ORDIN nr. 2.426 din 13 septembrie 2017pentru completarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 19 septembrie 2017    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 6 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul IDupă articolul 77 din Normele metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 29 mai 2014, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 77^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 77^1(1) Instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, gestionează sumele aferente activităților economice pentru care sunt astfel înregistrate potrivit următoarei proceduri:a) sumele reprezentând contravaloarea bunurilor livrate și serviciilor prestate, exclusiv contravaloarea TVA, se încasează în următoarele conturi de disponibilități:– 50.22.01 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul buget de stat aferent activităților economice desfășurate»;– 50.22.02 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul asigurărilor sociale de stat aferent activităților economice desfășurate»;– 50.22.03 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul asigurărilor pentru șomaj aferent activităților economice desfășurate»;– 50.22.04 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul FNUASS aferent activităților economice desfășurate»;– 50.22.05 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul bugetelor locale aferent activităților economice desfășurate», deschise pe codurile de identificare fiscală atribuite în calitate de plătitor de TVA;b) sumele reprezentând contravaloarea TVA aferentă bunurilor livrate și serviciilor prestate se încasează în următoarele conturi de disponibilități:– 50.22.11 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul buget de stat aferent activităților economice desfășurate - contravaloare T.V.A.»;– 50.22.12 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul asigurărilor sociale de stat aferent activităților economice desfășurate - contravaloare T.V.A.»;– 50.22.13 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul asigurărilor pentru șomaj aferent activităților economice desfășurate - contravaloare T.V.A.»;– 50.22.14 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul FNUASS aferent activităților economice desfășurate - contravaloare T.V.A.»;– 50.22.15 «Disponibil al instituțiilor publice din sectorul bugetelor locale aferent activităților economice desfășurate - contravaloare T.V.A.», deschise pe codurile de identificare fiscală atribuite în calitate de plătitor de TVA și ale căror coduri IBAN conțin șirul de caractere «TVA»;c) prin conturile prevăzute la lit. b) se efectuează operațiuni de încasări și plăți în condițiile prevederilor art. 8 și 9 din Ordonanța Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA;d) sumele încasate în conturile prevăzute la lit. a) și b) se virează de către instituțiile publice titulare ale conturilor în conturile de venituri bugetare cărora sumele respective se cuvin, deschise pe codul de identificare fiscală atribuit pentru activitatea curentă a instituțiilor publice respective, în termen de maximum două zile lucrătoare de la încasare;e) instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, efectuează cheltuielile bugetare în limita bugetelor aprobate, inclusiv plata TVA-ului datorat bugetului de stat și contravaloarea TVA aferentă achizițiilor de bunuri și servicii care se achită în conturile de TVA ale furnizorilor/prestatorilor, din conturile de cheltuieli bugetare corespunzătoare deschise pe codul de identificare fiscală atribuit pentru activitatea curentă a instituțiilor publice respective, în limita creditelor bugetare deschise în acest scop.(2) Conturile de disponibilități prevăzute la alin. (1) lit. d) și e) se deschid pe codul de identificare fiscală atribuit pentru activitatea curentă a instituțiilor publice respective.(3) Conturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) nu pot prezenta sold la finele exercițiului bugetar.  +  Articolul IIPrevederile art. I se aplică de către instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2018. Prin excepție, pentru instituțiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care au optat pentru plata defalcată a TVA în perioada 1 octombrie-31 decembrie 2017, prevederile art. I se aplică începând cu data de 1 octombrie 2017.  +  Articolul IIIPrevederile art. 77 din Normele metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 396 din 29 mai 2014, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă la data de 1 ianuarie 2018.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Ionuț Mișa
    București, 13 septembrie 2017.Nr. 2.426.-----