METODOLOGIE-CADRU din 26 septembrie 2017privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 769 din 28 septembrie 2017  Notă
  Aprobată prin Ordinul nr. 5.062 din 26 septembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 769 din 28 septembrie 2017.
   +  Capitolul I  +  Articolul 1Prezenta metodologie reglementează cadrul general al aprobării auxiliarelor didactice de către Ministerul Educației Naționale, denumit în continuare MEN, în scopul utilizării acestora în unitățile de învățământ preuniversitar.  +  Articolul 2(1) Pentru reglementarea utilizării la nivelul unităților de învățământ preuniversitar se definește termenul de „Auxiliare didactice“ ca fiind materiale-suport elaborate în sprijinul profesorilor și al elevilor, pentru implementarea adecvată și eficientă a curriculumului național. Această categorie de auxiliare poate include: culegeri de texte/cântece, culegeri de exerciții/probleme, culegeri de teste/itemi de evaluare, pachete de fișe de activitate independentă, caiete de muncă/activitate independentă etc., care pot fi prezentate în format tipărit și/sau în format electronic/digital.(2) Variantele/Modelele de subiecte, itemii cuprinși de acestea, precum și baremele de evaluare și de notare elaborate pentru toate examenele și concursurile naționale/olimpiade, în coordonarea Centrului Național de Evaluare și Examinare, denumit în continuare CNEE, nu pot fi preluate în lucrări destinate comercializării.  +  Articolul 3Prin prezenta metodologie se reglementează:a) diferențierea între auxiliarele pentru care este necesară solicitarea aprobării prin ordin al ministrului și cele pentru care este necesară solicitarea avizării de către secretarul de stat;b) constituirea comisiilor de aprobare/avizare;c) procedura de aprobare, respectiv cea de avizare;d) criteriile de conformitate pe care trebuie să le respecte auxiliarele didactice pentru a fi aprobate/avizate;e) calendarul de aprobare/avizare, care este comunicat anual.  +  Articolul 4(1) Auxiliarele didactice utilizate în unitățile de învățământ preuniversitar se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale, în conformitate cu art. 69 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Auxiliarele didactice care au fost realizate în cadrul proiectelor cu finanțare europeană, al celor cu finanțare internațională sau în cadrul altor proiecte strategice se supun unei proceduri de avizare prin decizie a secretarului de stat cu atribuții în domeniu.(3) Prin excepție de la alin. (1) și (2), în cazul instrumentelor destinate dezvoltării competențelor elevilor, elaborate de către instituții, societăți științifice recunoscute la nivel național și internațional și/sau publicate de edituri de prestigiu național și internațional (de exemplu, Academia Română, Academia Oamenilor de Știință, Consiliul Britanic, Institutul Cervantes, Institutul Goethe, Editurile Oxford, Cambridge etc.), pentru utilizarea extinsă, la clasă, este necesar acordul MEN, conform anexei nr. 3.(4) MEN, prin CNEE, efectuează verificarea criteriilor de conformitate și propune pentru aprobare, anual, în două sesiuni, lista auxiliarelor didactice disponibile pentru utilizarea în sistemul de învățământ preuniversitar.  +  Articolul 5Solicitantul aprobării sau al avizului pentru auxiliare didactice propuse, denumit în continuare solicitant, poate fi autor, editor, producător, comerciant/furnizor autorizat sau alte instituții recunoscute, care au ca obiect de activitate învățământul/educația/formarea și colaborează cu cadre didactice și specialiști în domeniul la care face referire auxiliarul.  +  Articolul 6Auxiliarele didactice supuse aprobării/avizării trebuie să vizeze în mod explicit formarea competențelor generale și/sau a celor specifice ale elevilor și să corespundă cerințelor curriculumului național și programelor pentru olimpiadele școlare, aprobate prin ordin al ministrului, în vigoare.  +  Articolul 7Auxiliarele didactice depuse pentru aprobare/avizare trebuie să specifice nivelul (de exemplu, grupa/clasa/vârsta/formațiunea de studiu căreia i se adresează etc.) și să se adreseze în mod explicit tipurilor de activități didactice (de exemplu, activități remediale, activități pentru elevi cu cerințe educaționale speciale, activități pentru elevi capabili de performanță etc.), altor activități care vizează dezvoltarea competențelor-cheie, multi/pluridisciplinare, transdisciplinare etc., conform anexei nr. 2.  +  Articolul 8(1) Auxiliarele didactice propuse pentru aprobare/avizare se depun la sediul CNEE pe suport electronic (CD, DVD) în format PDF, împreună cu anexele nr. 1 și 2, completate.