INSTRUCȚIUNI din 6 aprilie 2015 de punere în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015    Notă
    *) Aprobate prin ORDINUL nr. 417 din 6 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015.
     +  Articolul 1În vederea organizării extragerilor ocazionale aferente Loteriei bonurilor fiscale, o copie a Ordinului ministrului finanțelor publice pentru organizarea respectivei extrageri se înaintează de către structura din cadrul Ministerul Finanțelor Publice care a inițiat ordinul Companiei Naționale "Loteria Română - S.A.", în termen de două zile de la data publicării ordinului în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 2În prima zi lucrătoare ulterioară datei organizării extragerilor aferente Loteriei bonurilor fiscale, Compania Națională "Loteria Română - S.A." comunică în format electronic și letric Serviciului de comunicare, relații publice, mass-media și transparență din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, respectiv Serviciului comunicare relații publice și mass media din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală procesul-verbal conținând rezultatul extragerii, în vederea postării acestuia pe site-urile celor două instituții pentru o perioadă de minimum 30 de zile.  +  Articolul 3(1) Unitățile teritoriale ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală organizează procesul de preluare a cererilor de revendicare a premiilor aferente Loteriei bonurilor fiscale depuse în termenul legal, la care se anexează, în original, bonurile fiscale care îndeplinesc potrivit legii criteriile pentru a fi considerate câștigătoare, precum și copia actului de identitate sau a pașaportului titularului bonului.(2) Unitatea teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală unde a fost depus originalul bonului fiscal eliberează o copie a acestuia care poartă mențiunea "conform cu originalul", pe care înscrie un număr unic de înregistrare. Numărul unic de înregistrare se înscrie și pe cererea depusă pentru revendicarea premiului.----------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 755 din 26 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015.  +  Articolul 4(1) În vederea înregistrării cererilor de revendicare a premiilor, Direcția generală de tehnologia informației din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare DGTI, pune la dispoziția tuturor direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice și structurilor sale subordonate o aplicație informatică în care acestea înregistrează electronic toate elementele pe care le conține cererea contribuabilului și la care anexează scanat, în format PDF, bonul fiscal.(2) Elementele înregistrate în aplicația informatică potrivit alin. (1) constituie «Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale».(3) Aplicația informatică prevăzută la alin. (1) este accesibilă inclusiv Direcției generale de legislație Cod procedură fiscală, reglementări nefiscale și contabile din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, structură responsabilă cu gestionarea fondului anual de premiere aferent Loteriei bonurilor fiscale, denumită în continuare direcție de specialitate, precum și Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, denumită în continuare DGAF. (la 06-09-2017, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.178 din 31 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 07 august 2017 )  +  Articolul 4^1(1) Dacă la expirarea perioadei de revendicare prevăzute la art. 6 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, se constată că nu a fost depășit numărul maxim de premii care se acordă potrivit legii, se consideră că lista bonurilor fiscale prin care au fost revendicate premii reprezintă lista bonurilor fiscale câștigătoare, iar DGTI informează DGAF, în vederea verificării de către aceasta, prin direcțiile regionale antifraudă fiscală, a autenticității și realității bonurilor fiscale depuse în vederea revendicării premiilor. După finalizarea procedurii de verificare, DGAF încarcă rezultatele în aplicația informatică, validând sau invalidând, după caz, bonurile fiscale verificate.(2) În termen de 3 zile de la expirarea perioadei de revendicare, direcția de specialitate extrage din aplicația informatică lista bonurilor fiscale câștigătoare și o comunică Serviciului de comunicare, relații publice mass-media și transparență din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în vederea publicării acesteia pe site-ul instituției. (3) Dacă la expirarea perioadei de revendicare se constată depășirea numărului maxim de premii care se acordă potrivit legii, în termen de 3 zile, direcția de specialitate extrage din aplicația informatică lista bonurilor fiscale prin care au fost revendicate premii și o comunică Serviciului de comunicare, relații publice mass-media și transparență din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, în vederea publicării acesteia pe site-ul instituției, precum și Companiei Naționale «Loteria Română» - S.A.(4) În termen de 7 zile de la data primirii listei, Compania Națională «Loteria Română» - S.A. procedează la extragerea aleatorie a unui număr de 100 de bonuri fiscale câștigătoare, din totalitatea bonurilor fiscale din listă.(5) În vederea stabilirii numărului maxim de bonuri câștigătoare prevăzut de lege, se extrage cu urnele Companiei Naționale «Loteria Română» - S.A. unul dintre numerele unice de înregistrare alocate bonurilor fiscale din lista prevăzută la alin. (3). Numărul extras reprezintă primul câștigător și totodată baza de referință la care se aplică crescător un pas care are valoarea egală cu ziua emiterii bonului fiscal câștigător.