIII ACTIVE I 506 84 22 100 100 100 100NEFINANCIARE II 506 84 22 100 100 100 100─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────69037101 Active fixe I 506 84 22 100 100 100 100 II 506 84 22 100 100 100 1006903710102 Mașini, I 506 84 22 100 100 100 100echipamente și mijloace II 506 84 22 100 100 100 100de transport─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4/03/01*Font 7* MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE COD OBIECTIV 2 FIȘA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII b. Dotări independente Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEII - Credite de angajamentII- Credite bugetare - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de finanțare și costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimăride finanțare efectuate până preliminate 2017 2018 2019 2020 anii la 31.12.2015 2016 ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5000 TOTAL GENERAL I 40.066 7.084 2.413 19.162 3.407 4.000 4.000 II 40.066 7.084 2.413 19.162 3.407 4.000 4.000 6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 39.560 7.000 2.391 19.062 3.307 3.900 3.900 SOCIALĂ II 39.560 7.000 2.391 19.062 3.307 3.900 3.900 6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 39.198 7.000 2.391 18.700 3.307 3.900 3.900 SOCIALĂ II 39.198 7.000 2.391 18.700 3.307 3.900 3.900 680371 TITLUL XIII ACTIVE I 39.198 7.000 2.391 18.700 3.307 3.900 3.900 NEFINANCIARE II 39.198 7.000 2.391 18.700 3.307 3.900 3.900 68037101 Active fixe I 39.198 7.000 2.391 18.700 3.307 3.900 3.900 II 39.198 7.000 2.391 18.700 3.307 3.900 3.900 6803710102 Mașini, echipamente I 34.055 5.000 2.048 18.000 2.607 3.200 3.200 și mijloace de transport II 34.055 5.000 2.048 18.000 2.607 3.200 3.200 6803710103 Mobilier, aparatură I 5.143 2.000 343 700 700 700 700 birotică și alte II 5.143 2.000 343 700 700 700 700 active corporale 6808 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 362 362 SOCIALĂ II 362 362 680871 TITLUL XIII ACTIVE I 362 362 NEFINANCIARE II 362 362 68087101 Active fixe I 362 362 II 362 362 6808710102 Mașini, echipamente I 362 362 și mijloace de transport II 362 362 6900 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 506 84 22 100 100 100 100 SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE II 506 84 22 100 100 100 100 DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 6903 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 506 84 22 100 100 100 100 SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE II 506 84 22 100 100 100 100 DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE 690371 TITLUL XIII ACTIVE I 506 84 22 100 100 100 100 NEFINANCIARE II 506 84 22 100 100 100 100 69037101 Active fixe I 506 84 22 100 100 100 100 II 506 84 22 100 100 100 100 6903710102 Mașini, echipamente I 506 84 22 100 100 100 100 și mijloace de transport II 506 84 22 100 100 100 100───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7* MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE COD OBIECTIV 5 FIȘA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEII - Credite de angajamentII- Credite bugetare - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de finanțare și costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimăride finanțare efectuate până preliminate 2017 2018 2019 2020 anii la 31.12.2015 2016 ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5000 TOTAL GENERAL I 4.099 500 1.599 500 500 500 500 II 4.099 500 1.599 500 500 500 500 6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 4.099 500 1.599 500 500 500 500 SOCIALĂ II 4.099 500 1.599 500 500 500 500 6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 4.099 500 1.599 500 500 500 500 SOCIALĂ II 4.099 500 1.599 500 500 500 500 680371 TITLUL XIII ACTIVE I 4.099 500 1.599 500 500 500 500 NEFINANCIARE II 4.099 500 1.599 500 500 500 500 68037101 Active fixe I 4.099 500 1.599 500 500 500 500 II 4.099 500 1.599 500 500 500 500 6803710130 Alte active fixe I 4.099 500 1.599 500 500 500 500 II 4.099 500 1.599 500 500 500 500───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*Font 7* MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE COD OBIECTIV 1078 FIȘA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNEA INVESTIȚIEII - Credite de angajamentII- Credite bugetare - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Surse de finanțare și costuri I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimăride finanțare efectuate până preliminate 2017 2018 2019 2020 anii la 31.12.2015 2016 ulteriori─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5000 TOTAL GENERAL I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330 II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330 6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330 SOCIALĂ II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330 6803 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330 SOCIALĂ II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330 680371 TITLUL XIII ACTIVE I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330 NEFINANCIARE II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330 68037103 Reparații capitale I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330 aferente activelor fixe II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   +  Anexa nr. 1/04 MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse și pe titluri
  pe anii 2017-2020
  *Font 7* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│0001 01 │VENITURI - TOTAL │ 2.182.523│ 2.481.681│ 2.802.593│ 3.134.045││0002 01 │I. VENITURI CURENTE │ 2.182.523│ 2.481.681│ 2.802.593│ 3.134.045││2000 04 │B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI │ 2.175.054│ 2.473.636│ 2.793.925│ 3.124.754││2004 │CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR │ 1.259.546│ 1.434.449│ 1.622.397│ 1.816.786││ 02 │Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de │ │ │ │ ││ │angajatori │ 893.725│ 1.014.493│ 1.143.718│ 1.276.948││ 06 │Contribuția angajatorilor la fondul de garantare │ │ │ │ ││ │pentru plata creanțelor salariale │ 365.821│ 419.956│ 478.679│ 539.838││2104 │CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR │ 915.508│ 1.039.187│ 1.171.528│ 1.307.968││ 02 │Contribuții de asigurări pentru șomaj datorate de │ │ │ │ ││ │asigurați │ 915.203│ 1.038.858│ 1.171.173│ 1.307.587││ 09 │Contribuții de la persoane care realizează venituri │ │ │ │ ││ │de natură profesională cu caracter ocazional │ 1│ 1│ 2│ 2││ 10 │Contribuții ale persoanelor care realizează venituri │ │ │ │ ││ │de natură profesională, altele decât cele de │ │ │ │ ││ │natură salarială, plătite de angajatori │ 304│ 328│ 353│ 379││2900 04 │C. VENITURI NEFISCALE │ 7.469│ 8.045│ 8.668│ 9.291││3000 04 │C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI │ 6.042│ 6.508│ 7.012│ 7.516││3104 │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 6.042│ 6.508│ 7.012│ 7.516││ 03 │Alte venituri din dobânzi │ 1.061│ 1.143│ 1.231│ 1.320││ 04 │Venituri din dobânzi la fondul de garantare pentru │ │ │ │ ││ │plata creanțelor salariale │ 4.981│ 5.365│ 5.781│ 6.196││3600 04 │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII │ 1.427│ 1.537│ 1.656│ 1.775││3604 │DIVERSE VENITURI │ 1.427│ 1.537│ 1.656│ 1.775││ 12 │Alte venituri la fondul de garantare pentru plata │ │ │ │ ││ │creanțelor salariale │ 30│ 32│ 35│ 37││ 50 │Alte venituri │ 1.397│ 1.505│ 1.621│ 1.738││4904 01 │Venituri sistem asigurări pentru șomaj │ 1.811.691│ 2.056.328│ 2.318.098│ 2.587.974││4904 02 │Venituri fond garantare pentru plata creanțelor │ │ │ │ ││ │salariale │ 370.832│ 425.353│ 484.495│ 546.071││ 08 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURI │ 357│ 196│ │ ││4808 │SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL │ │ │ │ ││ │PLAȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE │ │ │ │ ││ │CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 357│ 196│ │ ││ 15 │Alte programe comunitare finanțate în perioada │ │ │ │ ││ │2014-2020 (APC) │ 357│ 196│ │ ││5000 │TOTAL GENERAL │ 1.141.327│ 