REGULAMENT din 30 mai 2007privind activitatea de coasigurare de către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în numele și în contul statului, a creditelor de export aferente operațiunilor de export realizate în cooperare de mai multe întreprinderi din diferite state membre ale Uniunii Europene
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 417 din 22 iunie 2007    Notă
    *) Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 534 din 30 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 417 din 22 iunie 2007.
     +  Articolul 1Prezentul regulament transpune Directiva Consiliului Uniunii Europene 84/568/CEE privind obligațiile reciproce ale societăților de asigurare a creditelor la export ale statelor membre, care acționează în numele sau cu sprijinul statului, ori ale departamentelor publice care acționează în locul acestor societăți, în cazul asigurării comune a unui contract care include unul sau mai multe subcontracte în unul ori mai multe state membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 2(1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. (EXIMBANK - S.A.) poate coasigura în numele și în contul statului, cu aprobarea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, contracte de export care includ unul sau mai multe subcontracte în unul ori în mai multe state membre ale Uniunii Europene, cu respectarea principiilor enunțate în prezentul regulament, privind obligațiile reciproce ale instituțiilor de asigurare a creditelor de export din statele membre ale Uniunii Europene.(2) În cazul în care, în baza hotărârii Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, EXIMBANK - S.A. acordă, în numele și în contul statului, împreună cu un asigurător sau cu un departament public al unui alt stat membru al Uniunii Europene (care are calitatea de coasigurător), acoperire aferentă unui contract care include unul sau mai multe subcontracte în unul ori mai multe state membre, EXIMBANK - S.A. va respecta, în ceea ce privește obligațiile sale, prevederile prezentului regulament.(3) Pentru fiecare operațiune de coasigurare, în baza hotărârii Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, EXIMBANK - S.A. încheie în numele și în contul statului o convenție de coasigurare cu ceilalți coasigurători.  +  Articolul 3În înțelesul prezentului regulament și al Directivei Consiliului Uniunii Europene 84/568/CEE operațiuni realizate în cooperare de mai multe întreprinderi din diferitele state membre ale Uniunii Europene sunt operațiunile în cadrul cărora:– o întreprindere (denumită contractant principal) subcontractează uneia sau mai multor întreprinderi (denumite subcontractanți) din unul ori din mai multe state membre ale Uniunii Europene un contract de export pentru care este unică titulară, încheiat cu o întreprindere (denumită cumpărător) situată fie într-un stat care nu este membru al Uniunii Europene, fie într-un stat membru, altul decât cele în care se află contractantul principal și subcontractanții; și– contractantul principal s-a angajat să plătească subcontractantului/subcontractanților fracțiunea care le este datorată din sumele care îi sunt plătite de cumpărător, precum și să îndeplinească toate formalitățile care pot fi eventual necesare transferului fracțiunii sumelor plătite de către cumpărător și care este datorată subcontractantului/ subcontractanților; și– între subcontractant/subcontractanți și cumpărător nu există niciun raport juridic; și– asigurătorul de credite al contractantului principal (denumit asigurătorul principal) și asigurătorul/asigurătorii subcontractantului/subcontractanților (denumiți coasigurători) sunt dispuși să asigure, fiecare în condițiile uzuale ale polițelor lor, partea de operațiune care este executată în țara respectivă a fiecăruia, împotriva riscurilor definite de aceștia în convenția de coasigurare încheiată.  +  Articolul 4În exercitarea activităților prevăzute la art. 2, EXIMBANK - S.A., în numele și contul statului, poate participa în calitate de asigurător principal sau în calitate de coasigurător al unuia sau al mai multor subcontractanți ai contractantului principal, așa cum aceste noțiuni sunt definite în art. 3.  +  Articolul 5(1) Convențiile pe care EXIMBANK - S.A. le încheie în fiecare caz în parte în exercitarea activităților prevăzute la art. 2 sunt supuse prevederilor prezentului regulament.(2) Prevederile prezentului regulament nu exclud adoptarea de către Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, pe baza propunerilor EXIMBANK - S.A., a unor dispoziții suplimentare care nu aduc atingere domeniului de aplicare al prezentului regulament.  +  Articolul 6În cazul în care încheie convenții în calitate de asigurător principal în numele și contul statului, asumându-și gestiunea riscului, inclusiv pentru părțile subcontractante, EXIMBANK - S.A. va avea următoarele obligații:– să ofere contractantului principal, pentru partea sa din contract, asigurare împotriva riscurilor definite în convenția încheiată;– să nu accepte nicio modificare a termenelor de derulare a contractului de export (valoare, modalitate de livrare, modalitate de plată etc.) sau a contractului încheiat de către contractantul principal și subcontractant/ subcontractanți pentru executarea contractului principal, cu excepția cazului în care modificările sunt efectuate cu acordul coasigurătorului/coasigurătorilor;– să nu își decline responsabilitatea față de polița de asigurare emisă pentru contractantul principal, ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor de către acesta din urmă, fără înștiințarea în prealabil a coasigurătorului/coasigurătorilor;– să nu declare expirarea valabilității poliței de asigurare fără să înștiințeze coasigurătorul/coasigurătorii;– să notifice coasigurătorul/coasigurătorii cu privire la orice fapt despre care ia cunoștință și care ar putea produce modificări asupra naturii sau nivelului riscului ori conduce la producerea daunei;– în cazul producerii daunei, să consulte coasigurătorul/coasigurătorii asupra măsurilor care trebuie luate; decizia de recunoaștere a daunei va trebui să fie luată, pe cât posibil, de comun acord, valoarea despăgubirii și modalitățile de reglementare ale acesteia fiind stabilite în conformitate cu prevederile fiecărei polițe;– în cazul producerii daunei, EXIMBANK - S.A. va lua ea însăși sau va cere contractantului principal să ia măsurile necesare în vederea recuperării sumelor neplătite și să remită coasigurătorului/coasigurătorilor cota-parte care îi/le revine din sumele recuperate, îndeplinind și formalitățile necesare transferului acesteia. Cheltuielile de recuperare vor fi repartizate între toți asigurătorii, proporțional cu cota-parte ce revine fiecăruia din contractul asigurat;– în caz de reziliere a poliței de asigurare acordate contractantului principal, EXIMBANK - S.A. va face tot posibilul pentru a se conforma obligațiilor prevăzute în prezentul articol.  +  Articolul 7În cazul în care încheie convenții în calitate de coasigurător în numele și contul statului, EXIMBANK - S.A. va avea următoarele obligații:– să asigure partea din operațiune care este în sarcina subcontractantului din țara sa, împotriva riscurilor definite în convenția de coasigurare încheiată;– să nu accepte nicio modificare a contractului încheiat între contractantul principal și subcontractant/subcontractanți privind termenele de derulare a contractului încheiat cu cumpărătorul, decât cu acordul asigurătorului principal;– să nu accepte nicio modificare a contractului încheiat între contractantul principal și subcontractant/subcontractanți privind termenele de derulare a contractului încheiat cu cumpărătorul, decât cu acordul asigurătorului principal;– să nu declare expirarea valabilității poliței fără să înștiințeze asigurătorul principal;– să notifice asigurătorul principal asupra oricărui fapt despre care ia cunoștință și care ar putea produce modificări asupra naturii sau nivelului riscului ori care ar putea să conducă la producerea daunei;– în caz de reziliere a asigurării acordate subcontractantului, să facă tot posibilul pentru a se conforma obligațiilor prevăzute în prezentul articol.  +  Articolul 8În cazul unui acord de consolidare a datoriei țării cumpărătorului, EXIMBANK - S.A., în numele și contul statului, în calitate de asigurător principal sau coasigurător, se va consulta cu ceilalți asigurători asupra căilor și mijloacelor care permit rezolvarea problemelor specifice implicate de aplicarea acordului de consolidare.  +  Articolul 9Dacă apreciază, de comun acord cu ceilalți, că sistemul său de credit pentru cumpărare este suficient de compatibil cu al altor asigurători din Uniunea Europeană, EXIMBANK - S.A., în baza hotărârii Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări, poate să convină constituirea sau asigurarea unui credit-cumpărător unic pentru totalitatea unui contract, caz în care prevederile art. 6-8 se aplică prin analogie.  +  Articolul 10Orice litigiu rezultat din convențiile încheiate de EXIMBANK - S.A. în baza prezentului regulament și care nu poate fi soluționat pe cale amiabilă este supus unei comisii de arbitraj formate din 3 arbitri. Fiecare dintre părțile în cauză va desemna un arbitru. Cel de-al treilea arbitru va fi desemnat de președintele Curții de Justiție a Comunităților Europene; acesta are funcția de președinte al tribunalului arbitral. Procedura este cea reglementată de Regulamentul de conciliere și arbitraj al Camerei Internaționale de Comerț.-------