HOTĂRÂRE nr. 2 din 22 septembrie 2017pentru modificarea și completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România
EMITENT
 • UNIUNEA NAȚIONALĂ A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENȚĂ DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 792 din 6 octombrie 2017  În temeiul art. 48 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență, aprobată prin Legea nr. 254/2007, republicată, cu modificările și completările ulterioare,Congresul Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, reunit la București, în data de 22 septembrie 2017, h o t ă r ă ș t e:  +  Articolul IHotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.007 din 15 decembrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:I. Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, prevăzut în anexa nr. I la hotărâre, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 11, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (2), (3) și (4), cu următorul cuprins:(2) În exercitarea profesiei, practicienii în insolvență sunt organe care aplică procedura - parteneri indispensabili ai justiției, ocrotiți de lege, fără a putea fi asimilați funcționarilor publici.(3) Practicianul în insolvență este obligat să respecte solemnitatea ședinței de judecată, să nu folosească cuvinte sau expresii de natură a aduce atingere demnității judecătorului, procurorului, altor avocați, părților sau reprezentanților acestora în proces.(4) Practicianul în insolvență nu răspunde penal pentru susținerile formulate oral sau în scris, în formă adecvată, cu respectarea prevederilor alin. (3), în fața instanțelor de judecată, a organelor de urmărire penală sau a altor organe administrative de jurisdicție atunci când acestea sunt făcute pentru susținerea poziției debitorului pe care îl reprezintă sau supraveghează și nici dacă sunt în legătură cu consultațiile oferite justițiabililor, debitorilor, creditorilor ori altor participanți la procedura insolvenței, dacă ele sunt făcute cu bună-credință și respectarea legii și a normelor de deontologie profesională.2. La articolul 13, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Membrii Uniunii care au una sau mai multe dintre calitățile prevăzute la art. 26 alin. (2) lit. b) din O.U.G. și nu sunt funcționari publici sunt compatibili cu exercitarea profesiei de practician în insolvență numai dacă lucrează în interiorul profesiei lor. Nu sunt incompatibile persoanele care dețin calitatea de senator sau deputat, pe durata exercitării mandatului.3. La articolul 29, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) coordonează activitatea Institutului Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență și a Consiliului de conducere al acestuia. Examinează și aprobă execuția bugetului pe anul anterior și proiectul privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul următor, precum și situațiile financiare anuale ale Institutului Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență certificate de Comisia centrală de cenzori, sub condiția ratificării de proximul congres al Uniunii;4. La articolul 36, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Pe lângă Consiliul național de conducere al Uniunii funcționează Comisia centrală de cenzori, formată din 5 membri, în conformitate cu prevederile art. 60 din O.U.G. Comisia are în componență cel puțin 2 experți contabili și este condusă de un președinte.5. La articolul 46, alineatul (2), litera f) se abrogă.6. La articolul 57, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Cu cel târziu 7 zile înaintea datei ședinței Adunării generale a filialei, materialele-suport aferente Adunării generale a filialei se comunică membrilor filialei sau se va indica prin convocator modalitatea în care materialele pot fi descărcate electronic.7. La articolul 60, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:j) înaintează, în termen de 15 zile de la data adunării generale, Secretariatului general al Uniunii o caracterizare a candidatului/candidaților desemnat/desemnați de adunare pentru o funcție de conducere centrală sau locală, precum și în celelalte instanțe sau comisii lucrative, cum ar fi instanțele de disciplină și comisiile de cenzori, relevând: calitățile morale și profesionale, realizările din activitatea de practician în insolvență, implicarea în acțiunile întreprinse de consiliul de conducere al filialei, precum și în cele de pregătire profesională