1.144.425│ 1.147.302│ 1.150.309││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.137.043│ 1.138.310│ 1.141.187│ 1.144.192││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 107.033│ 109.710│ 112.198│ 114.666││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 42.878│ 42.054│ 42.120│ 42.077││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500│ 500│ 500│ 500││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 804│ 989│ 1.008│ 1.029││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 152.684│ 152.978│ 155.741│ 153.542││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 124│ 200│ 200│ 201││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ 657.498│ 656.356│ 653.897│ 656.654││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 152.175│ 152.175│ 152.175│ 152.175││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.284│ 6.115│ 6.115│ 6.117││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.284│ 6.115│ 6.115│ 6.117││5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ │ 1.140.970│ 1.144.229│ 1.147.302│ 1.150.309││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.136.970│ 1.138.114│ 1.141.187│ 1.144.192││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 107.000│ 109.675│ 112.198│ 114.666││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 42.838│ 41.893│ 42.120│ 42.077││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500│ 500│ 500│ 500││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 804│ 989│ 1.008│ 1.029││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 152.684│ 152.978│ 155.741│ 153.542││ 55 │TITLUL VIi ALTE TRANSFERURI │ 124│ 200│ 200│ 201││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ 657.498│ 656.356│ 653.897│ 656.654││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 152.175│ 152.175│ 152.175│ 152.175││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.000│ 6.115│ 6.115│ 6.117││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.000│ 6.115│ 6.115│ 6.117││6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 762.147│ 752.250│ 755.318│ 754.290││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 758.147│ 746.135│ 749.203│ 748.173││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 107.000│ 109.675│ 112.198│ 114.666││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 41.918│ 40.947│ 41.148│ 41.078││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500│ 500│ 500│ 500││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 296│ 297│ 297│ 298││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 151.577│ 147.463│ 150.226│ 148.027││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ 433.509│ 418.959│ 416.540│ 415.310││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.000│ 6.115│ 6.115│ 6.117││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.000│ 6.115│ 6.115│ 6.117││6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA │ │ │ │ ││ │CREANȚELOR SALARIALE │ 23.529│ 24.244│ 24.244│ 24.245││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 23.529│ 24.244│ 24.244│ 24.245││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 982│ 1.010│ 1.010│ 1.010││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 200│ 886│ 886│ 887││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 22.347│ 22.348│ 22.348│ 22.348││6504 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 29.888│ 39.677│ 42.665│ 39.903││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 29.764│ 37.601│ 40.589│ 37.827││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 641│ 587│ 587│ 587││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 7.300│ 7.386│ 7.611│ 7.611││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 296│ 297│ 297│ 298││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 19.500│ 22.000│ 24.763│ 22.000││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ 2.027│ 2.385│ 2.385│ 2.385││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ 4.946│ 4.946│ 4.946││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 124│ 2.076│ 2.076│ 2.076││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 124│ 2.076│ 2.076│ 2.076││6804 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALA │ 708.730│ 688.329│ 688.409│ 690.142││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 704.854│ 684.290│ 684.370│ 686.101││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 105.377│ 108.078│ 110.601│ 113.069││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 34.418│ 32.675│ 32.651│ 32.580││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500│ 500│ 500│ 500││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE │ │ │ │ ││ │ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ 132.077│ 125.463│ 125.463│ 126.027││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ 431.482│ 416.574│ 414.155│ 412.925││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.876│ 4.039│ 4.039│ 4.041││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.876│ 4.039│ 4.039│ 4.041││8000 04 │Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE │ 378.823│ 391.979│ 391.984│ 396.019││8004 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ 378.823│ 391.979│ 391.984│ 396.019││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 378.823│ 391.979│ 391.984│ 396.019││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 920│ 946│ 972│ 999││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 508│ 692│ 711│ 731││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI │ 1.107│ 5.515│ 5.515│ 5.515││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 124│ 200│ 200│ 201││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ 223.989│ 237.397│ 237.357│ 241.344││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ 152.175│ 147.229│ 147.229│ 147.229││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││8904 01 │Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj │ 1.117.441│ 1.119.985│ 1.123.058│ 1.126.064││8904 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor │ 23.529│ 24.244│ 24.244│ 24.245││ │salariale │ │ │ │ ││9904 │EXCEDENT/DEFICIT │ 1.041.553│ 1.337.452│ 1.655.291│ 1.983.736││9904 10 │Excedent/Deficit sistem asigurări pentru șomaj │ 694.250│ 936.343│ 1.195.040│ 1.461.910││9904 11 │Excedent/Deficit fond garantare pentru plata │ 347.303│ 401.109│ 460.251│ 521.826││ │creanțelor salariale │ │ │ │ ││5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 357│ 196│ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 73│ 196│ │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 33│ 35│ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 40│ 161│ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 284│ │ │ ││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 284│ │ │ ││8008 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE DE MUNCĂ │ 357│ 196│ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 73│ 196│ │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 33│ 35│ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 40│ 161│ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 284│ │ │ ││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 284│ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
   +  Anexa nr. 2/04 MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli,
  articole și alineate pe anii 2017-2020
  (sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru șomaj)
