REGLEMENTĂRI*) din 9 noiembrie 2007 privind organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 846 bis din 10 decembrie 2007  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 1.969 din 9 noiembrie 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 10 decembrie 2007.
   +  Capitolul 1 Sfera de aplicare1. Categoriile de persoane juridice fără scop patrimonial care pot organiza și conduce contabilitatea în partidă simplă, sunt următoarele:a) unitățile de cult;b) asociațiile de proprietari.2. Au obligația de a organiza și conduce contabilitatea în partidă simplă persoanele juridice fără scop patrimonial în al căror act normativ de înființare există prevederi exprese în acest sens.  +  Capitolul 2 Organizarea contabilității în partidă simplăA. Dispoziții generale1. Sistemul de contabilitate în partidă simplă, în sensul prezentelor reglementări, reprezintă ansamblul registrelor și documentelor contabile, legal reglementate, care servesc la înregistrarea în contabilitate, în mod obligatoriu cronologic și sistematic, a operațiunilor economice consemnate în documentele justificative.2. Nomenclatorul privind principalele registre și formulare, comune pe economie, privind activitatea financiară și contabilă, precum și modelele registrelor contabile, modelele formularelor contabile specifice și normele de întocmire și utilizare a acestora, privind organizarea și conducerea contabilității în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial, sunt prevăzute în anexa la prezentele reglementări.Persoanele juridice fără scop patrimonial pot utiliza toate formularele prevăzute în anexa la prezentele reglementări, sau numai o parte dintre acestea, în funcție de elementele specifice activității desfășurate.3. În funcție de necesități, persoanele juridice fără scop patrimonial pot utiliza și celelalte registre și formulare comune pe economie, privind activitatea financiară și contabilă, elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.4. Modelele formularelor, comune pe economie, pot fi adaptate în funcție de specificul și de necesitățile persoanelor juridice fără scop patrimonial, cu condiția respectării conținutului minimal de informații și a normelor metodologice de întocmire și utilizare a acestora.5. Persoanele juridice fără scop patrimonial vor folosi și alte formulare prevăzute în mod expres de acte normative care reglementează activități economice specifice.6. În condițiile utilizării sistemelor informatice financiar - contabile, este necesar să fie respectate criteriile minimale privind programele informatice utilizate în domeniul financiar - contabil, prevăzute de normele metodologice de întocmire și utilizare a registrelor și formularelor comune pe economie privind activitatea financiară și contabilă, elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.7. Persoanele juridice fără scop patrimonial care conduc contabilitatea în partidă simplă nu întocmesc situații financiare anuale.8. Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor efectuate, lunar se întocmește "Situația soldurilor elementelor de activ și de pasiv" (cod 14-6-30/d), pe baza datelor înscrise și totalizate în fișe și jurnale contabile.9. Prevederile capitolelor 1, 2 și 3 din Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, prevăzute în ordin la art. 1 alin. (1), precum și cele menționate la art. 1 alin. (3), din același ordin, se aplică în mod corespunzător, respectiv adaptate la cerințele sistemului de contabilitate în partidă simplă, și de către persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează și conduc contabilitatea în partidă simplă, potrivit prezentelor reglementări.10. Persoanele care au obligația gestionării patrimoniului persoanelor juridice fără scop patrimonial menționate la capitolul 1 răspund, potrivit legii, pentru pregătirea, însușirea și aplicarea corectă a acestor reglementări, precum și de transpunerea corectă a soldurilor în cazurile menționate la capitolul 2 litera B punctul 15.B. Norme generale privind documentele justificative și financiar - contabile1. Potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.2. În baza prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz.3. Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:– denumirea documentului;– denumirea și, după caz, sediul unității care întocmește documentul;– numărul documentului și data întocmirii acestuia;– codul de înregistrare fiscală (când este cazul);– menționarea părților care participă la efectuarea operațiunii economico-financiare (când este cazul);– conținutul operațiunii economico-financiare și, atunci când este necesar, temeiul legal al efectuării acesteia;– datele cantitative și valorice aferente operațiunii economico-financiare efectuate;– numele și prenumele, precum și semnăturile persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, după caz;– alte elemente menite să asigure consemnarea completă a operațiunilor efectuate.4. Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condițiile în care furnizează toate informațiile prevăzute de normele legale în vigoare.5. Inscrierea datelor în documente se face cu cerneală, cu pastă de pix, sau prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, după caz.6. În documentele justificative și în cele contabile nu sunt admise ștersături, modificări sau alte asemenea procedee, precum și lăsarea de spații libere între operațiunile înscrise în acestea sau file lipsă.Erorile se corectează prin tăierea cu o linie a textului sau a cifrei greșite, pentru ca acestea să poată fi citite, iar deasupra lor se scrie textul sau cifra corectă.Corectarea se face în toate exemplarele documentului justificativ și se confirmă prin semnătura persoanei care a întocmit/corectat documentul justificativ, menționându-se și data efectuării corecturii.În cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza cărora se primește, se eliberează sau se justifică numerarul, sau al altor documente pentru care normele de utilizare prevăd asemenea restricții, documentul întocmit greșit se anulează și rămâne în carnetul respectiv (nu se detașează), cu excepția ordinului de deplasare (delegație), pe baza căruia se primește sau se restituie diferența dintre cheltuielile efective de deplasare și avansul acordat.7. Pentru a putea fi înregistrate în contabilitate, operațiunile economico-financiare ale persoanelor juridice fără scop patrimonial trebuie să fie justificate cu documente originale, întocmite sau reconstituite potrivit prevederilor legale.8. În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente justificative și contabile, persoanele juridice fără scop patrimonial vor lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de maxim 30 de zile de la constatare, potrivit reglementărilor emise în acest scop.9. Arhivarea și păstrarea registrelor și a documentelor justificative și contabile, precum și reconstituirea documentelor justificative și contabile pierdute, sustrase sau distruse se efectuează în conformitate cu normele metodologice de intocmire și utilizare a registrelor și formularelor comune pe economie privind activitatea financiară și contabilă, elaborate și emise de Ministerul Economiei și Finanțelor.10. Contabilitatea operațiunilor de capital, a imobilizărilor, cu excepția imobilizărilor corporale de natura mijloacelor fixe, a terților și a trezoreriei se ține cu ajutorul Fișei pentru operațiuni diverse (cod 14-6-22/c).Contabilitatea imobilizărilor corporale de natura mijloacelor fixe se ține cu ajutorul Fișei mijlocului fix (cod 14-2-2).Contabilitatea stocurilor se ține cu ajutorul Fișei pentru valori materiale (cod 14-3-10/a).11. Contabilitatea cheltuielilor se ține pe feluri de cheltuieli, după natura lor, distinct pe feluri de activități, respectiv activități fără scop patrimonial, activități cu destinație specială potrivit legii și activități economice.Pentru fiecare fel de cheltuială se va întocmi o Fișă pentru operațiuni diverse (cod 14-6-22/b), în care se vor înregistra toate documentele în mod cronologic.12. Contabilitatea veniturilor se ține pe feluri de venituri, după natura lor, distinct pe feluri de activități, respectiv activități fără scop patrimonial, activități cu destinație specială potrivit legii și activități economice.Pentru fiecare fel de venit se va întocmi o Fișă pentru operațiuni diverse (cod 14-6-22/b), în care se vor înregistra toate documentele în mod cronologic.13. Clasificația veniturilor și cheltuielilor persoanelor juridice fără scop patrimonial este prevăzută în Reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cuprinse în anexa nr. 1 la ordin, și stă la baza elaborării bugetului propriu de venituri și cheltuieli.14. Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor, după natura lor, se poate dezvolta analitic, în continuare, în funcție de necesitățile impuse de anumite reglementări sau potrivit necesităților proprii ale persoanei juridice fără scop patrimonial.15. În condițiile în care se trece de la contabilitatea în partidă dublă la contabilitatea în partidă simplă, soldurile din balanța de verificare a anului precedent vor fi preluate ca solduri inițiale în fișele pentru operațiuni diverse pentru exercițiul curent.În condițiile în care se trece de la contabilitatea în partidă simplă la contabilitatea în partidă dublă, soldurile fișelor pentru operațiuni diverse de la data de 31 decembrie a exercițiului financiar încheiat vor reprezenta soldurile inițiale ale balanței de verificare pentru exercițiul curent.C. Registrele de contabilitate1. Contabilitatea în partidă simplă la persoanele juridice fără scop patrimonial se ține cu ajutorul următoarelor registre contabile obligatorii:– Registrul - jurnal (cod 14-1-1/A);– Registrul - inventar (cod 14-1-2).2. Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanță cu destinația acestora și se prezintă în mod ordonat și astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea și controlul operațiunilor contabile efectuate.3. Registrul-jurnal (cod 14-1-1/A) servește la înregistrarea operativă a tuturor operațiunilor desfășurate, pe baza documentelor justificative. Operațiunile înregistrate în Registrul-jurnal se totalizează atât lunar, cât și anual.4. Registrul-inventar (cod 14-1-2) servește la înregistrarea tuturor elementelor de activ și de pasiv, grupate în funcție de natura lor, inventariate potrivit normelor legale.Persoanele juridice fără scop patrimonial au obligația să efectueze inventarierea generală a elementelor de activ și de pasiv, în situațiile prevăzute de lege, cu respectarea reglementărilor contabile aplicabile și a normele emise în acest sens de Ministerul Economiei și Finanțelor.  +  Anexă──────la reglementările contabile───────────────────────────prevăzute în Anexa nr. 2 la ordin─────────────────────────────────NOMENCLATORULprivind principalele registre și formulare, comune pe economie, privind activitatea financiară și contabilă, utilizate de persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează și conduc contabilitatea în partidă simplă────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Denumirea formularului Codulcrt.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Registrul-jurnal 14-1-1/A 2. Registrul-inventar 14-1-2 3. Registrul numerelor de inventar 14-2-1 4. Fișa mijlocului fix 14-2-2 5. Bon de mișcare a mijloacelor fixe 14-2-3A     - Proces-verbal de scoatere din funcțiune a     mijloacelor fixe/de declasare a unor bunuri materiale 14-2-3/aA 6. Nota de recepție și constatare de diferențe 14-3-1A 7. Bon de predare, transfer, restituire 14-3-3A 8. Bon de consum 14-3-4A 9. Fișa de magazie 14-3-810. Fișa de evidență a materialelor de natura     obiectelor de inventar în folosință 14-3-911. Fișa pentru valori materiale 14-3-10/a12. Lista de inventariere 14-3-1213. Chitanța 14-4-114. Chitanța pentru operațiuni în valută 14-4-1/a15. Dispoziție de plată/încasare către casierie 14-4-416. Registru de casă 14-4-7A     - Registru de casă (în valută) 14-4-7/aA17. Borderou de achiziție 14-4-1318. Stat de salarii 14-5-1/a     - Lista de avans chenzinal 14-5-1/d19. Ordin de deplasare (delegație) 14-5-420. Decont de cheltuieli (pentru deplasări externe) 14-5-521. Jurnal privind operațiuni diverse 14-6-17/c22. Fișa pentru operațiuni diverse 14-6-22/b23. Fișa pentru operațiuni diverse 14-6-22/c24. Registrul pentru evidența fondului de rulment     (pentru asociațiile de proprietari) 14-6-25/a25. Registrul pentru evidența fondului de reparații     (pentru asociațiile de proprietari) 14-6-25/b26. Registrul pentru evidența sumelor speciale     (pentru asociațiile de proprietari) 14-6-25/c27. Registrul pentru evidența fondului de penalizări     (pentru asociațiile de proprietari) 14-6-25/d28. Lista de plată a cotelor de contribuție la     cheltuielile asociației de proprietari     (pentru asociațiile de proprietari) 14-6-2829. Situația soldurilor elementelor de activ și de pasiv 14-6-30/d30. Decizie de imputare 14-8-2     - Angajament de plată 14-8-2/a────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Modelele registrelor contabile, modelele formularelor contabile specifice, precum și normele de întocmire și utilizare a acestora sunt prezentate în continuare.REGISTRUL - JURNAL(cod 14-1-1/A)1. Servește ca document contabil obligatoriu de înregistrare cronologică și sistematică a modificării elementelor de activ și de pasiv ale unității.2. Se întocmește de către persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează și conduc contabilitatea în partidă simplă, într-un exemplar, după ce a fost numerotat, șnuruit, parafat și înregistrat în evidența unității.Numerotarea filelor registrelor se va face în ordine crescătoare, iar volumele se vor numerota în ordinea completării lor.Se întocmește zilnic sau lunar, după caz, prin înregistrarea cronologică, fără ștersături și spații libere, a documentelor în care se reflectă mișcarea elementelor de activ și de pasiv ale unității.În cazul în care unitatea folosește jurnale auxiliare, totalul lunar al fiecăruia se poate trece în registrul-jurnal.În condițiile conducerii contabilității cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, fiecare operațiune economico-financiară se va înregistra în mod cronologic, după data de întocmire sau de intrare a documentelor în unitate. În această situație, Registrul-jurnal se editează lunar, iar paginile vor fi numerotate pe masura editării lor. Registrul-jurnal va fi șnuruit, parafat și înregistrat în evidența unității în luna următoare celei în care numărul de file editate este 100, sau anual, dacă numărul filelor editate este sub 100, pentru un exercițiu financiar, cu respectarea prevederilor cap. 2, lit. C, pct. 3 din prezentele reglementări.În coloana 1 se înscrie numărul curent al operațiunilor inregistrate începând de la 1 ianuarie, sau de la începutul activității, până la 31 decembrie, sau încetarea activității.În coloana 2 se trece data (anul, luna, ziua) când se face înregistrarea.În coloana 3 se trece felul documentului (factura, chitanța, registrul de casă, extrasul de cont la bancă etc.), precum și numărul și data acestuia.În coloana 4 se trece felul operațiunii, dându-se explicațiile în legătură cu operațiunea respectivă și elemente de identificare a acesteia.În coloana 5 se trec sumele totale din documentul respectiv.În Registrul-jurnal se trec toate operațiunile economice privind modificarea elementelor de activ și de pasiv ale unității, indiferent dacă acestea au loc în numerar sau prin conturile deschise la bănci, neținându-se seama dacă a avut loc plata sau încasarea acestora.3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil, împreună cu documentele justificative care au stat la baza întocmirii lui........................... Nr. pagină ......(Unitatea)REGISTRUL-JURNAL
  Nr. crt. Data înreg. Documentul (felul, nr., data) Explicații   Suma  
  0 1 2 3 4
      Report:  
       
