HOTĂRÂRE nr. 686 din 23 august 1999privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 434 din 6 septembrie 1999    În temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta, persoana juridică, cu sediul în municipiul Constanta, bd Mamaia nr. 300, judeţul Constanta, în coordonarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, prin reorganizarea Institutului Roman de Cercetări Marine Constanta care se desfiinţează. (2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, precum şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 2 (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta are ca obiect principal de activitate efectuarea de cercetări fundamentale, aplicative şi de dezvoltare tehnologică în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului marin, oceanografiei, ingineriei marine şi costiere, precum şi al gestionării resurselor vii din Marea Neagra şi din alte zone oceanice, pentru a răspunde cerinţelor de interes naţional şi internaţional în zona economică exclusiva proprie la Marea Neagra, inclusiv celor impuse de aderarea României la convenţiile internaţionale din domeniul sau de activitate. (2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta este operatorul tehnic al reţelei naţionale de monitoring fizic, chimic, biologic al apelor marine costiere şi de supraveghere a eroziunii costiere, fiind abilitat sa propună Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului reglementări în domeniu.  +  Articolul 3 (1) Conducerea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta este asigurata de către consiliul de administraţie, comitetul de direcţie şi directorul general. (2) Orientarea şi coordonarea metodologică a activităţii tehnico-ştiinţifice din institut sunt asigurate de consiliul ştiinţific.  +  Articolul 4 (1) Structura organizatorică a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta poate înfiinţa în cadrul structurii sale şi alte subunitati fără personalitate juridică, necesare pentru realizarea obiectului sau de activitate.Modalităţile de constituire a acestora şi relaţiile în cadrul institutului şi cu terţii sunt reglementate prin regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 5 (1) Conform situaţiei patrimoniului, încheiată la data de 30 iunie 1999, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta are un patrimoniu propriu în valoare de 1.157.510 mii lei, din care: imobilizari corporale şi necorporale 912.314 mii lei şi active circulante 235.429 mii lei, conturi de regularizare de 9.767 mii lei. (2) Predarea-preluarea activului şi pasivului între Institutul Roman de Cercetări Marine Constanta şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta se va face pe bază de protocol ce se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta preia toate drepturile şi obligaţiile Institutului Roman de Cercetări Marine Constanta, în măsura în care, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.  +  Articolul 7Imobilele, anexele şi terenurile aferente, situate în municipiul Constanta, bd Mamaia nr. 300 şi nr. 304, judeţul Constanta, în care a funcţionat Institutul Roman de Cercetări Marine Constanta, precum şi bazele experimentale ale acestuia, situate în oraşul Ovidiu şi în comuna Istria, judeţul Constanta, trec în administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta.  +  Articolul 8 (1) Personalul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta se preia prin transfer de la Institutul Roman de Cercetări Marine Constanta şi îşi păstrează salariile avute la data transferului până la negocierea noului contract colectiv de muncă. (2) Noul contract colectiv de muncă va fi negociat şi înregistrat, conform legii, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 9 (1) Finanţarea activităţilor desfăşurate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta se realizează din programele coordonate de Agenţia Naţionala pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi de alţi ordonatori de credite, precum şi din surse extrabugetare. (2) Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor cuprinse în contractele colective de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli, stabilit potrivit legii.  +  Articolul 10Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în calitate de minister coordonator, va cuprinde în bugetul de venituri şi cheltuieli fondurile necesare realizării unor investiţii, dotări, aparatura, echipamente şi instalaţii pentru Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta.  +  Articolul 11Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare, precum şi cu regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 12Statutul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta se reînnoieşte, prin reacreditare, la un interval de maximum 5 ani.  +  Articolul 13Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14Poziţia 2 de la lit. C "Unităţi de cercetare ştiinţifică şi proiectare aflate în coordonarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" din cuprinsul anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 104/1999 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 1 martie 1999, se modifica şi va avea următorul cuprins:"2. Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina lt; lt;Grigore Antipa gt; gt; - I.N.C.D.M. Constanta".PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul apelor,pădurilor şi protecţieimediului,Romica Tomescup. Preşedintele AgenţieiNaţionale pentru Ştiinţa,Tehnologie şi Inovare,Mircea PuscaMinistrul educaţieinaţionale,Andrei MargaMinistrul munciişi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes    ANEXA 1INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MARINA "GRIGORE ANTIPA"- I.N.C.D.M. CONSTANTA                 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ                           ┌────────────────┐                           │ CONSILIUL DE │                           │ ADMINISTRAŢIE │                           └───────┬────────┘                                   │                           ┌───────┴────────┐                           │ DIRECTOR │ ┌─────────────┐                           │ GENERAL ├---------┤ CONSILIUL │                           └───────┬────────┘ │ ŞTIINŢIFIC │                                   │ └─────────────┘                                   │                                   │                                   │           ┌───────────────────────┼────────────────────────┐           │ │ │   ┌───────┴─┐ ┌──────┴──────┐ ┌────┴────┐   │ A │ │ B │ │ C │   └───┬─────┘ └──────┬──────┘ └────┬────┘  ┌────┼────┐ │ ┌───┴───┐  [1] [2] [3] [4] [5] [6]    A = DIRECTOR ŞTIINŢIFIC      [1] = DEPARTAMENTUL OCEANOGRAFIE, INGINERIE MARINA ŞI COSTIERA      [2] = DEPARTAMENTUL ECOLOGIE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI      [3] = DEPARTAMENTUL RESURSE VII MARINE    B = DIRECTOR STRATEGIE ŞI COOPERARE      [4] = DEPARTAMENTUL MANAGEMENT PROGRAME ŞI RESURSE, RELAŢII PUBLICE            ŞI INTERNAŢIONALE    C = DIRECTOR ECONOMIC      [5] = DEPARTAMENTUL ECONOMIC, FINANCIAR-CONTABILITATE      [6] = DEPARTAMENTUL TEHNIC    ANEXA 2                  REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta    CAP. 1    Dispoziţii generale    ART. 1    Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanta, denumit în continuare institut, este persoana juridică română care funcţionează conform Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi îşi desfăşoară activitatea pe baza prevederilor legale în vigoare şi a prezentului regulament, în coordonarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.    ART. 2    (1) Institutul are structura organizatorică prevăzută în anexa nr. 1.    (2) Institutul poate înfiinţa în cadrul structurii sale şi alte subunitati fără personalitate juridică, necesare pentru realizarea obiectului de activitate. Modalitatea de constituire a acestora şi relaţiile în cadrul institutului şi cu terţii sunt reglementate prin prezentul regulament de organizare şi funcţionare.    CAP. 2    Scopul şi obiectul de activitate    ART. 3    Institutul este înfiinţat în scopul desfăşurării activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului marin, oceanografiei, ingineriei marine şi costiere, precum şi al gestionării resurselor vii din Marea Neagra şi din alte zone oceanice de interes, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului şi la realizarea cu prioritate a obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare.    