ORDIN nr. 1.093 din 6 septembrie 2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 840 din 14 septembrie 2004    Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale sănătate publică și inspecția sanitară de stat nr. OB 9.943/2004,în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, ale pct. 26 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 240/2004 privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii și a baremului minimal de dotare a acestora și ale Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătății și familiei nr. 508/933/2002 privind aprobarea Normelor generale de protecție a muncii,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Laboratorul de toxicologie este unitatea aparținând sistemului public ori privat, cu sau fără personalitate juridică, care efectuează determinări de noxe în vederea evaluării de către specialiștii în domeniu a condițiilor de muncă și a stării de sănătate a personalului angajat.(2) Laboratorul de toxicologie poate fi organizat și în cadrul cabinetelor medicale de medicina muncii, conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 2Laboratorul de toxicologie poate efectua determinări de:a) agenți chimici;b) pulberi;c) agenți fizici;d) indicatori biologici.  +  Articolul 3(1) În laboratorul de toxicologie lucrează doar personal autorizat în condițiile legii.(2) Coordonarea activității în laboratoarele de determinare de noxe profesionale trebuie să fie efectuată de o persoană cu experiență de cel puțin 3 ani în acest domeniu. (la 10-10-2017, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.149 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 10 octombrie 2017 )  +  Articolul 4Abilitarea laboratoarelor de toxicologie se acordă de către Ministerul Sănătății prin Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică la propunerea Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), prin structurile proprii - Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC) sau centrul regional de sănătate publică (CRSP) care a înregistrat solicitarea și a efectuat evaluarea. (la 10-10-2017, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.149 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 10 octombrie 2017 )  +  Articolul 5Abilitarea laboratorului de toxicologie se va acorda cu specificarea categoriilor de determinări, în funcție de pregătirea profesională și de dotarea tehnică a acestuia.  +  Articolul 6(1) Abilitarea este acordată prestatorului pe durată nelimitată.(2) În situația în care au apărut schimbări în urma cărora prestatorul nu mai îndeplinește condițiile de abilitare, autoritatea competentă poate retrage abilitarea acordată prestatorului în cauză.(3) Abilitarea se supune condiției îndeplinirii continue a cerințelor.(4) Periodic, la 3 ani, se va efectua o reevaluare a activității laboratorului în cadrul INSP-CNMRMC/CRSP unde s-a întocmit referatul inițial. (la 10-10-2017, Articolul 6 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.149 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 10 octombrie 2017 ) -------------Art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.045 din 16 iulie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 29 iulie 2010.  +  Articolul 6^1(1) Procedurile și formalitățile de abilitare trebuie să fie clare și ușor accesibile, să fie făcute publice în avans și să ofere solicitanților garanția că cererea lor este procesată în mod obiectiv și imparțial.(2) Cererea solicitantului este procesată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentației complete. Termenul poate fi prelungit o singură dată de către autoritatea competentă, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse inițial nu este afectată de prelungirea dispusă de autoritatea competentă. Prelungirea termenului de abilitare, precum și durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător și notificate solicitantului înainte de expirarea termenului inițial.(3) Abilitarea se consideră acordată în situația în care autoritățile competente nu au răspuns în termenul prevăzut la alin. (2). Cu toate acestea, se poate stabili un regim diferit în cazul în care acest lucru este justificat de motive imperative de interes general, inclusiv un interes legitim al unei terțe părți.(4) Autoritatea competentă transmite solicitantului o confirmare de primire a cererii în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii cererii. Confirmarea de primire a cererii trebuie să precizeze următoarele:a) termenul de procesare a cererii;b) căile de atac disponibile;c) după caz, mențiunea că, în lipsa unui răspuns în termenul specificat, abilitarea se consideră acordată.(5) În cazul unei cereri sau al unei documentații incomplete, solicitantul este informat în cel mai scurt timp, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la primirea cererii, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare, precum și cu privire la consecințele asupra termenului de procesare a cererii, prevăzut la alin. (2).(6) În cazul în care o cerere este respinsă pentru motive de natură procedurală, solicitantul este informat în cel mai scurt termen, dar nu în mai mult de 5 zile lucrătoare de la depunerea cererii.-------------Art. 6^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.045 din 16 iulie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 529 din 29 iulie 2010.  +  Articolul 7(1) În vederea obținerii abilitării, reprezentantul legal al laboratorului de toxicologie se va adresa uneia dintre structurile de specialitate din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică (Centrul Național de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, Centrul Regional de Sănătate Publică București, Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj, Centrul Regional de Sănătate Publică Iași, Centrul Regional de Sănătate Publică Timișoara, Centrul Regional de Sănătate Publică Târgu Mureș) unde va depune un dosar ce conține:a) cerere adresată uneia dintre structurile de specialitate din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică mai sus menționate, care să cuprindă antetul solicitantului, adresa, numărul de telefon, contul bancar;b) notificare de certificare a conformității eliberată de direcția de sănătate publică județeană;c) informații privind personalul:– lista personalului cu pregătire superioară: chimiști, farmaciști, medici, biochimiști, biologi, ingineri, fizicieni;– copii xerox de pe diplome de studii, certificate de instruire;– lista personalului cu pregătire medie: asistenți medicali, laboranți etc. - opțional;d) memoriu tehnic care va cuprinde date de identificare, precum adresă, telefon, fax, detalii de amenajare, amplasament, spații, sursă de apă, aparatură și analizele pentru care se solicită abilitarea, verificarea metrologică și/sau etalonarea aparatelor;e) dotarea tehnică corespunzătoare determinărilor pentru care se solicită abilitarea.(2) Reevaluarea periodică se face pe baza unui dosar trimis de solicitant și care trebuie să conțină:– cerere de reevaluare;– copie a certificatului de abilitare și anexa;– declarație pe propria răspundere privind datele transmise;– datele de la alin. (1) lit. b)-e);– alte date solicitate de evaluator, cum ar fi: curbe de etalonare, validări de metode, date tehnice ale aparatelor, număr de analize efectuate în anul anterior. (la 10-10-2017, Articolul 7 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.149 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 10 octombrie 2017 )  +  Articolul 8(1) Conformitatea informațiilor din dosarul de solicitare a abilitării va fi analizată și verificată la sediul laboratorului de toxicologie de către o echipă de specialiști din cadrul INSP-CNMRMC/CRSP la care s-a făcut solicitarea. Acest lucru se va aplica numai în cazul abilitării inițiale. (la 10-10-2017, Alineatul (1) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.149 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 10 octombrie 2017 ) (2) În urma evaluării, echipa de specialiști va elabora un referat tehnic de evaluare al laboratorului de toxicologie, finalizat cu o concluzie.(3) Costul pentru elaborarea referatului tehnic de evaluare, prevăzut la alin. (2), se suportă de solicitantul abilitării.(4) Referatul de evaluare împreună cu un exemplar din dosarul pentru abilitarea laboratorului de toxicologie vor fi înaintate de către solicitant Ministerului Sănătății - Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică. (la 10-10-2017, Alineatul (4) din Articolul 8 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.149 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 10 octombrie 2017 ) (5) În urma reevaluării periodice, în situația în care apar modificări în datele de identificare ale solicitantului și/sau în lista determinărilor și a aparaturii, se va întocmi un nou referat de evaluare care va fi înaintat de solicitant la Ministerul Sănătății. (la 10-10-2017, Articolul 8 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.149 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 10 octombrie 2017 ) (6) Pe baza noului referat de evaluare Ministerul Sănătății va anula certificatul de abilitare anterior și va întocmi un nou certificat cu datele actualizate. (la 10-10-2017, Articolul 8 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.149 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 10 octombrie 2017 ) (7) În situația în care nu au apărut modificări față de datele anterioare, evaluatorul va trimite o adresă solicitantului în care se va specifica faptul că rămân valabile certificatul de abilitare și anexa existentă. (la 10-10-2017, Articolul 8 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.149 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 10 octombrie 2017 ) (8) Anual, CNMRMC și CRSP-urile vor înainta la Ministerul Sănătății - Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică lista cu laboratoarele care se regăsesc în situația prevăzută la alin (7). (la 10-10-2017, Articolul 8 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.149 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 10 octombrie 2017 )  +  Articolul 8^1Laboratoarele de toxicologie și sănătate ocupațională din cadrul Institutului Național de Sănătate Publică (centrele regionale de sănătate publică București, Cluj, Iași, Timișoara, Târgu Mureș), care efectuează evaluarea dosarelor mai sus menționate, vor fi abilitate de către Ministerul Sănătății, prin Direcția sănătate publică și control în sănătate publică, în baza unei solicitări trimise de către Institutul Național de Sănătate Publică.---------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.041 din 30 august 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 570 din 6 septembrie 2013.  +  Articolul 9Laboratoarele care efectuează analize toxicologice, Direcția generală de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății, INSP, CNMRMC, CRSP, precum și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile acestui ordin. (la 10-10-2017, Articolul 9 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.149 din 28 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 10 octombrie 2017 )  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Ovidiu Brînzan
    București, 6 septembrie 2004.Nr. 1.093.------------