etc. Înaintează, cu 7 zile înainte de data adunării generale, membrilor filialei o caracterizare/scrisoare de intenție însoțită de CV a candidatului/candidaților care s-au înscris pentru o funcție de conducere locală, respectiv pentru o funcție în instanțele de disciplină și comisiile de cenzori, relevând: calitățile morale și profesionale, realizările din activitatea de practician în insolvență, implicarea în acțiunile întreprinse de consiliul de conducere al filialei, precum și în cele de pregătire profesională etc. Această prevedere se aplică și în privința candidaților care sunt propuși de către Consiliul de conducere în condițiile lit. e).8. La articolul 60, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:k) aprobă, prin decizie, în baza raportului comisiei locale de cenzori, sistarea plăților din fondul de lichidare pentru practicienii care nu au virat procentul de 2% și/sau nu au pus la dispoziția comisiei de cenzori actele necesare verificării cotei de 2%. Sistarea operează până la data virării sumelor de către practician sau până la data desființării deciziei Consiliului de conducere.9. La articolul 63, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Se exceptează de la prevederile alin. (1) lit. c) membrii titulari ai Consiliului de conducere al filialei, precum și membrii titulari ai instanței locale de disciplină, ale căror abateri disciplinare se judecă în primă instanță de instanța superioară de disciplină, în complet de 3 membri.10. La articolul 66, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Se consideră activitate practică economică sau juridică, după caz, perioada de 3 ani care conform anumitor prevederi legale este considerată vechime în profesie, cu depunerea dovezilor corespunzătoare.(5) Calculul experienței practice economice sau juridice se va realiza prin luarea în considerare a unei norme integrale de lucru de 8 ore/zi sau suma normelor parțiale care însumate să reprezinte normă întreagă. Calculul experienței practice se va face și în conformitate cu dispozițiile art. 69 alin. (6)-(15).11. La articolul 69, alineatele (2), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Sunt scutite de stagiul de pregătire profesională persoanele care au exercitat timp de 10 ani o profesie juridică sau economică, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, precum și persoanele care au fost deputați sau senatori, în comisiile de specialitate juridică sau economică, fără ca acestea să depășească jumătate din durata celor 10 ani.(3) Sunt scutite de stagiu persoanele care anterior promovării examenului de admitere în profesie au avut calitatea de angajat, cu normă întreagă de 8 ore pe zi, pe o funcție economică sau juridică, într-un cabinet individual de insolvență, într-o SPRL sau într-o IPURL cel puțin 3 ani.(4) Calculul activității practice economice sau juridice se va realiza prin luarea în considerare a unei norme integrale de lucru de 8 ore pe zi sau suma normelor parțiale care însumate să reprezinte normă întreagă.12. La articolul 69, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu următorul cuprins:(15) Activitatea practică economică sau juridică se calculează de la momentul angajării, începând cu prima zi și până la data susținerii examenului de primire în profesie.13. La articolul 96, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul lichidării prevăzute de art. 95 lit. a), d), e), f) și g), în situația în care forma de organizare nu are obligații către creditori, iar asociații se înțeleg cu privire la repartizarea activului formei de organizare între asociați, radierea formei de organizare se va face fără numire de lichidator, pe baza declarațiilor asociaților pe propria răspundere. Dizolvarea conduce la radierea formei de organizare din registrul formelor după depunerea documentelor necesare cu privire la stingerea datoriilor formei de organizare, sub forma declarației în formă autentică pe propria răspundere a asociațiilor, în cazurile anume prevăzute de statut însoțită de raportul de lichidare.În termen de 15 zile de la repartizarea activului net, asociații pe baza declarației pe propria răspundere însoțită de raportul de repartizare și lichidare a patrimoniului vor depune la Registrul formelor de organizare o cerere de radiere a formei de organizare din registrul formelor și din tabloul UNPIR.Operațiunea tehnică de radiere se aprobă de CNC, sub condiția ca forma de organizare să achite la zi contribuțiile datorate UNPIR, inclusiv pentru propriile filiale (în cazul în care există).