ART. 4    Obiectul de activitate al institutului cuprinde:    A. Activităţi de cercetare-dezvoltare    a) În cadrul Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare institutul efectuează cercetări fundamentale şi aplicative pe următoarele direcţii principale:    - structura, funcţionarea şi evoluţia ecosistemelor marine;    - productivitatea biologica a ecosistemelor marine şi paramarine;    - evaluarea şi monitoringul factorilor de mediu şi ale biodiversitatii din zona costiera şi a lacurilor litorale;    - evaluarea şi prognoza resurselor vii marine;    - modelarea proceselor de baza în funcţionarea ecosistemelor marine;    - modificări ale mediului sub influenţa factorilor antropici şi impactul acestor modificări asupra resurselor naturale şi biodiversitatii;    - procese de baza în sistemul climatic, în special la interfata uscat-ocean-atmosfera;    - reabilitarea şi protecţia prin tehnologii integrate a zonei costiere şi limitarea abraziunii litorale;    - renaturarea şi reabilitarea ecosistemelor marine şi paramarine, modificate prin intervenţii antropice inadecvate;    - redresarea ecologica a populatiilor unor organisme marine aflate în declin;    - perfecţionarea tehnicilor şi a tehnologiilor de investigare a mediului marin şi de protecţie a habitatelor în situaţii de urgenta;    - elaborarea biotehnologiilor de acvacultura specifice zonei marine;    - elaborarea şi optimizarea tehnologiilor de pescuit, valorificare şi industrializare a resurselor vii marine;    - cercetări halieutice integrate în zone de interes pentru România în oceanul mondial;    - dezvoltarea Sistemului informaţional geografic şi a tehnicilor de teledetectii aplicate mediului marin;    - aplicarea procesului de gestionare integrată a zonei costiere ca opţiune socioeconomica pentru dezvoltarea durabila a zonei;    - fundamentarea ştiinţifică a actelor legislative şi normative care reglementează protecţia mediului şi gestionarea resurselor vii marine;    - implementarea convenţiilor internaţionale la Marea Neagra; cercetări şi studii specifice;    - cercetări pentru armonizarea legislaţiei interne cu legislaţia Uniunii Europene în domeniul gestionării mediului.    Pentru realizarea obiectului de activitate institutul efectuează activităţi de cercetare şi experimentale în laborator, pe teren, expeditii pe mare cu navele proprii sau expeditii comune cu alte instituţii pe mare sau în zone oceanice.    b) În afară Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare institutul efectuează cercetări aplicative pentru soluţionarea problemelor din domeniul sau de activitate:    - dezvoltarea tehnicilor experimentale, a metodologiilor şi a măsurătorilor în situ şi în laborator;    - elaborarea standardelor de calitate specifice mediului marin;    - elaborarea studiilor şi cercetărilor, la solicitarea diferiţilor agenţi economici;    - producerea unor echipamente de cercetare în domeniul specific de activitate;    - elaborarea planurilor strategice de acţiune sectoriale vizând protecţia şi reabilitarea mediului marin;    - elaborarea sintezelor anuale şi a Raportului naţional privind starea mediului marin;    - elaborarea bazelor de date oceanografice.    B. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare:    - coordonare, expertiza şi consultanţa ştiinţifică pentru activităţi de cercetare în domeniul marin şi oceanic desfăşurate de către alte unităţi de cercetare, persoane juridice sau fizice;    - colaborări cu organisme internaţionale implicate în activităţi legate de cunoaşterea, protecţia şi exploatarea mediului marin şi oceanic;    - colaborări cu institute şi persoane juridice din străinătate pentru desfăşurarea în comun a unor cercetări în domeniu, pe bază de programe comune sau alte forme de colaborare;    - asistenţa tehnica, expertize de specialitate şi studii de impact/bilanţ de mediu, la cererea unităţilor, a persoanelor juridice şi fizice din ţara şi din străinătate;    - realizarea, în colaborare cu unităţi de specialitate, a unor utilaje, aparatura şi instalaţii necesare activităţii de cercetare în domeniul marin;    - elaborarea soluţiilor, tehnologiilor şi a echipamentelor necesare pentru lucrările de protecţie, exploatare şi valorificare a resurselor marilor şi oceanelor (proiectare, testare şi certificare);    - coordonarea şi participarea la activităţile Comisiei teritoriale de cercetare-dezvoltare Dobrogea şi participarea la funcţionarea altor structuri de dezvoltare regionala sau a euroregiunilor;    - colaborarea cu alte institute naţionale în sfera preocuparilor de protecţie a mediului, pescuit şi acvacultura;    - participarea la activităţile din cadrul reţelei naţionale de calculatoare pentru cercetare (RNC) ale instituţiilor de cercetare şi de învăţământ superior din România şi asigurarea serviciilor Internet în cadrul acesteia;    - activităţi de secretariat tehnic în cadrul unor acorduri sau convenţii internaţionale;    - asigurarea suportului logistic şi participarea cu specialişti la funcţionarea unor centre de activitate şi puncte focale în cadrul programelor regionale şi internaţionale de cercetare şi protecţie a mediului marin şi de conservare a resurselor vii;    - asigurarea reprezentării României în organizaţii ştiinţifice internaţionale de profil prin delegaţi naţionali;    - colaborări cu instituţii academice şi cu societăţi ştiinţifice din ţara şi din străinătate;    - colecţii de material ştiinţific şi didactic din domeniul marin;    - organizarea de sesiuni, simpozioane, mese rotunde, congrese şi alte manifestări ştiinţifice cu caracter intern şi internaţional în domeniul sau de activitate.    