ORDONANȚĂ nr. 8 din 4 august 2017pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 8 august 2017  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.5 din Legea nr. 161/2017 privind abilitarea Guvernului de emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 august 2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) și alin. (2) se aplică următoarele prevederi:2. La articolul 10 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru programele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d) și e) și alin. (3) lit. d) se aplică următoarele prevederi:3. La articolul 11, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) La închiderea programului operațional, dobânda pozitivă rămasă neutilizată în urma efectuării operațiunilor prevăzute la alin. (2) va fi atribuită programului operațional în cauză și va fi declarată Comisiei Europene.4. La articolul 11, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Sumele prevăzute la alin. (5) sunt utilizate de către Autoritatea de management în mod proporțional cu bugetul aferent activităților desfășurate de către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri.5. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16(1) Autoritățile de management ale programelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) sunt autorizate să încheie contracte/decizii de finanțare a căror valoare poate determina depășirea sumelor alocate în euro în cadrul programelor obiectivului «Cooperare teritorială europeană», din fonduri externe nerambursabile și cofinanțare publică, în condițiile agreate cu statele partenere în program.6. La articolul 16, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management, poate dezangaja, în vederea contractării, fondurile rămase neutilizate în urma atribuirii și/sau finalizării contractelor de achiziție publică aferente contractelor/deciziilor/acordurilor/ordinelor de finanțare, precum și fondurile rezultate din recuperarea sumelor aferente proiectelor implementate necorespunzător, conform contractelor în vigoare.7. După articolul 18 se introduc trei noi articole, articolele 18^1-18^3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 18^1(1) În cazul în care România, în calitate de stat membru pe al cărui teritoriu este situat beneficiarul partener, restituie de la bugetul de stat la bugetul general al Uniunii Europene sume pentru acoperirea fondurilor europene considerate plătite necuvenit ca urmare a constatării, în cadrul proiectelor, a unor nereguli, altele decât cele constatate prin notele de constatare a neregulilor și de stabilire a corecțiilor financiare, procesele-verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare, procesele-verbale de stabilire a creanțelor bugetare rezultate din aplicarea dobânzilor datorate, aceasta solicită liderilor de proiect/partenerilor din România restituirea sumelor respective. Solicitarea de restituire a sumelor datorate se realizează de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.(2) În vederea recuperării sumelor plătite de la bugetul de stat, în condițiile alin. (1), debitorul va fi notificat cu privire la obligația efectuării plății acestor sume. Recuperarea se realizează de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.(3) Dacă beneficiarii parteneri din România nu restituie Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene sumele prevăzute la alin. (2), în termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării notificării, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene emite decizii de recuperare a debitului, prin care se individualizează sumele de restituit, în condițiile prevederilor alin. (4) și (5).(4) În cadrul deciziei de recuperare a debitului aferent fondurilor Uniunii Europene, debitul va fi exprimat atât în euro, cât și în moneda națională, iar conversia se efectuează conform regulilor stabilite în fiecare program.(5) Decizia de recuperare a debitului constituie titlu de creanță și cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. În titlul de creanță se indică și contul în care beneficiarul trebuie să efectueze plata.(6) Debitorii au obligația efectuării plății sumelor stabilite prin decizia de recuperare a debitului, în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.(7) Titlul de creanță prevăzut la alin. (5) se comunică debitorului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii.(8) Împotriva titlului de creanță se poate depune contestație, în termen de 45 de zile de la data comunicării acestuia, care se depune la autoritatea publică emitentă.(9) Introducerea contestației pe calea administrativă nu suspendă executarea titlului de creanță.(10) Titlul de creanță constituie titlu executoriu la împlinirea termenului prevăzut la alin. (6).(11) Pentru neachitarea la termen a obligațiilor stabilite prin titlul de creanță, debitorul datorează o dobândă care se calculează prin aplicarea ratei dobânzii datorate, potrivit alin. (15), la soldul rămas de plată al creanței bugetare, începând cu prima zi după expirarea termenului de plată prevăzut de alin. (6), până la data stingerii acestora.