INSTRUCȚIUNI nr. 45 din 8 mai 2015privind Corpul instructorilor de ordine publică din instituțiile de formare profesională inițială ale Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 14 mai 2015  Având în vedere prevederile art. 3, art. 37 alin. (3), art. 41, 88, art. 176 alin. (5), art. 177 alin. (4), art. 235 și ale art. 291 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următoarele instrucțiuni:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Înființarea CorpuluiSe înființează Corpul instructorilor de ordine publică, denumit în continuare Corp, structură profesională în cadrul sistemului de învățământ, cu responsabilități și competențe în procesul instructiv-educativ pentru formarea profesională a personalului Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI.  +  Articolul 2Domeniul de reglementarePrezentele instrucțiuni reglementează în cadrul MAI următoarele:a) organizarea Corpului;b) categoriile de personal din cadrul Corpului, funcțiile didactice și condițiile generale pentru ocuparea acestora;c) competențele, atribuțiile, responsabilitățile și normele didactice ale instructorilor de ordine publică și securitate națională, denumiți în continuare instructori;d) perfecționarea pregătirii instructorilor.  +  Articolul 3Organizarea Corpului(1) Corpul se organizează în cadrul instituțiilor de formare profesională inițială ale MAI, denumite în continuare instituțiile de formare, pe niveluri ale învățământului, respectiv:a) învățământ superior;b) învățământ postliceal.(2) Accesul și promovarea instructorilor în cadrul Corpului se organizează și se desfășoară în mod distinct pe nivelurile de învățământ prevăzute la alin. (1), potrivit legislației naționale în vigoare și prezentelor instrucțiuni.  +  Articolul 4Statutul instructorilor(1) Instructorii constituie personal didactic din instituțiile de formare.(2) Funcțiile de instructori sunt prevăzute cu grade militare și cu grade profesionale de polițiști.(3) Instructorii desfășoară activități didactice aferente disciplinelor/modulelor cu specific militar și/sau polițienesc cuprinse în curricula și programele instructiv-educative ale instituțiilor de învățământ, avizate și aprobate potrivit competențelor.(4) În funcție de statutul profesional aplicabil, instructorii sunt:a) instructori militari;b) instructori de poliție.  +  Articolul 5Drepturile și îndatoririle instructorilor(1) Instructorii au drepturile și îndatoririle personalului didactic prevăzute de legislația națională în domeniul educației și de prezentele instrucțiuni.(2) Drepturile și îndatoririle instructorilor se stabilesc în raport cu:a) nivelul de învățământ;b) calitatea de cadru militar, respectiv polițist;c) natura funcției didactice;d) gradul de participare la procesul didactic și nivelul de pregătire solicitat funcției;e) relațiile de muncă cu instituția de învățământ.  +  Articolul 6Natura funcțiilor didacticeÎn funcție de natura lor, funcțiile didactice ale instructorilor prevăzute în statele de organizare ale instituțiilor de formare sunt:a) de execuție;b) de conducere.  +  Articolul 7Participarea la procesul didactic(1) În raport cu participarea la procesul didactic și gradul de pregătire profesională solicitat funcției didactice, instructorii din învățământul superior sunt:a) personal didactic de predare;b) personal didactic auxiliar.(2) În raport cu participarea la procesul didactic și gradul de pregătire profesională solicitat funcției didactice, instructorii din învățământul postliceal sunt:a) personal didactic de predare;b) personal didactic auxiliar;c) personal didactic de conducere, de îndrumare și control.  +  Articolul 8Relațiile de muncă ale instructorilorÎn raport cu relațiile de muncă stabilite cu instituția de formare potrivit prevederilor legale în vigoare, instructorii pot fi titulari sau asociați în cazul personalului didactic de predare (IDP), respectiv exclusiv titulari, în cazul personalului didactic auxiliar (IDA) și personalului didactic de conducere, de îndrumare și control.  +  Articolul 9Activitatea instructorilor - scop și conținut(1) Instructorii își desfășoară activitatea în scopul formării de competențe din două perspective complementare de dezvoltare a elevilor și studenților:a) dezvoltare profesională și ocupațională;b) dezvoltare civică și socială.(2) Activitatea instructorilor din perspectiva profesională și ocupațională are ca scop:a) facilitarea inserției socioprofesionale prin dobândirea competențelor profesionale preponderent practic-aplicative necesare îndeplinirii primei funcții potrivit specificațiilor structurilor beneficiare ale procesului de învățământ;b) realizarea interdependenței dintre individ și echipă pentru asigurarea succesului acțiunilor specifice și apartenența la spiritul de corp militar, respectiv profesional;c) educația în spiritul valorilor instituționale, culturii organizaționale și de respectare a eticii și deontologiei profesionale.(3) Activitatea instructorilor din perspectiva civică și socială are ca scop:a) asigurarea unui serviciu public specializat, permanent și oportun în beneficiul cetățeanului și comunității, cu respectarea legii, a valorilor morale și principiilor statului de drept;b) respectarea principiilor de imparțialitate și proporționalitate a intervenției profesionale;c) protecția drepturilor omului, prevenirea torturii și a relelor tratamente.(4) Activitatea instructorilor se realizează într-un interval zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână și cuprinde:a) activități didactice normate;b) activități complementare procesului instructiv-educativ.  +  Articolul 10Specialitatea studiilor de predare(1) Specialitatea studiilor de predare în care urmează să desfășoare activitatea didactică instructorii se stabilește în funcție de:a) studiile universitare de licență/diplomă;b) studiile universitare de master și/sau specialitatea programelor de învățământ postuniversitar - cu durata de minimum 30 de credite (ECTS);c) studiile universitare de doctorat;d) competențele dobândite în specialitatea postului prin studii postliceale ori prin învățământ de formare continuă nonuniversitar acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări (A.N.C.) ori desfășurate în cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională și certificate potrivit reglementărilor în vigoare.(2) Studiile, respectiv cursurile prevăzute la alin. (1) absolvite în țară sau străinătate în specializări similare sau apropiate ori fără certificarea competențelor se supun echivalării potrivit legislației în vigoare.(3) IDP își pot desfășura activitatea profesională de predare în cadrul unei instituții de învățământ în cel mult trei specialități dobândite în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2).(4) IDA de la comanda formațiunilor de studii provin în exclusivitate din rândul absolvenților instituțiilor din cadrul sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională.  +  Articolul 11Accesul, promovarea și menținerea în cadrul Corpului(1) Accesul în cadrul Corpului și promovarea în posturi de conducere a instructorilor se fac, de regulă, prin concurs organizat pentru ocuparea unei funcții didactice vacante, cu îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute de prezentele instrucțiuni. (la 07-08-2017, Alineatul (1) din Articolul 11 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 94 din 31 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 07 august 2017 ) (1^1) Pentru accesul, menținerea și promovarea în cadrul Corpului instructorii trebuie să fie declarați apt din punct de vedere psihologic și medical, potrivit reglementărilor în vigoare. În cazul menținerii în cadrul Corpului, confirmarea aptitudinii psihologice și medicale se realizează anterior începerii anului de învățământ. (la 07-08-2017, Articolul 11 din Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 94 din 31 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 07 august 2017 ) (2) Funcțiile didactice vacante se ocupă, prin excepție de la prevederile alin. (1), fără concurs, în următoarele situații:a) ocuparea funcției didactice din învățământul superior se face prin alegeri, potrivit legislației naționale în vigoare;b) ocuparea funcției didactice se face prin mutare, detașare ori împuternicire a instructorilor în cadrul Corpului din învățământul postliceal, cu respectarea reglementărilor în domeniul managementului resurselor umane aplicabile în MAI. (la 07-08-2017, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 11 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 94 din 31 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 07 august 2017 ) (la 07-08-2017, Alineatul (3) din Articolul 11 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 94 din 31 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 07 august 2017 ) (4) În cazul în care din motive neimputabile instructorul nu îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1), există obligația obținerii avizelor în cel mai scurt timp posibil de la încetarea situației obiective. În această perioadă instructorii nu desfășoară activități didactice normate și/sau de conducere a formațiunilor de studiu.(5) Instructorii declarați inapți psihologic și/sau în muncă pentru funcția didactică sunt puși la dispoziția unității începând cu data constatării situației de către conducerea instituției de învățământ, în conformitate cu prevederile legale incidente categoriei de personal din care fac parte.