INSTRUCȚIUNI nr. 94 din 31 iulie 2017pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituțiile de formare profesională inițială ale Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 7 august 2017  În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, ministrul afacerilor interne emite următoarele instrucțiuni:  +  Articolul IInstrucțiunile viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituțiile de formare profesională inițială ale Ministerului Afacerilor Interne, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 14 mai 2015, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Accesul în cadrul Corpului și promovarea în posturi de conducere a instructorilor se fac, de regulă, prin concurs organizat pentru ocuparea unei funcții didactice vacante, cu îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute de prezentele instrucțiuni.2. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Pentru accesul, menținerea și promovarea în cadrul Corpului instructorii trebuie să fie declarați apt din punct de vedere psihologic și medical, potrivit reglementărilor în vigoare. În cazul menținerii în cadrul Corpului, confirmarea aptitudinii psihologice și medicale se realizează anterior începerii anului de învățământ.3. La articolul 11 alineatul (2), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) ocuparea funcției didactice se face prin mutare, detașare ori împuternicire a instructorilor în cadrul Corpului din învățământul postliceal, cu respectarea reglementărilor în domeniul managementului resurselor umane aplicabile în MAI.4. La articolul 11, alineatele (3) și (7) se abrogă.5. Articolul 13 se abrogă.6. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) Instructorii personal didactic de predare asociat (IDP - asociat) fac parte din rândul personalului MAI - polițist/cadru militar/personal contractual și își desfășoară activitatea pe o perioadă strict determinată, fără a se depăși un an școlar/universitar, cu avizul consiliului profesoral și aprobarea consiliului de conducere al instituției de învățământ, respectiv avizul consiliului facultății, a consiliului de administrație și aprobarea senatului universitar.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația în care nu se pot acoperi normele didactice, IDP - asociat pot proveni și din rândul personalului a căror raporturi de serviciu cu MAI au încetat, cu drept la pensie de serviciu.(3) Specialitatea studiilor de predare pentru IDP - asociat se stabilește potrivit art. 10. (4) În vederea desfășurării activităților didactice de către IDP - asociat, condițiile prevăzute la art. 11 alin. (1^1) se aplică în mod corespunzător.7. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Condițiile generale de ocupare a funcțiilor didactice pentru instructorii din învățământul superior sunt prevăzute în anexa nr. 1.8. La articolul 16, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) funcțiile de IDA au stabilite atribuții care se exercită la nivelul formațiunilor de studiu prevăzute potrivit organizării instituționale și în cadrul structurilor de metodică.9. La articolul 25, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) IDA are atribuții instructiv-educative de îndrumare-comandă-control. Activitatea didactică de predare a IDA nu poate depăși 20% din totalul activităților nedidactice cuprinse în fișa postului;10. La articolul 31 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) ofițerii din cadrul structurilor de metodică și de la comanda formațiunilor de studiu au competențele didactice prevăzute de cadrul normativ intern de la nivelul instituției de învățământ, potrivit planurilor și programelor de învățământ.11. La articolul 32 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:d) activități de dirigenție, o oră convențională, suplimentar programului de învățământ săptămânal;12. La articolul 36, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Instructorilor IDP care îndeplinesc funcții de șefi de catedră, precum și celor care au o activitate de peste 20 de ani în învățământ li se micșorează norma didactică cu două ore. În situația îndeplinirii concomitent a celor două condiții, micșorarea normei didactice se cumulează.13. La articolul 36, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), instructorii personal didactic auxiliar de conducere auto au norma de 24 de ore.14. Anexele nr. 1 și 2 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezentele instrucțiuni.  +  Articolul IIInstructorii încadrați în funcții la data intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni sunt menținuți pe funcțiile pe care le dețin și li se pot modifica raporturile de serviciu prin mutare sau, după caz, schimbare din funcție, în cadrul aceleiași unități, cu obligația ca în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni să îndeplinească condițiile generale prevăzute în anexa nr. 1 sau, după caz, în anexa nr. 2 la Instrucțiunile viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 45/2015 privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituțiile de formare profesională inițială ale Ministerului Afacerilor Interne, astfel cum au fost modificate și înlocuite prin prezentele instrucțiuni.  +  Articolul IIIPrezentele instrucțiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  București, 31 iulie 2017.Nr. 94.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1 la Instrucțiunile nr. 45/2015)
  CONDIȚIILE GENERALE DE OCUPARE A FUNCȚIILOR DIDACTICE
  pentru instructorii din învățământul superior
  A. Condițiile generale de ocupare a funcției didactice prin concurs┌────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│Nr. │  Funcția didactică - treapta, │                                       │                                            ││crt.│    natura, categoria          │               Studii*)                │             Criterii**)                    │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  1.│Instructor de poliție III/     │- absolvent al unei instituții de      │- media generală de școlaritate de          ││    │Instructor militar V           │învățământ superior din sistemul de    │minimum 8,00 pentru absolvenții promoției   ││    │Ofițer                         │apărare, ordine publică și siguranță   ├────────────────────────────────────────────┤│    │Predare/Execuție               │națională pentru formarea ofițerilor   │1. cel puțin 1 an vechime în Ministerul     ││    │                               │                                       │Afacerilor Interne (MAI);                   ││    │                               │                                       │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │                                       │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BINE" ││    │                               │                                       │la ultima apreciere anuală de serviciu      ││    │                               │                                       │                                            │├────┼───────────────────────────────┤                                       ├────────────────────────────────────────────┤│  2.