ORDIN nr. 312 din 13 septembrie 2017pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 21 septembrie 2017  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici agricole nr. 259.683 din 1.09.2017,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.149/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, precum și ale Regulamentului nr. 1.150/2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol,în baza prevederilor art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, cu completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) și (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul INormele metodologice privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 849 din 21 noiembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:1. La punctul 2, subpunctul 2.1^2 se abrogă. 2. La punctul 6, subpunctul 6.4 se modifică și va avea următorul cuprins:6.4. Beneficiarul transmite către A.P.I.A. bugetul modificat, prin intermediul unei notificări în care justifică modificarea, însoțit de devizul general și devizul pe acțiuni refăcut. A.P.I.A. va comunica aprobarea/respingerea bugetului modificat în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării 3. La punctul 7 subpunctul 7.1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) studiu de fezabilitate realizat conform legislației în vigoare pentru operațiunile prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1, lit. a) și b), precum și o ofertă informativă pentru fiecare acțiune4. La punctul 7 subpunctul 7.1, după litera a) se introduc două noi litere, literele a^1) și a^2), cu următorul cuprins:a^1) memoriu justificativ pentru operațiunile prevăzute la pct. 2 subpct. 2.1, lit. c), care va conține: (i) informații generale privind obiectivul de investiții;(ii) situația existentă și necesitatea realizării programului de investiții, cu detalierea fiecărei acțiuni din cadrul operațiunilor eligibile, astfel:– analiza situației existente și identificarea deficiențelor;– analiza cererii de bunuri și servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu și lung privind evoluția cererii, în scopul justificării necesității obiectivului de investiții;– obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției;(iii) descrierea amplasamentului investiției propuse, însoțită de fotografii;(iv) descrierea din punct de vedere tehnic, funcțional și tehnologic, respectiv caracteristici tehnice și parametrii specifici obiectivului investiției, precum și echiparea și dotarea specifică;(v) costurile estimative ale investiției, luând în considerare cel puțin o ofertă informativă pentru fiecare acțiune prevăzută în programul de investiții;(vi) valoarea totală a programului de investiții, exprimată în lei, cu T.V.A. și respectiv fără T.V.A., din care montajul, după caz;(vii) graficele orientative de realizare a investiției;(viii) persoana care a elaborat memoriul justificativ își asumă datele și soluția/soluțiile propusă(e) pentru realizarea investiției;a^2) orice modificare justificată și fundamentată a memoriului justificativ se constituie anexă la acesta, după aprobarea programului, după caz5. La punctul 7 subpunctul 7.2, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) documente justificative prin care se atestă efectuarea plăților aferente programului aprobat6. La punctul 7, subpunctul 7.5 se modifică și va avea următorul cuprins:7.5. În cazul în care solicitantul nu realizează acțiunile eligibile prevăzute în programul aprobat sau în cazul în care solicitantul renunță, documentațiile depuse se păstrează la sediile centrelor județene ale A.P.I.A.7. La punctul 7, subpunctul 7.6 se modifică și va avea următorul cuprins: 7.6. Programele de investiții ale beneficiarilor care nu depun nicio cerere de plată și care se află într-un stadiu de realizare ce nu mai permite finalizarea acțiunilor, conform pct. 7 subpct. 7.1 lit. e), vor fi reziliate8. La punctul 7, după subpunctul 7.8 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 7.8^1 și 7.8^2, cu următorul cuprins: 7.8^1. A.P.I.A. va aproba plata cererii de sprijin financiar în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data depunerii de către solicitant a dosarului complet și conform.7.8^2. A.P.I.A. va solicita Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale alimentarea conturilor în termen de 10 zile lucrătoare de la aprobarea cererii de plată a sprijinului financiar9. Anexa nr. 2 „Cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiții“ se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  București, 13 septembrie 2017.Nr. 312.  +  ANEXĂ (Anexa nr. 2 la normele metodologice)
  Cerere pentru acordarea sprijinului financiar pentru măsura de investiții
  ┌────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐│                                                        │   Nr. de înregistrare/Data     │├────────────────────────────────────────────────────────┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│1. Nr. unic de identificare beneficiar RUI (ID)         │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │├────────────────────────────────────────────────────────┼──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│                                                        │      Ștampila APIA CJ          │├────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┤│                                                                                         │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2. Denumirea solicitantului:                                                             │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                         │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                         │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2.1. CUI:                                                                                │├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │├──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│                                                                                         │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3. Adresa completă a solicitantului                                                      │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                         │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                         │├───────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──────────────────────────────┬──┬───┤│4. Cod poștal  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │4.2. Cod țară                 │  │   │├──┬──┬──┬──┬───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬───┼──┼───┤│  │  │  │  │   │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │   │  │   │├──┴──┴──┴──┴───┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┤│5. Telefon     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │   │  │   │├───┬──┬──┬──┬──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┤│   │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │   │  │   │├───┴──┴──┴──┴──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┤│5.1. Fax       │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │   │  │   │├───┬──┬──┬──┬──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼───┼──┼───┤│   │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │   │  │   │├───┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴───┴──┴───┤│5.2. E-mail                                                                              │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6. Banca/Filiala                                                                         │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                         │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│6.1. Cod IBAN                                                                            │├──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │├──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│7. Solicit sprijin financiar pentru măsura de investiții în baza Regulamentului delegat  │nr. 1.149/2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului       ││European și al Consiliului în ceea ce privește programele naționale de sprijin în        ││sectorul vitivinicol și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei, a  ││Regulamentului de punere în aplicare nr. 1.150/2016 de stabilire a normelor de aplicare  ││a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ││ce privește programele naționale de sprijin în sectorul vitivinicol, a Regulamentului    ││(CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a    │Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieței      ││vitivinicole în ceea ce privește programele de sprijin, comerțul cu țările terțe,        ││potențialul de producție și privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările ││și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea       ││modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru           ││producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, cu completările ulterioare, ││precum și a Ordinului viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,│nr. 1.801/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în    ││aplicare a măsurii de investiții, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului       ││național de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificările și    ││completările ulterioare.                                                                 │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│8. Denumirea programului:                                                                │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                         │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                         │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Operațiuni din cadrul programului                                                        │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│a) Construcția imobilelor destinate vinificației, a laboratoarelor pentru controlul      ││calității, a imobilelor cu destinația de prezentare și vânzare, precum și a sălilor de   ││degustare                                                                             [] │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│b) Renovarea, reabilitarea și/sau modernizarea clădirilor pentru recepție, producție,    ││ambalare, depozitare, a laboratoarelor pentru controlul calității, a imobilelor cu       ││destinația de prezentare și vânzare, a sălilor de degustare                           [] │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│c) Achiziția, inclusiv prin leasing financiar, a instalațiilor sau echipamentelor        ││aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru      ││controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și  ││pentru sălile de degustare                                                            [] │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│9. Data începerii programului:                                                           │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│10. Data finalizării programului:                                                        │├───────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤│11. Suma totală a programului aprobat (lei)                │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│                                                           │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ││din care sprijin financiar comunitar (lei):                │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│                                                           │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ││suma totală cheltuită (lei)                                │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│12. Solicit sprijinul financiar (lei):                     │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│a) la finalizare program                                   │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│b) tranșă (cel puțin 30% din total sprijin financiar       │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  ││comunitar)                                                 │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│c) avans* (80% din total sprijin financiar comunitar)      │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │├───────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤│* Sub rezerva constituirii garanției de 100%.              │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │├───────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤│                                Angajamente și declarații                                │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ Subsemnatul, ...................., legitimat cu BI/CI seria .... nr. ......, eliberat(ă)││de ........... la data .........., CNP ..........., reprezentant/împuternicit legal al   ││......................................, declar că:                                       ││ Am luat cunoștință de condițiile de eligibilitate, respectiv mă angajez să efectuez     ││lucrările prevăzute în programul de investiții în termenul menționat, să furnizez orice  ││document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control și, în cazul││în care declarația mea se va dovedi falsă, să înapoiez la simpla cerere a Agenției de    ││Plăți și Intervenție pentru Agricultură (A.P.I.A.) suma care a fost virată de aceasta sub││titlu de sprijin, fără a mă sustrage eventualelor urmări ce ar putea fi angajate         ││împotriva mea.                                                                           ││ Declar că am luat cunoștință de prevederile comunitare privind măsura de investiții, de ││condițiile de acordare a sprijinului conform Ordinului viceprim-ministrului, ministrul   ││agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 1.801/2014, cu modificările și completările      ││ulterioare, și recunosc că orice încălcare a dispozițiilor care sunt precizate de        ││A.P.I.A. determină respingerea sprijinului sau înapoierea sumelor încasate necuvenit.    ││ Declar că am luat la cunoștință de conținutul Ghidului solicitantului.                  ││ Datele înscrise în formularul de cerere și în documentele anexate acesteia sunt reale,  ││complete și perfect valabile și am luat cunoștință despre consecințele legale rezultate  ││în urma furnizării de date false. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în ││baza de date A.P.I.A., procesate și verificate în vederea calculării plății și transmise ││autorităților responsabile în vederea elaborării de studii statistice și de evaluări     ││economice, în condițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la   ││prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu         ││modificările și completările ulterioare.                                                 ││ În cazul în care renunț la drepturile mele aferente cererii de plată, voi comunica în   ││scris aceasta către A.P.I.A. cu cel puțin 30 de zile înainte de efectuarea plății.       ││ În cazul în care între data depunerii cererii și data acordării plății au intervenit    ││modificări ale informațiilor declarate în cerere, în termen de 10 zile lucrătoare de la  ││producere voi comunica în scris aceste schimbări către A.P.I.A.                          ││ Nerespectarea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea sprijinului financiar,      ││precum și înscrierea cu intenție în formular a informațiilor incomplete, neconforme cu   ││realitatea, atrag sancțiuni de natură financiară sau penală, după caz.                   ││ATENȚIE!                                                                                 ││Orice persoană care face declarații false poate fi acționată în justiție.                ││O declarație falsă sau incorectă poate conduce la pierderea drepturilor și la pierderea  ││posibilității de recuperare a oricăror cheltuieli executate deja.                        │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Numele și prenumele solicitantului                                                       │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Reprezentant sau împuternicit legal                                                      │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│CNP                                                                                      │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│BI/CI, seria ........., nr. .............                                                │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Locul întocmirii:                                                                        │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                         │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Documentele ce însoțesc cererea de plată:                                                │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.                                                                                       │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│2.                                                                                       │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│3.                                                                                       │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.                                                                                       │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                         │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                         │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                         │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                         │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                         │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                         │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                         │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                         │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│                                                                                         │├───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤│DATA                                           │Semnătura/Ștampila                       │├───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┼─────────────────────────────────────────┤│   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │   │                                         │└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴─────────────────────────────────────────┘
  ----