NORME METODOLOGICE GENERALE din 11 iulie 2014 (*republicată*)referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 15 ianuarie 2016  Notă
  Aprobate de Ordinul nr. 923 din 11 iulie 2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2016.
  Notă
  *) Republicate în temeiul art. II din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.139/2015 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 5 octombrie 2015.
   +  A. Dispoziții generale  +  1. Scopul controlului financiar preventiv și categoriile de operațiuni asupra cărora se exercită1.1. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operațiuni (denumite în continuare operațiuni) care nu respectă condițiile de legalitate și regularitate și/sau, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și de angajament și prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public și/sau fondurile publice.1.2. Fac obiectul controlului financiar preventiv operațiunile care vizează, în principal:– angajamentele legale și angajamentele bugetare*); Notă
  *) Angajament legal - actul juridic prin care se creează, în cazul actelor administrative sau al contractelor ori se constată, în cazul legilor, hotărârilor de Guvern, acordurilor, hotărârilor judecătorești, obligația de plată pe seama fondurilor publice, conform art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.
  Angajamentul bugetar - actul administrativ prin care se rezervă creditul bugetar în vederea stingerii obligației de plată ce rezultă din executarea angajamentului legal, conform art. 2 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.– deschiderea și repartizarea de credite bugetare;– modificarea repartizării pe trimestre și pe subdiviziuni a clasificației bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite;– ordonanțarea cheltuielilor;– constituirea veniturilor publice, în privința autorizării și stabilirii titlurilor de încasare;– concesionarea sau închirierea de bunuri aparținând domeniului public al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;– vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale;– alte categorii de operațiuni stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice.
  1.3. În funcție de specificul entității publice, conducătorul acesteia decide exercitarea controlului financiar preventiv și asupra altor categorii de operațiuni.
   +  2. Entitățile publice la care, potrivit legii, se organizează controlul financiar preventiv2.1. Entitățile publice, în înțelesul legii, la care se organizează controlul financiar preventiv sunt:– autoritățile publice și autoritățile administrative autonome;– instituțiile publice aparținând administrației publice centrale și locale și instituțiile publice din subordinea acestora;– regiile autonome de interes național sau local;– companiile sau societățile naționale;– societățile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deține capitalul majoritar și utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public;– agențiile, cu sau fără personalitate juridică, care gestionează fonduri provenite din finanțări externe rambursabile sau nerambursabile;– Ministerul Finanțelor Publice, pentru operațiunile de trezorerie, datorie publică, realizarea veniturilor statului și a contribuției României la bugetul Uniunii Europene;– autoritățile publice executive ale administrației publice locale, pentru operațiunile de datorie publică și realizarea veniturilor proprii.2.2. Entitățile publice prin care se realizează veniturile statului sau ale unităților administrativ-teritoriale organizează controlul financiar preventiv conform normelor specifice elaborate în funcție de modalitățile prevăzute de legislația fiscală pentru stabilirea titlurilor de încasare și pentru reducerea, eșalonarea sau anularea acestora.Regiile autonome, companiile/societățile naționale, precum și societățile la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale dețin capitalul majoritar elaborează, de asemenea, norme specifice de control financiar preventiv, ținând cont de legislația aplicabilă entităților care sunt organizate și funcționează în regim comercial.2.3. Instituțiilor publice care administrează patrimoniul public și gestionează fonduri publice le sunt aplicabile cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv (cadrul general), precum și listele de verificare, prevăzute în anexa nr. 1.1 la prezentele norme metodologice.În raport cu specificul entităților publice, conducătorii acestora dispun particularizarea, dezvoltarea și actualizarea cadrului general, precum și detalierea prin liste de verificare a obiectivelor verificării, pentru fiecare operațiune cuprinsă în cadrul specific al entității publice.Listele de verificare constituie un ghid în exercitarea controlului financiar preventiv de către persoanele desemnate, aceste persoane având totodată și obligația de a formula propuneri de perfecționare a listelor respective. În funcție de propunerile primite, de modificările legislative sau de alte condiții apărute, conducătorii entităților publice aprobă modificări ale listelor de verificare, asigurând astfel actualizarea acestora.2.4. Controlul financiar preventiv asupra operațiunilor care reprezintă recuperări de sume utilizate și constatate ulterior ca necuvenite - atât pentru fonduri interne, cât și pentru cele aferente finanțărilor de la Uniunea Europeană - se organizează, la structurile responsabile pentru recuperarea unor astfel de sume, conform normelor metodologice specifice.2.5. În toate cazurile în care entitățile publice gestionează fonduri provenite din finanțări externe, în normele de exercitare a controlului financiar preventiv se integrează și procedurile prevăzute de regulamentele organismelor finanțatoare.  +  3. Conținutul controlului financiar preventiv3.1. Potrivit art. 23 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, controlul financiar preventiv se exercită asupra tuturor operațiunilor care afectează fondurile publice și/sau patrimoniul public.3.2. Controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor în care sunt consemnate operațiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenței sau de către titularul unei competențe delegate în condițiile legii. Nu intră în sfera controlului financiar preventiv analiza și certificarea situațiilor financiare și/sau patrimoniale și nici verificarea operațiunilor deja efectuate.3.3. Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a operațiunilor care fac obiectul acestuia, din punctul de vedere al:a) respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operațiunilor (control de legalitate);b) îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor și a regulilor procedurale și metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operațiuni din care fac parte operațiunile supuse controlului (control de regularitate);c) încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz (control bugetar).3.4. Controlul financiar preventiv al operațiunilor se exercită pe baza actelor și/sau a documentelor justificative certificate în privința realității, regularității și legalității, de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente.3.5. Operațiunile ce privesc acte juridice prin care se angajează patrimonial entitatea publică se supun controlului financiar preventiv după avizarea lor de către compartimentele de specialitate juridică și financiar-contabilă. La entitățile publice unde nu sunt organizate compartimente de specialitate juridică și/sau financiar-contabilă, controlul financiar preventiv se exercită exclusiv prin viza persoanei desemnate de conducătorul entității publice.3.6. Conducătorii compartimentelor de specialitate răspund pentru realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor ale căror acte și/sau documente justificative le-au certificat sau avizat. Obținerea vizei de control financiar preventiv pentru operațiuni care au la bază acte și/sau documente justificative certificate sau avizate, care se dovedesc ulterior nereale, inexacte sau nelegale, nu exonerează de răspundere șefii compartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din cadrul acestora.
   +  B. Controlul financiar preventiv propriu  +  4. Organizarea controlului financiar preventiv propriu4.1. Controlul financiar preventiv se organizează, de regulă, în cadrul compartimentelor de specialitate financiar-contabilă. În raport cu natura operațiunilor, conducătorul entității publice poate decide extinderea acestuia și la nivelul altor compartimente de specialitate în care se inițiază, prin acte juridice, sau se constată obligații de plată sau alte obligații de natură patrimonială.4.2. Controlul financiar preventiv se exercită, prin viză, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate în acest sens de către conducătorul entității publice. Actul de numire, întocmit conform modelului din anexa nr. 1.2 la prezentele norme metodologice, cuprinde limitele de competență în exercitarea acestuia. Persoanele care exercită controlul financiar preventiv sunt altele decât cele care aprobă și efectuează operațiunea supusă vizei.4.3. Viza de control financiar preventiv cuprinde următoarele informații: denumirea entității publice; mențiunea "vizat pentru control financiar preventiv"; identificatorul titularului vizei; semnătura persoanei desemnate cu exercitarea vizei și data acordării vizei (an, lună, zi). Viza de control financiar preventiv se exercită olograf sau electronic.În cazul exercitării olografe identificatorul titularului vizei este numărul sigiliului deținut de persoana desemnată.În situația înscrisurilor sub formă electronică, viza de control financiar preventiv se exercită prin semnătura electronică extinsă a persoanei desemnate în acest sens, cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice, omologat, emis în condițiile legii de către un furnizor de servicii de certificare autorizat, dacă certificatul electronic nu este expirat, suspendat sau revocat la momentul semnării. În acest caz identificatorul titularului vizei este numele și prenumele conținut de certificatul digital calificat.Entitățile publice la care controlul financiar preventiv se exercită și asupra înscrisurilor sub forma electronică, prin aplicarea semnăturii electronice extinse, actualizează normele metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu cu prevederi corespunzătoare în acest sens.4.4. Datele din documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se înscriu în registrul privind operațiunile prezentate la viza de control financiar preventiv (denumit în continuare registru). Datele minime care se înscriu în registru sunt cuprinse în anexa nr. 1.3 la prezentele norme metodologice.Registrul trebuie să asigure: numerotarea în ordine cronologică, începând de la numărul 1 pentru fiecare an; interzicerea inserărilor, intercalărilor, precum și a oricăror eliminări sau adăugiri ulterioare; înscrierea de date potrivit competențelor, astfel: în coloanele de la 0 până la 6 și în coloana 8, de către persoana care exercită controlul financiar preventiv, iar în coloana 7, de către persoana care prezintă operațiunile pentru viza de control financiar preventiv. Registrul se poate completa în formă integral olografă, integral electronică sau combinată.Registrul în formă combinată se completează numai în cazul în care datele pentru coloana 7 "Data restituirii operațiunii, numele și prenumele/semnătura" nu pot fi înscrise în sistem electronic, fiind necesară obținerea acestora pe format hârtie, cu obligativitatea asigurării corespondenței cu operațiunea pe care o reprezintă.Registrul, indiferent de forma sub care se completează, se arhivează/se păstrează pe o perioadă de 10 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.Entitățile publice la care registrul se completează în formă integral electronică sau combinată actualizează normele metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu cu prevederi corespunzătoare în acest sens.4.5. Termenul pentru pronunțare (acordarea/refuzul vizei) se stabilește, prin decizie internă, de conducătorul entității publice în funcție de natura și complexitatea operațiunilor cuprinse în cadrul general și/sau specific al operațiunilor supuse controlului preventiv.  +  5. Procedura de control5.1. Documentele care privesc operațiuni asupra cărora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de către compartimentele de specialitate care inițiază operațiunea.5.2. Documentele privind operațiunile prin care se afectează fondurile publice și/sau patrimoniul public sunt însoțite de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte și/sau documente justificative și, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament", o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" și/sau de un "Angajament bugetar individual/global", întocmite conform anexei nr. 1a), anexei nr. 1b) și, respectiv, anexei nr. 2 la Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.792/2002, cu modificările și completările ulterioare.5.3. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv primește documentele, le înregistrează în registru, după care procedează la verificarea formală prin parcurgerea listei de verificare specifică operațiunii primite la viză, cu privire la: completarea documentelor în concordanță cu conținutul acestora, existența semnăturilor persoanelor autorizate din cadrul compartimentelor de specialitate, precum și existența actelor justificative specifice operațiunii. În efectuarea controlului de către persoana desemnată, parcurgerea listei de verificare specifică operațiunii primite la viză este obligatorie, dar nu și limitativă. Aceasta poate extinde verificările ori de câte ori este necesar.5.4. Dacă prin parcurgerea listei de verificare cel puțin unul dintre elementele verificării formale nu este îndeplinit, documentele se restituie compartimentului de specialitate emitent, indicându-se în scris motivele restituirii, potrivit anexei nr. 1.4 la prezentele norme metodologice, și se menționează în coloana 8 din registru: "valoarea operațiunii restituite...".5.5. După efectuarea verificării formale, persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv continuă parcurgerea listei de verificare și efectuează controlul operațiunii din punctul de vedere al legalității, regularității și, după caz, al încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament.5.6. Dacă necesitățile o impun, în vederea exercitării unui control financiar preventiv cât mai complet, se pot solicita și alte acte justificative, precum și avizul compartimentului de specialitate juridică. Actele justificative solicitate se prezintă în regim de urgență, pentru a nu întârzia sau împiedica realizarea operațiunii. Întârzierea sau refuzul furnizării actelor justificative ori avizelor solicitate se aduce la cunoștință conducătorului entității publice, pentru a dispune măsurile legale.5.7. Dacă în urma verificării de fond operațiunea îndeplinește condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, se acordă viza prin aplicarea sigiliului și semnăturii pe exemplarul documentului care se arhivează la entitatea publică.Prin acordarea vizei se certifică implicit îndeplinirea condițiilor menționate în listele de verificare.5.8. Documentele vizate și actele justificative ce le-au însoțit sunt restituite, sub semnătură, compartimentului de specialitate emitent, în vederea continuării circuitului acestora, consemnându-se acest fapt în registru.  +  6. Refuzul de viză6.1. Dacă în urma controlului se constată că cel puțin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit, în esență, operațiunea nu întrunește condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv refuză motivat, în scris, acordarea vizei de control financiar preventiv, potrivit anexei nr. 1.5 la prezentele norme metodologice, consemnând acest fapt în registru.La refuzul de viză se anexează și un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerință/cerințe nu este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite.6.2. Refuzul de viză, însoțit de actele justificative semnificative, se aduce la cunoștința conducătorului entității publice, iar celelalte documente se restituie, sub semnătură, compartimentelor de specialitate care au inițiat operațiunea.6.3. Cu excepția cazurilor în care refuzul de viză se datorează depășirii creditelor bugetare și/sau de angajament, operațiunile refuzate la viză se pot efectua pe propria răspundere a conducătorului entității publice.6.4. Efectuarea pe propria răspundere a operațiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se face printr-un act de decizie internă emis de conducătorul entității publice. O copie de pe actul de decizie internă se transmite persoanei care a refuzat viza, compartimentului de audit public intern al entității publice, precum și, după caz, controlorului delegat.6.5. După primirea actului de decizie internă emis de conducătorul entității publice persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv informează, în scris, organele de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și, după caz, organul ierarhic superior al entității publice asupra operațiunilor refuzate la viză și efectuate pe propria răspundere, prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie internă și de pe refuzul de viză. Conducătorul organului ierarhic superior are obligația de a lua măsurile legale pentru restabilirea situației de drept.De asemenea, persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv informează, în scris, Curtea de Conturi cu ocazia efectuării controalelor dispuse de aceasta.  +  C. Controlul financiar preventiv delegat  +  7. Organizarea controlului financiar preventiv delegat7.1. În calitatea sa de organ de specialitate al Guvernului în domeniul finanțelor, Ministerul Finanțelor Publice poate exercita, prin controlori delegați numiți de ministrul finanțelor publice, controlul financiar preventiv la unele entități publice asupra unor operațiuni care pot afecta execuția în condiții de echilibru a bugetelor sau care sunt asociate unor categorii de riscuri determinate prin metodologia specifică analizei riscurilor.7.2. Controlul financiar preventiv delegat se exercită la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare. De asemenea, ministrul finanțelor publice numește unul sau mai mulți controlori delegați pentru operațiunile derulate prin bugetul trezoreriei statului, pentru operațiuni privind datoria publică și pentru alte operațiuni specifice Ministerului Finanțelor Publice.7.3. Prin excepție de la această regulă, în temeiul art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin ordin, ministrul finanțelor publice poate decide exercitarea controlului financiar preventiv delegat și asupra operațiunilor finanțate sau cofinanțate din fonduri publice ale unor ordonatori secundari ori terțiari de credite sau ale unor persoane juridice de drept privat, dacă prin aceștia se derulează un volum ridicat de credite bugetare și/sau de angajament ori părți semnificative din programele aprobate, iar operațiunile presupun un grad ridicat de risc.7.4. Pentru asigurarea gestiunii financiare, în condiții de legalitate, economicitate și eficiență, a fondurilor acordate României de Uniunea Europeană și pentru implementarea procedurilor prevăzute în regulamentele organismelor finanțatoare, ministrul finanțelor publice numește controlori delegați la structurile de implementare, în conformitate cu prevederile legale specifice acestora.  +  8. Atribuții ale controlorului delegat8.1. Formularea de avize consultative cu privire la conformitatea, economicitatea, eficiența și eficacitatea unor operațiuni sau proiecte de acte normative, dacă acestea au impact asupra fondurilor publice. Totodată, în avizele consultative controlorii delegați pot face referire și la regularitatea sau legalitatea unor operațiuni care se vor efectua cu certitudine în viitor sau la acțiuni și/sau inacțiuni administrative care conduc la situații de neregularitate sau nelegalitate.Avizele consultative se întocmesc la:– inițiativa controlorului delegat;– solicitarea ministrului finanțelor publice;– solicitarea ordonatorului de credite.8.2. Supravegherea execuției bugetare în condiții de echilibru și de prudențialitate, prin exercitarea controlului prin viză asupra operațiunilor privind deschideri de credite, repartizări și retrageri de credite, virări de credite și modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare.8.3. Supravegherea organizării, ținerii, actualizării și raportării evidenței angajamentelor.8.4. Monitorizarea și îndrumarea metodologică a controlului financiar preventiv propriu prin procedura vizei, prin avizul consultativ la refuzul de viză de control financiar preventiv propriu și prin propuneri de perfecționare a organizării controlului financiar preventiv propriu.8.5. Exercitarea controlului financiar preventiv, din punctul de vedere al legalității, regularității și, după caz, al încadrării în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, pentru operațiuni care angajează patrimonial entitatea publică, dacă prin acestea se afectează un volum important din fondurile publice și există riscuri asociate semnificative în efectuarea lor.  +  9. Numirea și mandatul controlorilor delegați9.1. Numirea controlorilor delegați la entitățile publice prevăzute la pct. 7 se face prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea controlorului financiar șef.9.2. Prin ordinul de numire controlorul delegat se învestește cu competența de a exercita, în numele legii, la entitatea publică la care a fost numit, atribuțiile prevăzute la pct. 8.