ARANJAMENT din 18 mai 2017între Ministerul Apărării Naționale din România și Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinul logistic furnizat prin Programul de susținere a națiunii gazdă (HNP)în România
EMITENT
 • ACT INTERNAȚIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 30 august 2017  Notă
  Conținut de Ordinul nr. 1.124/M.88/2017 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 700 din 30 august 2017.
  În temeiul prevederilor art. III paragraful 4 și art. II paragraful 5 din „Acordul dintre Statele Unite ale Americii și România privind activitățile forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României“ (DCA), semnat la București la 6 decembrie 2005, corelat cu art. XI (2).c). din „Acordul dintre România și Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al SUA în România“, semnat la Washington la 13 septembrie 2011; ținând cont de „Aranjamentul de implementare dintre autoritățile desemnate ale Statelor Unite și României privind operațiunile cu proprietăți imobiliare și managementul proprietății mobiliare pentru implementarea Acordului dintre Statele Unite ale Americii și România referitor la activitățile forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României“, actualizat cu amendamentul semnat la București la 29 iunie 2012,părțile, prin autoritățile lor desemnate pentru implementarea prezentului aranjament, stabilesc următoarele.  +  Capitolul I Domeniul de aplicare  +  Articolul 1 Scopul acestei proceduri este de a oferi îndrumare pentru o planificare detaliată și punere în aplicare a Programului Marinei SUA de susținere a națiunii gazdă (HNP), stabilind termenii și condițiile, furnizând procedurile și punctele de contact (POCs), delimitând responsabilitățile părților de a efectua instalarea, operarea și întreținerea elementelor de infrastructură ce vin în sprijinul activităților Marinei SUA dislocate în facilitățile militare românești, reglementate de Subcomitetul româno-american pentru management și operațiuni imobiliare.  +  Articolul 2Pentru încheierea prezentului aranjament autoritățile desemnate de părți sunt:– pentru partea română: președintele Subcomitetului româno-american pentru management și operațiuni imobiliare;– pentru partea americană: șeful Statului Major al Comandamentului Marinei SUA din Europa;  +  Articolul 3Sprijinul financiar oferit de partea americană se referă la rambursarea cheltuielilor părții române care au fost convenite sau la susținerea proiectului prin participare cu o parte din costuri, plătind partea convenită a facturilor părții române pentru implementarea unui proiect specific.  +  Articolul 4Fondurile părții americane vor fi furnizate în conturile (IBAN) menționate de autoritatea română autorizată.  +  Capitolul II Definiții  +  Articolul 5Suportul națiunii gazdă - asistență civilă și militară pronunțată la pace, criză și război de o națiune gazdă pentru forțele aliate și organizații ale NATO, care sunt situate pe sau în tranzit pe teritoriul națiunii gazdă. Bazele unei astfel de asistențe sunt angajamentele care decurg din Alianța NATO sau din acordurile bilaterale/multilaterale încheiate între națiunea gazdă, organizațiile NATO și națiunea gazdă ce are forțe care operează pe teritoriul său. Există două tipuri de sprijin, planificat și ad-hoc, denumit HNS.  +  Articolul 6Programul Marinei SUA de susținere a națiunii gazdă - un program financiar pentru a sprijini efortul națiunii gazdă privind dotarea, operarea și mentenanța la standarde înalte a infrastructurii, a facilităților și elementelor de protecție a forțelor, pentru a susține misiunea trupelor forțelor Marinei Statelor Unite dislocate pe teritoriul țării gazdă, denumit HNP.  +  Capitolul III Planificarea HNP  +  Articolul 7Reprezentantul Biroului Programului Marinei SUA de susținere a națiunii gazdă și copreședintele român al Subcomitetului româno-american pentru operațiuni și management imobiliar vor efectua, la mijlocul și sfârșitul fiecărui an, planificarea partajării costurilor, care va defini domeniul de aplicare a sprijinului acordat de partea americană părții române pe tot parcursul anului calendaristic. Tot sprijinul oferit de partea americană este pentru utilizarea exclusivă a scopului declarat și aprobat.  +  Articolul 8În fiecare an, până la 15 decembrie, partea română va furniza părții americane un plan de dezvoltare pentru 5 ani, care să prezinte potențiale proiecte anuale în care vor trebui să fie furnizate un cost și o justificare. Anul 1 și 2 ai planului de 5 ani vor include elemente detaliate care să descrie proiectele propuse (vezi art. 14). Planul pentru anii rămași va include informații generale similare cu fișele cu date ale proiectelor NATO.Acest plan de 5 ani va fi un document ajustabil, în care se pot schimba proiecte neprevăzute ce sunt identificate pe tot parcursul anului calendaristic.  +  Articolul 9Reprezentantul Biroului Programului Marinei SUA de susținere a națiunii gazdă și copreședintele român al Subcomitetului pentru operațiuni și management imobiliar sau delegații acestora vor discuta despre repartizarea costurilor până cel târziu la sfârșitul lunii februarie a fiecărui an calendaristic.  +  Articolul 10Partea română este responsabilă pentru obținerea tuturor autorizațiilor și/sau avizelor necesare proiectului/ serviciului promovat, care urmează să fie pus în aplicare.  +  Articolul 11Pentru a îmbunătăți calitatea personalului, suplimentar, vor fi identificate și luate în considerare proiecte de instruire/cursuri de specializare.  +  Capitolul V Etape pentru repartizarea costurilor HNP  +  Articolul 12Partea română propune pentru consultare proiecte ce conțin lucrări/servicii/dotări. Toate propunerile trebuie să îndeplinească cel puțin standardele NATO de calitate, cu excepția cazului în care a fost aprobat altfel. Materialele trebuie să îndeplinească standardele de certificare corespunzătoare.  +  Articolul 13Reprezentantul Biroului Programului Marinei SUA de susținere a națiunii gazdă și copreședintele român al Subcomitetului pentru operațiuni și management imobiliar stabilesc de comun acord necesitatea, calendarul și oportunitatea propunerii.  +  Articolul 14Partea română oferă detaliile necesare pentru fiecare propunere, astfel:a) cadrul legal (acorduri, aranjamente, legi, reglementări);b) justificare operațională;c) justificare pentru finanțarea comună;d) definirea scopului;e) perioada de realizare a proiectului;f) detalii tehnice, definirea cerințelorg) estimarea costurilor, contribuția română și propunerea de partajare a costurilor;h) posibilitățile pieței locale;i) propunerea procedurii de achiziție.  +  Articolul 15Pentru implementarea proiectelor HNP este recomandată folosirea trupelor specializate.  +  Articolul 16Partea americană recomandă ca autoritatea desemnată din România să ia în considerare și utilizarea Agenției de Sprijin pentru Achiziții a NATO (NSPA) pentru unele procurări de proiecte. Atunci când aceasta este utilizată, Marina SUA va plăti direct în contul IBAN al NSPA, conform indicațiilor reprezentantului român desemnat.  +  Articolul 17Reprezentantul Biroului Programului Marinei SUA de susținere a națiunii gazdă va analiza propunerile și implicațiile financiare pentru partea americană și va furniza un răspuns prin mijloace electronice.  +  Articolul 18a) Pentru proiectele care sunt calificate pentru finanțare HNP, partea română va efectua un studiu de piață privind posibilitățile de implementare (posibili furnizori, prețuri, oferte, termene etc.), ale cărui concluzii vor fi prezentate partenerului american pentru decizie. La solicitarea partenerului american, partea română va furniza un proiect de contract, exceptând cazurile în care cererea/aprobarea părții americane prevede altfel.b) Pentru motive de compatibilitate și/sau în vederea menținerii unui standard ridicat de calitate, pentru anumite bunuri și servicii, partea americană poate indica direct