În toate celelalte situații se va numi un lichidator care va depune un raport final.14. La articolul 98, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) În termen de 15 zile de la repartizarea activului net, asociații pe baza declarației pe propria răspundere însoțită de raportul privind situația financiară de lichidare, respectiv lichidatorii pe baza raportului final de lichidare prin care se prezintă situația patrimoniului, a creanțelor și activelor rămase, vor depune la Registrul formelor de organizare o cerere de radiere a formei de organizare din Registrul formelor și din Tabloul UNPIR.15. La articolul 98, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Radierea din Registrul formelor de organizare și din Tabloul UNPIR se realizează doar pentru a se ține evidența persoanelor care pot desfășura activitățile prevăzute de lege ca fiind exercitate exclusiv de practicienii în insolvență. Eventuala răspundere patrimonială a formei de organizare a profesiei sau a practicianului se realizează în condițiile legii, în limita patrimoniului de afectațiune conform art. 2.324 alin. (4) din Codul civil.16. La articolul 101, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) Orice cauză care poate duce la constatarea nulității operațiunilor efectuate cu privire la formele de organizare va beneficia de un termen de remediere de cel mult 2 luni de la data constatării, pe orice cale. Operațiunile și actele de procedură efectuate în exercițiul profesiei nu vor fi afectate, cu condiția ca înlăturarea cauzei de nulitate să se producă înainte ca instanța de judecată să se pronunțe asupra valabilității lor.17. La articolul 109, alineatul (3), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) contribuția anuală pe cote de venituri, reprezentând cota-parte din venitul brut realizat din activitatea membrilor, conform art. 1 din O.U.G., exclusiv TVA, este de 0.8%;18. La articolul 111, alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) taxele de înscriere în Tabloul UNPIR se repartizează astfel: 50% se constituie venit la bugetul filialei, iar 50% se virează către Uniune până la data de 10 a lunii în curs pentru luna anterioară, când a fost efectuată plata;19. Articolul 114 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 114(1) UNPIR va constitui, în baza art. 39 alin. (9) din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, un subcont special în care vor fi virate sumele încasate de la bugetul Ministerului Justiției, prin Oficiul Național al Registrului Comerțului.(2) UNPIR va utiliza un alt subcont special în care se va vira de filialele UNPIR procentul de 2% încasat de acestea de la practicienii în insolvență.(3) UNPIR va transmite către filialele sale suma reprezentând valoarea deconturilor centralizate urmând ca acestea din urmă să distribuie sumele cuvenite practicienilor în insolvență.(4) Sumele existente în cele două subconturi speciale vor fi redistribuite de UNPIR filialelor sale în subconturile speciale deschise de acestea, în conformitate cu procedurile ce vor fi stabilite de Consiliul național de conducere.(5) Toate comisioanele bancare pentru operațiunile de redistribuire către filialele UNPIR se suportă din fondul de lichidare.20. La articolul 115, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În cazul în care un practician este numit de directorul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal și/sau de persoana ori de persoanele desemnate din cadrul registrului într-un dosar în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fiindu-i fixat un onorariu și, ulterior, prin trecerea la procedura simplificată prevăzută de Legea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, îi mai este stabilit un onorariu, fie aceluiași practician, fie altuia, eventual și cheltuieli de procedură de către judecătorul-sindic, se va solicita un singur onorariu din fondul de lichidare de până la 4.000 lei, la care se adaugă cheltuielile făcute în procedură. În cazul finalizării dosarului de un alt practician decât cel desemnat inițial, stabilirea remunerației cuvenite fiecărui practician în cauză intră în competența Consiliului de conducere al filialei UNPIR pe raza căreia își are sediul societatea debitoare. În acest caz, împărțirea poate fi făcută în baza regulilor stabilite de Adunarea generală a membrilor filialei sau, în lipsa acestora, de către Consiliul de conducere al filialei, în baza analizei deconturilor depuse de practicienii care au activat în dosar. Această plată se va efectua pentru deconturile înaintate în dosarul trecut în procedura simplificată prevăzută de legea privind procedura insolvenței.21. La articolul 115, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7), cu următorul cuprins:(6) În situația desemnării unui practician în insolvență de către reprezentanții unei asociații sau fundații pentru derularea procedurilor de insolvență, reprezentanții acestora au obligația să avanseze cheltuielile de lichidare, inclusiv onorariul practicianului.