(6) Dacă în urma aplicării pasului prevăzut la alin. (5) se depășește numărul unic maxim atribuit bonurilor fiscale din listă, următorul număr câștigător din listă este dat de diferența dintre suma determinată prin aplicarea pasului la baza de referință și numărul unic maxim atribuit, continuând cu aplicarea pasului până la stabilirea numărului maxim de premii prevăzut de lege. În procesul de aplicare a pasului, numerele selectate ca fiind câștigătoare sunt eliminate din listă.(7) După stabilirea celor 100 de bonuri fiscale câștigătoare conform alin. (5) și (6), acestea sunt centralizate și transmise în format electronic și letric, în termen de 2 zile, de către Compania Națională «Loteria Română» - S.A., atât direcției de specialitate, în vederea efectuării demersurilor necesare publicării pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, cât și DGTI, în vederea încărcării rezultatelor în aplicația informatică. (8) După încărcarea rezultatelor, potrivit alin. (7), DGTI informează DGAF, în vederea verificării prin direcțiile regionale antifraudă fiscală a autenticității și realității bonurilor fiscale câștigătoare. După finalizarea verificărilor, DGAF încarcă rezultatele în aplicația informatică, validând sau invalidând, după caz, bonurile fiscale verificate. (la 06-09-2017, Articolul 4^1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.178 din 31 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 07 august 2017 )  +  Articolul 5Abrogat.----------Art. 5 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 755 din 26 iunie 2015 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 iunie 2015.  +  Articolul 6(1) În termen de 7 zile de la stabilirea listei bonurilor fiscale câștigătoare potrivit art. 4^1 alin. (1), respectiv alin. (4)-(6), după caz, direcția de specialitate calculează valoarea unui premiu și o încarcă în aplicația informatică.(2) În situația în care, după stabilirea listei bonurilor fiscale câștigătoare potrivit prevederilor prezentului ordin, dar anterior plății premiilor, se constată erori care au condus la înregistrarea nejustificată a unui bon fiscal în aplicația informatică, unitatea teritorială la care a fost depus bonul fiscal solicită DGTI permisiunea de a accesa aplicația informatică în vederea eliminării bonului din listă. DGTI informează direcția de specialitate cu privire la modificarea listei, iar aceasta procedează la extragerea din aplicația informatică a noii liste, în vederea efectuării demersurilor necesare publicării acesteia pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, precum și a recalculării valorii premiului. (3) La extragerea aleatorie a celor 100 de bonuri fiscale câștigătoare, potrivit prevederilor art. 4^1 alin. (4)-(6), dacă primul număr unic de înregistrare extras este un număr care a fost eliminat din listă potrivit prevederilor alin. (2), extragerea se reia, iar în procesul de aplicare a pasului numărul/numerele eliminat/eliminate nu se ia/iau în considerare.(4) În situația în care, ulterior efectuării extragerii aleatorii a celor 100 de bonuri fiscale câștigătoare, potrivit art. 4^1 alin. (4)-(6), se constată erori care au condus la înregistrarea nejustificată a unuia sau mai multor bonuri fiscale în aplicația informatică, se consideră că extragerea a fost corect efectuată, iar premiile, cu excepția celor aferente bonurilor fiscale eronat înregistrate în aplicație, se achită câștigătorilor conform situației rezultate în urma extragerii și după definitivarea procedurii prevăzute la art. 6 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015.(5) În termen de 4 zile de la finalizarea verificărilor prevăzute la art. 6 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015, direcția de specialitate extrage din aplicația informatică lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale au fost validate, respectiv lista privind persoanele ale căror bonuri fiscale nu au fost validate, care conțin toate informațiile necesare efectuării plății. (6) După extragerea listelor prevăzute la alin. (2), direcția de specialitate efectuează demersurile necesare plății premiilor, cu respectarea termenului prevăzut la art. 6 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 10/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 166/2015. (7) Valoarea unui premiu se calculează prin împărțirea fondului lunar de premiere la numărul total al bonurilor fiscale câștigătoare revendicate în termen, iar suma astfel obținută se rotunjește la leu în favoarea câștigătorului. Se includ în numărul total al bonurilor fiscale la care se împarte fondul de premiere și bonurile care fac obiectul sesizărilor penale, situație în care plata premiului este suspendată până la soluționarea cauzei penale, conform legii.(8) În cazul în care se constată că premiul revendicat, a cărui plată este suspendată potrivit legii până la soluționarea cauzei penale, a fost legal revendicat, acesta se achită câștigătorului din bugetul anului în care se face plata, în termen de 30 de zile de la data depunerii la direcția de specialitate a documentului care atestă finalizarea cercetării penale sau a hotărârii judecătorești definitive, după caz, și actualizarea informațiilor necesare plății. (la 06-09-2017, Articolul 6 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.178 din 31 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 07 august 2017 )  +  Articolul 7 Abrogat (la 06-09-2017, Articolul 7 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.178 din 31 iulie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 07 august 2017 ) ------