(2) Pentru obținerea acordului MEN prevăzut la art. 4 alin. (3), solicitanții completează formularele din anexele nr. 1 și 3, care se depun la sediul CNEE.(3) Pentru anul școlar 2017-2018, solicitările de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice se depun în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.  +  Capitolul II Comisiile de aprobare/avizare  +  Articolul 9Comisiile de aprobare/avizare sunt constituite prin decizie a directorului general al CNEE.  +  Articolul 10(1) Comisiile de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice se constituie pe niveluri de învățământ/discipline/domenii de pregătire/activități educative. (2) Comisiile de aprobare/avizare au în componență următoarele categorii de personal: inspectori și specialiști din Ministerul Educației Naționale, Institutul de Științe ale Educației (ISE), Centrul Național de Evaluare și Examinare, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT), inspectori școlari din cadrul inspectoratele școlare, precum și cadre didactice care fac parte din comisiile naționale de specialitate sau alte cadre didactice cu experiență în domeniu, propuse de către reprezentanți ai MEN/inspectorate școlare județene(ISJ)/al municipiului București (ISMB), la solicitarea CNEE.  +  Articolul 11(1) Comisia de aprobare/avizare are următoarea structură: a) președinte: reprezentant al MEN;b) vicepreședinte: reprezentant al CNEE, ISE, CNDIPT;c) 3 membri: cadre didactice componente ale comisiilor naționale de specialitate, cadre didactice și/sau inspectori de specialitate din ISMB/ISJ;d) secretar: reprezentant al CNEE.(2) În situația în care există auxiliare didactice elaborate în limba de predare a minorităților naționale, cei trei membri ai Comisiei de aprobare/avizare trebuie să fie cunoscători ai limbii materne respective.(3) Membrii comisiei de aprobare/avizare semnează un angajament prin care declară că nu se află în conflict de interese și nici în incompatibilitate cu calitatea de membru, conform modelului din anexa nr. 5.  +  Articolul 12Comisia de aprobare/avizare are următoarele atribuții:a) elaborează procedura de lucru a comisiei;b) realizează verificarea criteriilor de conformitate în cazul solicitărilor supuse aprobării/avizării. Durata desfășurării acestei etape este de 30 de zile lucrătoare de la încheierea perioadei prevăzute în calendarul anual al CNEE pentru depunerea solicitărilor, cu excepția primei sesiuni de aprobare/avizare, când va fi de 60 de zile lucrătoare;c) întocmește documentația în vederea aprobării prin ordin al ministrului educației naționale sau a obținerii avizului secretarului de stat pentru învățământul preuniversitar.  +  Articolul 13Membrilor comisiei de aprobare/avizare li se eliberează de către CNEE adeverințe care specifică îndeplinirea atribuțiilor în cadrul comisiei.  +  Articolul 14MEN, prin CNEE, elaborează o procedură operațională prin care se stabilesc anual: modalitatea de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice, documentele întocmite ca urmare a evaluării și calendarul activităților.  +  Articolul 15Pentru fiecare auxiliar pentru care se solicită aprobare/aviz, CNEE percepe un tarif stabilit prin ordin al ministrului educației naționale.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 16Modalitatea de utilizare în unitățile de învățământ, în procesul instructiv-educativ, a auxiliarelor aprobate prin ordin al ministrului educației naționale/avizate prin decizia secretarului de stat pentru învățământul preuniversitar se reglementează prin Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.  +  Articolul 17Aprobarea prin ordin al ministrului educației naționale/Avizarea prin decizie a secretarului de stat a auxiliarelor didactice utilizate în unitățile de învățământ preuniversitar își încetează efectele la momentul completării/revizuirii/modificării curriculumului național corespunzător.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie-cadru.  +  Anexa nr. 1la metodologia-cadru
  Solicitare de aprobare/avizare
  Subsemnatul(a), ……………………., legitimat(ă) cu C.I./ B.I. seria ……..… nr. ………., în calitate de ……….. al ……., cu sediul în ………………., vă solicit aprobarea/avizarea auxiliarului didactic cu titlul: ............................................................................Menționez că auxiliarul didactic propus este în conformitate cu prevederile programei școlare și respectă toate reglementările legale în vigoare.Data..............................Semnătura..............................
