ORDIN nr. 1.117 din 8 august 2017pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 10 august 2017  Luând în considerare Referatul de aprobare al Administrației Fondului pentru Mediu nr. 1.193/CB din 8.08.2017 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și pentru modificarea unor acte normative,viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite prezentul ordin.  +  Articolul IGhidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 661/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 293 din 25 aprilie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), literele o), v), w) și y)-z1) se modifică și vor avea următorul cuprins:o) dosar de acceptare - dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, proprietarul entitate juridică fără personalitate juridică sau de către proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în vederea acceptării în program;...........................................................v) proprietar - persoana fizică având domiciliul sau reședința în România, care deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său, ori, după caz, moștenitorii săi; persoana juridică română, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, cu sediul profesional în România, care deține în proprietate un autovehicul uzat înmatriculat pe numele său;w) proprietar acceptat - proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, proprietarul entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, al cărui dosar de acceptare a fost aprobat de Autoritate;..............................................................y) notă de înscriere - documentul generat de aplicația PSIPAN, eliberat de către producătorul validat cu ocazia înscrierii în program a proprietarului autovehiculului uzat, persoană fizică, persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale; formularul notei de înscriere este prevăzut în anexele nr. 4.1 și 4.2 la prezentul ghid;z) sesiune de înscriere - perioadă de timp determinată în interiorul căreia: producătorul poate depune la Autoritate dosarul de validare; proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, proprietarul entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale poate depune la Autoritate dosarul de acceptare;z1) solicitant - persoana fizică, persoana juridică, de drept public ori de drept privat, entitatea juridică fără personalitate juridică sau organizația profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, care intenționează să achiziționeze unul sau mai multe autovehicule noi sub beneficiul primei de casare și al eventualelor ecobonusuri prin depunerea, în acest sens, a documentelor necesare;2. La articolul 15, alineatele (1)-(3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale poate solicita alocarea unităților numai după includerea sa în lista proprietarilor acceptați, publicată pe pagina de internet a Autorității.(2) Solicitarea unităților de către proprietarii persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entități juridice fără personalitate juridică sau proprietarii organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validați care au încheiat contract de finanțare nerambursabilă cu Autoritatea, dar nu mai târziu de 15 decembrie a fiecărui an aferent desfășurării programului, cu excepția anului 2019, când data-limită de înscriere la unul din producătorii validați este 20 noiembrie.(3) Finanțarea unităților solicitate se face numai în limita fondurilor alocate de către Autoritate proprietarilor persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entități juridice fără personalitate juridică și proprietarilor organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale.3. La articolul 16, alineatul (1) și partea introductivă a alineatului (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) Producătorul validat, care a perfectat contractul cu Autoritatea și se află cuprins în lista prevăzută la art. 13 alin. (10), poate efectua înscrierea proprietarului persoană fizică, în baza dosarului de participare constituit de către acesta în condițiile prevăzute la art. 21 alin. (2), și a proprietarilor persoane juridice, de drept public ori de drept privat, entități juridice fără personalitate juridică și proprietarilor organizații profesionale care sunt organizate și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, în baza dosarului de participare constituit de către acestea în condițiile prevăzute la art. 48 alin. (2)...........................................................(3) Înscrierea proprietarului persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau a proprietarului organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale constă în îndeplinirea următoarelor formalități:4. La articolul 17, alineatul (4) și partea introductivă a alineatului (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) În situația confirmării, la data confirmării sau în următoarea zi lucrătoare, producătorul validat comunică rezultatul proprietarului înscris și, după caz, beneficiarului, precum și faptul că are la dispoziție un termen de maximum 30 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană fizică și, respectiv, un termen de maximum 120 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, pentru a proceda la obținerea certificatului de distrugere și a certificatului de radiere..........................................................(7) În termen de maximum 30 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană fizică și, respectiv, în termen de maximum 120 de zile de la data emiterii notei de înscriere pentru proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau proprietarul organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, însă numai după confirmarea de către aplicația PSIPAN a informațiilor prevăzute la alin. (1), producătorul validat introduce în aplicația PSIPAN:5. La articolul 18 alineatul (6), partea introductivă a literei b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) în cazul beneficiarului persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale:6. La articolul 19, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt eligibile pentru a participa în cadrul programului următoarele categorii de persoane juridice române, de drept public ori de drept privat:7. La articolul 19 alineatul (2), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:i) alte persoane juridice, de drept public ori de drept privat.8. La capitolul II secțiunea a 2-a, după subsecțiunea a 11-a se introduce o nouă subsecțiune, subsecțiunea a 12-a „Persoana juridică română, de drept public ori de drept privat“, cuprinzând articolele 44^1 și 44^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 44^1 Criterii de eligibilitatePoate participa în cadrul programului orice persoană juridică română, de drept public ori de drept privat, care îndeplinește, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) deține calitatea de proprietar, conform definiției aplicabile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. v);b) acționează în nume propriu;c) are sediul profesional în România și desfășoară