În temeiul art. 12 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conducătorul entității publice are obligația de a asigura controlorului/controlorilor delegat/delegați spațiul și dotarea adecvată, necesare exercitării în bune condiții a atribuțiilor, precum și cooperarea personalului din serviciile de specialitate și a persoanelor desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu.9.3. Prin ordinul de numire se stabilesc tipurile de operațiuni care se supun controlului financiar preventiv delegat, precum și limitele valorice peste care acesta se exercită, diferențiate pe instituții publice. Tipurile de operațiuni supuse controlului financiar preventiv delegat și limitele valorice aferente acestora se revizuiesc periodic în funcție de evoluția cadrului legislativ și a factorilor de risc specifici anumitor operațiuni.9.4. În cazul absenței temporare de la post a controlorului delegat numit prin ordin al ministrului finanțelor publice, precum și a înlocuitorului acestuia, controlorul financiar șef este împuternicit să desemneze, prin decizie, un alt controlor delegat care să exercite, pe durata absenței de la post a acestora, atribuțiile stabilite prin ordin al ministrului finanțelor publice și să comunice această situație, în scris, ordonatorului principal de credite.9.5. Controlorul delegat își exercită atribuțiile în mod independent, neputându-i-se impune, pe nicio cale, acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv. Asupra situațiilor deosebite apărute în activitatea sa, controlorul delegat îl poate informa direct sau prin controlorul financiar șef pe ministrul finanțelor publice.  +  10. Condiții specifice de exercitare a controlului financiar preventiv delegat10.1. Controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra operațiunilor care se înscriu în condițiile fixate prin ordinul de numire, în termenul cel mai scurt permis de durata efectivă a verificărilor necesare. Restul operațiunilor prin care se afectează fondurile și/sau patrimoniul public intră în competența exclusivă a controlului financiar preventiv propriu.10.2. Controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra operațiunilor ce intră în competența sa numai după ce acestea au fost supuse controlului financiar preventiv propriu. Operațiunile refuzate la viza de control financiar preventiv propriu nu se supun controlului financiar preventiv delegat.10.3. În exercitarea atribuțiilor sale de control financiar preventiv asupra operațiunilor la care s-a stabilit competența sa, controlorul delegat urmează procedura prevăzută la pct. 5. Listele de verificare avute în vedere la efectuarea controlului de către controlorii delegați se emit și se actualizează de către Direcția generală de control financiar preventiv din cadrul Ministerului Finanțelor Publice.Perioada maximă de verificare este de 3 zile lucrătoare de la prezentarea operațiunii, însoțită de toate documentele justificative și informațiile solicitate. În cazuri excepționale, controlorul delegat are dreptul să prelungească perioada de verificare cu maximum 5 zile lucrătoare, informându-i în acest sens pe controlorul financiar-șef și pe ordonatorul de credite.10.4. Dacă în exercitarea atribuțiilor sale controlorul delegat sesizează că, în mod repetat, persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu acordă viza pentru operațiuni care nu întrunesc condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, acesta îl informează în scris pe conducătorul entității publice pentru a dispune măsurile ce se impun potrivit responsabilităților prevăzute la art. 22 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 10 alin. (4) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.10.5. Avizul consultativ, solicitat de către conducătorul entității publice controlorului delegat în cazul refuzului de viză de control financiar preventiv propriu, nu constituie un act de pronunțare asupra legalității și regularității operațiunilor.  +  11. Regimul refuzului de viză al controlorului delegat11.1. Dacă în urma parcurgerii procedurii de control menționate la pct. 5 și 10 se constată că cel puțin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit și, în esență, operațiunea nu întrunește condițiile de legalitate, regularitate și, după caz, de încadrare în limitele și destinația creditelor bugetare și/sau de angajament, controlorul delegat comunică, în scris, potrivit anexei nr. 1.6 la prezentele norme metodologice, ordonatorului de credite, intenția de refuz de viză de control financiar preventiv delegat cu motivele pentru care operațiunea nu poate fi efectuată, consemnând acest fapt în coloana 8 din registru. O copie a intenției de refuz de viză se transmite controlorului financiar șef.11.2. În situația în care ordonatorul de credite consideră că operațiunea poate fi efectuată, solicită, în scris, controlorului delegat acordarea vizei, prezentând argumentele corespunzătoare de legalitate și regularitate sau, în cazul în care consideră întemeiate motivele intenției de refuz de viză, dispune retragerea de la viză a operațiunii. Ordonatorul de credite prezintă argumente pentru efectuarea operațiunii sau dispune retragerea acesteia, în cel mai scurt timp posibil. Documentația aferentă operațiunii retrase de la viză se restituie de către controlorul delegat compartimentului de specialitate emitent, sub semnătură.11.3. În situația în care controlorul delegat consideră întemeiate argumentele ordonatorului de credite, acesta acordă viza de control financiar preventiv delegat pentru efectuarea operațiunii. În cazul în care argumentele sunt considerate neîntemeiate sau insuficiente, controlorul delegat solicită, în scris, controlorului financiar șef constituirea, în condițiile legii, a unei comisii pentru formularea opiniei neutre asupra intenției de refuz de viză. Controlorul financiar șef numește prin decizie o comisie formată din 3 membri ai Corpului controlorilor delegați, din care cel puțin unul cu funcție de conducere.Controlorul delegat are obligația ca odată cu solicitarea de constituire a comisiei să transmită dosarul complet al operațiunii și argumentele ordonatorului de credite.Comisia analizează cu celeritate temeiurile legale ale operațiunii pentru care se intenționează refuzul de viză, motivația controlorului delegat, prezentată în intenția de refuz de viză, argumentele ordonatorului de credite, precum și alte documente identificate ca fiind relevante asupra cazului.Opinia neutră este motivată și formulată în scris, în cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, și este comunicată în regim de urgență controlorului delegat. Opinia neutră are rol consultativ, iar soluția finală de acordare a vizei sau de refuz al vizei de control financiar preventiv delegat este de competența exclusivă a controlorului delegat. În cazul în care controlorul delegat emite refuz de viză, acesta are obligația de a transmite ordonatorului de credite o copie a opiniei neutre.Refuzul de viză se aduce la cunoștință, în scris, ordonatorului de credite, potrivit anexei nr. 1.7 la prezentele norme metodologice, iar documentația aferentă operațiunii se restituie compartimentului de specialitate emitent, sub semnătură.La refuzul de viză se anexează și un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerință/cerințe nu este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite.11.4. Termenul pentru pronunțare prevăzut la pct. 10.3 se suspendă pe perioada de la comunicarea motivelor pentru care operațiunea nu poate fi efectuată până la primirea punctului de vedere al ordonatorului de credite și pe perioada formulării opiniei neutre.11.5. Cu excepția cazurilor în care refuzul de viză se datorează depășirii creditelor bugetare și/sau de angajament, operațiunile refuzate la viză se pot efectua numai pe propria răspundere a ordonatorului de credite. Actul de decizie, prin care ordonatorul dispune efectuarea operațiunii pe propria răspundere se transmite compartimentului de audit intern și controlorului delegat care consemnează acest fapt în registru.11.6. După primirea actului de decizie internă emis de conducătorul entității publice controlorul delegat informează Ministerul Finanțelor Publice asupra operațiunilor refuzate la viză și executate pe răspunderea ordonatorului de credite, prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie internă și de pe refuzul de viză controlorului financiar șef și organelor de inspecție economico-financiară.De asemenea, controlorul delegat informează Curtea de Conturi cu ocazia controalelor dispuse de aceasta.  +  D. Raportare și informare  +  12. Raportări privind controlul financiar preventiv12.1. Entitățile publice care administrează patrimoniul public și/sau fonduri publice prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, au obligația întocmirii rapoartelor trimestriale cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu, care cuprind situația statistică a operațiunilor supuse controlului financiar preventiv și sinteza motivațiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză, în perioada raportată, completate conform machetei cuprinse în anexa nr. 1.8 la prezentele norme metodologice.12.2. Entitățile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari sau terțiari de credite depun rapoartele la organul ierarhic superior, la termenele fixate de acesta.Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau ai bugetului oricărui fond special, întocmesc rapoarte pentru activitatea proprie și centralizează rapoartele primite de la ordonatorii secundari de credite sau, după caz, terțiari de credite din subordinea/coordonarea acestora. Acestea se transmit la Ministerul Finanțelor Publice - Direcția generală de control financiar preventiv la termenele fixate de acesta pentru situațiile financiare trimestriale și anuale prevăzute de lege.12.3. Controlorii delegați întocmesc rapoarte lunare cu privire la situația curentă a angajamentelor efectuate, vizele acordate și situația intențiilor și refuzurilor de viză, avizele consultative, precum și alte aspecte cu privire la derularea operațiunilor financiare, pe care le transmit controlorului financiar șef, conform anexelor nr. 1.8 și 1.9 la prezentele norme metodologice.12.4. Controlorul financiar șef prezintă ministrului finanțelor publice informări cu privire la intențiile și refuzurile de viză pentru care ordonatorul de credite a dispus efectuarea operațiunilor prin acte de decizie internă, precum și cu privire la aspectele importante ale administrării fondurilor publice rezultate din activitatea de control financiar preventiv delegat/monitorizare.  +  Anexa nr. 1.1la normele metodologice
  CADRUL GENERAL
  al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv
  A. Deschiderea, repartizarea și modificarea creditelor bugetare*Font 7*┌────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Operațiuni supuse │ Cadrul legal │ Documentele justificative ││crt.│ controlului │ │ ││ │ financiar │ │ ││ │ preventiv │ │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Cerere pentru │- Legea nr. 500/2002 (21); │- nota justificativă pentru deschiderea ││ │deschiderea de │- Legea nr. 273/2006 (30); │creditelor bugetare; ││ │credite bugetare │- Legea nr. 69/2010 (34); │- nota de fundamentare/situația privind ││ │ │- legile bugetare anuale; │obligațiile de plată scadente în perioadă, ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │conform prevederilor legale în vigoare; ││ │ │- Ordinul ministrului delegat pentru buget│- situația disponibilului la sfârșitul ││ │ │nr. 501/2013 (102); │lunii precedente; ││ │ │- Ordinul ministrului delegat pentru buget│- solicitările ordonatorilor principali, ││ │ │nr. 720/2014 (103); │secundari și/sau terțiari, după caz, pentru ││ │ │- aprobări ale Guvernului privind limitele│repartizarea de credite bugetare; ││ │ │lunare de cheltuieli; │- situația creditelor bugetare deschise și ││ │ │- alte acte normative specifice. │neutilizate; ││ │ │ │- bugetul; ││ │ │ │- fișele cu specimenele de semnături pentru ││ │ │ │persoanele abilitate să semneze cererile ││ │ │ │pentru deschiderea de credite bugetare; ││ │ │ │- alte documente specifice din care rezultă ││ │ │ │obligații de plată scadente în perioada ││ │ │ │pentru care se solicită deschiderea de ││ │ │ │credite bugetare. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Dispoziție bugetară │- Legea nr. 500/2002 (21); │- solicitările ordonatorilor principali, ││ │privind repartizarea │- Legea nr. 273/2006 (30); │secundari și/sau terțiari, după caz, pentru ││ │creditelor bugetare │- Legea nr. 69/2010 (34); │repartizarea de credite bugetare; ││ │sau borderoul │- legile bugetare anuale; │- fundamentarea sumelor înscrise în ││ │centralizator al │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │dispozițiile bugetare privind repartizarea ││ │dispozițiilor bugetare │- Ordinul ministrului delegat pentru │creditelor bugetare, pentru bugetul propriu ││ │ │buget nr. 501/2013 (102); │și bugetele ordonatorilor secundari, ││ │ │- acte de reglementare specifice │respectiv terțiari de credite; ││ │ │activității ordonatorilor de credite, │- cererea pentru deschiderea de credite ││ │ │angajamente juridice generatoare de │bugetare; ││ │ │obligații de plată pe seama creditelor │- bugetul; ││ │ │bugetare; │- fișele cu specimenele de semnături pentru ││ │ │- alte acte normative specifice. │persoanele abilitate să semneze dispozițiile││ │ │ │bugetare privind repartizarea creditelor ││ │ │ │bugetare; ││ │ │ │- alte documente specifice din care rezultă ││ │ │ │obligații de plată scadente în perioada ││ │ │ │pentru care se face repartizarea. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Document pentru │- Legea nr. 500/2002 (21); │- nota de fundamentare a propunerilor pentru││ │modificarea │- Legea nr. 273/2006 (30); │modificarea repartizării pe trimestre a ││ │repartizării pe │- Legea nr. 69/2010 (34); │creditelor bugetare; ││ │trimestre a creditelor │- legile bugetare anuale; │- bugetul; ││ │bugetare │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- alte documente specifice. ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Document pentru │- Legea nr. 500/2002 (21); │- nota de fundamentare pentru efectuarea ││ │efectuarea virărilor │- Legea nr. 273/2006 (30); │virărilor de credite; ││ │de credite │- Legea nr. 69/2010 (34); │- bugetul; ││ │ │- legile bugetare anuale; │- alte documente specifice. ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │ ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Dispoziție bugetară │- Legea nr. 500/2002 (21); │- nota de fundamentare a propunerii pentru ││ │privind retragerea │- Legea nr. 273/2006 (30); │retragerea creditelor bugetare; ││ │creditelor bugetare │- Legea nr. 69/2010 (34); │- bugetul; ││ │ │- legile bugetare anuale; │- situația disponibilului de credite ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │bugetare deschise, la data solicitării ││ │ │- Ordinul ministrului delegat pentru │vizei; ││ │ │buget nr. 501/2013 (102); │ ││ │ │- Ordinul ministrului delegat pentru │ ││ │ │buget nr. 720/2014 (103); │ ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │└────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘B. Angajamente legale din care rezultă, direct sau indirect, obligații de plată*1) Notă
  *1) Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoțit, după caz, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament" și/sau de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare" și de
  un "Angajament bugetar individual/global", după caz, întocmite conform prevederilor legale.
  *Font 7*┌────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Operațiuni supuse │ Cadrul legal │ Documentele justificative ││crt.│ controlului │ │ ││ │ financiar │ │ ││ │ preventiv │ │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Contract de achiziție │- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); │- bugetul; ││ │publică/sectorială │- Legea nr. 500/2002 (21); │- strategia anuală de achiziții publice/ ││ │ │- Legea nr. 346/2004 (26); │sectoriale; ││ │ │- Legea nr. 273/2006 (30); │- programul anual al achizițiilor publice/ ││ │ │- Legea nr. 287/2009 (33); │sectoriale; ││ │ │- Legea nr. 105/2011 (37); │- programul achizițiilor publice/sectoriale ││ │ │- Legea nr. 72/2013 (38); │la nivel de proiect (în cazul proiectelor ││ │ │- Legea nr. 227/2015 (39); │finanțate din fonduri nerambursabile și/sau ││ │ │- Legea nr. 98/2016 (40); │proiecte de cercetare-dezvoltare); ││ │ │- Legea nr. 99/2016 (41); │- strategia de contractare, dacă este cazul;││ │ │- Legea nr. 101/2016 (43); │- acordul sau convenția de finanțare ││ │ │- legile bugetare anuale; │externă, dacă este cazul; ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- contractul/decizia/ordinul de finanțare, ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53); │dacă este cazul; ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │- documentația de atribuire completă, așa ││ │ │nr. 30/2006 (56); │cum a fost publicată în SEAP, clarificări ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │la documentația de atribuire, dacă este ││ │ │nr. 64/2009 (59); │cazul; ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │- contestații la documentația de atribuire, ││ │ │nr. 66/2011 (61); │dacă este cazul, și documentele privind ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │soluționarea; ││ │ │nr. 40/2015 (63); │- anunțul de participare/simplificat/de ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); │concurs publicate în SEAP/anunțul de ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); │intenție valabil în mod continuu sau ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80); │invitația de participare, erate, ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); │clarificări publicate, dacă este cazul; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84); │- oferta desemnată câștigătoare și ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); │clarificările aferente ofertei, dacă ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86); │este cazul; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); │- actul de numire/desemnare a comisiei ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); │de evaluare/negociere sau a juriului, ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); │după caz; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); │- procesul-verbal de deschidere a ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93); │ofertelor și dovada transmiterii ││ │ │- Ordinul ministrului finanțelor publice │acestuia candidaților (aplicabil ││ │ │nr. 1.792/2002 (94); │procedurilor offline, dialog competitiv, ││ │ │- Ordinul președintelui Agenției │negociere competitivă, parteneriat pentru ││ │ │Naționale pentru Achiziții Publice │inovare, procedură simplificată desfășurată ││ │ │nr. 281/2016 (105); │în mai multe etape); ││ │ │- acordul sau convenția de finanțare │- raportul procedurii de atribuire; ││ │ │externă și legea de ratificare/hotărârea │- documentele de soluționare a ││ │ │Guvernului de aprobare; │contestațiilor privind rezultatul ││ │ │- alte acte normative specifice. │procedurii de atribuire, dacă este cazul; ││ │ │ │- comunicarea privind rezultatul aplicării ││ │ │ │procedurii de atribuire; ││ │ │ │- alte documente specifice. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Contract/Decizie/Ordin │- Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2); │- cererea de finanțare; ││ │de finanțare │- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7); │- proiectul tehnic și listele de evaluare și││ │ │- Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10); │selecție aferente, întocmite de ││ │ │- Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3); │compartimentele de specialitate; ││ │ │- Legea nr. 500/2002 (21); │- bugetul; ││ │ │- Legea nr. 346/2004 (26); │- acordul de parteneriat, încheiat între ││ │ │- Legea nr. 350/2005 (29); │liderul de proiect și partenerii acestuia, ││ │ │- Legea nr. 273/2006 (30); │după caz; ││ │ │- Legea nr. 321/2006 (31); │- acordul de implementare; ││ │ │- Legea nr. 287/2009 (33); │- hotărârea comisiei de evaluare cu privire ││ │ │- legile bugetare anuale; │la proiectele selectate; ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- programul, proiectul sau acțiunea în care ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 (52); │se încadrează solicitarea finanțării; ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │- nota de fundamentare și devizul de ││ │ │nr. 63/1999 (54); │cheltuieli, aprobate de ordonatorul de ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │credite finanțator; ││ │ │nr. 64/2009 (59); │- raportul privind vizita la fața locului; ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │- raportul de analiză a conformității ││ │ │nr. 74/2009 (60); │administrative și a eligibilității ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │proiectului; ││ │ │nr. 40/2015 (63); │- scrisoarea de notificare privind ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │raportul de analiză a conformității ││ │ │nr. 49/2015 (64); │proiectului; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); │- raportul de evaluare tehnică și ││ │ │- Hotărârea Guvernului │financiară; ││ │ │nr. 1.265/2004 (71); │- nota de avizare internă a contractelor ││ │ │- Hotărârea Guvernului │de finanțare/cofinanțare; ││ │ │nr. 1.266/2004 (72); │- decizia pentru aprobarea proiectelor ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); │selectate; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79); │- fișa de fundamentare a proiectului; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 134/2011 (81); │- alte documente specifice. ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91); │ ││ │ │- Ordinul ministrului finanțelor publice │ ││ │ │nr. 1.792/2002 (94); │ ││ │ │- Ordinul ministrului agriculturii și │ ││ │ │dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101); │ ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Contract subsecvent │- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); │- bugetul; ││ │acordului-cadru │- Legea nr. 500/2002 (21); │- acordul-cadru; ││ │ │- Legea nr. 346/2004 (26); │- acordul sau convenția de finanțare ││ │ │- Legea nr. 273/2006 (30); │externă, dacă este cazul: ││ │ │- Legea nr. 287/2009 (33); │- contractul/decizia/ordinul de finanțare, ││ │ │- Legea nr. 105/2011 (37); │dacă este cazul; ││ │ │- Legea nr. 72/2013 (38); │- invitația la reofertare, documentația de ││ │ │- Legea nr. 227/2015 (39); │atribuire completă, clarificări la ││ │ │- Legea nr. 98/2016 (40); │documentația de reofertare, dacă semnarea ││ │ │- Legea nr. 99/2016 (41); │contractului subsecvent s-a făcut cu ││ │ │- Legea nr. 101/2016 (43); │reluarea competiției între operatorii ││ │ │- legile bugetare anuale; │economici; ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- oferta desemnată câștigătoare și ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53); │clarificările aferente ofertei, dacă ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │semnarea contractului subsecvent s-a făcut ││ │ │nr. 30/2006 (56); │cu reluarea competiției între operatorii ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │economici; ││ │ │nr. 64/2009 (59); │- nota justificativă privind stabilirea ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │ofertei câștigătoare a contractului ││ │ │nr. 66/2011 (61); │subsecvent/raportul procedurii de ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │reofertare dacă semnarea contractului ││ │ │nr. 40/2015 (63); │subsecvent s-a făcut cu reluarea ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); │competiției între operatorii economici; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); │- documentul privind soluționarea ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80); │contestațiilor, dacă este cazul; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); │- fișa obiectivului/proiectului/ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84); │categoriei de investiții, dacă este cazul; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); │- lista detaliată pentru alte cheltuieli ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86); │de investiții, dacă este cazul; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); │- actul de aprobare a documentației ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); │tehnico-economice a obiectivului de ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); │investiții; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); │- alte documente specifice. ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93); │ ││ │ │- Ordinul ministrului finanțelor publice │ ││ │ │nr. 1.792/2002 (94); │ ││ │ │- Ordinul președintelui Agenției │ ││ │ │Naționale pentru Achiziții Publice │ ││ │ │nr. 281/2016 (105); │ ││ │ │- acordul sau convenția de finanțare │ ││ │ │externă și legea de ratificare/hotărârea │ ││ │ │Guvernului de aprobare; │ ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Contract/Comandă de │- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); │- bugetul; ││ │achiziție publică/ │- Legea nr. 500/2002 (21); │- strategia anuală de achiziții publice/ ││ │sectorială, atribuit/ │- Legea nr. 346/2004 (20); │sectoriale; ││ │atribuită prin │- Legea nr. 273/2006 (30); │- programul anual al achizițiilor publice/ ││ │achiziție directă │- Legea nr. 287/2009 (33); │sectoriale; ││ │ │- Legea nr. 105/2011 (37); │- programul achizițiilor publice/sectoriale ││ │ │- Legea nr. 72/2013 (38); │la nivel de proiect (în cazul proiectelor ││ │ │- Legea nr. 227/2015 (39); │finanțate din fonduri nerambursabile și/sau ││ │ │- Legea nr. 98/2016 (40); │proiectelor de cercetare-dezvoltare); ││ │ │- Legea nr. 99/2016 (41); │- acordul sau convenția de finanțare ││ │ │- Legea nr. 101/2016 (43); │externă, dacă este cazul; ││ │ │- legile bugetare anuale; │- contractul/decizia/ordinul de finanțare, ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │dacă este cazul; ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53); │- documentele privind achiziția, întocmite ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │în conformitate cu prevederile legislației ││ │ │nr. 30/2006 (56); │române și cu reglementările organismelor ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │internaționale, dacă este cazul; ││ │ │nr. 64/2009 (59); │- referatul de necesitate; ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │- nota justificativă privind achiziția de ││ │ │nr. 66/2011 (61); │la un operator economic, pentru situațiile ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │în care achiziția nu se realizează prin ││ │ │nr. 40/2015 (63); │intermediul catalogului electronic; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); │- documentul justificativ al achiziției; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); │- documentația de atribuire, dacă este ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80); │cazul; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); │- notificările transmise operatorilor ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84); │economici ale căror produse/servicii/ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); │lucrări necesare autorității contractante ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86); │se găsesc pe SEAP, dacă este cazul; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); │- dovada transmiterii prin SEAP a ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); │răspunsului operatorilor economici, ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); │dacă este cazul; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93); │- oferta/ofertele fermă/ferme transmisă/ ││ │ │- Ordinul ministrului finanțelor publice │transmise prin SEAP de către operatorii ││ │ │nr. 1.792/2002 (94); │economici, dacă este cazul; ││ │ │- Ordinul președintelui Agenției │- acceptul ofertei ferme a operatorului ││ │ │Naționale pentru Achiziții Publice │economic de către autoritatea ││ │ │nr. 281/2016 (105); │contractantă, dacă este cazul; ││ │ │- acordul sau convenția de finanțare │- alte documente specifice. ││ │ │externă și legea de ratificare/hotărârea │ ││ │ │Guvernului de aprobare; │ ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Act adițional la │- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); │- bugetul; ││ │contractul de achiziție│- Legea nr. 500/2002 (21); │- documentul din care rezultă ││ │publică/sectorială │- Legea nr. 346/2004 (20); │disponibilitatea creditelor de angajament, ││ │ │- Legea nr. 273/2006 (30); │în cazul în care crește prețul contractului;││ │ │- Legea nr. 287/2009 (33); │- contractul de achiziție publică/sectorială││ │ │- Legea nr. 105/2011 (37); │și actele adiționale anterioare, dacă este ││ │ │- Legea nr. 72/2013 (38); │cazul; ││ │ │- Legea nr. 227/2015 (39); │- documentele achiziției inițiale, prin ││ │ │- Legea nr. 98/2016 (40); │care se face dovada prevederilor privind ││ │ │- Legea nr. 99/2016 (41); │posibilitatea de modificare a contractului; ││ │ │- Legea nr. 101/2016 (43); │- documentul de constituire a garanției ││ │ │- legile bugetare anuale; │de bună execuție a contractului în ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │termenul de valabilitate; ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53); │- nota justificativă care însoțește ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │propunerea de act adițional privind ││ │ │nr. 30/2006 (56); │necesitatea modificării contractului de ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │achiziție publică/sectorială; ││ │ │nr. 64/2009 (59); │- alte documente specifice. ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │ ││ │ │nr. 66/2011 (61); │ ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │ ││ │ │nr. 40/2015 (63); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93); │ ││ │ │- Ordinul ministrului finanțelor publice │ ││ │ │nr. 1.792/2002 (94); │ ││ │ │- Ordinul președintelui Agenției │ ││ │ │Naționale pentru Achiziții Publice │ ││ │ │nr. 281/2016 (105); │ ││ │ │- acordul sau convenția de finanțare │ ││ │ │externă și legea de ratificare/hotărârea │ ││ │ │Guvernului de aprobare; │ ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Acord de împrumut │- Legea nr. 500/2002 (21); │- fundamentarea propunerii de avizare a ││ │subsidiar/Acord de │- Legea nr. 273/2006 (30); │acordului de împrumut subsidiar; ││ │împrumut subsidiar și │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- hotărârea Comisiei de autorizare a ││ │garanție │- Ordonanța de urgență a Guvernului │împrumuturilor locale (dacă beneficiarul ││ │ │nr. 64/2007 (58); │sau garantul este unitate administrativ- ││ │ │- Hotărârea Guvernului │teritorială); ││ │ │nr. 1.470/2007 (77); │- hotărârea Comitetului Interministerial de ││ │ │- Ordinul ministrului finanțelor publice │Finanțări, Garanții și Asigurări; ││ │ │nr. 1.792/2002 (94); │- acordul de împrumut/contractul de ││ │ │- Ordinul ministrului economiei și │finanțare; ││ │ │finanțelor nr. 2.005/2008 (98); │- alte documente specifice. ││ │ │- Ordinul ministrului finanțelor publice │ ││ │ │nr. 138/2009 (99); │ ││ │ │- Ordinul ministrului finanțelor publice │ ││ │ │nr. 505/2009 (100); │ ││ │ │- acordul de împrumut extern/ contractul │ ││ │ │de finanțare; │ ││ │ │- actul normativ de ratificare a │ ││ │ │acordului de împrumut extern sau a │ ││ │ │contractului de finanțare extern, după │ ││ │ │caz; │ ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Convenție de garanție │- Legea nr. 500/2002 (21); │- fundamentarea propunerii de convenție; ││ │aferentă acordului de │- Legea nr. 273/2006 (30); │- hotărârea Comisiei de autorizare a ││ │garanție │- Ordonanța de urgență a Guvernului │împrumuturilor locale (dacă beneficiarul ││ │ │nr. 64/2007 (58); │sau garantul este unitate administrativ- ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (74); │teritorială); ││ │ │- Hotărârea Guvernului │- avizul (hotărârea) Comitetului ││ │ │nr. 1.470/ 2007 (77); │Interministerial de Finanțări, Garanții și ││ │ │- Ordinul ministrului economiei și │Asigurări; ││ │ │finanțelor nr. 1.603/2008 (97); │- nota rezultat al negocierii condițiilor ││ │ │- Ordinul ministrului economiei și │de acordare a garanției de stat; ││ │ │finanțelor nr. 2.005/2008 (98); │- alte documente specifice. ││ │ │- Ordinul ministrului finanțelor │ ││ │ │publice nr. 138/2009 (99); │ ││ │ │- acordul de împrumut extern, încheiat │ ││ │ │între beneficiarul garanției și │ ││ │ │finanțatorul extern; │ ││ │ │- actul normativ de ratificare a │ ││ │ │acordului de garanție/hotărârea │ ││ │ │Guvernului de aprobare a garanției; │ ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 8.│Scrisoare de garanție │- Legea nr. 500/2002 (21); │- avizul (hotărârea) Comitetului ││ │pentru împrumuturi │- Legea nr. 273/2006 (30); │Interministerial de Finanțare, Garanții ││ │externe contractate │- Ordonanța de urgență a Guvernului │și Asigurări; ││ │sau garantate de Guvern│nr. 64/2007 (58); │- hotărârea Comisiei de autorizare a ││ │prin Ministerul │- Hotărârea Guvernului │împrumuturilor locale (dacă beneficiarul ││ │Finanțelor Publice/ │nr. 1.470/2007 (77); │sau garantul este unitate administrativ- ││ │contractate sau │- Ordinul ministrului economiei și │teritorială); ││ │garantate de unitatea │finanțelor nr. 1.603/2008 (97); │- convenția de garantare; ││ │administrativ- │- Ordinul ministrului economiei și │- memorandumul privind acordul de principiu ││ │teritorială │finanțelor nr. 2.005/2008 (98); │pentru acordarea garanției statului; ││ │ │- Ordinul ministrului finanțelor │- nota rezultat al negocierii condițiilor ││ │ │publice nr. 138/2009 (99); │de acordare a garanției de stat; ││ │ │- acordul de împrumut extern; │- alte documente specifice. ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 9.│Convenție de garantare │- Legea nr. 500/2002 (21); │- fundamentarea propunerii de convenție; ││ │între Ministerul │- Legea nr. 273/2006 (30); │- avizul (hotărârea) Comitetului ││ │Finanțelor Publice/ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │Interministerial de Finanțare, Garanții ││ │unitatea administrativ-│nr. 64/2007 (58); │și Asigurări; ││ │teritorială, în │- Hotărârea Guvernului │- hotărârea Comisiei de autorizare a ││ │calitate de garant, și │nr. 1.470/ 2007 (77); │împrumuturilor locale (dacă beneficiarul ││ │beneficiarul scrisorii │- Ordinul ministrului economiei și │sau garantul este unitate administrativ- ││ │de garanție │finanțelor nr. 1.603/2008 (97); │teritorială; ││ │ │- Ordinul ministrului economiei și │- memorandumul privind acordul de principiu ││ │ │finanțelor nr. 2.005/2008 (98); │pentru acordarea garanției statului; ││ │ │- Ordinul ministrului finanțelor publice │- nota rezultat al negocierii condițiilor ││ │ │nr. 138/2009 (99); │de acordare a garanției de stat; ││ │ │- acordul de împrumut extern; │- alte documente specifice. ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Scrisoare de garanție │- Legea nr. 500/2002 (21); │- avizul (hotărârea) Comitetului ││ │pentru împrumutul │- Legea nr. 273/2006 (30); │Interministerial de Finanțări, Garanții și ││ │garantat de stat, │- Ordonanța de urgență a Guvernului │Asigurări; ││ │contractat direct de o │nr. 64/2007 (58); │- hotărârea Comisiei de autorizare a ││ │unitate administrativ- │- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (74); │împrumuturilor locale (dacă beneficiarul ││ │teritorială │- Hotărârea Guvernului │sau garantul este unitate administrativ- ││ │ │nr. 1.470/ 2007 (77); │teritorială); ││ │ │- Ordinul ministrului economiei și │- memorandumul privind acordul de principiu ││ │ │finanțelor nr. 1.603/2008 (97); │pentru acordarea garanției statului; ││ │ │- Ordinul ministrului economiei și │- nota rezultat al negocierii condițiilor ││ │ │finanțelor nr. 2.005/2008 (98); │de acordare a garanției de stat; ││ │ │- Ordinul ministrului finanțelor │- convenția de garanție, semnată de ││ │ │publice nr. 138/2009 (99); │garantat; ││ │ │- alte acte normative specifice. │- alte documente specifice. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Convenție de garanție │- Legea nr. 500/2002 (21); │- fundamentarea propunerii de convenție; ││ │între Ministerul │- Legea nr. 273/2006 (30); │- hotărârea comisiei de autorizare; ││ │Finanțelor Publice, în │- Ordonanța de urgență a Guvernului │- avizul (hotărârea) Comitetului ││ │calitate de garant, și │nr. 64/2007 (58); │Interministerial de Finanțări, Garanții și ││ │reprezentantul legal │- Hotărârea Guvernului nr. 9/2007 (74); │Asigurări; ││ │al unității │- Hotărârea Guvernului │- hotărârea Comisiei de autorizare a ││ │administrativ- │nr. 1.470/ 2007 (77); │împrumuturilor locale (dacă beneficiarul ││ │teritoriale, în │- Ordinul ministrului economiei și │sau garantul este unitate administrativ- ││ │calitate de garantat │finanțelor nr. 1.603/2008 (97); │teritorială); ││ │ │- Ordinul ministrului economiei și │- memorandumul privind acordul de principiu ││ │ │finanțelor nr. 2.005/2008 (98); │pentru acordarea garanției statului; ││ │ │- Ordinul ministrului finanțelor publice │- nota rezultat al negocierii condițiilor ││ │ │nr. 138/2009 (99); │de acordare a garanției de stat; ││ │ │- alte acte normative specifice. │- alte documente specifice. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Contract de │- Legea nr. 213/1998 (16); │- programul anual al achizițiilor publice; ││ │concesionare, cumpărare│- Legea nr. 500/2002 (21); │- bugetul; ││ │sau de închiriere de │- Legea nr. 273/2006 (30); │- nota de fundamentare a concesionării, ││ │terenuri, clădiri │- Legea nr. 287/2009 (33); │cumpărării sau închirierii; ││ │existente, alte bunuri │- Legea nr. 227/2015 (39); │- procedura aprobată de conducătorul ││ │imobile sau a │- Legea nr. 98/2016 (40); │entității publice, aplicabilă operațiunii ││ │drepturilor asupra │- Legea nr. 101/2016 (43); │de concesionare, cumpărare sau de ││ │acestora, în care │- legile bugetare anuale; │închiriere; ││ │entitatea publică este │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- documente specifice privind derularea ││ │concesionar, │- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); │operațiunii de concesionare, cumpărare sau ││ │cumpărător sau chiriaș │- Ordinul președintelui Agenției │de închiriere, potrivit procedurii aprobate ││ │ │Naționale pentru Achiziții Publice │de conducător; ││ │ │nr. 281/2016 (105); │- alte documente specifice. ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 13.│Acord pentru schimb de │- Legea nr. 500/2002 (21); │- nota de fundamentare a proiectului de ││ │experiență sau │- Legea nr. 590/2003 (24); │acord; ││ │documentare, pe bază │- Legea nr. 273/2006 (30); │- devizul de cheltuieli aferent acțiunilor ││ │de reciprocitate, fără │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │ce urmează a fi derulate în cadrul ││ │transfer de valută │- Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 (50); │acordului; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (65); │- alte documente specifice. ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 14.│Act intern de decizie │- Legea nr. 500/2002 (21); │- nota de fundamentare a acțiunii de ││ │privind organizarea │- Legea nr. 273/2006 (30); │protocol, a manifestării cu caracter ││ │acțiunilor de protocol,│- legile bugetare anuale; │cultural-științific sau a acțiunii cu ││ │a unor manifestări cu │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │caracter specific; ││ │caracter cultural- │- Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 (50); │- bugetul; ││ │științific sau a altor │- Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (65); │- documentele transmise de parteneri cu ││ │acțiuni cu caracter │- Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 (69); │privire la participarea la acțiune; ││ │specific, inclusiv │- Ordinul ministrului finanțelor publice │- alte documente specifice. ││ │devizul estimativ, pe │nr. 1.792/2002 (94); │ ││ │categorii de │- alte acte normative specifice. │ ││ │cheltuieli │ │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 15.│Act intern de decizie │- Legea nr. 500/2002 (21); │- nota de fundamentare a deplasării în ││ │privind deplasarea în │- Legea nr. 248/2005 (28); │străinătate; ││ │străinătate, inclusiv │- Legea nr. 273/2006 (30); │- bugetul; ││ │devizul estimativ de │- legile bugetare anuale; │- documente, invitații și comunicări scrise ││ │cheltuieli │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │de la partenerul extern, privitoare la ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66); │acțiune și condițiile efectuării deplasării ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 189/2001 (69); │în străinătate; ││ │ │- Hotărârea Guvernului │- nota-mandat privind deplasarea; ││ │ │nr. 1.860/ 2006 (73); │- memorandumul, după caz; ││ │ │- Ordinul ministrului finanțelor publice │- oferte pentru cazare și/sau transport, ││ │ │nr. 1.792/2002 (94); │după caz; ││ │ │- alte acte normative specifice. │- alte documente specifice. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 16.│Act intern de decizie │- Legea nr. 188/1999 (17); │- nota de fundamentare a delegării/ ││ │privind delegarea sau │- Legea nr. 500/2002 (21); │detașării; ││ │detașarea în țară a │- Legea nr. 53/2003 (22); │- bugetul; ││ │personalului, inclusiv │- Legea nr. 273/2006 (30); │- acceptul scris al persoanei detașate, ││ │devizul estimativ de │- legile bugetare anuale; │dacă este cazul; ││ │cheltuieli │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- alte documente specifice. ││ │ │- Hotărârea Guvernului │ ││ │ │nr. 1.860/2006 (73); │ ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 17.│Act administrativ │- Legea nr. 188/1999 (17); │- nota de fundamentare și dosarul angajării/││ │(ordin, act intern de │- Legea nr. 500/2002 (21); │avansării/promovării personalului; ││ │decizie)/contract │- Legea nr. 53/2003 (22); │- bugetul; ││ │individual de muncă │- Legea nr. 273/2006 (30); │- statul de funcții aprobat; ││ │privind angajarea sau │- Legea-cadru nr. 153/2017 (36); │- contractul colectiv de muncă, dacă este ││ │promovarea/avansarea │- legile bugetare anuale; │cazul; ││ │personalului, │- Ordonanța Guvernului nr. 32/1998 (47); │- propunerea pentru acordarea altor drepturi││ │exercitarea cu caracter│- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │salariale; ││ │temporar a unei funcții│- Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 (78); │- anunțul organizării concursului, dacă ││ │de conducere, acordarea│- Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 (82); │este cazul; ││ │altor drepturi │- Ordinul ministrului muncii și │- actul administrativ privind constituirea ││ │salariale │solidarității sociale nr. 64/2003 (95); │comisiei de concurs/soluționare a ││ │ │- alte acte normative specifice. │contestațiilor, dacă este cazul; ││ │ │ │- procesul-verbal încheiat de comisia de ││ │ │ │concurs/soluționare a contestațiilor, dacă ││ │ │ │este cazul; ││ │ │ │- alte documente specifice. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 18.│Contract de comodat în │- Legea nr. 500/2002 (21); │- nota de fundamentare; ││ │care entitatea publică │- Legea nr. 273/2006 (30); │- referatul de necesitate; ││ │are calitatea de │- Legea nr. 287/2009 (33); │- devizul cheltuielilor ce urmează a fi ││ │comodatar │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │suportate de comodatar; ││ │ │- alte acte normative specifice. │- alte documente specifice. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 19.│Convenție pentru │- Legea nr. 500/2002 (21); │- actul de înființare a instituției publice/││ │acordarea de │- Legea nr. 273/2006 (30); │activității finanțate integral din venituri ││ │împrumuturi, conform │- Legea nr. 287/2009 (33); │proprii; ││ │art. 69 din Legea │- legile bugetare anuale; │- solicitarea instituției publice interesate││ │nr. 500/2002 │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │pentru acordarea împrumutului; ││ │ │- actul normativ de înființare a unor │- nota de fundamentare privind acordarea ││ │ │instituții publice/activități finanțate │împrumutului; ││ │ │integral din venituri proprii; │- programul privind realizarea veniturilor ││ │ │- alte acte normative specifice. │proprii care să asigure rambursarea ││ │ │ │împrumutului; ││ │ │ │- graficul de rambursare a împrumutului; ││ │ │ │- alte documente specifice. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 20.│Angajament legal │- Legea nr. 500/2002 (21); │- bugetul schemei de ajutor de stat/de ││ │(contract/acord/ │- Legea nr. 346/2004 (26); │minimis, defalcat pe fiecare an de ││ │convenție de finanțare,│- legile bugetare anuale; │implementare a schemei și pe surse de ││ │contract de subvenție, │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │finanțare; ││ │convenție de împrumut │- Ordonanța de urgență a Guvernului │- documentele prevăzute în actele normative/││ │etc.) pentru acordarea │nr. 64/2007 (58); │administrative de aprobare a acordării ││ │de ajutoare de stat/ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │ajutoarelor de stat/de minimis; ││ │de minimis │nr. 77/2014 (62); │- cerere pentru finanțare, însoțită de ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │documentele justificative prevăzute în ││ │ │nr. 40/2015 (63); │actul normativ/administrativ; ││ │ │- Hotărârea Guvernului │- documentele justificative pentru ││ │ │nr. 1.470/2007 (74); │fundamentarea planului de afaceri, dacă ││ │ │- actul normativ de instituire a schemei │este cazul; ││ │ │de ajutor de stat/de minimis; │- planul de investiții și studiul tehnico- ││ │ │- actul normativ/administrativ de │economic, dacă este cazul; ││ │ │aprobare a acordării ajutoarelor de │- indicatorii de eficiență aferenți ││ │ │stat/de minimis; │proiectului de investiții, dacă este cazul; ││ │ │- reglementări comunitare în domeniul │- alte documente specifice. ││ │ │ajutorului de stat/de minimis │ ││ │ │(regulamente, linii directoare, │ ││ │ │orientări comunitare, instrucțiuni și │ ││ │ │comunicări ale Comisiei), specifice │ ││ │ │fiecărui tip de ajutor de stat/de │ ││ │ │minimis; │ ││ │ │- acte normative specifice. │ │└────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘
  C. Ordonanțarea cheltuielilor*Font 7*┌────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Operațiuni supuse │ Cadrul legal │ Documentele justificative ││crt.│ controlului │ │ ││ │ financiar │ │ ││ │ preventiv │ │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Ordonanțare de plată │- Legea nr. 82/1991 (12); │- contractul/contractul subsecvent de ││ │privind achiziția │- Legea nr. 500/2002 (21); │achiziție publică/sectorială, sau comanda, ││ │publică/sectorială, │- Legea nr. 273/2006 (30); │contractul de concesiune de lucrări sau ││ │concesiunea de lucrări │- Legea nr. 72/2013 (38); │servicii; ││ │sau servicii │- Legea nr. 227/2015 (39); │- documentul de constituire a garanției de ││ │ │- Legea nr. 98/2016 (40); │bună execuție, dacă este cazul; ││ │ │- Legea nr. 99/2016 (41); │- contractul/decizia/ordinul de finanțare, ││ │ │- Legea nr. 100/2016 (42); │dacă este cazul; ││ │ │- Legea nr. 101/2016 (43); │- angajamentul bugetar/bugetul; ││ │ │- legile bugetare anuale; │- factura însoțită de documente care atestă ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │livrarea produselor/prestarea serviciilor/ ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │executarea lucrărilor; ││ │ │nr. 64/2009 (59); │- documentul de constituire a comisiei de ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │recepție; ││ │ │nr. 66/2011 (61); │- documentele privind recepția; ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │- documentele de transport, vămuire, dacă ││ │ │nr. 40/2015 (63); │este cazul; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); │- evidența avansurilor acordate și deduse, ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); │dacă este cazul; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); │- alte documente specifice. ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92); │ ││ │ │- Ordinul ministrului finanțelor publice │ ││ │ │nr. 1.792/2002 (94); │ ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Ordonanțare de plată │- Legea nr. 500/2002 (21); │- contractul de achiziție publică/ ││ │pentru avansuri │- Legea nr. 273/2006 (30); │sectorială/ contractul de concesiune de ││ │acordate în cadrul │- Legea nr. 227/2015 (39); │lucrări sau servicii; ││ │contractului de │- legile bugetare anuale; │- contractul/decizia/ordinul de finanțare, ││ │achiziție publică/ │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │dacă este cazul; ││ │sectorială/de │- Ordonanța de urgență a Guvernului │- angajamentul bugetar; ││ │concesiune de lucrări │nr. 64/2009 (59); │- avizul de plată; ││ │sau servicii │- Ordonanța de urgență a Guvernului │- nota de aprobare a cheltuielilor ││ │ │nr. 66/2011 (61); │eligibile; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); │- solicitarea de acordare a avansului; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); │- factura; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); │- documentul prin care se constituie ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); │garanția legală de returnare a avansului; ││ │ │- Ordinul ministrului finanțelor publice │- nota de fundamentare/autorizare; ││ │ │nr. 1.792/2002 (94); │- documentul de constituire a garanției de ││ │ │- alte acte normative specifice. │bună execuție, dacă este cazul; ││ │ │ │- evidența avansurilor acordate și deduse, ││ │ │ │dacă este cazul; ││ │ │ │- alte documente specifice. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Ordonanțare de plată │- Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2); │- contractul/decizia/ordinul de finanțare; ││ │privind prefinanțări, │- Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3); │- angajamentul bugetar/bugetul; ││ │plăți intermediare, │- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7); │- cererea de plată/rambursare privind ││ │plăți finale în cadrul │- Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10); │prefinanțări, plăți intermediare, plăți ││ │contractelor/ │- Legea nr. 500/2002 (21); │finale; ││ │deciziilor/ ordinelor │- Legea nr. 273/2006 (30); │- nota de autorizare a plății/rambursării; ││ │de finanțare │- Legea nr. 105/2011 (37); │- notificarea privind depunerea cererii ││ │ │- Legea nr. 227/2015 (39); │de plată; ││ │ │- legile bugetare anuale; │- avizul de plată/rambursare; ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- nota de aprobare a cheltuielilor ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │eligibile; ││ │ │nr. 63/1999 (54); │- decontul privind prefinanțarea acordată, ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │dacă este cazul; ││ │ │nr. 64/2009 (59); │- documentația justificativă specifică care ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │rezultă din actul normativ ce reglementează ││ │ │nr. 74/2009 (60); │operațiunea și/sau domeniul respectiv; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); │- alte documente specifice. ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (87); │ ││ │ │- Ordinul ministrului finanțelor publice │ ││ │ │nr. 1.792/2002 (94); │ ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Ordin de plată în │- Legea nr. 500/2002 (21); │- notificarea de plată emisă de finanțatorul││ │valută pentru achitarea│- Legea nr. 312/2004 (25); │extern; ││ │la extern a ratelor de │- Legea nr. 273/2006 (30); │- bugetul/angajamentul bugetar; ││ │capital, a dobânzilor, │- legile bugetare anuale; │- adresa de confirmare a obligației de plată││ │a comisioanelor și a │- legea de ratificare a împrumutului; │din partea beneficiarului final al ││ │altor costuri provenite│- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │creditului extern sau ordinul de plată/ ││ │din împrumuturi externe│- Ordonanța de urgență a Guvernului │extrasul de cont atestând virarea ││ │ │nr. 64/2007 (58); │echivalentului în lei a obligației de plată ││ │ │- Hotărârea Guvernului │la extern în contul entității publice; ││ │ │nr. 1.470/ 2007 (77); │- nota de fundamentare; ││ │ │- alte acte normative specifice. │- angajamentul legal; ││ │ │ │- alte documente specifice. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Ordonanțare de plată │- Legea nr. 500/2002 (21); │- notificarea de plată emisă de finanțatorul││ │privind virarea către │- Legea nr. 312/2004 (25); │extern; ││ │bancă a contravalorii │- Legea nr. 273/2006 (30); │- bugetul; ││ │în lei a valutei │- legea de ratificare a împrumutului; │- confirmarea băncii privind operațiunea ││ │disponibilizate pentru │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │de schimb valutar; ││ │achitarea la extern a │- Ordonanța de urgență a Guvernului │- confirmarea băncii privind operațiunea de ││ │obligațiilor de plată │nr. 64/2007 (58); │plată la extern; ││ │rezultate din │- Hotărârea Guvernului │- ordinul de plată în valută; ││ │împrumuturile externe │nr. 1.470/ 2007 (77); │- nota de fundamentare privind sursele ││ │contractate direct sau │- Ordinul ministrului finanțelor publice │interne de acoperire a datoriei față de ││ │garantate de stat │nr. 1.792/2002 (94); │bancă; ││ │ │- acordul de împrumut; │- nota de lichidare; ││ │ │- alte acte normative specifice. │- alte documente specifice. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Ordonanțare de plată │- Legea nr. 500/2002 (21); │- nota de fundamentare; ││ │sau ordonanțare a │- Legea nr. 273/2006 (30); │- acordul de împrumut extern/acordul ││ │transferului valutar │- legea de ratificare a acordului de │subsidiar de împrumut; ││ │pentru plăți care se │împrumut; │- angajamentul bugetar/bugetul; ││ │efectuează din │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- contractul/comanda de achiziții publice/ ││ │conturile speciale ale │- Ordonanța de urgență a Guvernului │sectoriale; ││ │împrumuturilor externe │nr. 64/2007(58); │- facturile emise de furnizori, cu ││ │ │- Hotărârea Guvernului │certificarea de către beneficiar a ││ │ │nr. 1.470/ 2007 (77); │efectuării operațiunii pentru care se ││ │ │- Ordinul ministrului finanțelor publice │solicită plata; ││ │ │nr. 1.792/2002 (94); │- documentele de transport, vămuire; ││ │ │- alte acte normative specifice. │- documentele justificative care atestă ││ │ │ │livrarea produselor/prestarea serviciilor/ ││ │ │ │executarea lucrărilor și recepția; ││ │ │ │- alte documente specifice. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Ordonanțare de plată │- Legea nr. 500/2002 (21); │- nota de fundamentare; ││ │pentru acreditiv simplu│- Legea nr. 273/2006 (30); │- contractul extern; ││ │sau documentar în │- legile de ratificare a acordurilor de │- angajamentul bugetar; ││ │cadrul unui contract │împrumut; │- acreditivul simplu sau documentar ││ │extern finanțat │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │transmis/emis de banca depozitară a ││ │printr-un împrumut │- alte acte normative specifice. │contului special; ││ │extern │ │- documentele justificative de transport, ││ │ │ │vămuire, dacă este cazul; ││ │ │ │- documentele justificative care atestă ││ │ │ │livrarea produselor/prestarea serviciilor/ ││ │ │ │executarea lucrărilor ori recepția, dacă ││ │ │ │este cazul; ││ │ │ │- acordul de împrumut extern/acordul ││ │ │ │subsidiar de împrumut; ││ │ │ │- alte documente specifice. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 8.│Ordonanțare de plată │- Legea nr. 500/2002 (21); │- acordul, convenția sau protocolul privind ││ │pentru cotizații, │- Legea nr. 273/2006 (30); │aderarea la organismul internațional, actul ││ │respectiv contribuții, │- legile de ratificare; │normativ care aprobă aderarea; ││ │taxe etc. la diverse │- Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 (45); │- angajamentul bugetar/bugetul; ││ │organisme │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- avizul de plată transmis de organismul ││ │internaționale │- Ordinul ministrului finanțelor publice │internațional; ││ │ │nr. 1.792/2002 (94); │- alte documente specifice. ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 9.│Ordonanțare de plată │- Legea nr. 500/2002 (21); │- nota de fundamentare/nota de lichidare; ││ │pentru ajutoare de │- Legea nr. 346/2004 (26); │- angajamentul legal, dacă este cazul; ││ │stat/de minimis, scheme│- Legea nr. 247/2005 (27); │- angajamentul bugetar/bugetul; ││ │de plăți, subvenții, │- Legea nr. 273/2006 (30); │- bugetul schemei de ajutoare/de plăți, ││ │transferuri, rente │- Legea nr. 227/2015 (39); │defalcat pe ani de implementare și pe ││ │viagere agricole sau │- legile bugetare anuale; │surse de finanțare; ││ │alte plăți din fonduri │- Ordonanța Guvernului nr. 119/ 1999(48); │- cererea de plată/de decontare/de ││ │publice, acordate │- Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 (51); │eliberare a sumei; ││ │operatorilor economici │- Ordonanța de urgență a Guvernului │- documentația specifică potrivit actului ││ │sau altor beneficiari │nr. 64/2007 (58); │normativ/administrativ care reglementează ││ │legali │- Ordonanța de urgență a Guvernului │operațiunea și/sau domeniul respectiv; ││ │ │nr. 77/2014 (62); │- alte documente specifice. ││ │ │- Hotărârea Guvernului │ ││ │ │nr. 1.470/ 2007 (77); │ ││ │ │- Ordinul ministrului finanțelor publice │ ││ │ │nr. 1.792/2002 (94); │ ││ │ │- actul normativ/administrativ de │ ││ │ │instituire/aprobare a schemei de ajutor │ ││ │ │de stat/de minimis sau schemei de plăți; │ ││ │ │- reglementări comunitare în domeniul │ ││ │ │ajutorului de stat/de minimis │ ││ │ │(regulamente, linii directoare, │ ││ │ │instrucțiuni și comunicări ale Comisiei │ ││ │ │etc.); │ ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Ordonanțare de plată │- Legea nr. 500/2002 (21) │- nota de fundamentare; ││ │privind redevențe, │- Legea nr. 273/2006 (30); │- contractul de concesionare sau de ││ │chirii sau alte │- Legea nr. 227/2015 (39); │închiriere; ││ │cheltuieli legate de │- legile bugetare anuale; │- angajamentul bugetar/bugetul; ││ │concesionare sau │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- documentele justificative emise de ││ │închiriere │- Ordinul ministrului finanțelor publice │concedent sau, după caz, de proprietarul ││ │ │nr. 1.792/ 2002 (94); │ bunului închiriat; ││ │ │- alte acte normative specifice. │- alte documente specifice. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Ordonanțare de plată/ │- Legea nr. 500/2002 (21); │- nota de fundamentare; ││ │Dispoziție de plată │- Legea nr. 273/2006 (30); │- documentul specific prin care s-a aprobat ││ │către casierie privind │- Decretul nr. 209/1976 (44); │acțiunea și devizul acesteia; ││ │avansuri sau sume │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- decontul justificativ al cheltuielilor, ││ │cuvenite titularului │- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66); │dacă este cazul; ││ │de decont, care se │- Hotărârea Guvernului │- alte documente specifice. ││ │acordă prin casierie │nr. 1.860/ 2006 (73); │ ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Ordonanțare de plată a │- Legea nr. 188/1999 (17); │- centralizatorul lunar al statelor de ││ │salariilor, a altor │- Legea nr. 76/2002 (19); │salarii; ││ │drepturi salariale │- Legea nr. 346/2002 (20); │- statele de salarii; ││ │acordate personalului, │- Legea nr. 500/2002 (21); │- bugetul /angajamentul bugetar; ││ │precum și a │- Legea nr. 53/2003 (22); │- situația privind repartizarea pe luni a ││ │obligațiilor fiscale │- Legea nr. 95/2006 (32); │cheltuielilor de personal aprobate; ││ │aferente acestora │- Legea nr. 273/2006 (30); │- situația privind monitorizarea ││ │ │- Legea nr. 69/2010 (34); │cheltuielilor de personal finanțate de la ││ │ │- Legea nr. 263/2010 (35); │buget, pe luna anterioară; ││ │ │- Legea-cadru nr. 153/2017 (36); │- actul de decizie internă privind aprobarea││ │ │- Legea nr. 227/2015 (39); │acordării sporurilor, orelor suplimentare, ││ │ │- legile bugetare anuale; │premiilor, altor drepturi salariale, dacă ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │este cazul; ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │- alte documente specifice. ││ │ │nr. 48/2005 (55); │ ││ │ │- Ordinul ministrului finanțelor publice │ ││ │ │nr. 166/2006 (96); │ ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │└────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘D. Concesionarea, închirierea, transmiterea, vânzarea și schimbul bunurilor din patrimoniul instituțiilor publice*Font 7*┌────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Operațiuni supuse │ Cadrul legal │ Documentele justificative ││crt.│ controlului │ │ ││ │ financiar │ │ ││ │ preventiv │ │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Contract de concesiune │- Legea nr. 213/1998 (16); │- studiul de oportunitate, dacă este cazul; ││ │de bunuri proprietate │- Legea nr. 500/2002 (21); │- documentul de aprobare a studiului de ││ │publică (entitatea │- Legea nr. 273/2006 (30); │oportunitate; ││ │publică este concedent)│- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- hotărârea de aprobare a concesiunii; ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │- caietul de sarcini, dacă este cazul; ││ │ │nr. 54/2006 (57); │- documentația de atribuire; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 168/2007 (75); │- documentul de aprobare a documentației ││ │ │- alte acte normative specifice. │de atribuire; ││ │ │ │- clarificările privind documentația și ││ │ │ │răspunsul la acestea, dacă este cazul; ││ │ │ │- nota justificativă privind alegerea ││ │ │ │procedurii de atribuire, dacă este cazul; ││ │ │ │- anunțul de licitație/negocierii directe; ││ │ │ │- documentul de constituire a comisiei de ││ │ │ │evaluare; ││ │ │ │- procesele-verbale întocmite de comisia de ││ │ │ │evaluare; ││ │ │ │- raportul comisiei de evaluare privind ││ │ │ │stabilirea ofertei câștigătoare; ││ │ │ │- informarea ofertanților cu privire la ││ │ │ │rezultatul aplicării procedurii; ││ │ │ │- documentul de soluționare a ││ │ │ │contestațiilor, dacă este cazul; ││ │ │ │- oferta câștigătoare; ││ │ │ │- alte documente specifice. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Contract de închiriere │- Legea nr. 213/1998 (16); │- nota de fundamentare/referatul de ││ │a bunurilor proprietate│- Legea nr. 500/2002 (21); │oportunitate; ││ │publică (entitatea │- Legea nr. 273/2006 (30); │- titlul de proprietate/hotărârea de ││ │publică este titular │- Legea nr. 215/2001 (18); │aprobare a dreptului de administrare; ││ │al dreptului de │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- hotărârea de aprobare a închirierii ││ │proprietate/ │- Legea nr. 287/2009 (33); │bunurilor proprietate publică; ││ │administrare) │- Norme/proceduri/regulamente interne │- documentația de atribuire; ││ │ │privind închirierea bunurilor proprietate │- anunțul de licitație publicat; ││ │ │publică, aprobate de entitățile publice; │- documentul de constituire/numire a ││ │ │- alte acte normative specifice. │comisiei de evaluare; ││ │ │ │- raportul comisiei de evaluare privind ││ │ │ │stabilirea ofertei câștigătoare; ││ │ │ │- informarea ofertanților cu privire la ││ │ │ │rezultatul aplicării procedurii; ││ │ │ │- documentul de soluționare a ││ │ │ │contestațiilor, dacă este cazul; ││ │ │ │- oferta câștigătoare; ││ │ │ │- alte documente specifice. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Contract de concesiune │- Legea nr. 213/1998 (16); │- bugetul; ││ │de lucrări sau servicii│- Legea nr. 500/2002 (21); │- strategia de contractare sau nota ││ │(entitatea publică │- Legea nr. 273/2006 (30); │justificativă/studiul de fundamentare ││ │este concedent)*2) │- Legea nr. 100/2016 (42); │privind selectarea procedurii, după caz; ││ │ │- Legea nr. 101/2016 (43); │- documentația de atribuire completă și, ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │dacă este cazul, clarificările la ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92). │documentație; ││ │ │ │- documentul de soluționare a contestațiilor││ │ │ │privind documentația de atribuire, dacă este││ │ │ │cazul; ││ │ │ │- anunțul de concesionare/invitația de ││ │ │ │concesionare/anunțul de concesiune ││ │ │ │simplificat/ anunțul de intenție/invitația ││ │ │ │de participare publicate în SEAP, și, dacă ││ │ │ │este cazul, erate, clarificări publicate; ││ │ │ │- actul de numire/desemnare a comisiei de ││ │ │ │evaluare/negociere/coordonare și supervizare││ │ │ │- oferta desemnată câștigătoare și, dacă ││ │ │ │este cazul, clarificările aferente ofertei; ││ │ │ │- raportul procedurii de atribuire; ││ │ │ │- comunicarea privind rezultatul aplicării ││ │ │ │procedurii de atribuire; ││ │ │ │- documentul de soluționare a contestațiilor││ │ │ │privind rezultatul procedurii, dacă este ││ │ │ │cazul; ││ │ │ │- alte documente specifice. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Act adițional la │- Legea nr. 213/1998 (16); │- bugetul; ││ │contractul de │- Legea nr. 500/2002 (21); │- documentul din care rezultă ││ │concesiune de lucrări │- Legea nr. 273/2006 (30); │disponibilitatea creditelor de angajament, ││ │sau servicii │- Legea nr. 100/2016 (42); │în cazul creșterii prețului contractului; ││ │(entitatea publică │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- contractul de concesiune și, dacă este ││ │este concedent)*2) │- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92). │cazul, actele adiționale anterioare; ││ │ │ │- documentele inițiale ale concesiunii; ││ │ │ │- documentul de constituire a garanției de ││ │ │ │bună execuție; ││ │ │ │- nota justificativă; ││ │ │ │- alte documente specifice. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Proces-verbal de │- Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 (46); │- referatul de disponibilizare; ││ │predare-preluare având │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- adresele de informare a instituțiilor ││ │ca obiect transmiterea │- Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 (67); │publice care ar putea avea nevoie de ││ │bunului fără plată │- alte acte normative specifice. │bunurile disponibilizate; ││ │ │ │- adresele instituțiilor publice care ││ │ │ │solicită bunul disponibil; ││ │ │ │- alte documente specifice. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Contract de vânzare- │- Legea nr. 500/2002 (21); │- referatul de disponibilizare; ││ │cumpărare a bunurilor │- Legea nr. 273/2006 (30); │- decizia de numire a comisiei de evaluare ││ │disponibilizate │- Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 (46); │a bunurilor; ││ │(entitatea publică are │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- raportul de evaluare a bunurilor ││ │calitatea de vânzător) │- Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 (67); │disponibilizate ce urmează a fi vândute; ││ │ │- alte acte normative specifice. │- decizia de numire a comisiei de licitație;││ │ │ │- anunțul de vânzare publicat/afișat; ││ │ │ │- documentația licitației publice deschise ││ │ │ │cu strigare; ││ │ │ │- lista cu ofertanții acceptați; ││ │ │ │- documentele de participare la licitație ││ │ │ │ale celor admiși; ││ │ │ │- procesul-verbal/procesele-verbale de ││ │ │ │constatare ale comisiei, dacă este cazul; ││ │ │ │- procesul-verbal de adjudecare a ││ │ │ │licitației; ││ │ │ │- documentul de soluționare a ││ │ │ │contestațiilor, dacă este cazul; ││ │ │ │- alte documente specifice. │└────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *2 Documentul supus controlului financiar preventiv va fi însoțit, dacă este cazul, de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament" și/sau de o "Propunere de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare"
  și de un "Angajament bugetar individual/global", după caz, întocmite conform prevederilor legale.