│Instructor militar IV          │                                       │- media generală de școlaritate de          ││    │Ofițer                         │                                       │minimum 8,00 pentru absolvenții promoției   ││    │- comandant pluton -           │                                       ├────────────────────────────────────────────┤│    │Auxiliar/Conducere             │                                       │1. a) cel puțin 1 an vechime în funcția de  ││    │                               │                                       │instructor militar V;                       ││    │                               │                                       │sau                                         ││    │                               │                                       │b) cel puțin 1 an vechime în MAI;           ││    │                               │                                       │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │                                       │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BINE" ││    │                               │                                       │la ultima apreciere anuală de serviciu      │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  3.│Instructor de poliție II/      │a) absolvent cu diplomă de licență în  │- media generală de școlaritate de          ││    │Instructor militar II          │specialitatea postului didactic        │minimum 9,00 pentru absolvenții promoției   ││    │Ofițer                         │sau                                    ├────────────────────────────────────────────┤│    │Predare/Execuție               │a) absolvent cu diplomă de licență și  │1. a) cel puțin 2 ani vechime în funcții de ││    │                               │master de minimum 1 an/60 ECTS în      │instructor de poliție III/                  ││    │                               │specialitatea postului didactic        │instructor militar V;                       ││    │                               │                                       │sau                                         ││    │                               │                                       │b) cel puțin 1 an în funcție de instructor  ││    │                               │                                       │militar IV;                                 ││    │                               │                                       │sau                                         ││    │                               │                                       │c) cel puțin 2 ani vechime în MAI, din care ││    │                               │                                       │minimum 1 ani în specialitatea postului     ││    │                               │                                       │didactic;                                   ││    │                               │                                       │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │                                       │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BINE" ││    │                               │                                       │la ultima apreciere anuală de serviciu      │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  4.│Instructor de poliție I/       │1. absolvent cu diplomă de licență în  │1. a) cel puțin 3 ani vechime în funcții de ││    │Instructor militar I           │specialitatea postului didactic;       │instructor de poliție II/                   ││    │Ofițer                         │2. a) curs postuniversitar în          │instructor militar II;                      ││    │Predare/Execuție               │specialitate postului didactic de      │sau                                         ││    │                               │minimum 3 luni/15 ECTS                 │b) cel puțin 3 ani vechime în MAI, din care ││    │                               │b) master de minimum 1 an/ 60 ECTS în  │minimum 2 ani în specialitatea postului     ││    │                               │specialitatea postului didactic        │didactic;                                   ││    │                               │                                       │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │                                       │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BINE" ││    │                               │                                       │la ultima apreciere anuală de serviciu      │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  5.│Instructor de poliție I/       │1. absolvent al unei instituții de     │1. a) cel puțin 2 ani vechime cumulată în   ││    │Instructor militar I           │învățământ superior din sistemul de    │funcții de instructor de poliție /          ││    │Ofițer                         │apărare, ordine publică și siguranță   │instructor militar                          ││    │Comandant companie/ Șef        │națională pentru formarea ofițerilor;  │sau                                         ││    │detașament Auxiliar/Conducere  │2. curs postuniversitar/studii de      │b) cel puțin 3 ani vechime în MAI și minimum││    │                               │masterat în specialitatea studiilor    │1 an vechime în funcții de conducere;       ││    │                               │necesare exercitării atribuțiilor      │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │postului                               │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BINE" ││    │                               │                                       │la ultima apreciere anuală de serviciu      │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  6.