(7) Nu sunt decontate din fondul de lichidare cheltuielile de procedură și onorariul practicianului în insolvență pentru derularea procedurilor de lichidare a asociaților și fundațiilor, în situația numirii acestora de către reprezentanții respectivelor entități.22. La articolul 116, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Toate tipizatele privind operațiunile pe fondul de lichidare se aprobă de CNC.23. La articolul 116, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Decontarea din fondul de lichidare pentru formele de organizare radiate se va face în conformitate cu procedurile de decont stabilite de Consiliul național de conducere.24. Articolul 117 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 117(1) Plata onorariilor practicienilor în insolvență ce sunt achitate din fondul de lichidare constituit conform art. 39 din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, se va face, pe toată perioada desfășurării procedurii, în ordinea vechimii, la următoarele tarife:a) până la 4.000 lei, stabilit în baza hotărârii judecătorești pentru procedurile de insolvență deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare. Pentru practicienii în insolvență înregistrați cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de până la 4.000 lei, exclusiv TVA;b) 1.000 lei, prevăzut la art. 2^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, pentru procedurile de lichidare derulate în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare. Pentru practicienii în insolvență înregistrați cu vector fiscal de TVA onorariul va fi de 1.000 lei, exclusiv TVA;c) în cazul procedurilor de insolvență deschise în baza Legii nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau a Legii nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare, dar provenite din proceduri deschise în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau al Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, onorariul va fi de 1.000 lei dacă complexitatea procedurii rămâne la stadiul prezentat în raportul privind situația economică a societății întocmit în conformitate cu art. 260 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Cheltuielile de procedură admise la plata din fondul de lichidare sunt:a) cheltuielile necesare pentru taxe, timbre, notificări, convocări și comunicări ale actelor aferente procedurii, inclusiv cheltuielile legate de traducerea documentelor debitoarei necesare unor operațiuni din cadrul procedurii;b) cheltuielile de cazare și deplasare impuse de necesitatea prezentării practicianului în insolvență la termenele de judecată fixate în litigii în care debitoarea este parte, în cazul acelor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată din afara localității unde se află tribunalul care judecă dosarul de insolvență. Cheltuielile de transport astfel efectuate se justifică pe baza decontului de deplasare, la care sunt atașate tichetele de transport sau bonul fiscal, în limita unui consum de combustibil de 10 l/100 km;c) cheltuieli ce pot fi avansate din fondul de lichidare în condițiile art. 116 alin. (4) necesare asigurării de către practicianul în insolvență a bunei desfășurări a procedurii (cum ar fi, dar fără a se limita la: inventarierea bunurilor, asigurarea administrării societății debitoare și ținerea contabilității societății debitoare în ipoteza în care administratorului special i-a fost ridicat parțial sau total dreptul de administrare, reprezentarea societății debitoare în relația cu partenerii comerciali, precum și în relația cu autorități suverane/suprasuverane etc.). În condițiile în care, din constrângeri legate de timp sau pentru distanțe mai mari de 200 km, se optează pentru transportul cu avionul, atunci se va deconta un tarif echivalent cu cel al călătoriilor la clasa