REGULAMENT din 11 noiembrie 2008 de organizare și funcționare a Colegiului Ministerului Apărării Naționale*)
EMITENT
  • MINISTERUL APĂRĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 24 noiembrie 2008    Notă
    *) Aprobat prin ORDINUL nr. M.112 din 11 noiembrie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 24 noiembrie 2008.
    Titlul regulamentului a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Colegiul Ministerului Apărării Naționale, denumit în continuare Colegiul ministerului, constituit cu rol consultativ la nivelul ministrului apărării naționale, se organizează și funcționează în baza prezentului regulament.----------Art. 1 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 2Rolul consultativ al Colegiului ministerului, în înțelesul prezentului regulament, constă în formularea unor opinii și a unor puncte de vedere autorizate referitoare la problemele care decurg din îndeplinirea atribuțiilor Ministerului Apărării Naționale, precum și la domeniile de responsabilitate ale structurilor centrale prevăzute în cuprinsul art. 8-20 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării, în scopul fundamentării deciziilor ministrului apărării naționale.----------Art. 2 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Capitolul II Organizarea și funcționarea Colegiului ministerului  +  Articolul 3Colegiul ministerului se compune din:A. președinte: ministrul apărării naționale;----------Lit. A a art. 3 a fost modificată de art. II din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.B. membri:a) secretarul de stat pentru politica de apărare și planificare;b) secretarul de stat pentru relația cu Parlamentul, informare publică și creșterea calității vieții personalului;c) secretarul de stat pentru armamente;d) șeful Statului Major General;e) secretarul general al ministerului;f) directorul general al Direcției generale de informații a apărării;g) șefii statelor majore ale categoriilor de forțe ale armatei;h) comandantul Comandamentului logistic întrunit;i) comandantul Comandamentului comunicațiilor și informaticii;j) șeful Corpului de control și inspecție;k) șeful Direcției financiar-contabile;l) șeful Direcției management resurse umane;m) șeful Direcției audit intern;n) șeful Direcției de prevenire și investigare a corupției și fraudelor;o) șeful Direcției domenii și infrastructuri;p) șeful Direcției medicale.----------Lit. B a art. 3 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.  +  Articolul 4(1) Ședințele Colegiului ministerului se desfășoară numai cu participarea majorității membrilor acestuia.(2) Este obligatorie prezența la ședințele Colegiului ministerului a consilierului ministrului apărării naționale și a șefului structurii centrale care are în domeniul de responsabilitate, respectiv în atribuții, problematica în discuție.----------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.(3) Când, din motive întemeiate, unul dintre membrii Colegiului ministerului nu poate fi prezent, la ședință participă înlocuitorul său legal.(4) La ședințele Colegiului ministerului pot participa și alți invitați, cu aprobarea ministrului apărării naționale.----------Alin. (4) al art. 4 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 5Colegiul ministerului este abilitat să analizeze aspecte care vizează:a) politica de apărare;b) organizarea, pregătirea și înzestrarea forțelor armatei în timp de pace, în situații de criză și la război;c) capacitatea de reacție a Armatei României;d) principalele proiecte de acte normative referitoare la apărare;e) participarea cu efective și tehnică de luptă la exerciții sau misiuni care se desfășoară în comun cu armatele altor țări;f) cooperarea cu celelalte instituții cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale;g) acordarea gradelor de general și amiral în activitate și în rezervă, în timp de pace și în timp de război, precum și înaintarea în gradele următoare a personalului militar;h) starea armatei;i) asigurarea cu fonduri financiare a activităților de bază;j) probleme care nu intră în competența Consiliului de Planificare a Apărării;k) alte probleme și documente stabilite de către ministrul apărării naționale.----------Art. 5 a fost modificat de art. I din ORDINUL nr. M.100 din 5 octombrie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 765 din 14 octombrie 2015.  +  Articolul 6Colegiul ministerului este abilitat să analizeze și să propună ministrului apărării naționale măsuri în legătură cu documentele care vizează problemele majore ale armatei, care urmează să fie aprobate/avizate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării sau Guvernul României și care sunt înaintate de către Comitetul șefilor statelor majore și comisiile constituite la nivelul secretarilor de stat și al secretarului general, precum și alte propuneri ale șefului Statului Major General, secretarilor de stat și secretarului general.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.  +  Articolul 7(1) Colegiul ministerului își desfășoară activitatea în ședințe ordinare trimestriale sau în ședințe extraordinare, ori de câte ori situația o impune.(2) Ședințele extraordinare se convoacă de către ministrul apărării naționale sau la propunerea secretarilor de stat, a șefului Statului Major General, a secretarului general ori la solicitarea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor Colegiului ministerului și sunt prezidate de ministrul apărării naționale sau de un secretar de stat, desemnat de ministru, când acesta lipsește.----------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de art. II din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014, prin înlocuirea unei sintagme.  +  Articolul 8(1) Pentru convocarea Colegiului ministerului, evidența, multiplicarea, difuzarea documentelor care urmează a fi supuse analizei și înregistrarea prin mijloace electronice a conținutului discuțiilor și propunerilor se constituie secretariatul Colegiului ministerului. Înregistrările se realizează cu mijloace electronice acreditate la nivel de cel puțin secret de serviciu și se păstrează la Secretariatul general cu respectarea normelor legale în vigoare. (la 10-08-2017, Alineatul (1) din Articolul 8 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. M.82 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 10 august 2017 ) (2) Secretariatul Colegiului ministerului este asigurat de Secretariatul general.----------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.  +  Articolul 8^1Colegiul ministerului stabilește anual, în ultima ședință ordinară, planul cu tematica trimestrială orientativă conținând problemele ce vor fi dezbătute în anul următor, pe baza propunerilor membrilor colegiului. Tematica orientativă va fi completată ori de câte ori este nevoie, pe baza propunerilor membrilor, cu subiecte care se încadrează în prevederile art. 6.----------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.  +  Capitolul III Dispoziții finale  +  Articolul 9Documentele care urmează să facă obiectul analizei și dezbaterilor în ședințele Colegiului ministerului se transmit secretariatului acestuia, în format scris și electronic, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședinței, în cazul ședințelor ordinare, și cu cel puțin 24 de ore înainte, în cazul ședințelor extraordinare. Acesta le difuzează, în format electronic, participanților la ședință, iar invitaților, în secțiunile care îi privesc.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.  +  Articolul 9^1Documentele prevăzute la art. 9 sunt asumate sub aspectul veridicității și autenticității informațiilor din conținutul acestora, precum și sub aspectul pertinenței și legalității soluțiilor prezentate prin semnătura șefului structurii emitente și aplicarea ștampilei pe fiecare pagină. (la 10-08-2017, Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. M.82 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 10 august 2017 )  +  Articolul 10Documentele privind activitatea Colegiului ministerului se păstrează la Secretariatul general, conform reglementărilor în vigoare.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. M.17 din 10 februarie 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 25 februarie 2014.  +  Articolul 11 Abrogat (la 10-08-2017, Articolul 11 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. M.82 din 7 august 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 10 august 2017 ) ------