(6) În situația în care instructorul, în activitatea didactică desfășurată, denotă inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală, conducerea instituției de învățământ, cu acordul consiliului profesoral, respectiv consiliului facultății, după caz, poate solicita expertizarea medicală a acestuia în vederea stabilirii aptitudinii față de îndeplinirea funcției didactice, o singură dată pe an de învățământ. (la 07-08-2017, Alineatul (7) din Articolul 11 , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 94 din 31 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 07 august 2017 )  +  Articolul 12Metodologii de concursConcursul pentru ocuparea funcțiilor didactice se organizează potrivit metodologiilor specifice nivelurilor de învățământ, elaborate și aprobate în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor instrucțiuni, la nivelul:a) Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", pentru învățământul superior;b) Direcției generale management resurse umane, pentru învățământul postliceal.  +  Articolul 13 Abrogat (la 07-08-2017, Articolul 13 din Capitolul I a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 94 din 31 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 07 august 2017 )  +  Articolul 14(1) Instructorii personal didactic de predare asociat (IDP - asociat) fac parte din rândul personalului MAI - polițist/cadru militar/personal contractual și își desfășoară activitatea pe o perioadă strict determinată, fără a se depăși un an școlar/universitar, cu avizul consiliului profesoral și aprobarea consiliului de conducere al instituției de învățământ, respectiv avizul consiliului facultății, a consiliului de administrație și aprobarea senatului universitar.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația în care nu se pot acoperi normele didactice, IDP - asociat pot proveni și din rândul personalului a căror raporturi de serviciu cu MAI au încetat, cu drept la pensie de serviciu.(3) Specialitatea studiilor de predare pentru IDP - asociat se stabilește potrivit art. 10. (4) În vederea desfășurării activităților didactice de către IDP - asociat, condițiile prevăzute la art. 11 alin. (1^1) se aplică în mod corespunzător. (la 07-08-2017, Articolul 14 din Capitolul I a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 94 din 31 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 07 august 2017 )  +  Capitolul II Instructorii din învățământul superior  +  Secţiunea 1 Funcții, atribuții, competențe și formare continuă  +  Articolul 15Condiții generale de ocupare a funcțiilor didactice(1) Funcțiile instructorilor din învățământul superior se prevăd în statul de organizare cu grad de ofițer, cu statut militar sau de funcționar public cu statut special - polițist, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare.(2) Condițiile generale de ocupare a funcțiilor didactice pentru instructorii din învățământul superior sunt prevăzute în anexa nr. 1. (la 07-08-2017, Alineatul (2) din Articolul 15 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 94 din 31 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 07 august 2017 )  +  Articolul 16AtribuțiiÎn raport cu participarea la procesul didactic și gradul de pregătire profesională solicitat funcției didactice, instructorii din învățământul superior organizează, desfășoară și susțin procesul instructiv-educativ al studenților potrivit planurilor/ programelor de învățământ și organizării instituționale, având stabilite atribuții după cum urmează:a) funcțiile de IDP sunt asimilate funcțiilor didactice prevăzute de reglementările privind educația națională;b) funcțiile de IDA au stabilite atribuții care se exercită la nivelul formațiunilor de studiu prevăzute potrivit organizării instituționale și în cadrul structurilor de metodică. (la 07-08-2017, Litera b) din Articolul 16 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 94 din 31 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 07 august 2017 )  +  Articolul 17Instructorii IDP - loc, rol și relații de muncă(1) Funcțiile de IDP se prevăd în departamente universitare distincte sau pot fi incluse în cadrul unor departamente universitare ori al altor structuri universitare, în funcție de specificul activităților de instruire și educație în domeniul armei, respectiv specialității și/sau specializării, după caz.(2) În raport cu relațiile de muncă stabilite cu instituția de învățământ superior, IDP este:a) titular - prin ocuparea unei funcții obținute prin concurs, pe o perioadă nedeterminată, în condițiile legii;b) asociat - prin prisma faptului că face parte din categoria specialiștilor cu valoare științifică recunoscută în domeniu și care își asumă standardele minimale ale rezultatelor activității didactice aprobate de senatul universitar.(3) Funcțiile de IDP - titular care sunt rezervate, vacante ori temporar vacante se ocupă cu prioritate de personalul didactic titular al instituției de învățământ superior ori de IDP - asociați.  +  Articolul 18Competențe(1) Competențele IDP vizează activitățile de învățământ cu studenții în contexte de învățare preponderent formale, în vederea transmiterii de informații, cunoștințe, aptitudini, atitudini și deprinderi prin:a) organizarea activităților didactice;b) desfășurarea procesului instructiv-educativ;c) notarea și evaluarea în conformitate cu metodologia internă a instituției de învățământ superior.(2) Competențele instructorilor IDA vizează procesul instructiv-educativ al studenților în ceea ce privește:a) îndrumarea și coordonarea formațiunilor de studiu la comanda cărora sunt nominalizați prin statul de organizare, potrivit regulamentelor și dispozițiilor interne ale instituției de învățământ superior;b) sprijinul procesului instructiv-educativ desfășurat de IDP, potrivit cadrului organizatoric stabilit la nivelul instituției de învățământ superior.  +  Articolul 19Comunitatea academicăInstructorii din învățământul superior pot fi aleși/numiți/pot concura pentru funcții ale organismelor de lucru și/sau conducere ale Academiei de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", cu respectarea reglementărilor interne instituției.  +  Articolul 20Formarea continuă și evaluarea(1) Organizarea formării continue, rezultatele și performanțele activităților desfășurate de instructorii personal didactic se desfășoară după cum urmează:a) pentru IDP - în aceleași condiții prevăzute pentru cadrele didactice universitare;b) pentru IDA - potrivit normelor stabilite de managementul resurselor umane din MAI.(2) Asistența la ore a instructorilor este efectuată de personal didactic cu funcții de conducere din instituția de învățământ, precum și de membrii comisiilor de control extern și de inspecție a activității de învățământ, constituite potrivit competențelor.  +  Secţiunea a 2-a Activitățile normate și complementare procesului instructiv-educativ din învățământul superior  +  Articolul 21Activitățile normate(1) Activitățile didactice normate desfășurate de IDP cuprind:a) activități de predare;b) activități de seminar, lucrări practice și de laborator, îndrumare de proiecte de an;c) îndrumarea elaborării lucrărilor de licență;d) alte activități didactice, practice și de cercetare înscrise în planurile de învățământ;e) conducerea activităților didactico-artistice sau sportive;f) activități de evaluare;g) tutorat, consultații, îndrumarea cercurilor științifice studențești, a studenților în cadrul sistemului de credite transferabile;h) participarea la consilii și în comisii, în interesul învățământului.(2) Normarea activităților didactice pentru instructorii personal didactic de predare se efectuează în aceleași condiții prevăzute de lege pentru cadrele didactice universitare prevăzute de legislația națională din domeniul educației.  +  Articolul 22Norma didactică(1) Norma didactică săptămânală minimă, cuantificată în ore convenționale, pentru activitățile IDP din învățământul superior al MAI se stabilește după cum urmează:a) instructor de poliție III/instructor militar V - minimum 12 ore cuprinzând activități prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b), d), e), f), g) și h);b) instructor de poliție II/instructor militar II - minimum 12 ore cuprinzând activități prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b), d), e), f), g) și h);c) instructor de poliție I/instructor militar I - minimum 12 ore cuprinzând activități prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b), d), e), f), g) și h);d) instructor de poliție principal V/instructor militar principal V - minimum 11 ore cuprinzând activități prevăzute la art. 21 alin. (1) lit. b), c), d), e), f), g) și h);e) instructor de poliție principal I/instructor militar principal I - minimum 10 ore cuprinzând activități prevăzute la art. 21 alin. (1), dintre care cel puțin două ore convenționale de activități de predare;f) instructor de poliție specialist III/instructor militar specialist III - minimum 8 ore cuprinzând activități prevăzute la art. 21 alin. (1), dintre care cel puțin 4 ore convenționale de activități de predare;g) instructor de poliție specialist II/instructor militar specialist II - minimum 7 ore cuprinzând activități prevăzute la art. 21 alin. (1), dintre care cel puțin 4 ore convenționale de activități de predare.(2) Prin excepție, norma personalului didactic prevăzut la alin. (1) lit. a)-d) care, datorită specificului disciplinelor, nu are în structura postului ore de curs, se majorează cu două ore convenționale.(3) Norma didactică prevăzută la alin. (1) și (2) reprezintă limita minimă privind normarea activității didactice. Senatul universitar, în baza autonomiei universitare, poate mări norma didactică săptămânală minimă, cu respectarea standardelor de asigurare a calității, fără a depăși limita maximă de 16 ore convenționale.(4) Prin excepție, în situația în care norma nu poate fi alcătuită exclusiv din activități didactice, diferența se poate completa cu activități de cercetare științifică, conform legii.(5) Ora de cercetare este echivalentă cu 0,5 ore convenționale, iar cuantumul activităților de cercetare științifică nu poate depăși 1/3 din norma anuală.  +  Articolul 23Activități complementareActivitățile complementare procesului instructiv-educativ se stabilesc prin norme interne instituției de învățământ superior.  +  Articolul 24Activitatea IDA(1) Activitățile IDA nu sunt comensurate în norme didactice. Acesta are obligația să asigure suport procesului instructiv-educativ într-un cuantum săptămânal de minimum două ore convenționale, potrivit planurilor și programelor de învățământ.(2) Activitățile, sarcinile și responsabilitățile IDA se stabilesc prin reglementări interne ale instituției de învățământ superior.  +  Capitolul III Instructorii din învățământul postliceal  +  Secţiunea 1 Atribuții, funcții și competențe  +  Articolul 25AtribuțiiInstructorii din învățământul postliceal susțin procesul instructiv-educativ al elevilor potrivit curriculumului și organizării instituționale, precum și locului și rolului încredințat în procesul didactic, după cum urmează:a) IDP organizează și desfășoară activități normate și complementare acestora;b) IDA are atribuții instructiv-educative de îndrumare-comandă-control. Activitatea didactică de predare a IDA nu poate depăși 20% din totalul activităților nedidactice cuprinse în fișa postului; (la 07-08-2017, Litera b) din Articolul 25 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 94 din 31 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 07 august 2017 ) c) instructorii personal didactic de conducere, îndrumare și control încadrează structura de conducere a instituției de învățământ.  +  Articolul 26Funcții de predare(1) Funcțiile de IDP din învățământul postliceal se prevăd, de regulă, în statele de organizare cu grad de ofițer.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), anumite funcții de IDP pot fi prevăzute și cu grad de maistru militar, subofițer sau agent de poliție, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(3) Exercitarea competențelor de evaluare de către maiștrii militari, subofițerii sau agenții de poliție se realizează sub coordonarea instructorilor cu grad de ofițer stabiliți pentru fiecare activitate în cadrul comisiilor metodice.(4) Funcțiile de IDP se prevăd în structuri didactice de tip catedră, organizate de regulă pe arii curriculare în funcție de specificul activităților de instruire și educație în domeniul armei, respectiv specialității și/sau specializării, după caz.  +  Articolul 27Relații de muncă(1) În raport cu relațiile de muncă stabilite cu instituția de învățământ postliceal, IDP este:a) titular - prin ocuparea unei funcții obținute prin concurs, pe o perioadă nedeterminată, în condițiile legii;b) asociat - prin prisma faptului că face parte din categoria specialiștilor cu valoare profesională recunoscută în domeniu și care își asumă realizarea competențelor prevăzute în cadrul curriculumului, potrivit indicatorilor de performanță și condițiilor de aplicabilitate.(2) Posturile de instructori - IDP titulari, care sunt rezervate, vacante ori temporar vacante, se ocupă cu prioritate de personalul didactic titular al instituției de învățământ postliceal ori de instructori - IDP asociați.(3) IDP - asociat pot susține activități didactice potrivit domeniului de competență în condițiile legii, fără a depăși 2/3 din norma didactică a instructorului titular.  +  Articolul 28Funcții auxiliare(1) Funcțiile de IDA din învățământul postliceal prevăzute la nivelul formațiunilor de studiu de tip pluton/clasă se prevăd în statele de organizare cu grad de maistru militar, subofițer sau agent de poliție, după caz, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), anumite funcții de IDA de la nivelul formațiunilor de studiu de tip pluton/clasă pot fi prevăzute și cu grad de ofițer, având în vedere un raport de 1/4 din numărul acestor formațiuni.(3) Funcțiile IDA din învățământul postliceal de la nivelul formațiunilor de studiu superioare celor de la alin. (1) sunt prevăzute în statele de organizare cu grad de ofițer.  +  Articolul 29Funcțiile de conducereFuncțiile de instructori personal didactic de conducere, îndrumare și control sunt prevăzute cu grad de ofițer.  +  Articolul 30Condițiile generale de ocupare a funcțiilor didacticeFuncțiile de instructor personal didactic se ocupă prin concurs potrivit condițiilor generale prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 31Competențe(1) Competențele IDP vizează procesul didactic de formare profesională a elevilor în diferite contexte de învățare cu preponderență formale, în vederea transmiterii de informații, cunoștințe, aptitudini, atitudini și deprinderi prin:a) organizarea activităților didactice;b) desfășurarea procesului instructiv-educativ;c) notarea și evaluarea în raport cu standardele ocupaționale și/sau cu obiectivele de referință ale programului de formare a competențelor profesionale - numai funcțiile prevăzute cu grad de ofițer.(2) Competențele IDA vizează:a) îndrumarea și coordonarea formațiunilor de studiu la comanda cărora sunt nominalizați prin statul de organizare, respectiv prin dispozițiile șefilor ierarhici și regulamentele interne ale instituției;b) sprijinirea procesului instructiv-educativ desfășurat de personalul didactic, potrivit cadrului organizatoric stabilit la nivelul instituției de învățământ;c) ofițerii din cadrul structurilor de metodică și de la comanda formațiunilor de studiu au competențele didactice prevăzute de cadrul normativ intern de la nivelul instituției de învățământ, potrivit planurilor și programelor de învățământ. (la 07-08-2017, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 31 , Sectiunea 1 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 94 din 31 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 07 august 2017 ) (3) Instructorii personal didactic de conducere, îndrumare și control au competențe generale și poartă întreaga responsabilitate privind planificarea, organizarea, desfășurarea, controlul, evaluarea și asigurarea calității procesului de instruire și educație din instituția de învățământ.  +  Secţiunea a 2-a Activitățile normate și complementare procesului instructiv-educativ din învățământul postliceal  +  Articolul 32Activități normate(1) Din structura activităților normate fac parte:a) activități didactice de predare-învățare;b) activități didactice de evaluare;c) participarea la consilii și comisii în interesul învățământului;d) activități de dirigenție, o oră convențională, suplimentar programului de învățământ săptămânal; (la 07-08-2017, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 32 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 94 din 31 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 07 august 2017 ) e) asistența activităților didactice de instructorii personal didactic de predare șefi de catedră și instructorii personal didactic de conducere, îndrumare și control;f) îndrumarea de proiecte și lucrări de absolvire;g) alte activități normate prevăzute de prezentele instrucțiuni;h) activități de cercetare științifică.(2) Activitățile didactice de predare-învățare-evaluare se normează în ore convenționale - potrivit curriculei și dispoziției/ordinului de învățământ;(3) Pentru activitățile de evaluare a elevilor și cursanților, la calculul normării se au în vedere următoarele elemente:a) evaluarea unităților de competență, respectiv modul: lucrare scrisă, test-grilă, referat, portofoliu, probă practică sau orală - 10 minute/examinat;b) evaluarea lucrărilor de absolvire - 30 de minute/lucrare;c) îndrumarea proiectelor de absolvire - 6 ore/proiect, nu mai mult de 8 proiecte/instructor.(4) În cazul activităților didactice în alte limbi decât limba română, precum și al celor de informatică și tehnologia informației, orele de curs desfășurate de instructori se normează cu un coeficient suplimentar multiplicativ de 1,25.  +  Articolul 33Asistența la oră a instructorilor(1) Asistențele la oră efectuate de personalul cu funcții de conducere, coordonare și îndrumare a procesului de învățământ se cuantifică în ore convenționale, astfel încât unei ore asistate să îi corespundă 0,5 ore convenționale.(2) Cuantumul maxim al orelor convenționale înregistrat ca urmare a asistenței la ore este de o oră convențională săptămânal.(3) Asistența la ore a instructorilor este efectuată și de membrii comisiilor de control extern al activității de învățământ și de inspecție școlară, constituite potrivit competențelor.  +  Articolul 34Alte activități normateAlte activități normate care intră în calculul normei didactice săptămânale cu 0,5 ore convenționale la ora desfășurată sunt:a) acordarea consultațiilor de specialitate: maximum o oră;b) conducerea cercurilor științifice sau artistice: maximum două ore;c) instruirea echipelor reprezentative ale instituției, inclusiv participarea acestora la competiții: maximum 4 ore pentru o singură echipă reprezentativă;d) organizarea și desfășurarea taberelor școlare, porți deschise, ziua școlii, ziua armei și altele asemenea;e) mentorat și/sau tutelă profesională: maximum 120 de ore convenționale.  +  Articolul 35Activitățile de cercetare științifică(1) Prin excepție, în situația în care nu poate fi realizată norma exclusiv prin activități didactice, diferența se poate completa cu activități de cercetare.(2) Activitățile de cercetare științifică normate sunt propuse de directorul adjunct pentru învățământ și aprobate de consiliul profesoral.(3) Documentarea instructorilor în unități operative; aceasta poate fi considerată activitate de cercetare științifică numai în măsura în care conduce la introducerea în cadrul procesului instructiv-educativ al elevilor a unor noi proceduri de lucru sau aduc îmbunătățiri în conținuturile învățământului ori în baza didactico-materială. Această situație este analizată în consiliul de conducere și aprobată în consiliul profesoral.