HOTĂRÂRE nr. 596 din 23 august 2017privind înființarea, organizarea și funcționarea Departamentului pentru strategii guvernamentale și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 24 august 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 și art. 23 alin. (4) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2009 privind stabilirea unor competențe pentru ordonatorul principal de credite al aparatului de lucru al Guvernului, aprobată prin Legea nr. 297/2009,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) În cadrul aparatului de lucru al Guvernului se înființează Departamentul pentru strategii guvernamentale, denumit în continuare Departamentul, structură fără personalitate juridică, ce funcționează în subordinea primministrului, finanțată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin preluarea atribuțiilor și structurilor în domeniul strategiilor guvernamentale din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum și a numărului de posturi și a personalului aferent.(2) Departamentul are ca obiective principale de activitate fundamentarea strategiilor și a direcțiilor de acțiune la nivel guvernamental pe baza analizelor specifice, precum și sprijinirea cunoașterii și înțelegerii de către publicul intern și extern a strategiilor și proiectelor guvernamentale din țară și din străinătate.(3) Departamentul este condus de un consilier de stat, numit și eliberat din funcție prin decizie a prim-ministrului.(4) Departamentul are sediul în municipiul București, Piața Victoriei nr. 1, sectorul 1.  +  Articolul 2(1) În realizarea obiectivelor sale, Departamentul exercită următoarele atribuții:a) elaborează rapoarte, studii, analize, evaluări și previziuni în domenii de interes general, în baza Programului de guvernare;b) colaborează cu mediul științific și academic pentru formularea opțiunilor de strategii și direcții de acțiune la nivel guvernamental;c) colaborează cu institute de cercetare în domeniu în vederea fundamentării corespunzătoare a strategiilor și a direcțiilor de acțiune la nivel guvernamental;d) utilizează și gestionează, în condițiile legii, baze de date și prelucrează date statistice obținute de la institute de cercetare și de la alte autorități sau instituții publice;e) cooperează cu entitățile guvernamentale din străinătate cu rol sau atribuții similare;f) inițiază, organizează și finanțează, în condițiile legii, inclusiv în colaborare cu alte instituții publice sau organizații neguvernamentale din țară și din străinătate, evenimente, conferințe și alte tipuri de acțiuni și proiecte de comunicare și informare publică, inclusiv activități de realizare și difuzare de materiale de informare și promovare, având ca scop promovarea imaginii României și a intereselor și valorilor românești în străinătate, precum și susținerea valorilor și angajamentelor europene și euroatlantice;g) organizează, susține și finanțează, în condițiile legii, evenimente, proiecte, acțiuni și programe de informare publică desfășurate în țară și în străinătate, inclusiv proiecte de colaborare cu organisme ale Uniunii Europene la nivel național și extern, precum și participarea la activitățile mecanismelor interguvernamentale de cooperare și parteneriat la nivel european.(2) În scopul îndeplinirii activității sale, Departamentul poate solicita, în condițiile legii, rapoarte, date și informări autorităților administrației publice centrale sau altor instituții implicate, ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 3(1) Atribuțiile consilierului de stat care conduce Departamentul se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.(2) În îndeplinirea atribuțiilor sale, consilierul de stat emite ordine cu caracter individual.(3) Consilierul de stat asigură reprezentarea Departamentului în raporturile cu ministerele, cu alte autorități ale administrației publice, precum și în raporturile cu persoane fizice și juridice, române și străine.  +  Articolul 4(1) Structura organizatorică, statul de funcții și structura de personal se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea consilierului de stat care conduce Departamentul.(2) Atribuțiile și sarcinile compartimentelor din cadrul Departamentului se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin ordin al consilierului de stat, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Atribuțiile, sarcinile și răspunderile individuale ale personalului Departamentului se stabilesc prin fișa postului, care se întocmește pe baza regulamentului de organizare și funcționare.(4) Personalul preluat din cadrul Secretariatului General al Guvernului își păstrează drepturile salariale avute la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(5) Încadrarea personalului preluat potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) se realizează cu respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5(1) Numărul maxim de posturi ale Departamentului este 20, exclusiv demnitarul și cabinetul demnitarului, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului din aparatul de lucru al Guvernului.(3) Personalul necesar desfășurării activității Departamentului este alcătuit din funcționari publici, care sunt numiți potrivit legii, și personal contractual angajat cu respectarea dispozițiilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat.  +  Articolul 6Hotărârea Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 20 ianuarie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), punctele 4-6 se abrogă.2. La anexă, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 3^1 și 3^2, cu următorul cuprins:3^1. Departamentul pentru strategii guvernamentale, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului;3^2. Departamentul pentru dezvoltare durabilă, structură fără personalitate juridică în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în subordinea prim-ministrului.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Daniela Pescaru,
  secretar de stat
  București, 23 august 2017.Nr. 596.-----