activități pe teritoriul României;d) are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;e) nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desființare, închidere, inclusiv închidere operațională, nu se află sub administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară;f) potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare, solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului prin hotărâre judecătorească definitivă;g) nu a fost și nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal și incompatibil cu piața comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța a fost recuperată integral;h) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru desfășurarea de activități în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, și nici pentru achiziționarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de mărfuri - pentru solicitanții care desfășoară și declară activități economice conform anexei nr. 10 la prezentul ghid;i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depășește echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri), potrivit declarației pe propria răspundere depuse la dosar, inclusiv pentru solicitanții care dețin calitatea de întreprindere unică, conform declarației pe propria răspundere din anexa nr. 7.În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;j) nu a obținut și nu este pe cale să obțină finanțare prin proiecte ori programe finanțate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziționarea aceluiași/acelorași autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziționat/ achiziționate prin program, potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare;k) nu este înregistrată cu fapte sancționate de legislația financiară.  +  Articolul 44^2 Conținutul dosarului de acceptareDosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:a) formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat integral, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată de către o persoană împuternicită;c) documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal, în copie certificată «conform cu originalul»;d) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată «conform cu originalul»;e) actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată «conform cu originalul»;f) certificatul de cazier fiscal emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;g) certificatul de atestare fiscală privind obligațiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanțelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială își are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale și alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată (pentru cazurile în care autovehiculul uzat nu este înregistrat la sediul profesional al proprietarului);j) certificatul de atestare privind obligațiile la Fondul pentru mediu, emis pe numele solicitantului persoană juridică de către Autoritate, aflat în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;k) actul administrativ (hotărârea/ordinul/decizia/dispoziția etc., după caz) prin care a fost înregistrată persoana juridică, conform dispozițiilor legale speciale, în copie certificată «conform cu originalul»;l) adeverință/extras din registrul în care este înscris solicitantul, după caz, în original, eliberată/eliberat de autoritatea competentă, nu mai veche/vechi de 10 zile de la data depunerii dosarului de acceptare, din care să rezulte că organizația nu a fost radiată și nu se află în procedură de dizolvare sau lichidare; în situația în care solicitantul nu se supune înscrierii în niciun registru, se va depune actul normativ prin care a fost înființat;m) actul de înființare, în copie certificată «conform cu originalul» (lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească etc., după caz);n) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziția, după caz) prin care a fost numit/validat conducătorul instituției publice, în copie certificată «conform cu originalul»; extras din ordinul de numire/adeverință, în original, din care rezultă numirea în funcție a conducătorului instituției (unde este cazul);o) declarația pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis obținute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenți și anul fiscal în cursul căruia proprietarul se înscrie în program, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal, în original, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7.În situația în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă;p) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal conform formularului prevăzut în anexa nr. 10, în original, care trebuie să conțină activitățile principale, sectoarele în care solicitantul își desfășoară efectiv activitatea, precum și activitatea pentru care va fi utilizat autovehiculul nou ce urmează a fi achiziționat în cadrul programului. (Se vor menționa codurile CAEN însoțite de denumirea acestora în cazul solicitanților care desfășoară și declară activități economice.)9. La articolul 47, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Comisia de acceptare verifică îndeplinirea conformității documentelor și a criteriilor de eligibilitate, completând, în funcție de categoria proprietarului, grilele de evaluare a conformității documentelor și eligibilității proprietarilor, prevăzute în cuprinsul anexelor nr. 8 și 9.1-9.9.10. La articolul 48, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Proprietarul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, entitate juridică fără personalitate juridică sau organizație profesională care este organizată și își desfășoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale se poate înscrie la orice producător validat și achiziționează autovehiculul nou/autovehiculele noi cu respectarea termenului prevăzut la art. 16 alin. (6).11. Articolul 59 se modifică și va avea următorul cuprins:Anexele nr. 1-3, 4.1, 4.2, 5-8, 9.1-9.9 și 10 fac parte integrantă din prezentul ghid.12. La anexa nr. 4.2, titlul se modifică și va avea următorul cuprins:NOTĂ DE ÎNSCRIERE a proprietarului persoană juridică, de drept public ori de drept privat, sau entitate juridică fără personalitate juridică13. În anexa nr. 5, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. lista proprietarilor beneficiari persoane juridice, de drept public ori de drept privat, și entități juridice fără personalitate juridică, pe suport hârtie, semnată și ștampilată pe fiecare filă de către reprezentantul legal/împuternicitul reprezentantului legal al ..........................., în original, certificată «conform aplicației PSIPAN» de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM;14. După anexa nr. 9.8 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9.9, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  București, 8 august 2017.Nr. 1.117.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 9.9 la ghid)
  GRILĂ
  de evaluare a conformității documentelor
  și eligibilității proprietarului persoană juridică,
  de drept public ori de drept privat, pentru sesiunea aferentă anului .........