  E. Alte operațiuni supuse controlului financiar preventiv*Font 7*┌────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Operațiuni supuse │ Cadrul legal │ Documentele justificative ││crt.│ controlului │ │ ││ │ financiar │ │ ││ │ preventiv │ │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 1.│Strategie de │- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); │- bugetul; ││ │contractare pentru │- Legea nr. 500/2002 (21); │- strategia anuală a achizițiilor publice/ ││ │achiziția publică/ │- Legea nr. 346/2004 (26); │sectoriale; ││ │sectorială │- Legea nr. 273/2006 (30); │- programul achizițiilor publice/sectoriale ││ │ │- Legea nr. 98/2016 (40); │la nivel de proiect (în cazul proiectelor ││ │ │- Legea nr. 99/2016 (41); │finanțate din fonduri nerambursabile și/sau ││ │ │- Legea nr. 101/2016 (43); │proiectelor de cercetare-dezvoltare); ││ │ │- legile bugetare anuale; │- referatele de necesitate; ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- alte acte specifice privind documentarea ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); │și fundamentarea deciziilor din etapa de ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); │planificare/pregătire a achiziției publice/ ││ │ │- Ordinul președintelui Agenției │sectoriale. ││ │ │Naționale pentru Achiziții Publice │ ││ │ │nr. 281/2016 (105); │ ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 2.│Strategie de │- Legea nr. 213/1998 (16); │- bugetul; ││ │contractare pentru │- Legea nr. 500/2002 (21); │- actul de desemnare a comisiei de ││ │concesiunea de lucrări │- Legea nr. 273/2006 (30); │coordonare și supervizare pentru pregătirea ││ │sau servicii │- Legea nr. 100/2016 (42); │și planificarea contractului; ││ │ │- Legea nr. 101/2016 (43); │- studiul de fundamentare a deciziei de ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │concesionare/referatul de necesitate și ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92); │oportunitate; ││ │ │- alte acte normative specifice. │- modelul financiar, dacă este cazul; ││ │ │ │- alte documente specifice. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 3.│Model de acord-cadru │- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); │- strategia anuală de achiziții publice/ ││ │de achiziție publică/ │- Legea nr. 500/2002 (21); │sectoriale; ││ │sectorială inclus în │- Legea nr. 346/2004 (26); │- programul anual al achizițiilor publice/ ││ │documentația de │- Legea nr. 273/2006 (30); │sectoriale; ││ │atribuire │- Legea nr. 98/2016 (40); │- programul achizițiilor publice/sectoriale ││ │ │- Legea nr. 99/2016 (41); │la nivel de proiect (în cazul proiectelor ││ │ │- Legea nr. 101/2016 (43); │finanțate din fonduri nerambursabile și/sau ││ │ │- legile bugetare anuale; │proiectelor de cercetare-dezvoltare); ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- strategia de contractare/nota ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 395/2006 (90); │justificativă privind selectarea procedurii ││ │ │- Ordinul președintelui Agenției │de achiziție; ││ │ │Naționale pentru Achiziții Publice │- nota privind calculul valorii estimate ││ │ │nr. 281/2016 (105); │minime și maxime, în cazul în care nu este ││ │ │- alte acte normative specifice. │necesară întocmirea unei strategii de ││ │ │ │contractare; ││ │ │ │- fișa obiectivului/proiectului/categoriei ││ │ │ │de investiții, dacă este cazul; ││ │ │ │- lista detaliată pentru alte cheltuieli de ││ │ │ │investiții, dacă este cazul; ││ │ │ │- acordul sau convenția de finanțare ││ │ │ │externă, dacă este cazul; ││ │ │ │- contractul/decizia/ordinul de finanțare, ││ │ │ │dacă este cazul; ││ │ │ │- actul de aprobare a documentației tehnico-││ │ │ │economice a obiectivului de investiții, ││ │ │ │dacă este cazul; ││ │ │ │- documentația de atribuire; ││ │ │ │- anunțul de intenție, dacă este cazul; ││ │ │ │- anunțul de participare/simplificat/de ││ │ │ │concurs, anunțul de intenție valabil în mod ││ │ │ │continuu sau invitația de participare; ││ │ │ │- alte documente specifice. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 4.│Model de contract de │- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); │- bugetul; ││ │achiziție publică/ │- Legea nr. 500/2002 (21); │- strategia anuală de achiziții publice/ ││ │sectorială inclus în │- Legea nr. 346/2004 (26); │sectoriale; ││ │documentația de │- Legea nr. 273/2006 (30); │- programul anual al achizițiilor publice/ ││ │atribuire │- Legea nr. 287/2009 (33); │sectoriale; ││ │ │- Legea nr. 105/2011 (37); │- programul achizițiilor publice/sectoriale ││ │ │- Legea nr. 72/2013 (38); │la nivel de proiect (în cazul proiectelor ││ │ │- Legea nr. 227/2015 (39); │finanțate din fonduri nerambursabile și/sau ││ │ │- Legea nr. 98/2016 (40); │proiectelor de cercetare-dezvoltare); ││ │ │- Legea nr. 99/2016 (41); │- strategia de contractare/nota ││ │ │- Legea nr. 101/2016 (43); │justificativă privind selectarea procedurii ││ │ │- legile bugetare anuale; │de achiziție; ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- nota privind calculul valorii estimate, ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 (53); │în cazul în care nu este necesară ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │întocmirea unei strategii de contractare; ││ │ │nr. 30/2006 (56); │- fișa obiectivului/proiectului/categoriei ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │de investiții, dacă este cazul; ││ │ │nr. 64/2009 (59); │- lista detaliată pentru alte cheltuieli ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │de investiții, dacă este cazul; ││ │ │nr. 66/2011 (61); │- actul de aprobare a documentației ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); │tehnico-economice a obiectivului de ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); │investiții, dacă este cazul; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 (80); │- acordul sau convenția de finanțare ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 (83); │externă, dacă este cazul; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 921/2011 (84); │- contractul/decizia/ordinul de finanțare; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 (85); │- documentația de atribuire; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 (86); │- anunțul de intenție, dacă este cazul; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); │- anunțul de participare/simplificat/de ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); │concurs, anunțul de intenție valabil în mod ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93); │continuu sau invitația de participare; ││ │ │- Ordinul ministrului finanțelor publice │- alte documente specifice. ││ │ │nr. 1.792/2002 (94); │ ││ │ │- Ordinul președintelui Agenției │ ││ │ │Naționale pentru Achiziții Publice │ ││ │ │nr. 281/2016 (105); │ ││ │ │- acordul sau convenția de finanțare │ ││ │ │externă și legea de ratificare/hotărârea │ ││ │ │Guvernului de aprobare; │ ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 5.│Model de contract de │- Legea nr. 213/1998 (16); │- bugetul; ││ │concesiune de lucrări │- Legea nr. 500/2002 (21); │- strategia de contractare; sau ││ │sau servicii inclus în │- Legea nr. 273/2006 (30); │- nota justificativă/studiul de fundamentare││ │documentația de │- Legea nr. 100/2016 (42); │privind selectarea procedurii de achiziție; ││ │atribuire (entitatea │- Legea nr. 101/2016 (43); │- nota privind calculul valorii estimate, ││ │publică este concedent)│- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │dacă este cazul; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 (92); │- fișa obiectivului/proiectului/categoriei ││ │ │- alte acte normative specifice. │de investiții, dacă este cazul; ││ │ │ │- lista detaliată pentru alte cheltuieli de ││ │ │ │investiții, dacă este cazul; ││ │ │ │- actul de aprobare a documentației tehnico-││ │ │ │economice a obiectivului de investiții, ││ │ │ │dacă este cazul; ││ │ │ │- acordul sau convenția de finanțare ││ │ │ │externă, dacă este cazul; ││ │ │ │- contractul/decizia/ordinul de finanțare; ││ │ │ │- documentația de atribuire; ││ │ │ │- anunțul de intenție, dacă este cazul; ││ │ │ │- anunțul de concesionare; ││ │ │ │- alte documente specifice. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 6.│Acord-cadru de │- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); │- strategia anuală de achiziții publice/ ││ │achiziție publică/ │- Legea nr. 500/2002 (21); │sectoriale; ││ │sectorială │- Legea nr. 346/2004 (26); │- programul anual al achizițiilor publice/ ││ │ │- Legea nr. 273/2006 (30); │sectoriale; ││ │ │- Legea nr. 98/2016 (40); │- programul achizițiilor publice/sectoriale ││ │ │- Legea nr. 99/2016 (41); │la nivel de proiect (în cazul proiectelor ││ │ │- Legea nr. 101/2016 (43); │finanțate din fonduri nerambursabile și/sau ││ │ │- legile bugetare anuale; │proiectelor de cercetare-dezvoltare); ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- strategia de contractare/nota ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); │justificativă privind selectarea procedurii ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); │de achiziție; ││ │ │- Ordinul președintelui Agenției │- nota privind calculul valorii estimate ││ │ │Naționale pentru Achiziții Publice │minime și maxime, în cazul în care nu este ││ │ │nr. 281/2016 (105); │necesară întocmirea unei strategii de ││ │ │- alte acte normative specifice. │contractare; ││ │ │ │- fișa obiectivului/proiectului/categoriei ││ │ │ │de investiții, dacă este cazul; ││ │ │ │- lista detaliată pentru alte cheltuieli de ││ │ │ │investiții, dacă este cazul; ││ │ │ │- acordul sau convenția de finanțare ││ │ │ │externă, dacă este cazul; ││ │ │ │- contractul/decizia/ordinul de finanțare, ││ │ │ │dacă este cazul; ││ │ │ │- actul de aprobare a documentației tehnico-││ │ │ │economice a obiectivului de investiții, dacă││ │ │ │este cazul; ││ │ │ │- documentația de atribuire completă, așa ││ │ │ │cum a fost publicată în SEAP, clarificări/ ││ │ │ │erate la documentația de atribuire, dacă ││ │ │ │este cazul; ││ │ │ │- actul de numire/desemnare a comisiei de ││ │ │ │evaluare/negociere sau a juriului; ││ │ │ │- contestații la documentația de atribuire, ││ │ │ │dacă este cazul, și documentele privind ││ │ │ │soluționarea; ││ │ │ │- anunțul de participare/simplificat/de ││ │ │ │concurs, publicate în SEAP/anunțul de ││ │ │ │intenție valabil în mod continuu sau ││ │ │ │invitația de participare, erate, ││ │ │ │clarificări publicate, dacă este cazul; ││ │ │ │- oferta/ofertele desemnată/desemnate ││ │ │ │câștigătoare și clarificările aferente ││ │ │ │ofertei/ ofertelor, dacă este cazul; ││ │ │ │- raportul procedurii de atribuire; ││ │ │ │- comunicările către ofertanți a ││ │ │ │rezultatului aplicării procedurii; ││ │ │ │- documentul privind soluționarea ││ │ │ │contestațiilor privind rezultatul ││ │ │ │procedurii de atribuire, dacă este cazul; ││ │ │ │- alte documente specifice. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 7.│Act adițional la │- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 (1); │- acordul-cadru de achiziție publică/ ││ │acordul-cadru de │- Legea nr. 500/2002 (21); │sectorială și actele adiționale anterioare, ││ │achiziție publică/ │- Legea nr. 346/2004 (26); │dacă este cazul; ││ │sectorială │- Legea nr. 273/2006 (30); │- documentele achiziției inițiale, prin ││ │ │- Legea nr. 98/2016 (40); │care se face dovada prevederilor privind ││ │ │- Legea nr. 99/2016 (41); │posibilitatea de modificare a acordului- ││ │ │- Legea nr. 101/2016 (43); │cadru; ││ │ │- legile bugetare anuale; │- nota justificativă care însoțește ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │propunerea de act adițional privind ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 (89); │necesitatea modificării acordului-cadru; ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); │- alte documente specifice. ││ │ │- Ordinul președintelui Agenției │ ││ │ │Naționale pentru Achiziții Publice │ ││ │ │nr. 281/2016 (105); │ ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 8.│Document de actualizare│- Legea nr. 500/2002 (21); │- programul de investiții publice, dacă ││ │a valorii obiectivului/│- Legea nr. 273/2006 (30); │este cazul; ││ │proiectului de │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- actul de aprobare a documentației tehnico-││ │investiții și a │- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 (93); │economice a obiectivului/proiectului de ││ │lucrărilor de │- alte acte normative specifice. │investiții sau a documentației de avizare a ││ │intervenții, în funcție│ │lucrărilor de intervenții; ││ │de evoluția indicilor │ │- fișa obiectivului/proiectului de ││ │de prețuri │ │investiții, dacă este cazul; ││ │ │ │- devizul general al obiectivului/ ││ │ │ │proiectului de investiții sau al lucrărilor ││ │ │ │de intervenții; ││ │ │ │- angajamentele legale încheiate; ││ │ │ │- situația plăților efectuate conform ││ │ │ │evidențelor contabile până la data ││ │ │ │actualizării; ││ │ │ │- situația restului de executat la data ││ │ │ │actualizării; ││ │ │ │- baza de date statistice a Institutului ││ │ │ │Național de Statistică; ││ │ │ │- nota de calcul al actualizării; ││ │ │ │- alte documente specifice. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 9.│Proces-verbal de │- Legea nr. 15/1994 (13); │- nota privind starea tehnică a mijlocului ││ │scoatere din funcțiune │- Ordonanța Guvernului nr. 19/1995 (46); │fix propus a fi scos din funcțiune; ││ │a mijlocului fix/de │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- actul constatator al avariei; ││ │declasare a unor │- Ordonanța Guvernului nr. 112/2000 (49); │- devizul estimativ al reparației capitale; ││ │bunuri materiale │- Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 (68); │- nota justificativă privind descrierea ││ │ │- Ordinul ministrului finanțelor publice │degradării bunurilor materiale; ││ │ │nr. 2.634/2015 (104); │- alte acte justificative. ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Decont privind │- Legea nr. 82/1991 (12); │- actul intern de decizie privind ││ │cheltuielile ocazionate│- Legea nr. 500/2002 (21); │organizarea acțiunii de protocol, a ││ │de organizarea │- Legea nr. 273/2006 (30); │manifestării cu caracter cultural-științific││ │acțiunilor de protocol,│- Decretul nr. 209/1976 (44); │sau a acțiunii cu caracter specific; ││ │a manifestărilor cu │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- documente specifice diferitelor categorii ││ │caracter cultural- │- Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 (50); │de cheltuieli; ││ │științific sau a altor │- Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 (65); │- alte documente specifice. ││ │acțiuni cu caracter │- Ordinul ministrului finanțelor publice │ ││ │specific │nr. 1.792/2002 (94); │ ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Decont de cheltuieli │- Legea nr. 500/2002 (21); │- actul intern de decizie privind deplasarea││ │privind deplasarea în │- Legea nr. 273/2006 (30); │în străinătate; ││ │străinătate pentru │- Decretul nr. 209/1976 (44); │- documente specifice diferitelor categorii ││ │îndeplinirea unor │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │de cheltuieli; ││ │misiuni cu caracter │- Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 (66); │- alte documente specifice. ││ │temporar │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Decont de cheltuieli │- Legea nr. 500/2002 (21); │- actul intern de decizie privind deplasarea││ │privind justificarea │- Legea nr. 273/2006 (30); │în țară sau, după caz, referatul aprobat ││ │avansului acordat │- Decretul nr. 209/1976 (44); │privind achiziția directă; ││ │pentru deplasări în │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- documente justificative specifice ││ │țară și/sau pentru │- Hotărârea Guvernului │diferitelor categorii de cheltuieli; ││ │achiziții prin │nr. 1.860/ 2006 (73); │- alte documente specifice. ││ │cumpărare directă │- Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 (90); │ ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 13.│Contract de │- Legea nr. 32/1994 (14); │- nota de fundamentare a contractului de ││ │sponsorizare în care │- Legea nr. 500/2002 (21); │sponsorizare; ││ │entitatea publică │- Legea nr. 273/2006 (30); │- documentația specifică privind derularea ││ │este beneficiar al │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │operațiunii de sponsorizare; ││ │sponsorizării │- alte acte normative specifice. │- alte documente specifice. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 14.│Act de donație, în │- Legea nr. 500/2002 (21); │- nota de fundamentare a actului de donație;││ │care entitatea publică │- Legea nr. 273/2006 (30); │- documentația specifică privind derularea ││ │are calitatea de │- Legea nr. 287/2009 (33); │operațiunii de donație; ││ │donatar │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- alte documente specifice. ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 15.│Dispoziție de încasare │- Legea nr. 82/1991 (12); │- decontul de cheltuieli prezentat de ││ │către casierie │- Legea nr. 500/2002 (21); │titularul de avans; ││ │ │- Legea nr. 273/2006 (30); │- decizia de imputare; ││ │ │- Decretul nr. 209/1976 (44); │- alte acte din care rezultă obligații de ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │plată în sarcina unor persoane; ││ │ │- alte acte normative specifice. │- alte documente specifice. │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 16.│Cerere de prefinanțare │- Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2); │- bugetul; ││ │ │- Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3); │- contractul/decizia/ordinul de finanțare; ││ │ │- Regulamentul (UE) nr. 966/2012 (4); │- prognoza fluxului de prefinanțare; ││ │ │- Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 (5); │- copie extras cont disponibil din fonduri ││ │ │- Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 (6); │europene; ││ │ │- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7); │- copie extras cont trezorerie; ││ │ │- Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 (8); │- alte documente specifice. ││ │ │- Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 (9); │ ││ │ │- Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10); │ ││ │ │- Regulamentul (UE) nr. 809/2014 (11); │ ││ │ │- Legea nr. 500/2002 (21); │ ││ │ │- Legea nr. 273/2006 (30); │ ││ │ │- Legea nr. 105/2011 (37); │ ││ │ │- legile bugetare anuale; │ ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │ ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │ ││ │ │nr. 63/1999 (54); │ ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │ ││ │ │nr. 64/2009 (59); │ ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │ ││ │ │nr. 74/2009 (60); │ ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │ ││ │ │nr. 40/2015 (63); │ ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │ ││ │ │nr. 49/2015 (64); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91); │ ││ │ │- Ordinul ministrului finanțelor publice │ ││ │ │nr. 1.792/2002 (94); │ ││ │ │- Ordinul ministrului agriculturii și │ ││ │ │dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101); │ ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 17.│Cerere de fonduri │- Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 (2); │- bugetul; ││ │europene │- Regulamentul (CE) nr. 498/2007 (3); │- contractul/decizia/ordinul de finanțare; ││ │ │- Regulamentul (UE) nr. 966/2012 (4); │- nota justificativă; ││ │ │- Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 (5); │- declarația de cheltuieli; ││ │ │- Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 (6); │- cash-flow-ul sumelor previzionate; ││ │ │- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 (7); │- raportarea financiară; ││ │ │- Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 (8); │- raportul asupra progresului înregistrat; ││ │ │- Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 (9); │- situația cofinanțării de la bugetul de ││ │ │- Regulamentul (CE) nr. 508/2014 (10); │stat; ││ │ │- Regulamentul (UE) nr. 809/2014 (11); │- reconcilierea bancară; ││ │ │- Legea nr. 500/2002 (21); │- copie extras cont trezorerie; ││ │ │- Legea nr. 273/2006 (30); │- alte documente specifice. ││ │ │- Legea nr. 105/2011 (37); │ ││ │ │- legile bugetare anuale; │ ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │ ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │ ││ │ │nr. 63/1999 (54); │ ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │ ││ │ │nr. 64/2009 (59); │ ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │ ││ │ │nr. 74/2009 (60); │ ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │ ││ │ │nr. 40/2015 (63); │ ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │ ││ │ │nr. 49/2015 (64); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 (70); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 (76); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 (79); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 (88); │ ││ │ │- Hotărârea Guvernului nr. 640/2016 (91); │ ││ │ │- Ordinul ministrului finanțelor publice │ ││ │ │nr. 1.792/2002 (94); │ ││ │ │- Ordinul ministrului agriculturii și │ ││ │ │dezvoltării rurale nr. 16/2010 (101); │ ││ │ │- alte acte normative specifice. │ │├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 18.│Cerere de tragere și │- Legea nr. 500/2002 (21); │- nota de fundamentare/nota de prezentare; ││ │cerere de alimentare a │- Legea nr. 273/2006 (30); │- situațiile/rapoartele de cheltuieli, ││ │contului special în │- Legea de ratificare a acordului de │documentele necesare în vederea efectuării ││ │cadrul împrumuturilor │împrumut extern; │tragerii, conform prevederilor acordurilor ││ │externe │- legile bugetare anuale; │de împrumut și/sau acordurilor subsidiare; ││ │ │- Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 (48); │- contractele interne sau externe, ││ │ │- Ordonanța de urgență a Guvernului │facturile, ordinele de plată prin care s-au ││ │ │nr. 64/2007 (58); │efectuat plăți în cadrul procedurilor de ││ │ │- Procedura finanțatorului extern cu │refinanțare, dacă este cazul; ││ │ │privire la tragerile din împrumut; │- certificatul de conformitate, dacă este ││ │ │- alte acte normative specifice. │cazul; ││ │ │ │- notificarea privind intrarea în ││ │ │ │efectivitate a împrumutului, emisă de ││ │ │ │finanțator; ││ │ │ │- acordul de împrumut/contractul de ││ │ │ │finanțare/refinanțare și amendamentele ││ │ │ │convenite; ││ │ │ │- acordul subsidiar, dacă este cazul; ││ │ │ │- bugetul, dacă este cazul; ││ │ │ │- alte documente specifice. │└────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘F. Listele de verificare pentru operațiunile cuprinse în Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventiv
  LISTĂ DE VERIFICARE
  CERERE PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE
  Cod A.1*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Nota justificativă pentru deschiderea creditelor bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Nota de fundamentare/Situația privind obligațiile de plată scadente în perioadă, ││ │conform prevederilor legale în vigoare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Situația disponibilului la sfârșitul lunii precedente │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Solicitările ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentru││ │repartizarea de credite bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│- Situația creditelor bugetare deschise și neutilizate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.6.│- Bugetul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.7.│- Fișele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze cererile││ │pentru deschiderea de credite bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.8.│- Alte documente specifice din care rezultă obligații de plată scadente în perioada ││ │pentru care se solicită deschiderea de credite bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului ││ │juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, ││ │aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, ││ │după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Cererea pentru deschiderea de credite bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Completarea corectă a cererii pentru deschiderea de credite bugetare cu privire la: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Beneficiarul deschiderii de credite bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Conturile de trezorerie │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Suma pentru care se cere deschiderea de credite bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.4.│- Corespondența dintre suma solicitată la nivel de capitol și detalierea pe ││ │subdiviziuni ale clasificației bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.5.│- Celelalte rubrici prevăzute de formular │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Încadrarea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare în: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1.│- Creditele bugetare repartizate pe an și trimestre, detaliate conform clasificației││ │bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.2.│- Limitele lunare de cheltuieli stabilite de Guvern (când este cazul) sau în limita ││ │diminuată conform prevederilor legale │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.3.│- Nivelul prevăzut în actul normativ de aprobare a acțiunii (când este cazul) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.4.│- Nivelul rezultat din nota justificativă/fundamentare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5. │Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite bugetare, ținând cont ││ │de: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.1.│- Creditele bugetare deschise și neutilizate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 5.2.│- Utilizarea integrală a sumei până la finele perioadei pentru care se solicită ││ │deschiderea de credite bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.1.│- Încadrarea creditelor bugetare solicitate în prevederile bugetului ordonatorului ││ │de credite, repartizate pe trimestre, detaliate conform clasificației bugetare, ││ │precum și existența temeiului legal al sumelor care se solicită pentru deschiderea ││ │de credite bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.2.│- Stabilirea sumelor solicitate în funcție de creditele deschise și neutilizate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.3.│- Existența justificărilor, inclusiv cu privire la ordonatorii principali, secundari││ │și terțiari, dacă este cazul, prin care ordonatorul principal argumentează că nu va ││ │înregistra în sold sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită ││ │deschiderea de credite bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.4.│- Respectarea dispozițiilor legale care reglementează efectuarea cheltuielilor │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 6.5.│- Concordanța semnăturilor de pe cererea pentru deschiderea de credite bugetare cu ││ │cele existente în fișele cu specimene de semnături │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  LISTĂ DE VERIFICARE
  DISPOZIȚIE BUGETARĂ PRIVIND REPARTIZAREA CREDITELOR BUGETARE
  SAU BORDEROUL CENTRALIZATOR AL DISPOZIȚIILOR BUGETARE
  Cod A.2*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Solicitările ordonatorilor principali, secundari și/sau terțiari, după caz, pentru││ │repartizarea de credite bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Fundamentarea sumelor înscrise în dispozițiile bugetare privind repartizarea ││ │creditelor bugetare, pentru bugetul propriu și bugetele ordonatorilor secundari, ││ │respectiv terțiari de credite │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Cererea pentru deschiderea de credite bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Bugetul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│- Fișele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze ││ │dispozițiile bugetare privind repartizarea creditelor bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.6.│- Alte documente specifice din care rezultă obligații de plată scadente în perioada ││ │pentru care se face repartizarea │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului ││ │juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, ││ │aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, ││ │după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Dispoziția bugetară privind repartizarea creditelor bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Completarea corectă a dispoziției bugetare privind repartizarea creditelor bugetare ││ │cu privire la: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Beneficiarul creditelor repartizate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Conturile de trezorerie │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Suma repartizată │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.4.│- Celelalte rubrici prevăzute de formular │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1.│- Încadrarea sumelor din dispozițiile bugetare în creditele bugetare aprobate ││ │ordonatorilor de credite, repartizate ordonatorului principal pe trimestre și ││ │detaliate conform clasificației bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.2.│- Sumele prevăzute pentru repartizare sunt cuprinse în cererea pentru deschiderea de││ │credite bugetare sau sunt acoperite prin disponibilizări pe seama redistribuirii de ││ │credite deschise anterior │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.3.│- Existența justificărilor, inclusiv cu privire la ordonatorii secundari și ││ │terțiari, dacă este cazul, prin care ordonatorul principal argumentează că nu va ││ │înregistra sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicită repartizarea││ │de credite │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.4.│- Încadrarea sumei prevăzute pentru repartizare în cererea pentru deschiderea de ││ │credite bugetare, nivelul dispoziției bugetare privind retragerea creditelor ││ │bugetare (când este cazul) și în solicitări/fundamentări/justificări │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.5.│- Concordanța semnăturilor de pe dispoziția bugetară privind repartizarea creditelor││ │bugetare cu cele existente în fișele cu specimene de semnături │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ NOTĂ: În cazul în care se prezintă la viză Borderoul centralizator al dispozițiilor bugetare, obiectivele verificării din prezenta listă de verificare vor fi urmărite atât pentru fiecare dispoziție bugetară, cât și pentru borderoul centralizator în cauză.