economică. Cheltuielile de cazare, care se vor limita la condiții hoteliere de maximum 4 stele, se vor justifica pe baza aceluiași decont de deplasare, la care sunt atașate facturile și bonurile fiscale. La toate aceste cheltuieli se va adăuga și diurna legală, aferentă personalului alocat în acest scop;d) cheltuieli necesare pentru ținerea contabilității societății debitoare de până la 500 lei, fără TVA, pentru toată perioada derulării procedurii;e) cheltuieli necesare îndeplinirii obligațiilor de mediu urgente stabilite de autoritatea competentă în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare (cum ar fi lichidarea stocurilor de materiale radioactive, condensatorii cu PCB, substanțele chimice periculoase etc. pentru care nu poate fi asigurată păstrarea în condițiile legii), precum și cheltuieli legate de elaborarea documentației tehnice/studii de fezabilitate/ rapoarte de mediu/proiecte necesare identificării soluțiilor fezabile pentru îndeplinirea obligațiilor de mediu și a costurilor aferente acestor soluții. Se va evidenția costul obligațiilor de mediu aferente închiderii depozitelor neconforme;f) cheltuielile de arhivare a documentelor debitoarei. Standardul de cost pentru decontarea operațiunilor de verificare, selecționare, inventariere și legare este echivalentul a 20 euro/ml, iar pentru depozitare 0,5 euro/ml/lună. Pentru a solicita plata din fondul de lichidare a acestor cheltuieli, practicianul trebuie să facă dovada organizării procedurii de selecție a ofertantului de servicii de arhivare, inclusiv prin publicarea unui anunț privind cererea de oferte pe site-ul UNPIR;g) onorariile stabilite de judecătorul-sindic pentru curatorii numiți în acțiunile în anulare formulate de către practicianul în insolvență și expertizele tehnice dispuse de judecătorul-sindic din oficiu în acțiunile în anulare sau acțiunile în răspundere.(3) Nu sunt decontate din fondul de lichidare următoarele:a) cheltuielile de transport/cazare [altele decât cele prevăzute la alin. (2)], cheltuielile de funcționare a sediului profesional, consumabile, abonamente, cotizații profesionale, asigurări de răspundere, comisioanele bancare, onorariile de executare și alte cheltuieli indirecte;b) expertizele contabile întocmite în situația debitorilor fără bunuri, precum și expertizele întocmite după închiderea procedurii de insolvență, în situația disjungerii cererii de atragere a răspunderii conform art. 138 din Legea nr. 85/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau art. 169 din Legea nr. 85/2014, cu modificările și completările ulterioare;c) evaluările întocmite în situația debitorilor în care valoarea bunurilor nu acoperă cheltuielile de procedură.(4) Cheltuielile prevăzute la alin. (2) lit. c) se pot avansa din fondul de lichidare doar dacă sunt prezentate în rapoartele lunare și aprobate de către judecătorul-sindic prin sentință/încheiere în care se prevede expres că suma urmează să fie returnată.(5) În conformitate cu art. 2^1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, decontul final al cheltuielilor de procedură efectuate în legătură cu lichidarea unei societăți comerciale, în temeiul dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 359/2004, cu modificările și completările ulterioare, se face de către filiala Uniunii pe raza căreia se află sediul debitoarei, pe baza documentelor justificative atașate cererii de plată depuse de lichidator.25. La articolul 119, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Sumele colectate la fondul de lichidare din preluarea a 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvență se virează integral în subcontul special constituit de Uniune pentru administrarea fondului de lichidare.26. La articolul 119, după alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (6^1), (6^2), (6^3) și (6^4), cu următorul cuprins:(6^1) Procentul de 2% se varsă de fiecare practician în subcontul filialei aflate în raza de activitate a tribunalului care instrumentează dosarul de insolvență.(6^2) Filiala va dispune virarea integrală a soldului aflat în subcont la sfârșitul fiecărei luni în subcontul special constituit la nivelul Uniunii, până în data de 5 a lunii următoare, iar soldul datoriilor înregistrate va fi comunicat până la data de 10 a lunii următoare.