C. Activităţi de instruire, perfecţionare şi formare profesională a personalului în domeniul propriu de activitate:    - formarea şi perfecţionarea personalului managerial în activitatea de protecţie a mediului şi în gestionarea resurselor vii marine;    - colaborarea cu organizaţii neguvernamentale, licee şi şcoli în cadrul programelor de educaţie ecologica.    D. Activităţi de editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate:    - periodicul Cercetări marine - Recherches marines;    - Anuarul oceanografic;    - studii, rapoarte, ghiduri;    - monografii;    - raportul anual asupra stării mediului marin.    E. Activitate de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării din domeniul stiintelor marii: prin centrul teritorial de transfer tehnologic Constanta sau prin alte structuri naţionale şi internaţionale de specialitate.    F. Valorificarea rezultatelor cercetărilor se face, în principal, prin autorităţile centrale/locale, organizaţii neguvernamentale, comunitatea ştiinţifică interna şi internationala, precum şi prin alţi beneficiari ai contractelor directe.    G. Activitate de execuţie în vederea sustinerii cercetării şi dezvoltării tehnologice în domeniu prin unicate, serii mici de produse, microproducţie pentru valorificarea cercetărilor experimentale proprii.    Activităţile menţionate la lit. A-G pot fi efectuate şi în cadrul unor contracte externe.    H. Activitate de comerţ interior şi activitate de import-export, potrivit legii, exclusiv pentru echipamente produse, servicii realizate în cadrul obiectului sau de activitate.    CAP. 3    Patrimoniul    ART. 5    Conform situaţiei patrimoniului încheiate la data de 30 iunie 1999 institutul are un patrimoniu propriu în valoare de 1.157.510 mii lei, din care: imobilizari corporale şi necorporale 912.314 mii lei şi active circulante 235.429 mii lei, conturi de regularizare 9.767 mii lei.    ART. 6    (1) Institutul administrează cu diligenta unui bun proprietar bunuri proprietate publică, precum şi alte bunuri dobândite în condiţiile legii. Bunurile proprietate publică, precum şi cele dobândite se afla în administrarea institutului şi se evidenţiază distinct în patrimoniul acestuia.    (2) Rezultatele cercetărilor concretizate în active corporale şi necorporale, efectuate şi finalizate din fonduri publice sau din alte fonduri, sunt bunuri dobândite, dacă prin contract nu se prevede altfel, şi se înregistrează în evidenţa contabilă a institutului cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare.    (3) În exercitarea drepturilor sale institutul poseda şi foloseşte bunuri aflate în patrimoniul sau şi, după caz, dispune de acestea în condiţiile legii, în scopul realizării obiectului sau de activitate, beneficiind de rezultatele utilizării acestora.    (4) Patrimoniul institutului poate fi modificat conform prevederilor legale în vigoare.    (5) Concesionarea unor subunitati, servicii sau activităţi se poate face numai în scopul stimulării transferului rezultatelor activităţii de cercetare-dezvoltare, în condiţiile prevederilor legale şi cu aprobarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi a Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare.    CAP. 4    Structura organizatorică şi funcţională    ART. 7    (1) Institutul poate avea în structura departamente, secţii, laboratoare, precum şi alte structuri organizatorice necesare realizării obiectului sau de activitate.    (2) În funcţie de specificul activităţii se pot organiza colective specializate sau colective interdisciplinare.    ART. 8    (1) Modificările în structura organizatorică şi funcţională a institutului se propun de directorul general şi se aproba de consiliul de administraţie.    (2) Directorul general stabileşte relaţiile dintre subunitatile aflate în structura institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii şi le poate acorda conducătorilor acestor subunitati împuterniciri de reprezentare în numele institutului, cu avizul consiliului de administraţie.    