  LISTĂ DE VERIFICARE
  DOCUMENT PENTRU MODIFICAREA REPARTIZĂRII
  PE TRIMESTRE A CREDITELOR BUGETARE
  Cod A.3*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Nota de fundamentare a propunerilor pentru modificarea repartizării pe trimestre a││ │creditelor bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Bugetul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului ││ │juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, ││ │aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, ││ │după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Documentul pentru modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Încadrarea sumei cu care se modifică repartizările pe trimestre în: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Creditele bugetare repartizate pe an și detaliate conform clasificației bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Nivelurile rezultate din nota de fundamentare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1.│- Dacă modificarea este în competența de aprobare a Ministerului Finanțelor Publice ││ │sau a ordonatorilor principali/secundari, după caz │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.2.│- Sumele propuse sunt prevăzute în bugetul anual aprobat și dacă sunt respectate ││ │prevederile Legii nr. 69/2010, când este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.3.│- Concordanța propunerii de modificare cu obligațiile ce decurg din acțiuni și ││ │sarcini noi sau reprogramate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.4.│- Existența și pertinența justificărilor cu privire la nivelul propunerilor cuprinse││ │în documentul de modificare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.5.│- Respectarea angajamentelor anterioare │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  DOCUMENT PENTRU EFECTUAREA VIRĂRILOR DE CREDITE
  Cod A.4*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Nota de fundamentare pentru efectuarea virărilor de credite │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Bugetul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului ││ │juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, ││ │aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, ││ │după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Documentul pentru efectuarea virărilor de credite │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Încadrarea sumei prevăzute a se vira în: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Creditele repartizate pe an/trimestre și detaliate conform clasificației bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Nivelul rezultat din nota de fundamentare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1.│- Să nu contravină legii privind finanțele publice, legii responsabilității ││ │fiscal-bugetare, legilor bugetare anuale sau actelor normative de rectificare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.2.│- Să fie în concordanță cu obligațiile ce decurg din acțiuni și sarcini noi sau ││ │reprogramate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.3.│- Să asigure respectarea angajamentelor anterioare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.4.│- Existența de justificări, detalieri și necesități privind execuția, până la finele││ │anului bugetar, a capitolului, programului și/sau subdiviziunii clasificației ││ │bugetare de la care se propune disponibilizarea, respectiv a capitolului, ││ │programului și/sau subdiviziunii clasificației bugetare la care se suplimentează ││ │prevederile bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.5.│- Să fie efectuate în intervalul de timp prevăzut de lege │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  DISPOZIȚIE BUGETARĂ PRIVIND RETRAGEREA CREDITELOR BUGETARE
  Cod A.5*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Bugetul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Situația disponibilului de credite bugetare deschise, la data solicitării vizei │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Fișele cu specimenele de semnături pentru persoanele abilitate să semneze ││ │dispozițiile bugetare privind retragerea creditelor bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului ││ │juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, ││ │aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, ││ │după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Dispoziția bugetară privind retragerea creditelor bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Completarea corectă a dispoziției bugetare privind retragerea creditelor bugetare cu││ │privire la: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Rubricile aferente instituției publice care retrage creditele bugetare/instituției││ │publice căreia i se retrag creditele bugetare, inclusiv conturilor aferente și ││ │unităților Trezoreriei Statului la care acestea sunt deschise │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Suma care se retrage │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Corespondența dintre suma care se retrage și detalierea de pe versoul formularului│├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.4.│- Celelalte rubrici prevăzute de formular │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1.│- Existența creditelor bugetare deschise și neutilizate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.2.│- Retragerea de credite bugetare este temeinic justificată │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.3.│- Încadrarea operațiunii de retragere în termenul legal și în nivelul rezultat din ││ │nota de fundamentare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.4.│- Să asigure respectarea angajamentelor anterioare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.5.│- Concordanța semnăturilor de pe dispoziția bugetară privind retragerea creditelor ││ │bugetare cu cele existente în fișele cu specimene de semnături │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ
  Cod B.1*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Bugetul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Strategia anuală de achiziții publice/sectoriale │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul ││ │proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau al proiectelor de ││ │cercetare-dezvoltare) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│- Strategia de contractare, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.6.│- Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.7.│- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.8.│- Documentația de atribuire completă, așa cum a fost publicată în SEAP, clarificări ││ │la documentația de atribuire, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.9.│- Contestații la documentația de atribuire, dacă este cazul, și documentele privind ││ │soluționarea │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.10.│- Anunțul de participare/simplificat/de concurs publicat în SEAP/anunțul de intenție││ │valabil în mod continuu sau invitația de participare, erate, clarificări publicate, ││ │dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.11.│- Oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.12.│- Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, după ││ │caz │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.13.│- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor și dovada transmiterii acestuia ││ │candidaților (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere ││ │competitivă, parteneriat pentru inovare, procedură simplificată desfășurată în mai ││ │multe etape) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.14.│- Raportul procedurii de atribuire │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.15.│- Documentele de soluționare a contestațiilor privind rezultatul procedurii de ││ │atribuire, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.16.│- Comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.17.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului ││ │juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, ││ │aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, ││ │după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Contractul de achiziție publică/sectorială │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.3.│- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, ││ │Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul││ │bugetar individual/global │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Valoarea contractului să se încadreze în: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Valoarea ofertei câștigătoare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1.│- Să fie cuprins în strategia anuală de achiziții publice/sectoriale și în programul││ │anual al achizițiilor publice/sectoriale sau în programul achizițiilor ││ │publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul proiectelor finanțate din fonduri ││ │nerambursabile și/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.2.│- Procedura de atribuire aplicată să fie cea stabilită în: ││ │a) Strategia de contractare, dacă este cazul, și ││ │b) Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale sau Programul achizițiilor ││ │publice/sectoriale la nivel de proiect, dacă nu este cazul să se întocmească ││ │strategia de contractare, potrivit prevederilor legale │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.3.│- Obiectul contractului să se încadreze în categoria de cheltuieli considerate ││ │eligibile, potrivit contractului/ ordinului/deciziei de finanțare și/sau acordului ││ │sau convenției de finanțare externă și regulilor organismului finanțator │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.4.│- Să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în documentația de atribuire││ │cu toate clarificările și modificările aduse de autoritatea contractantă în perioada││ │de clarificări, completat cu datele din oferta declarată câștigătoare în raportul ││ │procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul autorității ││ │contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.5.│- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a ofertei și a garanției de ││ │participare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.6.│- Să prevadă dreptul autorității contractante de denunțare unilaterală a ││ │contractului de achiziție publică/sectorială, în condițiile prevăzute de legislația ││ │în materia achizițiilor publice │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.7.│- Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate ││ │conform pct. 4.4 nu afectează caracterul general al contractului și drepturile ││ │autorității contractante │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.8.│- Contractul de achiziție publică/sectorială trebuie să cuprindă prevederi ││ │referitoare la: ││ │a) părțile și datele de identificare a acestora; ││ │b) obiectul contractului; ││ │c) prețul/costul contractului; ││ │d) durata; ││ │e) termenele de livrare/prestare a activităților ce fac obiectul contractului; ││ │f) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor ││ │legale; ││ │g) modalitățile și condițiile de plată; ││ │h) acordarea de avans în condițiile legii; ││ │i) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților; ││ │j) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul. │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONTRACT/DECIZIE/ORDIN DE FINANȚARE
  Cod B.2*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Cererea de finanțare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Proiectul tehnic și listele de evaluare și selecție aferente, întocmite de ││ │compartimentele de specialitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Bugetul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Acordul de parteneriat, încheiat între liderul de proiect și partenerii acestuia, ││ │după caz │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│- Acordul de implementare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.6.│- Hotărârea comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.7.│- Programul, proiectul sau acțiunea în care se încadrează solicitarea finanțării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.8.│- Nota de fundamentare și devizul de cheltuieli, aprobate de ordonatorul de credite ││ │finanțator │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.9.│- Raportul privind vizita la fața locului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.10.│- Raportul de analiză a conformității administrative și a eligibilității proiectului│├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.11.│- Scrisoarea de notificare privind raportul de analiză a conformității proiectului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.12.│- Raportul de evaluare tehnică și financiară │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.13.│- Nota de avizare internă a contractelor de finanțare/cofinanțare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.14.│- Decizia pentru aprobarea proiectelor selectate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.15.│- Fișa de fundamentare a proiectului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.16.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului ││ │juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, ││ │aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, ││ │după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.3.│- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, ││ │Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul││ │bugetar individual/global │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Încadrarea valorii contractului/deciziei/ordinului de finanțare în: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1.│- Să fie în cadrul programului de finanțare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.2.│- Să prevadă valoarea totală a proiectului de finanțat, detaliată pe surse de ││ │finanțare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.3.│- Să prevadă eligibilitatea și rambursarea cheltuielilor care se finanțează │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.4.│- Să prevadă acordarea prefinanțării, cu respectarea legii │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.5.│- Să prevadă reglementări privind TVA │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.6.│- Suma din contractul/decizia/ordinul de finanțare să fie conformă cu cea din ││ │bugetul detaliat al proiectului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.7.│- Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli eligibile, în ││ │conformitate cu prevederile programului operațional │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.8.│- Să prevadă actualizarea finanțării în perioada de implementare a proiectului, cu ││ │respectarea legii │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.9.│- Să fie încheiat în perioada de valabilitate a contractării fondurilor │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.10.│- Să cuprindă datele de identificare a părților contractante │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.11.│- Să prevadă calitatea Curții de Conturi a României de a exercita control financiar,││ │conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 350/2005├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│4.12.│- Să fie însoțit de toate celelalte documente impuse de legislația în vigoare, în ││ │faza de angajare │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONTRACT SUBSECVENT ACORDULUI-CADRU
  Cod B.3*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Bugetul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Acordul-cadru │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│- Invitația la reofertare, documentația de atribuire completă, clarificări la ││ │documentația de reofertare, dacă semnarea contractului subsecvent s-a făcut cu ││ │reluarea competiției între operatorii economici │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.6.│- Oferta desemnată câștigătoare și clarificările aferente ofertei, dacă semnarea ││ │contractului subsecvent s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici│├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.7.│- Nota justificativă privind stabilirea ofertei câștigătoare a contractului ││ │subsecvent/raportul procedurii de reofertare, dacă semnarea contractului subsecvent ││ │s-a făcut cu reluarea competiției între operatorii economici │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.8.│- Documentul privind soluționarea contestațiilor, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.9.│- Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.10.│- Lista detaliată pentru alte cheltuieli de investiții, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.11.│- Actul de aprobare a documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.12.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului ││ │juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, ││ │aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, ││ │după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Contractul subsecvent acordului-cadru │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.3.│- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, ││ │Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul││ │bugetar individual/global │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Încadrarea valorii contractului subsecvent în: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1.│- Încheierea contractului subsecvent cu unul dintre operatorii care au semnat ││ │acordul-cadru cu autoritatea contractantă │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.2.│- Contractul subsecvent să fie întocmit potrivit modelului de contract inclus în ││ │acordul-cadru/documentația de atribuire, cu toate clarificările și modificările ││ │aduse de autoritatea/entitatea contractantă în perioada de clarificări pe parcursul ││ │reofertării, dacă este cazul, completat cu datele din oferta declarată câștigătoare ││ │în raportul procedurii de reofertare, cu toate clarificările și modificările aduse ││ │acesteia în perioada procedurii de atribuire; dacă apar alte modificări în avantajul││ │autorității contractante, acestea sunt justificate printr-o notă separată │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.3.│- Prețurile unitare să nu depășească valorile stabilite în acordul-cadru │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.4.│- Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli considerate ││ │eligibile, în conformitate cu contractul/ordinul/decizia de finanțare și/sau acordul││ │sau convenția de finanțare externă și cu regulile organismului finanțator │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.5.│- Respectarea condițiilor de reluare a competiției din acordul-cadru, în cazul în ││ │care acordul-cadru prevede reluarea competiției cu operatorii economici semnatari │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.6.│- Semnarea contractului subsecvent se află în perioada de valabilitate a ││ │acordului-cadru │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.7.│- Clauzele contractului subsecvent nu aduc modificări substanțiale termenilor și ││ │condițiilor stabilite în acordul-cadru │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.8.│- Niciuna din clauzele obligatorii nu a fost modificată, iar modificările efectuate ││ │conform pct. 4.2 nu afectează caracterul general al contractului și drepturile ││ │autorității contractante │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.9.│- Documentele contractului subsecvent să precizeze: ││ │a) părțile și datele de identificare a acestora; ││ │b) obiectul contractului subsecvent; ││ │c) durata; ││ │d) termenele de livrare/prestare/executare a activităților ce fac obiectul ││ │contractului subsecvent; ││ │e) prețul/costul contractului subsecvent; ││ │f) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor ││ │legale; ││ │g) modalitățile și condițiile de plată; ││ │h) acordarea de avans în condițiile legii; ││ │i) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților; ││ │j) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul; ││ │k) specificații privind calitatea și cantitatea lucrărilor/serviciilor/produselor ││ │care fac obiectul achiziției. │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONTRACT/COMANDĂ DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ,
  ATRIBUIT/ATRIBUITĂ PRIN ACHIZIȚIE DIRECTĂ
  Cod B.4*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Bugetul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Strategia anuală de achiziții publice/sectoriale │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Programul anual al achizițiilor publice/sectoriale │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Programul achizițiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (în cazul ││ │proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile și/sau proiectelor de ││ │cercetare-dezvoltare) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│- Acordul sau convenția de finanțare externă, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.6.│- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.7.│- Documentele privind achiziția, întocmite în conformitate cu prevederile ││ │legislației române și cu reglementările organismelor internaționale, dacă este cazul│├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.8.│- Referatul de necesitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.9.│- Nota justificativă privind achiziția de la un operator economic, pentru situațiile││ │în care achiziția nu se realizează prin intermediul catalogului electronic │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.10.│- Documentul justificativ al achiziției │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.11.│- Documentația de atribuire, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.12.│- Notificările transmise operatorilor economici ale căror produse/servicii/lucrări ││ │necesare autorității contractante se găsesc pe SEAP, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.13.│- Dovada transmiterii prin SEAP a răspunsului operatorilor economici, dacă este ││ │cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.14.│- Oferta/Ofertele fermă/ferme transmisă/transmise prin SEAP de către operatorii ││ │economici, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.15.│- Acceptul ofertei ferme a operatorului economic de către autoritatea contractantă, ││ │dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.16.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului ││ │juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, ││ │aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, ││ │după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Contractul/Comanda de achiziție publică/sectorială │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.3.│- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, ││ │Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul││ │bugetar individual/global │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Încadrarea valorii contractului/comenzii în: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Valoarea ofertei desemnate câștigătoare, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1.│- Includerea în strategia anuală de achiziții publice/sectoriale și în anexa la ││ │programul anual al achizițiilor publice/sectoriale │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.2.│- Documentul justificativ al achiziției demonstrează respectarea pașilor stabiliți ││ │prin procedurile interne, dacă este cazul și a pragurilor valorice prevăzute de lege│├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.3.│- Încadrarea obiectului contractului în categoria de cheltuieli considerate ││ │eligibile, în conformitate cu contractul/ordinul/decizia de finanțare și/sau acordul││ │sau convenția de finanțare externă și cu regulile organismului finanțator, dacă este││ │cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.4.│- Întocmirea contractului/comenzii în conformitate cu modelele de contract/comandă ││ │existente, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.5.│- În situația întocmirii unui contract prin achiziție directă, condițiile ││ │contractuale trebuie să prevadă dreptul autorității contractante de denunțare ││ │unilaterală a contractului de achiziție publică/sectorială, în condițiile prevăzute ││ │de legislația în materia achizițiilor publice │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.6.│- Documentele contractului să precizeze: ││ │a) părțile și datele de identificare a acestora; ││ │b) durata și termenele de livrare/prestare/executare a ││ │produselor/serviciilor/lucrărilor; ││ │c) prețul/costul contractului; ││ │d) formula de ajustare a prețului, dacă este cazul, cu respectarea prevederilor ││ │legale; ││ │e) modalitățile și condițiile de plată; ││ │f) acordarea de avans în condițiile legii; ││ │g) penalitățile în caz de nerespectare a obligațiilor părților; ││ │h) constituirea garanției de bună execuție, dacă este cazul; ││ │i) specificații privind calitatea și cantitatea lucrărilor/serviciilor/produselor ││ │care fac obiectul achiziției; ││ │j) clauzele de revizuire, dacă este cazul, care să nu afecteze caracterul ││ │contractului și care să respecte legea; ││ │k) anexele la contract și ordinea de precedență în interpretarea acestora în cazul ││ │apariției de prevederi contradictorii. │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ
  Cod B.5*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Bugetul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Documentul din care rezultă disponibilitatea creditelor de angajament, în cazul în││ │care crește prețul contractului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Contractul de achiziție publică/sectorială și actele adiționale anterioare, dacă ││ │este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Documentele achiziției inițiale, prin care se face dovada prevederilor privind ││ │posibilitatea de modificare a contractului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│- Documentul de constituire a garanției de bună execuție a contractului în termenul ││ │de valabilitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.6.│- Nota justificativă care însoțește propunerea de act adițional privind necesitatea ││ │modificării contractului de achiziție publică/sectorială │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.7.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului ││ │juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, ││ │aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, ││ │după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Actul adițional la contractul de achiziție publică/sectorială │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.3.│- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, ││ │Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul││ │bugetar individual/global, după caz │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Încadrarea valorii actului adițional în: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Nivelul maxim prevăzut de reglementările legale, din prețul inițial al ││ │contractului, cumulând și creșterile din actele adiționale anterioare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1.│- Modificările, indiferent dacă sunt sau nu sunt evaluabile în bani și indiferent de││ │valoarea acestora, să fie prevăzute în documentele achiziției inițiale sub forma ││ │unor clauze de revizuire clare, precise și fără echivoc, care pot include clauze de ││ │revizuire a prețului sau orice alte opțiuni │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.2.│- Încadrarea modificării în prevederile legale, astfel încât să nu fie necesară ││ │organizarea unei noi proceduri de atribuire │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.3.│- Clauzele de revizuire să precizeze obiectul, limitele și natura eventualelor ││ │modificări sau opțiuni, precum și condițiile în care se poate recurge la acestea și ││ │să nu introducă modificări sau opțiuni care ar afecta caracterul general al ││ │contractului de achiziție publică/sectorială │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.4.│- În situația în care modificarea se face fără organizarea unei noi proceduri de ││ │atribuire, nu este permisă modificarea prețului contractului de achiziție ││ │publică/sectorială în așa fel încât noua valoare rezultată în urma respectivei ││ │modificări să depășească pragurile prevăzute de lege pentru publicarea unui anunț de││ │participare sau a unui anunț simplificat sau să fi impus organizarea unei alte ││ │proceduri de atribuire decât cea aplicată pentru atribuirea contractului respectiv │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.5.│- Prelungirea duratei contractului, dacă este un contract de furnizare sau de ││ │servicii cu caracter de regularitate, încheiat în anul precedent și a cărui durată ││ │normală de îndeplinire expiră la data de 31 decembrie, s-a făcut cu respectarea ││ │prevederilor legale │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.6.│- Să nu vizeze clauze care nu pot face obiectul vreunei modificări │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ACORD DE ÎMPRUMUT SUBSIDIAR/ACORD DE ÎMPRUMUT SUBSIDIAR ȘI GARANȚIE