(6^3) În situația în care sumele colectate la fondul de lichidare din preluarea a 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvență depășesc nivelul datoriilor de plată înregistrate la nivelul filialei pentru luna respectivă, filiala va primi suma cuvenită integral, inclusiv cheltuielile de administrare, urmând ca diferența rezultată să fie redistribuită de UNPIR pro-rata către filialele care au deficit.(6^4) În situația în care suma virată nu acoperă nivelul datoriilor de plată înregistrate la nivelul filialei pentru luna respectivă, aceasta va primi o sumă egală cu ce a virat, urmând ca diferența să fie redistribuită de UNPIR pro-rata.27. La articolul 119, alineatele (9), (11), (12) și (13) se modifică și vor avea următorul cuprins:(9) Practicianul are obligația depunerii la sediul filialei UNPIR aflată în raza de activitate a tribunalului care instrumentează dosarul, odată cu depunerea la dosarul cauzei a unui exemplar din raportul asupra fondurilor obținute și a unuia din planul de distribuire.................................................(11) Filiala Uniunii va comunica Secretariatului general, până la data de 10 a lunii, soldul datoriilor ce se suportă din fond, existente la sfârșitul lunii precedente, defalcate pe onorarii, cheltuieli procedurale și cheltuieli administrative.(12) Secretariatul general al Uniunii până la data de 15 a lunii va proceda la distribuirea disponibilităților din subcontul special către filiale. La distribuire se va avea în vedere acoperirea integrală a cheltuielilor procedurale la fiecare filială a Uniunii, iar diferența se va distribui pe bază de pro-rata calculată prin raportarea valorii disponibilului rămas în cont după plata cheltuielilor procedurale către filiale și după acoperirea cheltuielilor de gestionare a fondului la nivel central, la totalul soldurilor onorariilor raportate potrivit alin. (11). Suma de distribuit fiecărei filiale se va stabili prin înmulțirea soldului onorariilor comunicat de filială potrivit alin. 11 cu pro-rata. Distribuirea se va face în baza avizului acordat de președintele Uniunii, iar, în lipsa acestuia, de către unul dintre membrii Biroului executiv. Secretariatul general al Uniunii va prezenta lunar modul de stabilire și de distribuire a sumelor din fond în cadrul ședinței CNC.(13) În baza Regulamentului de organizare și funcționare, Comisia de cenzori a filialei verifică preluarea cotei de 2% din sumele recuperate în cadrul procedurilor de insolvență de către formele de exercitare a profesiei. Verificarea se face din oficiu sau la sesizarea persoanelor interesate. Practicienii în insolvență au obligația să pună la dispoziția comisiei de cenzori actele necesare verificării cotei de 2%.28. La articolul 119, alineatele (7) și (8) se abrogă.29. Articolul 120 se abrogă.30. După articolul 131 se introduc trei noi articole, articolele 132, 133 și 134, care vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 132Dispozițiile art. 119 referitoare la încasarea, vărsarea, virarea sau distribuirea sumelor din fondul de lichidare vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2018.  +  Articolul 133(1) Dispozițiile referitoare la abrogarea art. 120 (privind Fondul de solidaritate) vor intra în vigoare la 1 februarie 2018.(2) Până la 31 decembrie 2017, filialele UNPIR vor încasa procentul de 2% și vor alimenta Fondul de solidaritate în conformitate cu prevederile art. 119.(3) Până la 10 ianuarie 2018, filialele UNPIR vor vira sumele datorate către Fondul de solidaritate, pentru încasările din luna decembrie 2017.  +  Articolul 134Filialele UNPIR au obligația să vireze excedentul aferent fondului de lichidare, înregistrat la 30 decembrie 2017, în contul comunicat de UNPIR, până cel târziu 30 ianuarie 2018.31. După anexa nr. 1 la statut se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1^1, cu următorul cuprins:  +  Anexa nr. 1^1la statutREGULAMENTULde organizare și desfășurare a examenului de definitivat în profesia de practician în insolvență  +  Articolul 1Examenul de definitivat se va organiza de regulă la sediul UNPIR/INPPI.  +  Articolul 2(1) La examenul de definitivat pot participa numai practicienii în insolvență stagiari care au efectuat stagiul complet de pregătire profesională, în conformitate cu dispozițiile art. 53 din Statutul privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență, au participat la săptămâna centralizată de pregătire și care au urmat numărul minim de 40 de ore/puncte de pregătire profesională.