│Instructor de poliție          │1. absolvent cu diplomă de licență în  │1. a) cel puțin 3 ani vechime cumulată în   ││    │principal V/ Instructor        │specialitatea postului didactic;       │funcții de instructor de poliție/instructor ││    │militar principal V            │2. a) curs postuniversitar în          │militar                                     ││    │Ofițer                         │specialitatea postului didactic de     │sau                                         ││    │Predare/Execuție               │minimum 3 luni/15 ECTS                 │b) cel puțin 4 ani vechime în MAI din care  ││    │                               │sau                                    │minimum 3 ani în specialitatea postului     ││    │                               │b) master de minimum 1 an/60 ECTS în   │didactic;                                   ││    │                               │specialitatea postului didactic        │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │                                       │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │                                       │la ultima apreciere anuală de serviciu      │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  7.│Instructor de poliție          │1. absolvent cu diplomă de licență în  │1. a) cel puțin 4 ani vechime cumulată în   ││    │principal I/ Instructor        │specialitatea postului didactic;       │funcții de instructor de poliție/instructor ││    │militar principal I            │2. a) curs postuniversitar în          │militar                                     ││    │Ofițer                         │specialitatea postului didactic de     │sau                                         ││    │Predare/Execuție               │minimum 3 luni/15 ECTS                 │b) cel puțin 5 ani vechime în MAI din care  ││    │                               │sau                                    │minimum 4 ani în specialitatea postului     ││    │                               │b) master de minimum 1 an/60 ECTS în   │didactic;                                   ││    │                               │specialitatea postului didactic        │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │                                       │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │                                       │la ultima apreciere anuală de serviciu      │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  8.│Instructor de poliție          │1. absolvent al unei instituții de     │1. a) cel puțin 2 ani vechime în funcții de ││    │specialist III/                │învățământ superior din sistemul de    │instructor de poliție principal I           ││    │Instructor militar             │apărare, ordine publică și securitate  │sau                                         ││    │specialist III                 │națională pentru formarea ofițerilor;  │b) cel puțin 3 ani în funcții de instructor ││    │- Comandant batalion/          │2. curs postuniversitar/studii de      │principal V                                 ││    │Șef an de învățământ -         │master în specialitatea studiilor      │sau                                         ││    │Ofițer                         │necesare exercitării atribuțiilor      │c) cel puțin 4 ani în funcții de            ││    │Auxiliar/Conducere             │postului                               │instructor I, precum și din funcția         ││    │                               │                                       │echivalentă de predare-execuție             ││    │                               │                                       │sau                                         ││    │                               │                                       │d) cel puțin 5 ani vechime în MAI și minimum││    │                               │                                       │1 an în funcții de conducere;               ││    │                               │                                       │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │                                       │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │                                       │la ultima apreciere anuală de serviciu      │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  9.│Instructor de poliție          │1. absolvent cu diplomă de licență în  │1. a) cel puțin 2 ani vechime în funcții de ││    │specialist III/                │specialitatea postului didactic;       │instructor principal V                      ││    │Instructor militar             │2. a) curs postuniversitar în          │sau                                         ││    │specialist III                 │specialitatea postului didactic de     │b) cel puțin 4 ani în funcții de instructor ││    │Ofițer                         │minimum 1 an / 40 ECTS                 │principal I ori din funcția de comandă      ││    │Predare/Execuție               │sau                                    │echivalentă cu condiția absolvirii cursului ││    │                               │b) master de minimum 1,5 ani / 90 ECTS │de formatori/echivalent                     ││    │                               │în una dintre specialitățile didactice │sau                                         ││    │                               │din cadrul departamentului             │c) cel puțin 8 ani vechime în MAI și minimum││    │                               │                                       │4 ani vechime în specialitatea postului     ││    │                               │                                       │didactic;                                   ││    │                               │                                       │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │                                       │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │                                       │la ultima apreciere anuală de serviciu      │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Instructor de poliție          │1. absolvent cu diplomă de licență în  │1. a) cel puțin 2 ani vechime în funcții de ││    │specialist II/                 │specialitatea postului didactic;       │instructor specialist III, categoria        ││    │Instructor militar             │2. a) master în specialitate de        │predare-execuție                            ││    │specialist II                  │minimum 1 an / 60 ECTS                 │sau                                         ││    │Ofițer                         │sau                                    │b) cel puțin 10 ani vechime în MAI și       ││    │Predare/Execuție               │b) master de minimum 1,5 ani/90 ECTS în│minimum 5 ani vechime în specialitatea      ││    │                               │una dintre specialitățile didactice din│postului didactic;                          ││    │                               │cadrul departamentului                 │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │                                       │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │                                       │la ultima apreciere anuală de serviciu      │└────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘B. Condițiile generale de ocupare a funcției didactice prin alegeri┌────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│Nr. │  Funcția didactică - treapta, │                                       │                                            ││crt.