ART. 9    Conducătorii subunitatilor din structura institutului răspund în faţa directorului general şi a consiliului de administraţie de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilităţilor şi competentelor încredinţate de aceştia.    CAP. 5    Organele de conducere    ART. 10    (1) Conducerea institutului este asigurata de:    a) consiliul de administraţie;    b) comitetul de direcţie;    c) directorul general.    (2) Orientarea şi coordonarea metodologică a activităţii tehnico-ştiinţifice din institut sunt asigurate de consiliul ştiinţific.    Consiliul de administraţie    ART. 11    (1) Consiliul de administraţie este format din 9 membri, numiţi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.    (2) Consiliul de administraţie este alcătuit din:    - un preşedinte;    - un vicepreşedinte;    - 7 membri.    ART. 12    (1) Din consiliul de administraţie fac parte, în mod obligatoriu:    a) directorul general - preşedinte;    b) un reprezentant al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului;    c) un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare;    d) un reprezentant al Ministerului Finanţelor;    e) un reprezentant al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;    f) preşedintele consiliului ştiinţific.    (2) Ceilalţi membri ai consiliului de administraţie sunt specialişti din institut sau din afară acestuia.    (3) Numirea membrilor consiliului de administraţie se face prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, cu avizul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, la propunerea Ministerului Finanţelor, Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi a Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare.    (4) Revocarea membrilor consiliului de administraţie pentru abateri grave sau pentru lipsa de activitate în executarea mandatului se face de către acelaşi organ care a făcut numirea.    (5) Consiliul de administraţie îşi desemnează vicepreşedintele.    ART. 13    Membrii consiliului de administraţie sunt cetăţeni români şi:    a) îşi păstrează calitatea de angajat la instituţia sau la unitatea de la care provin şi toate drepturile şi obligaţiile derivând din aceasta calitate;    b) nu pot face parte din mai mult de doua consilii de administraţie sau nu pot participa în aceeaşi calitate la societăţile comerciale cu care institutul are relaţii contractuale sau interese contrare;    c) sunt incompatibili cu calitatea de membru al consiliului de administraţie cei care, personal ori soţul, rudele sau copiii până la gradul al doilea inclusiv, sunt în acelaşi timp patroni sau asociaţi la societăţi comerciale cu capital privat cu acelaşi profil sau cu care institutul se afla în relaţii comerciale directe;    d) sunt remuneraţi pentru activitatea desfăşurată în aceasta calitate cu o indemnizaţie lunară stabilită de consiliul de administraţie.    ART. 14    Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea în baza regulamentului propriu de funcţionare şi cu respectarea legislaţiei în vigoare. El hotărăşte în problemele privind activitatea institutului, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt în competenţa altor organe.    ART. 15    Consiliul de administraţie se întruneşte cel puţin o dată pe luna sau ori de câte ori interesele institutului o cer, convocarea acestuia făcându-se de către preşedinte sau la solicitarea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului de administraţie. Dezbaterile consiliului de administraţie sunt conduse de preşedintele consiliului, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte.    ART. 16    (1) Consiliul de administraţie îşi poate desfăşura activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Dacă nu este îndeplinită aceasta condiţie, şedinţa consiliului de administraţie poate fi reprogramata într-un interval de cel mult 15 zile, având aceeaşi ordine de zi.    (2) Hotărârile consiliului de administraţie se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, dar nu mai puţin de jumătate plus unul din numărul total al membrilor.    ART. 17    La şedinţele consiliului de administraţie pot fi invitaţi un reprezentant al sindicatului şi un reprezentant al salariaţilor care nu fac parte din sindicat, în condiţiile legii.    ART. 18    Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare de activitate.    Activitatea acestora va fi recompensata material conform prevederilor legale.    ART. 19    (1) Membrii consiliului de administraţie sunt răspunzători, în condiţiile legii, pentru îndeplinirea atribuţiilor care le revin.    (2) Membrii consiliului de administraţie care s-au impotrivit luării unei decizii ce s-a dovedit păgubitoare pentru institut nu răspund, dacă au consemnat expres punctul lor de vedere în registrul de şedinţe al consiliului de administraţie şi au anuntat în scris despre aceasta organul coordonator.    ART. 20    Consiliul de administraţie are, în principal, următoarele atribuţii:    a) avizează modificarea structurii organizatorice şi functionale a institutului, înfiinţarea, desfiinţarea şi comasarea de subunitati din structura acestuia, necesare realizării obiectului de activitate al institutului;    b) aproba, la propunerea consiliului ştiinţific, strategia şi programele concrete de dezvoltare a institutului, de introducere a unor tehnologii de vârf şi de modernizare a celor existente în concordanta cu strategia generală a domeniului propriu;    c) propune Programul anual de cercetare-dezvoltare pe care îl înaintează Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare;    d) analizează şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe care îl depune la Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului în vederea aprobării prin hotărâre a Guvernului;    e) analizează şi avizează bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, pe care le supune aprobării Ministerului Finanţelor, şi aproba raportul de gestiune asupra activităţii desfăşurate de institut în anul precedent;    f) analizează raportarea semestriala privind activitatea realizată de institut, aproba măsuri pentru desfăşurarea acesteia în condiţii de echilibru al bugetului de venituri şi cheltuieli;    g) analizează, aproba sau, după caz, propune spre aprobare, potrivit prevederilor legale, investiţiile care urmează să fie realizate de institut;    h) propune spre aprobare, în condiţiile legii, majorarea sau diminuarea patrimoniului, concesionarea, închirierea sau darea în locatie de gestiune a unor bunuri, servicii, subunitati de producţie din patrimoniul institutului;    i) aproba asocierea institutului cu terţe persoane juridice, în vederea realizării de activităţi comune care prezintă interes pentru asociaţi şi care se încadrează în obiectul de activitate al institutului, cu respectarea prevederilor legale;    j) aproba valorificarea bunurilor dobândite, cu respectarea prevederilor legale;    k) fundamentează şi prezintă Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului propuneri pentru asigurarea de fonduri, prin bugetul de venituri şi cheltuieli al acestuia, pentru finanţarea obiectivelor de interes public specifice activităţii institutului;    l) aproba volumul creditelor bancare prevăzute la art. 35 alin. (1) şi stabileşte modul de rambursare a acestora;    m) aproba mandatul pentru negocierea contractului colectiv de muncă;    n) executa orice alte atribuţii stabilite, potrivit prevederilor legale.    ART. 21    În primul trimestru al fiecărui an consiliul de administraţie prezintă Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului un raport asupra activităţii desfăşurate în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.    ART. 22    Secretariatul consiliului de administraţie este asigurat de institut; atribuţiile secretariatului sunt prevăzute în regulamentul de funcţionare a consiliului de administraţie.    Comitetul de direcţie    ART. 23    Conducerea operativă este asigurata de un comitet de direcţie compus din directorul general şi directorii din structura organizatorică a institutului.    ART. 24    Comitetul de direcţie stabileşte acţiunile concrete necesare realizării obiectivelor rezultate din:    a) strategia programelor de dezvoltare a institutului;    b) programul anual de cercetare-dezvoltare;    c) bugetul de venituri şi cheltuieli;    d) programul de investiţii;    e) sistemul de asigurare a calităţii;    f) alte obligaţii.    ART. 25    Comitetul de direcţie se întruneşte decadal sau ori de câte ori interesele institutului o impun.    ART. 26    (1) La nivelul subunitatilor din institut se organizează şi funcţionează comitetul de conducere, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliul de administraţie al institutului, şi este prezidat de directorul subunitatii respective.    (2) Comitetul de conducere exercita atribuţii şi are raspunderi în limita competentelor stabilite de directorul general al institutului şi aprobate de consiliul de administraţie.    