(2) Stagiul complet de pregătire profesională se calculează de la momentul înregistrării în tabloul UNPIR, începând cu prima zi și până la data susținerii examenului de definitivat.  +  Articolul 3(1) Documentația de înscriere la examen se va depune la filiala UNPIR la care este arondat practicianul stagiar până la data aprobată de CNC și va conține următoarele documente:a) cererea de înscriere;b) raport de activitate privind stagiul de pregătire profesională efectuat, inclusiv dovada de participare la stagiul intensiv de pregătire;c) caracterizarea întocmită de coordonatorul/coordonatorii de stagiu pe lângă care stagiarul a funcționat ca salariat sau colaborator;d) dovada participării la săptămâna centralizată de pregătire, precum și faptul că a urmat numărul minim de 40 de ore/puncte de pregătire profesională;e) studiul de caz;f) dovada achitării taxei de susținere a examenului de definitivat în cuantum de 1.500 lei.(2) Întreaga documentație se va depune în dosar de plastic, cu șină și perforații.(3) Documentele mai sus menționate, avizate de filiala UNPIR din care face parte practicianul în insolvență stagiar, se vor transmite către Secretariatul I.N.P.P.I. care va redacta o notă către comisia de examinare cu propunere de admitere sau respingere în funcție de documentele prezentate.(4) Hotărârea Comisiei de examinare privind respingerea solicitării de participare la examenul de definitivat se va comunica candidaților care nu îndeplinesc cerințele legale prin grija Secretariatului I.N.P.P.I.  +  Articolul 4Raportul de activitate va conține elemente precum: participarea la întocmirea de dosare de ofertă, planuri de reorganizare (unde a fost cazul), tabele de creanțe, operațiuni legate de Buletinul procedurilor de insolvență, adunări ale creditorilor, licitații, operațiuni de inventariere, numărul de dosare la care a colaborat cu specificarea felului procedurii, precum și orice alte repere ale activității. Raportul de activitate va prevede și participarea la stagii de pregătire.  +  Articolul 5Studiul de caz se recomandă a avea un volum de maximum 10 pagini tehnoredactate, cu font Times New Roman sau Arial, cu dimensiunea caracterelor de 12 puncte, utilizând diacritice, textul va respecta o spațiere între rânduri de 1,5 linii. Obligatoriu paginile lucrării vor fi numerotate.  +  Articolul 6Studiul de caz se va depune în 3 exemplare.  +  Articolul 7Examenul pentru dobândirea calității de practician în insolvență definitiv constă în susținerea orală a lucrării scrise în fața unei Comisii de examinare. Lucrarea scrisă va reprezenta un studiu de caz practic din perioada efectuării stagiului.  +  Articolul 8Durata prevăzută pentru susținerea lucrării va fi de circa 10 minute, timp în care candidatul va evidenția în fața Comisiei de examinare principalele aspecte ale cazului, elementele de practică curentă și cele specifice.  +  Articolul 9Nota minimă de promovare a examenului este 7.  +  Articolul 10Comisia de examinare are următoarele atribuții:a) verifică, analizează documentația de înscriere, nota redactată de Secretariatul I.N.P.P.I. și admite sau respinge solicitările de participare la examen pentru persoanele care îndeplinesc prevederile art. 2 din prezentul regulament;b) poate dispune amânarea susținerii examenului de definitivat pentru candidații care nu îndeplinesc cerințele legale privind susținerea examenului, în cazul în care se constată că documentația de înscriere este incompletă ori lucrarea scrisă nu a fost redactată în conformitate cu prevederile prezentului regulament;c) verifică cunoștințele teoretice și practice ale candidatului în domeniul insolvenței;d) declară respinși candidații care nu au obținut nota minimă de promovare a examenului;e) declară admiși candidații care au obținut nota minimă de promovare a examenului;f) înaintează rezultatele examenului de definitivat Consiliului național de conducere al UNPIR în vederea validării acestora.  +  Articolul 11(1) Comisia poate avea în componență membri ai Consiliului național de conducere al Uniunii, inclusiv practicieni în insolvență cu experiență în profesie.(2) De regulă, numărul comisiilor este de 3, acesta putând fi majorat sau micșorat în funcție de numărul de candidați înscriși la examen.