  Cod B.6*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Fundamentarea propunerii de avizare a acordului de împrumut subsidiar │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau ││ │garantul este unitate administrativ-teritorială) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Acordul de împrumut/contractul de finanțare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului ││ │juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, ││ │aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, ││ │după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Acordul de împrumut subsidiar/acordul de împrumut subsidiar și garanție │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.3.│- Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul ││ │Ministerului Finanțelor Publice │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.4.│- Persoanele autorizate din partea subîmprumutatului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Încadrarea obiectului acordului de împrumut subsidiar/acordului de împrumut ││ │subsidiar și garanție în prevederile acordului de împrumut │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Concordanța termenilor acordului de împrumut subsidiar cu cei din acordul de ││ │împrumut │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.4.│- Sistemul informațional dintre Ministerul Finanțelor Publice și ordonatorii ││ │principali de credite │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.5.│- Obligațiile și drepturile ordonatorilor principali de credite, în conformitate cu ││ │prevederile documentelor juridice care guvernează împrumutul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.6.│- Clauzele acordului legate de implementarea fizică și financiară a împrumutului │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONVENȚIE DE GARANȚIE AFERENTĂ ACORDULUI DE GARANȚIE
  Cod B.7*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Fundamentarea propunerii de convenție │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau ││ │garantul este unitate administrativ-teritorială) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│-Avizul (hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări│├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului ││ │juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, ││ │aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, ││ │după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Convenția de garanție aferentă acordului de garanție │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.3.│- Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul ││ │Ministerului Finanțelor Publice │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.4.│- Persoanele autorizate din partea garantului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Încadrarea obiectului convenției în prevederile acordului de împrumut extern, ││ │acordului de garanție sau prevederilor hotărârii Guvernului, după caz │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Măsurile asigurătorii pentru garant, de plată la scadență de către garantat, a ││ │obligațiilor asumate prin contractul de împrumut │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Concordanța termenilor convenției cu cei din acordul de împrumut extern, acordul ││ │de garanție sau cu prevederile hotărârii Guvernului, după caz │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.4.│- Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.5.│- Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta ││ │împrumutului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.6.│- Perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale și ││ │alte costuri ale împrumutului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.7.│- Clauzele acordului, legate de implementarea fizică și financiară a împrumutului │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  SCRISOARE DE GARANȚIE PENTRU ÎMPRUMUTURI EXTERNE CONTRACTATE
  SAU GARANTATE DE GUVERN PRIN MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE/CONTRACTATE
  SAU GARANTATE DE UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
  Cod B.8*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Avizul(hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări│├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau ││ │garantul este unitate administrativ-teritorială) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Convenția de garanție, semnată de garantat │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│- Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.6.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului ││ │juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, ││ │aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, ││ │după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Scrisoarea de garanție pentru împrumuturi externe contractate sau garantate de ││ │Guvern prin Ministerul Finanțelor Publice/contractate sau garantate de unitatea ││ │administrativ-teritorială │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.3.│- Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul ││ │Ministerului Finanțelor Publice │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Concordanța termenilor scrisorii de garanție cu cei din acordul de împrumut extern│├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Concordanța între proiectul scrisorii de garanție și proiectul convenției de ││ │garantare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.4.│- Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta ││ │contractului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.5.│- Perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale și ││ │alte costuri ale împrumutului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.6.│- Clauzele acordului legate de implementarea fizică și financiară a împrumutului │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONVENȚIE DE GARANTARE ÎNTRE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE/UNITATEA
  ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ, ÎN CALITATE DE GARANT, ȘI BENEFICIARUL
  SCRISORII DE GARANȚIE
  Cod B.9*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Fundamentarea propunerii de convenție │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Avizul(hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări│├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau ││ │garantul este unitate administrativ-teritorială) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│- Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.6.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului ││ │juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, ││ │aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, ││ │după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Convenția de garantare între Ministerul Finanțelor Publice/unitatea ││ │administrativ-teritorială, în calitate de garant, și beneficiarul convenției de ││ │garantare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.3.│- Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul ││ │Ministerului Finanțelor Publice │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.4.│- Persoanele autorizate din partea garantului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.5.│- Reprezentantul legal al unității administrativ-teritoriale garantate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Măsuri asigurătorii pentru garant, de plată la scadență, de către garantat, a ││ │obligațiilor asumate prin contractul de împrumut │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Concordanța termenilor convenției de garantare cu cei din acordul de împrumut │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.4.│- Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta ││ │împrumutului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.5.│- Perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale și ││ │alte costuri ale împrumutului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.6.│- Clauzele acordului legate de implementarea fizică și financiară a împrumutului │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  SCRISOARE DE GARANȚIE PENTRU ÎMPRUMUTUL GARANTAT DE STAT,
  CONTRACTAT DIRECT DE O UNITATE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
  Cod B.10*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Avizul(hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări│├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau ││ │garantul este unitate administrativ-teritorială) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│- Convenția de garanție, semnată de garantat │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.6.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului ││ │juridic/financiar-contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, ││ │aprobărilor, altor semnături, conform prevederilor legale și procedurilor interne, ││ │după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Scrisoarea de garanție pentru împrumutul garantat de stat, contractat direct de o ││ │unitate administrativ-teritorială │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.3.│- Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul ││ │Ministerului Finanțelor Publice │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Concordanța termenilor scrisorii de garanție cu cei din acordul de împrumut extern│├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta ││ │împrumutului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.4.│- Perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale și ││ │alte costuri ale împrumutului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.5.│- Clauzele acordului legate de implementarea fizică și financiară a împrumutului │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONVENȚIE DE GARANȚIE ÎNTRE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  ÎN CALITATE DE GARANT ȘI REPREZENTANTUL LEGAL AL UNITĂȚII
  ADMINISTRATIV-TERITORIALE, ÎN CALITATE DE GARANTAT
  Cod B.11*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Fundamentarea propunerii de convenție │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Hotărârea comisiei de autorizare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Avizul(hotărârea) Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări│├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale (dacă beneficiarul sau ││ │garantul este unitate administrativ-teritorială) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│- Memorandumul privind acordul de principiu pentru acordarea garanției statului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.6.│- Nota rezultat al negocierii condițiilor de acordare a garanției de stat │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.7.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-││ │contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,││ │conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Convenția de garanție │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.3.│- Persoanele autorizate din partea compartimentelor de specialitate din cadrul ││ │Ministerului Finanțelor Publice │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.4.│- Reprezentantul legal al unității administrative-teritoriale garantate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Stabilirea obligațiilor părților contractante │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Concordanța termenilor convenției de garanție cu cei din acordul de împrumut │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Destinația sumelor pentru care s-a contractat împrumutul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.4.│- Denumirea finanțatorului, valoarea împrumutului, durata împrumutului, valuta ││ │împrumutului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.5.│- Perioada de grație, perioada de rambursare, rata dobânzii, comisioanele anuale și ││ │alte costuri ale împrumutului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.6.│- Clauzele convenției legate de implementarea fizică și financiară a împrumutului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.7.│- Măsurile asigurătorii pentru garant, de plată la scadență, de către garantat, a ││ │obligațiilor asumate prin convenția de garanție │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONTRACT DE CONCESIONARE, CUMPĂRARE SAU DE ÎNCHIRIERE DE
  TERENURI, CLĂDIRI EXISTENTE, ALTE BUNURI IMOBILE SAU A DREPTURILOR
  ASUPRA ACESTORA, ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ESTE CONCESIONAR,
  CUMPĂRĂTOR SAU CHIRIAȘ
  Cod B.12*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Programul anual al achizițiilor publice │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Bugetul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Nota de fundamentare a concesionării, cumpărării sau închirierii │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Procedura aprobată de conducătorul entității publice, aplicabilă operațiunii de ││ │concesionare, cumpărare sau de închiriere │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│- Documente specifice privind derularea operațiunii de concesionare, cumpărare sau ││ │de închiriere, potrivit procedurii aprobate de conducător │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.6.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-││ │contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,││ │conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Contractul de concesionare, cumpărare sau de închiriere │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.3.│- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, ││ │Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul││ │bugetar individual/global │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Încadrarea valorii contractului în: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Nivelul prețului concesiunii/vânzării/chiriei ofertate de proprietar │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1.│- Să fie cuprins în programul anual al achizițiilor publice │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.2.│- Să respecte prevederile legale și procedurile privind concesionarea, cumpărarea ││ │sau închirierea │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.3.│- Termenii contractului să fie stabiliți în concordanță cu prevederile cadrului ││ │normativ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.4.│- Să cuprindă datele de identificare a părților contractante │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.5.│- Să prevadă elementele de identificare a bunului concesionat, cumpărat sau ││ │închiriat │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.6.│- Să prevadă actualizarea prețului cu respectarea legii │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.7.│- Să prevadă obligațiile părților │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.8.│- Să cuprindă clauze privind modalitatea de plată │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.9.│- Să cuprindă clauze privind penalități în caz de neonorare a obligațiilor ││ │contractuale │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ACORD PENTRU SCHIMB DE EXPERIENȚĂ SAU DOCUMENTARE,
  PE BAZĂ DE RECIPROCITATE, FĂRĂ TRANSFER DE VALUTĂ
  Cod B.13*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Nota de fundamentare a proiectului de acord │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Devizul de cheltuieli aferent acțiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul ││ │acordului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-││ │contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,││ │conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Acordul pentru schimb de experiență sau documentare pe bază de reciprocitate, fără││ │transfer de valută │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.3.│- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, ││ │Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul││ │bugetar individual/global, după caz │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Încadrarea valorii acordului în: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Devizele de cheltuieli ale acțiunilor ce urmează a fi derulate în cadrul ││ │acordului, în limitele legale de cheltuieli │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1.│- Concordanța termenilor din acord privind obligațiile financiare cu prevederile ││ │cadrului legal existent (cheltuieli de protocol, delegare, taxe) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.2.│- Încadrarea devizului de cheltuieli ale acțiunilor ce urmează a fi derulate în ││ │cadrul acordului, în limitele legale de cheltuieli │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND ORGANIZAREA ACȚIUNILOR DE PROTOCOL,
  A UNOR MANIFESTĂRI CU CARACTER CULTURAL-ȘTIINȚIFIC SAU A ALTOR ACȚIUNI
  CU CARACTER SPECIFIC, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV PE CATEGORII DE CHELTUIELI
  Cod B.14*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Nota de fundamentare a acțiunii de protocol, a manifestării cu caracter ││ │cultural-științific sau a acțiunii cu caracter specific │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Bugetul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Documentele transmise de parteneri cu privire la participarea la acțiune │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-││ │contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,││ │conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Actul intern de decizie, inclusiv devizul estimativ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.3.│- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, ││ │Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul││ │bugetar individual/global │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Încadrarea valorii devizului în: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Limitele prevăzute de normele legale │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.4.│- Nivelul prevăzut de actul normativ de aprobare a acțiunii (unde este cazul) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1.│- Stabilirea corectă a valorii devizului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.2.│- Concordanța dintre natura obligațiilor financiare care fac obiectul actului intern││ │de decizie și prevederile cadrului legal existent │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.3.│- Încadrarea valorii devizului/categoriei de cheltuieli în limitele prevăzute de ││ │normele legale │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DEPLASAREA ÎN STRĂINĂTATE,
  INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI
  Cod B.15*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Nota de fundamentare a deplasării în străinătate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Bugetul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Documente, invitații și comunicări scrise, privitoare la acțiune și condițiile ││ │efectuării deplasării în străinătate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Nota-mandat privind deplasarea │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│- Memorandumul, după caz │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.6.│- Oferte pentru cazare și/sau transport, după caz │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.7.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-││ │contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,││ │conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Actul intern de decizie, inclusiv devizul estimativ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.3.│- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, ││ │Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul││ │bugetar individual/global │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Încadrarea valorii devizului în: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Nivelul angajamentelor bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Baremele prevăzute de normele legale │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1.│- Stabilirea corectă a valorii devizului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.2.│- Concordanța dintre natura și cuantumul obligațiilor financiare care fac obiectul ││ │actului intern de decizie și prevederile cadrului normativ existent (transport, ││ │cazare, diurnă, alte cheltuieli) │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ACT INTERN DE DECIZIE PRIVIND DELEGAREA SAU DETAȘAREA
  ÎN ȚARĂ A PERSONALULUI, INCLUSIV DEVIZUL ESTIMATIV DE CHELTUIELI
  Cod B.16*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Nota de fundamentare a delegării/detașării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Bugetul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Acceptul scris al persoanei detașate, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-││ │contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,││ │conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Actul intern de decizie, inclusiv devizul estimativ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.3.│- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, ││ │Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul││ │bugetar individual/global │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Încadrarea valorii devizului în: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Nivelul angajamentelor bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Baremele prevăzute de normele legale │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1.│- Stabilirea corectă a valorii devizului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.2.│- Concordanța dintre natura și cuantumul obligațiilor financiare care fac obiectul ││ │actului de decizie privind delegarea sau detașarea și prevederile cadrului normativ ││ │existent (transport, cazare, diurnă, alte cheltuieli) │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ACT ADMINISTRATIV (ORDIN, ACT INTERN DE DECIZIE)/CONTRACT
  INDIVIDUAL DE MUNCĂ PRIVIND ANGAJAREA SAU PROMOVAREA/AVANSAREA
  PERSONALULUI, EXERCITAREA CU CARACTER TEMPORAR A UNEI FUNCȚII
  DE CONDUCERE, ACORDAREA ALTOR DREPTURI SALARIALE
  Cod B.17*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Nota de fundamentare și dosarul angajării/avansării/promovării personalului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Bugetul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Statul de funcții aprobat │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Contractul colectiv de muncă, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│- Propunerea pentru acordarea altor drepturi salariale │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.6.│- Anunțul organizării concursului, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.7.│- Actul administrativ privind constituirea comisiei de concurs/soluționare a ││ │contestațiilor, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.8.│- Procesul-verbal încheiat de comisia de concurs/soluționare a contestațiilor, dacă ││ │este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.9.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-││ │contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,││ │conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Actul administrativ (ordin, act intern de decizie)/contractul individual de muncă │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Existența creditelor bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Angajarea/promovarea personalului în limita posturilor aprobate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Respectarea reglementărilor privind angajarea, promovarea/avansarea, exercitarea ││ │cu caracter temporar a unei funcții de conducere, stabilirea drepturilor salariale ││ │și a altor drepturi de natură salarială │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.4.│- Rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul obligațiilor financiare ││ │decurgând din angajamentul legal │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.5.│- Contractul individual de muncă să cuprindă cel puțin elementele prevăzute în ││ │modelul-cadru │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONTRACT DE COMODAT ÎN CARE ENTITATEA PUBLICĂ ARE CALITATEA DE COMODATAR
  Cod B.18*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Nota de fundamentare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Referatul de necesitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Devizul cheltuielilor ce urmează a fi suportate de comodatar │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-││ │contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,││ │conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Contractul de comodat │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.3.│- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, ││ │Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul││ │bugetar individual/global │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Încadrarea valorii contractului în: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Nivelul angajamentului bugetar │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1.│- Să cuprindă datele de identificare a părților contractante │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.2.│- Să prevadă elementele de identificare a bunurilor │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.3.│- Devizul/Categoriile de cheltuieli să se încadreze în limitele legale │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.4.│- Să prevadă obligațiile părților │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  CONVENȚIE PENTRU ACORDAREA DE ÎMPRUMUTURI,
  CONFORM ART. 69 DIN LEGEA NR. 500/2002
  Cod B.19*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Actul de înființare a instituției publice/activității finanțate integral din ││ │venituri proprii │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Solicitarea instituției publice interesate pentru acordarea împrumutului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Nota de fundamentare privind acordarea împrumutului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Programul privind realizarea veniturilor proprii care să asigure rambursarea ││ │împrumutului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│- Graficul de rambursare a împrumutului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.6.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-││ │contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,││ │conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Convenția pentru acordarea împrumutului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.3.│- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, ││ │Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul││ │bugetar individual/global │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Încadrarea valorii împrumutului în: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Nivelul de împrumut solicitat │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Nivelul posibil de rambursat, din nota de fundamentare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1.│- Instituția publică solicitantă a împrumutului să se încadreze în prevederile ││ │art. 69 din Legea nr. 500/2002├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.2.│- Instituția publică solicitantă a împrumutului a întocmit un program credibil de ││ │realizare a veniturilor proprii, în vederea rambursării împrumutului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.3.│- Să fie încheiată în cazul unei instituții publice/activități finanțate, ││ │nou-înființată │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.4.│- Să prevadă modalitatea și tranșele de acordare a împrumutului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.5.│- Să prevadă măsuri asigurătorii de recuperare a împrumutului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.6.│- Să prevadă termenele de constituire a împrumutului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.7.│- Să prevadă rambursarea integrală a împrumutului în termen de 6 luni de la data ││ │acordării │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ANGAJAMENT LEGAL (CONTRACT/ACORD/CONVENȚIE DE FINANȚARE,
  CONTRACT DE SUBVENȚIE, CONVENȚIE DE ÎMPRUMUT ETC.)