│    natura, categoria          │               Studii*)                │             Criterii                       │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  1.│Instructor de poliție          │1. absolvent cu diplomă de licență în  │                                            ││    │specialist I/                  │una dintre specialitățile didactice    │- stabilite de Carta universitară           ││    │Instructor militar specialist I│din cadrul departamentului;            │                                            ││    │- director departament -       │2. a) master în specialitate de        │                                            ││    │Ofițer                         │minimum 1 an/ 60 ECTS                  │                                            ││    │Predare/Conducere              │sau                                    │                                            ││    │                               │b) master de minimum 1,5 ani/90 ECTS în│                                            ││    │                               │una dintre specialitățile didactice din│                                            ││    │                               │cadrul departamentului                 │                                            │└────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *) Instructorii care dețin titlul științific de doctor în specialitățile corespunzătoare cerințelor postului sunt exceptați de la îndeplinirea condițiilor generale de studii.
  **) Candidații recrutați în vederea încadrării directe cu definitivat în învățământ/3 ani vechime în specialitate pentru domeniile de predare informatică, limbi străine, pregătire fizică, auto, asistență medicală, drept, psihologie și științe comportamentale nu trebuie să îndeplinească condiția privind existența calificativelor în fișele de evaluare/aprecierile de serviciu și nici condiția referitoare la vechimea în specialitate.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 2 la Instrucțiunile nr. 45/2015)
  Condițiile generale de ocupare a funcțiilor didactice
  pentru instructorii din învățământul postliceal
  ┌────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │  Funcția didactică - treapta, │    Condițiile generale minime pentru ocuparea funcției didactice prin concurs      ││crt.│    natura, categoria          ├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤│    │                               │               Studii*)                │             Criterii**)                    │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  1.│Instructor de poliție IV/      │- absolvent al unei școli din sistemul │- media de școlaritate de minimum 8,00      ││    │Instructor militar VI          │de apărare, ordine publică și          │pentru absolvenții promoției                ││    │Auxiliar/Execuție              │securitate națională pentru formarea   │sau                                         ││    │Agent/Subofițer/Maistru militar│agenților/subofițerilor/maiștrilor     ├────────────────────────────────────────────┤│    │- îndrumător de clasă -        │militari, după caz                     │- cel puțin "BINE" la ultima evaluare anuală││    │                               │                                       │de serviciu, respectiv "FOARTE BUN" la      ││    │                               │                                       │ultima apreciere anuală de serviciu         │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  2.│Instructor de poliție IV/      │1. absolvent al unui curs/program de   │1. a) cel puțin 3 ani vechime în MAI        ││    │Instructor militar VI          │studii recunoscut în sistemul formării │sau                                         ││    │Predare/Execuție               │profesionale (Autoritatea Națională    │b) pentru personalul încadrat direct,       ││    │Agent/Subofițer/Maistru militar│pentru Calificări, Ministerul Educației│definitivat în învățământ/3 ani vechime în  ││    │                               │Naționale, Ministerul Afacerilor       │specialitate.                               ││    │                               │Interne, Ministerul Apărării Naționale)│2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │cu durata de cel puțin două săptămâni  │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │ori minimum 10 ECTS în specialitatea   │la ultima apreciere anuală de serviciu      ││    │                               │postului didactic sau ca alternativă   │                                            ││    │                               │obținerea numărului de 30 ECTS prin    │                                            ││    │                               │cumularea creditelor obținute în urma  │                                            ││    │                               │absolvirii mai multor cursuri în       │                                            ││    │                               │specialitatea postului didactic, pentru│                                            ││    │                               │cei care nu au dobândit competențe în  │                                            ││    │                               │specialitatea postului didactic prin   │                                            ││    │                               │absolvirea unei școli din sistemul de  │                                            ││    │                               │apărare, ordine publică și securitate  │                                            ││    │                               │națională pentru formarea agenților/   │                                            ││    │                               │subofițerilor/maiștrilor militari,     │                                            ││    │                               │după caz.                              │                                            ││    │                               │2. curs de inițiere în carieră - pentru│                                            ││    │                               │cei încadrați direct după data de      │                                            ││    │                               │24.08.2002, cu excepția cadrului       │                                            ││    │                               │didactic cu definitivat/ 3 ani vechime │                                            ││    │                               │în specialitate, care îl va urma după  │                                            ││    │                               │încadrare, în termenul legal           │                                            │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  3.│Instructor militar V           │1. a) absolvent al unei instituții de  │- media de școlaritate de minimum 8,00      ││    │Auxiliar/Conducere             │învățământ superior din sistemul de    │pentru absolvenții promoției                ││    │Ofițer                         │apărare, ordine publică și securitate  ├────────────────────────────────────────────┤│    │Comandant de pluton II         │națională pentru formarea ofițerilor;  │1. cel puțin 1 an vechime în MAI;           ││    │                               │sau                                    │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │b) absolvent al unei școli din sistemul│anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │de apărare, ordine publică și          │la ultima apreciere anuală de serviciu      │├────┼───────────────────────────────┤securitate națională pentru formarea   ├────────────────────────────────────────────┤│  4.│Instructor militar IV          │agenților/subofițerilor/maiștrilor     │- media de școlaritate de minimum 8,00      ││    │Auxiliar/Conducere             │militari - după caz, și al unei        │pentru absolvenții promoției                ││    │Ofițer                         │instituții de învățământ superior cu   ├────────────────────────────────────────────┤│    │comandant de pluton I          │diplomă de licență                     │1. cel puțin 1 an vechime în MAI;           ││    │                               │                                       │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │                                       │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │                                       │la ultima apreciere anuală de serviciu      │├────┼───────────────────────────────┤                                       ├────────────────────────────────────────────┤│  5.│Instructor militar III         │                                       │- media de școlaritate de minimum 8,00      ││    │Auxiliar/Conducere             │                                       │pentru absolvenții promoției                ││    │Ofițer                         │                                       │                                            ││    │Comandant de formațiune        │                                       │                                            │├────┼───────────────────────────────┤                                       ├────────────────────────────────────────────┤│  6.│Instructor militar II          │                                       │1. a) cel puțin 1 an vechime ca instructor/ ││    │Auxiliar/Conducere             │                                       │formator                                    ││    │Ofițer                         │                                       │sau                                         ││    │comandant de companie          │                                       │b) cel puțin 2 ani vechime în MAI;          ││    │                               │                                       │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │                                       │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │                                       │la ultima apreciere anuală de serviciu      │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  7.│Instructor de poliție II       │1. absolvent cu diplomă de licență în  │- media de școlaritate de minimum 8,00      ││    │Predare/Execuție               │specialitatea postului didactic.       │pentru absolvenții promoției                ││    │Ofițer                         │2. curs de inițiere în carieră - pentru├────────────────────────────────────────────┤│    │                               │cei încadrați direct după data de      │1. a) cel puțin 1 an vechime în MAI         ││    │                               │24.08.2002, cu excepția cadrului       │sau                                         ││    │                               │didactic cu definitivat/3 ani vechime  │b) cadru didactic cu definitivat/3 ani      ││    │                               │în specialitate, care îl va urma după  │vechime în specialitate;                    ││    │                               │încadrare, în termenul legal           │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │                                       │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │                                       │la ultima apreciere anuală de serviciu      │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  8.│Instructor de poliție I/       │a) absolvent cu diplomă de licență în  │- media de școlaritate de minimum 8,00      ││    │Instructor militar I           │specialitatea postului didactic        │pentru absolvenții promoției                ││    │Predare/Execuție               │sau                                    ├────────────────────────────────────────────┤│    │Ofițer                         │b) absolvent cu diplomă de licență, cu │1. a) cel puțin 1 an vechime ca instructor/ ││    │                               │o altă specialitate decât specialitatea│formator                                    ││    │                               │postului didactic și un curs           │sau                                         ││    │                               │postuniversitar cu durata de minimum 2 │b) cel puțin 2 ani vechime în MAI           ││    │                               │săptămâni ori 30 ECTS                  │sau                                         ││    │                               │sau                                    │c) cadru didactic cu definitivat/3 ani      ││    │                               │c) curs de inițiere în carieră - pentru│vechime în specialitate;                    ││    │                               │cei încadrați direct după data de      │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │24.08.2002, cu excepția cadrului       │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │didactic cu definitivat/3 ani vechime  │la ultima apreciere anuală de serviciu      ││    │                               │în specialitate, care îl va urma după  │                                            ││    │                               │încadrare, în termenul legal           │                                            │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  9.