Directorul general    ART. 27    Activitatea curenta a institutului este condusă de directorul general, numit prin ordin al ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului, cu acordul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare, pe baza rezultatului concursului organizat conform condiţiilor şi criteriilor stabilite de consiliul ştiinţific.    ART. 28    Directorul general are, în principal, următoarele atribuţii şi responsabilităţi:    a) reprezintă, personal sau prin delegat, interesele institutului în relaţiile cu celelalte organe, organizaţii şi agenţi economici, precum şi cu persoane fizice din ţara şi din străinătate;    b) stabileşte atribuţiile, competentele şi relaţiile compartimentelor de la toate nivelurile organizatorice ale institutului, precum şi relaţiile acestora cu terţii;    c) propune modificarea structurii organizatorice şi functionale a institutului;    d) asigura negocierea contractului colectiv de muncă la nivelul institutului şi a salariilor personalului din institut, prin comitetul de direcţie; aproba salariile rezultate din negocierea directa;    e) numeşte şi revoca conducătorii compartimentelor de muncă din aparatul propriu, precum şi directorii din structura organizatorică a institutului, cu avizul consiliului de administraţie;    f) angajează şi concediază personalul propriu al institutului;    g) aproba comisiile de concurs pentru promovarea în funcţiile de cercetator principal gradul I, II, III şi de cercetator ştiinţific, la propunerea consiliului ştiinţific;    h) are atribuţii şi raspunderi similare unui ordonator de credite pentru sumele alocate institutului de la bugetul de stat, în condiţiile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare;    i) răspunde de administrarea întregului patrimoniu, cu respectarea prevederilor legale;    j) adopta măsuri şi urmăreşte realizarea operaţiunilor de comerţ exterior, prin compartimente proprii specializate;    k) exercita atribuţiile şi are răspunderile care îi revin din prevederile legale, aproba şi ia măsuri privind activitatea institutului, cu excepţia celor date, potrivit reglementărilor legale, în competenţa altor organe;    l) exercita orice alte atribuţii care îi sunt delegate de consiliul de administraţie;    m) poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale celorlalte persoane din conducerea institutului.    Consiliul ştiinţific    ART. 29    (1) Consiliul ştiinţific este format din 21 de membri reprezentativi pentru toate compartimentele ştiinţifice din cadrul institutului.    (2) Consiliul ştiinţific este alcătuit din cercetători ştiinţifici cu realizari deosebite, experienta, capacitate de analiza, sinteza şi prospectare în domeniu, cadre didactice din învăţământul superior, salariaţi ai institutului sau din afară acestuia, aleşi prin vot secret de către cadrele cu studii superioare din institut.    (3) Consiliul ştiinţific este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, aleşi pe 2 ani, prin vot secret, de către membrii acestuia. Din consiliul ştiinţific fac parte, de drept, directorul general şi directorii din structura organizatorică a institutului.    (4) Consiliul ştiinţific se organizează şi funcţionează în conformitate cu regulamentul propriu.    ART. 30    Atribuţiile principale ale consiliului ştiinţific sunt următoarele:    a) participa la elaborarea strategiei de dezvoltare a activităţii de cercetare-dezvoltare şi la elaborarea Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul stiintelor marii;    b) contribuie la realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice ale Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare;    c) examinează şi avizează proiectele de cercetare ştiinţifică, precum şi realizarea acestora;    d) avizează hotărârile care implica politica de cercetare a institutului;    e) propune măsuri pentru perfecţionarea profesională şi pentru încadrarea personalului de cercetare în grade profesionale;    f) face propuneri privind modul de organizare a concursurilor de încadrare şi promovare a personalului de cercetare-dezvoltare;    g) propune comisiile de concurs pentru promovarea în funcţiile atestabile şi confirma rezultatele concursurilor pentru funcţiile de cercetator gradul I, II, III şi cercetator ştiinţific;    h) organizează şi coordonează desfăşurarea acţiunilor cu caracter ştiinţific;    i) avizează acţiunile de cooperare, interne şi internaţionale, cu scop ştiinţific;    j) avizează acordarea de burse de studii şi stagii de perfecţionare în străinătate;    k) stabileşte criteriile şi condiţiile de organizare a concursului pentru funcţia de director general al institutului.    