modelul/producătorul/furnizorul acestora.c) Partea americană poate propune proiecte ce sunt în sprijinul misiunii Marinei SUA, indicând standardele de calitate, modelul/producătorul/furnizorul acestora. Pentru implementarea acestor proiecte va fi necesar un acord preliminar al părții române.d) Principalele responsabilități ale echipei de comandă a bazei române (sau a unității desemnate) pentru implementarea contractelor ce se referă la HNP sunt următoarele:– să fie menționat faptul că plata se va efectua de biroul specializat al Marinei SUA dislocate în Europa, iar moneda plății este euro;– să efectueze o verificare de securitate rapidă a subcontractorilor propuși;– să asigure acces rapid la zona de construire personalului și echipamentelor contractorului;– să predea zona/terenul/clădirea unde va fi implementat proiectul, inclusiv, dar nu limitat la accesul și zone de depozitare temporare;– să pună la dispoziție, fără niciun cost, accesul la utilitățile bazei identificate a fi necesare pentru implementarea proiectului;– la cerere, va desemna specialiști pentru participarea la inspecțiile din șantier în vederea confirmării cantităților și calității lucrărilor executate;– să ia în primire proiectul atunci când a fost declarat îndeplinit, să actualizeze dosarul tehnic al cazărmii și evidențele contabile, asigurând costurile pentru operare și mentenanță necesare păstrării standardului de calitate.e) Pentru efectuarea studiilor de piață și atribuirea contractelor, partea americană poate angaja/folosi consultanți specializați.  +  Articolul 19Contribuția anuală aprobată de partea americană pentru participarea la repartizarea costurilor pentru operațiunile curente nu va fi depășită cu mai mult de 10%, fără aprobarea prealabilă a reprezentantului Biroului Programului Marinei SUA de susținere a națiunii gazdă.  +  Articolul 20Partea americană va analiza ofertele comerciale/tehnice, propunerile de contracte sau acorduri și va oferi feedbackul prin intermediul președintelui român al Subcomitetului pentru operațiuni și management imobiliar. Scrisoarea oficială a reprezentantului Biroului Programului Marinei SUA de susținere a națiunii gazdă reprezintă Acordul financiar și angajamentul SUA de a-și îndeplini susținerea financiară a proiectelor pentru a sprijini misiunile Marinei americane în interiorul facilităților militare românești. Dacă va fi aprobat, partea română va începe procedurile pentru procurare.  +  Articolul 21Scrisoarea/Documentul oficial de aprobare reprezintă mandatul acordat părții române pentru semnarea contractului/comenzii de cumpărare, garanția rezervării fondurilor necesare (credite de angajament) și folosirea acestora pentru procurarea acceptată.  +  Articolul 22România va documenta progresul proiectului/serviciilor, va indica valoarea fondurilor necesare și IBAN-ul conturilor unde pot fi transferate fondurile. Acest document trebuie să fie înregistrat și semnat de președintele român al Subcomitetului pentru operațiuni și management imobiliar, putând fi atașată și solicitarea autorității de procurare menționând acordul de plată.  +  Articolul 23Plata/Rambursarea se va face de către Marina SUA în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru plată a președintelui român al Subcomitetului pentru operațiuni și management imobiliar.  +  Articolul 24Solicitările care nu sunt conforme cu scopul agreat/convenit, cu cantitățile, calitatea, calendarul, clauzele contractuale și/sau procedurile de procurare agreate anterior pot face obiectul unui refuz de plată și nu vor fi transmise Biroului Programului Marinei SUA de susținere a națiunii gazdă. Refuzul de plată va fi motivat, dar nu face obiectul unor negocieri.  +  Articolul 25Partea americană va furniza președintelui român al Subcomitetului pentru operațiuni și management imobiliar copii ale documentelor de plată.  +  Articolul 26La cerere, președintele român al Subcomitetului pentru operațiuni și management imobiliar va furniza documente privind procurarea, inspecțiile și alte certificări corespunzătoare, considerate necesare de către ambele părți.  +  Articolul 27Reprezentantul Biroului Programului Marinei SUA de susținere a națiunii gazdă poate vizita în orice moment locația unui proiect/serviciu pentru a determina dacă serviciile/lucrările au fost furnizate în calitatea și cantitatea declarate și dacă sunt utilizate în scopul declarat.  +  Articolul 28Toate bunurile obținute prin implementarea proiectelor HNP sunt/intră în proprietatea statului român. Partea americană nu va ridica pretenții ulterioare asupra proprietății bunurilor dobândite prin implementarea proiectelor HNP.  +  Articolul 29Partea română va întreține clădirile, bunurile sau consumabile achiziționate, la standarde NATO sau superioare, cu excepția faptului când reprezentantul Biroului Programului Marinei SUA de susținere a națiunii gazdă va considera aceasta un subiect al partajării costurilor de mentenanță.  +  Articolul 30Toate comunicările din România către SUA vor include o traducere în limba engleză pentru a accelera procesul de transmitere.  +  Articolul 31Toate documentele referitoare la această procedură de repartizare a costurilor vor fi înseriate/înregistrate și arhivate pentru minimum 5 ani calendaristici.  +  Capitolul VI Lista generală a elementelor ce pot face obiectul unui proiect HNP (Lista poate fi ajustată cu acordul părților)  +  Articolul 32Cazare:a) încartiruiri și locuințe;b) spații administrative;c) magazii și depozite;d) ateliere, parcuri de vehicule, parcuri de armament;e) platforme, drumuri și de amenajare a teritoriului;f) facilități și echipamente medicale normale și de urgență;g) depozitare și distribuție a combustibilului, interoperabilitatea echipamentelor de alimentare CL;h) echipamente de stingere a incendiilor;i) utilizarea în comun a capabilităților;j) depozitarea armelor și munițiilor;k) vehicule pentru transport/echipamente de control al traficului;l) infrastructuri pentru securitate;m) poligoane de tragere;n) facilități și zone de antrenament și cursuri;o) facilități și zone de recreere;p) spălătorie și curățătorie.  +  Articolul 33Întreținere:a) facilități de cazare și încartiruire;b) vehicule și echipamente;c) amenajare a teritoriului;d) infrastructura pentru securitate;e) drumuri (inclusiv îndepărtarea zăpezii);f) facilitățile de urgență pentru vehiculele și echipamentele vizitatorilor;g) evacuarea răniților, a vehiculelor și echipamentelor avariate;h) principalele capacități de producție de utilități/purificare, depozitare și distribuție;  +  Articolul 34Operarea: toate articolele de la pct. 1 și 2.  +  Capitolul VII Intrarea în vigoare, durata și încetarea  +  Articolul 35Prezentul aranjament operează în susținerea tuturor misiunilor Marinei SUA în bazele militare ale României, se încheie pentru o perioadă nedeterminată și poate fi modificat în scris, în orice moment, prin acordul comun al autorităților desemnate.  +  Articolul 36Prezentul aranjament intră în vigoare la data semnării și poate fi denunțat de către reprezentanții unei părți prin notificări scrise. Data încetării va fi în termen de 6 luni de la primirea notificării. În orice situație, prezentul aranjament nu mai produce efecte după data încetării Acordului (DCA), dacă aceasta va avea loc.Drept care, subsemnații, pe deplin autorizați, au semnat prezentul Aranjament între Ministerul Apărării Naționale din România și Comandamentul Marinei SUA din Europa privind sprijinului logistic furnizat prin Programul de susținere a națiunii gazdă (HNP).Încheiat la Napoli, astăzi, 18 mai 2017, în dublu exemplar, în limbile română și engleză, ambele texte având valoare de original.Pentru autoritatea română desemnată
  Președintele Subcomitetului Ro-SUA pentru management și operațiuni imobiliare,
  Col. ing. Nicu Tiperciuc
  Pentru autoritatea desemnată a Marinei SUA
  Șeful Statului Major al Forțelor Navale dislocate în Europa,
  Căpitan (marină) Daniel W. Dwyer
  -----