(4) Ora de cercetare este echivalentă cu 0,5 ore convenționale, iar cuantumul activităților de cercetare științifică nu poate depăși 1/3 din activitatea normată anual.  +  Articolul 36Norma didactică(1) Norma didactică a instructorilor de predare este de 18 ore.(2) Instructorilor IDP care îndeplinesc funcții de șefi de catedră, precum și celor care au o activitate de peste 20 de ani în învățământ li se micșorează norma didactică cu două ore. În situația îndeplinirii concomitent a celor două condiții, micșorarea normei didactice se cumulează. (la 07-08-2017, Alineatul (2) din Articolul 36 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 94 din 31 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 07 august 2017 ) (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), instructorii personal didactic auxiliar de conducere auto au norma de 24 de ore. (la 07-08-2017, Alineatul (3) din Articolul 36 , Sectiunea a 2-a , Capitolul III a fost modificat de Punctul 13, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 94 din 31 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 07 august 2017 ) (4) Norma didactică a instructorilor de conducere, îndrumare și control este de 6 ore.  +  Articolul 37Valoarea maximă al normei didacticeLa propunerea consiliului profesoral, prin dispoziție/ordin de învățământ, directorul, respectiv comandantul instituției poate dispune mărirea normelor didactice la nivel individual, pe module, catedre sau pentru întreg personalul didactic - pe perioade determinate, fără a depăși valoarea maximă a normei de 24 de ore.  +  Articolul 38Activități complementareActivitățile complementare în sprijinul procesului de învățământ, care nu intră în activitățile normate, sunt reprezentate de:a) îndrumarea și supravegherea în cadrul concursurilor și examenelor;b) organizarea și desfășurarea acțiunilor extracurriculare;c) elaborarea de materiale didactice, teste, documente necesare desfășurării procesului de învățământ, inclusiv subiecte pentru concursuri de admitere, respectiv examene de absolvire;d) conducerea și îndrumarea activităților prevăzute în programul orar al instituției;e) școală după școală;f) învățare pe tot parcursul vieții.  +  Secţiunea a 3-a Formarea continuă a instructorilor din învățământul postliceal  +  Articolul 39Conținutul formării continue a instructorilor(1) Formarea continuă se realizează în funcție de evoluțiile în domeniul educației, specialității și armei, precum și de nevoile de dezvoltare profesională identificate la nivel individual.(2) Finalitățile formării continue a instructorilor au în vedere menținerea și, respectiv, dezvoltarea competențelor în următoarele domenii:a) psihopedagogie și metodică;b) specializare și/sau perfecționare în specialitate, respectiv în domeniul ordinii și siguranței publice;c) conversie profesională prin dobândire de noi competențe - dezvoltarea și extinderea competențelor transversale ori a competențelor complementare pentru alte specializări - cum ar fi: predarea asistată de calculator, predarea în limbi străine, consilierea educațională, orientarea în carieră și altele asemenea.(3) Obținerea prin studii corespunzătoare a unei noi specializări, diferită de specializarea deținută, se consideră formare continuă.  +  Articolul 40Contextele formării continue(1) Contextele formale de învățare ale instructorilor constau în programe și activități de învățare asistate de formatori autorizați în acest sens, organizate de instituții de învățământ acreditate din cadrul sau din afara MAI.(2) Contextele nonformale și informale de învățare constau în activități de învățare ale instructorilor realizate la nivel individual sau de grup, în afara programelor și activităților de învățare formală, prin:a) autoinstruire;b) schimburi de experiență;c) activități de cercetare;d) acțiuni științifice/psihopedagogice/metodice;e) activități complementare procesului de învățământ.  +  Articolul 41Pregătirea psihopedagogică(1) Instructorii au obligația profesională ca în termen de un an de la numire să urmeze cel puțin una dintre următoarele forme de pregătire psihopedagogică și metodică:a) program de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică;b) curs de formare formatori, organizat de furnizori de formare profesională autorizați/acreditați A.N.C. sau organizat de structura de specialitate din cadrul MAI;c) curs de evaluator de competențe organizat de furnizori de formare profesională autorizați/acreditați A.N.C.;d) master didactic.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) instructorii care fac dovada:a) definitivării în învățământ;b) absolvirii unor forme de pregătire psihopedagogică (minimum nivel I) prevăzute de legislația anterioară intrării în vigoare a Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;c) deținerii titlului de doctor în științe în domeniul corespunzător disciplinei/ariei curriculare a funcției didactice îndeplinite;d) absolvirii, anterior numirii în funcția didactică, a cel puțin uneia dintre formele de pregătire psihopedagogică și metodică prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 42Pregătirea de specialitate(1) Instructorii pot obține definitivarea și grade didactice în sistemul național de învățământ în condițiile prevăzute de lege.(2) Instructorii pot participa la activitățile de pregătire metodică și de specialitate, colocvii și simpozioane, sesiuni de comunicări științifice și referate organizate în cadrul MAI, casele corpului didactic sau alte instituții acreditate în acest sens.  +  Articolul 43Creditele profesionale(1) Instructorii au obligația de a se specializa și a dobândi noi competențe profesionale prin activități de învățare în contexte formale, nonformale și informale, astfel încât să acumuleze, la fiecare interval consecutiv de 5 ani, considerat de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni ori începând cu anul de învățământ de încadrare pe o funcție de instructor, după caz, un minimum de credite profesionale (Cp) potrivit funcției de încadrare îndeplinite la momentul analizei, după cum urmează:a) instructor IDP - 90 Cp de către instructor ofițer, respectiv 45 Cp instructor subofițer/maistru militar/agent de poliție, cu excepția instructorilor conducere auto;b) instructor IDA - 30 Cp de către instructor ofițer, respectiv 20 Cp instructor subofițer/maistru militar/agent de poliție;c) instructori personal didactic auxiliar de conducere auto - 20 Cp;d) instructori personal didactic de conducere, îndrumare și control - 45 Cp.(2) Grila de echivalare în credite profesionale a rezultatelor programelor de formare continuă a personalului care desfășoară activități instructiv-educative în calitate de instructori în cadrul procesului de învățământ din MAI este prevăzută în anexa nr. 3.  +  Articolul 44Validarea Cp(1) Validarea și recunoașterea Cp realizate de instructori se face anual pe an de învățământ de către o comisie de evaluare constituită în acest sens la nivelul fiecărei instituții de învățământ, având în componență 3 membri - instructori IDP. Președintele comisiei este unul dintre instructorii personal didactic de conducere, îndrumare și control, iar secretariatul comisiei se asigură de personal desemnat din cadrul structurii de resurse umane.(2) Instructorii solicită validarea și recunoașterea rezultatelor învățării prin raport individual adresat conducerii instituției de învățământ până la data de 1 septembrie a fiecărui an. Raportul este însoțit de portofoliul personal care cuprinde copii ale documentelor ce atestă rezultatele activităților de învățare respective - avizate pentru conformitate de șeful structurii de resurse umane.(3) Anual, până la 15 septembrie, comisia de evaluare finalizează validarea Cp și comunică celor în cauză valoarea Cp obținute.(4) Instructorii pot solicita structurii de specialitate din cadrul eșalonului superior reanalizarea portofoliilor; structura sesizată are obligația de a soluționa cererea în termen de 5 zile de la înregistrarea acesteia.(5) Nerealizarea minimului de Cp este prezentată în prima ședință a consiliului profesoral și analizată de comisia de cercetare a faptelor ce pot constitui abateri disciplinare de la nivelul instituției de învățământ.(6) Certificarea Cp este valabilă numai în sistemul de învățământ al MAI.  +  Capitolul IV Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 45Menținerea în funcții la intrarea în vigoare a noului cadru de reglementare(1) Instructorii încadrați în funcții la data intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni sunt menținuți pe funcțiile pe care le dețin.(2) În situația prevăzută la alin. (1), instructorii au obligația profesională ca în termen de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni să îndeplinească condițiile generale prevăzute în anexa nr. 1 sau, după caz, în anexa nr. 2.(3) Pentru orice schimbare solicitată sau intervenită în ceea ce privește poziția în statul de organizare a instructorilor, aceștia trebuie să îndeplinească prevederile prezentelor instrucțiuni.  +  Articolul 46Anexele instrucțiuniiAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni.  +  Articolul 47Încetarea aplicabilității unor prevederi normative interneLa data intrării în vigoare a prezentelor instrucțiuni, prevederile Instrucțiunilor ministrului de interne nr. 786/1998 privind Corpul instructorilor militari din instituțiile de învățământ ale MAI și ale Instrucțiunilor ministrului de interne nr. 787/1998 privind normarea activității personalului din instituțiile MAI*) nu se aplică personalului Corpului. Notă
  *) Instrucțiunile ministrului de interne nr. 786/1998 și Instrucțiunile ministrului de interne nr. 787/1998 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece au ca obiect reglementări din sectorul național de apărare, ordine publică și siguranță națională.
