ORDIN nr. 860 din 26 iulie 2017pentru completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 1 august 2017    Văzând Referatul de aprobare nr. F.B. 7.358/2017 al Direcției generale juridic, resurse umane și salarizare și Direcției management și structuri sanitare,având în vedere prevederile art. 176 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanță în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:– După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 2^1Pentru anul 2016, prin excepție de la art. 2, la evaluarea activității managerului spitalului public, indicatorii de performanță asumați prin contractul de management prevăzuți la lit. C «indicatori economico-financiari» din anexa nr. 1, respectiv indicatorii prevăzuți la pct. 2-5 nu se vor evalua.  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și managerii spitalelor publice vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul sănătății,
    Florian-Dorel Bodog
    București, 26 iulie 2017.Nr. 860.----