ORDIN nr. 206 din 6 martie 1976privind aprobarea "Normativului de timp nominal (zile lucrătoare /an şi ore/zi) pentru încărcarea maşinilor, instalaţiilor şi secţiilor de producţie, în vederea proiectării noilor capacităţi de producţie şi folosirii eficiente a celor existente"*)
EMITENT
  • COMITETUL DE STAT AL PLANIFICARII Nr. 232/1975
  • MINISTERUL APROVIZIONARII TEHNICO-MATERIALE ŞI
  • CONTROLULUI GOSPODARIRILOR FONDURILOR FIXE Nr. 206/1976
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 20 din 6 martie 1976    Avînd în vedere sarcinile prevăzute în Programul pentru perfecţionare şi extindere sistemul de norme şi normative care să fie pus la baza elaborari de plan şi de buget, alocării resurselor şi utilizării judicioase a fondurilor materiale, valutare şi financiare, aprobat de Biroul Executiv al Consiliului de Miniştri în şedinţa din luna martie 1975.în conformitate cu prevederile Decretului nr. 738/1969, republicat, cu privire la organizarea şi funcţionarea Comitetului de Stat al Planificarii, Decretului nr. 303/1971, republicat privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Aprovizionarii Tehnic-Materiale şi Gospodariri Fondurilor Fixe şi Decretul nr. 44/1973, cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General de Stat pentru Directivarea şi Control în Proiectarea şi Executarea Construcţiilor,se emite următorul ordin:1. Se aprobă "Normativul de timp nominal (zile lucrătoare/an şi ore/zi) pentru încărcarea maşinilor, instalaţiilor şi secţiilor de producţie, în vederea proiectării noilor capacităţi de producţie şi folosirii eficiente celor existente", care intră în vigoarea începînd cu data de 1 ianuarie 1976.2. La avizarea şi expertizarea documentaţiilor de investiţii se va avea în vedere respectarea întocmai a prevederilor acestui normativ. Pentru obiectivele noi ale căror studii tehnico-economice se găsesc într-un stadiu avansat de avizare sau aprobare, institutele de proiectare vor prevedea - în vederea avizării, respectiv aprobării măsurilor necesare - pentru încadrarea în normativ a documentaţiilor tehnico-economice.Preşedintele Comitetului deStat al PlanificariiMIHAI MARINESCUMinisterul aprovizionariitehnico-materialeşi controlului gospodaririlorfondurilor fixe,MAXIM BERGHIANU  +  NORMATIV DE TIMP NOMINAL(zile lucrătoare /an şi ore /zi) pentru încărcarea maşinilor, instalaţiilor şi secţiilor de producţie, în vederea proiectării noilor capacităţi de producţie şi folosirii eficiente a celor existente1. Normativul de timp nominal este destinat:1.1. institutelor de proiectare, în vederea dimensionarii dotariilor tehnice-maşini, utilaje, instalaţii etc. suprafeţelor de producţie, necesarului de muncitori şi personal T.E.S.A. etc. pentru noile obiective de investiţii cuprinse în planurile naţionale unice de dezvoltare economico-socială, anuale şi cincinale, precum şi pentru reutilarea, modernizarea sau completarea capacităţilor existente, chiar dacă nu se prevede realizarea de noi suprafeţe de producţie construite;1.2. centralelor industriale şi întreprinderilor din industria republicană, locală şi cooperatia mestesugareasca, în vederea evaluării anuale a potenţialului tehnico-productiv şi stabilirii măsurilor corespunzătoare, în scopul utilizării eficiente a capacităţii de producţie existente;1.3. ministerelor celorlalte organe economice centrale, pentru adoptarea de măsuri privind creşterea gradului de încărcare şi utilizare extensiva a capacităţii maşinilor, utilajelor, instalaţiilor, suprafeţelor de producţie etc. în raport cu rezervele potenţiale existente.2. Sfera de cuprindere a normativului de timp nominal pentru proiectarea, determinarea şi utilizarea eficienta pentru proiectarea determinarea şi utilizarea eficienta a capacităţilor de producţie o constituie verigile de producţie conducatoare, de baza din procesul de fabricaţie (ex.: secţiile sectoarele, instalaţiile, liniile tehnologice etc.)2.1. Normele de timp nominal corespunzătoare sferei de cuprindere de mai sus sînt precizate în tabelul anexa care face parte integrantă din prezentul normativ.2.1.1. În strânsă corelatie cu normele înscrise în tabelul anexa, ministerele şi celelalte organe economice şi centrale vor stabili şi aproba prin ordin al conducătorului instituţiei respective, norme de timp nominal şi pentru restul verigilor de producţie (neconducatoare), ţinînd seama de caracteristicile tehnico-productive ale acestora şi de necesitatea utilizării lor maxime - intensiv şi extensiv.2.1.2. Pentru secţiile, sectoarele, liniile de fabricaţie etc., cu caracter de unicat, la care nu se pot aplica normele stabilite prin acest;normativ, ministerele, celelalte organe executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor elabora şi prezenta spre aprobare Comitetului de Stat al Planificarii, Ministerului Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlul Gospodăririi Fondurilor Fixe şi Inspectoratului General de Stat pentru Directive şi Control în Proiectarea şi Executarea Construcţiilor propuneri corespunzătoare de norme de timp nominal.2.1.3. Pentru