(3) Președintele fiecărei comisii, după consultarea cu membrii acesteia, va comunica Secretariatului I.N.P.P.I. data și ora la care vor începe lucrările comisiei, urmând ca acestea să fie afișate pe site-ul I.N.P.P.I. și al UNPIR în termen util.II. Codul de etică profesională și disciplină al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, prevăzut în anexa nr. II la hotărâre, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Constituie concurență neloială practicile comerciale ale formei de organizare care contravin uzanțelor cinstite și principiului general al bunei-credințe și care produc sau pot produce pagube oricăror participanți la piață.(2) Sunt interzise practicile de concurență neloială, după cum urmează:a) denigrarea unui competitor sau a produselor/serviciilor sale, realizată prin comunicarea ori răspândirea de către o formă de organizare sau reprezentantul/angajatul său de informații care nu corespund realității despre activitatea unui concurent sau despre produsele acestuia, de natură să îi lezeze interesele;b) deturnarea clientelei unei întreprinderi de către un fost sau actual salariat/reprezentant al său ori de către orice altă persoană prin folosirea unor secrete comerciale, pentru care respectiva formă de organizare a luat măsuri rezonabile de asigurare a protecției acestora și a căror dezvăluire poate dăuna intereselor acelei forme;c) orice alte practici comerciale care contravin uzanțelor cinstite și principiului general al bunei-credințe și care produc sau pot produce pagube oricăror participanți la piață.2. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) Constituie practică anticoncurențială, conform Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și sunt interzise orice înțelegeri între forme de organizare, decizii ale asociațiilor de forme de organizare și practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrângerea ori denaturarea concurenței pe piața românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care:a) stabilesc, direct sau indirect, prețuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiții de tranzacționare;b) limitează sau controlează producția, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investițiile;c) împart piețele sau sursele de aprovizionare;d) aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiții inegale la prestații echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurențial;e) condiționează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestații suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanțele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte.(2) Interdicția prevăzută la alin. (1) nu se aplică înțelegerilor sau categoriilor de înțelegeri între forme de organizare, deciziilor sau categoriilor de decizii ale asociațiilor de forme de organizare, practicilor concertate sau categoriilor de practici concertate, atunci când acestea îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) contribuie la îmbunătățirea producției sau distribuției de mărfuri ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurând, în același timp, consumatorilor un avantaj corespunzător celui realizat de părțile la respectiva înțelegere, decizie ori practică concertată;b) impun formelor de organizare în cauză doar acele restricții care sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective;c) nu oferă formelor de organizare posibilitatea de a elimina concurența de pe o parte substanțială a pieței produselor în cauză.3. După articolul 41 se introduc două noi articole, articolele 41^1 și 41^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 41^1 Membrii Uniunii au obligația de a nu depune sau accepta, în mod repetat, oferte de onorariu care nu îndeplinesc prevederile art. 38 alin. (2) din O.U.G.  +  Articolul 41^2Membrii Uniunii au obligația de a nu solicita decontarea din fondul de lichidare a unui onorariu mai mare decât cel din propria ofertă financiară în baza căruia a fost desemnat într-o procedură conform art. 19 alin. (2) sau (2^1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza art. 57 alin. (2) sau (3) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare.4. Articolul 46 se abrogă.  +  Articolul IIHotărârea Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului privind organizarea și exercitarea profesiei de practician în insolvență și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.007 din 15 decembrie 2016, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Președintele Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România,
  Niculae Bălan
  Secretarul general al Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România,
  Alexandru Frumosu
  București, 22 septembrie 2017.Nr. 2.-----