HOTĂRÂRE nr. 568 din 4 august 2017pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 10 august 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activități agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 30 aprilie 2014, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Entitățile publice mandatate pentru propunerea normelor de venit prevăzute la art. 1 sunt direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București, denumite în continuare direcții. (2) Propunerea normelor de venit prevăzute la art. 1, întocmite corespunzător datelor statistice ale fiecărui județ, pentru categoriile de produse vegetale și animalele prevăzute la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se face de către direcții, prin consultarea structurilor asociative profesionale/patronale/ sindicale din agricultură de la nivelul fiecărui județ.(3) La stabilirea nivelului normelor de venit prevăzute la alin. (2) se specifică sursa datelor utilizate, în următoarea ordine:a) Institutul Național de Statistică cu rețeaua sa teritorială;b) date operative colectate de direcții de la organizații profesionale, operatori economici, registrul agricol, piețe și alte entități ce pot oferi informații în acest scop;c) structurile asociative prevăzute la alin. (2).(4) În situația în care nu există date statistice într-un județ pentru un anumit produs/o anumită categorie de animale din cele prevăzute la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, direcțiile întocmesc propuneri de norme de venit pentru care se utilizează datele Institutului Național de Statistică de la nivel național.(5) Propunerea prevăzută la alin. (2) este transmisă de direcții către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice cu cel puțin 30 de zile lucrătoare înaintea datei prevăzute la art. 106 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.(6) În termen de 10 zile lucrătoare de la primire, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice aprobă normele de venit propuse sau, în situația în care constată o diminuare a valorii la unele dintre acestea față de cele ale anului anterior, solicită revizuirea lor. Ca urmare a solicitării direcțiilor regionale ale finanțelor publice de revizuire a normelor de venit, direcțiile pot să recalculeze normele de venit sau să motiveze menținerea acestora la nivelul propus. (7) Direcțiile transmit normele de venit recalculate sau motivațiile de menținere a acestora la nivelul propus către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înaintea datei prevăzute la art. 106 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.2. În anexa nr. 1 „Metodologie pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obținute din exploatarea terenurilor agricole“, la articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Pentru categoriile de produse vegetale prevăzute la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, normele de venit se propun la nivelul fiecărui județ, în funcție de valoarea producției vegetale și de cheltuielile efectuate pe parcursul unui an agricol pentru obținerea producției.3. În anexa nr. 2 „Metodologie pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor obținute din creșterea și exploatarea animalelor/familiilor de albine“, la articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Pentru speciile și categoriile de animale prevăzute la art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, normele de venit se propun la nivelul fiecărui județ, în funcție de valoarea producției animale și de cheltuielile efectuate pe parcursul unui an calendaristic pentru obținerea producției.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  București, 4 august 2017.Nr. 568.-----