  *Font 7* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│5004 │BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ │ 1.140.970│ 1.144.229│ 1.147.302│ 1.150.309││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.136.970│ 1.138.114│ 1.141.187│ 1.144.192││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 107.000│ 109.675│ 112.198│ 114.666││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 87.395│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 83.581│ │ │ ││ 06│Alte sporuri │ 3│ │ │ ││ 12│Indemnizații plătite unor persoane din afara │ 2.100│ │ │ ││ │unității │ │ │ │ ││ 13│Indemnizații de delegare │ 211│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 1.500│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natura │ 15│ │ │ ││ 04│Locuința de serviciu folosită de salariat și │ │ │ │ ││ │familia sa │ 15│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 19.590│ │ │ ││ 01│Contribuții de asigurări sociale de stat │ 13.776│ │ │ ││ 02│Contribuții de asigurări de șomaj │ 426│ │ │ ││ 03│Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 4.535│ │ │ ││ 04│Contribuții de asigurări pentru accidente de │ 129│ │ │ ││ │muncă și boli profesionale │ │ │ │ ││ 06│Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 724│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 42.838│ 41.893│ 42.120│ 42.077││ 01 │Bunuri și servicii │ 27.365│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 733│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curățenie │ 131│ │ │ ││ 03│încălzit, iluminat și forța motrică │ 4.350│ │ │ ││ 04│Apă, canal și salubritate │ 495│ │ │ ││ 05│Carburanți și lubrifianți │ 530│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ 362│ │ │ ││ 08│Posta, telecomunicații, radio, tv, internet │ 2.095│ │ │ ││ 09│Materiale și prestări de servicii cu caracter │ 15.454│ │ │ ││ │funcțional │ │ │ │ ││ 30│Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ 3.215│ │ │ ││ │funcționare │ │ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 1.430│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 365│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 365│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 950│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detașări. transferări │ 860│ │ │ ││ 02│Deplasări în străinătate │ 90│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 62│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 132│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 38│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ 30│ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 12.466│ │ │ ││ 02│Protocol și reprezentare │ 10│ │ │ ││ 03│Prime de asigurare non-viață │ 65│ │ │ ││ 04│Chirii │ 6.400│ │ │ ││ 06│Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 3.910│ │ │ ││ 09│Executarea silita a creanțelor bugetare │ 58│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 2.023│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500│ 500│ 500│ 500││ 03 │Alte dobânzi │ 500│ │ │ ││ 02│Dobânda datorată trezoreriei statului │ 500│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 804│ 989│ 1.008│ 1.029││ 09 │Plăți către angajatori pentru formarea profesională │ 296│ │ │ ││ │a angajaților │ │ │ │ ││ 19 │Plați pentru stimularea creerii de locuri de muncă │ 508│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI │ 152.684│ 152.978│ 155.741│ 153.542││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 152.684│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituții publice │ 19.500│ │ │ ││ 17│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ 106.169│ │ │ ││ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ ││ 18│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ 1.107│ │ │ ││ │către bugetele locale pt. finanțarea programelor │ │ │ │ ││ │pentru ocuparea temporară a forței de muncă și │ │ │ │ ││ │subvenționarea locurilor de muncă │ │ │ │ ││ 19│Transferuri din bugetul asiguraților pentru șomaj │ 25.634│ │ │ ││ │către bugetul fondului național unic de asigurări │ │ │ │ ││ │sociale de sănătate │ │ │ │ ││ 20│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ 274│ │ │ ││ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ ││ │reprezentând asigurare pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │și boli profesionale pentru șomeri pc durata │ │ │ │ ││ │practicii profesionale │ │ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 124│ 200│ 200│ 201││ 01 │A. Transferuri interne │ 1│ │ │ ││ 08│Programe PHARE și alte programe cu finanțare │ 1│ │ │ ││ │nerambursabila │ │ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ 123│ │ │ ││ │organizații internaționale) │ │ │ │ ││ 01│Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 123│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALA │ 657.498│ 656.356│ 653.897│ 656.654││ 01 │Asigurări sociale │ 423.653│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 233.845│ │ │ ││ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 231.818│ │ │ ││ 02│Ajutoare sociale în natura │ 2.027│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ 152.175│ 152.175│ 152.175│ 152.175││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 152.175│ │ │ ││ 01│Finanțarea națională │ 22.826│ │ │ ││ 02│Finanțarea externa nerambursabila │ 129.349│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ 17 │Despăgubiri civile │ 1.000│ │ │ ││ 25 │Sume aferente plații creanțelor salariale │ 22.347│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.000│ 6.115│ 6.115│ 6.117││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.000│ 6.115│ 6.115│ 6.117││ 01 │Active fixe │ 2.437│ │ │ ││ 02│Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 1.019│ │ │ ││ 03│Mobilier, aparatura birotică și alte active │ 218│ │ │ ││ │corporale │ │ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 1.200│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 1.563│ │ │ ││6400 04 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 762.147│ 752.250│ 755.318│ 754.290││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 758.147│ 746.135│ 749.203│ 748.173││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 107.000│ 109.675│ 112.198│ 114.666││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 41.918│ 40.947│ 41.148│ 41.078││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500│ 500│ 500│ 500││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 296│ 297│ 297│ 298││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI │ 151.577│ 147.463│ 150.226│ 148.027││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 433.509│ 418.959│ 416.540│ 415.310││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 23.347│ 23.348│ 23.348│ 23.348││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.000│ 6.115│ 6.115│ 6.117││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.000│ 6.115│ 6.115│ 6.117││6404 │CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE │ 23.529│ 24.244│ 24.244│ 24.245││ │PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE │ │ │ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 23.529│ 24.244│ 24.244│ 24.245││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 982│ 1.010│ 1.010│ 1.010││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 800│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 800│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 182│ │ │ ││ 01│Contribuții de asigurări sociale de stat │ 127│ │ │ ││ 02│Contribuții de asigurări de șomaj │ 4│ │ │ ││ 03│Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 42│ │ │ ││ 04│Contribuții de asigurări pentru accidente de │ 2│ │ │ ││ │muncă și boli profesionale │ │ │ │ ││ 06│Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 7│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 200│ 886│ 886│ 887││ 01 │Bunuri și servicii │ 90│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 10│ │ │ ││ 04│Apă, canal și salubritate │ 80│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 110│ │ │ ││ 06│Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 110│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 22.347│ 22.348│ 22.348│ 22.348││ 25 │Sume aferente plății creanțelor salariale │ 22.347│ │ │ ││ 01 │Asigurări pentru plata creanțelor salariale │ 22.347│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli de gestionare ale fondului de garantare │ 1.182│ │ │ ││ │a creanțelor salariale │ │ │ │ ││ 01 │Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor │ 110│ │ │ ││ 02 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 1.072│ │ │ ││6504 │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 29.888│ 39.677│ 42.665│ 39.903││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 29.764│ 37.601│ 40.589│ 37.827││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 