ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 71 din 5 octombrie 2017pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 10 octombrie 2017  Având în vedere necesitatea eliminării riscurilor la adresa sănătății animalelor și a siguranței alimentelor, în considerarea măsurilor care trebuie luate în scopul prevenirii și combaterii pestei porcine africane, precum și a celorlalte boli infecto contagioase de mare difuzibilitate ale animalelor, precum și evitării pierderilor economice care pot fi determinate de apariția acestor boli,luând în considerare faptul că organizarea posturilor de inspecție la frontieră în cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene este imperios necesară în vederea asigurării unei reacții prompte, în situații cu risc epidemiologic ridicat,având în vedere că modificările preconizate prin prezenta ordonanță de urgență au în vedere și necesitatea asigurării unei implementări imediate a recomandărilor Comisiei Europene pentru eficientizarea controalelor efectuate cu privire la produsele de origine animală importate, pentru eficientizarea activității de preluare, transport și distrugere, în condițiile legii, a produselor de origine animală și nonanimală,întrucât aceste elemente anterior menționate vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) posturile de inspecție la frontieră și circumscripțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale, fără personalitate juridică, organizate în structura direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București.2. La articolul 5, litera e) se abrogă. 3. La articolul 6^3, după litera m) se introduc două noi litere, literele n) și o), cu următorul cuprins: n) identifică necesitățile de cercetare pentru soluționarea unor aspecte tehnice privind domeniile de competență ale serviciilor publice sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor;o) finanțează, coordonează, monitorizează și controlează activitatea de cercetare-dezvoltare efectuată de către unitățile din subordine, cu respectarea prevederilor legale din domeniul cercetării și al proprietății intelectuale, în scopul creșterii nivelului de protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și bunăstării animalelor, a siguranței alimentelor, a sănătății plantelor și a protecției mediului.4. La articolul 6^6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6^6(1) Autoritatea este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat, medic veterinar, și de 3 vicepreședinți cu rang de subsecretar de stat, numiți prin decizie a prim-ministrului, pentru o perioadă de 5 ani.5. La articolul 10, litera g) se modifică și va avea următorul cuprins: g) elaborează, negociază și semnează documente tehnice bilaterale în domeniul sanitar-veterinar și al siguranței alimentelor încheiate la nivel departamental, tratate internaționale sau alte documente care cad sub incidența Legii nr. 590/2003 privind tratatele, în domeniile de competență ale Autorității;6. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 49(1) Activitatea de inspecție și control sanitar-veterinar de frontieră se face de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, prin posturile de inspecție la frontieră; veniturile proprii ale direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene se constituie și din tarifele privind inspecția și controlul sanitar-veterinar pe care exportatorii, importatorii sau, după caz, persoana responsabilă, conform convenției încheiate, pentru activitățile de tranzit, import și export cu animale vii, material germinativ de origine animală, produse și subproduse supuse supravegherii și controlului sanitar-veterinar, au obligația să le achite.(2) Nivelul tarifelor prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al președintelui Autorității.7. La anexa nr. 1, definiția autorității locale sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor se modifică și va avea următorul cuprins: – autoritate locală sanitar-veterinară și pentru siguranța alimentelor - autoritatea de la nivelul circumscripțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale, subordonată tehnic și administrativ autorității județene sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, respectiv a municipiului București, care are responsabilitatea realizării, gestionării și notificării activităților sanitar-veterinare publice; este reprezentată de medicul veterinar oficial;8. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecție la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul și tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și condițiile de aprobare a posturilor de inspecție la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din țări terțe și pentru controalele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor ale produselor alimentare și hranei pentru animale provenite din țări terțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 524/2003, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Serviciile sanitar-veterinare de control de la punctele de trecere a frontierei se organizează și funcționează în cadrul PIF, în structura direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene.2. Articolul 13 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13Imobilele necesare funcționării PIF sunt, în condițiile legii, în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, prin direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, cu excepția celor prevăzute la art. 12 alin. (2).  +  Articolul III(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor propune Guvernului spre adoptare proiectul hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea acesteia și a unităților din subordinea sa, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(2) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene care preiau posturile de inspecție la frontieră și activitatea acestora, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, preiau și personalul aferent acestora în condițiile legii.(3) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene prevăzute la alin. (2) preiau de la Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, pe bază de protocol de predare-preluare, bunurile mobile și imobile ale posturilor de inspecție la frontieră stabilite pe baza situațiilor financiare anuale întocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).(4) Încadrarea personalului preluat potrivit prevederilor alin. (2) se realizează cu respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil acestei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).(5) Personalul preluat potrivit prevederilor alin. (2) beneficiază de drepturile salariale acordate, potrivit legii, personalului din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene.(6) Circumscripțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor și circumscripțiile sanitar-veterinare zonale din cadrul direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București se desființează ca urmare a comasării prin fuziune a acestora și a constituirii circumscripțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale, prin preluarea atribuțiilor, a posturilor și a personalului aferent.  +  Articolul IVDe la data încheierii protocolului de predare-preluare prevăzut la art. III alin. (3) finanțarea cheltuielilor necesare desfășurării activității posturilor de inspecție la frontieră se asigură de către direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene prin bugetul aprobat pe anul 2017.  +  Articolul V(1) Diferența dintre veniturile bugetare încasate în anul curent și totalul plăților de casă efectuate în anul curent la data protocolului de predare-preluare se va vira din contul de venituri al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - activitate finanțată integral din venituri proprii - 33.08.00 „Venituri din prestări servicii“ în contul de venituri al direcțiilor sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene care preiau activitatea posturilor de inspecție la frontieră - 33.08.00 „Venituri din prestări servicii“.(2) Excedentul total din anii precedenți se virează la bugetul de stat la capitolul 41.01 „Alte operațiuni financiare“, subcapitolul 41.01.08 „Disponibil din excedentele anilor precedenți ale instituțiilor reorganizate“.(3) La încheierea exercițiului bugetar al anului 2017, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor va solicita Trezoreriei Statului închiderea conturilor de venituri și cheltuieli bugetare aferente activității de inspecție și control sanitar-veterinar la frontieră care au fost deschise pe numele său și care au rămas evidențiate în contabilitatea proprie.(4) Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene care preiau activitatea punctelor de inspecție la frontieră se subrogă în toate drepturile și obligațiile ce decurg din raporturile juridice ale instituției cu terții, legate de domeniul de activitate al posturilor de inspecție la frontieră în care Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor este parte.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Geronimo Răducu Brănescu
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul cercetării și inovării,
  Puiu-Lucian Georgescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 5 octombrie 2017.Nr. 71.  +  ANEXĂ (Anexa nr. 2 la Ordonanța Guvernului nr. 42/2004)
  Unități care funcționează în subordinea
  Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
  1. Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene, respectiv a municipiului București, inclusiv laboratoarele sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor2. Institutele veterinare:a) Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală;b) Institutul de Igienă și Sănătate Publică Veterinară;c) Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar.
  -----