   +  Anexa nr. 2 la metodologia-cadru
  Datele de identificare ale auxiliarului didactic pentru aprobare/avizare
  1. Denumirea auxiliarului^1 .............................................................2. Tipul^2 ...................................................................................................3. Forma de prezentare^3 ...................................................................4. Curriculumul național^4 ...................................................................5. Discipline la care poate fi aplicat^5 ...............................................................6. Aria curriculară^6 ...................................................................7. Nivelul la care poate fi aplicat^7 ..............................................8. Grupul-țintă căruia i se adresează^8 ............................................................9. Autorii și editura/producătorul/comerciantul^9 ................................................10. Principalele caracteristici ale auxiliarului^10 Data..............................Semnătura.............................. Notă
  ^1 Se va preciza titlul/denumirea auxiliarului.
  ^2 Se va preciza categoria din care face parte auxiliarul.
  ^3 Se va preciza suportul fizic al auxiliarului (hârtie / tipărit, CD, DVD etc.).
  ^4 Se va preciza curriculumul național aprobat prin ordin al ministrului, care a stat la baza elaborării și realizării auxiliarului.
  ^5 Se va preciza denumirea completă a disciplinei sau disciplinelor de studiu la care poate fi folosit auxiliarul propus.
  ^6 Se vor preciza aria sau ariile curriculare corespunzătoare disciplinelor la care poate fi utilizat.
  ^7 Se va preciza nivelul formațiunii de studiu/grupei/clasei/claselor sau vârsta copiilor din învățământul preșcolar/al elevilor din învățământul general căruia/cărora li se adresează auxiliarul.
  ^8 Se vor face precizările referitoare la grupul-țintă deoarece un auxiliar didactic poate fi utilizat la unul sau mai multe categorii de grupuri-țintă cum ar fi: preșcolari sau elevi, cadre didactice (instrument de lucru pentru elev/demonstrații efectuate de profesor etc.).
  ^9 Se vor preciza numele autorilor și editurii/producătorului/comerciantului.
  ^10 Se vor preciza principalele caracteristici constructive, funcționale și de exploatare ale auxiliarului didactic propus.
   +  Anexa nr. 3 la metodologia-cadru
  Formular pentru obținerea acordului Ministerului Educației Naționale
  Subsemnatul(a), .............................., legitimat(ă) cu C.I./ B.I. seria ........ nr. ....., în calitatede ............................................. al ......................................, cu sediul în...............................................................................................................,vă solicit acordul în vederea utilizării extinse în unitățile de învățământ preuniversitar a.........................................................                     (denumirea publicației)...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,editată/reeditată la ...........................................................................................                                                    (denumirea editurii)................................................................................................................................................................................................................................în anul ........................................................................................................                   Data                                           Semnătura           ..................                               ......................
   +  Anexa nr. 4 la metodologia-cadru
  Criterii de conformitate ale auxiliarelor didactice
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┬──────────┐│Criterii de conformitate                                             │   Conform/   │Argumente/││                                                                     │  Neconform   │ Exemple  │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤│1. Auxiliarul didactic are caracter etic, moral și nediscriminatoriu:│              │          ││respectă principiile care nu fac nicio deosebire de rasă,            │              │          ││naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, │              │          ││gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică, infectare   │              │          ││HIV, apartenență la o categorie defavorizată.                        │              │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤│2. Auxiliarul didactic conține informații care nu aduc atingere      │              │          ││identității și valorilor naționale, nu conține elemente rasiste,     │              │          ││xenofobe sau de promovare a ideologiei naționalist-extremiste.       │              │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤│3. Contribuie la formarea și dezvoltarea competențelor din programa  │              │          ││școlară permițând înțelegerea/consolidarea/recapitularea/aprofundarea│              │          ││/extinderea conținuturilor.                                          │              │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤│4. Respectă logica internă a disciplinei/disciplinelor/ariilor       │              │          ││curriculare.                                                         │              │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤│5. Respectă corectitudinea științifică a conținuturilor, în acord cu │              │          ││programa/curriculumul, precum și formularea clară, completă și       │              │          ││corectă a cerințelor activităților propuse.                          │              │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤│6. Valorifică și dezvoltă achizițiile anterioare ale elevilor.       │              │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤│7. Permite formarea de deprinderi și abilități corespunzătoare       │              │          ││ciclului curricular în care se află elevii/preșcolarii, după caz.    │              │          │├───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤│8. Auxiliarul didactic     │8.1. interactivitatea;                   │              │          ││facilitează:               ├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤│                           │8.2 relaționarea cu alte domenii ale     │              │          ││                           │cunoașterii, deschiderea spre alte       │              │          ││                           │discipline și domenii;                   │              │          ││                           ├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤│                           │8.3 învățarea activă prin: rezolvarea de │              │          ││                           │exerciții și probleme, teme de reflecție,│              │          ││                           │aplicații etc.;                          │              │          ││                           ├─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤│                           │8.4 autoevaluarea.                       │              │          │├───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤│9. Conține teste și/sau itemi de evaluare și soluții de rezolvare    │ De exemplu:  │          ││(după caz) sau descriptori de performanță (după caz).                │Nu este cazul.│          │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤│10. Conține teme care să permită transferul cunoștințelor în viața   │              │          ││cotidiană.                                                           │              │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤│11. Încurajează gândirea creativă, perspectivele comparative,        │              │          ││spiritul critic și flexibil (după caz).                              │              │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤│12. Modul de exprimare este corect și coerent și se raportează la    │              │          ││specificul disciplinei/disciplinelor/ariilor curriculare.            │              │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤│13. Există un organizator la începutul secvențelor/capitolelor/      │              │          ││temelor.                                                             │              │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤│14. Materialul documentar și materialul grafic sunt variate și       │              │          ││atractive.                                                           │              │          │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────────┤│15. Stilul, frazarea, limbajul sunt adecvate vârstei elevilor și     │              │          ││exigențelor didactice ale disciplinei/disciplinelor/ariilor          │              │          ││curriculare.                                                         │              │          │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
   +  Anexa nr. 5la metodologia-cadru
  Angajament
  Subsemnatul(a), ………………, domiciliat(ă) în …………………….., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ………………. nr. ………………., eliberat de ………………………. la data de ………………………, codul numeric personal ………………………., număr de telefon ……………………….., în calitate de membru al Comisiei de aprobare/avizare a auxiliarelor didactice, denumită în continuare Comisie,declar pe propria răspundere că nu voi divulga sub nicio formă informații legate de procesul de verificare a criteriilor de conformitate în cazul solicitărilor privind auxiliarele didactice supuse aprobării/avizării, informații de natură să atragă avantaje necuvenite din activitatea pe care o desfășor sau să aducă prejudicii imaginii Ministerului Educației Naționale/Centrului Național de Evaluare și Examinare (CNEE).Sunt de acord să îmi îndeplinesc toate sarcinile de lucru prevăzute de Metodologia-cadru privind reglementarea utilizării auxiliarelor didactice în unitățile de învățământ preuniversitar a cărui anexă este prezentul angajament, respectând termenele stabilite, și mă angajez că nu voi face publice detalii asupra activității desfășurate în cadrul procesului de verificare a criteriilor de conformitate în cazul solicitărilor privind auxiliarele didactice supuse aprobării/avizării.Sunt de acord să îmi asum responsabilitatea pentru calitatea activității desfășurate și declar că am luat cunoștință de faptul că sunt obligat să păstrez confidențialitatea lucrărilor Comisiei, până în momentul în care sunt făcute publice de către CNEE.Declar că NU am rude sau afini până la gradul IV nici în cadrul editurii al cărei auxiliar didactic este evaluat de Comisie și nici dintre autorii auxiliarului didactic propus.Declar că NU am participat la activități în vederea elaborării/proiectării/editării auxiliarelor didactice analizate, în calitate de referent științific, autor, coautor, redactor, tehnoredactor, coordonator conținut științific.În caz contrar, mă voi supune rigorilor art. 326 (falsul în declarații) din noul Cod penal al României. Sunt conștient(ă) că, în cazul în care voi încălca prevederile normative privind protecția informațiilor clasificate, voi răspunde, potrivit legii, administrativ, disciplinar, material, civil ori penal, în raport cu natura și gravitatea faptei.Data……………….......Semnătura...............................................(numele, prenumele și semnătura)
  ----