│Instructor de poliție I/       │a) absolvent cu diplomă de licență al  │- media de școlaritate de minimum 8,00      ││    │Instructor militar I           │unei instituții de învățământ superior │pentru absolvenții promoției                ││    │Auxiliar/Conducere             │din sistemul de apărare, ordine publică├────────────────────────────────────────────┤│    │Ofițer                         │și securitate națională pentru formarea│1. a) cel puțin 1 an vechime ca instructor/ ││    │Comandant detașament instrucție│ofițerilor                             │formator                                    ││    │                               │sau                                    │sau                                         ││    │                               │b) absolvent al unei școli din sistemul│b) cel puțin 2 ani vechime în MAI;          ││    │                               │de apărare, ordine publică și          │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │securitate națională pentru formarea   │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │agenților/subofițerilor/maiștrilor     │la ultima apreciere anuală de serviciu      ││    │                               │militari și al unei instituții de      │                                            ││    │                               │învățământ superior cu diplomă de      │                                            ││    │                               │licență                                │                                            │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Instructor de poliție principal│1. a) absolvent cu diplomă de licență  │1. a) cel puțin 2 ani vechime ca instructor/││    │IV/                            │anterior ciclului Bologna în           │formator                                    ││    │Instructor militar principal IV│specialitatea postului didactic;       │sau                                         ││    │Predare/Execuție               │sau                                    │b) cel puțin 1 an vechime ca instructor I   ││    │Ofițer                         │b) absolvent cu diplomă de licență     │sau                                         ││    │                               │ciclul Bologna și master/curs          │c) cel puțin 3 ani vechime în MAI           ││    │                               │postuniversitar în specialitatea       │sau                                         ││    │                               │postului didactic totalizând minimum   │d) cadru didactic cu definitivat/3 ani      ││    │                               │240 ECTS;                              │vechime în specialitate;                    ││    │                               │sau                                    │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │c) pentru cei cu licență înainte de    │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │ciclul Bologna, cu o altă specialitate │la ultima apreciere anuală de serviciu      ││    │                               │decât specialitatea postului didactic, │                                            ││    │                               │absolvent al unui curs în specialitatea│                                            ││    │                               │postului didactic cu durata de minimum │                                            ││    │                               │2 săptămâni ori 30 ECTS;               │                                            ││    │                               │2. curs de inițiere în carieră - pentru│                                            ││    │                               │cei încadrați direct după data de      │                                            ││    │                               │24.08.2002, cu excepția cadrului       │                                            ││    │                               │didactic cu definitivat/3 ani vechime  │                                            ││    │                               │în specialitate, care îl va urma după  │                                            ││    │                               │încadrare, în termenul legal           │                                            │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Instructor de poliție principal│a) absolvent cu diplomă de licență al  │1. a) cel puțin 5 ani vechime ca instructor ││    │IV/                            │unei instituții de învățământ superior │sau                                         ││    │Instructor militar principal   │din sistemul de apărare, ordine publică│b) cel puțin 6 ani vechime în MAI;          ││    │IV/                            │și securitate națională pentru formarea│2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │Instructor militar principal V │ofițerilor;                            │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │Auxiliar/Conducere             │sau                                    │la ultima apreciere anuală de serviciu      ││    │comandant de batalion (similar)│b) absolvent al unei școli din sistemul│                                            ││    │Ofițer                         │de apărare, ordine publică și          │                                            ││    │                               │securitate națională pentru formarea   │                                            ││    │                               │agenților/subofițerilor/maiștrilor     │                                            ││    │                               │militari și al unei instituții de      │                                            ││    │                               │învățământ superior cu diplomă de      │                                            ││    │                               │licență;                               │                                            │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Instructor de poliție principal│1. a) absolvent cu diplomă de licență  │1. a) cel puțin 4 ani vechime ca instructor ││    │III/                           │anterior ciclului Bologna în           │sau                                         ││    │Instructor militar principal   │specialitatea postului didactic;       │b) cel puțin 5 ani vechime în MAI           ││    │III                            │sau                                    │sau                                         ││    │Predare/Execuție               │b) absolvent cu diplomă de licență     │c) cadru didactic cu definitivat/3 ani      ││    │Ofițer                         │ciclul Bologna și master/curs          │vechime în specialitate;                    ││    │                               │postuniversitar în specialitatea       │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │postului didactic totalizând minimum   │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │240 ECTS;                              │la ultima apreciere anuală de serviciu      ││    │                               │sau                                    │                                            ││    │                               │c) pentru cei cu licență înainte de    │                                            ││    │                               │ciclul Bologna, cu o altă specialitate │                                            ││    │                               │decât specialitatea postului didactic, │                                            ││    │                               │un curs postuniversitar în             │                                            ││    │                               │specialitatea postului didactic cu     │                                            ││    │                               │durata de minimum 6 luni/30 ECTS       │                                            ││    │                               │2. Curs de inițiere în carieră - pentru│                                            ││    │                               │cei încadrați direct după data de      │                                            ││    │                               │24.08.2002, cu excepția cadrului       │                                            ││    │                               │didactic cu definitivat/3 ani vechime  │                                            ││    │                               │în specialitate, care îl va urma după  │                                            ││    │                               │încadrare, în termenul legal           │                                            │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 13.│Instructor de poliție principal│1. a) absolvent cu diplomă de licență  │1. a) cel puțin 5 ani vechime ca instructor/││    │II/                            │anterior ciclului Bologna în           │formator                                    ││    │Instructor militar principal II│specialitatea postului didactic;       │sau                                         ││    │Predare/Execuție               │sau                                    │b) cel puțin 6 ani vechime în MAI           ││    │Ofițer                         │b) absolvent cu diplomă de licență     │sau                                         ││    │                               │ciclul Bologna și master/curs          │c) cadru didactic cu definitivat/3 ani      ││    │                               │postuniversitar în specialitatea       │vechime în specialitate;                    ││    │                               │postului didactic totalizând minimum   │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │240 ECTS;                              │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │sau                                    │la ultima apreciere anuală de serviciu      ││    │                               │c) pentru cei cu licență înainte de    │                                            ││    │                               │ciclul Bologna, cu o altă specialitate │                                            ││    │                               │decât specialitatea postului didactic, │                                            ││    │                               │un curs postuniversitar în             │                                            ││    │                               │specialitatea postului didactic cu     │                                            ││    │                               │durata de minimum 1 an/ 30 ECTS.       │                                            ││    │                               │2. curs de inițiere în carieră -       │                                            ││    │                               │pentru cei încadrați direct după data  │                                            ││    │                               │de 24.08.2002, cu excepția cadrului    │                                            ││    │                               │didactic cu definitivat/3 ani vechime  │                                            ││    │                               │în specialitate, care îl va urma după  │                                            ││    │                               │încadrare, în termenul legal           │                                            │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 14.│Instructor de poliție          │1. a) absolvent cu diplomă de licență  │1. a) cel puțin 6 ani vechime ca instructor/││    │specialist IV/                 │anterior ciclului Bologna în           │formator                                    ││    │Instructor militar specialist  │specialitatea postului didactic;       │sau                                         ││    │IV                             │sau                                    │b) cel puțin 7 ani vechime în MAI;          ││    │Șef de catedră                 │b) absolvent cu diplomă de licență     │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │Predare/Conducere              │ciclul Bologna și master/curs          │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │Ofițer                         │postuniversitar în domeniul management │la ultima apreciere anuală de serviciu      ││    │SAU                            │sau în specialitatea postului didactic │                                            ││    │Șef structură metodică -       │totalizând minimum 240 ECTS;           │                                            ││    │planificare                    │sau                                    │                                            ││    │Auxiliar/Conducere             │c) pentru cei cu licență înainte de    │                                            ││    │Ofițer                         │ciclul Bologna, cu o altă specialitate │                                            ││    │                               │decât specialitatea postului didactic, │                                            ││    │                               │un master/curs postuniversitar în      │                                            ││    │                               │domeniul management sau în speciali-   │                                            ││    │                               │tatea postului didactic cu durata de   │                                            ││    │                               │minimum 1 an/ 30 ECTS                  │                                            │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 15.