   +  Articolul 48Publicarea în Monitorul Oficial al RomânieiPrezentele instrucțiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Gabriel Oprea
  București, 8 mai 2015.Nr. 45.  +  Anexa nr. 1
  CONDIȚIILE GENERALE DE OCUPARE A FUNCȚIILOR DIDACTICE
  pentru instructorii din învățământul superior
  A. Condițiile generale de ocupare a funcției didactice prin concurs┌────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│Nr. │  Funcția didactică - treapta, │                                       │                                            ││crt.│    natura, categoria          │               Studii*)                │             Criterii**)                    │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  1.│Instructor de poliție III/     │- absolvent al unei instituții de      │- media generală de școlaritate de          ││    │Instructor militar V           │învățământ superior din sistemul de    │minimum 8,00 pentru absolvenții promoției   ││    │Ofițer                         │apărare, ordine publică și siguranță   ├────────────────────────────────────────────┤│    │Predare/Execuție               │națională pentru formarea ofițerilor   │1. cel puțin 1 an vechime în Ministerul     ││    │                               │                                       │Afacerilor Interne (MAI);                   ││    │                               │                                       │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │                                       │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BINE" ││    │                               │                                       │la ultima apreciere anuală de serviciu      ││    │                               │                                       │                                            │├────┼───────────────────────────────┤                                       ├────────────────────────────────────────────┤│  2.│Instructor militar IV          │                                       │- media generală de școlaritate de          ││    │Ofițer                         │                                       │minimum 8,00 pentru absolvenții promoției   ││    │- comandant pluton -           │                                       ├────────────────────────────────────────────┤│    │Auxiliar/Conducere             │                                       │1. a) cel puțin 1 an vechime în funcția de  ││    │                               │                                       │instructor militar V;                       ││    │                               │                                       │sau                                         ││    │                               │                                       │b) cel puțin 1 an vechime în MAI;           ││    │                               │                                       │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │                                       │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BINE" ││    │                               │                                       │la ultima apreciere anuală de serviciu      │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  3.│Instructor de poliție II/      │a) absolvent cu diplomă de licență în  │- media generală de școlaritate de          ││    │Instructor militar II          │specialitatea postului didactic        │minimum 9,00 pentru absolvenții promoției   ││    │Ofițer                         │sau                                    ├────────────────────────────────────────────┤│    │Predare/Execuție               │a) absolvent cu diplomă de licență și  │1. a) cel puțin 2 ani vechime în funcții de ││    │                               │master de minimum 1 an/60 ECTS în      │instructor de poliție III/                  ││    │                               │specialitatea postului didactic        │instructor militar V;                       ││    │                               │                                       │sau                                         ││    │                               │                                       │b) cel puțin 1 an în funcție de instructor  ││    │                               │                                       │militar IV;                                 ││    │                               │                                       │sau                                         ││    │                               │                                       │c) cel puțin 2 ani vechime în MAI, din care ││    │                               │                                       │minimum 1 ani în specialitatea postului     ││    │                               │                                       │didactic;                                   ││    │                               │                                       │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │                                       │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BINE" ││    │                               │                                       │la ultima apreciere anuală de serviciu      │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  4.│Instructor de poliție I/       │1. absolvent cu diplomă de licență în  │1. a) cel puțin 3 ani vechime în funcții de ││    │Instructor militar I           │specialitatea postului didactic;       │instructor de poliție II/                   ││    │Ofițer                         │2. a) curs postuniversitar în          │instructor militar II;                      ││    │Predare/Execuție               │specialitate postului didactic de      │sau                                         ││    │                               │minimum 3 luni/15 ECTS                 │b) cel puțin 3 ani vechime în MAI, din care ││    │                               │b) master de minimum 1 an/ 60 ECTS în  │minimum 2 ani în specialitatea postului     ││    │                               │specialitatea postului didactic        │didactic;                                   ││    │                               │                                       │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │                                       │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BINE" ││    │                               │                                       │la ultima apreciere anuală de serviciu      │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  5.│Instructor de poliție I/       │1. absolvent al unei instituții de     │1. a) cel puțin 2 ani vechime cumulată în   ││    │Instructor militar I           │învățământ superior din sistemul de    │funcții de instructor de poliție /          ││    │Ofițer                         │apărare, ordine publică și siguranță   │instructor militar                          ││    │Comandant companie/ Șef        │națională pentru formarea ofițerilor;  │sau                                         ││    │detașament Auxiliar/Conducere  │2. curs postuniversitar/studii de      │b) cel puțin 3 ani vechime în MAI și minimum││    │                               │masterat în specialitatea studiilor    │1 an vechime în funcții de conducere;       ││    │                               │necesare exercitării atribuțiilor      │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │postului                               │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BINE" ││    │                               │                                       │la ultima apreciere anuală de serviciu      │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  6.│Instructor de poliție          │1. absolvent cu diplomă de licență în  │1. a) cel puțin 3 ani vechime cumulată în   ││    │principal V/ Instructor        │specialitatea postului didactic;       │funcții de instructor de poliție/instructor ││    │militar principal V            │2. a) curs postuniversitar în          │militar                                     ││    │Ofițer                         │specialitatea postului didactic de     │sau                                         ││    │Predare/Execuție               │minimum 3 luni/15 ECTS                 │b) cel puțin 4 ani vechime în MAI din care  ││    │                               │sau                                    │minimum 3 ani în specialitatea postului     ││    │                               │b) master de minimum 1 an/60 ECTS în   │didactic;                                   ││    │                               │specialitatea postului didactic        │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │                                       │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │                                       │la ultima apreciere anuală de serviciu      │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  7.│Instructor de poliție          │1. absolvent cu diplomă de licență în  │1. a) cel puțin 4 ani vechime cumulată în   ││    │principal I/ Instructor        │specialitatea postului didactic;       │funcții de instructor de poliție/instructor ││    │militar principal I            │2. a) curs postuniversitar în          │militar                                     ││    │Ofițer                         │specialitatea postului didactic de     │sau                                         ││    │Predare/Execuție               │minimum 3 luni/15 ECTS                 │b) cel puțin 5 ani vechime în MAI din care  ││    │                               │sau                                    │minimum 4 ani în specialitatea postului     ││    │                               │b) master de minimum 1 an/60 ECTS în   │didactic;                                   ││    │                               │specialitatea postului didactic        │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │                                       │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │                                       │la ultima apreciere anuală de serviciu      │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  8.│Instructor de poliție          │1. absolvent al unei instituții de     │1. a) cel puțin 2 ani vechime în funcții de ││    │specialist III/                │învățământ superior din sistemul de    │instructor de poliție principal I           ││    │Instructor militar             │apărare, ordine publică și securitate  │sau                                         ││    │specialist III                 │națională pentru formarea ofițerilor;  │b) cel puțin 3 ani în funcții de instructor ││    │- Comandant batalion/          │2. curs postuniversitar/studii de      │principal V                                 ││    │Șef an de învățământ -         │master în specialitatea studiilor      │sau                                         ││    │Ofițer                         │necesare exercitării atribuțiilor      │c) cel puțin 4 ani în funcții de            ││    │Auxiliar/Conducere             │postului                               │instructor I, precum și din funcția         ││    │                               │                                       │echivalentă de predare-execuție             ││    │                               │                                       │sau                                         ││    │                               │                                       │d) cel puțin 5 ani vechime în MAI și minimum││    │                               │                                       │1 an în funcții de conducere;               ││    │                               │                                       │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │                                       │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │                                       │la ultima apreciere anuală de serviciu      │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  9.│Instructor de poliție          │1. absolvent cu diplomă de licență în  │1. a) cel puțin 2 ani vechime în funcții de ││    │specialist III/                │specialitatea postului didactic;       │instructor principal V                      ││    │Instructor militar             │2. a) curs postuniversitar în          │sau                                         ││    │specialist III                 │specialitatea postului didactic de     │b) cel puțin 4 ani în funcții de instructor ││    │Ofițer                         │minimum 1 an / 40 ECTS                 │principal I ori din funcția de comandă      ││    │Predare/Execuție               │sau                                    │echivalentă cu condiția absolvirii cursului ││    │                               │b) master de minimum 1,5 ani / 90 ECTS │de formatori/echivalent                     ││    │                               │în una dintre specialitățile didactice │sau                                         ││    │                               │din cadrul departamentului             │c) cel puțin 8 ani vechime în MAI și minimum││    │                               │                                       │4 ani vechime în specialitatea postului     ││    │                               │                                       │didactic;                                   ││    │                               │                                       │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │                                       │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │                                       │la ultima apreciere anuală de serviciu      │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Instructor de poliție          │1. absolvent cu diplomă de licență în  │1. a) cel puțin 2 ani vechime în funcții de ││    │specialist II/                 │specialitatea postului didactic;       │instructor specialist III, categoria        ││    │Instructor militar             │2. a) master în specialitate de        │predare-execuție                            ││    │specialist II                  │minimum 1 an / 60 ECTS                 │sau                                         ││    │Ofițer                         │sau                                    │b) cel puțin 10 ani vechime în MAI și       ││    │Predare/Execuție               │b) master de minimum 1,5 ani/90 ECTS în│minimum 5 ani vechime în specialitatea      ││    │                               │una dintre specialitățile didactice din│postului didactic;                          ││    │                               │cadrul departamentului                 │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │                                       │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │                                       │la ultima apreciere anuală de serviciu      │└────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘B. Condițiile generale de ocupare a funcției didactice prin alegeri┌────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐│Nr. │  Funcția didactică - treapta, │                                       │                                            ││crt.│    natura, categoria          │               Studii*)                │             Criterii                       │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  1.│Instructor de poliție          │1. absolvent cu diplomă de licență în  │                                            ││    │specialist I/                  │una dintre specialitățile didactice    │- stabilite de Carta universitară           ││    │Instructor militar specialist I│din cadrul departamentului;            │                                            ││    │- director departament -       │2. a) master în specialitate de        │                                            ││    │Ofițer                         │minimum 1 an/ 60 ECTS                  │                                            ││    │Predare/Conducere              │sau                                    │                                            ││    │                               │b) master de minimum 1,5 ani/90 ECTS în│                                            ││    │                               │una dintre specialitățile didactice din│                                            ││    │                               │cadrul departamentului                 │                                            │└────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *) Instructorii care dețin titlul științific de doctor în specialitățile corespunzătoare cerințelor postului sunt exceptați de la îndeplinirea condițiilor generale de studii.
