ORDIN nr. 2.540 din 28 septembrie 2017pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 789 din 5 octombrie 2017  În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 alin. (10) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– După punctul 19 se introduce un nou punct, punctul 20, cu următorul cuprins:20. Dispoziții cu caracter general 20.1. (1) Pentru conturile de disponibil destinate încasării și plății defalcate a TVA deschise în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA pe numele instituțiilor publice, operatorilor economici și altor entități la unitățile trezoreriei statului se eliberează extrase de cont în format electronic (fișier PDF cu XML atașat), semnate cu certificat digital emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală sau cu certificat digital calificat, după caz, fără perceperea de comisioane.(2) Instituțiile publice, pe lângă extrasele de cont prevăzute la alin. (1), pot vizualiza și descărca prin intermediul persoanelor înrolate în Sistemul național de raportare Forexebug și extrasele de cont în format electronic ale celorlalte conturi deschise la unitățile trezoreriei statului (fișier PDF cu XML atașat), semnate cu certificat digital emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală sau cu certificat digital calificat, după caz, în condițiile stabilite prin procedura de funcționare a acestui sistem.(3) Formatul, schema XSD și elementele extrasului de cont în format electronic se stabilesc prin precizări aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice și se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice și/sau Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau pot fi solicitate de titularii conturilor la unitățile trezoreriei statului.20.2. (1) Operatorii economici și alte entități care potrivit legislației în vigoare au conturi deschise la unitățile trezoreriei statului pentru încasarea și plata defalcată a TVA în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA pot vizualiza și descărca extrasele acestor conturi în format electronic, prin intermediul persoanelor care sunt înregistrate pe baza certificatului digital calificat ca utilizatori ai serviciului „Depunere declarații on-line“ existent pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.(2) Reprezentanții legali ai operatorilor economici și ai altor entități prevăzuți/prevăzute la alin. (1) care nu sunt de acord cu accesul la vizualizarea și descărcarea extraselor de cont în format electronic al persoanelor înregistrate pe baza certificatului digital calificat ca utilizatori ai serviciului „Depunere declarații on-line“ notifică în scris unitatea trezoreriei statului la care au deschis contul prevăzut la pct. 20.1 alin. (1) referitor la faptul că nu optează pentru această modalitate de primire a extrasului de cont.(3) Unitatea trezoreriei statului la care se depune notificarea prevăzută la alin. (2) este cea publicată pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în condițiile art. 6 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA. Începând cu prima zi lucrătoare de la depunerea notificării prevăzute la alin. (2), unitățile trezoreriei statului sistează punerea la dispoziție a extraselor de cont în format electronic.(4) În cazul în care operatorii economici și alte entități nu depun notificarea prevăzută la alin. (2) la unitățile trezoreriei statului, se consideră că aceștia și-au dat implicit acordul pentru vizualizarea și descărcarea extraselor de cont în format electronic de către persoanele care sunt înregistrate ca utilizatori ai serviciului „Depunere declarații on-line“ pe baza certificatului digital calificat.(5) În cazul transferului contului prevăzut la pct. 20.1 alin. (1) între unități ale trezoreriei statului, unitatea trezoreriei statului de la care se transferă contul transmite scanat unității trezoreriei statului la care acesta se transferă și notificarea depusă în condițiile alin. (2).20.3. Operatorii economici și alte entități prevăzuți/prevăzute la pct. 20.2 alin. (1) care potrivit legislației în vigoare au conturi deschise la unitățile trezoreriei statului și sunt înrolați în Sistemul național de raportare Forexebug pot vizualiza și descărca extrasele de cont în format electronic la termenele și în condițiile stabilite prin procedura de funcționare a acestui sistem.20.4. (1) Instituțiile publice, operatorii economici și alte entități care au conturi deschise la unitățile trezoreriei statului au obligația de a verifica zilnic sumele înscrise în extrasele de cont în format electronic, inclusiv în ceea ce privește concordanța dintre informațiile afișate în fișierul PDF și cele din fișierul XML atașat.(2) În situația în care în extrasele de cont în format electronic sunt constatate erori materiale generate de unitățile trezoreriei statului, titularii conturilor au obligația de a informa de îndată unitățile trezoreriei statului în scopul efectuării corecțiilor care se impun.(3) În situația în care în extrasele de cont în format electronic sunt constatate alte erori decât cele de la alin. (2), titularii conturilor au obligația de a lua măsurile care se impun pentru corectarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(4) Instituțiile publice au obligația de a verifica lunar soldurile conturilor de venituri și de cheltuieli bugetare din extrasele de cont în format electronic cu informațiile din rapoartele de execuție bugetară publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, secțiunea Transparență bugetară și de a confirma trimestrial unităților trezoreriei statului, în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea trimestrului, prin adresă scrisă, concordanța soldurilor conturilor deschise la unitățile trezoreriei statului cu cele din evidența proprie, precum și faptul că toate operațiunile sunt reflectate corect.(5) În termen de 10 de zile lucrătoare de la finele fiecărui an, operatorii economici și alte entități au obligația de a confirma în scris unităților trezoreriei statului corectitudinea soldurilor conturilor prevăzute la pct. 20.1 alin. (1).(6) În situația în care confirmările prevăzute la alin. (4) și alin. (5) nu sunt transmise în cadrul termenelor stabilite, se consideră că titularii conturilor au acceptat ca fiind corecte operațiunile din extrasele de cont emise de unitățile trezoreriei statului.(7) Instituțiile publice, operatorii economici și alte entități pot solicita unităților trezoreriei statului și extrase de cont pe suport hârtie, în vederea efectuării verificării informațiilor înscrise în acestea, cu cele din extrasele de cont în format electronic.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 28 septembrie 2017.Nr. 2.540.----