CAP. 6    Bugetul de venituri şi cheltuieli şi administrarea acestuia. Relaţii financiare    ART. 31    (1) Institutul întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.    (2) Bilanţul contabil anual se avizează de consiliul de administraţie, se supune spre aprobare Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, se transmite Ministerului Finanţelor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.    ART. 32    (1) Veniturile şi cheltuielile institutului se stabilesc prin buget pentru fiecare exerciţiu financiar.    (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aproba de către Guvern la propunerea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, cu avizul Ministerului Finanţelor şi al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.    ART. 33    Corelat cu contractele încheiate pentru activitatea programata, institutul determina anual volumul veniturilor de realizat şi cheltuielile totale de efectuat.    ART. 34    Salariile individuale ale personalului se stabilesc prin negociere, conform reglementărilor cuprinse în contracte colective de muncă, în limita fondului total destinat plăţii salariilor, prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli, stabilit potrivit legii.    ART. 35    (1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care, în cursul unui an, resursele financiare ale institutului nu sunt suficiente, acesta poate contracta credite cu băncile comerciale, în valoare de cel mult 20% din veniturile brute, în termeni reali, realizate în anul precedent.    (2) Contractarea de credite peste plafonul stabilit se face cu aprobarea Ministerului Finanţelor.    ART. 36    (1) Institutul hotărăşte cu privire la investiţiile care urmează a fi realizate, potrivit obiectului sau de activitate, finanţarea efectuandu-se din surse proprii şi credite bancare, cu excepţia investiţiilor care intra sub incidenţa art. 6 şi 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţilor regiilor autonome.    (2) În cazul investiţiilor, altele decât cele prevăzute de art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, limita de finanţare se aproba o dată cu legile de adoptare a acestora, iar institutul are obligaţia ca în execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli să se încadreze în alocaţiile bugetare aprobate.    (3) Execuţia investiţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se adjudeca pe bază de licitaţie publică, potrivit legislaţiei privind achiziţiile publice.    (4) Contractarea de credite mai mari de 500 milioane lei în vederea realizării de investiţii de natura celor prevăzute la alin. (1) şi (2), se efectuează cu aprobarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, pe baza avizului prealabil al Ministerului Finanţelor.    ART. 37    (1) Operaţiunile de încasări şi plati ale institutului se efectuează prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România.    (2) Institutul poate efectua operaţiuni de încasări şi plati în lei şi în valută prin casieria proprie, cu respectarea nivelului plafonului de casa şi a normativelor de disciplina financiar-valutare, stabilite prin actele normative în vigoare.    (3) Institutul poate efectua operaţiuni de comerţ exterior potrivit legii. Operaţiunile de încasări şi plati cu strainatatea se vor efectua prin conturi deschise la bănci comerciale cu sediul în România.    ART. 38    Institutul îşi va organiza controlul financiar preventiv şi controlul financiar de gestiune, potrivit legii.    CAP. 7    Reglementarea litigiilor    ART. 39    Litigiile institutului cu persoane fizice sau juridice, nesolutionate pe cale amiabila, sunt supuse spre rezolvare instanţelor de judecată române competente, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.    CAP. 8    Dispoziţii finale    ART. 40    (1) Prezentul regulament de organizare şi funcţionare se completează cu celelalte reglementări legale care se referă la activitatea institutelor de cercetare-dezvoltare şi a regiilor autonome.    (2) Modificările şi completările regulamentului de organizare şi funcţionare se pot face la propunerea consiliului de administraţie, cu respectarea actelor normative în vigoare, cu aprobarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi cu avizul Agenţiei Naţionale pentru Ştiinţa, Tehnologie şi Inovare.    ART. 41    Statutul de institut naţional de cercetare-dezvoltare se reînnoieşte prin reacreditare, care are loc într-un interval de maximum 5 ani.                       -----