       
       
       
       
  De reportat: 
   Intocmit, Verificat, 14-1-1/AREGISTRUL-INVENTAR(cod 14-1-2)1. Servește ca document contabil obligatoriu de înregistrare a rezultatelor inventarierii elementelor de activ și de pasiv.2. Se întocmește de către persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează și conduc contabilitatea în partidă simplă, într-un exemplar, după ce a fost numerotat, șnuruit, parafat și înregistrat în evidența unității.Se întocmește la începutul activității, sfârșitul exercițiului financiar sau cu ocazia încetării activității, fără ștersături și spații libere, pe baza datelor cuprinse în listele de inventariere și procesele-verbale de inventariere, prin gruparea elementelor de activ și de pasiv.Registrul inventar se completează pe baza inventarierii faptice a elementelor de activ și de pasiv, grupate după natura lor.În coloana 1 se înscrie numărul curent al fiecărei operațiuni înregistrate în registru, cronologic, de la deschiderea acestuia până la epuizarea filelor sau încetarea activității.În coloana 2 vor fi recapitulate elementele de activ și de pasiv inventariate, detaliat după natura lor, valorile materiale putând fi defalcate pe gestiuni.În coloana 3 se înscrie valoarea contabilă a elementelor de activ și de pasiv inventariate.În coloana 4 se înscrie valoarea de inventar a elementelor de activ și de pasiv inventariate, stabilită de membrii comisiei de inventariere (pe baza listelor de inventariere și a proceselor-verbale de inventariere).În coloana 5 se trec diferențele din evaluare, de înregistrat, calculate ca diferența între valoarea contabilă și valoarea de inventar.În coloana 6 se menționează cauzele diferențelor (deprecieri, dezasortări etc.).3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil, împreună cu documentele justificative care stau la baza întocmirii lui........................... Nr. pagină ......(Unitatea)REGISTRUL - INVENTARla data de ..........
  ................................... Nr. pag ...... (Unitatea)   FIȘA PENTRU VALORI MATERIALE pentru ................................................. ...................................................  
  Cod .................... U/M ................. Preț unitar ................. Gestiunea ....................
    Data   Document Intrări Ieșiri Stoc
  Fel NumărCantitateValoareCantitateValoareCantitateValoare
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  Report:       
           
           
           
           
           