  Denumirea proprietarului solicitant: ...........................................Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanțare: .......................Grilă pentru analiza juridicăEtapa I┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│            Conformitate administrativă și criterii de eligibilitate         │      Evaluator      ││                                                                             ├────┬────┬───────────┤│                                                                             │ Da │ Nu │Comentarii │├──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────────┤│      │Solicitantul                                                          │    │    │           ││      │                          I. CONFORMITATE                             │    │    │           │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────────┤│    1.│Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere     │    │    │           ││      │organizate de AFM, în condițiile prevăzute de art. 46 alin. (1) din   │    │    │           ││      │Ghidul de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului    │    │    │           ││      │auto național, 2017-2019 (ghid).                                      │    │    │           │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────────┤│    2.│Dosarul de finanțare al solicitantului cuprinde:                      │    │    │           │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────────┤│  2.1.│Formularul cererii de finanțare prevăzut în anexa nr. 6, completat    │    │    │           ││      │integral, în original, semnat și ștampilat de către reprezentantul    │    │    │           ││      │legal sau de către împuternicitul acestuia                            │    │    │           │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────────┤│  2.2.│Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire,   │    │    │           ││      │în original, pentru cazul în care cererea de finanțare este semnată   │    │    │           ││      │de către o persoană împuternicită                                     │    │    │           │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────────┤│  2.3.│Documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal, în copie │    │    │           ││      │certificată "conform cu originalul"                                   │    │    │           │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────────┤│  2.4.│Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată   │    │    │           ││      │"conform cu originalul"                                               │    │    │           │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────────┤│  2.5.│Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată  │    │    │           ││      │"conform cu originalul"                                               │    │    │           │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────────┤│  2.6.│Actul administrativ (hotărârea/ordinul/decizia/dispoziția etc., după  │    │    │           ││      │caz) prin care a fost înregistrată persoana juridică, conform         │    │    │           ││      │dispozițiilor legale speciale, în copie certificată "conform cu       │    │    │           ││      │originalul"                                                           │    │    │           │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────────┤│  2.7.│Adeverință/Extras din registrul în care este înscris solicitantul,    │    │    │           ││      │după caz, în original, eliberată/eliberat de autoritatea competentă,  │    │    │           ││      │nu mai veche/vechi de 10 zile de la data depunerii dosarului de       │    │    │           ││      │acceptare, din care să rezulte că organizația nu a fost radiată și nu │    │    │           ││      │se află în procedură de dizolvare sau lichidare; în situația în care  │    │    │           ││      │solicitantul nu se supune înscrierii în niciun registru, se va depune │    │    │           ││      │actul normativ prin care a fost înființat                             │    │    │           │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────────┤│  2.8.│Actul de înființare, în copie certificată "conform cu originalul"     │    │    │           ││      │(lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească etc., după caz)   │    │    │           │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────────┤│  2.9.│Actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziția, după caz) prin care  │    │    │           ││      │a fost numit/validat conducătorul instituției publice, în copie       │    │    │           ││      │certificată "conform cu originalul"; extras din ordinul de numire/    │    │    │           ││      │adeverință, în original, din care rezultă numirea în funcție a        │    │    │           ││      │conducătorului instituției (unde este cazul)                          │    │    │           │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────────┤│ 2.10.│Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerțului │    │    │           ││      │de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul     │    │    │           ││      │social proprietarul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi│    │    │           ││      │de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare; nu se acceptă │    │    │           ││      │formatul electronic al certificatului constatator emis de Serviciul   │    │    │           ││      │INFOCERT (unde este cazul)                                            │    │    │           │├──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────────┤│               II. ELIGIBILITATE                                                                   │├──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬───────────┤│    3.│Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare,  │    │    │           ││      │solicitantul deține calitatea de proprietar al autovehiculelor uzate. │    │    │           │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────────┤│    4.│Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare,  │    │    │           ││      │solicitantul acționează în nume propriu.                              │    │    │           │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────────┤│    5.│Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare,  │    │    │           ││      │nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află într-o altă│    │    │           ││      │situație similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri │    │    │           ││      │legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru│    │    │           ││      │orice altă situație similară.                                         │    │    │           │├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼───────────┤│    6.│Potrivit declarației pe propria răspundere din cererea de finanțare,  │    │    │           ││      │solicitantul nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului│    │    │           ││      │prin hotărâre judecătorească definitivă.                              │    │    │           │└──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴───────────┘Etapa IIAnaliza remedierii motivelor în baza art. 47 alin. (5) din ghid┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│   Documente prezentate    │         Remedierea motivelor de respingere      │                     ││                           │              evidențiate în etapa I             │     Observații      │├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│                           │                                                 │                     │├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│                           │                                                 │                     │├───────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│                           │                                                 │                     │└───────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘Etapa IIIPropunere înaintare comitet director┌────────────────┬────────────────────────────────┐│                │Propus spre acceptare           │├────────────────┼────────────────────────────────┤│                │Propus spre respingere          │└────────────────┴────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────┐│             Consilier juridic                    │                            │                   ││            (numele și prenumele)                 │       Semnătura            │        Data       │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤│                                                  │                            │                   │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤│       Președintele comisiei de acceptare         │                            │                   ││             (numele și prenumele)                │       Semnătura            │        Data       │├──────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼───────────────────┤│                                                  │                            │                   │└──────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────┘
  -----