(12) În cazul nerecuperării sumelor stabilite conform prevederilor alin. (2), la expirarea termenului prevăzut la alin. (6), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene transmite titlurile executorii, împreună cu dovada comunicării acestora, organelor fiscale competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, care vor efectua procedura de executare silită, precum și procedura de compensare potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(13) Recuperarea sumelor prevăzute la alin. (2) prin executare silită, în temeiul titlurilor executorii, se efectuează în conturile indicate de organele fiscale competente. Sumele recuperate prin executare silită, precum și sumele stinse prin compensare se virează de îndată de către organele fiscale în conturile indicate în titlul de creanță.(14) În vederea încasării de la debitor a dobânzii prevăzute la alin. (11), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene are obligația de a calcula cuantumul acesteia și de a emite decizia de stabilire a dobânzii, care constituie titlu de creanță. Dispozițiile alin. (5)-(10) și (12) sunt aplicabile în mod corespunzător.(15) Rata dobânzii datorate este rata dobânzii de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data comunicării deciziei de recuperare a debitului.(16) Sumele reprezentând dobânzi datorate pentru neachitarea la termen a obligațiilor prevăzute în titlul de creanță se virează conform prevederilor alin. (5) sau alin. (13), după caz.  +  Articolul 18^2(1) Pentru continuarea asigurării sumelor necesare finanțării programelor Interreg V-A România-Bulgaria și Interreg V-A România-Ungaria, în situația indisponibilității fondurilor externe ca urmare a rambursării parțiale a plăților intermediare de către Comisia Europeană conform art. 130 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, Autoritatea de management și Autoritatea națională au obligația asigurării acestor sume din bugetul propriu, proporțional cu bugetul aferent activităților desfășurate de partenerii români, bulgari sau unguri, așa cum sunt acestea prevăzute în contractele de finanțare.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt transferate în euro de către Autoritatea de management către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri români și se regularizează din instrumente structurale primite de la Comisia Europeană, după plata diferenței aferente plăților intermediare în conformitate cu art. 139 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013. (3) Regularizarea prevăzută la alin. (2) se realizează de către Autoritatea de management prin virarea echivalentului în lei la bugetul de stat al sumei totale transferate în euro către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri români, la poziții bugetare distincte de venituri pentru sumele provenite din finanțarea anului curent și pentru sumele provenite din finanțarea anilor precedenți, pe codul de identificare fiscală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.(4) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile necesare continuării finanțării proiectelor se transferă de către Autoritatea națională din statul partener într-un cont în euro al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și se plătesc de către Autoritatea de management către beneficiarii lideri/beneficiarii partenerii bulgari și unguri.(5) Sumele prevăzute la alin. (4) se regularizează de către Autoritatea de management prin virarea sumei în euro, utilizată pentru plata beneficiarilor lideri/beneficiarilor parteneri bulgari și unguri, din sumele primite de la Comisia Europeană după plata diferenței aferente plăților intermediare în conformitate cu art. 139 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în contul indicat de Autoritatea națională din statul partener.  +  Articolul 18^3(1) Pentru continuarea asigurării sumelor necesare finanțării Programului INTERREG IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia, în situația indisponibilității fondurilor externe ca urmare a rambursării parțiale a plăților intermediare de către Comisia Europeană, conform art. 46 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 447/2014 al Comisiei privind normele specifice de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 231/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de asistență pentru preaderare (IPA II), Autoritatea de management are obligația asigurării acestor sume din bugetul propriu pentru beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri români.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt transferate în euro de către Autoritatea de management către beneficiarii lideri/beneficiarii partenerii români și se regularizează din instrumentele structurale primite de la Comisia Europeană, după plata diferenței aferente plăților intermediare.(3) Regularizarea prevăzută la alin. (2) se realizează de către Autoritatea de management prin virarea echivalentului în lei la bugetul de stat al sumei totale transferate în euro către beneficiarii lideri/beneficiarii parteneri români, la poziții bugetare distincte de venituri pentru sumele provenite din finanțarea anului curent și pentru sumele provenite din finanțarea anilor precedenți, pe codul de identificare fiscală al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 august 2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea prin lege a acesteia, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Rovana Plumb
  Ministrul finanțelor publice,
  Ionuț Mișa
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Victor Negrescu
  București, 4 august 2017.Nr. 8.----