  **) Candidații recrutați în vederea încadrării directe cu definitivat în învățământ/3 ani vechime în specialitate pentru domeniile de predare informatică, limbi străine, pregătire fizică, auto, asistență medicală, drept, psihologie și științe comportamentale nu trebuie să îndeplinească condiția privind existența calificativelor în fișele de evaluare/aprecierile de serviciu și nici condiția referitoare la vechimea în specialitate.
  (la 07-08-2017, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 94 din 31 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 07 august 2017 )
   +  Anexa nr. 2
  Condițiile generale de ocupare a funcțiilor didactice
  pentru instructorii din învățământul postliceal
  ┌────┬───────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. │  Funcția didactică - treapta, │    Condițiile generale minime pentru ocuparea funcției didactice prin concurs      ││crt.│    natura, categoria          ├───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┤│    │                               │               Studii*)                │             Criterii**)                    │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  1.│Instructor de poliție IV/      │- absolvent al unei școli din sistemul │- media de școlaritate de minimum 8,00      ││    │Instructor militar VI          │de apărare, ordine publică și          │pentru absolvenții promoției                ││    │Auxiliar/Execuție              │securitate națională pentru formarea   │sau                                         ││    │Agent/Subofițer/Maistru militar│agenților/subofițerilor/maiștrilor     ├────────────────────────────────────────────┤│    │- îndrumător de clasă -        │militari, după caz                     │- cel puțin "BINE" la ultima evaluare anuală││    │                               │                                       │de serviciu, respectiv "FOARTE BUN" la      ││    │                               │                                       │ultima apreciere anuală de serviciu         │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  2.│Instructor de poliție IV/      │1. absolvent al unui curs/program de   │1. a) cel puțin 3 ani vechime în MAI        ││    │Instructor militar VI          │studii recunoscut în sistemul formării │sau                                         ││    │Predare/Execuție               │profesionale (Autoritatea Națională    │b) pentru personalul încadrat direct,       ││    │Agent/Subofițer/Maistru militar│pentru Calificări, Ministerul Educației│definitivat în învățământ/3 ani vechime în  ││    │                               │Naționale, Ministerul Afacerilor       │specialitate.                               ││    │                               │Interne, Ministerul Apărării Naționale)│2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │cu durata de cel puțin două săptămâni  │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │ori minimum 10 ECTS în specialitatea   │la ultima apreciere anuală de serviciu      ││    │                               │postului didactic sau ca alternativă   │                                            ││    │                               │obținerea numărului de 30 ECTS prin    │                                            ││    │                               │cumularea creditelor obținute în urma  │                                            ││    │                               │absolvirii mai multor cursuri în       │                                            ││    │                               │specialitatea postului didactic, pentru│                                            ││    │                               │cei care nu au dobândit competențe în  │                                            ││    │                               │specialitatea postului didactic prin   │                                            ││    │                               │absolvirea unei școli din sistemul de  │                                            ││    │                               │apărare, ordine publică și securitate  │                                            ││    │                               │națională pentru formarea agenților/   │                                            ││    │                               │subofițerilor/maiștrilor militari,     │                                            ││    │                               │după caz.                              │                                            ││    │                               │2. curs de inițiere în carieră - pentru│                                            ││    │                               │cei încadrați direct după data de      │                                            ││    │                               │24.08.2002, cu excepția cadrului       │                                            ││    │                               │didactic cu definitivat/ 3 ani vechime │                                            ││    │                               │în specialitate, care îl va urma după  │                                            ││    │                               │încadrare, în termenul legal           │                                            │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  3.│Instructor militar V           │1. a) absolvent al unei instituții de  │- media de școlaritate de minimum 8,00      ││    │Auxiliar/Conducere             │învățământ superior din sistemul de    │pentru absolvenții promoției                ││    │Ofițer                         │apărare, ordine publică și securitate  ├────────────────────────────────────────────┤│    │Comandant de pluton II         │națională pentru formarea ofițerilor;  │1. cel puțin 1 an vechime în MAI;           ││    │                               │sau                                    │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │b) absolvent al unei școli din sistemul│anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │de apărare, ordine publică și          │la ultima apreciere anuală de serviciu      │├────┼───────────────────────────────┤securitate națională pentru formarea   ├────────────────────────────────────────────┤│  4.│Instructor militar IV          │agenților/subofițerilor/maiștrilor     │- media de școlaritate de minimum 8,00      ││    │Auxiliar/Conducere             │militari - după caz, și al unei        │pentru absolvenții promoției                ││    │Ofițer                         │instituții de învățământ superior cu   ├────────────────────────────────────────────┤│    │comandant de pluton I          │diplomă de licență                     │1. cel puțin 1 an vechime în MAI;           ││    │                               │                                       │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │                                       │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │                                       │la ultima apreciere anuală de serviciu      │├────┼───────────────────────────────┤                                       ├────────────────────────────────────────────┤│  5.│Instructor militar III         │                                       │- media de școlaritate de minimum 8,00      ││    │Auxiliar/Conducere             │                                       │pentru absolvenții promoției                ││    │Ofițer                         │                                       │                                            ││    │Comandant de formațiune        │                                       │                                            │├────┼───────────────────────────────┤                                       ├────────────────────────────────────────────┤│  6.│Instructor militar II          │                                       │1. a) cel puțin 1 an vechime ca instructor/ ││    │Auxiliar/Conducere             │                                       │formator                                    ││    │Ofițer                         │                                       │sau                                         ││    │comandant de companie          │                                       │b) cel puțin 2 ani vechime în MAI;          ││    │                               │                                       │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │                                       │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │                                       │la ultima apreciere anuală de serviciu      │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  7.│Instructor de poliție II       │1. absolvent cu diplomă de licență în  │- media de școlaritate de minimum 8,00      ││    │Predare/Execuție               │specialitatea postului didactic.       │pentru absolvenții promoției                ││    │Ofițer                         │2. curs de inițiere în carieră - pentru├────────────────────────────────────────────┤│    │                               │cei încadrați direct după data de      │1. a) cel puțin 1 an vechime în MAI         ││    │                               │24.08.2002, cu excepția cadrului       │sau                                         ││    │                               │didactic cu definitivat/3 ani vechime  │b) cadru didactic cu definitivat/3 ani      ││    │                               │în specialitate, care îl va urma după  │vechime în specialitate;                    ││    │                               │încadrare, în termenul legal           │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │                                       │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │                                       │la ultima apreciere anuală de serviciu      │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  8.│Instructor de poliție I/       │a) absolvent cu diplomă de licență în  │- media de școlaritate de minimum 8,00      ││    │Instructor militar I           │specialitatea postului didactic        │pentru absolvenții promoției                ││    │Predare/Execuție               │sau                                    ├────────────────────────────────────────────┤│    │Ofițer                         │b) absolvent cu diplomă de licență, cu │1. a) cel puțin 1 an vechime ca instructor/ ││    │                               │o altă specialitate decât specialitatea│formator                                    ││    │                               │postului didactic și un curs           │sau                                         ││    │                               │postuniversitar cu durata de minimum 2 │b) cel puțin 2 ani vechime în MAI           ││    │                               │săptămâni ori 30 ECTS                  │sau                                         ││    │                               │sau                                    │c) cadru didactic cu definitivat/3 ani      ││    │                               │c) curs de inițiere în carieră - pentru│vechime în specialitate;                    ││    │                               │cei încadrați direct după data de      │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │24.08.2002, cu excepția cadrului       │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │didactic cu definitivat/3 ani vechime  │la ultima apreciere anuală de serviciu      ││    │                               │în specialitate, care îl va urma după  │                                            ││    │                               │încadrare, în termenul legal           │                                            │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│  9.│Instructor de poliție I/       │a) absolvent cu diplomă de licență al  │- media de școlaritate de minimum 8,00      ││    │Instructor militar I           │unei instituții de învățământ superior │pentru absolvenții promoției                ││    │Auxiliar/Conducere             │din sistemul de apărare, ordine publică├────────────────────────────────────────────┤│    │Ofițer                         │și securitate națională pentru formarea│1. a) cel puțin 1 an vechime ca instructor/ ││    │Comandant detașament instrucție│ofițerilor                             │formator                                    ││    │                               │sau                                    │sau                                         ││    │                               │b) absolvent al unei școli din sistemul│b) cel puțin 2 ani vechime în MAI;          ││    │                               │de apărare, ordine publică și          │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │securitate națională pentru formarea   │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │agenților/subofițerilor/maiștrilor     │la ultima apreciere anuală de serviciu      ││    │                               │militari și al unei instituții de      │                                            ││    │                               │învățământ superior cu diplomă de      │                                            ││    │                               │licență                                │                                            │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 10.│Instructor de poliție principal│1. a) absolvent cu diplomă de licență  │1. a) cel puțin 2 ani vechime ca instructor/││    │IV/                            │anterior ciclului Bologna în           │formator                                    ││    │Instructor militar principal IV│specialitatea postului didactic;       │sau                                         ││    │Predare/Execuție               │sau                                    │b) cel puțin 1 an vechime ca instructor I   ││    │Ofițer                         │b) absolvent cu diplomă de licență     │sau                                         ││    │                               │ciclul Bologna și master/curs          │c) cel puțin 3 ani vechime în MAI           ││    │                               │postuniversitar în specialitatea       │sau                                         ││    │                               │postului didactic totalizând minimum   │d) cadru didactic cu definitivat/3 ani      ││    │                               │240 ECTS;                              │vechime în specialitate;                    ││    │                               │sau                                    │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │c) pentru cei cu licență înainte de    │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │ciclul Bologna, cu o altă specialitate │la ultima apreciere anuală de serviciu      ││    │                               │decât specialitatea postului didactic, │                                            ││    │                               │absolvent al unui curs în specialitatea│                                            ││    │                               │postului didactic cu durata de minimum │                                            ││    │                               │2 săptămâni ori 30 ECTS;               │                                            ││    │                               │2. curs de inițiere în carieră - pentru│                                            ││    │                               │cei încadrați direct după data de      │                                            ││    │                               │24.08.2002, cu excepția cadrului       │                                            ││    │                               │didactic cu definitivat/3 ani vechime  │                                            ││    │                               │în specialitate, care îl va urma după  │                                            ││    │                               │încadrare, în termenul legal           │                                            │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 11.