  De reportat:       
  Întocmit, Verificat, 14-1-2FIȘA PENTRU VALORI MATERIALE(cod 14-3-10/a)1. Servește la ținerea contabilității stocurilor (cantitativ și valoric), distinct pentru activitățile fără scop patrimonial și activitățile economice și, după caz, pe feluri sau grupe (categorii) de stocuri, grupate pe magazii (gestiuni).2. Se întocmește de către persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează și conduc contabilitatea în partidă simplă, într-un exemplar, separat pe fiecare fel de material, semifabricat, produs, marfă etc.Se completează la începutul anului pe baza stocurilor și a valorii acestora de la sfârșitul exercițiului financiar precedent, iar în cursul anului, pe baza documentelor de intrare și ieșire.La sfârșitul fiecărei luni, fișele pentru valori materiale se totalizează pe luna respectivă și cumulat de la începutul anului.3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.4. Se arhivează la compartimentul financiar- contabil.
  ................................... Nr. pag ...... (Unitatea)   FIȘA PENTRU VALORI MATERIALE pentru ................................................. ...................................................  
  Cod .................... U/M ................. Preț unitar ................. Gestiunea ....................
    Data   Document Intrări Ieșiri Stoc
  Fel NumărCantitateValoareCantitateValoareCantitateValoare
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  Report:       
           
           
           
           
           
  De reportat:       
  Întocmit, 14-3-10/aJURNAL PRIVIND OPERAȚIUNI DIVERSEpentru ................................(cod 14-6-17/c)1. Servește ca jurnal auxiliar pentru înregistrarea veniturilor, respectiv a cheltuielilor privind activitățile economice ale persoanelor juridice fără scop patrimonial care organizează și conduc contabilitatea în partidă simplă.2. Se întocmește lunar, într-un exemplar, pe baza Fișelor pentru operațiuni diverse (cod 14-6-22/b).Se întocmesc mai multe jurnale pentru cheltuieli și un jurnal pentru venituri, distinct pentru activitățile fără scop patrimonial și activitățile economice.În coloana 4 se trec, după caz, totalurile lunare din fișele de venituri și de cheltuieli privind activitățile economice.Pentru cheltuielile deductibile plafonat, înainte de înregistrarea totalului din fișa pentru operațiuni diverse, se va calcula cota care este deductibilă și numai aceasta se va înregistra în jurnalul privind operațiuni diverse pentru cheltuieli.Datele din jurnale stau la baza determinării veniturilor din activități economice, a totalului cheltuielilor deductibile fiscal și a rezultatului exercițiului financiar privind activitățile economice (profit/pierdere).3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.4. Se arhivează la compartimentul financiar- contabil.
  ..................................... Nr. pagină ..... (Unitatea)   JURNAL PRIVIND OPERAȚIUNI DIVERSE pentru .......................................... .................................................  
  Nr. crt. Data înregistrării Documentul (felul, numărul) Explicații   Suma  
  0 1 2 3 4
      Report:  
       
       
       
       
       
  De reportat: 
  Întocmit, 14-6-17/cFIȘA PENTRU OPERAȚIUNI DIVERSEpentru ..............................................(cod 14-6-22/b)1. Servește la ținerea contabilității veniturilor și cheltuielilor potrivit reglementărilor în vigoare, distinct pentru activitățile fără scop patrimonial și activitățile economice.2. Se întocmește într-un exemplar de către persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează și conduc contabilitatea în partidă simplă.Se completează cu veniturile și cheltuielile aferente exercițiului financiar în curs.La sfârșitul fiecărei luni, fișele pentru operațiuni diverse se totalizează pe luna respectivă și cumulat de la începutul anului.3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.
  ..................................... Nr. pagină ......... (Unitatea)   FIȘA PENTRU OPERAȚIUNI DIVERSE pentru .............................................. .....................................................  
  Nr. crt. Data documentului Documentul (felul, numărul) Explicații   Valoare  
  0 1 2 3 4
      Report:  
       
       
       
       
       