641│ 587│ 587│ 587││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 521│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 520│ │ │ ││ 13│Indemnizații de delegare │ 1│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 120│ │ │ ││ 01│Contribuții de asigurări sociale de stat │ 83│ │ │ ││ 02│Contribuții de asigurări de șomaj │ 3│ │ │ ││ 03│Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 28│ │ │ ││ 04│Contribuții de asigurări pentru accidente de │ 1│ │ │ ││ │muncă și boli profesionale │ │ │ │ ││ 06│Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 5│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 7.300│ 7.386│ 7.611│ 7.611││ 01 │Bunuri și servicii │ 6.455│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 23│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curățenie │ 10│ │ │ ││ 03│Încălzit, iluminat și forța motrică │ 850│ │ │ ││ 04│Apa, canal și salubritate │ 65│ │ │ ││ 05│Carburanți și lubrifianți │ 30│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ 12│ │ │ ││ 08│Poșta, telecomunicații, radio, tv, internet │ 95│ │ │ ││ 09│Materiale și prestări de servicii cu caracter │ 4.370│ │ │ ││ │funcțional │ │ │ │ ││ 30│Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ 1.000│ │ │ ││ │funcționare │ │ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 200│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 115│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 115│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 10│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detașări, transferări │ 10│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 12│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 5│ │ │ ││ 14 │Proiecția muncii │ 3│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 500│ │ │ ││ 04│Chirii │ 400│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 100│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 296│ 297│ 297│ 298││ 09 │Plăți către angajatori pentru formarea profesională │ 296│ │ │ ││ │a angajaților │ │ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI │ 19.500│ 22.000│ 24.763│ 22.000││ │ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 19.500│ │ │ ││ 01│Transferuri către instituții publice │ 19.500│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚA SOCIALĂ │ 2.027│ 2.385│ 2.385│ 2.385││ 02 │Ajutoare sociale │ 2.027│ │ │ ││ 02│Ajutoare sociale în natură │ 2.027│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ │ 4.946│ 4.946│ 4.946││ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ │ │ │ ││ │AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 124│ 2.076│ 2.076│ 2.076││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 124│ 2.076│ 2.076│ 2.076││ 01 │Active fixe │ 65│ │ │ ││ 02│Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 14│ │ │ ││ 03│Mobilier, aparatura birotică și alte active │ 51│ │ │ ││ │corporale │ │ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 59│ │ │ ││ 07 │Învățământ nedefinibil prin nivel │ 19.500│ │ │ ││ 01 │Centre de specializare, perfecționare, calificare și │ 19.500│ │ │ ││ │recalificare │ │ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul învățământului │ 10.388│ │ │ ││6804 │ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ │ 708.730│ 688.329│ 688.409│ 690.142││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 704.854│ 684.290│ 684.370│ 686.101││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 105.377│ 108.078│ 110.601│ 113.069││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 86.074│ │ │ ││ 01│Salarii de bază │ 82.261│ │ │ ││ 06│Alte sporuri │ 3│ │ │ ││ 12│Indemnizații plătite unor persoane din afara │ 2.100│ │ │ ││ │unității │ │ │ │ ││ 13│Indemnizații de delegare │ 210│ │ │ ││ 30│Alte drepturi salariale în bani │ 1.500│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli salariale în natură │ 15│ │ │ ││ 04│Locuința de serviciu folosită de salariat și familia │ 15│ │ │ ││ 03 │Contribuții │ 19.288│ │ │ ││ 01│Contribuții de asigurări sociale de stat │ 13.566│ │ │ ││ 02│Contribuții de asigurări de șomaj │ 419│ │ │ ││ 03│Contribuții de asigurări sociale de sănătate │ 4.465│ │ │ ││ 04│Contribuții de asigurări pentru accidente de │ 126│ │ │ ││ │muncă și boli profesionale │ │ │ │ ││ 06│Contribuții pentru concedii și indemnizații │ 712│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 34.418│ 32.675│ 32.651│ 32.580││ 01 │Bunuri și servicii │ 20.820│ │ │ ││ 01│Furnituri de birou │ 700│ │ │ ││ 02│Materiale pentru curățenie │ 121│ │ │ ││ 03│Încălzit, iluminat și forță motrică │ 3.500│ │ │ ││ 04│Apă, canal și salubritate │ 350│ │ │ ││ 05│Carburanți și lubrifianți │ 500│ │ │ ││ 06│Piese de schimb │ 350│ │ │ ││ 08│Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet │ 2.000│ │ │ ││ 09│Materiale și prestări de servicii cu caracter │ 11.084│ │ │ ││ │funcțional │ │ │ │ ││ 30│Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ 2.215│ │ │ ││ │funcționare │ │ │ │ ││ 02 │Reparații curente │ 1.230│ │ │ ││ 05 │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 250│ │ │ ││ 30│Alte obiecte de inventar │ 250│ │ │ ││ 06 │Deplasări, detașări, transferări │ 940│ │ │ ││ 01│Deplasări interne, detașări, transferări │ 850│ │ │ ││ 02│Deplasări în străinătate │ 90│ │ │ ││ 11 │Cărți, publicații și materiale documentare │ 50│ │ │ ││ 13 │Pregătire profesională │ 127│ │ │ ││ 14 │Protecția muncii │ 35│ │ │ ││ 25 │Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din │ 30│ │ │ ││ │acțiuni în reprezentarea intereselor statului, │ │ │ │ ││ │potrivit dispozițiilor legale │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 10.936│ │ │ ││ 02│Protocol și reprezentare │ 10│ │ │ ││ 03│Prime de asigurare non-viață │ 65│ │ │ ││ 04│Chirii │ 6.000│ │ │ ││ 06│Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor │ 3.800│ │ │ ││ 09│Executarea silita a creanțelor bugetare │ 58│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 1.003│ │ │ ││ 30 │TITLUL III DOBÂNZI │ 500│ 500│ 500│ 500││ 03 │Alte dobânzi │ 500│ │ │ ││ 02│Dobânda datorată trezoreriei statului │ 500│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ 132.077│ 125.463│ 125.463│ 126.027││ │PUBLICE │ │ │ │ ││ 01 │Transferuri curente │ 132.077│ │ │ ││ 17│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ 106.169│ │ │ ││ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ ││ 19│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ 25.634│ │ │ ││ │către bugetul fondului național unic de asigurări │ │ │ │ ││ │sociale de sănătate │ │ │ │ ││ 20│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ 274│ │ │ ││ │către bugetul asigurărilor sociale de stat │ │ │ │ ││ │reprezentând asigurare pentru accidente de muncă │ │ │ │ ││ │și boli profesionale pentru șomeri pe durata │ │ │ │ ││ │practicii profesionale │ │ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 431.482│ 416.574│ 414.155│ 412.925││ 01 │Asigurări sociale │ 423.653│ │ │ ││ 02 │Ajutoare sociale │ 7.829│ │ │ ││ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 7.829│ │ │ ││ 59 │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 1.000│ 1.000│ 1.000│ 1.000││ 17 │Despăgubiri civile │ 1.000│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.876│ 4.039│ 4.039│ 4.041││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 3.876│ 4.039│ 4.039│ 4.041││ 01 │Active fixe │ 2.372│ │ │ ││ 02│Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 1.005│ │ │ ││ 03│Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale │ 167│ │ │ ││ 30│Alte active fixe │ 1.200│ │ │ ││ 03 │Reparații capitale aferente activelor fixe │ 1.504│ │ │ ││ 07 │Asigurări pentru șomaj │ 555.730│ │ │ ││ 15 │Prevenirea excluderii sociale │ 7.829│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii │ │ │ │ ││ │sociale │ 7.829│ │ │ ││ 50 │Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței│ │ │ │ ││ │sociale │ 145.171│ │ │ ││ 02 │Cheltuieli cu transmiterea și plata drepturilor │ 3.800│ │ │ ││ 03 │Alte cheltuieli de administrare fond │ 141.371│ │ │ ││8000 04 │Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE │ 378.823│ 391.979│ 391.984│ 396.019││8004 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ 378.823│ 391.979│ 391.984│ 396.019││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 378.823│ 391.979│ 391.984│ 396.019││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 920│ 946│ 972│ 999││ 30 │Alte cheltuieli │ 920│ │ │ ││ 30│Alte cheltuieli cu bunuri și servicii │ 920│ │ │ ││ 40 │TITLUL IV SUBVENȚII │ 508│ 692│ 711│ 731││ 19 │Plăți pentru stimularea creerii de locuri de muncă │ 508│ │ │ ││ 51 │TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI│ │ │ │ ││ │PUBLICE │ 1.107│ 5.515│ 5.515│ 5.515││ 01 │Transferuri curente │ 1.107│ │ │ ││ 18│Transferuri din bugetul asigurărilor pentru șomaj │ │ │ │ ││ │către bugetele locale pt. finanțarea programelor │ │ │ │ ││ │pentru ocuparea temporară a forței de muncă și │ │ │ │ ││ │subvenționarea locurilor de muncă │ 1.107│ │ │ ││ 55 │TITLUL VII ALTE TRANSFERURI │ 124│ 200│ 200│ 201││ 01 │A. Transferuri interne │ 1│ │ │ ││ 08│Programe PHARE și alte programe cu finanțare │ │ │ │ ││ │nerambursabilă │ 1│ │ │ ││ 02 │B. Transferuri curente în străinătate (către │ │ │ │ ││ │organizații internaționale) │ 123│ │ │ ││ 01│Contribuții și cotizații la organisme internaționale │ 123│ │ │ ││ 57 │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 223.989│ 237.397│ 237.357│ 241.344││ 02 │Ajutoare sociale │ 223.989│ │ │ ││ 01│Ajutoare sociale în numerar │ 223.989│ │ │ ││ 58 │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE │ │ │ │ ││ │NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 │ 152.175│ 147.229│ 147.229│ 147.229││ 02 │Programe din Fondul Social European (FSE) │ 152.175│ │ │ ││ 01│Finanțarea națională │ 22.826│ │ │ ││ 02│Finanțarea externă nerambursabilă │ 129.349│ │ │ ││ 02 │Acțiuni generale de muncă │ 378.823│ │ │ ││ 04 │Masuri active pentru combaterea șomajului │ 2.027│ │ │ ││ 05 │Stimularea creerii de locuri de muncă │ 224.497│ │ │ ││ 30 │Alte acțiuni generale de muncă │ 152.299│ │ │ ││8904 01 │Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj │ 1.117.441│ 1.119.985│ 1.123.058│ 1.126.064││8904 02 │Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor │ │ │ │ ││ │salariale │ 23.529│ 24.244│ 24.244│ 24.245│└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘
   +  Anexa nr. 3/04
  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de
  cheltuieli, articole și alineate pe anii 2017-2020
  (sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
  *Font 7* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ 2017 │ 2018 │ 2018 │ 2019 ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ │ │ │ ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┴────┴────┴────┴───┴───┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ A │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├───────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│5008 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 357│ 196│ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 73│ 196│ │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 33│ 35│ │ ││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 33│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 31│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ 2│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 40│ 161│ │ ││ 01 │Bunuri și servicii │ 34│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ 34│ │ │ ││ │funcționare │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 6│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 6│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 284│ │ │ ││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 284│ │ │ ││ 01 │Active fixe │ 284│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 284│ │ │ ││8008 │ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ │ 357│ 196│ │ ││ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 73│ 196│ │ ││ 10 │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 33│ 35│ │ ││ 01 │Cheltuieli salariale în bani │ 33│ │ │ ││ 01 │Salarii de bază │ 31│ │ │ ││ 13 │Indemnizații de delegare │ 2│ │ │ ││ 20 │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 40│ 161│ │ ││ 01 │Bunuri și servicii │ 34│ │ │ ││ 30 │Alte bunuri și servicii pentru întreținere și │ 34│ │ │ ││ │funcționare │ │ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli │ 6│ │ │ ││ 04 │Chirii │ 6│ │ │ ││ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 284│ │ │ ││ 71 │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 284│ │ │ ││ 01 │Active fixe │ 284│ │ │ ││ 02 │Mașini, echipamente și mijloace de transport │ 284│ │ │ ││ 01 │Acțiuni generale economice și comerciale │ 357│ │ │ ││ 30 │Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice │ 357│ │ │ ││ │și comerciale │ │ │ │ │└───────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘
   +  Anexa nr. 4/04 MINISTRUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  PROGRAMUL DE INVESTIȚII PUBLICE
  *Font 7* -mii lei-─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări EstimăriII - Credite bugetare efectuate preliminate 2017 2018 2019 2020 aniiCAPITOL/GRUPA/SURSA până la 2016 ulteriori 31.12.2015───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────TOTAL GENERAL─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 31.398 1.297 4.929 5.235 6.645 6.645 6.647 II 31.398 1.297 4.929 5.235 6.645 6.645 6.6475004 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 31.114 1.297 4.929 4.951 6.645 6.645 6.647PENTRU ȘOMAJ II 31.114 1.297 4.929 4.951 6.645 6.645 6.647500451 TITLUL VI TRANSFERURI I 3.535 505 489 951 530 530 530ÎNTRE UNITĂȚI ALE II 3.535 505 489 951 530 530 530ADMINISTRAȚIEI PUBLICE50045101 Transferuri curente I 3.535 505 489 951 530 530 530 II 3.535 505 489 951 530 530 5305004510101 Transferuri către I 3.535 505 489 951 530 530 530instituții publice II 3.535 505 489 951 530 530 530500471 TITLUL XIII ACTIVE I 27.579 792 4.440 4.000 6.115 6.115 6.117NEFINANCIARE II 27.579 792 4.440 4.000 6.115 6.115 6.11750047101 Active fixe I 15.084 296 2.290 2.437 3.353 3.353 3.355 II 15.084 296 2.290 2.437 3.353 3.353 3.3555004710101 Construcții I 1.630 630 333 333 334 II 1.630 630 333 333 3345004710102 Mașini, echipamente I 6.838 66 1.493 1.019 1.420 1.420 1.420și mijloace de transport II 6.838 66 1.493 1.019 1.420 1.420 1.4205004710103 Mobilier, aparatură I 2.268 82 167 218 600 600 601birotică și alte active II 2.268 82 167 218 600 600 601corporale5004710130 Alte active fixe I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000 II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.00050047103 Reparații capitale I 12.495 496 2.150 1.563 2.762 2.762 2.762aferente activelor fixe II 12.495 496 2.150 1.563 2.762 2.762 2.7625008 FONDURI EXTERNE I 284 284NERAMBURSABILE II 284 284500871 TITLUL XIII ACTIVE I 284 284NEFINANCIARE II 284 284 II 284 28450087101 Active fixe I 284 284 II 284 2845008710102 Mașini, echipamente I 284 284și mijloace de transport II 284 284─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────C - Alte cheltuieli de investiții─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 31.398 1.297 4.929 5.235 6.645 6.645 6.647 II 31.398 1.297 4.929 5.235 6.645 6.645 6.6475004 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 31.114 1.297 4.929 4.951 6.645 6.645 6.647PENTRU ȘOMAJ II 31.114 1.297 4.929 4.951 6.645 6.645 6.647500451 TITLUL VI TRANSFERURI I 3.535 505 489 951 530 530 530ÎNTRE UNITĂȚI ALE II 3.535 505 489 951 530 530 530ADMINISTRAȚIEI PUBLICE50045101 Transferuri curente I 3.535 505 489 951 530 530 530 II 3.535 505 489 951 530 530 5305004510101 Transferuri către I 3.535 505 489 951 530 530 530instituții publice II 3.535 505 489 951 530 530 530500471 TITLUL XIII ACTIVE I 27.579 792 4.440 4.000 6.115 6.115 6.117NEFINANCIARE II 27.579 792 4.440 4.000 6.115 6.115 6.11750047101 Active fixe I 15.084 296 2.290 2.437 3.353 3.353 3.355 II 15.084 296 2.290 2.437 3.353 3.353 3.3555004710101 Construcții I 1.630 630 333 333 334 II 1.630 630 333 333 3345004710102 Mașini, echipamente I 