│Director adjunct/Locțiitor al  │1. a) absolvent cu diplomă de licență  │1. a) cel puțin 7 ani vechime în funcții de ││    │comandantului                  │anterior ciclului Bologna în una dintre│instructor/formator - dintre care minimum 3 ││    │Conducere, îndrumare, control  │specialitățile posturilor didactice din│ani în funcții de conducere                 ││    │Ofițer                         │instituția de învățământ;              │sau                                         ││    │                               │sau                                    │b) cel puțin 10 ani vechime în MAI - dintre ││    │                               │b) absolvent cu diplomă de licență     │care minimum 3 ani în funcții de conducere; ││    │                               │ciclul Bologna și master/curs          │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │postuniversitar în domeniul management │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │sau în una dintre specialitățile       │la ultima apreciere anuală de serviciu      ││    │                               │posturilor didactice din instituția de │                                            ││    │                               │învățământ totalizând minimum 240 ECTS;│                                            ││    │                               │sau                                    │                                            ││    │                               │c) pentru cei cu licență înainte de    │                                            ││    │                               │ciclul Bologna, cu o altă specialitate │                                            ││    │                               │decât specialitatea postului didactic, │                                            ││    │                               │master/curs postuniversitar în domeniul│                                            ││    │                               │management sau în una dintre           │                                            ││    │                               │specialitățile posturilor didactice din│                                            ││    │                               │instituția de învățământ cu durata de  │                                            ││    │                               │minimum 1 an/30 ECTS                   │                                            │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 16.│Director/Comandant             │1. a) absolvent cu diplomă de licență  │1. a) cel puțin 7 ani vechime în funcții de ││    │Conducere, îndrumare, control  │anterior ciclului Bologna în una dintre│instructor/formator - dintre care minimum 3 ││    │Ofițer                         │specialitățile posturilor didactice din│ani în funcții de conducere                 ││    │                               │instituția de învățământ;              │sau                                         ││    │                               │sau                                    │b) cel puțin 10 ani vechime în MAI - dintre ││    │                               │b) absolvent cu diplomă de licență     │care minimum 3 ani în funcții de conducere. ││    │                               │ciclul Bologna și master/curs          │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │postuniversitar în domeniul management │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │sau în una dintre specialitățile       │la ultima apreciere anuală de serviciu      ││    │                               │posturilor didactice din instituția de │                                            ││    │                               │învățământ totalizând minimum 240 ECTS;│                                            ││    │                               │sau                                    │                                            ││    │                               │c) pentru cei cu licență înainte de    │                                            ││    │                               │ciclul Bologna, cu o altă specialitate │                                            ││    │                               │decât specialitatea postului didactic, │                                            ││    │                               │master/curs postuniversitar în domeniul│                                            ││    │                               │management sau în una dintre           │                                            ││    │                               │specialitățile posturilor didactice din│                                            ││    │                               │instituția de învățământ cu durata de  │                                            ││    │                               │minimum 1 an/30 ECTS                   │                                            ││    │                               │                                       │                                            │└────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *) Instructorii care dețin titlul științific de doctor în specialitățile corespunzătoare cerințelor postului sunt exceptați de la îndeplinirea condițiilor generale de studii.
  **) Candidații recrutați în vederea încadrării directe cu definitivat în învățământ/3 ani vechime în specialitate pentru domeniile de predare informatică, limbi străine, pregătire fizică, auto, asistență medicală, drept, psihologie și științe comportamentale nu trebuie să îndeplinească condiția privind existența calificativelor în fișele de evaluare/aprecierile de serviciu și nici condiția referitoare la vechimea în specialitate.
  -----