  De reportat: 
  Întocmit, 14-6-22/bFIȘA PENTRU OPERAȚIUNI DIVERSEpentru ..............................................(cod 14-6-22/c)1. Servește la ținerea contabilității operațiunilor de capital, a imobilizărilor, cu excepția imobilizărilor corporale de natura mijloacelor fixe, a terților și a trezoreriei potrivit reglementărilor în vigoare și, după caz, distinct pentru activități2. Se întocmește într-un exemplar de către persoanele juridice fără scop patrimonial care organizează și conduc contabilitatea în partidă simplă.Se completează la începutul anului, pe baza soldurilor de la sfârșitul exercițiului financiar precedent, iar în cursul anului, pe baza documentelor justificative referitoare la operațiunile intervenite.La sfârșitul fiecărei luni fișele pentru operațiuni diverse se totalizează pe luna respectivă și cumulat de la începutul anului.3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.4. Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.
  ..................................... Nr. pagină ...... (Unitatea)   FIȘA PENTRU OPERAȚIUNI DIVERSE pentru .......................................... .................................................  
  Nr. crt.  Data documentului  Documentul (felul, numărul)   Explicații   Valoare   Sold  
  Intrări Ieșiri
  0 1 2 3 4 5 6
      Report:    
         
         
         
         
  De reportat:   
  Întocmit, 14-6-22/cREGISTRUL PENTRU EVIDENȚA FONDULUI DE RULMENT(pentru asociațiile de proprietari - cod 14-6-25/a)1. Servește ca document pentru evidența fondului de rulment al asociației de proprietari constituit din contribuțiile proprietarilor conform criteriilor și condițiilor stabilite de adunarea generală a proprietarilor membri ai asociației de proprietari2. Se întocmește într-un exemplar de către administratorul asociației de proprietari, prin alocarea, pentru fiecare proprietar, a uneia sau mai multor pagini necesare completării pentru un an de zile.3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.4. Se arhivează la administrația asociației de proprietari.REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA FONDULUI DE REPARAȚII(pentru asociațiile de proprietari - cod 14-6-25/b)1. Servește ca document pentru evidența fondului de reparații al asociației de proprietari constituit din contributiile proprietarilor conform cotelor-părți indivize.2. Se întocmește într-un exemplar de către administratorul asociației de proprietari, prin alocarea, pentru fiecare proprietar, a uneia sau mai multor pagini necesare completării pentru un an de zile.3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.4. Se arhivează la administrația asociației de proprietari.REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA SUMELOR SPECIALE(pentru asociațiile de proprietari - cod 14-6-25/c)1. Servește ca document pentru evidența sumelor speciale ale asociației de proprietari constituite din sumele rezultate din activități economice (inchirieri spații comune, amplasare de reclame publicitare pe fatada, montaj antene pe terasa, utilizarea2. Se întocmește într-un exemplar de către administratorul asociației de proprietari, prin alocarea, pentru fiecare proprietar, a uneia sau mai multor pagini necesare completării pentru un an de zile.3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.4. Se arhivează la administrația asociației de proprietari.REGISTRUL PENTRU EVIDENȚA FONDULUI DE PENALIZĂRI(pentru asociațiile de proprietari - cod 14-6-25/d)1. Servește ca document pentru evidența fondului de penalizări al asociației de proprietari constituit din penalizarile aplicate proprietarilor restanțieri conform sistemului propriu al asociației de proprietari.2. Se întocmește într-un exemplar de către administratorul asociației de proprietari, prin alocarea, pentru fiecare proprietar, a uneia sau mai multor pagini necesare completarii pentru un an de zile.3. Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.4. Se arhivează la administrația asociației de proprietari.ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI ............ Nr. pagină ..... An ..........REGISTRULPENTRU EVIDENȚA FONDULUI DE RULMENT(pentru asociațiile de proprietari - cod 14-6-25/a)APARTAMENT/SPAȚIU NR. ............Suprafața utilă .................. m.p.Cota-parte indiviză .............. %
     Nr. crt.    OPERAȚIUNI     Sold     
    Suma
  Numărul și data documentului de stabilire/ încasare/restituire Explicații   Stabilită   Incasată    Restituită   
  0 1 2 3 4 5 6
        Report: 
         
         
         
         
         
       De reportat: 
  Întocmit, 14-6-25/aASOCIAȚIA DE PROPRIETARI ............. Nr. pagină ..... An ......REGISTRULPENTRU EVIDENȚA FONDULUI DE REPARAȚII(pentru asociațiile de proprietari - cod 14-6-25/b)APARTAMENT/SPAȚIU NR. ............Suprafața utilă .................. m.p.Cota-parte indiviză .............. %
     Nr. crt.    OPERAȚIUNI     Sold     
    Suma
  Numărul și data documentului de stabilire/ încasare/plată  Explicații   Stabilită   Incasată  Plătită pentru lucrări  
  0 1 2 3 4 5 6
        Report: 
         