  PENTRU ACORDAREA DE AJUTOARE DE STAT/DE MINIMIS
  Cod B.20*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Bugetul schemei de ajutor de stat/de minimis, defalcat pe fiecare an de ││ │implementare a schemei și pe surse de finanțare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Documentele prevăzute în actele normative/administrative de aprobare a acordării ││ │ajutoarelor de stat/de minimis │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Cerere pentru finanțare, însoțită de documentele justificative prevăzute în actul ││ │normativ/administrativ │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Documentele justificative pentru fundamentarea planului de afaceri, dacă este ││ │cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│- Planul de investiții și studiul tehnico-economic, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.6.│- Indicatorii de eficiență aferenți proiectului de investiții, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.7.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-││ │contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,││ │conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Angajamentul legal (contract/acord/convenție de finanțare, contract de subvenție, ││ │convenție de împrumut etc.) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.3.│- Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor de angajament, ││ │Propunerea de angajare a unei cheltuieli în limita creditelor bugetare, Angajamentul││ │bugetar individual/global │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Încadrarea valorii angajamentului legal în: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Nivelul creditelor bugetare și/sau de angajament, după caz │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Categoria cheltuielilor eligibile │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Nivelul maxim al ajutorului de stat/de minimis │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1.│- Respectarea tuturor condițiilor prevăzute în actul de aprobare a schemei de ajutor││ │de stat/de minimis │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.2.│- Îndeplinirea condițiilor de eligibilitate în vederea acordării finanțării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.3.│- Încadrarea în bugetul alocat pentru acordarea ajutorului de stat/de minimis │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.4.│- Să fie încheiat în perioada de aplicare a ajutorului de stat/de minimis │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.5.│- Să conțină prevederi referitoare la recuperarea ajutoarelor de stat/de minimis, ││ │în concordanță cu prevederile cuprinse în reglementările europene și naționale │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.6.│- Să respecte modalitățile de acordare a ajutorului de stat/de minimis prevăzute în ││ │actele normative/administrative prin care s-au aprobat schemele respective │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.7.│- Beneficiarul se încadrează în categoria de solicitant de ajutor de stat/de ││ │minimis, conform cerinței din actul normativ/administrativ de aprobare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.8.│- Angajamentul legal să precizeze, cel puțin: ││ │a) datele de identificare ale furnizorului/administratorului, după caz, și ││ │beneficiarului; ││ │b) baza legală a schemei de ajutor de stat/de minimis și domeniul de aplicare; ││ │c) durata, valoarea și intensitatea/cuantumul maxim al ajutorului de stat/de minimis││ │d) cheltuielile eligibile; ││ │e) momentul și modalitatea de acordare a ajutorului de stat/de minimis; ││ │f) originea ajutorului de stat/de minimis; ││ │g) metoda de calcul al ajutoarelor acordate; ││ │h) informații referitoare la monitorizarea, raportarea și recuperarea ajutoarelor de││ │stat/de minimis. │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ PRIVIND ACHIZIȚIA PUBLICĂ/SECTORIALĂ,
  CONCESIUNEA DE LUCRĂRI SAU SERVICII
  Cod C.1*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Contractul/Contractul subsecvent de achiziție publică/sectorială sau comanda, ││ │contractul de concesiune de lucrări sau servicii │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Angajamentul bugetar │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│- Factura, însoțită de documentele care atestă livrarea produselor/prestarea ││ │serviciilor/executarea lucrărilor, vizată pentru "Bun de plată" │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.6.│- Documentul de constituire a comisiei de recepție │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.7.│- Documentele privind recepția produselor/serviciilor/lucrărilor │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.8.│- Documentele de transport, vămuire, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.9.│- Evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.10.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-││ │contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,││ │conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Ordonanțarea de plată │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele ││ │justificative pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Natura cheltuielii │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Numărul și data emiterii facturii │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Numărul și data angajamentului legal │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.4.│- Subdiviziunea clasificației bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.5.│- Beneficiarul sumei │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.6.│- Banca și contul bancar │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.7.│- Avansul acordat și reținut, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1.│- Contractul este valabil și garanția de bună execuție este valabilă. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.2.│- Valoarea cheltuielilor este lichidată prin viza "Bun de plată" │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.3.│- Cheltuiala este conform angajamentului legal în ceea ce privește: ││ │a) cantitatea și calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor recepționate; ││ │b) prețul/tariful unitar al produselor/serviciilor/lucrărilor recepționate; ││ │c) termenele de livrare/prestare/executare; ││ │d) modalitatea și condițiile de plată. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.4.│- Valoarea TVA facturată este corectă. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.5.│- Conversia valutară este calculată corect, dacă este cazul. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.6.│- Documentele justificative sunt conforme cu prevederile legale. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.7.│- Avansul este dedus conform prevederilor legale și contractuale, dacă este cazul. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.8.│- Încadrarea în nivelul angajamentului bugetar │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.9.│- Încadrarea în creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de ││ │disponibil │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ PENTRU AVANSURI ACORDATE ÎN CADRUL
  CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ/SECTORIALĂ/DE
  CONCESIUNE DE LUCRĂRI SAU SERVICII
  Cod C.2*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Contractul de achiziție publică/sectorială/Contractul de concesiune de lucrări sau││ │servicii │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Angajamentul bugetar │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Avizul de plată │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│- Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.6.│- Solicitarea de acordare a avansului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.7.│- Factura │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.8.│- Documentul prin care se constituie garanția legală de returnare a avansului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.9.│- Nota de fundamentare/autorizare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.10.│- Documentul de constituire a garanției de bună execuție, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.11.│- Evidența avansurilor acordate și deduse, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.12.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-││ │contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,││ │conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Ordonanțarea de plată │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele ││ │justificative pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Natura cheltuielii │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Numărul și data documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Numărul și data contractului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.4.│- Subdiviziunea clasificației bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.5.│- Beneficiarul sumei │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.6.│- Banca și contul bancar din contract │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1.│- Contractul este valabil și garanția de bună execuție este valabilă. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.2.│- Garanția de returnare a avansului a fost constituită conform prevederilor ││ │contractuale și legale. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.3.│- Contractul prevede acordarea de avans în cuantumul din factură. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.4.│- Încadrarea sumei propuse pentru plată în: ││ │a) nivelul angajamentului bugetar; ││ │b) nivelul din nota de fundamentare/autorizare; ││ │c) nivelul sumei datorate, rezultat în urma operațiunii de lichidare; ││ │d) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.5.│- Valoarea TVA facturată este corectă. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.6.│- Conversia valutară este calculată corect, dacă este cazul. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.7.│- Avansul acordat anterior a fost justificat integral sau recuperat din sumele ││ │datorate, dacă este cazul. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.8.│- Încadrarea în termenul legal de plată │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ PRIVIND PREFINANȚĂRI, PLĂȚI INTERMEDIARE,
  PLĂȚI FINALE ÎN CADRUL CONTRACTELOR/DECIZIILOR/ORDINELOR DE FINANȚARE
  Cod C.3*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Contractul/Decizia/Ordinul de finanțare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Angajamentul bugetar/bugetul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Cererea de plată/rambursare privind prefinanțări, plăți intermediare, plăți finale│├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Nota de autorizare a plății/rambursării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│- Notificarea privind depunerea cererii de plată │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.6.│- Avizul de plată/rambursare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.7.│- Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.8.│- Decontul privind prefinanțarea acordată, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.9.│- Documentația justificativă specifică care rezultă din actul normativ ce ││ │reglementează operațiunea și/sau domeniul respectiv │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│1.10.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-││ │contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,││ │conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Ordonanțarea de plată │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele ││ │justificative, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Natura cheltuielii │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Numărul și data documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Numărul și data angajamentului legal │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.4.│- Subdiviziunea clasificației bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.5.│- Beneficiarul sumei │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.6.│- Banca beneficiarului și contul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1.│- Angajamentul legal este în termenul de valabilitate. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.2.│- Stabilirea sumei propuse pentru plată conform prevederilor legale și contractuale │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.3.│- Încadrarea în termenul legal de plată │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.4.│- Încadrarea sumei propuse pentru plată în: ││ │a) nivelul angajamentului legal și bugetar; ││ │b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza "Bun de plată"; ││ │c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil. │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDIN DE PLATĂ ÎN VALUTĂ PENTRU ACHITAREA LA EXTERN A RATELOR
  DE CAPITAL, A DOBÂNZILOR, A COMISIOANELOR ȘI A ALTOR COSTURI
  PROVENITE DIN ÎMPRUMUTURI EXTERNE
  Cod C.4*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Notificarea de plată emisă de finanțatorul extern │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Bugetul/Angajamentul bugetar │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Adresa de confirmare a obligației de plată din partea beneficiarului final al ││ │creditului extern sau ordinul de plată/extrasul de cont atestând virarea ││ │echivalentului în lei al obligației de plată la extern în contul entității publice │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Nota de fundamentare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│- Angajamentul legal │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.6.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-││ │contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,││ │conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Ordinul de plată în valută │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Corespondența datelor din ordinul de plată cu cele din documentele justificative, ││ │pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Natura cheltuielii │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Numărul și data documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Numărul și data angajamentului legal │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.4.│- Felul valutei │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.5.│- Beneficiarul sumei │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.6.│- Banca beneficiarului și contul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1.│- Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.2.│- Încadrarea în termenul de rambursare/plată prevăzut în angajamentul legal │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.3.│- Încadrarea sumei propuse pentru plată în: ││ │a) nivelul angajamentului legal și bugetar; ││ │b) nivelul din notificarea de plată; ││ │c) nivelul din nota de fundamentare; ││ │d) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza "Bun de plată". │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ PRIVIND VIRAREA CĂTRE BANCĂ A CONTRAVALORII
  ÎN LEI A VALUTEI DISPONIBILIZATE PENTRU ACHITAREA LA EXTERN A
  OBLIGAȚIILOR DE PLATĂ REZULTATE DIN ÎMPRUMUTURILE EXTERNE
  CONTRACTATE DIRECT SAU GARANTATE DE STAT
  Cod C.5*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Notificarea de plată emisă de finanțatorul extern │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Bugetul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Confirmarea băncii privind operațiunea de schimb valutar │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Ordinul de plată în valută │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│- Confirmarea băncii privind operațiunea de plată la extern │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.6.│- Nota de lichidare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.7.│- Nota de fundamentare privind sursele interne de acoperire a datoriei față de bancă│├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.8.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-││ │contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,││ │conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Ordonanțarea de plată │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele ││ │justificative, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Natura cheltuielii │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Numărul și data documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Numărul și data angajamentului legal │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.4.│- Subdiviziunea clasificației bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.5.│- Beneficiarul sumei │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.6.│- Banca beneficiarului și contul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1.│- Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.2.│- Încadrarea în termenul de plată prevăzut în angajamentul legal și confirmarea ││ │băncii │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.3.│- Încadrarea sumei propuse pentru plată în: ││ │a) nivelul din angajamentul legal; ││ │b) nivelul din notificarea de plată a finanțatorului și confirmarea băncii; ││ │c) ordinul de plată în valută; ││ │d) valoarea cheltuielilor lichidate; ││ │e) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil. │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ SAU ORDONANȚARE A TRANSFERULUI VALUTAR
  PENTRU PLĂȚI CARE SE EFECTUEAZĂ DIN CONTURILE SPECIALE
  ALE ÎMPRUMUTURILOR EXTERNE
  Cod C.6*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Nota de fundamentare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Acordul de împrumut extern/Acordul subsidiar de împrumut │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Angajamentul bugetar/Bugetul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Contractul/Comanda de achiziții publice/sectoriale │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│- Facturile emise de furnizori, cu certificarea de către beneficiar a efectuării ││ │operațiunii pentru care se solicită plata │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.6.│- Documente justificative de transport, vămuire, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.7.│- Documente justificative care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/ ││ │executarea lucrărilor și recepția │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.8.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-││ │contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,││ │conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Ordonanțarea de plată │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele ││ │justificative, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Natura cheltuielii │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Numărul și data documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Numărul și data angajamentului legal │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.4.│- Felul valutei │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.5.│- Subdiviziunea clasificației bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.6.│- Beneficiarul sumei │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.7.│- Banca beneficiarului și contul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1.│- Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.2.│- Încadrarea sumei propuse pentru plată în: ││ │a) nivelul angajamentului legal și bugetar; ││ │b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza "Bun de plată"; ││ │c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil. │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ PENTRU ACREDITIV SIMPLU SAU
  DOCUMENTAR ÎN CADRUL UNUI CONTRACT EXTERN FINANȚAT
  PRINTR-UN ÎMPRUMUT EXTERN
  Cod C.7*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Nota de fundamentare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Contractul extern │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Angajamentul bugetar │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Acreditivul simplu sau documentar, emis de banca depozitară a contului special │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.5.│- Documentele justificative de transport, vămuire, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.6.│- Documentele justificative care atestă livrarea produselor/prestarea serviciilor/ ││ │executarea lucrărilor ori recepția, dacă este cazul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.7.│- Acordul de împrumut extern/Acordul subsidiar de împrumut │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.8.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-││ │contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,││ │conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.2.│- Ordonanțarea de plată │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3. │Corespondența datelor din ordonanțarea de plată cu cele din documentele ││ │justificative, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.1.│- Natura cheltuielii │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.2.│- Numărul și data documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.3.│- Numărul și data angajamentului legal │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.4.│- Numărul și data acreditivului │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.5.│- Felul valutei │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.6.│- Subdiviziunea clasificației bugetare │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.7.│- Beneficiarul sumei │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 3.8.│- Banca beneficiarului și contul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4. │Îndeplinirea condițiilor de legalitate și regularitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.1.│- Contractul este în termenul de valabilitate │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.2.│- Cheltuiala este conform angajamentului legal în ceea ce privește: ││ │a) cantitatea și calitatea produselor/serviciilor/lucrărilor recepționate; ││ │b) prețul/tariful unitar al produselor/serviciilor/lucrărilor recepționate; ││ │c) termenele de livrare/prestare/executare; ││ │d) modalitatea și condițiile de plată; ││ │e) facturarea TVA; ││ │f) conversia valutară, dacă este cazul. │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.3.│- Stabilirea corectă a sumei propuse pentru plată │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.4.│- Încadrarea în termenul legal de plată │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 4.5.│- Încadrarea sumei propuse pentru plată în: ││ │a) nivelul angajamentului legal și bugetar; ││ │b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza "Bun de plată"; ││ │c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente în conturi de disponibil. │└─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *3) Se vor detalia la nivelul fiecărei entități publice, dacă este cazul.

  LISTĂ DE VERIFICARE
  ORDONANȚARE DE PLATĂ PENTRU COTIZAȚII, RESPECTIV CONTRIBUȚII,
  TAXE ETC. LA DIVERSE ORGANISME INTERNAȚIONALE
  Cod C.8*Font 9*┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │ ││crt. │ Obiectivele verificării │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1. │Existența documentelor justificative │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.1.│- Acordul, convenția sau protocolul privind aderarea la organismul internațional, ││ │inclusiv actul normativ care aprobă aderarea respectivă │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.2.│- Avizul de plată transmis de organismul internațional și/sau alte elemente care ││ │privesc suma de plată în valută și termenul scadent la plată │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.3.│- Angajamentul bugetar/Bugetul │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 1.4.│- Alte documente specifice*3) │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2. │Existența avizelor/certificărilor conducătorului compartimentului juridic/financiar-││ │contabil/de specialitate emitent, precum și a vizelor, aprobărilor, altor semnături,││ │conform prevederilor legale și procedurilor interne, după caz, pentru: │├─────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ 2.1.│- Documentele justificative de la pct. 1 │├─────┼──────────