DECRET nr. 286 din 29 august 1952 *** Republicatpentru fabricarea, identificarea, achiziţionarea, circulaţia şi desfacerea băuturilor alcoolice
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 37 din 1 octombrie 1953    ________________ Notă *) În conformitate cu dispoziţiunile art. 3 din Decretul nr. 314/1953, se republică într-o noua numerotare textul Decretului nr. 286 din 9 septembrie 1952, pentru fabricarea, identificarea, colectarea, circulaţia şi desfacerea băuturilor alcoolice de orice fel modificat prin Decretul nr. 341/1952 cu modificările cuprinse în Decretul nr. 314/1953.Decret Nr. 286 din 29 august 1952  +  Capitolul 1 Fabricara, identificarea şi achiziţionarea producţiei  +  Articolul 1Fabricarea spirtului, distilatului din vin, lichiorurilor, băuturilor alcoolice, fabricate din spirt sau derivate din spirt, vermuthului, sampaniei, vinul spumos gazeificat, vinului lichoros, berei şi drojdiei comprimate, se face numai de către întreprinderile pendinte de Ministerul Industriei Alimentare.Verificarea strugurilor se face de către producători şi de către unităţile Ministerului Industriei Alimentare, care vor vinifica, în limita posibilităţilor şi strugurii producătorilor lipsiţi de utilaje şi mijloace proprii de vinificare.Fabricarea rachiurilor naturale, se face numai în cazane autorizate, aparţinînd unităţilor de stat sau particulare.  +  Articolul 2Toţi deţinătorii de vii altoite, indigene şi de hibrizi, vor vinde unităţilor Ministerului Industriei Alimentare, cantităţile de vinuri şi rachiuri naturale, în condiţiunile ce se vor stabili prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri.Cantităţile de vin ce se vand statului, se stabilesc în funcţie de suprafaţa viticolă şi fertilitatea solului, iar cele de rachiu, în raport cu producţia obţinută.Producătorii lipsiţi de mijloace de vinificare pot preda statului struguri pentru vin, în loc de vin, pe baza echivalentelor şi preţurilor ce se vor stabili prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri.Vânzarea vinurilor şi rachiurilor naturale în cantităţile ce se vor stabili, se va face pe baza sarcinilor de vânzare emise de către Comitetele Executive ale Sfaturilor Populare comunale, împreună cu unităţile Ministerului Industriei Alimentare.Deţinătorii de instalaţii de fabricat rachiu, vor preda aceloraşi unităţi arătate în alineatul 1 de mai sus, întreaga cantitate de uium realizată din fabricaţie, la preţurile stabilite prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 3Producătorii vor declara, înainte de începerea fabricaţiei întreaga lor producţiei de borhot, drojdie şi tescovina pe care o au de distilat.Declaraţiile se vor depune la Comitetele Executive ale Sfaturilor Populare ale comunelor unde s-a obţinut producţia, care vor tine o evidenta a producţiei declarate.De asemenea, posesorii de instalaţii de fabricat rachiu vor tine pe registrul partizi o evidenta a producţiei pentru fiecare cultivator în parte şi vor comunică zilnic Comitetelor Executive ale Sfaturilor Populare cantităţile de rachiuri obţinute, precum şi uiumul perceput.  +  Articolul 4Pentru asigurarea unei producţii viticole şi pomicole bogate şi de calitate, precum şi pentru satisfacerea nevoilor de consum, întreprinderile industriale de produse alcoolice, pendinte de Ministerul Industriei Alimentare, vor încheia contracte cu producătorii cultivatori de vii şi livezi, atît pentru strugurii destinaţi vinificarii, borhot de fructe, tescovina şi drojdie, cat şi pentru vinurile şi rachiurile naturale rămase producătorilor, cu avantagiile şi în condiţiunile ce se vor stabili prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 5Producătorii individuali care vor încheia contracte pentru struguri şi fructe, au dreptul de a primi credite dela Banca de Stat a Republicii Populare Române.Cuantumul şi condiţiunile de acordare a acelor credite se vor stabili annual de către Ministerul Finanţelor, împreună cu Ministerul Industriei Alimentare.De asemenea, Banca de Stat a Republicii Populare Române va acorda, la cerere, gospodariilor agricole individuale, intovarasirilor agricole viticole şi gospodariilor agricole colective, creditele necesare repararii şi completării utilajelor şi instalaţiilor de vinificare şi a spaţiilor de depozitare a vinurilor şi rachiurilor, în condiţiunile ce se vor stabili de Ministerul Finanţelor, împreună cu Ministerul Agriculturii.  +  Articolul 6Autorizaţiile pentru funcţionarea cazanelor de fabricat rachiu se vor acorda de către Comitetele Executive ale Sfaturilor Populare, numi pe baza avizului obligatoriu al Ministerului Industriei Alimentare, Direcţia Generală a Industriei Vinului şi Produselor Alcoolice. Autorizaţiile eliberate vor fi retrase de către Comtietele Executive ale Sfaturilor Populare, la cererea Ministerului Industriei Alimentare.  +  Capitolul 2 Circulaţia şi desfacerea produselor  +  Articolul 7Circulaţia produselor alcoolice de orice fel, dela producători la unităţile achizitoare de stat şi cooperatiste, se face pe bază de bilet de libera circulaţie eliberat de Comitetele Executive ale Sfaturilor Populare, iar circulaţia produselor alcoolice între unităţile de stat şi cooperatiste se face pe bază de factura  +  Articolul 8Desfacerea produselor alcoolice se face de către întreprinderile comerciale de stat şi cooperative, iar aprovizionarea cu aceste produse se face numai dela întreprinderile industriale ale Ministerului Industriei Alimentare, precum şi direct dela producător, pe baza mandatului primit din parte Ministerului Industriei Alimentare.Ministerul Comerţului Interior va stabili condiţiunile în care băuturile alcoolice vor putea fi desfăcute şi de către particulari.  +  Capitolul 3 Sancţiuni  +  Articolul 9Nerespectarea obligaţiunilor de predare a vinurilor şi rachiurilor naturale, prevăzute la art. 2, atrage răspunderea materială stabilită prin Decretul Nr. 131/1952.Somaţia, sesizarea instanţelor de judecată şi executarea, prevăzute în Decretul Nr. 131/1952, se fac de către împuterniciţii Ministerului Industriei Alimentare.Nerespectarea dispoziţiunilor cuprinse în articolele 1, 6 şi 8 privitoare la fabricarea şi desfacerea produselor alcoolice, precum şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de fabricat rachiu, fără autorizaţie legală, se sancţionează potrivit legii penale.Nedeclararea în termen de către producători a borhotului, drojdiei şi tescovinei, precum şi necomunicarea în termen, de către posesorii de instalaţii de fabricat rachiu, a producţiei realizate, a uiumului şi netinerea evidentei producţiei, se sancţionează cu amendă contravenţională dela 50-200 lei.Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează şi circulaţia produselor facuta împotriva dispoziţiilor prevăzute în prezentul decret.  +  Articolul 10Constatarea infracţiunilor la prezentul decret se face, în afară de organele de urmărire penală şi de către împuterniciţii Ministerului Industriei Alimentare, precum şi de către organele Comitetelor Executive ale Sfaturilor Populare.  +  Capitolul 4 Dispoziţiuni finale  +  Articolul 11Prin Hotărîre a Consiliului de Miniştri se vor stabili:- condiţiunile de vânzare şi cantităţile de vinuri şi rachiuri naturale ce se vand statului;- condiţiunile de contractare a strugurilor, vinurilor şi rachiurilor naturale rămase producătorilor, precum şi a borhotului de fructe, drojdie şi tescovinei;- preţurile de cumpărare şi se vor dezvolta dispoziţiunile cuprinse în prezentul decret.  +  Articolul 12Legea monopolului vinzarii spirtului şi băuturilor spirtoase şi a taxelor de consumaţie, publicată în Monitorul Oficial Nr. 96 din 22 Aprilie 1932 şi republicată în Monitorul Oficial Nr. 180 din 10 August 1945 cu toate modificările ulterioare, se abroga.--------