6.838 66 1.493 1.019 1.420 1.420 1.420și mijloace de transport II 6.838 66 1.493 1.019 1.420 1.420 1.4205004710103 Mobilier, aparatură I 2.268 82 167 218 600 600 601birotică și alte active II 2.268 82 167 218 600 600 601corporale5004710130 Alte active fixe I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000 II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.00050047103 Reparații capitale I 12.495 496 2.150 1.563 2.762 2.762 2.762aferente activelor fixe II 12.495 496 2.150 1.563 2.762 2.762 2.7625008 FONDURI EXTERNE I 284 284NERAMBURSABILE II 284 284500871 TITLUL XIII ACTIVE I 284 284NEFINANCIARE II 284 28450087101 Active fixe I 284 284 II 284 2845008710102 Mașini, echipamente I 284 284și mijloace de transport II 284 284─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────a. Achiziții de imobile─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 1.630 630 333 333 334 II 1.630 630 333 333 3345004 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 1.630 630 333 333 334PENTRU ȘOMAJ II 1.630 630 333 333 334500471 TITLUL XIII ACTIVE I 1.630 630 333 333 334NEFINANCIARE II 1.630 630 333 333 33450047101 Active fixe I 1.630 630 333 333 334 II 1.630 630 333 333 3345004710101 Construcții I 1.630 630 333 333 334 II 1.630 630 333 333 334─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────b. Dotări independente─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 10.041 158 2.115 1.632 2.045 2.045 2.046 II 10.041 158 2.115 1.632 2.045 2.045 2.0465004 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 9.757 158 2.115 1.348 2.045 2.045 2.046PENTRU ȘOMAJ II 9.757 158 2.115 1.348 2.045 2.045 2.046500451 TITLUL VI TRANSFERURI I 651 10 455 111 25 25 25ÎNTRE UNITĂȚI ALE II 651 10 455 111 25 25 25ADMINISTRAȚIEI PUBLICE50045101 Transferuri curente I 651 10 455 111 25 25 25 II 651 10 455 111 25 25 255004510101 Transferuri către I 651 10 455 111 25 25 25instituții publice II 651 10 455 111 25 25 25500471 TITLUL XIII ACTIVE I 9.106 148 1.660 1.237 2.020 2.020 2.021NEFINANCIARE II 9.106 148 1.660 1.237 2.020 2.020 2.02150047101 Active fixe I 9.106 148 1.660 1.237 2.020 2.020 2.021 II 9.106 148 1.660 1.237 2.020 2.020 2.0215004710102 Mașini, echipamente I 6.838 66 1.493 1.019 1.420 1.420 1.420și mijloace de transport II 6.838 66 1.493 1.019 1.420 1.420 1.4205004710103 Mobilier, aparatură I 2.268 82 167 218 600 600 601birotică și alte active II 2.268 82 167 218 600 600 601corporale5008 FONDURI EXTERNE I 284 284NERAMBURSABILE II 284 284500871 TITLUL XIII ACTIVE I 284 284NEFINANCIARE II 284 28450087101 Active fixe I 284 284 II 284 2845008710102 Mașini, echipamente I 284 284și mijloace de transport II 284 284─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────e. Alte cheltuieli asimilate investițiilor─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 4.368 153 1.200 1.005 1.005 1.005 II 4.368 153 1.200 1.005 1.005 1.0055004 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 4.368 153 1.200 1.005 1.005 1.005PENTRU ȘOMAJ II 4.368 153 1.200 1.005 1.005 1.005500451 TITLUL VI TRANSFERURI I 20 5 5 5 5ÎNTRE UNITĂȚI ALE II 20 5 5 5 5ADMINISTRAȚIEI PUBLICE50045101 Transferuri curente I 20 5 5 5 5 II 20 5 5 5 55004510101 Transferuri către I 20 5 5 5 5instituții publice II 20 5 5 5 5500471 TITLUL XIII ACTIVE I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000NEFINANCIARE II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.00050047101 Active fixe I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000 II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.0005004710130 Alte active fixe I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000 II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar șide execuție privind reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de intervenții, cu excepția celor inclusela lit. d), așa cum sunt definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor,autorizațiilor și acordurilor prevăzute de lege─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────5000 TOTAL GENERAL I 15.359 986 2.184 2.403 3.262 3.262 3.262 II 15.359 986 2.184 2.403 3.262 3.262 3.2625004 BUGETUL ASIGURĂRILOR I 15.359 986 2.184 2.403 3.262 3.262 3.262PENTRU ȘOMAJ II 15.359 986 2.184 2.403 3.262 3.262 3.262500451 TITLUL VI TRANSFERURI I 2.864 490 34 840 500 500 500ÎNTRE UNITĂȚI ALE II 2.864 490 34 840 500 500 500ADMINISTRAȚIEI PUBLICE50045101 Transferuri curente I 2.864 490 34 840 500 500 500 II 2.864 490 34 840 500 500 5005004510101 Transferuri către I 2.864 490 34 840 500 500 500instituții publice II 2.864 490 34 840 500 500 500500471 TITLUL XIII ACTIVE I 12.495 496 2.150 1.563 2.762 2.762 2.762NEFINANCIARE II 12.495 496 2.150 1.563 2.762 2.762 2.76250047103 Reparații capitale I 12.495 496 2.150 1.563 2.762 2.762 2.762aferente activelor fixe II 12.495 496 2.150 1.563 2.762 2.762 2.762───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL CAPITOL 65 - ÎNVĂȚĂMÂNT─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6500 ÎNVĂȚĂMÂNT I 10.273 768 612 1.075 2.606 2.606 2.606 II 10.273 768 612 1.075 2.606 2.606 2.6066504 ÎNVĂȚĂMÂNT I 10.273 768 612 1.075 2.606 2.606 2.606 II 10.273 768 612 1.075 2.606 2.606 2.606 650451 TITLUL VI TRANSFERURI I 3.535 505 489 951 530 530 530 ÎNTRE UNITĂȚI ALE II 3.535 505 489 951 530 530 530 ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 65045101 Transferuri curente I 3.535 505 489 951 530 530 530 II 3.535 505 489 951 530 530 530 6504510101 Transferuri către I 3.535 505 489 951 530 530 530 instituții publice II 3.535 505 489 951 530 530 530 650471 TITLUL XIII ACTIVE I 6.738 263 123 124 2.076 2.076 2.076 NEFINANCIARE II 6.738 263 123 124 2.076 2.076 2.076 65047101 Active fixe I 4.385 62 79 65 1.393 1.393 1.393 II 4.385 62 79 65 1.393 1.393 1.393 6504710102 Mașini, echipamente I 3.987 25 69 14 1.293 1.293 1.293 și mijloace de transport II 3.987 25 69 14 1.293 1.293 1.293 6504710103 Mobilier, aparatură I 398 37 10 51 100 100 100 birotică și alte active II 398 37 10 51 100 100 100 corporale 65047103 Reparații capitale I 2.353 201 44 59 683 683 683 aferente activelor fixe II 2.353 201 44 59 683 683 683───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL CAPITOL 68 - ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA I 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041SOCIALĂ II 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.0416804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA I 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041SOCIALĂ II 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041 680471 TITLUL XIII ACTIVE I 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041 NEFINANCIARE II 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041 68047101 Active fixe I 10.699 234 2.211 2.372 1.960 1.960 1.962 II 10.699 234 2.211 2.372 1.960 1.960 1.962 6804710101 Construcții I 1.630 630 333 333 334 II 1.630 630 333 333 334 6804710102 Mașini, echipamente I 2.851 41 1.424 1.005 127 127 127 și mijloace de transport II 2.851 41 1.424 1.005 127 127 127 6804710103 Mobilier, aparatură I 1.870 45 157 167 500 500 501 birotică și alte active II 1.870 45 157 167 500 500 501 corporale 6804710130 Alte active fixe I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000 II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000 68047103 Reparații capitale I 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079 aferente activelor fixe II 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── TOTAL CAPITOL 80 - ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────8000 ACȚIUNI GENERALE I 284 284ECONOMICE II 284 284COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ8008 ACȚIUNI GENERALE I 284 284ECONOMICE II 284 284COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 800871 TITLUL XIII ACTIVE I 284 284 NEFINANCIARE II 284 284 80087101 Active fixe I 284 284 II 284 284 8008710102 Mașini, echipamente I 284 284 și mijloace de transport II 284 284───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── C - Alte cheltuieli de