│Instructor de poliție principal│a) absolvent cu diplomă de licență al  │1. a) cel puțin 5 ani vechime ca instructor ││    │IV/                            │unei instituții de învățământ superior │sau                                         ││    │Instructor militar principal   │din sistemul de apărare, ordine publică│b) cel puțin 6 ani vechime în MAI;          ││    │IV/                            │și securitate națională pentru formarea│2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │Instructor militar principal V │ofițerilor;                            │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │Auxiliar/Conducere             │sau                                    │la ultima apreciere anuală de serviciu      ││    │comandant de batalion (similar)│b) absolvent al unei școli din sistemul│                                            ││    │Ofițer                         │de apărare, ordine publică și          │                                            ││    │                               │securitate națională pentru formarea   │                                            ││    │                               │agenților/subofițerilor/maiștrilor     │                                            ││    │                               │militari și al unei instituții de      │                                            ││    │                               │învățământ superior cu diplomă de      │                                            ││    │                               │licență;                               │                                            │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 12.│Instructor de poliție principal│1. a) absolvent cu diplomă de licență  │1. a) cel puțin 4 ani vechime ca instructor ││    │III/                           │anterior ciclului Bologna în           │sau                                         ││    │Instructor militar principal   │specialitatea postului didactic;       │b) cel puțin 5 ani vechime în MAI           ││    │III                            │sau                                    │sau                                         ││    │Predare/Execuție               │b) absolvent cu diplomă de licență     │c) cadru didactic cu definitivat/3 ani      ││    │Ofițer                         │ciclul Bologna și master/curs          │vechime în specialitate;                    ││    │                               │postuniversitar în specialitatea       │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │postului didactic totalizând minimum   │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │240 ECTS;                              │la ultima apreciere anuală de serviciu      ││    │                               │sau                                    │                                            ││    │                               │c) pentru cei cu licență înainte de    │                                            ││    │                               │ciclul Bologna, cu o altă specialitate │                                            ││    │                               │decât specialitatea postului didactic, │                                            ││    │                               │un curs postuniversitar în             │                                            ││    │                               │specialitatea postului didactic cu     │                                            ││    │                               │durata de minimum 6 luni/30 ECTS       │                                            ││    │                               │2. Curs de inițiere în carieră - pentru│                                            ││    │                               │cei încadrați direct după data de      │                                            ││    │                               │24.08.2002, cu excepția cadrului       │                                            ││    │                               │didactic cu definitivat/3 ani vechime  │                                            ││    │                               │în specialitate, care îl va urma după  │                                            ││    │                               │încadrare, în termenul legal           │                                            │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 13.│Instructor de poliție principal│1. a) absolvent cu diplomă de licență  │1. a) cel puțin 5 ani vechime ca instructor/││    │II/                            │anterior ciclului Bologna în           │formator                                    ││    │Instructor militar principal II│specialitatea postului didactic;       │sau                                         ││    │Predare/Execuție               │sau                                    │b) cel puțin 6 ani vechime în MAI           ││    │Ofițer                         │b) absolvent cu diplomă de licență     │sau                                         ││    │                               │ciclul Bologna și master/curs          │c) cadru didactic cu definitivat/3 ani      ││    │                               │postuniversitar în specialitatea       │vechime în specialitate;                    ││    │                               │postului didactic totalizând minimum   │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │240 ECTS;                              │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │sau                                    │la ultima apreciere anuală de serviciu      ││    │                               │c) pentru cei cu licență înainte de    │                                            ││    │                               │ciclul Bologna, cu o altă specialitate │                                            ││    │                               │decât specialitatea postului didactic, │                                            ││    │                               │un curs postuniversitar în             │                                            ││    │                               │specialitatea postului didactic cu     │                                            ││    │                               │durata de minimum 1 an/ 30 ECTS.       │                                            ││    │                               │2. curs de inițiere în carieră -       │                                            ││    │                               │pentru cei încadrați direct după data  │                                            ││    │                               │de 24.08.2002, cu excepția cadrului    │                                            ││    │                               │didactic cu definitivat/3 ani vechime  │                                            ││    │                               │în specialitate, care îl va urma după  │                                            ││    │                               │încadrare, în termenul legal           │                                            │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 14.│Instructor de poliție          │1. a) absolvent cu diplomă de licență  │1. a) cel puțin 6 ani vechime ca instructor/││    │specialist IV/                 │anterior ciclului Bologna în           │formator                                    ││    │Instructor militar specialist  │specialitatea postului didactic;       │sau                                         ││    │IV                             │sau                                    │b) cel puțin 7 ani vechime în MAI;          ││    │Șef de catedră                 │b) absolvent cu diplomă de licență     │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │Predare/Conducere              │ciclul Bologna și master/curs          │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │Ofițer                         │postuniversitar în domeniul management │la ultima apreciere anuală de serviciu      ││    │SAU                            │sau în specialitatea postului didactic │                                            ││    │Șef structură metodică -       │totalizând minimum 240 ECTS;           │                                            ││    │planificare                    │sau                                    │                                            ││    │Auxiliar/Conducere             │c) pentru cei cu licență înainte de    │                                            ││    │Ofițer                         │ciclul Bologna, cu o altă specialitate │                                            ││    │                               │decât specialitatea postului didactic, │                                            ││    │                               │un master/curs postuniversitar în      │                                            ││    │                               │domeniul management sau în speciali-   │                                            ││    │                               │tatea postului didactic cu durata de   │                                            ││    │                               │minimum 1 an/ 30 ECTS                  │                                            │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 15.│Director adjunct/Locțiitor al  │1. a) absolvent cu diplomă de licență  │1. a) cel puțin 7 ani vechime în funcții de ││    │comandantului                  │anterior ciclului Bologna în una dintre│instructor/formator - dintre care minimum 3 ││    │Conducere, îndrumare, control  │specialitățile posturilor didactice din│ani în funcții de conducere                 ││    │Ofițer                         │instituția de învățământ;              │sau                                         ││    │                               │sau                                    │b) cel puțin 10 ani vechime în MAI - dintre ││    │                               │b) absolvent cu diplomă de licență     │care minimum 3 ani în funcții de conducere; ││    │                               │ciclul Bologna și master/curs          │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │postuniversitar în domeniul management │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │sau în una dintre specialitățile       │la ultima apreciere anuală de serviciu      ││    │                               │posturilor didactice din instituția de │                                            ││    │                               │învățământ totalizând minimum 240 ECTS;│                                            ││    │                               │sau                                    │                                            ││    │                               │c) pentru cei cu licență înainte de    │                                            ││    │                               │ciclul Bologna, cu o altă specialitate │                                            ││    │                               │decât specialitatea postului didactic, │                                            ││    │                               │master/curs postuniversitar în domeniul│                                            ││    │                               │management sau în una dintre           │                                            ││    │                               │specialitățile posturilor didactice din│                                            ││    │                               │instituția de învățământ cu durata de  │                                            ││    │                               │minimum 1 an/30 ECTS                   │                                            │├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤│ 16.│Director/Comandant             │1. a) absolvent cu diplomă de licență  │1. a) cel puțin 7 ani vechime în funcții de ││    │Conducere, îndrumare, control  │anterior ciclului Bologna în una dintre│instructor/formator - dintre care minimum 3 ││    │Ofițer                         │specialitățile posturilor didactice din│ani în funcții de conducere                 ││    │                               │instituția de învățământ;              │sau                                         ││    │                               │sau                                    │b) cel puțin 10 ani vechime în MAI - dintre ││    │                               │b) absolvent cu diplomă de licență     │care minimum 3 ani în funcții de conducere. ││    │                               │ciclul Bologna și master/curs          │2. cel puțin "BINE" la ultima evaluare      ││    │                               │postuniversitar în domeniul management │anuală de serviciu, respectiv "FOARTE BUN"  ││    │                               │sau în una dintre specialitățile       │la ultima apreciere anuală de serviciu      ││    │                               │posturilor didactice din instituția de │                                            ││    │                               │învățământ totalizând minimum 240 ECTS;│                                            ││    │                               │sau                                    │                                            ││    │                               │c) pentru cei cu licență înainte de    │                                            ││    │                               │ciclul Bologna, cu o altă specialitate │                                            ││    │                               │decât specialitatea postului didactic, │                                            ││    │                               │master/curs postuniversitar în domeniul│                                            ││    │                               │management sau în una dintre           │                                            ││    │                               │specialitățile posturilor didactice din│                                            ││    │                               │instituția de învățământ cu durata de  │                                            ││    │                               │minimum 1 an/30 ECTS                   │                                            ││    │                               │                                       │                                            │└────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘ Notă
  *) Instructorii care dețin titlul științific de doctor în specialitățile corespunzătoare cerințelor postului sunt exceptați de la îndeplinirea condițiilor generale de studii.