         
         
         
         
       De reportat: 
  Întocmit, 14-6-25/bREGISTRULPENTRU EVIDENȚA SUMELOR SPECIALE(pentru asociațiile de proprietari - cod 14-6-25/c)APARTAMENT/SPAȚIU NR. ............Suprafața utilă .................. m.p.Cota-parte indiviză .............. %
     Nr. crt.   OPERAȚIUNI     Sold    
    Suma
  Numărul și data documentului de încasare/plată  Explicații  Incasată de asociație de la terți Platită pentru lucrări  
  0 1 2 3 4 5
       Report: 
        
        
        
        
        
       De reportat: 
  Întocmit, 14-6-25/cASOCIAȚIA DE PROPRIETARI ........... Nr. pagină ..... An ..........REGISTRUPENTRU EVIDENȚA FONDULUI DE PENALIZĂRI(pentru asociațiile de proprietari - cod 14-6-25/d)APARTAMENT/SPAȚIU NR. ............Procent penalizări ....... %/zi de întârziere
     Nr. crt.   OPERAȚIUNI     Sold    
    Suma
  Numărul și data documentului de aplicare/încasare Explicații Penalizare aplicată   Incasată   Restanță  
  0 1 2 3 4 5 6
        Report: 
         
         
         
         
         
       De reportat: 
  Întocmit, 14-6-25/dLISTA DE PLATĂA COTELOR DE CONTRIBUȚIE LA CHELTUIELILE ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI(pentru asociațiile de proprietari - cod 14-6-28)1. Servește pentru determinarea cheltuielilor comune din fiecare lună și repartizarea lor pe proprietarii din asociație în vederea încasării și reîntregirii fondurilor asociației de proprietari.2. Se întocmește în două exemplare de către administratorul asociației de proprietari.3. Circulă:– prin afișare la avizier (exemplarul 1);– la administrația asociației de proprietari (exemplarul 2).4. Se arhivează la administrația asociației de proprietari (exemplarul 2).ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BLOC .........DATA AFIȘĂRII: ................DATA SCADENȚĂ: ..............DATA SCADENȚĂ (fără FOND DE RULMENT): ..............PERIOADA DE AFIȘARE: ..............LISTA DE PLATĂA COTELOR DE CONTRIBUȚIE LA CHELTUIELILEASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI BLOC ............. SCARĂ ....Lună ................. Anul .........*Font 7*
   Nr. apar-ta- ment/spa- țiu     Nr. per-soa-ne car-te im- bil    Nr. cu- rent per- soane      Supra-față utilă [m.p.]       Chel-tu- ieli pe numărde per- soane   Chel-tu- ieli pe con- su- muri indi-vidu-ale  Cheltuieli pentru încălzireaapartamen- tului/ spațiului      Chel- tuielipe cota- parte indi- viză     Chel-tu- ieli pe bene-fici-ari      Sume achi-tate în a- vans     Aju- toarebă- ne- ști        Pena- lizări__%/zi        TOTAL DE PLATĂ[lei]        Fondde rul-ment      RESTANȚE
  Cotade con-tri-bu- ție     Fondde rul-ment     Pena-li- zări      Totalres- tanțe      
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
  TOTAL                 
                  ┌───────────────────────────┬─────┬─────────────────┬──────────┐ ┌─────────────────────────────┬─────┬────────┐                │ CHELTUIELI PE NUMĂR DE │ │ │ │ │ CHELTUIELI PE COTA-PARTE │ │ │                │ PERSOANE, CONSUMURI │ │ LEI/PERSOANĂ │ │ │ INDIVIZĂ, DE ALTĂ NATURĂ, │ │ │                │ INDIVIDUALE ȘI PE │ │ │ │ │ACHITATE ÎN AVANS, PENALIZĂRI│ │ │                │ BENEFICIARI │ LEI ├────────┬────────┤ LEI/M.C. │ │ ȘI AJUTOARE BĂNEȘTI │ LEI │LEI/M.P.│                │ │ │ FĂRĂ │ CU │ │ │ │ │ │                │ BAZA DE CALCUL │ │CONTOARE│CONTOARE│ │ │ BAZA DE CALCUL │ │ │                │ CHELTUIALĂ/FACTURĂ/LUNĂ │ │ │ │ │ │ CHELTUIALĂ/FACTURĂ/LUNĂ │ │ │                ├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┼────────┤ INTOCMIT ├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┼────────┤ ADMINISTRATOR, │APĂ RECE/........./....... │ │ │ │ │ │INCĂLZIRE │ │ │                │ │ │ │ │ │ │APARTAMENTE/SPAȚII/..../.....