investiții─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────6500 ÎNVĂȚĂMÂNT I 10.273 768 612 1.075 2.606 2.606 2.606 II 10.273 768 612 1.075 2.606 2.606 2.6066504 ÎNVĂȚĂMÂNT I 10.273 768 612 1.075 2.606 2.606 2.606 II 10.273 768 612 1.075 2.606 2.606 2.606 650451 TITLUL VI TRANSFERURI I 3.535 505 489 951 530 530 530 ÎNTRE UNITĂȚI ALE II 3.535 505 489 951 530 530 530 ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 65045101 Transferuri curente I 3.535 505 489 951 530 530 530 II 3.535 505 489 951 530 530 530 6504510101 Transferuri către I 3.535 505 489 951 530 530 530 instituții publice II 3.535 505 489 951 530 530 530 650471 TITLUL XIII ACTIVE I 6.738 263 123 124 2.076 2.076 2.076 NEFINANCIARE II 6.738 263 123 124 2.076 2.076 2.076 65047101 Active fixe I 4.385 62 79 65 1.393 1.393 1.393 II 4.385 62 79 65 1.393 1.393 1.393 6504710102 Mașini, echipamente I 3.987 25 69 14 1.293 1.293 1.293 și mijloace de transport II 3.987 25 69 14 1.293 1.293 1.293 6504710103 Mobilier, aparatură I 398 37 10 51 100 100 100 birotică și alte active II 398 37 10 51 100 100 100 corporale 65047103 Reparații capitale I 2.353 201 44 59 683 683 683 aferente activelor fixe II 2.353 201 44 59 683 683 6836800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA I 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041SOCIALĂ II 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.0416804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚA I 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041SOCIALĂ II 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 680471 TITLUL XIII ACTIVE I 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041 NEFINANCIARE II 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041 68047101 Active fixe I 10.699 234 2.211 2.372 1.960 1.960 1.962 II 10.699 234 2.211 2.372 1.960 1.960 1.962 6804710101 Construcții I 1.630 630 333 333 334 II 1.630 630 333 333 334 6804710102 Mașini, echipamente și I 2.851 41 1.424 1.005 127 127 127 mijloace de transport II 2.851 41 1.424 1.005 127 127 127───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6804710103 Mobilier, aparatură birotică și I 1.870 45 157 167 500 500 501 alte active corporale II 1.870 45 157 167 500 500 501 6804710130 Alte active fixe I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000 II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000 68047103 Reparații capitale aferente I 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079 activelor fixe II 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079 8000 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, I 284 284 COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ II 284 284 8008 ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, I 284 284 COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ II 284 284 800871 TITLUL XIII ACTIVE I 284 284 NEFINANCIARE II 284 284 80087101 Active fixe I 284 284 II 284 284 8008710102 Mașini, echipamente și I 284 284 mijloace de transport II 284 284─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  +  Anexa 4/04/01  + 
  MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  COD OBIECTIV 1

  FIȘA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚII
  a.Achiziții de imobile
  *Font 7* Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de finanțare și I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări costuri de finanțare efectuate până preliminate 2017 2018 2019 2020 anii ulteriori la 31.12.2015 2016──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5000 TOTAL GENERAL I 1.630 630 333 333 334 II 1.630 630 333 333 334 6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 1.630 630 333 333 334 SOCIALĂ II 1.630 630 333 333 334 6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 1.630 630 333 333 334 SOCIALĂ II 1.630 630 333 333 334 680471 TITLUL XIII ACTIVE I 1.630 630 333 333 334 NEFINANCIARE II 1.630 630 333 333 334 68047101 Active fixe I 1.630 630 333 333 334 II 1.630 630 333 333 334 6804710101 Construcții I 1.630 630 333 333 334 II 1.630 630 333 333 334────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   + 
  MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  COD OBIECTIV 2
  FIȘA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚIIb. Dotări independente
  *Font 7* Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de finanțare și I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări costuri de finanțare efectuate până preliminate 2017 2018 2019 2020 anii ulteriori la 31.12.2015 2016──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5000 TOTAL GENERAL I 10.041 158 2.115 1.632 2.045 2.045 2.046 II 10.041 158 2.115 1.632 2.045 2.045 2.046 6500 ÎNVĂȚĂMÂNT I 5.036 72 534 176 1.418 1.418 1.418 II 5.036 72 534 176 1.418 1.418 1.418 6504 ÎNVĂȚĂMÂNT I 5.036 72 534 176 1.418 1.418 1.418 II 5.036 72 534 176 1.418 1.418 1.418 650451 TITLUL VI I 651 10 455 111 25 25 25 TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE II 651 10 455 111 25 25 25 ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 65045101 Transferuri curente I 651 10 455 111 25 25 25 II 651 10 455 111 25 25 25 6504510101 Transferuri către I 651 10 455 111 25 25 25 instituții publice II 651 10 455 111 25 25 25 650471 TITLUL XIII ACTIVE I 4.385 62 79 65 1.393 1.393 1.393 NEFINANCIARE II 4.385 62 79 65 1.393 1.393 1.393 65047101 Active fixe I 4.385 62 79 65 1.393 1.393 1.393 II 4.385 62 79 65 1.393 1.393 1.393 6504710102 Mașini, echipamente și I 3.987 25 69 14 1.293 1.293 1.293 mijloace de transport II 3.987 25 69 14 1.293 1.293 1.293 6504710103 Mobilier, aparatură birotică și I 398 37 10 51 100 100 100 alte active corporale II 398 37 10 51 100 100 100 6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 4.721 86 1.581 1.172 627 627 628 SOCIALĂ II 4.721 86 1.581 1.172 627 627 628 6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 4.721 86 1.581 1.172 627 627 628 SOCIALĂ II 4.721 86 1.581 1.172 627 627 628 680471 TITLUL XIII ACTIVE I 4.721 86 1.581 1.172 627 627 628 NEFINANCIARE II 4.721 86 1.581 1.172 627 627 628 68047101 Active fixe I 4.721 86 1.581 1.172 627 627 628 II 4.721 86 1.581 1.172 627 627 628──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6804710102 Mașini, echipamente și I 2.851 41 1.424 1.005 127 127 127 mijloace de transport II 2.851 41 1.424 1.005 127 127 127 6804710103 Mobilier, aparatură birotică I 1.870 45 157 167 500 500 501 și alte active corporale II 1.870 45 157 167 500 500 501 8000 ACȚIUNI GENERALE I 284 284 ECONOMICE, COMERCIALE ȘI II 284 284 DE MUNCĂ 8008 ACȚIUNI GENERALE I 284 284 ECONOMICE, COMERCIALE ȘI II 284 284 DE MUNCĂ 800871 TITLUL XIII ACTIVE I 284 284 NEFINANCIARE II 284 284 80087101 Active fixe I 284 284 II 284 284 8008710102 Mașini, echipamente și I 284 284 mijloace de transport II 284 284────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   + 
  MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  COD OBIECTIV 5

  FIȘA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚIIe. Alte cheltuieli asimilate investițiilor
  *Font 7* Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D. EȘALONAREA VALORII RĂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de finanțare și I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări costuri de finanțare efectuate până preliminate 2017 2018 2019 2020 anii ulteriori la 31.12.2015 2016──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5000 TOTAL GENERAL I 4.368 153 1.200 1.005 1.005 1.005 II 4.368 153 1.200 1.005 1.005 1.005 6500 ÎNVĂȚĂMÂNT I 20 5 5 5 5 II 20 5 5 5 5 6504 ÎNVĂȚĂMÂNT I 20 5 5 5 5 II 20 5 5 5 5 650451 TITLUL VI I 20 5 5 5 5 TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI II 20 5 5 5 5 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 65045101 Transferuri curente I 20 5 5 5 5 II 20 5 5 5 5 6504510101 Transferuri către I 20 5 5 5 5 instituții publice II 20 5 5 5 5 6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000 SOCIALĂ II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000 6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000 SOCIALĂ II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000 680471 TITLUL XIII ACTIVE I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000 NEFINANCIARE II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000 68047101 Active fixe I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000 II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000 6804710130 Alte active fixe I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000 II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   + 
  MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  COD OBIECTIV 1078

  FIȘA
  OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIȚIIf. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistență tehnică, pentru probe
  tehnologice și teste și predare la beneficiar și de execuție privind
  reparațiile capitale, precum și alte categorii de lucrări de
  intervenții, cu excepția celor incluse la lit. d), așa cum sunt
  definite de legislația în vigoare, inclusiv cheltuielile
  necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și
  acordurilor prevăzute de lege
  *Font 7* Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiții──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── D. EȘALONAREA VALORII RÂMASE DE FINANȚAT, SURSELE DE FINANȚARE ȘI COSTURILE DE FUNCȚIONARE ȘI DE ÎNTREȚINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INVESTIȚIEI I - Credite de angajament II - Credite bugetare - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Surse de finanțare și I/II TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări costuri de finanțare efectuate până preliminate 2017 2018 2019 2020 anii ulteriori la 31.12.2015 2016──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5000 TOTAL GENERAL I 15.359 986 2.184 2.403 3.262 3.262 3.262 II 15.359 986 2.184 2.403 3.262 3.262 3.262 6500 ÎNVĂȚĂMÂNT I 5.217 691 78 899 1.183 1.183 1.183 II 5.217 691 78 899 1.183 1.183 1.183 6504 ÎNVĂȚĂMÂNT I 5.217 691 78 899 1.183 1.183 1.183 II 5.217 691 78 899 1.183 1.183 1.183 650451 TITLUL VI I 2.864 490 34 840 500 500 500 TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI II 2.864 490 34 840 500 500 500 ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 65045101 Transferuri curente I 2.864 490 34 840 500 500 500 II 2.864 490 34 840 500 500 500 6504510101 Transferuri către instituții I 2.864 490 34 840 500 500 500 publice II 2.864 490 34 840 500 500 500 650471 TITLUL XIII ACTIVE I 2.353 201 44 59 683 683 683 NEFINANCIARE II 2.353 201 44 59 683 683 683 65047103 Reparații capitale aferente I 2.353 201 44 59 683 683 683 activelor fixe II 2.353 201 44 59 683 683 683 6800 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079 SOCIALĂ II 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079 6804 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ I 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079 SOCIALĂ II 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079 680471 TITLUL XIII ACTIVE I 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079 NEFINANCIARE II 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079 68047103 Reparații capitale aferente I 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079 activelor fixe II 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
   +  Anexa nr. 5/04 MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE
  SINTEZA
  sumelor alocate pentru instituții publice finanțate parțial
  din venituri proprii pe anii 2017-2020
  *Font 7* - mii lei -┌────┬────┬────┬────┬───┬───┬──────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┐│Ca- │Sub-│Pa- │Gru-│Ar-│A- │ │ │ │ │ ││pi- │ca- │ra- │pa/ │ti-│li-│ Denumire indicator │ Program │ Estimări │ Estimări │ Estimări ││tol │pi- │graf│Ti- │col│ne-│ │ 2017 │ 2018 │ 2019 │ 2020 ││ │tol │ │tlu │ │at │ │ │ │ │ │├────┼────┼────┼────┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│ │ │ A│ │ │ │ B │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼────┼────┼────┼───┼───┼──────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┤│0001│ 10│ │ │ │ │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │ 20.102│ 22.602│ 25.365│ 22.602││0002│ 10│ │ │ │ │I.VENITURI CURENTE │ 602│ 602│ 602│ 602││2900│ 10│ │ │ │ │C.VENITURI NEFISCALE │ 602│ 602│ 602│ 602││3300│ 10│ │ │ │ │C2.VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII │ 602│ 602│ 602│ 602││3310│ │ │ │ │ │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE │ 602│ 602│ 602│ 602││ │ │ │ │ │ │ACTIVITĂȚI │ │ │ │ ││ │ 50│ │ │ │ │Alte venituri din prestări servicii și alte │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │activități │ 602│ 602│ 602│ 602││4300│ 10│ │ │ │ │IV.SUBVENȚII │ 19.500│ 22.000│ 24.763│ 22.000││4310│ │ │ │ │ │SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII │ 19.500│ 22.000│ 24.763│ 22.000││ │ 09│ │ │ │ │Subvenții pentru instituții publice │ 19.500│ 22.000│ 24.763│ 22.000││5010│ │ │ │ │ │VENITURI PROPRII-TOTAL CHELTUIELI │ 20.102│ 22.602│ 25.365│ 22.601││ │ │ │ 01│ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 19.151│ 22.072│ 24.835│ 22.071││ │ │ │ 10│ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.552│ 5.650│ 6.250│ 6.250││ │ │ │ 20│ │ │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 11.518│ 14.422│ 16.385│ 13.621││ │ │ │ 56│ │ │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ 78│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ │ │ │ 57│ │ │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 600│ 600│ 800│ 800││ │ │ │ 58│ │ │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ 1.400│ 1.400│ 1.400│ 1.400││ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │FINANCIAR 2014-2020 │ │ │ │ ││ │ │ │ 59│ │ │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 3│ │ │ ││ │ │ │ 70│ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 951│ 530│ 530│ 530││ │ │ │ 71│ │ │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 951│ 530│ 530│ 530││6500│ 10│ │ │ │ │PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │ 20.102│ 22.602│ 25.365│ 22.601││ │ │ │ 01│ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 19.151│ 22.072│ 24.835│ 22.071││ │ │ │ 10│ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.552│ 5.650│ 6.250│ 6.250││ │ │ │ 20│ │ │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 11.518│ 14.422│ 16.385│ 13.621││ │ │ │ 56│ │ │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ 78│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ │ │ │ 57│ │ │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 600│ 600│ 800│ 800││ │ │ │ 58│ │ │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ 1.400│ 1.400│ 1.400│ 1.400││ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │2014- 2020 │ │ │ │ ││ │ │ │ 59│ │ │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 3│ │ │ ││ │ │ │ 70│ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 951│ 530│ 530│ 530││ │ │ │ 71│ │ │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 951│ 530│ 530│ 530││6510│ │ │ │ │ │ÎNVĂȚĂMÂNT │ 20.102│ 22.602│ 25.365│ 22.601││ │ │ │ 01│ │ │CHELTUIELI CURENTE │ 19.151│ 22.072│ 24.835│ 22.071││ │ │ │ 10│ │ │TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.552│ 5.650│ 6.250│ 6.250││ │ │ │ 20│ │ │TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII │ 11.518│ 14.422│ 16.385│ 13.621││ │ │ │ 56│ │ │TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI │ 78│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE │ │ │ │ ││ │ │ │ 57│ │ │TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ │ 600│ 600│ 800│ 800││ │ │ │ 58│ │ │TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN │ 1.400│ 1.400│ 1.400│ 1.400││ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │FINANCIAR 2014- 2020 │ │ │ │ ││ │ │ │ 59│ │ │TITLUL XI ALTE CHELTUIELI │ 3│ │ │ ││ │ │ │ 70│ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 951│ 530│ 530│ 530││ │ │ │ 71│ │ │TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE │ 951│ 530│ 530│ 530│└────┴────┴────┴────┴───┴───┴──────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┘ ----