alte secţii, instalaţii, linii tehnologice etc.cu profile specifice care nu se integreaza în prezentele norme, Comitetul de Stat al Planificarii Ministerelor Aprovizionarii Tehnico-Materiale şi Controlului Gospodariri Fondurilor Fixe şi Inspectoratul General de Stat pentru Directivare şi Control în Proiectarea şi Executarea Construcţiilor vor putea aproba pe baza fundamentarilor prezentate de ministere, alte organe economice centrale şi comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti - norme de timp nominal adaptate utilizarilor respective sau modificarea celor existente.2.1.4. Solicitarile pentru aprobări sau modificări de norme, în concordanta cu cele arătate mai sus, vor fi însoţite de documentaţii din care să rezulte necesitatea introducerii normelor respective şi destinaţia acestora, iar aprobările vor fi transmise în termen de 45 de zile de la solicitare.3. Normativul de timp nominal se defineste prin numărul zilelor de lucru dintr-un an şi numărul orelor de lucru dintr-o zi, exclusiv opririle generale pentru reviziile anuale precizate prin normativele în vigoare, precum şi cele cu caracter tehnologic.4.1. În funcţie de caracterul de continuitate procesului de fabricaţie, normele de timp nominal (Ntn) se stabilesc astfel:4.1.1. - pentru procesele de producţie cu activitate neîntreruptă în tot cursul anului:    Ntn= C X h    în care:    C = numărul zilelor dintr-un an (365 de zile, respectiv, 366 de zile în anii bisecti);    h = timpul de lucru pe zi (24 de ore)    4.1.2. - pentru procesele de producţie cu activitate întreruptă în zilele de duminici şi sarbatori legale care nu se suprapun duminicilor:    Ntn= [C -(D +S)] X h    în care:    D = numărul zilelor de duminici dintr-un an;    S = numărul zilelor de sarbatori legale dintr-un an, exclusiv cele care se suprapun duminicilor;    h = timpul de lucru pe zi(16 sau 24 de ore)    4.1.3. - pentru procese de producţie din întreprinderi cu activitate sezoniera:    Ntn = T camp. x h    în care:    Tcamp = durata calendaristică a unei campanii, în zile;    h = timpul de lucru pe zi (24 ore)    4.1.3.1. Normele de timp (Ntn) se vor stabili prin determinarea duratei medii progresive a unei campanii, pe baza realizarilor obţinute în ultimii 5 ani, folosind în acest scop formula:                          5xZmax+Suma(Zi)         Ntn = 1/2 x [ --------------- ]                               i-1    în care:    Zi = durata totală a campaniei din anul i (i=1+5), în zile, a celor 5           campanii;    Z max = durata maxima a unei campanii - în zile - din cele 5 avute în vedere.    Exemplu de calcul:    Durata campaniei în anul 1970 = 206 de zile                             1971 = 193 de zile                             1972 = 203 de zile                             1973 = 210 de zile (Z max)                             1974 = 208 de zile                        Total (z) = 1.020 de zile                          1    5x210 + 1020                   Ntn= - x -------------- = 207 zile/an.                          2           5NOTĂ:Pentru cazurile în care prelungirea campaniei nu contribuie la mărirea eficientei economice a instalaţiilor respective (ex.: pentru fabricarea zahărului de sfecla, centralele termice cu cazane de apa fierbinte şi cu funcţionare sezoniera etc.), sau specificul subramurii determina variatii sezoniere ale producţiei care sînt de natura a influenţa norma de timp nominal prevăzută în prezentul normativ (ex.: instalaţiile pentru fabricarea laptelui praf, instalaţiile pentru fabricarea băuturilor răcoritoare etc.), aceasta se va aproba, de la caz la caz, conform pct.2.1.3. de mai sus.4.2. Pentru cazurile cînd Normativul de timp nominal indica regimul de lucru de 24 de ore/zi, iar prevederile Codului muncii (art. 114) stipulează durata schimbului de noapte la 7 ore, regimul de lucru va fi de 23 de ore/zi. Fac excepţie cazurile cînd unităţile - respectiv utilajele - au regim uzual de 24 de ore/zi sau dispun de aprobarea legală de a se lucra în 3 schimburi a 8 ore pe zi.De asemenea, vor fi avute în vedere şi celelalte prevederi legale privind regimul de lucru, ca de exemplu:- cele referitoare la exploatările carbonifere din Valea Jiului, aplatizarea curbei de sarcina în livrarea energiei electrice la morile de ciment etc.5. La stabilirea necesarului de maşini, utilaje, instalaţii etc. pentru obiectivele noi de investiţii, dezvoltarea, completarea sau modernizarea capacităţilor de producţie se va tine seama - pe lîngă normele de timp nominal precizate în anexa - de fondul de timp destinat opririlor generale pentru reviziile anuale - conform prevederilor din normativele în vigoare -, precum şi de opririle cu caracter tehnologic prevăzute în documentaţiile tehnice de exploatare a utilajelor, instalaţiilor etc.6. Documentaţiile tehnico-economice ale investitilor ce se prezintă spre avizare consiliilor şi comisiilor tehnico-economice vor fi însoţite de elemente justificative din care să rezulte încadrarea soluţiilor adoptate în prevederile prezentului normativ.  +  AnexăNORMA 31/12/1975