│ │ │                ├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┼────────┤                │APĂ CALDĂ/......../........│ │ │ │ │ │INTREȚINERE │ │ │                │ │ │ │ │ │ │ASCENSOR/INTERFON/....../....│ │ │                ├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┼────────┤                │GAZE NATURALE/..../..... │ │ │ │ │ │FOND REPARAȚII/REPARAȚII │ │ │                ├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┼────────┤ CENZOR, │EVACUARE GUNOI │ │ │ │ │ │CHELTUIELI ADMINISTRATIVE, │ │ │                │MENAJER/...../............ │ │ │ │ │ │INCLUSIV SALARII, │ │ │                │ │ │ │ │ │ │REMUNERAȚII, INDEMNIZAȚII, │ │ │                │ │ │ │ │ │ │CONTRACTE/...../......... │ │ │                ├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┼────────┤                │ENERGIA ELECTRICĂ SPAȚII ȘI│ │ │ │ │ │PIERDERI/CONSUMURI SPAȚII │ │ │                │INSTALAȚII COMUNE/.../.... │ │ │ │ │ │COMUNE (APĂ, INCĂLZIRE ETC.) │ │ │                ├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┼────────┤                │SALARII/REMUNERAȚII │ │ │ │ │ │SUME ACHITATE ÎN AVANS │ │ │                │INGRIJITOR/...../..........│ │ │ │ │ │ │ │ │                ├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┤ │ PREȘEDINTE, │ │ │ │ │ │ │PENALIZĂRI │ │ │                ├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┤ │                │CHELTUIELI PE BENEFICIARI │ │ │ │ │ │AJUTOARE BĂNEȘTI │ │ │                ├───────────────────────────┼─────┼────────┼────────┼──────────┤ ├─────────────────────────────┼─────┼────────┤                │ TOTAL 1:│ │ │ │ │ │ TOTAL 2:│ │ │                └───────────────────────────┴─────┴────────┴────────┴──────────┘ └─────────────────────────────┴─────┴────────┘    L.S.                                                                   TOTAL ASOCIAȚIE (1+2): ____________ LEI
  SITUAȚIA SOLDURILOR ELEMENTELOR DE ACTIV ȘI DE PASIV*)(cod 14-6-30/d)Partea I Partea a II-a
  Nr. crt. Elemente de activ  Valori(lei) Nr. crt. Elemente de pasiv  Valori(lei)
  1. Sold în casă   1. Sold fond de rulment  
  2. Sold conturi la bănci   2. Sold fond de reparații  
  3.   Sume neachitate de proprietarii din asociație pentru lista de plată curentă     3.   Sold fond sume speciale      
  4.    Restanțe existente la data întocmirii acestei situații        4.    Soldul altor fonduri legal stabilite (de penalizări, de cheltuieli administrative, de recuperări debite etc.)     
  5.   Debitori, alții decât membrii asociației      5.   Furnizori pentru facturi neachitate (utilități, servicii, livrări, prestații, lucrări etc.)   
  6.      Actele de plată pe luna în curs, nerepartizate proprietarilor (facturide apă, gaze, energie electrică sau termică, de reparații neprevăzute, state de salarii, indemnizații, premii, etc.)        6.      Creditori diverși            
  7.     Acte de plăți pentru cheltuielile aferente fondurilor de reparații, speciale, de penalizări care nu au fost încă scăzute din fondurile respective                     
    TOTAL PARTEA I    TOTAL PARTEA a II-a  
  Notă: *) Modelul se referă la asociațiile de proprietari.Celelalte persoane juridice fără scop patrimonial vor efectua adaptările corespunzătoare în funcție de specificul activității.Corelație: total partea I = total partea a II-a.Corelație: total partea I = total partea a II-a.__________