  **) Candidații recrutați în vederea încadrării directe cu definitivat în învățământ/3 ani vechime în specialitate pentru domeniile de predare informatică, limbi străine, pregătire fizică, auto, asistență medicală, drept, psihologie și științe comportamentale nu trebuie să îndeplinească condiția privind existența calificativelor în fișele de evaluare/aprecierile de serviciu și nici condiția referitoare la vechimea în specialitate.
  (la 07-08-2017, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 14, Articolul I din INSTRUCȚIUNI nr. 94 din 31 iulie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 07 august 2017 )
   +  Anexa nr. 3GRILA DE ECHIVALAREîn credite profesionale a rezultatelor programelorde formare continuă a personalului care desfășoară activitățiinstructiv-educative în calitate de instructori în cadrulprocesului de învățământ din Ministerul Afacerilor Internea) Rezultatele activităților de învățare formală┌────┬───────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│Nr. │ Criteriul │ Număr de credite ││crt.│ │ (CP) │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 1.│Absolvire cursuri/programe acreditate/autorizate/ │Coeficient 0,5 ││ │formare continuă a cadrelor didactice/formatori │pentru ECTS sau la ││ │organizate în cadrul sau în afara Ministerului │30 de ore/1 credit ││ │Afacerilor Interne (M.A.I.) │profesional pentru ││ │ │cele necreditate ECTS│├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 2.│Obținere definitivat/grade didactice/ │ ││ │curs postuniversitar de pregătire psihopedagogică │ ││ │(120 de ECTS) │ 60 de credite │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 3.│Obținere titlul științific de doctor în științe │ 90 de credite │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 4.│Obținerea unei specializări diferite de │ ││ │specializarea deținută prin ciclurile I și │ ││ │II Bologna, respectiv absolvirea unui program de │ ││ │conversie profesională prin studii postuniversitare│ 45 de credite ││ │(minimum 3 semestre) │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 5.│a) Absolvire studii de master │ 30 de credite/ ││ │ │ semestru ││ ├───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ │b) Cursuri postuniversitare │ 60 de credite │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 6.│Absolvirea unui curs de carieră │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┤ 10 credite ││ 7.│Promovarea unui curs de capacitate/examen de grad │ │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 8.│Cursuri de perfecționare/specializare │ 5 credite/ ││ │ │30 de ore (săptămână)││ │ │- nu se fracționează-│├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 9.│Student/Masterand/Doctorand la programe de studii │ 20 de credite/an de ││ │acreditate/autorizate │ studiu finalizat │├────┼───────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤│ 10.│Participarea la sesiuni de pregătire │ 1 credit/zi │└────┴───────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘b) Rezultatele activităților de învățare nonformală și informală*Font 9*┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐│Nr. │ │ Număr de credite ││crt.│ Activitatea ├──────┬────────┬────────┤│ │ │M.A.I.│În afara│ Inter- ││ │ │ │ M.A.I. │național│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┴────────┼────────┤│ 1.│Participare în calitate de evaluator extern/observator din │ 5 credite/ │ - ││ │cadrul Agenției Române de Asigurare a Calității în │ activitate │ ││ │Învățământul Preuniversitar │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────┤│ 2.│Activitate în cadrul comisiilor de evaluare a calității │ 2 credite/ │ - ││ │(creditele nu se fracționează) │ activitate │ ││ │ │ an întreg │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┴────────┤│ 3.│Vechime în activitatea de instructor, respectiv formator │ 1 credit la fiecare ││ │(creditele nu se fracționează) │ 4 ani în învățământ │├────┼─────────────────────────────────────────────┬──────────────┼──────┬────────┬────────┤│ 4.│Sesiuni științifice, conferințe, simpozioane,│a) Participare│ 2 │ 3 │ 4 ││ │colocvii, proiecte și programe de pregătire │ (asistent) │ │ │ ││ │în parteneriat cu diferite instituții interne├──────────────┼──────┼────────┼────────┤│ │și internaționale cu sau fără finanțare de la│b) Prezentare │ 4 │ 6 │ 8 ││ │U.E. sau alte organisme etc. │ (lector) │ │ │ ││ │(o singură dată/activitate) │ │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┤│ 5.│Instruiri, casa corpului didactic, convocări │a) Participare│ 2 │ 3 │ 4 ││ │metodice, lecții deschise, ședințe │ (asistent) │ │ │ ││ │demonstrative etc.(o singură dată/activitate)├──────────────┼──────┼────────┼────────┤│ │ │b) Prezentare │ 3 │ 4 │ 5 ││ │ │ (lector) │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────┴──────────────┼──────┴────────┴────────┤│ 6.│Autor manual/suport de curs/culegere de lecții cu cotă │ ││ │de bibliotecă │ 10 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 7.│Coautor manual/suport de curs/culegere de lecții cu cotă │ ││ │de bibliotecă │ 5 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 8.│Autor de carte în domeniul de activitate cu ISBN │ 15 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┬────────┬────────┤│ 9.│Autor de articol/lucrare în domeniul de predare sau al │ 4 │ 5 │ 6 ││ │științelor educației publicat/publicată în reviste cu ISSN │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┤│ 10.│Membru în colectivul de redacție al unei reviste/publicații │ 2 │ 4 │ 8 │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼────────┼────────┤│ 11.│Membru în comisiile de evaluare a concursurilor școlare │ 2 │ 4 │ 6 │├────┼─────────────────────────────────────────────┬──────────────┼──────┼────────┼────────┤│ 12.│Traduceri și interpretariat │a) Traducere │ 3 │ 5 │ 7 ││ │ ├──────────────┼──────┼────────┼────────┤│ │ │b) Interpre- │ 4 │ 6 │ 10 ││ │ │ tariat │ │ │ │├────┼─────────────────────────────────────────────┴──────────────┼──────┼────────┼────────┤│ 13.│Participarea la proiecte educaționale naționale sau │ 6 │ 8 │ 10 ││ │internaționale (de exemplu: DaVinci, Comenius etc.) │ │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┴────────┴────────┤│ 14.│Programe de voluntariat, porți deschise, activități de │ ││ │popularizare a profesiilor M.A.I. │ 2 credite/program │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 15.│Autor de mijloace didactice funcționale │ 10 credite/ ││ │ │ mijloc didactic │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 16.│Coautor de mijloace didactice funcționale │ 5 credite/ ││ │ │ mijloc didactic │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 17.│Membru în comisii/grupuri de lucru constituite în vederea │ ││ │elaborării de acte normative, curriculum sau programe │ ││ │școlare ori analitice │ 2 credite pe activitate│├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤ (o activitate/an) ││ 18.│Participarea în cadrul comisiilor constituite la toate │ ││ │nivelurile ierarhice pentru desfășurarea concursurilor de │ ││ │admitere, respectiv a examenelor de absolvire │ │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 19.│Participarea în comisii de concurs și evaluare pentru │ 2 credite pe activitate││ │ocuparea de posturi (didactice, atașați, evaluare competențe│ (cel mult ││ │lingvistice etc.) │ 4 activități/an) │├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤│ 20.│Participarea la aplicații, tabere de instrucție, exerciții │ 2 credite pe activitate││ │de supraviețuire, intervenții profesionale, concursuri │ (cel mult ││ │aplicative, competiții sportive etc. │ două activități/an) │└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘NOTĂ:Cp acumulate într-o perioadă evaluată - anuală/la 5 ani - nu se reportează la intervalul următor de evaluare.-------